فهرست مطالب

نوآوری در علوم و فناوری غذایی - پیاپی 46 (زمستان 1399)
 • پیاپی 46 (زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/10/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • معصومه شیروانی، سارا انصاری * صفحات 1-17

  برگ گردو یک منبع بالقوه از ترکیبات سلامتی بخش شامل پلی فنول ها است که خاصیت آنتی اکسیدانی دارد. در این پژوهش غنی سازی ماست با عصاره برگ گردو و تاثیر آن بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی ماست مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور عصاره اتانولی برگ خشک گردو در سه سطح (1، 5/1 و 2درصد) به شیر آماده شده جهت تهیه ماست بلافاصله پس از استارتر زنی اضافه و ماست تولیدی برای مدت 28 روز در دمای 4 درجه سانتی گراد و در فواصل زمانی معین مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان ماده جامد بدون چربی ماست های غنی شده نسبت به نمونه کنترل بیشتر و پروتئین و چربی آنها کمتر بود. افزودن عصاره برگ گردو در غلظت های مختلف موجب کاهش معنی دار pH و آب اندازی و افزایش معنی دار اسیدیته شد که گذشت زمان نیز بر میزان این شاخص ها تاثیرگذار بود (p<0.05). غنی سازی ماست با عصاره برگ گردو موجب افزایش معنی دار (p<0.05) خاصیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنولی گردید. کاهش معنی دار (p<0.05) اندیس تیوباربیتوریک اسید در ماست های غنی شده (نسبت به نمونه کنترل) تاییدی از خاصیت آنتی اکسیدانی قوی عصاره بود. از نظر ویژگی های رنگی با افزایش غلظت عصاره میزان شاخص های L* و a*  بطور معنی دار کاهش و b* افزایش یافت. زنده مانی باکتری های استارتر با افزودن عصاره و در طول دوره نگهداری بطور معنی داری (p<0.05) کاهش یافت. افزودن عصاره در انتهای دوره نگهداری موجب کاهش معنی دار ویسکوزیته نسبت به نمونه کنترل گردید. بعلاوه با افزایش غلظت عصاره و در طی دوره نگهداری امتیاز ویژگی های حسی ماست نیز کاهش یافت. در مجموع با درنظر گرفتن بالاترین امتیاز از نظر ارزیابان حسی، همچنین کاهش میزان سینرسیس و بهبود ویژگی های فیزیک و شیمیایی غلظت 5/1درصد عصاره برگ گردو جهت غنی سازی ماست معرفی می گردد.

  کلیدواژگان: عصاره برگ گردو، ماست، ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، دوره نگهداری
 • سعیده صفری، لیلا نجفیان*، فردین میر احمدی صفحات 19-30

  به طور کلی مصرف مقادیر بیش ازحد چربیهای گیاهی و حیوانی منجر به بروز مشکلاتی در سلامتی انسان می شود. هدف از این پژوهش، تولید خامه طعم دار کم چرب با استفاده از اینولین به عنوان جایگزین چربی و شیره خرما به عنوان شیرین کننده است. در این تحقیق از 4 سطح شیره ی خرما (0 ،5 ،7 و 10 درصد) به عنوان شیرین کننده و 4 سطح اینولین (0 ،4 ،6 و 8 درصد) استفاده شد و مشاهده گردید که با افزایش میزان اینولین در تیمارها، ویسکوزیته ظاهری محصول افزایش می یابد (05/0>p) و با افزایش میزان شیره ی خرما، pH و ویسکوزیته نمونه ها کاهش می یابد (05/0>p). با افزودن اینولین و شیره ی خرما مقدار آب اندازی کاهش یافت اما اختلاف معنی داری بین نمونه ها وجود نداشت. در ارزیابی حسی بهترین نمونه  مربوط به تیماری بود که میزان شیره خرما در آن  7 درصد و اینولین 4 درصد بود. نتایج به دست آمده از این پژوهش بیان گر این مطلب بود که میتوان از صمغ اینولین و شیره ی خرما جهت بهبود ویژگی های فیزیکوشیمیایی و طعم خامه کم چرب استفاده نمود.

  کلیدواژگان: خامه صبحانه، جایگزین چربی، اینولین، شیره ی خرما، خصوصیات فیزیکوشیمیایی
 • زهرا حسینی زاده، احمد پدرام نیا *، محمدرضا سعیدی اصل، زهرا دولت آبادی صفحات 31-40

  امروزه استفاده از ترکیبات هیدروکلوییدی و صمغ ها به منظور بهبود خواص فیزیکوشیمیایی و حسی کیک ها موردتوجه قرارگرفته است. ازاین رو در پژوهش حاضر، بهینه سازی فرمولاسیونکیک روغنی با افزودن عصاره بره موم و صمغ گوار موردنظر بود. اثرات بره موم و صمغ گوار به ترتیب در سه سطح صفر، 1 و 2 درصد و صفر، 5/0 و 1 درصد با کمک روش شناسی سطح پاسخدر قالب یک طرح چرخش پذیر مرکب مرکزی بر پارامترهای رطوبت، حجم مخصوص، pH، اسیدیته، ابعاد هندسی، خاکستر، افت وزنی و پذیرش کلی کیک روغنی بررسی گردید. بر اساس نتایج این پژوهش کلیه ویژگی های مورد آزمایش کیک تهیه شده تحت تاثیر اجزای مخلوط بود (05/0>P). همچنین افزایش عصاره بره موم منجر به افزایش رطوبت و خاکستر شد و میزان رطوبت، حجم مخصوص ،طول، ارتفاع، pH و خاکستر با افزایش صمغ گوار افزایش یافت. بهینه سازی فرمولاسیون نشان داد که به منظور رسیدن به کیکی با خصوصیات مناسب، بایستی غلظت عصاره بره موم 2 درصد و غلظت صمغ گوار 97/0 درصد باشد.

 • نفیسه کوشکی، محمدحسین حداد خداپرست*، توحید نجفی میرک، محسن وظیفه دوست، فریبا نقی پور صفحات 41-53

  در کشور ما محدود بودن کشت گندم دوروم،کم هزینه بودن استفاده از گندم نان به جای گندم دوروم و نبود فناوری مناسب جهت تهیه سمولینا، این محصول علی رغم داشتن ارزش تغذیه‏ای بالا جزء محصولات جانبی صنایع ماکارونی ایران محسوب می‏‏گردد. از این‏رو در این تحقیق تاثیر افزودن ایزوله پروتئین کنجاله ارده در سطوح صفر، 5/2، 0/5، 5/7 و 10 درصد به دو نوع آرد سمولینا تهیه شده از گندم دوروم رقم بهرنگ و گندم نان رقم مهرگان در تولید پاستا در یک طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت (p<0.05). نتایج نشان داد افزودن ایزوله پروتئین کنجاله ارده، سبب افزایش معنی دار در میزان پروتئین آرد هر دو رقم مهرگان و بهرنگ شد. حداقل زمان پخت و عدد پخت در سطح 10 درصد افزایش معنی داری داشت، اما در سطوح 5/2، 5 و 5/7 درصد این افزایش در هر دو رقم گندم معنی دار نبود. افت پخت در رقم مهرگان معنی دار نبود اما کمترین افت پخت در رقم بهرنگ با 10 درصد پروتئین مشاهده شد. شاخص رنگ L* و b* در تیمار مهرگان در سطوح 5/7 و 10 درصد معنی دار نبود، در تیمار بهرنگ با افزایش ایزوله پروتئین شاخص L*  و b* کاهش یافت. امتیاز پذیرش کلی در ارزیابی حسی در تیمارهای حاوی 5/7 و 10 درصد پروتئین معنی دار نبود. بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود اگر برای تهیه سمولینا بجای گندم دوروم از گندم نان رقم مهرگان استفاده گردد، بهتر است برای غنی سازی پاستای حاصل از آن  حداقل 5/7 درصد پروتئین به آن اضافه شود.

  کلیدواژگان: ایزوله پروتئین، کنجاله ارده، گندم نان، گندم دوروم، پاستا
 • محسن مختاریان*، مرجان نوری صفحات 55-71

  در این پژوهش فرآیند تولید کنسانتره کدوی تنبل مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور فرآیند استخراج عصاره به کمک روش سطح پاسخ با بکارگیری متغیرهای نسبت اختلاط گوشته به حلال (دامنه 1:1 تا 1:3) و دمای استخراج (دامنه oC85-55) بهینه یابی گردید. جهت بهینه یابی فرآیند استخراج عصاره کدوی تنبل خصوصیات کیفی راندمان استخراج، pH، اسیدیته، ویتامین C، هیدروکسی متیل فورفورال، پروتئین، قند، لیکوپن، بتاکاروتن، روبش رادیکال آزاد DPPH مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که طی فرآیند استخراج عصاره، افزایش نسبت اختلاط از 1:1 با 1:3 به ترتیب سبب کاهش و افزایش پارامترهای کیفی (راندمان استخراج، اسیدیته، عدد فرمالین، ویتامین C، پروتئین، هیدروکسی متیل فورفورال، بتا-کاروتن، لیکوپن و روبش رادیکال آزاد DPPH) و (pH، قند احیاءکننده، قند کل و قند ساکارز) شد. همچنین افزایش دمای استخراج از oC55 تا oC85 شاخص های کیفی (اسیدیته، عدد فرمالین، پروتئین و هیدروکسی متیل فورفورال) را افزایش و نیز شاخص های کیفی (pH، ویتامین C، قند احیاءکننده، قند کل، قند ساکارز، بتا-کاروتن، لیکوپن و روبش رادیکال آزاد DPPH) را کاهش داد. نتایج بهینه یابی نشان داد که بهترین دمای استخراج و نسبت اختلاط به ترتیب oC55 و 1:1 تعیین شد. همچنین در شرایط بهینه، مقدار شاخص های بازده استخراج، اسیدیته، pH، عدد فرمالین، ویتامین C، پروتئین، قند احیاء کننده، قند کل، ساکارز، هیدروکسی متیل فورفورال، بتا-کاروتن، لیکوپن و روبش رادیکال آزاد DPPH به ترتیب 03/43%، (g100/g) 47/0، 07/7، (g100/g) 8/16، (g100/mg) 477/0، 948/0%، (g100/g) 3/9، (g100/g) 66/33، (g100/g) 23، (kg/mg) 85/0، (mg/l) 63/0، (mg/l) 17/0 و 32/32 بدست آمد.

  کلیدواژگان: کدو تنبل (Cucurbita maxima)، کنسانتره، دما و نسبت استخراج، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بهینه یابی
 • حجت میرصادقی *، علیرضا عالیشاهی، مهدی اجاق، پرستو پورعاشوری صفحات 73-83

  هدف از این تحقیق استفاده از تاثیر کیتوزان روی شکل‏گیری ترکیبات هتروسایکلیک ‏آروماتیک ‏آمین (HAAs) در فیله فیل ماهی (Husohuso)سرخ شده به منظور جلوگیری از تشکیل ترکیبات مضر بعداز پخت بود. استفاده از افزودنی طبیعی مانند کیتوزان محلول در اسید(1و 5/0) درصد  در محتوی رطوبت، pH و تغییرات وزنی طی پخت (سرخ شده) اثر معنی‏داری داشت(05/0‏≥‏p).در فیله سرخ شده مقادیرHAAs از جملهPhIP (Nd -83/0 نانوگرم در گرم)،IQ (Nd  - 50/0 نانوگرم در گرم)، MeIQ (71/0 - 82/0نانوگرم در گرم) و  MeIQx (Nd  - 90/0 نانوگرم در گرم) شناسایی شدند.  میزان کل HAAs بین 82/0 نانوگرم در گرم تا 57/2 نانوگرم در گرم بود. میزان بازدارندگی کیتوزان محلول در اسیددر شکل‏گیری این ترکیبات هتروسایکلیک در فیله سرخ شدهفیل ماهی بین 35/37 تا 09/68 درصد بود. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که کیتوزان محلول در اسید می‏توانداز تولید ترکیبات مضر و جهش زا حاصل از پخت ممانعت نماید.

  کلیدواژگان: کیتوزان، فیله فیل ماهی، هتروسایکلیک ‏آروماتیک ‏آمین، تغییرات وزنی طی پخت
 • محمدرضا درخشانفر، محسن قدس روحانی *، مسعود نجف نجفی صفحات 85-97

  در این تحقیق اثر مقادیرموسیلاژ دانه به (75/0 تا 75/1 درصد) و چربی (15 تا 25 درصد) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی (pH، اسیدیته و مولفه های رنگ سنجی)، ریولوژیکی (آب اندازی و ویسکوزیته) و نیز خصوصیات حسی (طعم، بافت و پذیرش کلی) خامه صبحانه  بررسی شد. نتایج در قالب طرح مرکب مرکزی (CCD) بررسی و به روش سطح پاسخ (RSM) مدل سازی و تجزیه و تحلیل شد. فاکتور عدم برازش برای تمام صفات در سطح 95 درصد معنی دار نبود؛ بنابراین صحت مدل برازش اطلاعات تایید گردید. با توجه به نتایج به دست آمده، نقطه بهینه ی متغیرهای تولید برای دست یافتن به خامه صبحانه ای که حتی الامکان کمترین میزان آب اندازی و اسیدیته و بیشترین میزان ویسکوزیته و همچنین بیشترین مجموع امتیاز طعم، بافت و پذیرش کلی را دارا باشد، موسیلاژ دانه به 75/1 درصد و چربی 12/21 درصد می باشد. چنین محصولی دارای ویسکوزیته 04/1355 پاسکال ثانیه، آب اندازی 14/14 درصد، اسیدیته 158/0، امتیاز طعم 86/4، امتیاز بافت 83/4، امتیاز پذیرش کلی 81/4 و عدد مطلوبیت 3/91 درصد می باشد. بنابراین بر مبنای نتایج این پژوهش می‏توان گفت که با استفاده از موسیلاژ دانه به در تولید خامه صبحانه می‏توان همزمان با حفظ ویژگی‏های ریولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و حسی محصول، میزان چربی را به طور قابل ملاحظه‏ای کاهش داد.

  کلیدواژگان: خامه صبحانه، جایگزین چربی، هیدروکلوئید، موسیلاژ دانه به، ویژگی‏های حسی
 • سارا ناجی طبسی *، احسان اکبری، آتنا مدیری دوم صفحات 99-109

  استفاده از ضایعات محصولات کشاورزی همواره حایز اهمیت بوده، خشک کردن آن ها یکی از مهم ترین فرآیندها برای نگهداری طولانی مدت این محصولات می باشد. هدف از این مطالعه بررسی سنتیک خشک کردن تفاله هویج و ارزیابی خصوصیات ضد‏اکسیدانی و رنگی تفاله هویج پس از خشک کردن بود. بدین منظور تفاله های تهیه شده در سه دمای 50، 60 و 70 درجه  سانتی گراد خشک‏گردید و خصوصیات ضد‏اکسیدانی و رنگی تفاله تازه و خشک شده بررسی گردید. نتایج نشان داد که بهترین مدل جهت پیشگویی سنتیک خشک کردن تفاله های هویج در هر سه دما مدل Midilli-Kucuk با همبستگی (R2) 9994/0، 9994/0 و 9986/0 و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) 0088/0، 0091/0 و 019/0 به ترتیب برای دماهای 50، 60 و 70 درجه سانتی گراد بود. طی فرایند خشک کردن میزان بتاکاروتن تفاله هویج خشک شده (mg/100g 08/0±10/30 دمای 60 درجه سانتی گراد) نسبت به تفاله تازه (mg/100g4/1±66/150) 2/80 درصد کاهش یافت که این اختلاف در سطح  (005/0>p) معنی دار بود و همچنین دمای 60 درجه بیشترین تاثیر را در کاهش بتاکاروتن داشت. با کاهش میزان بتاکاروتن شاخص های رنگی L, a, b نیز تغییر یافتند. تغییرات شاخص a همبستگی بالایی (996/0) با میزان بتاکاروتن نشان داد.

  کلیدواژگان: بتاکاروتن، تفاله هویج، رنگ سنجی، مدلسازی تجربی
 • رقیه اشرفی یورقانلو، هاله همتی*، نغمه فعال همدانی صفحات 111-126

  در طی سالهای اخیر، فیلم‏های سنتزی و بیوپلیمری فعال مختلفی حاوی انواع آنتی اکسیدان های طبیعی و سنتزی طراحی شده و تاثیر آن‏ها بر روی افزایش پایداری اکسیداتیو محصولات غذایی مختلف به اثبات رسیده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی برخی از خصوصیات ساختاری وفعالیت آنتی‏اکسیدانی فیلم زیست تخریب پذیرتهیه شده از هیدروکسی پروپیل متیل سلولز -حاوی ضمغ آلژینات(Alginate) و اسانس چوبک (Acanthophyllum) و تاثیرآن برمقاومت اکسیداتی وروغن کره محلی بود. به همین منظور فیلم‏های بیونانوکامپوزیتی هیدروکسی پروپیل متیل سلولز در سطوح(صفر،1و 5/1 % درصد) و اسانس چوبک در سطوح (1،3و 5 درصد) تهیه شدند. بطور کلی نتایج حاکی از تاثیر بیشتر صمغ آلژینات نسبت به اسانس چوبک بر خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم‏ها بود. با افزودن آلژینات میزان انحلال پذیری در آب و نفوذپذیری به بخار‏آب (WVP) نسبت به فیلم خالص HPMC به طور معنی داری کاهش یافت(0/05>p) که کمترین میزان نفوذپذیری به بخارآب به فیلم کامپوزیتی HPMC-AL1.5%-EO5% تعلق داشت که برابر g/m.h.Pa10-10×38/3 بود. با افزودن آلژینات بر میزان ضخامت و کدورت فیلم‏ها افزوده شد. همچنین  با افزایش غلظت اسانس، خاصیت آنتی اکسیدانی فیلم‏ها افزایش پیدا کرد به طوری که فیلم های حاوی 1، 3 و 5 درصد اسانس گیاه چوبک به ترتیب برابر 40، 53 و 74 درصدخاصیت آنتی اکسیدانی بودند. ولی صمغ آلژینات اثر معنی داری بر روی خاصیت آنتی اکسیدانی فیلم‏ها نداشت. نتایج آزمون پایداری در برابر اکسیداسیون روغن کره محلی برپایه آزمون رنسیمت مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت .نتایج نشان داد تفاوت معنی‏داری %  5 (0/05 >P) بین فیلم HPMC حاوی اسانس با غلظت1درصد با نمونه حاوی آنتی اکسیدان سنتزی(TBHQ) وجود ندارد .نمونه‏های فیلم حاوی اسانس چوبک به دلیل فعالیت آنتی‏اکسیدانی مناسب تاثیرمثبتی برکاهش روند اکسیداسیون روغن کره محلی داشته و می‏تواند جایگزین مناسبی برای استفاده از آنتی‏اکسیدان های سنتزی باشد.

  کلیدواژگان: اسانس چوبک، اکسیداسیون، روغن کره، فیلم هیدروکسی پروپیل متیل سلولز
 • لیلا هوشیار *، جواد حصاری، صدیف آزادمرد دمیرچی، ممنونه شنگل صفحات 127-138

  هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر فرآوری فراصوت بر روی شمارش میکروبی و خواص فیزیکوشیمیایی آب آلبالو است. تاثیر پاستوریزاسیون در مقایسه با فراصوت در دماهای 25 و 60 درجه سانتی گراد به مدت 4،8 ،12دقیقه با دامنه های4/24، 7/42، 61 میکرومتر در فرکانس 20 کیلو هرتزبررسی شد. تیمار پاستوریزاسیون و تیمارهای 12 دقیقه با دامنه 7/42 میکرومتر در دمای 60 درجه سانتی گراد، 8 و 12 دقیقه با دامنه 61 میکرومتر و دمای 60 درجه سانتی گرادو 12 دقیقه با دامنه 61 میکرومتر دمای 25 درجه سانتی گرادنابودی کامل باکتری های هوازی را موجب شدند. باکتری های کلی فرم به غیر از تیمار 4 دقیقه دمای 60 درجه سانتی گرادو کپک ها به غیر از تیمار 4 دقیقه دمای 25 درجه سانتی گراددامنه4/24میکرومتر، در سایر تیمارها بطور کامل از بین رفتند. مخمرها در تمامی تیمارهای فراصوت حرارتی و فراصوت بدون حرارت در حداکثر زمان و دامنه از بین رفتند. افزایش دامنهفراصوت ، دما و زمان تیمار تاثیر منفی بر محتوای آنتوسیانینی و محتوای فنولی داشتند ولی اثر معنی داری بر محتوای ضد اکسایشی نداشتند.دامنه 7/42 در دمای 60 درجه سانتی گراد می تواند موثرترین تیمار در حفظ خصوصیات کیفی و تامین شمارش میکروبی در آب آلبالو باشد.

  کلیدواژگان: فراصوت، آب آلبالو، پاستوریزاسیون، آنتوسیانین، شمارش میکروبی
 • فروغ شواخی*، هما بهمدی، شهین زمردی، صغری معدنی صفحات 139-147

  هدف از این پژوهش، سنجش میزان عناصر معدنی و آنیون های نیترات و نیتریت موجود در اندام های مختلف گیاه سالیکورنیا در استان تهران (ورامین) به منظور بررسی تجمع این عناصر در اندام های مختلف، برای توصیه مصرف خوراکی این گیاه بود. فلزات آهن، مس، روی، منیزیم، منگنز، کلسیم، عناصر سدیم و پتاسیم و آنیون های نیترات و نیتریت با استفاده از دستگاه های جذب اتمی، فلیم فتومتر و اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی و تجزیه وتحلیل واریانس تفاوت غلظت هر یک از فلزات در بین بافت های مختلف گیاه (ریشه، اندام های هوایی و بذر) توسط آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه بررسی شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار خاکستر در اندام های هوایی49/0±95/22 درصد و کمترین مقدار آن در ریشه (12/0±36/7 درصد) بر مبنای وزن خشک بود. به طور کلی در هر یک از اندام های گیاه سالیکورنیا، مقادیر نیتریت به مقدار قابل ملاحظه ای کمتر از نیترات بود. با توجه به حضور یون های سدیم و پتاسیم و عناصر فلزی مفید تغذیه ای سالیکورنیا می تواند جایگزین مناسبی برای نمک طعام باشد. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی، می توان از اندام های هوایی سبز این گونه از سالیکورنیا به عنوان منبع عناصر معدنی بهره برد. با توجه به میزان نیترات و نیتریت در اندام هوایی با مقادیر 14/317 و 67/16 میلی گرم در صد گرم وزن خشک به ترتیب و مقایسه آنها با مقادیر استاندارد بین المللی، سالیکورنیای کشت شده در ورامین در در ردیف سبزی های با نیترات بسیار پایین (کمتر از 200 پی پی ام) مانند آرتیشو، مارچوبه، فلفل و گوجه فرنگی  قرار داشته و برای قرار گرفتن در سبد غذایی مصرف کنندگان مشکلی ندارد.

  کلیدواژگان: سالیکورنیا، سبزی‌های با نیترات پایین، جایگزین نمک، جذب اتمی، فلیم فتومتر
 • مرتضی محمدی*، مظاهر جنت صادقی صفحات 149-164

  شرکتهای صنایع غذایی در ایران، در صورت مدیریت و برنامه ریزی صحیح دارای سوددهی بالایی هستند. بنابراین تصمیم گیری مدیریت شرکت ها در تعیین اولویت ها می تواند تعیین کننده آینده اقتصادی شرکت ها باشد. در این مطالعه عوامل موثر بر انتخاب استراتژی های مدیریتی شرکت های صنایع غذایی با هدف شناخت عوامل موثر بر ظرفیت های اقتصادی شرکتها، ارتقاء توان بازاررسانی، بالابردن سطح رضایتمندی مشتریان، ارتباطات و توجه به تحقیق و توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور در این مطالعه اثر یک سری متغیرهای تاثیرگذار و مستقل کمی و کیفی بر روی اولویت های مدیریتی 111 نفر از مدیران بنگاه های صنایع غذایی در سال1396در غالب مدل لاجیت چندگزینه ای بررسی گردید. نتایج مطالعه حاکی از ان است که سطح تحصیلات بالای مدیر بنگاه، با افزایش مزیت رقابتی و توسعه ارتباطات بین شرکت با مشتریان و کارمندان، سبب توسعه بنگاه و حفظ مشتریان بنگاه می شود. همچنین توجه مدیران به بکارگیری نیروی کار جوان و متخصص سبب توجه به بحث مدیریت ارتباط با مشتری گردیده و از این طریق برای بنگاه ارزش ایجاد خواهند کرد. تجربه مدیران و گرایش شرکت به سمت فعالیت های خدماتی و بازرگانی سبب افزایش سودآوری شرکت می گردد. تغییرات قیمت نهاده های اولیه لزوم بکارگیری سیاست مناسب برای تولیدکنندگان را به دنبال داشته و همچنین با افزایش هزینه های تولید با توجه به اینکه مشتریان روی تغییرات قیمت حساسند نیاز به تنظیم قیمت مناسب بر اساس هزینه تمام شده و با توجه به نیاز مشتری برای محصول تولیدی را ضروری کرده است.

  کلیدواژگان: اولویت ها، برنامه ریزی استراتژیک، شرکت های صنایع غذایی، لاجیت چندگانه
 • مرسده مالکی، محمد گلی*، الهام خسروی صفحات 165-177

  ژله رویال از دیرباز دارای نقش درمانی برای بیماری ها به ویژه عفونت ها بوده است. دراین مطالعه میزان فعالیت آنتی اکسیدانی و اثر ضد میکروبی ژله رویال بر باکتری های دهانی شامل: استرپتوکوک (موتانس، اپیدرمیدیس)، استافیلوکوک اوریوس و باکتری های معده - روده ای (استرپتوکوک سالیواریوس، اشریشیا کلی) مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا تاثیر دو حلال آبی و بافر فسفات بر میزان استحصال ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره استخراج شده  از 2 نمونه ژله رویال (تازه ایرانی، خشک تصعیدی ایرانی) بررسی شد. خواص ضد میکروبی عصاره ها در دو حلال آبی و بافر فسفات در غلظت های10،  15، 20 ، 25 و 30%  به روش میکروبراث دیلوشن(شاخص حداقل غلظت بازدارندگی رشد) و انتشار دیسک(قطر هاله عدم رشد) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد، بیشترین میزان ترکیبات فنولی مربوط به ژله رویال خشک تصعیدی ایرانی با  56/146 میکروگرم گالیک اسید در میلی لیتر ژله رویال بود. در ارتباط با خاصیت آنتی اکسیدانی نمونه ها،  بیشترین خاصیت آنتی اکسیدانی مربوط به ژله رویال خشک تصعیدی  با4/73% و کمترین مربوط به ژله رویال تازه ایرانی با 3/6% بود. در بررسی خاصیت ضد میکروبی نمونه ها، تاثیر پذیرترین باکتری نسبت به غلظت های مختلف آبی و بافری ژله رویال، استرپتوکوک موتانس و مقاوم ترین، اشریشیا کلی مشاهده شد. در ارتباط با غلظت های بافری نمونه ها، نتایج مشابهی با غلظت های آبی مشاهده گردید. در مورد میزان حداقل غلظت مهارکنندگی(MIC)، بیشترین درصد برای اشریشیا کلی در عصاره بافری گزارش  شد. به این ترتیب می توان ژله رویال را به عنوان منبعی از آنتی اکسیدان  طبیعی معرفی نمود که ناشی از حضور ترکیبات فنولی موجود دراین ماده است.

  کلیدواژگان: ژله رویال، خواص آنتی اکسیدانی- آنتی باکتریایی، ترکیبات فنولی، حداقل غلظت بازدارندگی، قطر هاله عدم رشد
 • مهدی اطهری*، امیرحسین الهامی راد، محمد مهدی نعمت شاهی، نفیسه نعمت شاهی صفحات 179-192

  اکسایش لیپیدها از مشکلات اصلی در نگهداری و بکارگیری روغنها و چربیهای خوراکی می باشد. یکی از موثرترین راه های به تاخیر انداختن اکسایش لیپید ها، بکارگیری آنتی اکسیدان ها می باشد. ثابت شده است که افزودن آنتی اکسیدانهای شیمیایی می تواند باعث ایجاد جهش یا سرطان گردد. بنابراین، بسیاری از گیاهان که منبع عالی از ترکیبات فنلی با فعالیت آنتی اکسیدانی قوی می باشد، می توانند جایگزین مناسبی جهت پایداری اکسایشی استفاده شوند. در این پژوهش ابتدا عصاره گیری از برگ گیاه انجدان رومی با استفاده از حلال متانول انجام گرفت ومیزان کل  ترکیبات فنولی موجود در عصاره و همچنین فعالیت آنتی اکسیدانی آن با بررسی قدرت مهارکنندگی رادیکالهای آزاد  DPPH تعیین گردید، سپس اثرات آنتی اکسیدانی عصاره در غلظت های مختلف بر پایداری اکسایشی روغن سویا از طریق سنجش اندیس پراکسید و شاخص تیوباربیتوریک اسید (TBA) بررسی شد و با اثر آنتی اکسیدان سنتزی BHT مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره میزان ترکیبات فنلی موجود در عصاره  و در نتیجه فعالیت آنتی اکسیدانی آن افزایش یافت، بطوریکه بیشترین مقدار این ترکیبات در غلظت 1000 پی پی ام بدست آمد که برابر mgGA/gr Extract 706/0 بود. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی نیز به بالاترین غلظت عصاره (1000 پی پی ام) با مقدار 59/88 درصد تعلق داشت. نتایج آزمون اندیس پراکسید و شاخص  TBAنشان داد که با گذشت زمان، غلظت های 800 و 1000 پی پی ام عصاره به خوبی توانست اکسیداسیون روغن سویا را کنترل کند و نسبت به آنتی اکسیدان سنتزی BHT بهتر عمل نماید. بنابراین طبق نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان گفت که عصاره گیاه می تواند به عنوان منبعی از آنتی اکسیدانهای طبیعی برای جلوگیری از اکسایش روغنها و غذاهای حاوی روغن مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان طبیعی، روغن سویا، انجدان رومی، عصاره برگ، پایداری اکسایشی
|
 • Masumeh Shiravani, Sara Ansari* Pages 1-17

  Walnut leaves contain high amounts of polyphenols and antioxidant compounds which exhibited potentially health benefits. In this research, the effect of incorporation walnut leaf extract into yogurt on its physicochemical and sensory properties was examined. For this purpose, ethanolic extracts of dried walnut leaves were added at three concentrations (1, 1.5 and 2 %) to the milk prepared for yogurt production immediately after adding starter culture. The produced yogurts were evaluated at definite time intervals during 28 days storage at 4 °C. According to the results the non-fat solid content of yoghurts enriched with extracts was higher than control while their protein and fat content was lower. The acidity of yoghurts was significantly enhanced in the presence of walnut leaf extract, while their pH and syneresis was decreased and, in this regard, the effect of storage time was significant. During the storage, the total phenolic contents and antioxidant activity of the yogurts were both reduced. Significant decrease (p <0.05) in the thiobarbituric acid (TBA) index of the enriched yoghurts, compared to the control sample, was indicative of the strong antioxidant properties of the extract. In terms of color properties, with increasing concentration of extract the value of L* and a* of yogurts decreased while their b* increased. The viability of starter cultures decreased significantly (p <0.05) with incorporation of extracts and during the storage period. At the end of storage, significant reduction in viscosity of yogurt fortified with extract was observed compared with the control sample. In addition, the sensory scores of different yogurts decreased with increasing concentrations of the extract and during the storage time. Generally, considering the highest score in terms of sensory evaluators, also reduction of syneresis and improvement of the physicochemical characteristics, the walnut leaf extract at concentration of 1.5% was introduced for enrichment of yogurt.

  Keywords: Walnut Leaf Extract, Yogurt, Physicochemical Properties, Storage
 • aeedeh Safari, Leila Najafian*, Fardin MirAhmadi Pages 19-30

  In general, excess plant and animal fats consumption leads to human health problmes. The aim of this study was to produce low-fat flavored cream with inulin as a fat substitute and date syrup as a sweetener. In this research, date syrup, in four levels of 0, 5, 7 and 10% was added as sweetener and inulin in four levels 0, 4, 6 and 8%. It was observed that with increasing inulin content in treatments, the apparent viscosity increased (p <0.05) and by increasing the amount of date syrup, the pH and viscosity of the samples are reduced (p <0.05). By adding inulin and date syrup, the amount of watering down decreased, but there was no significant difference between the samples. In the sensory evaluation, the best sample was the treatment with 7% date syrup and 4% inulin. The results of this study indicated that inulin and date syrup can be used to improve the physicochemical properties and taste in the low-fat cream.

  Keywords: Breakfast Cream, Fat Substitute, Inulin, Date Syrup, Physicochemical Properties
 • Zahra Hoseini Zadeh, Ahmad Pedram Nia*, MohammadReza Saeidi Asl, Zahra Dovlat Abadi Pages 31-40

  Todays, using of hydrocolloid compounds and gums are considered for improvement of physicochemical and sensory properties .Therefore, in this study, optimization with adding lamb wax extract and guar gum was considered. Effects of wax lamb and guar gum in three levels 0, 1, 2 % and 0, 0.5, 1%, respectively with response surface methodology in the form of a central composite rotatable on moisture, special volume, pH, acidity, geometrical dimensions, ash, lose weight, total acceptation was studied. According to results of this research, all of cake properties affected by mixture compounds (p<0.05). Increasing of lamb wax extract lead to rising of moisture, ash, Amount of moisture, special volume, length, height, pH and ash with adding guar gum was increased. Optimization of formulation showed that to getting proper characteristics, extract concentration wax lamb and guar gum should be 2, 0.97%, respectively.

  Keywords: Cupcake, Lamb Wax Extract, Guar Gum, Physicochemical Properties
 • Nafiseh Kooshki, MohammadHossein Haddad Khodaparast*, Tovhid Najafi Mirak, Mohsen Vazifeh Doost, Fariba Naghi Pour Pages 41-53

  In our country, the limited cultivation of durum wheat, the use of bread wheat instead of durum wheat and the lack of suitable technology for the production of semolina and in another direction, despite the high nutritional value, are considered as a by- product of the industry. Therefore, in this research, the effect of adding Protein Isolated of tahini meal on 0, 2.5, 5.0, 7.5 and 10% levels to two types of semolina flour made from durum wheat Behrang variety and wheat bread of Mehregan variety in production Pasta was studied in a completely randomized design with factorial arrangement (p <0.05). The results showed that the addition of Protein Isolates of tahini meal significantly increased the protein content of flour in both Mehregan and Behrang cultivars. Also, the minimum cooking time and cooking number increased significantly at 10% level, but at levels 2.5, 5.0 and 7.5 this increase was not significant in both wheat cultivars. cooking loss was not significant in Mehregan cultivars but the lowest cooking loss was observed in Behrang cultivar with 10% protein content. The color index L * and b * were not significant in the treatment of methionine at levels of 7.5 and 10%. In the Behrang treatment, L * and b * were decreased by increasing protein isolation. Overall acceptance score for sensory evaluation was not significant in treatments containing 7.5 and 10% protein. Based on the results, it is recommended to use Mehregan variety as a substitute for Behrang cultivar at the level of 7.5% protein supplementation for the pasta enrichment.

  Keywords: Protein Isolates, Tahini Meal, Bread Wheat, Durum wheat, Pasta
 • Mohsen Mokhtarian*, Marjan Noori Pages 55-71

  In this research, production process of pumpkin concentrate (Tanbal cultivar) was studied. To do this purpose, the extraction process of extract was optimized using response surface methodology (RSM) by applying variables of mixing ratio of flesh to solvent (ranging from 1:1 to 1:3) and extraction temperature (ranging from 55-85oC). In order to optimization of pumpkin concentrate production process, quality properties of extraction yield, pH, acidity, vitamin C, HMF, protein, sugar, lycopene, beta-carotene and DPPH free radical scavenger were evaluated. The results show that, during the extraction process of extract, increasing the mixing ratio from 1:1 to 1:3 cause to decreasing and increaseing of quality parameters of (extraction yield, acidity, formalin number, vitamin C, protein, HMF, beta-carotene, lycopeneand DPPH free radical scavenger) and (pH, reduction sugar, total sugar and sucrose), respectively. Also, increaseing extraction temperature from 55oC to 85oC, increased the quality parameters of (acidity, formalin number, protein and HMF) and decreased the quality indices of (pH, vitamin C, reduction sugar, total sugar, sucrose, beta-carotene, lycopene and DPPH free radical scavenger). Oprimization results show that the best extraction temperature and mixing ratio were determined 55oC and 1:1, respectively. Also in optimum condition, the quantity of quality indices of extraction yield, acidity, pH, formalin number, vitamin C, protein, reduction sugar, total sugar, sucrose, HMF, beta-carotene, lycopene and DPPH free radical scavenger were 43.03%, 0.47 g/100g, 7.07, 16.8 g/100g, 0.477 mg/100g, 0.948%, 9.3 g/100g, 33.66 g/100g, 23 g/100g, 0.85 mg/kg, 0.63 mg/l, 0.17 mg/l and 32.32%, respectively.

  Keywords: umpkin, Concentrate, Extraction Temperature, Ratio, Physicochemical Properties, Optimization
 • Hojjat MirSadeghi*, Alireza Alishahi, Mahdi ojagh, Paratoo Pour Ashouri Pages 73-83

  The aim of this study was to investigate the addition of chitosan in fish fillet of huso (Huso Huso) in order to prevent the formation of heterocyclic aromatic amines (HAAs) after cooking. The use of natural additive such as acid-soluble chitosan on moisture, pH and cooking loss contentof huso fillet had a significant effect (p≤0.05). The values of HAAs identified in fried samples PhIP (Nd -0.83 ng / g), IQ (Nd-0.50 ng / g), MeIQ (0.71-0.82 ng / g) and MeIQx (Nd – 0.90 ng / g). The total HAAs were between 0.82 ng / g and 2.7 ng / g. The inhibitory effect of acid-soluble chitosan on the formation of heterocyclic aromatic amine compounds in fish fillet of huso was between 37.35 to 68.09%. The results of this study indicated that acid-soluble chitosan could prevent the production of harmful and mutagenic compounds during fried.

  Keywords: Chitosan, Huso Fillet, Heterocyclic Aromatic Amines, Cooking Loss
 • MohamadReza Derakhshan Far, Mohsen Ghods Roohani *, Masoud Najaf Najafi Pages 85-97

  In this research, the effects of quince seed mucilage (0.75 to 1.75%) and fat (15-25%) on physicochemical properties (pH, acidity and colorimetric components), rheological (synersis and viscosity), and also sensory characteristics (taste, texture and overall acceptance) of light (single) cream were investigated. The results were investigated by Central Composite Designs (CCD) and modeled by Response Surface Methodology (RSM). The lack of fit factor for all traits was not statistically significant at 95% level; therefore, the accuracy of the lack of fit model was confirmed. According to the obtained results, the optimum point of production variables for obtaining light cream, which has the lowest amount of synersis and acidity and the highest viscosity, as well as the highest total score of taste, texture and overall acceptance, seed mucilage is 1.75% and fat is 21.12%. Such a product has a viscosity of 1355.04 Pascal S, synersis 14.14%, acidity of 0.158, flavor score of 4.86, texture score of 83.4, overall acceptance score 4.18, and desirability of 91.3%. Therefore, based on the results of this study, it can be concluded that the use of quince seed mucilage in the production of low-fat cream can simultaneously reduce the amount of fat while maintaining the rheological, physicochemical and sensory properties of the product.

  Keywords: Light (Single) Cream, Fat Substitute, Hydrocolloids, Quince Seed Mucilage, Sensory Properties
 • Sara Naji Tabasi*, Ehsan Akbari, Atena Modiri Pages 99-109

  The use of agricultural waste is always important; one of the most important processes for increasing their shelf-life is drying. The purpose of this study was to investigate the drying kinetics of carrot pomace and evaluating the antioxidant and color properties of it. For this purpose, the prepared pomace was dried at 50, 60 and 70 °C, and the antioxidant and colorant properties of fresh and dried pomace were studied. The results showed that the best model for predicting drying kinetics of carrot pomace was Midilli-Kucuk model with correlation coefficient (R2) of 0.9994, 0.9994 and 0.9986 and root mean square error (RMSE) 0.0088, 0.0091 and 0.019 for the temperatures of 50, 60 and 70 oC, respectively. During the drying process, the amount of carrot pulps beta-carotene (30.10 ±0.08 at 60 °C) 80.2% was reduced compared to fresh pomace (150.66 ± 1.4 mg/100g), this difference was significant (p<0.005). Also, the temperature of 60 °C had the greatest effect on the reduction of beta-carotene. Reducing the amount of beta-carotene led to the color indicators alterations. An indicator changes showed a high correlation (0.988) with beta-carotene content.

  Keywords: Beta-carotene, Carrot Pulp, Colorimetry, Experimental Modeling
 • Roghayyeh Ashrafi Yourghanloo, Haleh Hemmati*, Naghmeh Faal Hamedani Pages 111-126

  In recent years, synthetic and biologically active antioxidant films contain a variety of natural and synthetic antioxidants have been designed and their effect on the oxidative stability of various food products has been proven. The aim of this study was to investigate some physicochemical and antioxidant properties of biodegradable film prepared from hydroxy propyl methyl cellulose containing Acanthophyllum alginate and its effect on oxidative resistance of local butter oil. For this purpose, bionanocomposite films containhydroxy propyl methyl cellulose at levels (0,1 and 1.5%,) and essential oil(1,3 and 5%) were prepared. In general, the results indicated that alginate gum was more effective than Hawk's Essence on the physical and mechanical properties of films. By adding alginates, water solubility and water vapor permeability (WVP) decreased significantly compared to pure HPMC film (p <0.05), with the lowest WVP content belonging to HPMC-AL1.5% -EO5% composite film Which was equal to g / mhPa of 10.3 × 10.3 / 3. Adding the alginate increased the thickness and opacity of the films . Also, with increasing essential oil concentration, the antioxidant properties of the films increased, so that the films containing 1, 3 and 5% essential oil of lemon balm had 40, 53 and 74 percent antioxidant properties respectively. But ginger alginate did not have a significant effect on this property of the films. Results of the stability test against the oxidation of virgin olive oil were analyzed based on the Rensmet test. Results showed does not exist a significant difference of 5% (P <0.05) between HPMC film containing essential oil at 1% concentration and synthetic antioxidant TBHQ . Due to its antioxidant activity, film samples containing Chojbak essential oil have a positive effect on reducing the process of oxidation of local butter oil and can be a good alternative to the use of synthetic antioxidants.

  Keywords: Acanthophyllum Essence, Oxidation, Butter Oil, Hydroxy Propyl Methyl CelluloseFilm
 • Leila Hooshyar*, Javad Hesari, Sodeif azadmard damirchi, Memnune Şhengü Pages 127-138

  The purpose of this study was to investigate the effect of ultrasonic processing on the microbial and physicochemical properties of sourcherry juice.The effect of pasteurization in comparison with ultrasound was investigated at 25 and 60 °C for 4, 8, 12 minutes with 24.4, 42.7, 61 μm at a frequency of 20 kHz. Pasteurization and treatment of 12 min, 42.7μm amplitued, 60° C, 8 and 12 min, 61 μm, 60° C and 12 min, 61 μm, 25 ° C caused a complete destruction of aerobic bacteria. Except for the 4 minute at 60 ° C treatment, total coliforms were completely destroyed in other treatments.Molds were completely eliminated in other treatments, except for 4 minutes, the temperature of 25 ° C, 24.4 micrometers. Except for the 4 minute at 60 ° C treatment, total coliforms were completely destroyed in other treatments.Molds were completely eliminated in other treatments, except for 4 minutes, the temperature of 25 ° C, 24.4 μm. Yeasts were eliminated in all heat treatments and sonication at 25° C in maximum time and amplitued. By increasing the amplitude of ultrasound, temperature and treatment time had a negative effect on anthocyanin content and phenolic content but did not have a significant effect on antioxidant content.According to the combined results, medium amplitude at 60 ° C can be the most effective treatment in preserving quality traits and providing microbial trait in sourcherry juice.

  Keywords: Ultrasonication, Sourcherry Juice, Pasteurization, Anthocyanin, Microbial Count
 • Forough Shavakhi*, Homa Behmadi, Shahin Zomorrodi, Soghra Madani Pages 139-147

  The aim of this study was to monitor the accumulation of minerals and to measure nitrite and nitrite anions in different organs of Salicornia plant in Tehran province (Varamin) to study the pattern of accumulation of these elements in different organs for human consumption of this plant. Measurements of iron, copper, zinc, magnesium, manganese, calcium, sodium and potassium elements, and also nitrate and nitrite anions were performed using Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS), Flame Photometric Spectrophotometer and Spectrophotometer respectively. The highest amount of ash in shoot (22.95 ± 0.49%) and the lowest in root (7.36 ± 0.12%) were based on dry weight. Generally, the nitrite content of different organs of Salicornia has been significantly less than nitrate in the same organ. Due to the presence of sodium and potassium ions, and useful nutritional elements, it can be a good alternative to table salt. Based on the results of this study, the green aerial parts of Salicornia can be used as source of minerals. Considering the highest level of nitrite and nitrate in the shoot (317.14 and 16.67mg/100gr dry weight respectively) and comparing them with the their comparison with international standard values was in the range of very low-nitrate vegetables (lower than 200 ppm) such as artichoke, asparagus, pepper and tomato and it can be consumed without problem.

  Keywords: Atomic Absorption Spectrophotometer, Flame Photometry, High-Nitrate Vegetables, Salicornia, Salt Substitute
 • Morteza Mohammadi*, Mazaher Jannat Sadeghi Pages 149-164

  Companies in Iran's food industry have a high profitability if properly managed and planned. Therefore, corporate governance decisions in determining priorities can determine the future of the company's business. In this study, factors affecting the choice of management strategies of food industry companies with the aim of understanding the factors affecting the economic capacities of companies, promotion of market power, customer satisfaction, communication and attention to research and development has been studied. To this end, in this study, the effect of a series of quantitative and qualitative independent variables on the management priorities of 111 food industry managers in 2017was investigated in a multinomial logit model. The results of the study indicate that the level of education of the firm's director, by increasing the competitive advantage and developing communication between the company and customers and employees, leads to the development of the firm and the preservation of corporate clients. Also, the attention of managers to employing young and professional labor force has led to a discussion of customer relationship management and will create value for the firm. The experience of managers and the company's tendency toward service and business activities will increase the profitability of the company. Changes in the price of inputs have led to the necessity of applying the appropriate policy for producers, and also by increasing production costs, since customers are sensitive to price changes, it is necessary to adjust the appropriate price based on the expense and the customer's need for the product.

  Keywords: Priorities, Strategic Planning, Food Industry Companies, Multinomial Logit
 • Mercedeh Maleki, Mohammad Goli*, Elham Khosravi Pages 165-177

  Royal Jelly (RJ) has long been used to treat diseases and, particularly, infections. In the present study, attempts have been made to measure the antioxidative and antimicrobial effects of Royal Jelly on oral bacteria, including Streptococcus (mutans, epidermidis), Staphylococcus aureus, and gastro-intestinal bacteria (Streptococcus salivarius, Escherichia coli). At first, the researchers investigated the effect of a water and phosphate buffer-based solvent for the extraction of phenolic compounds and antioxidative extracts obtained from two different samples of Royal Jelly (Fresh Iranian RJ, Freeze-dried Iranian RJ). The antimicrobial properties of the 10, 15, 20, 25 and 30 % water and phosphate buffer -based solvent were measured using micro broth dilution test for assessing of (Minimum Inhibitory Concentration) and Disk Diffusion test for assessing of diameter of inhibition zone. The results showed that the highest amounts of phenolic compounds were related to the Freeze-dried Iranian RJ sample. Comparing the scavenging property of the antioxidants in the samples revealed that the highest and the lowest values of this property at all investigated concentration levels were to freeze- dried RJ and Fresh Iranian RJ, respectively. The investigation of the antimicrobial properties of the samples also showed that the most affected bacterium at different concentrations of water and phosphate buffer-based extract RJ was Streptococcus mutans and the most resistant was E. coli. Regarding the buffer concentrations of the samples, the obtained results were similar to those of water-extract samples. The highest MIC value was obtained for E. coli. Therefore, RJ can be regarded as a natural source of antioxidants due to the presence of phenolic compounds in it.

  Keywords: Royal Jelly, Antioxidant - Antibacterial Properties, Phenolic Compounds, MinimumInhibitory Concentration, Diameter of Inhibition Zone
 • Mahdi Athari *, Amir Hossein Elhami Rad, Mohammad Mahdi Nemat Shahi, Nafiseh Nemat Shahi Pages 179-192

  Oxidation of lipids is one of the main problems in the maintenance and use of edible oils and fats. One of the most effective ways to delay the oxidation of lipids is the use of antioxidants. Adding chemical antioxidants has been shown to cause leukemia or cancer. Therefore, many plants that are excellent sources of phenolic compounds with strong antioxidant activity can be used as a suitable alternative to oxidative stability. In this research, the extract of the leaf Levyticum officinale was done using methanol solvent. The total phenolic compounds in the extract as well as its antioxidant activity were determined by investigating the inhibitory power of DPPH free radicals, then the antioxidant effects of the extract at different concentrations on oxidative stability of soybean oil was evaluated by measuring the peroxide value and the index of thiobarbituric acid (TBA) and the effect of synthetic antioxidant BHT has been compared. The results showed that by increasing the concentration of extract, the amount of phenolic compounds present in the extract increased as a result of its antioxidant activity, with the highest concentration of these compounds in the concentration of 1000 ppm, which was equal to 0.706 mg Ga / gr Extract . The highest antioxidant activity belonged to the highest concentrations of extract (1000 ppm) with 88.59%. Results of the test of peroxide value and TBA index showed that over time, concentrations of 800 ppm and 1000 ppm of the extract could well control the oxidation of soybean oil and would be better than synthetic antioxidant BHT. Therefore, according to the results obtained from this study, the extract of the plant can be used as a source of natural antioxidants to prevent the oxidation of oils and oil-containing foods.

  Keywords: Natural Antioxidant, Soybean Oil, Levyticum Officinale, Leaf Extract, OxidativeStability