فهرست مطالب

خشک بوم - سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)

نشریه خشک بوم
سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1399/04/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مژده محمدی، محمدرضا اختصاصی*، علی طالبی، زین العابدین حسینی صفحات 1-16

  الگوی شبکه های زهکشی جزء شاخص ترین چشم اندازهای سطح زمین محسوب می شوند که اساس بسیاری از مدل های هیدرولوژیکی و ژیومورفولوژیکی است. با توجه به خصوصیات ژیومورفولوژیکی منطقه، هر کدام از شبکه های زهکشی ویژگی های فراکتالی از خود نشان می دهند که به صورت کد یا عدد بدون بعد نشان داده می شود. در واقع، هندسه فراکتال زبان ریاضی است که به صورت، ابزاری کمی برای بررسی ژیومورفولوژی شبکه های زهکشی و مدل سازی بسیاری از پدیده های پیچیده طبیعی مورد استفاه قرار می گیرد. ابعاد فراکتالی شبکه زهکشی در حوزه های آبخیز، معرف میزان تشابه ژیومورفولوژیکی در بین آن ها است. در تحقیق حاضر، ابعاد فراکتالی شبکه زهکشی حوزه آبخیز دشت یزد- اردکان با استفاده از تعدادی از شاخص های مورفومتریک مورد بررسی قرار گرفت. همبستگی بین شاخص های مورفومتری و بعد فراکتال شبکه زهکشی محاسبه گردید. مقادیر عددی بعد فراکتال برای سه سازند زمین شناسی منطقه مورد مطالعه به دست آمد که میانگین بعد فراکتال 1/149 نشان دهنده ی سازند آهک تفت، میانگین بعد فراکتال 1/161، بیان گر سازند گرانیت و مقدار 1/207 نشان دهنده سازند کهر است. بیشترین مقدار عددی بعد فراکتال در سازند کهر (1/279) و کمترین آن در سازند تفت (1/046) محاسبه شد. نتایج آزمون تجزیه واریانس یک طرفه نشان داد بین میانگین بعد فراکتال سه سازند زمین شناسی با اطمینان 0/99 اختلاف معنی دار وجود دارد. نتایج روابط معنی داری بین ابعاد فراکتال شبکه زهکشی و شاخص های مورفومتریک نشان می دهد. بالاترین ضریب همبستگی متعلق به روابط رگرسیونی بین تراکم شبکه زهکشی و بعد فراکتال است ( در سطح 0/99). در پایان می توان نتیجه گیری نمود که بعد فراکتال، شاخص نسبتا دقیق در ارایه خصوصیات مورفومتریک و ژیومورفولوژیک شبکه های زهکشی است که جزییات شکل و پیچیدگی های موجود در شبکه زهکشی را به صورت یک شاخص بدون بعد نشان می دهد.

  کلیدواژگان: بعد فراکتال، شبکه‌زهکشی، شاخص مورفومتریک، مناطق خشک
 • صدیقه زارع کیا* صفحات 17-28

  در این مطالعه، فنولوژی گونه مهم مرتعی Salsolalaricina به مدت چهار سال در منطقه خشکه رود ساوه مطالعه شد. بررسی مراحل فنولوژی این گونه در مرحله رویشی هر دو هفته یک بار و در مرحله زایشی هر هفته یک بار انجام گردید. از مقادیر دما و بارندگی سال های مطالعه منطقه برای تفسیر فنولوژی گونه استفاده گردید. نتا یج نشان داد دوره فنولوژی گونه Salsola laricina هرساله تحت تاثیر تغییرات اقلیمی، متفاوت است. این گونه رشد رویشی خود را از اواسط اسفندماه آغاز کرده و تا اواسط تیرماه ادامه دارد که با گرم شدن هوا به خواب تابستانه می رود. از دهه اول شهریور گل دهی آغازشده و از اوایل آبان بذرها شیری می شوند. به طورکلی زمان مناسب جمع آوری بذور بسته به پرباران یا کم باران بودن سال 10 تا 30 آبان است. شروع رشد در سال خشک 1387 (47 درصد بارش کمتر نسبت به درازمدت) زودتر بوده و طول دوره رویشی در حدود 15 تا 20 روز کوتاه تر از سال تر 1388 (16 درصد بارش بیشتر نسبت به درازمدت) بود. همچنین افزایش بارندگی باعث افزایش دوره رویشی شده و آغاز گل دهی و بذردهی نیز در حدود یک هفته با تاخیر اتفاق می افتد. شناخت فنولوژی گونه مهم Salsolalaricina برای تنظیم برنامه های بهره برداری از گیاهان، تعیین زمان ورود و خروج دام، جمع آوری بذور، جلوگیری از برداشت های بی موقع در مراتع قشلاقی ساوه حایز اهمیت است.

  کلیدواژگان: فنولوژی، آمادگی مرتع، علف شور، بارندگی، مراتع خشک
 • فرناز خسروی، مهدی تازه، محمدعلی صارمی نایینی، سعیده کلانتری* صفحات 29-42
  دانه بندی ذرات و توزیع اندازه آن ها در علوم مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و حتی فنی مهندسی و پزشکی دارای اهمیت است. در منابع طبیعی دانه بندی ذرات به طور سنتی با استفاده از الک های مکانیکی صورت می گیرد. از آن جا که استفاده از الک های مکانیکی نیازمند هزینه و زمان قابل توجهی است. در این پژوهش اقدام به بررسی قابلیت تکنیک های پردازش تصویر برای دانه بندی ذرات سنگ فرش بیابان شده است. بدین ترتیب که در تیپ های دشت سر لخت و اپانداژ اقدام به نمونه برداری تصادفی از سنگ فرش بیابان شد. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و با استفاده از سری الک های استاندارد دانه بندی شد. از نمونه های برداشت شده نیز عکس برداری شد. عکس ها با استفاده از نرم افزار های Image Processing and Analysis in Java و Geological Image Analysis Softwar تجزیه و تحلیل دانه بندی ذرات عکس برداری شده صورت گرفت. سپس نتایج به دست آمده از نرم افزار ها با مقادیر اندازه گیری شده توسط سری الک ها مقایسه شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد مقادیر به دست آمده برای دانه بندی ذرات با استفاده از نرم افزار Image j در ذرات دشت سر اپانداژ دارای همبستگی 93 و در دشت سر لخت 96 درصد با الک مکانیکی دارد. نتایج به دست آمده از همبستگی دانه بندی الک مکانیکی و نرم افزار GIAS در دشت سر اپانداژ دارای میانگین همبستگی 91٪ و در دشت سر لخت دارای همبستگی 96٪ می باشد. می توان نتیجه گرفت که استفاده از نرم افزار های مذکور، می تواند جایگزین مناسبی برای الک های مکانیکی در دانه بندی ذرات و کاهش هزینه و زمان دانه بندی باشد.
  کلیدواژگان: سنگ‌فرش بیابان، دشت‌سر، پردازش تصویر، جورشدگی، یزد
 • باقر نظامی بلوچی*، هومن جوکار، رجبعلی کارگر، بهاره زاهدیان صفحات 43-52

  یوز آسیایی به عنوان گونه نماد ملی و کمیاب ترین گربه سان کشور، در رده به شدت در خطر انقراض طبقه بندی شده است. آگاهی از رژیم غذایی این گونه به عنوان یکی از مهمترین ابعاد اکولوژیکی آن، جهت مدیریت و برای حفاظت صحیح گونه و طعمه های آن، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مطالعه به بررسی انتخاب طعمه یوز آسیایی در پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس، به عنوان وسیع ترین منطقه تحت حفاظت ایران پرداخته شده است. دراین ارتباط تمام مشاهدات مستند و مستقیم یوز آسیایی که در طول سال های 1380 تا پایان سال 1395 بر روی لاشه طعمه ثبت شده، جمع آوری گردید. مقایسه و تحلیل این مشاهدات و سرشماری ها نشان داد، میزان طعمه خواری گونه تنها مرتبط با فراوانی طعمه ها نبوده و انتخاب طعمه علاوه بر فراوانی به تیپ زیستگاه نیز وابسته است. سمداران متوسط جثه به ویژه قوچ و میش از اهمیت بسیاری در رژیم غذایی یوز برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: قوچ و میش، گربه‌سان، به شدت در خطر انقراض، فروانی، تیپ زیستگاه
 • سارا خراسانی‌نژاد*، حسین گرگینی شبانکاره، ملیحه آزادی، زهرا مهاجروطن صفحات 53-70
  به‌‌منظور بررسی اثر رژیم‌های آبیاری و محلول‌پاشی نانوکلات‌آهن بر برخی ویژگی‌های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سرخارگل (Echinaceae purpurea (L.) Monch) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی موسسه غیرانتفاعی بهاران گرگان در سال زراعی 1397- 1396 به‌‌اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش در چهار سطح دور آبیاری (شامل هر 3روز یکبار (شاهد)، 6، 9 و 12 روز یکبار آبیاری) به‌عنوان عامل اصلی و چهار سطح محلول‌پاشی نانوکلات‌آهن (عدم محلول‌پاشی (شاهد)، 3، 6 و 9 در هزار) لحاظ شد. نتایج نشان داد افزایش فاصله آبیاری سبب کاهش معنی‌دار ارتفاع بوته، وزن تازه و خشک گیاه، وزن تر و خشک ریشه شد. همچنین دور آبیاری در بالاترین سطح منجربه کاهش محتوای نسبی آب برگ و نشت یونی شد. میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی اندام هوایی و قند محلول تحت تاثیر دور آبیاری افزایش و در سطح سوم آبیاری به حداکثر مقدار خود رسید. محلول‌پاشی نانوکلات‌آهن نیز بر تمامی صفات اندازه‌گیری شده به‌جز فنل اندام هوایی و وزن تازه گیاه تاثیر معنی‌داری داشت. این اثر در سطوح سوم و چهارم تیمار بیشترین مقدار بود. نتایج اثر متقابل این دو عامل نشان داد که 6 روز یک‌بار آبیاری و محلول پاشی 6 در هزار نانوکلات‌آهن موجب افزایش قند محلول و فعالیت آنتی‌اکسیدانی شده، بیشترین مقدار پرولین از سطح چهارم دور آبیاری و کاربرد 9 در هزار نانوکلات‌آهن مشاهده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش شدت تنش خشکی باعث کاهش صفات مرفولوژیکی و محتوای نسبی آب برگ و افزایش پرولین، فعالیت آنتی‌اکسیدانی،‌ فنل، قند و نشت یونی شد. تیمار کودی نانوکلات‌آهن از گیاهان سرخارگل در برابر تنش خشکی محافظت نموده و باعث کاهش خسارت های ناشی از تنش خشکی می‌شود. به‌طورکلی می‌توان اعمال 6 در هزار نانوکلات‌آهن را برای کاهش تاثیر سوء رژیم های آبیاری توصیه کرد.
  کلیدواژگان: خشکی، سرخارگل، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، فنل کل، کود آهن
 • محمدجواد رشیدی*، اصغر فلاح، شعبان شتایی جویباری صفحات 71-84

  این تحقیق با هدف بررسی قابلیت های تصاویر رقومی UltraCam-D در شناسایی و تفکیک گونه های درختچه ای کنار و بوته ای پایای گون و تهیه نقشه پراکنش آنها، در بخشی از مناطق نیمه خشک استان بوشهر انجام شد. روش های مختلف بارزسازی شامل آنالیز بافت، تجزیه مولفه های اصلی و نسبت گیری بر روی باندها اعمال شد. میان این باندها پنج گروه باندی شامل باندهای اصلی، مجموعه باندی حاصل از آنالیز بافت تصویر، باندهای اصلی به همراه شاخص ها و باند اول حاصل از تجزیه مولفه های اصلی و مجموعه بهترین باندهای حاصل ازحد شاخص مطلوبیت انتخاب شد. نمونه های تعلیمی به روش میدانی تهیه شد و سپس 70 درصد نمونه ها با الگوریتم های مختلف طبقه بندی کننده پیکسل پایه شامل فاصله ماهالانوبیس، حداکثر احتمال، شبکه عصبی، ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی برای طبقه بندی گروه های باندی استفاده شد. ارزیابی صحت نتایج با استفاده از 30 درصد از نمونه های واقعیت زمینی انجام شد. بر اساس نتایج، بالاترین صحت کلی (85/69 درصد) و ضریب کاپا (0/72) در تفکیک سه کلاس گونه درختچه ای کنار، بوته ای پایا گون و خاک با سایر پوشش گیاهی مختلط، مربوط به طبقه بندی با الگوریتم فاصله ماهالانوبیس اعمال شده بر مجموعه باندهای اصلی، اولین باند حاصل از تجزیه مولفه اصلی (PC1)، شاخص گیاهی (NDVI) و شاخص پوشش گیاهی تعدیل کننده اثر خاک (SAVI) بود. به طورکلی بررسی نتایج حاصل از طبقه بندی با روش پیکسل پایه نشان دهنده کارآیی قابل قبول داده های رقومی UltraCam-D در شناسایی و تفکیک گونه های مناطق بیابانی به ویژه گونه های درختچه ای کنار از گون و سایر گونه های بوته ای است.

  کلیدواژگان: الگوریتم های پارامتری و ناپارامتری، سنجش از دور، جنگل‌های نیمه‌‌خشک، شاخص‌های پوشش گیاهی
 • فهیمه عربی علی آباد، محمد زارع*، محمدحسین مختاری صفحات 85-102
  دمای خاک عامل کلیدی است که فرآیندها و ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک را کنترل نموده و بر کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی تاثیر است. به این منظور، داده‌های روزانه دمای خاک در عمق‌های 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتیمتری مربوط به ایستگاه‌های سینوپتیک یزد، میبد و مهریز در سال‌های 2014 تا 2016 و همچنین30 تصویر از ماهواره لندست 8 برای سال‌های مذکور تهیه شد. سپس با استفاده از روش پنجره مجزا، دمای سطح زمین محاسبه شد. تغییرات دما از سطح خاک تا عمق 100 سانتیمتری به صورت فصلی بررسی شد. در ادامه، به کمک روش‌ شبکه عصبی مصنوعی، ارتباط بین دمای سطح خاک و عمق‌های مذکور بررسی و دمای عمق خاک تخمین‌زده شد. نتایج نشان داد که روش شبکه عصبی مصنوعی می‌تواند با کمک دمای سطح زمین اسخراجی از تصاویر لندست 8، دمای خاک را تا عمق 100 سانتیمتری، در تمام فصل ها، به خوبی تخمین زند. کمترین دقت در این روش مربوط به دمای عمق‌های 5 و 100 سانتیمتری خاک است. برای بررسی صحت نتایج، دمای خاک تا عمق 30 سانتیمتری در 15 نقطه اندازه‌گیری و با دمای پیش‌بینی شده به کمک تصاویر و شبکه عصبی مصنوعی مقایسه شد. نتایج خطای مطلق نشان داد که بیشینه خطا تا عمق 30 سانتیمتری 7/3 درجه سانتیگراد‌ رخ می‌دهد. بنابراین، به کمک دمای سطح اندازه‌گیری شده به وسیله روش پنجره مجزا و شبکه عصبی مصنوعی می‌توان دمای عمق خاک را با دقت قابل قبولی برآورد کرد.
  کلیدواژگان: دمای سطح زمین، سنجش از دور حرارتی، سری های زمانی، الگوریتم پنجره مجزا، یزد
 • مرتضی فلاح‌پور طزنجی* صفحات 103-112
  با گسترش جعمیت جهان، افزایش مصرف انرژی و کم شدن منابع انرژی تجدید ناپذیر گران و آلوده‌کننده، نیاز به استفاده از انرژی‎های پاک و پایداری مانند انرژی خورشیدی، بیش‌ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. مکان یابی مناطق مستعد ساخت نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک در استان یزد به‌کارگیری از روش تحلیل سلسله مراتبی، و همپوشانی نه لایه اطلاعاتی اصلی براساس نظرسنجی خبرگان صورت گرفت. این لایه‎ها عبارتند از؛ ساعت آفتابی، رطوبت، بارندگی، تبخیر، دما، ارتفاع، فاصله از راه دسترسی، گسل و فاصله از پست برق. آمار مربوط به 11 ایستگاه سینوپتیک کل استان یزد تهیه و محاسبات آماری در بازه زمانی 15 ساله (1395- 1380) انجام شد. مناطق مستعد ساخت نیروگاه خورشیدی، تعیین گردید. این مناطق بخشی از شهرستان های یزد، بافق، اردکان، میبد، صدوق و خاتم است. پس از اعمال لایه حریم و در نظر گرفتن مناطق ممنوعه با انجام بازدید میدانی در آخر پنج درصد از مساحت استان یزد مناسب برای ساخت نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک تشخیص داده شد. این مناطق در جنوب و جنوب شرقی شهر یزد و قسمتی از شهر بافق قرار دارند.
  کلیدواژگان: مناطق خشک، انرژی خورشیدی، تحلیل سلسله مراتبی، سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • شیرین آقا نجفی‌زاده*، فرهاد حیدری صفحات 113-120
  جمعیتی از سسک جنبان در منطقه حفاظت شده باغ شادی در استان یزد با تراکم نسبتا بالایی زیست می‌کند. در طی دو سال متوالی (بهار 1394 و 1395) زیستگاه لانه گذاری این گونه در منطقه مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 37 آشیانه پرنده در منطقه شناسایی گردید. متغیرهای زیستگاهی نظیر نوع، تعداد، در صد پوشش و ارتفاع گونه‌های گیاهی، فاصله آشیانه تا نزدیک ترین منبع آب، جاده، سکونت‌گاه‌های انسانی همچنین ارتفاع و قطر لانه و تراکم لانه حشرات در نقاط حضور و عدم حضور این پرنده اندازه گیری و مقایسه شد. هدف اصلی این پژوهش مشخص کردن متغیرهای موثر در انتخاب زیستگاه لانه گذاری سسک جنبان در منطقه حفاظت شده باغ شادی بود. نتایج نشان داد که این گونه به طور مشهودی درختچه تنگرس (Amygdalus  lycioides) را نسبت به سایر گونه‌های گیاهی موجوددر منطقه ترجیح می‌دهد و بیشتر لانه هایش را برروی این درختچه با تراکم و ارتفاع بالاتر که از جاده و سکونت‌گاه‌های انسانی فاصله داشته و به منابع آبی نزدیک‌تر است، مستقر می‌کند. تراکم لانه حشرات به منظور تامین غذا مهم ترین مولفه در انتخاب مناطق لانه گزینی سسک جنبان در منطقه حفاظت شده باغ شادی است.
  کلیدواژگان: زیستگاه زادآوری، سسک جنبان، متغیرهای زیستگاهی، حفاظت
 • متین شرافت، عبدالحمید انصاری*، سید حسین مجتهدزاده، احمد قربانی صفحات 121-136
  فن تداخل سنجی راداری به‌عنوان ابزاری کارآمد در مطالعات تغییرات سطحی پوسته زمین است که بر اساس اختلاف‌فاز دو زوج تصویر در بازه زمانی متفاوت به تعیین جابه‌جایی پوسته زمین می‌پردازد. از کاربردهای این فن می‌توان به بررسی فرونشست زمین اشاره نمود. فرونشست در واقع پایین رفتن سطح زمین به دلیل عوامل انسانی و طبیعی است. استخراج زیاد از منابع زیرزمینی به‌ویژه آب از علل فرونشست در بسیاری از دشت‌های ایران محسوب می‌شود. در تحقیق پیش رو به بررسی فرونشست دشت ابرکوه واقع در استان یزد پرداخته‌شده است. مطالعات آب‌‌شناسی در این منطقه نشان‌دهنده افت سطح آب زیرزمینی به میزان 0/6 متر در سال است. با توجه به بررسی‌های زمین‌شناسی، وجود کارست‌ها و رس با واگرایی بالا در منطقه از دلایل فرونشست بیان‌شده‌اند. با استفاده از فن تداخل سنجی راداری در بازه زمانی 2003 تا 2005 با استفاده از 12 تصاویر ماهواره‌ای Envisat، متوسط سرعت فرونشست در منطقه برآورد شد. در منطقه ابرکوه بیشینه میزان فرونشست 2 تا 3 سانتیمتر و در منطقه مهردشت 5 سانتیمتر در سال مشخص‌شده است. برای اعتبارسنجی محاسبات از مطالعات ترازیابی دقیق در سال‌های 1364 تا 1380 استفاده شد که با نتایج حاصله از تداخل سنجی به صورت تقریبی تطابق دارد. دلایل این اختلاف نیز یکسان نبودن بازه زمانی دو داده موجود و خطای فن تداخل سنجی است.
  کلیدواژگان: فرونشست، تداخل سنجی راداری با دریچه مصنوعی، فروچاله، Envisat، یزد
 • پوریا عطائی، سعید غلامرضایی*، وحید علی آبادی صفحات 137-150
  با توجه به تاثیر گسترده و متقابل اقلیم با بخش های مختلف تولیدی، محیط زیستی و جوامع انسانی، امروزه از تغییر اقلیم به عنوان یکی از مهم ترین چالش های محیط زیستی یاد می شود. هدف کلی پژوهش حاضر اولویت بندی راهبردهای مقابله با تغییرپذیری اقلیمی در بین کسب‌وکارهای بخش شیلات بود که به روش پیمایشی و تصمیم گیری چندمعیاره انجام شد. جامعه تحقیق در این پژوهش پرورش دهندگان ماهی سردابی است که در قالب کسب‌وکارهای غیر زراعی در شهر خرم آباد فعالیت دارند (295=N). نمونه پژوهش با استفاده از جدول پتن، 125 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. در بخش دوم، تعداد 10 نفر از خبرگان حیطه شیلات از طریق نمونه گیری ملاک محور و گلوله برفی انتخاب شد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که پایایی آن با محاسبه ضریب تتای ترتیبی محاسبه شد. رتبه بندی راهبردها با استفاده از تکنیک ویکور و مقدار Q گویای آن است که در بین راهبردهای اقتصادی، تضمین خرید توسط دولت از نظر میزان اهمیت و میزان تحقق پایداری دارای بالاترین رتبه بود. همچنین، تبدیل دارایی ها به پول نقد در بین پرورش‌دهندگان اولین و سریع ترین راه برای مقابله با خشکسالی است. در بین راهبردهای اجتماعی، ترویج پرورش گونه های مقاوم در برابر خشکسالی مهم تر بود. به نژادی کمی و کیفی گونه های پرورشی در بین راهبردهای فنی از نظر اهمیت در جایگاه نخست بود؛ ولی کشت توام محصولات در استخرهای پرورش ماهی از نظر تحقق پایداری و امکان پذیری در جایگاه نخست قرار گرفت.
  کلیدواژگان: خشکسالی، آسیب پذیری بهره برداران، کسب وکارهای پایدار، شیلات
 • محمدرضا کوثری، اسماعیل سهیلی*، یعقوب نیازی صفحات 151-164

  پیش بینی بارش در برنامه ریزی های منابع آب خصوصا در مناطق خشک کشور بسیار حایز اهمیت است. در این مقاله به بررسی تعیین ارتباط بین بارش فصلی با سیگنال های هواشناسی شامل شاخص چند متغیره انسو یا MEI، NINO’s SST (NINO1+2، NINO3، NINO4 و NINO3.4)، NAO و SOI در ایستگاه هواشناسی سینوپتیک یزد طی دوره 1986 تا 2017، پرداخته شده است. تعیین همبستگی ها در دو سطح صورت گرفت. سطح اول شامل بررسی همبستگی بین بارش های فصلی با ایجاد یک سال تاخیر در سری زمانی فصلی سیگنال های هواشناسی است. درحالت دوم بدون ایجاد تاخیر صورت پذیرفت. در ادامه و با استفاده از روش رگرسیون بر مبنای مدل حداقل مربعات جزیی (PLSR)، اقدام به پیش بینی بارش فصلی گردید. نتایج نشان داد مقادیر همبستگی قابل توجهی بین بارش فصل زمستان با مقادیر فصلی سیگنال های هواشناسی در فصل زمستان با یکسال تاخیر از پارامترهای MEI، SOI، NINO1+2، NINO3 و NINO3.4 وجود دارد. حداکثر ضریب همبستگی مربوط به NINO1+2 برابر 0/68+ می شود. گفتنی است این مقدار برای SOI زمستان در سال قبل برابر 0/61- می باشد که نشان دهنده رابطه معکوس این پارامتر با بارش فصل زمستان با یک سال تاخیر است. برای سری های بدون ایجاد تاخیر، همبستگی قابل توجه بارش فصل زمستان با مقدار شاخص NAO در فصل پاییز و تابستان مشاهده گردید. در رابطه با پیش بینی بارش های فصلی، نتایج نشان دهنده عملکرد مناسب روش PLSR با توجه به ماتریس های ورودی است. در رابطه با داده های ورودی با تاخیر یکساله، بارش های فصل زمستان، تابستان ، بهار و پاییز با مقدار RMSE به ترتیب برابر با 12، 9/9، 0/85 و 6/2 میلیمتر تخمین زده شده اند. شاخص NS برای فصول مذکور به ترتیب برابر با 69/0، 22/0، 2/0 و 72/0 می باشد. مقادیر R برای این همین فصل ها به ترتیب برابر با 0/83، 0/46، 0/45 و 0/85 بوده است. در کل، بارش ها در فصول سرد با دقت بیشتری برآورد شدند. توسعه و استفاده از مدل هایش پیش بینی می تواند برنامه ریزی های مدیریت منابع آب را با موفقیت بیشتری همراه سازد.

  کلیدواژگان: بارش پیوند از دور، شاخص انسو، مناطق خشک، حداقل مربعات جزئی
|
 • M. Mohammadi, M. R. Ekhtesasi *, A. Talebi, Z Hosseini Pages 1-16

  The drainage networks as the most prominent landscapes on earth are basis of many hydrological and geomorphological models. Due to the geomorphological properties of the region, the drainage network shows its own fractal properties that are saved as code in it. In fact, drainage networks are fractal phenomena with fractal behavior. Fractal dimension is a parameter used to indicate the complexity of data. The analysis of fractal dimensions of drainage networks and their morphometric properties facilitate the perdition of their behavior in the future. This paper focuses on the relationship between fractal dimensions of drainage networks and their morphometric properties of drainage networks in Yazd- Ardakan basin. Therefore, through an analysis of fractal dimension of drainage networks and its comparison with morphometric properties, the fractal behavior of these drainage networks are investigated. Results showed Pck and Ktl formations indicate highest and lowest fractal dimension respectively. The results indicated a significant relationship between fractal dimensions of drainage networks and morphometric properties. In this research, a positive relationship was observed between morphometric parameters and fractal dimension, so that the greatest correlation coefficient was found between the fractal dimension and the drainage density (0.99).

  Keywords: Fractal Dimension, Drainag network, Morphometric properties, Yazd-Ardakan Basin
 • S. Zarekia * Pages 17-28

  In this study, phenology of Salsola laricina as an important range species was studied for period of four years. The phonological stages were recorded at vegetative stage every two weeks and at the reproductive stage once a week. Temperature and precipitation data of the study years were used to interpret the phenology of the species. Results showed that the phenological period of Salsola laricina varied each year due to climate change. Generally, this type of vegetative growth begins in mid-March and continues until mid-July and temporary sleep begins. Flowering occurs in first decade of September and seed ripening stage begin in early November. Generally, the best time to collect seeds is November 10-30, depending on rainfall. Start growing was earlier in the dry year of 2008 (47% lower than long-term) and vegetative period was about 15 to 20 days shorter than in 2009 (16% higher than long-term). Increasing rainfall also increases the vegetative period and delay flowering and seeding about a week. Understanding the phenology of Salsola laricina is important for regulating plant utilization plans, determining the time of entry and exit of livestock, collection of seeds, prevention of untimely harvesting in the steppic rangelands.

  Keywords: Phenology, Salsola, Range Readiness, Rainfall, Arid Rangelands
 • F. Khosravi, M. Tazeh, M.A. Saremi Naeini, S. Kalantari * Pages 29-42
  Particle-size and their distribution are important in various sciences such as: agricultural, natural resources, and even engineering and medical engineering. Using mechanical sieves requires considerable cost and time. The purpose of this study was to investigate the capability of image processing techniques for desert pavement. Thus, random sampling of desert pavement was carried out in bare and epandage pediments. Samples were transferred to the laboratory and was grading using standard sieve series. The collected samples taken were also photographed. Photos were analyzed using Image Processing and Analysis in Java and Geological Image Analysis Softwares.Then the results of the software were compared with the values measured by the sieve series. Results, show that the values obtained for particle aggregation using Image j software have a correlation of 93% in the epandage Pediment particles and 96% in the bare Pediments with mechanical sieve. Results of correlation between mechanical sieving and GIAS software in epandage pediment have an average correlation of 91% and in bare pediment has a correlation of 96%. It can be concluded that the use of these softwares can be a good substitute for mechanical sieve in particle size distribution. Using the results of this study can be effective in reducing cost and time in perform grading.
  Keywords: Desert pavement, pediment, Image Processing, Sorting, Yazd
 • B. Nezami Baloochi *, H. Jokar, R. Kargar, B. Zahedian Pages 43-52

  Critical endangered Asiatic cheetah as the most charismatic carnivore of Iran, is the rarest felidae in the country. The Asiatic cheetah prey selection in the Nayebandan Wildlife Refuge was studied as the vastest protected area in Iran. We were collected all direct observations records of the cheetah hunting in Nayebandan WR during 2001 to 2016. The prey selection by the cheetah is not correlated only with the preys’ abundance and the results showed that predation by cheetah depends on the abundance of the prey and habitat structure. Medium-sized ungulates especially wild sheep are important in cheetah food habits. This study is important because of the fact that, identifying the prey selection as one of the main dimensions of the species ecology very important to the Asiatic cheetah conservation. Moreover, with the extinction of cheetah in the study area, this species will be extinct in the last remained nucleus habitat in the centre of Iran.

  Keywords: Wild sheep, Felidae, Critically endangered, Abundance, Habitat structure
 • S. Khorasaninejad *, H. Gorgini Shabankareh, M. Azadi, Z. Mohajervatan Pages 53-70
  In order to study the effects of irrigation period and iron nano-chelate on the some morphophysiological and biochemical characteristics of Echinaceae purpurea L., a experiment was conducted as factorial based on randomized complete block design with three replications at research farm of Baharan University of Gorgan, during growing season of 2017-2018. The treatments were four levels of irrigation periods (every 3 as control, 6, 9 days and 12 days) and iron nano-chelate (INC) including four levels (0 as control, 3, 6 and 9 in liter). Results showed that the irrigation periods increasing was decreased plant height, shoot wet and dry weight, root wet and dry weight. Highest irrigation period reduced in RWC and ion linkage. The antioxidant activity and soluble sugar were gone up under irrigation period and the maximum amount was in third level of irrigation. INC has significant effect on all traits except of shoot total phenol and shoot wet weight that the most effect was in third and fourth. Interaction effect of these treatments was showed that every 6 days and 6 in liter of INC increased soluble sugar and antioxidant activity and the most amount of proline was produced in every 12 days and 9 in liter of INC. Results of this study showed that drought stress increasing decreased morphological charactristics and RWC. However, proline, soluble sugar, total phenol, ion linkage and antioxidant activity were climbed. However, INC protects E. purpurea from drought stress and reduces damage caused by drought stress. Generally, 6 in liter of INC was advised for reducing of negative effects of irrigation regimes.
  Keywords: Antioxidant activity, Coneflower, Drought, Iron Nutrient, Total phenol
 • M.J. Rashidi *, A. Fallah, Sh. Shataee Joibary Pages 71-84

  The present research was carried out with the aim of identification and separation of zizyphus spina christi and Astragalus sp. species as well as providing a distribution map of the mentioned species using UltraCam-D digital images in a part of the mountainous Bushehr province. Different techniques of enhancement were applied including Texture Analysis, Principal Component Analysis (PCA) and ratio of the bands. Five band groups were selected including main bands, band set obtained from image texture analysis, main bands along with indices and the first obtained band from PCA and a collection of the best bands obtained from OIF. The training samples were produced through field method. Then, 70% of the samples were applied for various classifier pixel-based algorithms including, Mahalanobis Distance classification, Maximum Likelihood classification, Neural Net Classification, Support Vector Machine (SVM) and Random Forest classification. Verification of the results was carried out using 30% of actual ground samples. Results of assesment of images classified by various algorithm showed that the maximum overall accuracy (85.69%) and kappa coefficient (0.72) in separating the three classes of zizyphus spina christi, Astragalus sp. and soil from the other mixed vegetation cover are for classification by Mahalanobis Distance Classification algorithm applied on group of four main band, PC1, NDVI and SAVI. In general, the results of classification by pixel-based method represent proper efficiency of UltraCam-D digital data for identification and separation of desert regions species particularly zizyphus spina christi from Astragalus sp and shrub species.

  Keywords: Parametric, non-parametric algorithms, Remote Sensing, Semi-arid forests, Vegetation Indices
 • F. Arabi Aliabad, M. Zare *, M.H. Mokhtari Pages 85-102
  Soil temperature is a key factor that controls physical, chemical and biological properties of soil and its processes. Since soil temperature is measured at synoptic stations and data availability, especially in arid lands, is limited, capability of satellite images to estimate soil temperature at different depths evaluated in the Yazd-Ardakan basin, as the study area. Daily soil temperature at 5, 10, 20, 30, 50 and 100 cm depth measured at synoptic stations of Yazd, Meybod, and Mehriz for the periods of 2014 to 2016, and Landsat 8 satellite images of were used as the main data in this research. Then, using split-window surface temperature, Land Surface Temperature (LST) maps were estimated. Temperature trend from soil surface to a depth of 100 cm were examined seasonally. Using simple linear regression and artificial neural network techniques, the relationship between temperature of surface soil and soil temperatures at different depths were predicted. Results showed that the artificial neural networks had greater accuracy than the linear regression method in all seasons. The lowest accuracy of this method is related to the soil temperature at 5 cm depth. Artificial neural networks can be used for predicting of soil temperature till depth of 100 cm, using land surface temperature obtained by Landsat 8 images. To validate the results, soil temperatures at depth of 30 cm for 16 selected points in the study area were compared with estimated soil temperature using Landsat images and artificial neural network. Absolute error of measurements show that the maximum error was observed to depth of 30 cm (3.7 ℃). Therefore, using the measured soil surface temperature by applying the split-windows and artificial neural network can be used to predict soil temperature.
  Keywords: Land Surface Temperature, Remote Sensing, Time Series, Split Window Algorithm
 • M. Fallahpour Tezanji * Pages 103-112
  With the global expansion of population, rising energy consumption and the lack of renewable energy sources that are costly and polluting, the need for clean and sustainable energy such as solar energy has been increasingly taken into consideration. To evaluate land suitability for the optimal placement of photovoltaic solar power plants in Yazd province of Iran, the analytic hierarchy process (AHP) was used. A set of climatic and environmental constrains based experts' advices prepared in nine layers, estimates the potential sites for solar park installation. These constrains based on their relative importance in site evaluation extracted from AHP method, including sunshine, humidity, rainfall, evaporation, temperature, elevation, distance to access, fault and the power post. Climatic data obtained from eleven synoptic stations including fifteen-year period (2001-2016). After final mapping, the susceptible areas of photovoltaic solar power plants were determined in Yazd province. These areas located in Yazd, Bafgh, Ardakan, Meybod, Saduq and Khatam cities. After applying the privacy layer and considering the forbidden areas by conducting the field surveys, 5% of the Yazd province was considered suitable area for the construction of photovoltaic solar power plants. These areas are located in the south and south-east of Yazd, and part of the Bafg city.
  Keywords: Arid area, Geographic Information System, Hierarchical Analysis Method, Solar Energy
 • S. Aghanajafizadeh *, F. Heydari Pages 113-120
  A population of Scrub Warbler with a relatively high density lives in the protected area of Baghshadi in Yazd province. During two consecutive years (springs of 2015 and 2016), the breeding habitat of this species was investigated in the study area. The number of 37 bird nests were identified in the area. The habitat variables such as type, number, percentage of vegetation and height of plant species, the distance of the nest from the nearest water source, road, human settlements, the height and diameter of the nest, and insect nest density in the presence and absence points of this bird were measured and compared. The main purpose of this study was to determine the effective variables in the habitat selection of Scrub Warbler in the protected area of Baghshadi. The results showed that this species clearly prefers the shrub Amygdalus lycioides to other plant species in the region and builds its nests mostly on these shrubs which have a higher density and height, are distant from the road and human settlements, and are closer to water sources. To provide food, insect nest density is the most important factor in the habitat selection of Scrub Warbler in the protected area of Baghshadi.
  Keywords: Nesting habitat, Scrub Warbler, Habitat variables, Conservation
 • M. Sharafat, A.H. Ansari *, S. H. Mojtahedzadeh, A. Ghorbani Pages 121-136
  Radar interferometry technique is an efficient tool to study changes in the Earth's crust. The method is based on the phase difference between two image pairs at different time intervals. In this research, subsidence of Abarkuh plain, Yazd province investigated. The subsidence is actually the lowering of the Earth's surface due to the natural and human activities. Excessive extraction of underground resources, especially water, is a main cause of subsidence in many plains in Iran. Hydrological studies in this area show a groundwater level drop of 0.6 meters per year. According to the geological studies, karst developments and dispersive clay soils are two causes of subsidence. By the radar interferometry technique over a period of 2003 to 2005 using 12 Envisat satellite images, the average subsidence rate in the region was estimated. In Abarkouh, maximum subsidence rate is 2 to 3 cm/year and in Mehrdasht area 5 cm/year. Accurate alignment studies have been used for the accuracy of the calculations between 1985 and 2001, which are in agreement with the results obtained by radar interferometry. The reasons for this discrepancy are the inconsistency between two available data and the radar interferometry error.
  Keywords: Subsidence, Synthetic Aperture Radar Interferometry, Sinkhole, Envisat, Yazd
 • P. Ataei, S. Gholamrezai *, V. Aliabadi Pages 137-150
  Considering the widespread and cross-cultural effects of climate with different sectors of production, environment and human communities, climate change is considered as one of the most important environmental challenges. The main aim of this study was to prioritize climate change coping strategies among fisheries sector. The research was carried out using a survey and multi-criteria decision making. In this study, the research population was the fish breeders in the form of nonagricultural businesses in Khorramabad city (N = 295). The research sample was selected using Paten table. 125 individuals were selected by stratified random sampling method with appropriate assignment. In the second part, 10 experts from the field of fisheries were selected through snowball sampling. The main instrument of the study was a questionnaire whose reliability was calculated by ordinal teta coefficient. Ranking of strategies using the virock technique and the value of Q showed that among the economic strategies, the guarantee of purchasing by the government had the highest rank in terms of importance and sustainability. Turning assets into cash among fisheners is the first and fastest way to deal with droughts. The social strategies, promote the drought-resistant varieties have been more important. Breeding quantitative and qualitative of varieties among the technical strategies was of first rank in term of importance; but the combined cultivation of products in fish farming ponds was placed in the first rank in terms of achieving sustainability and feasibility.
  Keywords: Drought, Vulnerability of stakeholders, Sustainable business, Fisheries
 • M. R. Kousari, E. Soheili *, Y. Niazi Pages 151-164

  Precipitation forecasting has important role in water resource management especially in arid regions of Iran. This study aims to explore the relationships between the seasonal precipitation and weather signals such as NINO’s SST including NINO1+2، NINO3، NINO4 و NINO3.4 and SOI as well as MEI and NAO. The correlation analysis was performed in two states involving the correlation analysis of weather signals with one year lag in seasonal precipitations and the correlation analysis without the lag. Also, precipitation forecasting was performed through using partial least squares regression (PLSR). Results showed that MEI, SOI, NINO1+2، NINO3 and NINO3.4 have the most correlations with winter seasonal precipitation when the one year lag is performed. The most correlation refers to NINO1+2 equal to +0.68. This value for the SOI is -0.61 which exhibited the inverse correlation of winter precipitation with SOI in the past year. The time series without the lag showed the most correlation between the summer and autumn NAO and winter precipitation of the same year. Also, results indicated the acceptable performance of PLSR for precipitation forecasting. With the one year lag the winter, spring, summer and autumn precipitations were estimated with the RMSE equal to 12, 9.9, 0.85 and 6.2 mm, respectively. Also, the Nash–Sutcliffe (NS) model efficiency coefficient for the mentioned seasons is 0.69, 0.22, 0.2 and 0.72, respectively. The R correlation coefficients for these time series were equal to 0.83, 0.46, 0.45 and 0.85, respectively. In general, precipitation was predicted more accurately in the cold seasons. The development and use of such prediction models could make water resource management programs more successful.

  Keywords: Teleconnection, ENSO, Arid regions, PLSR