فهرست مطالب

کارآگاه - پیاپی 64 (پاییز 1402)

نشریه کارآگاه
پیاپی 64 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/02
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اصغر خدائی* صفحات 7-35
  زمینه و هدف

  سند نمره کردن خودروهای مسروقه یکی از روش های سارقین حرفه ای خودرو است. پس از کشف اینگونه خودروها ، مهمترین وظیفه کارآگاهان، شناسایی هویت اصلی آنها است. هدف این پژوهش شناسایی قطعات قابل ردیابی وتعیین میزان تاثیر آنها در شناسایی هویت اصلی خودروهای مسروقه سند نمره است.

  روش

  این پژوهش از نظر روش، آمیخته (کیفی - کمی) است، در بخش کیفی با مرور پیشینه و ادبیات موضوع و همچنین مصاحبه با خبرگان به تعداد 17 نفرداده های کیفی جمع آوری ، کدگذاری و طبقه بندی گردیده اند و در بخش کمی توصیفی- پیمایشی است که جامعه آماری آن افسران تحقیق ادارات مبارزه با سرقت خودرو پلیس آگاهی تهران هستند و به تعداد 76 نفر به عنوان جامعه آماری تعیین و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته داده های کمی جمع آوری شد، به منظور تجزیه و تحلیل داده های کمی از نرم افزارSPSS و آزمون ناپارامتری فریدمن استفاده شده است.

  یافته ها و نتایج

  از میان 110 قطعه قابل ردیابی شناسایی شده، قطعات سیستم الکترونیکی با میانگین(626/4) دارای بیشترین تاثیر هستند. از روش های درج شماره، روش «برچسب بارکد مقاوم » دارای بیشترین تاثیر، و تاخیر زمانی زیاد در دسترسی به اطلاعات ، مهمترین مشکل موجود در راه بهره برداری از این قابلیت است. قابلیت ردیابی قطعات بدلیل کم هزینه بودن و دقت بالا نقش موثری در شناسایی هویت خودروهای مسروقه سند نمره دارد ولازم است ضمن افزایش سطح دانش تخصصی کارکنان نسبت به تشکیل بانک اطلاعاتی متمرکز و به روزرسانی مستمر آن اقدام گردد.

  کلیدواژگان: ردیابی، قطعات خودرو، خودرومسروقه، سندنمره
 • محمد همتی*، نجف حمیدزاده اربابی صفحات 36-57
  زمینه و هدف
  همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی، شیوه و شگردهای مجرمان نیز پیچیده تر گردیده و پلیس برای برون رفت از این چالش بایستی خود را به ابزار روز مجهز کند. یکی از روش های جدید و پیشرفته در جرم یابی استفاده از ابزار نوین الکترونیکی است. در این پژوهش مفاهیم مرتبط با ابزار الکترونیکی مورد استفاده در جرم یابی، راهکارهای افزایش قابلیت آن و نیاز های آینده پلیس بحث و بررسی می گردد.
  روش
  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تبیینی و گردآوری مطالب از طریق جستجوی میدانی، کتابخانه ای و اینترنتی است. در این پژوهش ضمن گردآوری ادبیات نظری در رابطه با موضوع جدید مورد تحقیق، به بررسی ابزار نوین مورد استفاده یگان های کشف جرم، تبیین نیاز های آینده و اقداماتی که بستر مناسب تری را برای استفاده بیشتر این ابزار را فراهم می کند، ارایه می گردد.
  یافته ها
  کاربرد اصلی ابزار الکترونیکی نوین کشف و رد گیری اثرات دیجیتال و مشخصه های هویتی و بیومتریک (زیست سنجی) افراد و اشیاء می باشد.
  نتایج
  ابزارالکترونیک نوین مناسبی در اختیار واحد های جرم یابی می باشد لیکن تعداد این ابزار محدود و لیکن نیاز است همگی ابزار به صورت هوشمند، برخط و با پشتیبانی بی وقفه در اختیار کاربران قرار گیرد تا موجبات چابکی سازمان فراهم گردد.
  کلیدواژگان: زیست سنجی، ابزار الکترونیکی نوین، جرمیابی، اثر دیجیتال
 • ناهید احمدیان*، محمد جعفری هرندی صفحات 58-75
  زمینه و هدف

  سیر مطالعه در مکاتب و اندیشه های فکری مرتبط با جرم شناسی پس از گذشت از اطوار مختلف، راه به سوی اعتدال درزمینه سزا دهی به بزه کار در پیش گرفتند و سعی نمودند دو طرف توازن بین جرم و مجازات را تعدیل نمایند، در این راه مفهومی به نام «عدالت ترمیمی» شکل گرفت، بنابراین عمده تلاش این مقاله بر این هدف استوار بود که جلوه های عدالت ترمیمی بزه کار محور آیین دادرسی کیفری ایران در مرحله تحقیق و تعقیب بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر با توجه به نوع کیفی و از نظر روش توصیفی و تحلیلی است و با روش کتابخانه ای و با مراجعه به کتب و مقالات معتبر در این زمینه عدالت ترمیمی و قانون آیین دادرسی کیفری تبیین شد.

  یافته ها و نتایج

  یافته ها نشان می دهد که اضلاع سه گانه «عدالت ترمیمی»، بزه کار، بزه دیده و جامعه؛ ارتباط تنگاتنگی باهم دارند، اولی خواستار تعقیب، تحقیق و رسیدگی عادلانه، دومی در انتظار، تشفی آلام، جبران خسارت و اعاده وضع سابق و سومی در پی حفظ نظم عمومی، اخلاق حسنه و توسعه عدالت در سیستم سزا دهی است، ازاین رو تصویب و تقنین و حتی تنقیح قوانین می بایست حضور موثر همه اضلاع را در فرایند، کنش ها و روال های متکی بر «عدالت ترمیمی» را به رسمیت شناخته و در جهت این مهم گام بردارند؛ بنابراین قانون آیین دادرسی کیفری نیز از دیدگاه سود جسته و سعی در برآورد عدالت به شکل ترمیمی آن است و با تشریک مساعی و به صورت متعادل، شرکت جسته و از این رهگذر هزینه های دادرسی و همچنین تورم قضایی پرونده ها را بکاهد.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: عدالت ترمیمی، آئین دادرسی کیفری، بزه کار، مرحله تحقیق و تعقیب
 • علیرضا عبدالهی*، صغرا ابراهیمی قوام، نعمت الله جعفری، علیرضا فخرالدین آرانی صفحات 76-97
  زمینه و هدف

  ترسیم نیمرخ جنایی، یک ابزار تحقیق است که توسط پلیس،روانشناسان، دانشگاهیان و مشاوران مورد استفاده قرار می گیرد تا به شناسایی ویژگی های اصلی شخصیتی،رفتاری و جمعیتی یک مجرم،مبتنی بر تحلیل رفتارهای صحنه جرم پرداخته شود.از سوی دیگر یکی از تاثیرگذارترین جرایم از نظر مخدوش نمودن اعتماد در جامعه و اعتبار دستگاه های نظارتی،جرم کلاهبرداری است. هدف از انجام این پژوهش،ترسیم نیمرخ مجرمان جرم کلاهبرداری می باشد.

  روش

  این پژوهش از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی است.جامعه آماری پژوهش،کلاهبرداران دستگیر شده توسط پلیس آگاهی فاتب بوده که با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 80 نفر انتخاب و برای سنجش ویژگی های شخصیتی از آزمون 16 عاملی کتل استفاده شده است.

  یافته ها و نتایج

  در رویکرد استقرایی مورد استفاده در این پژوهش،شناسایی مرتکبین احتمالی در سایه دو شاخص اصلی یعنی رفتار عمومی بزهکاران جرم کلاهبرداری و انگیزه های آنان، در گذر بهره برداری از اطلاعات موجود در پایگاه داده های مجرمین انجام شده و ویژگی های شخصیتی و رفتاری آنان تطبیق داده شد که بر این اساس، کلاهبرداران دارای ویژگی های رفتاری-شخصیتی خاصی می باشند که با بهره گیری از عوامل قانونی زمینه ساز جرم کلاهبرداری و با توجه به ویژگی های خاص این جرم،به اهداف خود نایل می شوند. نتایج این پژوهش، چهارچوب فکری درباره نقش زیرساخت های روان شناختی در جرم کلاهبرداری را تقویت نموده و می تواند به جهت دهی مطالعات آتی درخصوص این جرم در راستای پی جویی و کشف آن کمک نماید.

  کلیدواژگان: ترسیم نیمرخ، کلاهبردار، کلاهبرداری، روانشناسی جنایی- قضایی
 • عبدالله دیانتی*، احمد سوری، مرتضی نجفی علمی، اصحاب حبیب زاده صفحات 98-117
  زمینه و هدف
  ویژگی شخصیت رابطه عمیقی با ارتکاب جرم و جنایت دارد. مجرمان جرایم خشن از ویژگی های شخصیتی برخوردارند که شخصیت جنایی آنان را تشکیل می دهد. یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار برفرایند جرم یابی ، شناخت عوامل موثر برشخصیت مجرمان است که در شکل گیری شخصیت جنایی مجرمان خشن موثر می باشد این پژوهش با هدف تدوین شناخت عوامل موثر بر شخصیت جنایی مجرمان جرایم خشن با رویکرد جرم یابی انجام شد.
  روش
  از نظر هدف کاربردی، از نظر گردآوری اطلاعات ،توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق 81 نفر از مدیران و ماموران در امر مبارزه با مجرمان خشن در درون سازمان ناجا که بصورت تمام شمار انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات ، پرسشنامه محقق ساخته بوده که برای تعیین روایی آن، پرسشنامه دراختیار خبرگان و اساتید روش تحقیق قرار گرفت درتجزیه وتحلیل ازآزمون های تحلیل عاملی تاییدی ومعادلات ساختاری ونرم افزارLISREL استفاده شد.یافته ها و
  نتایج
  عوامل موثربر شخصیت جنایی مجرمان خشن درچهار عامل ؛برون گرایی ، ناسازگاری ، روان رنجوری و وروان پریشی خویی شناسایی شدند که رابطه معنی داری با جرایم خشونت آمیز دارند. نتایج تحقیق حاکی ازآن است عوامل تاثیر گذار برشخصیت جنایی مجرمان خشن به عنوان یک روش علمی و نظام مند با هدفمندی به کشف جرم ، شناسایی مجرمان خشن ، اثبات جرم، کاهش میزان وقوع جرایم خشن و در نهایت هدایت درست فرایند تحقیق و بازجویی از مجرمان خشن متناسب با ویژگی های شخصیت آنان مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: شخصیت جنایی، مجرمان، جرایم خشن، کشف جرم، جرم یابی
 • فاطمه فخاریان*، لیلا ذوقی صفحات 118-144
  زمینه و هدف

  در طول تاریخ زندگی بشر در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی پدیده بزهکاری زندگی افراد جامعه را تحت الشعاع قرار داده است. پلیس می تواند نقش بسزایی در پیشگیری از جرایم تمام آحاد جامعه ازجمله نوجوانان داشته باشد. پژوهش حاضر پیش بینی رفتارهای بزهکارانه بر اساس سبک های تربیتی والدین با میانجی گری باورهای معنوی و عزت نفس با تاکید بر رویکرد پیشگیری از جرم در جوانان بود.

  روش

  ماهیت از نظر هدف پژوهش کاربردی و روش پژوهش توصیفی -همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از تمامی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران در سال 1400 بود. حجم نمونه نهایی 224 نفر از طریق فرمول کوکران تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد رفتار بزهکارانه فضلی(1389)، سبک تربیتی والدین مکلون و مررل (1998)، باورهای مذهبی آذربایجانی (1382) و عزت نفس کوپر اسمیت (1967) استفاده شد. داده ها توسط آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شدند.

  یافته ها و نتایج

  نشان داد سبک فرزند پروی ادراک شده مستبدانه، سبک فرزند پروی مقتدرانه و سبک فرزند پروی ادراک شده سهل گیرانه با میانجی گری عزت نفس، رفتار بزهکارانه را پیش بینی می کنند. همچنین سبک فرزند پروری ادراک شده مستبدانه، سبک فرزند پروی مقتدرانه و سبک فرزند پروی سهل گیرانه بامیانجی گری باورهای معنوی بر رفتار بزهکارانه تاثیر ندارد. با توجه به سه متغیر مورد سنجش، در کاهش رفتارهای بزهکارانه ،پلیس می تواند در حوزه پیشگیری از جرم در چشم انداز و افق آینده گام های موثری در این راستا بردارد .

  کلیدواژگان: رفتارهای بزهکارانه، سبک های تربیتی والدین، باورهای معنوی، عزت نفس، پیشگیری از جرم
 • علی یکتا*، عبدالله هندیانی، مهدی یکتایی، خسرو حبیبی صفحات 145-162
  زمینه و هدف

  جرایم سازمان یافته، با تنوع مظاهر، پیچیدگی در شیوه های ارتکاب و گسترش روز افزون، پیامدها و آثار زیانباری از جنبه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به کشورها و جوامع تحمیل و چالش های جدی را در سطوح ملی و بین المللی ایجاد کرده است. پلیس ایران بر اساس وظیفه ی ذاتی و قانونی خود متولی، پیشگیری، کشف و مبارزه با انواع جرایم از جمله جرایم سازمان یافته با بهره گیری از الگوی مدون می باشد. این پژوهش، به منظور شناسایی ابعاد و مولفه های الگوی کشف جرایم سازمان یافته در پلیس ایران انجام شده است.

  روش شناسی: 

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش اجرای آن کیفی مبتنی بر راهبرد تحلیل محتوا و روش گردآوری داده ها بصورت میدانی با ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته است. در این پژوهش با نمونه گیری هدفمند بر اساس اصل اشباع نظری با 15 نفر از خبرگان حوزه های مختلف جرم یابی در سطح پلیس ایران مصاحبه شد. روش تحلیل داده ها، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی بود.

  یافته ها

  یافته های پژوهش، شامل هفت بعد؛ منابع انسانی، اهداف، ساختاری، فناوری، هماهنگی، تعاملات و محیط و 18 مولفه برای الگوی کشف جرایم سازمان یافته در پلیس ایران است.

  نتایج

  الگوی کشف جرایم سازمان یافته در پلیس ایران، با ابعاد و مولفه های شناسایی شده در صورت توجه متولیان و مسیولین ذی ربط، به موفقیت پلیس در مقابله با جرایم سازمان یافته و به تبع آن ارتقاء امنیت در ابعاد مختلف، در سطح ملی و فراملی منجر می شود

  کلیدواژگان: الگو، جرم یابی، کشف جرم، جرایم سازمان یافته، پلیس
 • بهنام درستکار یاقوتی*، بهنام سیفی صفحات 163-184
  زمینه و هدف

  تحولات دیجیتال علاوه بر تسریع در امورات، مخاطراتی را نیز به دنبال دارد و جرایم جدیدی پدیدار می شود و حفظ محرمانگی تصاویر برای مردم و سازمان های امنیتی دارای اهمیت بوده و نیاز است از فناوری های جدید مبتنی بر هوش مصنوعی برای کشف علمی جرایم استفاده نمود. تصاویر مختلف در سطح کشور وجود دارد که مالکیت آنها مردم و یا سازمان ها بوده و نیاز است هرگونه دستکاری و یا جعل به صورت علمی تشخیص داده شود. در این مقاله سعی شده است به کمک ارایه روشی علمی مبتنی بر بینایی ماشین، امنیت تصاویر دوربین های نظارتی را حین جابجایی بر بستر اینترنت ارتقا بخشیده و ضمن کشف هرگونه جعل و دستکاری احتمالی تصاویر نسبت به بازسازی آن ها به کمک واترمارکینگ دیجیتال اقدام نماید.

  یافته ها و نتایج

  در این مقاله با توجه به بکارگیری روش واترمارکینگ دیجیتال تصاویر به کمک تبدیل والش هادامارد مشخص شد که می توان تا حدود زیادی وقوع جعل و دستکاری های احتمالی در تصاویر حساس را کشف کرده و نسبت به بازسازی آن توسط روش ارایه شده اقدام نمود. نتایج آزمایشگاهی روش پیشنهادی بسیار رضایت بخش و قابل اتکاست.

  کلیدواژگان: دوربین های نظارتی، کشف جعل تصاویر، واترمارکینگ دیجیتال، تبدیل والش هادامارد
 • صادق تبریزی، محمدرضا الهی منش*، حسن عالی پور، جواد طهماسبی، مهدی فضلی صفحات 185-204
  زمینه و هدف

  داده ها و سامانه های الکترونیکی ابزارهای مدرنی هستند که توسط افراد، گروه ها، سازمان ها و حتی کشورها برای فعالیت های مجرمانه خود علیه اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش داده ها در ارتکاب جرایم و نحوه احراز آنها در اثبات جرایم است.

  روش تحقیق: 

  پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی بوده و با روش توصیفی - تحلیلی به نگارش شده

  یافته ها

  داده و سامانه باعنوان موضوع جرم رایانه جدا از نقش مثبتشان در شکل-دهی به ادله اثبات جرایم و مستندسازی آنها در فرآیند کیفری سه نقش محوری دارد:نخست نقش موضوع بودن که مقام قضایی در یک روند قضایی باید بکوشد تا مفهوم و جایگاه داده و سامانه را در ارتکاب جرم تبیین نماید. دوم، نقش ابزار بودن در جایی که رفتار جرم اعم از رایانه ای یا سنتی از طریق داده یا سامانه واقع می شودسوم، نقش محصول در جایی که داده یا سامانه از جرم حاصل شده باشد.

  نتایج

  این نتیجه حاصل شد که استفاده از داده هاو سامانه باعنوان 1- موضوع جرم،2-ابزار ارتکاب جرم و بالاخره 3-وسیله تحصیل شده از جرم از جمله نمودهای پیوند منفی بین این فناوری ها با حقوق کیفری بوده که باید در احراز قضایی مورد توجه قرار گیرند.با عنایت به قوانین و مقررات جاری و به ویژه آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آیین دادرسی الکترونیکی مصوب 1393،بسته به نقشی که داده و سامانه در رفتار مجرمانه دارد، مبانی قانونی متفاوتی برای توقیف، تفتیش و پیش بینی شده و احراز ادله الکترونیکی در هر یک از این سه نقش متمایز از هم می باشند.

  کلیدواژگان: داده و سامانه، فرآیند کیفری، موضوع جرم، ابزار جرم، محصول جرم
 • علی اعلایی* صفحات 205-222
  هدف

  جرم و جنایت از ابتدای زندگی همراه بشر بوده و همگام با تغییر جوامع، تغییر کرده است. به موزات تغییر در جرایم، روش های جرم یابی نیز تغییرات عمده داشته و از روش های سنتی به علمی تغییر یافته است. لزوم تغییر در روش های جرم یابی امنیتی که مستقیما با امنیت و آسایش عمومی در ارتباط است، همگام با توسعه و گسترش فن آوری وتغییر در ابعاد و مولفه های جرم و مجرمین ،دوچندان بوده به گونه ای که عدم طراحی فرآیندها، متناسب با تهدیدها و فرصت های ناشی از این تحولات؛ جرم یابی در آینده با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود. بنابراین، هدف این پژوهش تبیین سناریوهای آینده جرم یابی امنیتی در ناجا می باشد.

  روش

  در این پژوهش با روش سناریونویسی و بهره گیری از تکنیک تحلیل تاثیرات متقاطع، عوامل کلیدی(پیشران) موثر بر آینده جرم یابی امنیتی در ناجا شناسایی و وضعیت های محتمل این عوامل، به عنوان عوامل اصلی در سناریونویسی به کارگرفته شد.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده حاکی است، دو عامل کلیدی : توسعه شبکه های اجتماعی و سیطره فضای مجازی بر زندگی مردم و سرعت گسترده تغییرات در جامعه و تاثیر آن بر فرهنگ؛ از نوزده عامل شناسایی شده، بیشترین تاثیر را بر آینده جرم یابی امنیتی خواهند داشت. در ادامه، با تحلیل های انجام شده توسط نرم افزار سناریو ویزارد، دو سناریو قوی و شش سناریو باورکردنی؛ بر اساس نه وضعیت محتمل مرتبط با دو عامل کلیدی، استخراج گردید.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، جرم یابی، جرایم امنیتی، سناریو نویسی
|
 • Asghar Khodae * Pages 7-35
  The ground and purpose

  Dateline the stolen vehicles were one of the carjackers of the local profession, and after the discovery of those vehicles were the most important task for the detective to identify their original identity and the key systems used in this process to trace the contents of the plant's contents and trace the contents of the vehicle onto the strata.

  Spurs and results

  Out of the 110 were found traces of electronic systems with which the results were identified.It was a sort of turn up, of course, of course; but the investigation had been classified and coded, and it was a certain degree a statistical report of the robbery and the attempted murder of the police officer in the interior of Tehran and to the number of 76 as a statistical community, and with the use of so many, so much, so much to be added in the process of analysing , with the addition of more than that of Andorra, and the impalpable Test.has the greatest impact on identifying the records of the CERTAIN, and of the number on the PDINUM plates, the label of the Colt, and the bitter engraving of the Neanderthals.The ability to trace the low cost and accuracy has an effective role in identifying stolen vehicles and it is necessary, while increasing your level of expertise in this area, to access information from the data banks and to pursue the continuous task of establishing the critical day.

  Keywords: Trace, Pieces, The stolen vehicle, Regime of the grade
 • Mohamad Hemati *, Najaf Hamidzadeh Arbabi Pages 36-57
  Background and
  purpose
  Simultaneously with the progress of science and technology, the methods and tactics of criminals have also become more complex, and the police must equip themselves with modern tools to overcome this challenge. One of the new and advanced methods in mass determination is the use of new electronic tools. In this research, the concepts related to the electronic tools used in crime detection, the ways to increase its capabilities and the future needs of the police are discussed and investigated.
  Method
  This research is applied in terms of purpose and descriptive and explanatory in terms of collecting materials through field, library and internet search. In this research, while collecting the theoretical literature related to the new topic under investigation, it is presented to examine the new tools used by the crime detection units, explain the future needs and measures that provide a more suitable platform for more use of these tools. .
  Findings
  The main application of the new electronic tool is to discover and track digital effects and identity and biometric (biometric) characteristics of people and objects.
  Results
  There are suitable modern electronic tools at the disposal of mass detection units, but the number of these tools is limited, but it is necessary to provide all the tools intelligently, online and with non-stop support to the users in order to provide the agility of the organization.
  Keywords: Biometric, New Electronic Tools, Criminalistics. Digital trace
 • Nahid Ahmadian *, Mohammad Jafariharandi Pages 58-75
  Background and Aim

  The course of study in schools and intellectual ideas related to criminology, after going through different stages, took the path towards moderation in punishing the offender and tried to moderate the balance between crime and punishment, in this conceptual way. It was formed under the name of "restorative justice", so the main effort of this article was based on the goal that the manifestations of restorative justice were the focus of the Iranian criminal procedure in the investigation and prosecution stage.

  Method

  The method of the present study is descriptive and analytical according to the qualitative type and was explained by the library method and by referring to authoritative books and articles in this field and restorative justice and the law of criminal procedure.

  Findings and Results

  The findings show that the three sides of "restorative justice", the offender, the victim and the community; They are closely related, the first calls for fair prosecution, investigation and investigation, the second for waiting, healing, reparation and restoration of the status quo, and the third seeks to maintain public order, good morals and develop justice in the punishment system, hence the approval and legislation And even the revision of laws must recognize and take steps to ensure the effective presence of all parties in the process, actions and procedures based on "restorative justice"; Therefore, the Code of Criminal Procedure has also benefited from the perspective of trying to assess justice in its restorative.

  Keywords: restorative justice, criminal procedure, Delinquent, investigation, prosecution stage
 • Alireza Abdolahi *, Soghra Ebrahimi Ghavam, Nematollah Jaffari, Alireza Fakhredin Arani Pages 76-97
  Background and purpose

  Criminal profiling is a research tool that is used by police,psychologists,academics and consultants to identify the main personality,behavioral and demographic characteristics of a criminal,based on the analysis of crime scene behaviors.On the other hand, one of the most effective crimes in terms of distorting the trust in society and the credibility of regulatory bodies is the crime of fraud.The purpose of this research is to draw the profile of fraud criminals.

  Method

  This research is applied in terms of type and purpose,and in terms of method and descriptive nature,it is a survey type.The statistical population of the research is the fraudsters arrested by the Fateb Intelligence Police,who were selected by the purposeful sampling method and 80 people were selected to measure personality traits.Cattel's16-factor test was used.

  Findings and results

  In the inductive approach used in this research,the identification of possible perpetrators was carried out under the shadow of two main indicators,namely the general behavior of fraud offenders and their motivations, by exploiting the information available in the database of criminals and the characteristics Their personality and behavior were adapted and based on this,fraudsters have special behavioral-personality characteristics that achieve their goals by taking advantage of the legal factors underlying the crime of fraud and according to the special characteristics of this crime. The results of this research strengthen the intellectual framework about the role of psychological infrastructure in the crime of fraud and can help to direct future studies about this crime in the direction of finding and discovering it.

  Keywords: Profile drawing, scammer, fraud, criminal-judicial psychology
 • Abdullah Dianati *, Ahmad Souri, Mortaza Najafi, Ashab Habibzadh Pages 98-117
  Abstract
  Background and Aim
  Personality trait has a deep relationship with committing a crime. Violent criminals have personality traits that make up their criminal personality. One of the important and influential factors in the criminalization process is recognizing the effective factors on the personality of criminals, which is effective in forming the criminal personality of violent criminals.
  Method
  In terms of practical purpose, in terms of data collection, it is descriptive-survey. The statistical population of this study was 81 managers and agents in the fight against violent criminals within the NAJA organization who were selected in full. The data collection tool was a researcher-made questionnaire, which to determine its validity, the questionnaire was provided to experts and professors of research methods. In the analysis, confirmatory factor analysis tests and structural equations and LISREL software were used.Findings and
  Results
  Factors affecting the criminal personality of violent criminals were identified in four factors: extraversion, incompatibility, neuroticism and psychosis, which have a significant relationship with violent crimes. The results of the research indicate that the factors affecting the criminal personality of violent criminals as a scientific and systematic method with the aim of detecting crime, identifying violent criminals, proving crime, reducing the incidence of violent crimes and ultimately guiding the process of investigation and interrogation of violent criminals Be tailored to their personality traits.
  Keywords: Criminal character, criminals, violent crimes, Crime Detection
 • Fatemeh Fakharian *, Leila Zoghi Pages 118-144

  The background and purpose of the present study was to predict delinquent behaviors based on parents' educational styles with the mediating role of spiritual beliefs and self-esteem with emphasis on the crime prevention approach in young people. The type of applied research and research method was descriptive and correlational was structural equation. The statistical population of the present study consisted of all adolescents in Tehran in 1400. The final sample size was 224 people. Questionnaires of delinquent behavior, parenting style, religious beliefs and self-esteem were used to collect data. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient test and path analysis.Findings showed that the authoritarian Peruvian style of child predicts delinquent behavior through self-esteem. Authoritatively perceived Peruvian child style predicts delinquent behavior through self-esteem. Peru's child-perceived style, easily perceived through self-esteem, predicts delinquent behavior. Arbitrarily perceived parenting style has no effect on delinquent behavior due to spiritual beliefs. Authoritatively perceived parenting style has no effect on delinquent behavior due to spiritual beliefs. Perceived parenting style has no effect on delinquent behavior due to spiritual beliefs.Conclusion According to the three variables measured, the police in the field of crime prevention in the future perspective and horizon to have effective cooperation with relevant government institutions.

  Keywords: Delinquent behaviors, parenting practices, spiritual beliefs, Self-Esteem, Crime Prevention
 • Ali Yekta *, Abdolah Hendi, Mehdi Yektayi, Khosro Habibi Pages 145-162
  Background and purpose

  Organized crimes, with a variety of manifestations, complexity in the ways of committing and spreading, economic and cultural aspects to countries and societies and impose serious challenges at the levels has created national and international Based on its inherent and legal duty, the Iranian police is in charge of detecting crimes, including organized crimes, using a codified model. This research was done in order to identify the dimensions and components of the pattern of detection of organized crimes in the Iranian police.

  Methodology

  The current research is qualitative in terms of its purpose, application and implementation method, based on content analysis strategy and data collection method in the field with in-depth and semi-structured interview tools. In this research, 15 experts in different areas of criminal investigation at the Iranian police level were interviewed by purposive sampling based on the principle of theoretical saturation.

  Findings

  The research findings include seven dimensions; Human resources, objectives, structural, technology, coordination, interactions and environment and 18 components for the pattern of detection of organized crimes in Iran police.

  Results

  The results of the research show that there is no codified pattern in the detection of organized crimes at the level of the Iranian police, therefore, the implementation of the pattern identified by the trustees and relevant officials will contribute to the success of the police in dealing with organized crimes and consequently It leads to the improvement of security in different dimensions, at the national and transnational levels.

  Keywords: pattern, Criminalization, Organized crime, Police
 • Behnam Dorostkar Yaghouti *, Behnam Seyfi Pages 163-184
  Background and purpose

  In addition to speeding up affairs, digital developments also bring risks and new crimes emerge, and maintaining the confidentiality of images is important for people and security organizations, and new technologies based on artificial intelligence are needed to discover He used the science of crimes. There are different images in the country that are owned by people or organizations, and any manipulation or forgery needs to be recognized scientifically. In this article, with the help of presenting a scientific method based on machine vision, it has been tried to improve the security of surveillance camera images while moving on the Internet platform, and while discovering any possible forgery and manipulation of images, they have been reconstructed with the help of digital watermarking.

  Findings and results

  In this article, according to the application of digital watermarking of images with the help of Walsh-Hadamard transformation, it was found that possible forgery and possible manipulations in sensitive images can be discovered to a large extent and compared to its reconstruction by the presented method. took action The laboratory results of the proposed method are very satisfactory and reliable.

  Keywords: Surveillance Cameras, image forgery detection, digital watermarking, Walsh Hadamard transformation
 • Sadegh Tabrizi, Mohammadreza Elahimanesh *, Hassan Alipour, Javad Tahmasebi, Mahdi Fazli Pages 185-204
  Background and purpose

  Electronic data and systems are modern tools that are used by individuals, groups, organizations and even countries for their criminal activities against natural and legal persons. The purpose of this research is to investigate the role of data in committing crimes.

  Research method

  The current research is fundamental in terms of its purpose and was written with a descriptive-analytical method

  Findings

  Data and system, as the subject of computer crime, apart from their positive role in shaping evidence to prove crimes and documenting them in the criminal process, have three central roles: firstly, the role of being the subject that the judicial authority in a judicial process must try to understand and Explain the position of the data and the system in committing the crime. Second, the role of being a tool where the behavior of the crime, whether computerized or traditional, occurs through data or system.

  Results

  It was concluded that the use of data and system as 1- object of crime, 2- instrument of committing crime and finally 3- means acquired from crime are among the manifestations of negative link between these technologies and criminal law, which should be According to the current laws and regulations, especially the Criminal Procedure Code approved in 2012 and the Electronic Procedure Code approved in 2013, depending on the role of data, there are different legal bases for seizure, search and Anticipated and verification of electronic evidence in each of these three roles are distinct from each other

  Keywords: Data, System, Criminal process, Crime Subject, Crime Instrument, Crime Product
 • Ali Alaei * Pages 205-222
  Objective

  Crimes have changed from the beginning of life and with the change of societies. Along with the change in crime, the methods of criminalization have also changed and the traditional methods have changed to scientific methods The need to change security criminalization methods that are directly related to security and public comfort, along with the development and expansion of technology and change in the dimensions and components of crime and criminals, is so double that the lack of process design, appropriate to the threats and opportunities of these developments; Criminalization will face many problems in the future. Therefore, the purpose of this study is to explain the future scenarios of security criminalization in NAJA.

  Method

  In this research, using the method of scenario writing and using the technique of cross-impact analysis, the key factors (drivers) affecting the future of security criminalization in NAJA were identified and possible situations of these factors were used as the main factors in scenario writing.

  Findings

  The results indicate that two key factors: the development of social networks and the dominance of cyberspace over people's lives and the rapid pace of change in society and its impact on culture; Of the nineteen identified factors, they will have the greatest impact on the future of security criminalization. Then, with the analysis performed by the scenario wizard software, two strong scenarios and six believable scenarios; It was extracted based on nine possible situations related to two key factors.

  Keywords: Futurstudies, criminology, Security crimes, Scenario Writing