فهرست مطالب

 • پیاپی 50 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/26
 • تعداد عناوین: 5
|
 • غلامحسین بیابانی* صفحات 7-21
  با دگرگونی در حوزه جرم و پیچیدگی آن می طلبد که افراد برای در امان ماندن از جرم؛ ترفندهای مجرم را بشناسند تا گرفتار آن نشوند. لذا در این بین تنها چیزی که می تواند افراد جامعه را در برابر جرم واکسینه نماید سواد کارآگاهی است. سواد کارآگاهی یکی از مجموعه سواد های موجود در جامعه است که اگر عموم مردم به آن توجه بیشتری داشته باشند و آن را بشناسند کمتر دچار زیان از سوی جرم و مجرم می شوند. تشریح ابعاد مفاهیم سواد کارآگاهی در جامعه و چگونگی نقش آن در پیشگیری و کاهش جرم و ارتباط مردم با پلیس. روش به کار رفته در مقاله حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی بوده و از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد. زمانی که مردم آگاه می شوند و سواد پلیسی و بخصوص کارآگاهی آنان بالا می رود، و به نوعی در فعالیتهای پلیسی می توانند مشارکت داشته باشند لذا پلیس با بالا بردن دانش و سواد کارآگاهی مردم می تواند از ورودی های آمار پرونده ها جلوگیری نماید. به عبارتی مردم وقتی آگاه شوند، می توانند در برقراری امنیت در جامعه، با پلیس مشارکت فعال داشته باشند و زمینه های کاهش جرم در جامعه فراهم می شود. زمانیکه آموزشهای اصولی درمورد جرایم مختلف و نحوه مقابله با آنها به اقشار مختلف جامعه متناسب با شرایط سنی و فرهنگی هر گروه ارایه می شود در نتیجه، سطح سواد کارآگاهی در جامعه بالا رفته و امنیت درآن ارتقاء می یابد.
  کلیدواژگان: سواد کارآگاهی، ارتقاء سطح امنیت، جرم، جامعه
 • حسن فرامرزی* صفحات 23-40
  استفاده از فناوری نه تنها در پیشگیری از وقوع جرم کاربرد وسیعی پیدا کرده، بلکه در سرکوبی و مجازات مجرمان نیز جای پای خود را باز کرده است، در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، کنترل هویت اشخاص در مرزهای ورودی و خروجی، تعقیب و مراقبت از مجرمان جهت کشف فعالیت های تبهکارانه، تسهیل ترافیک شهری، سیستم های هوشمند اعلام سرقت به مقرهای پلیس و بسیاری از فعالیت های پلیس با استفاده از ابزارهای الکترونیکی صورت می گیرد، از این رو هدف از این پژوهش بررسی نقش پلیس اطلاعات محور در شناسایی مجرمین متواری از طریق سیستم اطلاعات پایه(نرم افزار و شبکه)می باشد.پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف کاربردی و با ماهیت توصیفی، پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کارشناسان، کارآگاهان و متخصصین پلیس های تخصصی اجرایی ناجا، (آگاهی، اطلاعات، فتا، پیشگیری) در سال 1397می باشند. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 82 نفر تعیین گردید، ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بر مبنای طیف لیکرت است که روایی و پایایی آن با (a=0/908)تاییدگردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون (Binominal Test) یا آزمون نسبت (برای تشخیص تاثیر یا عدم تاثیر یک متغیر در متغیر دیگر)با نرم افزار Spss20 استفاده شد. یافته های این تحقیق نشان داد، استفاده از سیستم های اطلاعات پایه (مدیریت دانش، سیستم های نرم افزاری، سیستم های مخابراتی و بانک های اطلاعاتی) در شناسایی مجرمین متواری موثر می باشند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، اطلاعات محوری، اطلاعات پایه
 • سعید صحتی*، حمید فاطمی موحد صفحات 41-65
  بازرسی و تفتیش از جمله اقدامات مهم و تاثیر گذاری است که در تحقیقات مقدماتی و یا تکمیلی توسط ضابطان دادگستری در جهت کشف جرم بعمل می آید این مسیله موجب گردیده است که وظایف و اختیاراتی بر عهده ضابطان دادگستری طبق قوانین و مقررات مدون قرار داده شود. موضوع مورد تحقیق با هدف مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و انگلیس در وظایف و اختیارات پلیس در بازرسی و تفتیش از اماکن انجام می گردد. ضابطان دادگستری در راستای کشف و حفظ آثار و ادله وقوع جرم و ادله شناسایی و دستگیری متهم و همچنین جلوگیری از فرار متهم و غیره گاه مجبور به استفاده از روش بازرسی و تفتیش می باشند با توجه به نقش و تاثیر این روش در کشف و پیشگیری از جرم و همچنین ضابطان دادگستری به اقتضای ماموریت های محوله به خود (ایجاد و حفظ نظم و امنیت) تمایل دارند که از اختیارات گسترده ای برخوردار باشند لیکن نهادهای قانونگذار، حقوقدانان، قضات و وکلاء با تاکید بر رعایت و احترام به حقوق شهروندی با این امر مخالفت می نمایند. موضوع بازرسی و تفتیش از اماکن در بیشتر مواقع در خصوص مظنونین و متهمین به ارتکاب جرم انجام می شود بایستی عنایت داشت که این امر به گونه ای صورت پذیرد که حقوق افراد مظنون و متهم نیز بصورت متعادل و متوازن مورد حمایت و رعایت قرار گیرد زیرا که نادیده گرفتن این حقوق موجب عدم رعایت انصاف، عدالت و قانون خواهد بود.
  کلیدواژگان: تطبیق، بازرسی، وظایف، پلیس، اماکن
 • حنانه درشتی* صفحات 66-86

  هدف پژوهش حاضر، تعیین عوامل نابسامانی اجتماعی و تاثیر آنها در سرقت است. در واقع رشد شتابان جمعیت، شهر را کانون مسایل اجتماعی می نماید و سامان اجتماعی شهر را با تغییرات سریع و بی نظمی مواجه می کند که عامل بسیاری از جرایم از جمله جرم مورد بررسی ما است.در این پژوهش روش اصلی این پژوهش پیمایشی است . برای نمونه گیری در این تحقیق از روش نمونه گیری اتفاقی ساده استفاده شده است که یک روش غیر احتمالی است . حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با 146 نفر از زنان و مردان شهر تهران ساکن در مناطق حاشیه مهاجر نشین حاشیه تهران است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه با کمک نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است . در این پژوهش عامل مهاجرت بر سرقت تاثیر داشتند. برای اجتناب از تاثیر عوامل نابسامانی در جرم مورد بحث ما لازم است از مهاجرت های غیر ضرور، و با تنوع جمعیتی، همچنین سکونت های قومی در مناطق شهر با مشوق های مختلف جلوگیری شود. حل مشکل اجاره نشینان و خانه دار کردن آنها به حل مشکل کمک می کند.

  کلیدواژگان: نابسامانی اجتماعی، جرم، سرقت، مهاجرت
 • سمیرا ملک میرزائی، سید سجاد کاظمی* صفحات 87-111
  در این پژوهش تاثیر معماری ایرانی اسلامی بر جرایم منافی عفت بررسی شده است و به سه سوال اصلی: تاثیر معماری ایرانی بر پیشگیری از جرایم منافی عفت علیه زنان و اثر بخشی این نوع معماری به دو نوع این جرایم و تاثیرات آن بر جرایم سازمان یافته ی جنسی پاسخ داده شد. با توجه به موضوع که پژوهشی میان رشته ای بود از نظرات معماران و جرم شناسان به شکل توصیفی و تحلیلی استفاده شده است، از مقالات و کتب مختلف در این دو حوزه ی دانشگاهی نیز استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که معماری ایرانی بر پیشگیری از جرایم منافی عفت تاثیری محسوس دارد و کنار گذاشتن فرهنگ و شیوه ی ساخت و ساز در معمارهای خودی جرم زاست. عدم توجه به حوزه های مختلف سبب شده معماری های امروز زنان را به عنوان عرضه در بازار تقاضا در مقابل دیدگان عموم افراد جامعه قرار دهد. عدم رعایت مولفه های تاثیرگذار معماری ایرانی می تواند سبب رونق گرفتن چشم چرانی و هوسبازی و در نتیجه زمینه جهت ترویج فحشاء و منافی عفت ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم را فراهم کند.
  کلیدواژگان: جرم، معماری، منافی عفت، پیشگیری، بانوان
|
 • Pages 7-21
  Abstract
  The transformation in crime domain and its complexity require that in order for people to remain safe from crime, they should be aware of criminal ruse to prevent being affected by it. Therefore; the only thing that can immunize people from crimes, is detective literacy. Detective literacy is one of the series of existing literacy in the community that if people pay more attention to it and know it, they can suffer less damage from crimes and criminals. Describing the dimensions of detective literacy concepts in the community and the role it plays in crime prevention and mitigation and peoples’ relations with the police is useful. The method used in this article is of applied and descriptive- analytical types. When people are aware and their police and in particular, detective literacy improves, they can somehow participate in police activities, and therefore; police can prevent case file surge. In other words, when people are aware, they can actively cooperate with police in restoring order and security in their community and they can set the stage to reduce crimes in their community. When different classes of people are provided with fundamental training commensurate with their age and cultural background on different crimes and methods of countering them, the level of detective literacy will increase in the community and its security status will be optimized, as well.
  Keywords: Detective Literacy, Improving Security level, Crime, Community
 • Hassan Faramarzi * Pages 23-40
  Using Technology not only has found vast application in crime prevention, but it has also established its foothold in the suppression and punishment of criminals. At present, in many developed countries of the world such activities as individuals’ identity control in border input and output, pursuing and monitoring criminals to detect criminal acts, facilitating city traffic, smart theft alarm systems notifying police centers, and many other police activities are all conducted using electronic equipment. Therefore; this research is intended to investigate the role of information-centric police in detecting runaway criminals via information-based systems (software and network). The present research is of applied from type and objective viewpoint and with descriptive nature is of survey type. The target audience of this research includes experts, detectives and NAJA executive police specialists (CID, Cyber Police, Intelligence Police and Prevention Police) in 1397. Using Koucran Formula, the sample volume was determined 82, and the data collection tool is questionnaire type based on Likrat Spectrum whose fluency and sustainability were proved with (a=0.908). To analyze data, we used Binominal Test or Relevance Test (In order to detect the effects or lack of effects of each variable in another variable) with Spss20 Software. The findings of this research show that using information-based systems (knowledge management, software systems, telecommunication systems and information banks) in detecting runaway criminals is effective. In regards to the results of this research and the role of information-based systems in detecting criminals and extracting the effective factors in this regard, removing legal obstacles along with security courses of actions for police access to all future information banks is an inevitable issue.
  Keywords: knowledge management, Information-Centric, Police, Information-based System
 • Saeed Sehati *, Hamid Fatemi Movahed Pages 41-65
  Inspection and search are considered as important and impressive measures that are conducted in preliminary or supplementary investigations by Judiciary agents in detecting crimes. This issue has put duties and authorities upon the Judiciary agents in line with codified laws and regulations. The issue under research is carried out with the aim of adaptive study of Iran and England’s laws in duties and authorities of police in inspecting and searching places. The Judiciary agents along with detecting and safeguarding evidence and traces of crime perpetration and evidence of identifying and arresting the accused and preventing the accused from running away and the like, as well, are obliged to use inspection and search method. In regards to the role and impact of this method in detecting and preventing crimes and considering the fact that the Judiciary agents are usually willing to have vast authorities in their assigned tasks (restoring order and security), as well, but legislative agencies, lawyers, judges and attorneys disagree with this issue emphasizing civil liberties and rights. The issue of inspection and search of places are frequently carried out particularly against suspects and the accused. It should be noted that this issue be carried out in a manner that the rights of the suspects and accused be proportionally and moderately protected and observed because ignoring this right will cause lack of fairness, justice and law.
  Keywords: Adaptation, Inspection, Search, places, Police, Iran, England
 • Hannaneh Darashti * Pages 66-86

  The present research is intended to determine factors of social anomaly and its impact on theft. As a matter of fact, the increasing growth of population has turned the city into a center of social problems and it makes the social system of the city encounter fast and anomaly changes which are the cause of many crimes including the crime to be investigated here. The main method of this research is of survey type. Simple random sampling has been used in this research which is a non-probable method. The sample volume, based on Koucran Formula equals 146 people including women and men of Tehran residing in migration suburb of Tehran. To collect information, we used the questionnaire tool. The information obtained from the questionnaire has been analyzed with the help of SPSS software. In this research, the migration factor has had higher impact on theft than other factors. In order to avoid the impact of anomaly factor in the crime discussed in our article, it is necessary to prevent unnecessary migration, and population diversity and ethnic residence in urban areas using different stimulus packages, as well. Solving rental housing problems and helping people own their homes will contribute to solving the problem.

  Keywords: Social anomaly, Crime, Theft, migration
 • Samira Malekmirzaei, Sayed Sajjad Kazemi * Pages 87-111
  This research deals withthe impact of Islamic-Iranian architecture on vice crimes[1] and three main questions have been answered: the impact of Islamic-Iranian architecture on vice crimes on women, Efficacy of this kind of architecture on two kinds of these crimes and its impacts on sexual organized crimes. In regards to the subject being interdisciplinary, architectures’ and criminologists’ views have been put into use and different articles and books have been utilized in a descriptive-analytical way, as well. The research findings showed that the Iranian architectues has a discernible impact on the prevention of vice crimes and setting aside the culture and methods of construction of our own architecture brings about crimes.
  Lack of attention to various fields have caused today’s architecture to put women an a supply stand in the demand market on the display of the society. Not observing the impressive parameters of the Iranian architecture can contribute to voyeurism and lust and as a result, setting the stage for promoting prostitution and vice crimes directly and indirectly.


  [1] Designing physical environment and appropriate application of visual comfort features
  Keywords: Crime, Vice Crimes, prevention, Women