فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 99، تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عزت الله احمدی*، بهزاد شالچی، زهرا منصورزاده صفحات 1-10
  زمینه و هدف

  سندرم روده تحریک پذیر یکی از بیماری های شایع گوارشی است که بخش قابل توجهی از جامعه را درگیر می کند. در این راستا، پژوهش حاضر اثربخشی آموزش شفقت به خود بر علایم سندرم روده تحریک پذیر را بررسی کرده است.

  روش بررسی

  روش پژوهش حاضر، شبه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان خسروشهر بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزانی بودند که در آزمون غربالگری سندرم روده تحریک پذیر بیشترین نمره را به دست آوردند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند (15 نفر برای هر گروه). داده ها با استفاده از پرسش نامه علایم سندرم روده تحریک پذیر (Extra-intestinal symptoms severity scale : EISSS) جمع آوری و با تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) تحلیل شد.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد آموزش مبتنی بر شفقت به خود، باعث کاهش معنی دار علایم سندرم روده تحریک پذیر شده است (05/0<p).

  نتیجه گیری:

   آموزش شفقت به خود به بهبود علایم سندرم روده تحریک پذیر منجر می شود.

  کلیدواژگان: آموزش، شفقت، علائم، سندرم روده تحریک پذیر
 • رحمان سوری، حسن وحدت، فاطمه شب خیز، شیما آب آب زاده*، محسن اسلامی فارسانی صفحات 11-21
  زمینه و هدف

  تغییر در بیان سایتوکاین های پیش التهابی نقش مهمی در تسریع روند پیری مغز دارد. مصرف برخی گیاهان سنتی با خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی (همانند رزماری) و انجام تمرین های هوازی به صورت منظم ممکن است ازجمله عوامل موثر در کنترل پیری زودرس باشند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تمرین هوازی و مصرف عصاره رزماری بر میزان TNF-α و IL-6 در بافت مخچه موش های صحرایی نر پیر طراحی شده است.

  روش بررسی

  تعداد 40 سر رت نر نژاد ویستار 18 ماهه با میانگین وزنی 350 تا 450 گرم انتخاب و به طور تصادفی به پنج گروه کنترل، شم (تردمیل خاموش و گاواژ آب مقطر)، تمرین (12 هفته، 5 روز هفته)، مکمل یا عصاره (12 هفته روزانه 100 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم عصاره رزماری گاواژ شد) و تمرین-مکمل (عصاره) تقسیم شدند. یک روز بعد از آخرین جلسه تمرین، بافت مخچه با رعایت تمام اصول اخلاقی به سرعت از جمجمه خارج و پس از هموژنیزاسیون، میزان TNF-α و IL-6 با تکنیک الایزا ارزیابی شد. داده ها با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها: 

  طبق نتایج حاصل از این مطالعه، افزایش معنی داری در میزان IL-6 در گروه تمرین و گروه مکمل نسبت به گروه کنترل و شم (05/0<p) و همچنین افزایش معنی داری در گروه تمرین-مکمل هم زمان نسبت به کنترل (01/0<p) و شم مشاهده شد (001/0<p). از طرفی میزان پروتیین TNF-α در گروه های تیماری نسبت به شم و کنترل کاهش نشان داد که معنی دار نبود.

  نتیجه گیری:

   بر اساس یافته های این پژوهش به نظر می رسد تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل عصاره رزماری بر میزان تولید و تعادل بین سایتوکاین های پیش التهابی در ناحیه مخچه رت های پیر می تواند موثر باشد.

  کلیدواژگان: پیری، تمرینات هوازی، عصاره رزماری، مخچه، TNF-α، IL6
 • صادق یوسفی، سروش شریفی مقدم، محمد لطفی، هانیه سادات صادقی، پرنیان عراقی، احمدرضا همتی مقدم* صفحات 22-30
  زمینه و هدف

  امروزه پایه اصلی تشخیص و درمان در پزشکی، شواهد به دست آمده از تحقیقات است. یکی از جنبش هایی که سعی کرده است این مبنا را محقق سازد، پزشکی مبتنی بر شواهد است. در این مقاله به نقد فلسفی این موضوع پرداخته می شود.

  روش بررسی

  در این مطالعه، مطالب مرتبط با پزشکی مبتنی بر شواهد از کتاب ها و مقالات مرور شد.

  یافته ها:

   بر اساس یافته های ما، طرفداران پزشکی مبتنی بر شواهد دو پیش فرض دارند: 1. پزشکی موجود علمی نیست و باید با استفاده از شواهد، علمی شود. 2. تصمیم گیری های بالینی باید بر شواهد به دست آمده از تحقیقات بالینی مبتنی باشد که معتبرترین آن ها مرورهای نظام مند هستند.

  نتیجه گیری:

   نتایج حاصل از این نوع مطالعات معمولا باعث به وجودآمدن دستورالعمل هایی برای عمل پزشکی می شوند؛ بنابراین، نقدها و چالش های پزشکی مبتنی بر شواهد، حتی اگر تنها راه موجود تا این زمان باشد، باید موردتوجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پزشکی مبتنی بر شواهد، تشخیص و درمان، دستورالعمل، علم
 • محمد مهدی زاده، شاهین شمس، ابوالفضل محمدبیگی، فروغ میرجلال الدین نائینی* صفحات 31-39
  زمینه و هدف

  تجویز دارو و رعایت اصول نسخه نویسی بر نتایج درمان تاثیرگذار است. هدف این مطالعه بررسی نسخ ازنظر اصول نسخه نویسی و داروهای تجویز شده توسط دندان پزشکان است.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی، مقطعی و گذشته نگر، 238 نسخه تجویز شده توسط دندان پزشکان عمومی در شهر قم طی نیم سال دوم سال تحصیلی 1397-98 در قالب نسخ بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی، در کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو (RUD: Rational Usage of Drugs) دانشگاه علوم پزشکی قم بررسی شد. سن و جنس بیماران، اقلام و اشکال دارویی تجویز شده، دسته دارویی، روش مصرف داروها و خطاهای نسخه نویسی بررسی شدند.

  یافته ها:

  در 5/97 درصد از نسخه ها داروی خوراکی، 5/34 درصد داروی تزریقی و 5 درصد داروی موضعی تجویز شده بود. در 6/97 درصد از نسخ آنتی بیوتیک، 7/85 درصد ضد درد، 4/8 درصد کورتیکواسترویید، 8/3 درصد دهان شویه و 2 درصد سایر داروها تجویز شده بود. در 3/40 درصد از نسخ داروی تجویزشده بدون دز ، 2/4 درصد با دز دارویی اشتباه، 5/39 درصد داروی بدون دستور مصرف، 3/14 درصد دستور مصرف نادرست، 4/16 درصد شکل دارویی اشتباه و 1/57 درصد نام دارویی ناقص مشاهده شد. همچنین 4/3 درصد از نسخه ها غلط املایی داشتند و 5/5 درصد ناخوانا بودند. در هیچ کدام از نسخ تداخلات دارویی و نداشتن مهر، امضا و تاریخ مشاهده نشد.

  نتیجه گیری: 

  در مطالعه حاضر میزان خطاهای نسخه نویسی و تجویز آنتی بیوتیک ها و ضد دردها بیشتر از رقم توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت بود.

  کلیدواژگان: نسخه، تجویزنامناسب، تجویز دارو، تجویز و دز
 • مهرداد فریور، زهرا هوشمندی*، محبوبه سترکی، صبریه امینی صفحات 40-47
  زمینه و هدف

  بیشتر پدیده های مشاهده شده در طول ایسکمی مغزی و برقراری مجدد جریان خون با آسیب به ساختار غشایی قابل توضیح است. استرس اکسیداتیو به عدم تعادل بین مصرف زیاد اکسیژن و سطوح پایین آنتی اکسیدان های درون زا منجر می شود. مشخص شده است که 1و 8 سینیول آنتی اکسیدانی قوی است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر 1و8 سینیول بر آسیب مغزی ایسکمی / برقراری مجدد (I / R) در موش صحرایی انجام شد. نتایج با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بررسی و برای مقایسه چندگانه از شاخص توکی استفاده شد. اختلاف معنی دار در سطح P<0.05 در نظر گرفته شد.

  روش بررسی

  موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن 250 تا 300 گرم به سه گروه کنترل، ایسکمی-برقراری مجدد، گروه تحت درمان با 1و8 سینیول 5، 10 و 20 میلی گرم بر کیلوگرم تزریق i.p تقسیم شدند. آسیب هیپوپرفیوژن مغزی با انسداد شریان های کاروتید مشترک دوطرفه (BCCA: Bilateral Common Carotid Arteries) به مدت 30 دقیقه و به دنبال آن 5 روز برقراری مجدد جریان خون در موش های صحرایی نر بالغ ایجاد شد.

  یافته ها:

   مشخص شد که تجویز 1و8 سینیول حافظه اجتنابی غیرفعال را به طور معنی داری افزایش می دهد (05/0>P).

  نتیجه گیری: 

  یافته های پژوهش حاضر به وضوح نشان می دهد 1و8 سینیول اثرات مفیدی بر اختلالات رفتاری پس از آسیب مغزی ناشی از ایسکمی/خون رسانی مجدد دارد.

  کلیدواژگان: اوکالیپتول، مغز، تست یادگیری و حافظه، موش ها، هیپوکسی-ایسکمی
 • احمد احمدی، محسن سعیدمنش، فاطمه کاظمی*، فرنگیس دمهری صفحات 48-56
  زمینه و هدف

  مداخله سایکودرام روشی همراه با ایفای نقش است که فرد می آموزد هیجانات خود را ابراز، تعدیل و کنترل کند. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی سایکودرام بر تنظیم شناختی هیجانات مثبت و منفی در افراد دارای اختلال پانیک در شهرستان یزد انجام شد.

  روش بررسی

  روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی است که با طرح پیش آزمون، پس آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری متشکل از کلیه افراد دارای اختلال پانیک مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان شناختی شهر یزد در سال 1398 بود. نمونه مورد بررسی تعداد 30 نفر بود که از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابتدا پیش آزمون گرفته شد و شرکت کنندگان پرسشنامه تنظیم هیجان گرانفسکی را تکمیل کردند. بسته درمانی سایکودرام در 10 جلسه 45 دقیقه ای بر روی گروه آزمایش انجام شد. پس از ارایه مداخله آموزشی، مجددا هر دو گروه توسط پرسشنامه تنظیم هیجان گرانفسکی و همکاران مورد آزمون مجدد قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین گروه تجربی و کنترل در متغیر راهبردهای شناختی مثبت (03/0=p) و منفی تنظیم هیجانی (02/0-p) تفاوت وجود داشت که با توجه به تفاوت میانگین ها در مرحله پس آزمون، عملکرد گروه تجربی بهتر بود.

  نتیجه گیری

  در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که مداخله سایکودرام بر تنظیم شناختی هیجانات مثبت و منفی در افراد دارای اختلال پانیک می تواند موثر باشد.

  کلیدواژگان: سایکودرام، تنظیم هیجانات، اختلال پانیک
 • محمدمهدی اکبری آل آقا، سیامک محبی، محمد آقاعلی، محمد حضوری* صفحات 57-65
  زمینه و هدف

  اولین و مهم ترین پل ارتباطی مادر و کودک تغذیه است. آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای مادر در مراحل رشد و تکامل کودک تاثیر دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین سطح آگاهی، نگرش و کاربست به روش خوداظهاری در مادران دارای کودک 12 تا 36 ماهه در خصوص تغذیه کودک در استان قم و عوامل مرتبط با آن انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی انجام شد. از بین 28 مرکز خدمات جامع سلامت شهر قم، سه مرکز که در بخش های کم برخوردار، متوسط و برخوردار شهری واقع شده بودند، به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس 120 مادر وارد مطالعه شدند که کودکان 12 تا 36 ماهه داشتند. میزان آگاهی نگرش و کاربست تغذیه ای به روش خوداظهاری در مادران با استفاده از پرسش نامه بررسی شد. داده ها پس از جمع آوری از طریق نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون های آماری تی، تحلیل واریانس (ANOVA) و همبستگی پیرسون تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها:

  55 درصد از کودکان دختر بودند. 3/68 درصد از مادران نگرش تغذیه ای خوب، 3/58 درصد آگاهی تغذیه ای خوب و 40 درصد کاربست تغذیه ای خوب داشتند. بین آگاهی (018/0=P) و کاربست تغذیه ای مادران (015/0=P) با مدرک تحصیلی آنان ارتباط معناداری مشاهده شد. بین آگاهی، نگرش و کاربست تغذیه ای مادران با شغل مادران، جنسیت کودکان، سابقه ارجاع قبلی کودکان، تعداد فرزندان خانواده و رتبه تولد کودکان در خانواده ارتباط معنی داری مشاهده نشد (05/0>P).

  نتیجه گیری:

   با توجه به اینکه سطح آگاهی نگرش و کاربست تغذیه ای مادران میزان مطلوبی نداشت، لزوم ارتقای سطح آگاهی مادران و به تبع آن کاربست و نگرش تغذیه ای مادران باید مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آگاهی، وضعیت تغذیه، کودک، مادران، نگرش
 • فرزاد متولی حقی*، حسین برنا، روح الله دهقانی، محمود فاضلی دینان، جمشید یزدانی چراتی، امید دهقان، فرزانه صحرایی رستمی، سید حسن نیکوکار صفحات 66-74
  زمینه و هدف

   عقرب زدگی یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی در بسیاری از مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است که بدون اطلاع از فون و فعالیت عقرب های یک منطقه، روش کنترل آن ها با چالش های جدی مواجه خواهد شد. شهرستان قاینات در استان خراسان جنوبی ازجمله مناطقی است که سالانه مواردی از عقرب زدگی در آنجا گزارش می شود. ازاین رو مطالعه حاضر به منظور تعیین فون عقرب های شهرستان قاینات طراحی و اجرا شد.

  روش بررسی

   این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی است. بدین منور صید عقرب به مدت یک سال و به صورت ماهانه انجام شد. نمونه گیری با استفاده از سه روش صید دستی، صید با استفاده از چراغ قوه ماوراءبنفش و تله زمینی صورت گرفت. عقرب ها پس از صید به ظروف پلاستیکی درب دار حاوی اتانول 70 درصد و گلیسیرین انتقال داده و با استفاده از کلید تشخیصی دهقانی و فروزان پی شناسایی و بررسی شدند.

  یافته ها

  درمجموع 912 نمونه عقرب متعلق به خانواده بوتیده شامل شش گونه مزوبوتوس اپیوس، آندرکتونوس کراسیکودا، ارتوکیروس اسکروبیکولزوس، کمبسوبوتوس ماتهیزنی، مزوبوتوس کوکازیکوس و ادنتوبوتوس دوریه جمع آوری شد. بیشترین فراوانی گونه مربوط به مزوبوتوس اپیوس (96/60 درصد) و کمترین فراوانی مربوط به گونه ادنتوبوتوس دوریه (88/0 درصد) بود. کمترین صید عقرب در آذرماه (63/2 درصد) و بیشترین صید در اردیبهشت ماه (30/19 درصد) و در مناطق روستایی مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به تنوع گونه های عقرب موجود در این منطقه، آموزش و دادن آگاهی های کافی درباره راه های پیشگیری از عقرب زدگی به افراد ساکن در منطقه ضروری است.

  کلیدواژگان: فون، عقرب، قاینات، خراسان جنوبی، ایران
|
 • Ezzatollah Ahmadi*, Behzad Shalchi, Zahra Mansourzadeh Pages 1-10
  Background and Objectives

  Irritable Bowel Syndrome is one of the most common gastrointestinal diseases that involve a considerable part of society. In this regard, the present study aimed to investigate the effectiveness of self-compassion training on symptoms of Irritable Bowel Syndrome.

  Methods

  This quasi-experimental study was conducted using a pre- and post-test design with control and experiment groups. The study population included high school female students in Khosrowshahr, East Azerbaijan, Iran. The sample consisted of 30 students who achieved the highest score in the screening test for Irritable Bowel Syndrome. They were selected by purposive sampling method and randomly assigned into experimental (n=15) and control groups (n=15). Data were collected using the Irritable Bowel Syndrome Questionnaire and analyzed through univariate analysis of covariance.

  Results

  The results showed that self-compassion training significantly reduced the symptoms of Irritable Bowel Syndrome (P<0.05).

  Conclusion

  Applying self-compassion training improves the symptoms of irritable bowel syndrome in individuals.

  Keywords: Compassion, Irritable bowel syndrome, Symptoms, Training
 • Rahman Soori, Hasan Vahdat, Fatemeh Shabkhiz, Shima Ababzadeh*, Mohsen Eslami Farsani Pages 11-21
  Background and Objectives

  Changes in the expression of pre-inflammatory cytokines play a peculiar role in the acceleration of brain aging. The consumption of some traditional herbs with antioxidant and anti-inflammatory properties(such as rosemary) and regular aerobic exercise are effective factors in the control of premature aging. The present study aimed to assess the effects of aerobic exercise and consumption of rosemary extract on Tumor necrosis factor-alpha  (TNF-α) and Interleukin 6 (IL-6) levels in the cerebellum tissue of old male rats.

  Methods

  A total of 40 male Wistar rats (18 months) weighing about 350–450 g were selected. They were randomly assigned to five groups: control, sham (treadmill off and distilled water gavage), practice (12 weeks, 5 days a week), supplement or extract (12 weeks of daily 100 mg/ kg gavage rosemary extract), and practice-supplement(extract). To evaluate the level of cytokines, the cerebellum tissue was quickly removed 24 h after the last practice session according to ethical principles. After homogenization, the levels of TNF-α and IL-6 were evaluated using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA technique). Data statistical analysis was carried out using one-way ANOVA and Tukey post-hoc tests.

  Results

  As evidenced by the obtained results, a significant increase was observed in IL-6 level in the exercise and extract groups, compared to the sham and control groups (P< 0.05), as well as in the extract-practice group, compared to controls (P<0.01), and sham (P<0.001). On the other hand, TNF-α level was decreased in the treated groups, in comparison to the sham and control groups; however, this decrease was not significant.

  Conclusion

  Based on the results, aerobic exercise training along with rosemary extract consumption can be effective in the production and balance of pro-inflammatory cytokines in the cerebellum tissue of aging rats.

  Keywords: Aerobic exercises, Aging, Cerebellum, IL-6, Rosemary extract, TNF-α
 • Sadegh Yoosefee, Soroush Sharifimoghaddam, Mohammad Lotfi, Hanieh-Sadat Sadeghi, Parnian Eraghi, AhmadReza Hemmati Moghaddam* Pages 22-30
  Background and Objectives

  Today, the main basis of diagnosis and treatment in medicine is the obtained evidence from the research. One of the movements that have attempted to establish this basis is evidence-based medicine (EBM). The present review dealt with the philosophical assessment of this subject.

  Methods

  In this study, EBM-related data from books and articles were reviewed. 

  Results

  According to the obtained results of this study, the advocates of EBM have two assumptions. The first one is that medicine as practiced today is not scientific and should become scientific using evidence. The second assumption is that clinical decision-making should be based on the data derived from clinical trials the most reliable of which are systematic reviews.

  Conclusion

  The results of similar EBM-related studies usually lead to the development of guidelines for medical practice. Therefore, the assessments and challenges of EBM should be considered, even if it has been the only way to date.

  Keywords: Diagnosis, treatment, evidence-based medicine, guidelines, diagnosis, Science
 • Mohammad Mehdizadeh, Shahin Shams, Abolfazl Mohammad Beigi, Foroogh Mirjalalaldin Naeeni* Pages 31-39
  Background and Objectives

  The rational prescription of the drug and consideration of its principles affect the treatment outcome. Regarding this, the purpose of this study was to evaluate prescriptions to check if they follow the given principles and investigate the prescribed medications by dentists.

  Methods

  This descriptive-analytical, cross-sectional, and retrospective study was conducted on 238 prescriptions administered by general dentists in Qom, Iran, during the second semester of 2018-2019 academic year in the form of social security and medical services insurance in the RUD Committee of Qom University of Medical Sciences, Qom. The data evaluated in this study included patient age and gender, prescribed medications and their forms, medication category, route of administration, and prescription errors.

  Results

  Oral, injectable, and topical drugs were prescribed at the frequencies of 97.5%, 34.5%, and 5%, respectively. Furthermore, antibiotics, painkillers, corticosteroids, mouthwash, and other medications were prescribed in 97.6%, 85.7%, 8.4%, 3.8%, and 2% of the prescriptions, respectively. With regard to the prescription problems, 40.3%, 4.2%, 39.5%, 14.3%, 16.4%, and 57.1% of the prescriptions had no drug dose, wrong drug dose, no drug consumption order, wrong drug consumption order, wrong form of medication, and incomplete drug name, respectively. Furthermore, 3.4% of the prescriptions had misspellings, 5.5% of them were eligible. However, none of the prescriptions had problems related to drug interaction or the lack of seal, signature, and date.

  Conclusion

  In the present study, the error rate of writing prescriptions and administration of antibiotics and analgesics was higher than the figure recommended by the World Health Organization.

  Keywords: Administration, dosage, Drug prescriptions, Inappropriate prescribing, Prescriptions
 • Mehrdad Farivar, Zahra Hooshmandi*, Mahbubeh Setorki, Sabrieh Amini Pages 40-47
  Background and Objectives

  Most of the phenomena observed during brain ischemia and reperfusion are associated with damage to the membrane structure. Oxidative stress results in an imbalance between high oxygen consumption and low levels of endogenous antioxidants. It is known that 1,8-cineole is a strong antioxidant. The present study was carried out to evaluate the effect of 1,8-cineole on ischemia/reperfusion (I/R)-induced brain injury in rats.

  Methods

  Wistar adult male rats weighing 250-300 g were divided into five groups of control, normal saline-treated I/R, 5-mg/kg 1,8-cineole-treated I/R, 10-mg/kg 1,8-cineole-treated I/R, and 20-mg/kg 1,8-cineole-treated I/R. The 1,8-cineole was administered through intraperitoneal injection. The cerebral hypoperfusion injury was induced in the adult male rats by occluding the bilateral common carotid arteries for 30 min, followed by 5 days of reperfusion. The data were analyzed by one-way analysis of variance and Tukey's multiple comparison test at a p-value of < 0.05.

  Results

  The results revealed that the administration of 1,8-cineole significantly increased passive avoidance memory (P<0.05).

  Conclusion

  Our findings demonstrated the beneficial effects of 1,8-cineole on behavioral impairments after I/R-induced brain injury.

  Keywords: Brain, Eucalyptol, Hypoxia-ischemia, Memory, learning tests, Rats
 • Ahmad Ahmadi, Mohsen Saeedmanesh, Fatemeh Kazemi*, Farangis Demehri Pages 48-56
  Background and Objectives

  Psychodrama intervention is a roleplaying technique encouraging individuals to express, modulate, and control their emotions. This study aimed to investigate the effect of psychodrama on cognitive regulation of positive and negative emotions in people with panic disorder in Yazd, Iran.

  Methods

  This semi-experimental study was conducted using a preand post-design test with a control group. The study population consisted of all individuals with panic disorder referring to Yazd counseling and psychological centers in 2019. The sample consisted of 30 individuals who were selected through the available sampling method and randomly divided into experimental and control groups. The pre-test was taken, and the participants completed the Granfski Emotion Regulation Questionnaire. Moreover, the experimental group received ten 45-min psychotherapy sessions. After the intervention, both groups were re-tested using the mentioned questionnaire. The data were analyzed using ANCOVA.

  Results

  The results showed a significant difference between the experimental and control groups in terms of the positive cognitive emotion regulation (P=0.03) and negative cognitive emotion regulation (P=0.02). Moreover, the mean post-test score revealed that the experimental group outperformed the control group.

  Conclusion

  It can be concluded that psychodrama intervention can be effective in cognitive regulation of positive and negative emotions in individuals with panic disorder.

  Keywords: Psychodram, emotion regulation, panic disorder
 • MohammadMahdi Akbari Aleagha, Siamak Mohebbi, Mohammad Aghaali, Mohammad Hozoori* Pages 57-65
  Background and Objectives

  Nutrition is the first and most important factor facilitating mother-child interaction. Maternal nutritional knowledge, attitude, and practice are effective in many stages of child growth and development. Therefore, the present study was aimed to investigate the knowledge, attitude, and practice of the mothers of 12 to 36-month-old infants regarding child nutrition and its related factors using self-report method, in Qom, Iran.

  Methods

  This cross-sectional descriptive-analytical study was conducted on 120 mothers with 12 to 36-month-old infants. For sampling, out of 28 health care centers located in Qom, 3 centers from the lower-, middle-, and upper-class areas were selected by the simple random sampling method. Subsequently, a total of 120 mothers were selected from these centers. The data related to the maternal knowledge, attitude, and practice regarding child nutrition were collected using a self-report questionnaire. Data analysis was performed in SPSS statistical software using t-test, ANOVA, and Pearson correlation.

  Results

  With respect to the infantile gender, 55% of the infants were female. Based on the results, 68.3%, 58.3%, and 40% of the mothers had good knowledge, attitude, and practice with regard to nutrition. Furthermore, maternal nutritional knowledge (P=0.018) and practice (P=0.015) showed a significant relationship with their education level. However, there was no significant relationship between maternal nutritional knowledge, attitude, and practice and their occupation, infantile gender, history of previous referral of the infant, number of children in the family, and infant's birth order (P>0.05).

  Conclusion

  Based on the findings, maternal nutritional knowledge, attitude, and practice were not at a good level. Therefore, it is required to improve maternal nutritional knowledge, practice, and attitude.

  Keywords: Knowledge, Attitude, Nutritional Status, Child, Preschool, Mothers
 • Farzad Motevalli Haghi*, Hossein Borna, Rouhullah Dehghani, Mahmoud Fazeli-Dinan, Jamshid Yazdani-Cherati, Omid Dehghan, Farzaneh Sahraei-Rostami, Seyed Hassan Nikookar Pages 66-74
  Background and Objectives

  Scorpion’s sting has created one of the most significant health and medical issues in Iran. Lack of sufficient knowledge of the fauna and the seasonal activity of scorpions in an area poses a serious challenge to the control programs. Each year, several cases of scorpion sting are reported in Qaenat county. In this regard, the present study aimed to identify and determine the fauna and scorpions of this region.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted on the scorpions that were caught using Ultra-Violet (UV) light, pitfall traps, and hand-catching methods every month in Qaenat City in South Khorasan Province in Iran during 2017. After their capture, the scorpions were stored in plastic containers of glycerin and 70% ethanol and were identified using a valid morphological key.

  Results

  A total of 912 scorpion specimens from the buthidae family were collected, including six species of Mesobuthus eupeus, Androctonus crassicauda, Orthochirus scrobiculosus, Compsobuthus matthiesseni, Mesobuthus caucasicus, and Odontobuthus doriae. M. eupeus and O. doriae had the highest (60.96%) and lowest (0.88%) frequencies, respectively. Moreover, most of the scorpions were collected in December in rural areas, while the least number of them were collected in May.

  Conclusion

  Due to the diversity of scorpion species in the studies region, it is essential to educate and raise the awareness of individuals living in this region about methods of preventing scorpion stings.

  Keywords: Arachnida, Fauna, Iran, Scorpions, South Khorasan