فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال هفتاد و هشتم شماره 4 (پیاپی 232، تیر 1399)
 • سال هفتاد و هشتم شماره 4 (پیاپی 232، تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/23
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مریم فرزانه*، مژگان حسینی صفحات 189-196

  تخم لقاح یافته پرندگان به عنوان یک مدل تاریخی در بررسی های جنین شناسی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. سلول های بنیادی پرتوان پرندگان، سلول هایی هستند که دارای دو خصوصیت مهم خودنوزایی و توانایی تبدیل شدن به سه لایه زاینده جنینی در محیط آزمایشگاه هستند. با توجه به ویژگی خاص گونه پرندگان، از دیرباز از تخم لقاح یافته جوجه به عنوان یک بیوراکتور طبیعی برای تولید انواعی از پروتیین نوترکیب و واکسن ها استفاده شده است. با توجه به محدودیت های استفاده از تخم مرغ برای تکثیر ویروس ها، به کمک فناوری های کشت سلول های بنیادی، امکان دستیابی به روش های مطمین و تولید در مقیاس وسیع انواعی از واکسن های انسانی و دامی فراهم شده است. سلول های بنیادی جنینی جوجه برای اولین بار از بلاستودرم جنین در مرحله تکوینی X به دست آمدند. این سلول ها مدلی مناسبی برای مطالعات جنین در مراحل اولیه، دستورزی های ژنتیکی، تکثیر ویروس و تولید پرندگان تراریخته هستند. افزون بر آن، سلول های بنیادی پرتوان القایی به عنوان منبع دیگری از سلول های پرتوان قابلیت خودنوزایی دارند و می توانند به سه لایه زاینده تبدیل شوند و ابزاری مناسب برای تولید واکسن و پرندگان تراریخته هستند. باوجود توانمندی بالای سلول های بنیادی پرتوان جوجه در پذیرش ویروس، امکان دستیابی به رده های سلولی تکثیرپذیر عاری از دستکاری های ژنتیکی محدود بوده و بیشتر از رده های سلولی فیبروبلاستی مشتق شده از تخم های عاری از پاتوژن برای تولید واکسن استفاده می شود. در این مطالعه اهمیت رده های سلولی مشتق شده از جنین جوجه به عنوان ابزاری مناسب برای دستیابی به واکسن های ویروسی مورد بررسی قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: جوجه، سلول های بنیادی جنینی، سلول های فیبروبلاستی، حیوانات اصلاح ژنتیکی شده، سلول های بنیادی پرتوان القایی، پروتیین های نوترکیب، واکسن ها
 • هادی خوش محبت، پریسا مهدی زاده، مهدی ابراهیم نیا*، سیامک کاظمی اصل، نورالدین دوپیکر صفحات 197-206
  زمینه و هدف

  طراحی مدل سازمانی متناسب با اهداف و رسالت قطب های علمی و مراکز برتر در حوزه علوم پزشکی به منظور پاسخگویی به ماموریت های محوله به عنوان یک ضرورت قطعی هدف پژوهش کنونی بود.

  روش بررسی

  پژوهش کنونی تحقیقی-کاربردی و کیفی حاضر از اردیبهشت تا بهمن 1395 در دو مرحله تطبیقی و تحلیلی انجام گرفت. مکان انجام مطالعه شامل دانشگاه، پژوهشگاه، مرکز درمانی یا مرکز پژوهشی است که به عنوان قطب علمی شناخته شده اند. در بخش تطبیقی همه 50 قطب علوم پزشکی داخل و نمونه های مشابه در خارج از کشور و در بخش تحلیلی 10 نفر از خبرگان و مسیولان قطب های برتر علوم پزشکی، نمونه پژوهش بودند. ابزار گردآوری داده ها در بخش تحلیلی مصاحبه نیمه ساختار یافته، مستندات ابلاغی وزارت بهداشت و در بخش تطبیقی بانک های داده و سایت های رسمی قطب ها بود.

  یافته ها

  اطلاق واژه "مرکز برتر" برای واحدهایی که در یک یا دو حوزه از ابعاد سه گانه آموزش، پژوهش و درمان نقش ایفا می کنند و واژه " قطب علمی" برای واحدی که در هر سه بعد یادشده افزون بر مدیریت دانش ایفای نقش می کند، مورد توافق قرار گرفت. برای قطب علمی هفت ماموریت (ملی و تاحدی بین المللی) و برای مرکز برتر پنج ماموریت متفاوت تدوین گردید. نقش وزارت بهداشت در زمینه هدایت کلان قطب ها در هفت بند مورد توافق قرار گرفت. در نهایت مدل کلان سازماندهی قطب های علمی و مراکز برتر در سطح وزارت، دانشگاه ها طراحی و ارایه شد.

  نتیجه گیری

  اصلاح ساختار تولیت قطب ها در وزارت، وحدت فرماندهی در سطح عالی مدیریت قطب ها با تشکیل و سازماندهی مجدد وظایف و اختیارات شورای عالی قطب ها و ایجاد یک ارتباط نظام مند با وزارت و معاونت های مربوط بخشی از الزامات تحقق نقش و انجام رسالت قطب های علمی است.

  کلیدواژگان: مراکز پزشکی دانشگاهی، علوم پزشکی، تحقیقات
 • علی عامری* صفحات 207-211
  زمینه و هدف

  شایعترین انواع سرطان پوست غیرملانومی، سرطان های سلول پایه ای (Basal cell carcinoma, BCC) و سلول اسکواموس (Squamous cell carcinoma, SCC) می باشند. Actinic keratoses (Solar keratoses) و Intraepithelial carcinoma (Bowen’s disease) که به طور مخفف از آن ها با نام AKIEC یاد می کنیم، پیش زمینه های SCC هستند. از آن جا که تشخیص زودهنگام، تاثیر بسزایی در درمان سرطان دارد، این مطالعه یک مدل مبتنی بر کامپیوتر برای تشخیص این سرطان معرفی می کند.

  روش بررسی

  در این مطالعه تحلیلی که در بهمن 1398 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد، از مجموعه تصاویر درماسکوپی Human against machine with 10000 training images (HAM10000)، تعداد 327 تصویر AKIEC، 513 تصویر BCC و 840 تصویر کراتوسیس خوش خیم (Benign keratosis, BK) استخراج گردید. از هر کدام از این سه نوع داده، 90% تصاویر بطور تصادفی به عنوان داده آموزشی انتخاب و مابقی به عنوان داده تست لحاظ شدند. از یک مدل یادگیری عمیق شبکه عصبی کانولوشنال (Deep learning convolutional neural network)، با استفاده از شبکه AlexNet (Krizhevsky, et al., 2012) به عنوان شبکه از پیش آموزش (Pretrained) داده شده برای تشخیص سرطان استفاده شد. پس از آموزش شبکه بر روی داده آموزشی، عملکرد آن بر روی داده تست، ارزیابی گردید.

  یافته ها

  مدل یادگیری عمیق پیشنهادی به دقت 90% (Accuracy)  در طبقه بندی (Classification) تصاویر به دو کلاس خوش خیم و بدخیم دست یافت. همچنین مساحت زیر منحنی Receiver operating characteristic (ROC) 0.97، حساسیت 94% (Sensitivity) و اختصاصیت 86% (specificity) به دست آمد.  

  نتیجه گیری

  این یافته ها نشان می دهد که مدل های یادگیری عمیق می توانند به دقت بالایی در تشخیص سرطان غیرملانومی پوست دست یابند.

  کلیدواژگان: شبکه عصبی کانولوشنال، یادگیری عمیق، غیرملانومی، سرطان پوست
 • آوات فیضی، مژگان مرتضوی، شیرین سادات بدری*، محمدجواد نوروزی صفحات 212-220
  زمینه و هدف

  پنتوکسی فیلین به دلیل دارا بودن خواص ضدالتهابی و اثرات مفید درمانی، یک داروی با ارزش در درمان بیماران کلیوی می باشد. اگرچه، تصمیم گیری در خصوص تجویز این دارو جهت درمان برخی مشکلات ناشی از نارسایی کلیه از جمله آنمی، باید براساس نتایج حاصل از مطالعات باشد. در این مطالعه، اثر پنتوکسی فیلین در درمان آنمی ناشی از نارسایی کلیه از طریق انجام یک مرور نظام مند و فراتحلیل به منظور تعیین ارتباط بالینی مطالعات انجام شده با سیر بهبود بیماری، مورد بررسی قرار گرفت.

  روش بررسی

  این مطالعه، از نوع مرور نظام مند و فراتحلیل می باشد که از مهر تا اسفند 1396 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. پایگاه های الکترونیکی تا پایان دسامبر 2017 جستجو شدند. لغت اصلی مورد جستجو شامل “پنتوکسی فیلین” بود که با واژه «و» همزمان با معادل انگلیسی لغات “آنمی”، “هموگلوبین”، “هماتوکریت”، “فریتین”، “اریتروپویتین” و “ترانسفرین”، مورد جستجو قرار گرفت.

  یافته ها

  براساس معیارهای از پیش تعیین شده، در مجموع 10 مقاله وارد مطالعه شده و داده های این مقالات جداگانه توسط دو پژوهشگر استخراج گردید. نتایج حاصل از فراتحلیل انجام شده بر روی این مقالات نشان می دهد که پنتوکسی فیلین تا حدودی توانسته است درصد اشباع ترانسفرین را افزایش دهد، اما اثرات چشمگیری بر روی سطوح هموگلوبین، هماتوکریت، فریتین، و دوز مورد نیاز اریتروپویتین نداشته است.

  نتیجه گیری

  نتایج این فراتحلیل نشان داد که تاکنون شواهد چشمگیری که تاییدکننده ی فواید تجویز پنتوکسی فیلین برای درمان آنمی بیماران کلیوی باشد، در دست نیست. هرچند که این استنباط از چند مطالعه ی کوچک و ناهمگون و براساس بیومارکرهای جایگزین (و نه اصلی) مرتبط با آنمی، اتخاذ گردیده است.

  کلیدواژگان: آنمی، نارسایی مزمن کلیه، پنتوکسی فیلین، مرور نظام مند
 • عیسی خواهشی، ترانه فقیهی لنگرودی*، سیما سلیمی، مرجانه کریمی، عباس ارجمند شبستری، مارال عدالتی، شهاب الدین گرجی، الهام محمودی صفحات 221-225
  زمینه و هدف

  بیماری اسکلروز سیستمیک نوعی بیماری بافت هم بند است که در سیر آن اختلال عملکرد سیستم ایمنی منجر به آسیب به بافت هم بند جلدی، زیرجلدی و عروق و درنتیجه، آسیب ارگان های انتهایی می شود. عمده ی مرگ ومیر در این بیماران به دنبال آسیب وسیع بافت ریوی می باشد. شیوع آترواسکلروز نیز در این بیماران بالاتر از جمعیت سالم بوده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط میان آترواسکلروز عروق کرونر با شدت و وسعت درگیری ریوی در بیماران مبتلا به اسکلروز سیستمیک انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه ی مقطعی، 25 بیمار شناخته شده ی مبتلا به اسکلروز سیستمیک که از فروردین 1390 تا فروردین 1393 به بیمارستان شهید مدرس تهران ارجاع شده بودند و معیارهای خروج از طرح را نداشتند، وارد مطالعه شده و اسکورهای بیان شده در آنان اندازه گیری شد. برای بررسی ابتلای عروق کرونر و آیورت توراسیک به آترواسکلروز از نمره کلسیم کرونری و جهت تعیین شدت و وسعت درگیری ریوی از معیارهای پذیرفته شده ی ولز و واریک (Wells & Warrick) که براساس مشاهدات سی تی اسکن بدون تزریق از بیمار تعریف می شود، استفاده شد.

  یافته ها

  بررسی در 25 بیمار (21 زن و چهار مرد) مبتلا به اسکلروز سیستمیک با میانگین سنی 4±67 سال انجام شد. میانگین نمره ولز در بیماران 59/2±00/13 و نمره واریک 42/14±59/14 بود. هیچگونه ارتباط معناداری میان کلسیفیکاسیون عروق کرونر، آنولوس آیورت و آیورت توراسیک با شدت و وسعت درگیری ریوی رویت نشد.

  نتیجه گیری

  آترواسکلروز عروق کرونر و شدت درگیری پارانشیم ریوی در بیماران مبتلا به اسکلروز سیستمیک با یکدیگر ارتباط معناداری نداشتند.

  کلیدواژگان: آترواسکلروز، بیماری ریوی، اسکلروز سیستمیک
 • محمدرضا امیرصدری*، امیرهوشنگ زرگرزاده، فریماه رحیمی، فاطمه جهانی صفحات 226-232
  زمینه و هدف

  سرطان سومین علت مرگ ومیر در ایران است. درمان سرطان پرهزینه بوده و یکی از عوامل اصلی این هزینه های بالا هزینه دارویی می باشد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی هزینه های دارویی شیمی درمانی و شناسایی عوامل موثر بر این هزینه ها در پنج سرطان شایع در استان اصفهان بود.

  روش بررسی

  این مطالعه تحلیلی-مقطعی که از فروردین تا اسفند 1394 انجام شد، تمام بیماران مبتلا به پنج سرطان شایع اصفهان که داده های آن ها در مرکز ثبت سرطان در معاونت بهداشتی استان اصفهان ثبت و از داروخانه های توزیع کننده داروهای شیمی درمانی، دارو تهیه کرده اند را مورد بررسی قرار داد.

  یافته ها

  سرطان های پستان، پوست، کولورکتال، معده و تیرویید به ترتیب شایعترین سرطان ها در سال 1394 در استان اصفهان بودند. سرطان کولورکتال با میانگین مبلغ کل سالانه 110.510.720 ریال جهت داروهای مرتبط با شیمی درمانی برای هر بیمار پرهزینه ترین و سرطان تیرویید، با میانگین مبلغ کل 40.791.123 ریال کم هزینه ترین دارودرمانی را بین پنج سرطان شایع داشتند. میانگین هزینه کل داروهای شیمی درمانی برای یک بیمار صرف نظر از نوع سرطان مبلغ  96.307.145 ریال در یک سال محاسبه گردید. بیشترین میانگین سن ابتلا بین پنج سرطان شایع مربوط به سرطان پوست بود.

  نتیجه گیری

  محاسبه متوسط هزینه شیمی درمانی پنج سرطان شایع در اصفهان نشان دهنده هزینه بالای دارویی (بیش از 96 میلیون ریال برای هر بیمار) بود. این امر به ویژه در مورد سرطان کولورکتال که بالاترین هزینه متوسط سالانه را دارد مطرح بود.

  کلیدواژگان: شیمی درمانی، هزینه و آنالیز هزینه، پژوهش های مقطعی، اپیدمیولوژی، ایران، سرطان
 • رقیه گلشا*، عارف گوران اوریمی، بهناز خدابخشی، فاطمه مهرآور صفحات 233-238
  زمینه و هدف

  میزان مرگ ومیر ناشی از سپسیس و پنومونی در بیماران مبتلا به مرحله نهایی نارسایی مزمن کلیوی نسبت به جمعیت عمومی بیشتر است. عفونت های باکتریایی شایعترین علت بستری در بیماران دیالیزی می باشد و شایعترین منبع باکتریمی در این بیماران دسترسی های عروقی می باشد. از این رو این مطالعه با هدف تعیین شیوع علل عفونی منجر به بستری در بیماران مبتلا به مرحله نهایی نارسایی مزمن کلیوی در شهر گرگان انجام شده است.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی- تحلیلی است که به روش سرشماری بر روی بیماران مبتلا به مرحله نهایی نارسایی مزمن کلیوی که به علل عفونی در طی سال های 1393 تا 1395 در مرکز آموزشی درمانی پنج آذر گرگان بستری شدند انجام شد. داده های مربوط به بیماران از طریق پرونده های بالینی آنان گردآوری گردید.

  یافته ها

  شیوع ابتلا به بیماری های عفونی در بیماران مبتلا به مرحله نهایی نارسایی مزمن کلیوی طی سه سال، 7/12% بود به طوری که از تعداد 100 بیمار مبتلا به مرحله نهایی نارسایی مزمن کلیوی بستری شده با علل عفونی، بیشترین فروانی نوع بیماری عفونی، عفونت کاتتر (43%) بوده و سپسیس (18%)، عفونت دستگاه ادراری (11%) و پنومونی (8%) در مراتب بعدی قرار داشتند. سن (003/0=p)، جنس (01/0=p)، طول مدت ابتلا (009/0=p)، اعتیاد به مواد مخدر (01/0=p) و ابتلا به دیابت (01/0=p) از عوامل موثر بر بروز عوارض عفونی در بیماران مبتلا به مرحله نهایی نارسایی مزمن کلیوی بوده است.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که عفونت کاتتر با بیشترین شیوع علت عفونت در بیماران مبتلا به مرحله نهایی نارسایی مزمن کلیوی می باشد.

  کلیدواژگان: عفونت های مربوط به کاتتر، بیماری مزمن کلیوی، پژوهش های مقطعی، مرحله نهایی نارسایی مزمن کلیوی، بیماری عفونی
 • علی محمد مصدق راد، پروانه اصفهانی، ترانه یوسفی نژادی* صفحات 239-247
  زمینه و هدف

  خطای پزشکی به خطایی گفته می شود که به دلیل فراموشی، قصور در برنامه ریزی یا اجرای نادرست برنامه مراقبت سلامت رخ دهد، چه باعث صدمه و آسیب به بیمار شود و چه آسیبی ایجاد نکند. خطای پزشکی در بیمارستان ها موجب کاهش رضایت بیماران، افزایش میزان مرگ ومیر بیمارستانی، کاهش بهره وری بیمارستان ها و افزایش هزینه های نظام سلامت می شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان خطاهای پزشکی در بیمارستان های ایران انجام شد.  

  روش بررسی

  این پژوهش با روش مرور نظام مند و متاآنالیز در بازه زمانی آذر تا اسفند 1397 انجام شد. تمامی مقالات مرتبط با سنجش میزان خطاهای پزشکی در همه بخش های بیمارستان های ایران منتشر شده تا پایان 29 اسفند 1397 در هفت پایگاه داده ای و دو موتور جستجوگر، جستجو، گردآوری و ارزشیابی کیفیتی شدند. در نهایت، تعداد 9 مقاله مرتبط انتخاب و تحلیل شدند.

  یافته ها

  بیشتر مطالعات با استفاده از فرم گزارش داوطلبانه خطا به محاسبه میزان خطاهای بیمارستانی پرداختند (67%). مطالعات انجام شده میزان خطاهای پزشکی در بیمارستان های ایران را بین 06/0% و 42% گزارش کردند. با انجام فراتحلیل، میزان خطاهای پزشکی در بیمارستان های ایران بر اساس مدل تصادفی 01/0% (01/0%-0: حدود اطمینان 95%) به دست آمد. بیشترین میزان خطای پزشکی در بیمارستانی آموزشی در شیراز در سال 1391 برابر با 1/2% (7/4%-2/1: حدود اطمینان %95) به دست آمد. بین متغیر حجم نمونه و میزان خطای پزشکی رابطه معنا داری وجود داشت (05/0<p).

  نتیجه گیری

  شیوع خطای پزشکی براساس ترکیب پژوهش های انجام شده در بیمارستان های ایران کم است. با وجود این، خطای پزشکی افزون بر تحمیل هزینه، نتایج منفی برای بیماران نیز به دنبال دارد.

  کلیدواژگان: عوارض ناخواسته، بیمارستان ها، خطای پزشکی، متاآنالیز، مرور نظام مند
 • محدثه زاده میر، نرجس سرگلزایی، امیرحسین نورالله* صفحات 248-254
  زمینه و هدف

  سندرم سلای خالی Empty sella syndrome (ESS) یک یافته نورولوژیکی یا پاتولوژیکی است که در آن سلا تورسیکا، خالی از بافت هیپوفیز بوده و فضای ساب آراکنویید به درون سلا تورسیکا گسترش پیدا می کند که به دو شکل اولیه یا ثانویه و همچنین جزیی و کامل می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع سندرم سلای خالی انجام شده است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی گذشته نگر است که در آن تمامی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام علی (ع) زاهدان برای انجام تصویربرداری الکترومغناطیس از مغز (1856 نفر) با نمونه گیری تمام شماری در شش ماهه ابتدایی سال 1397 به صورت مقطعی مورد بررسی قرار گرفتند. معیارهای ورود به مطالعه شامل، عدم وجود مشکل شناخته شده دیگر در سیستم عصبی مرکزی و بیماری زمینه ای همزمان توجیه کننده بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای متشکل از متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای مربوط به اختلال سلای خالی بود.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان شیوع سلای خالی 2/8% با میانگین سنی 51/12±02/37 سال بود. 4/66% از بیماران زن بودند. میزان شیوع سندرم سلای خالی اولیه 9/78% با میانگین سنی 26/11±51/34 بود. 7/71% از بیماران دارای سلای خالی جزیی بودند. بین میانگین سنی و جنسیت بیماران مبتلا به سلای خالی و سالم اختلاف آماری معنادار وجود داشت (008/0=P) و (0001/0>P). بین میانگین سنی بیماران مبتلا به سلای خالی و نوع سلای خالی اختلاف آماری معنادار وجود داشت (0001/0>P).

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه حاضر نشان دهنده شیوع کلی به نسبت پایین سندرم سلای خالی در بیماران مراجعه کننده بود.

  کلیدواژگان: تصویربرداری تشخیصی، سندرم سلای خالی، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی
 • علیرضا رای، سیروس امیری، محمدرضا صبحیه* صفحات 255-259
  زمینه و هدف

  عدم کارایی فیستول های همودیالیز موجب تحمیل هزینه های زیاد و افزایش آمار مرگ ومیر و عوارض می گردد. کارایی بالون دارویی و غیردارویی در فیستول های شریانی وریدی بدون عملکرد مناسب در یک دوره شش ماهه بررسی شد.

  روش بررسی

  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی است. 50 بیمار همودیالیزی که به علت عدم کارایی فیستول شریانی وریدی در سال 1396 به بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه مراجعه کردند، به طور تصادفی در دو گروه مجزا قرار گرفتند. همه این بیماران توسط یک جراح عروق، تحت آنژیوپلاستی فیستول با بالون دارویی و غیردارویی قرار گرفتند. بیماران در فاصله زمانی شش ماهه پیگیری شدند.

  یافته ها

  درصد موفقیت کارایی بالون دارویی نسبت به غیردارویی در عملکرد فیستول های شریانی وریدی به طور معناداری افزایش یافت (05/0<p). همچنین ارتباط معناداری بین سن و ابتلا به دیابت در طول عمر فیستول وجود دارد.

  نتیجه گیری

  کاربرد بالون های دارویی نسبت به غیردارویی در کارایی فیستول های شریانی وریدی موثرتر است.

  کلیدواژگان: فیستول شریانی وریدی، بالون آنژیوپلاستی، کارآزمایی های بالینی، استنت های دارویی، همودیالیز
 • رستم جلالی، مسعود محمدی* صفحه 260

  سردبیر محترمسازمان جهانی بهداشت (WHO) در دسامبر سال 2019 و در پی همه گیری شدید بیماری شدید تنفسی در شهر ووهان کشور چین و با استفاده از نمونه های دستگاه تنفسی تحتانی بیماران مبتلابه ویروس گزارش ویروس جدیدی را ارایه داد که سازمان بهداشت جهانی عامل این همه گیری را (SARS-CoV-2) اعلام کرد،  از آن زمان، با پیشرفت بیماری در کشورهای جهان، این بیماری به عنوان پاندمی در جهان گزارش شد.1و2نگرانی بیشتر وضعیت بیماری کرونا در ایران و نحوه برخورد مردم با این بیماری است و چنین وضعیتی در کشور بسیار قابل تامل است. هنوز مردم شدت بیماری را لمس نکرده اند و به راحتی در شهرها رفت وآمد می کنند، بیشتر مردم نحوه استفاده از مواد ضدعفونی کننده را یاد نگرفته اند و با آن آشنایی ندارند و یا به صورت نادرست آز آن استفاده می کنند، استفاده از الکل خالص در شست و شوی دست و سوختگی دست و یا مصرف بیش ازاندازه و بروز مسمومیت که موجبات مرگ را فراهم می آورد.نحوه برخورد با این بیماری در شبکه های اجتماعی در ایران نیز بسیار جالب توجه است، شبکه ای که به راحتی در اختیار همگان قرار دارد و می تواند در امر آموزش و هماهنگی در مردم و نحوه برخورد با آن یاریگر مردم باشد، به وسیله ای جهت افزایش رعب و وحشت تبدیل شده و یا به وسیله ای برای ارایه مطالب طنز و ساده انگاری بیماری و نه تنها فایده ای نمی رساند بلکه خود مشکل آفرین شده است.همچنین شرایط موجود بازار سودجوها را نیز گرم کرده و بازارهای فروش ماسک و محلول های ضدعفونی به قیمت های بسیار بالا و فروش الکل های تقلبی نیز به وجود آمده است، آنچه گفته شد تنها بخش کوچکی از وضعیت اسفناک فرهنگی در کشور است، چطور هنوز مردم وضعیت حاد بیماری را درک نکرده اند، چطور وضعیت همدردی در مردم به وجود نیامده است؟ چگونه عده ای از شرایط بحرانی کشور سوءاستفاده کرده و به دنبال کسب سود هستند؟ چطور شستشوی ساده دست ها برای ایرانیان به معضلی تبدیل شده که حتما نیازمند مواد ضدعفونی کننده شده ایم؟ چنین وضعیتی امر آموزش بهداشت را در کشور به چالش می کشد و نشان می دهد، پژوهشگران و مدرسین سلامت به خوبی روند آموزش را در جامعه به پیش نبرده اند و چاپ مقالات متعدد در مجلات معتبر، کمبود آموزش های بهداشتی در کشور را بهبود نبخشیده است و این نشان می دهد فاصله بزرگی بین آموزش های بهداشتی و تحقیقات بهداشتی با آگاهی افراد جامعه وجود دارد. بزرگ ترین سوال این است که آیا از این پاندمی در کشور درس هایی برای آینده گرفته می شود؟ آیا وضعیت فقر آگاهی های بهداشتی و فرهنگی در کشور بیشتر موردتوجه قرار می گیرد؟ از این رو لازم است علاوه بر اینکه برای حل یک مشکل و معضل، علت آن موردتوجه قرار گیرد، وضعیت و پتانسیل جامعه برای برخورد با آن معضل نیز به اندازه ای بالابرده شود که فرصت لازم برای علت یابی به دست بیاید نه اینکه تحت الشعاع تلفات معضل قرار گیریم.

|
 • Maryam Farzaneh*, Mojgan Hosseini Pages 189-196

  Chick embryos are a great historical research model in basic and applied sciences. Along with other animal models, avian and specifically chicken embryo has been attended, as well. Avian fertilized eggs as a natural bioreactor are an efficient tool for producing recombinant proteins and vaccines manufacturing. Due to the limitations of birds' eggs for viral replication, avian stem cells culture technologies access to safe methods as well as large-scale production of a variety of human and animal vaccines. Chicken pluripotent stem cells present the unique property of self-renewal and the ability to generate differentiated progeny in all embryonic lineages such as ectoderm, mesoderm, and endoderm in vitro. For the first time, chicken embryonic stem cells (cESCs) derived from the blastodermal cells of stage X embryos in vitro. Chicken ESC provides a great model of early embryo and they are useful for gene manipulation, virus proliferation, and the generation of transgenic birds. In addition to blastodermal cells, pluripotent cell lines can be produced by reprogramming of chicken fibroblasts into induced pluripotent stem cells (iPSCs) with transcription factors such as OCT4, NANOG, SOX2, KLF4, LIN28, and C-MYC that are well known to contribute to the reprogramming of somatic cells into an iPSCs. Similar to chicken ESCs, iPSCs have properties of unlimited self-renewal in vitro and the capacity for differentiation to all three embryonic germ layers. Chicken iPSCs have been a useful tool for the production of transgenic birds and viral vaccines. Despite the benefits and multiple applications of chicken pluripotent stem cells, the propagation of these cells is limited and some important challenges should be eliminated before their use in vaccine manufacturing. It is necessary to define the appropriate culture conditions for chicken pluripotent stem cells. For example, the presence of endogenous viruses in the avian species should be evaluated for human vaccine production. Currently, primary chicken fibroblast cells are still mainly used for vaccine production. This review covers the resources to achieve chicken derived cell lines for vaccine manufacturing.

  Keywords: chicken, embryonic stem cells, fibroblast cells, genetically modified animals, induced pluripotent stem cells, recombinant proteins, vaccines
 • Hadi Khoshmohabat, Parisa Mehdizadeh, Mehdi Ebrahimnia*, Siamak Kazemi Asl, Nooredin Dopeykar Pages 197-206
  Background

  Despite exist several centers of excellence in the various medical field in the country, most of them lack a single procedure and organizational structures in their functioning, organizing, targeting, etc. So the study aimed to design an organizational model that meets the goals and mission of them in the field of medical sciences.

  Methods

  This qualitative and applied research was conducted in two comparative and analytical stages from May 2016 to February 2017 in Iran. The location of the study includes a university, research institute, health center, or research center known as a center of excellence. In the analytical stage, 10 experts and managers of the top centers were selected through a targeted sampling method as a study sample. In the comparative section, all 50 centers of excellence and similar specimens in the world were selected. The data collection tool was a semi-structured interview in the analytical section and the ministry of health's documents. In comparative section data, bases and official sites of the centers were analyzed.

  Results

  The term "center of excellence" for units that play a role in one or two of the three dimensions of education, research, and treatment, and the term "comprehensive center of excellence" for a unit that plays a role in all three dimensions, in addition to knowledge management have been agreed upon. Seven missions (national and international) for the comprehensive center of excellence and five different missions for center of excellence were formulated. The role of the ministry of health in the guidance of these centers was agreed in the seven items. Ultimately, the macro model of organizing "comprehensive centers of excellence" and "centers of excellence" at the university level and ministry of health level was designed and presented.

  Conclusion

  Correcting the governance structure of these centers in ministry, unit command at the highest level of management by reorganizing of duties, the authority of High Council for the Center of Excellences and the establishment of a systematic relationship between ministry and vices are the part of the requirements for fulfilling the roles and mission of center of excellence.

  Keywords: academic medical centers, medical sciences, research
 • Ali Ameri* Pages 207-211
  Background

  The most common types of non-melanoma skin cancer are basal cell carcinoma (BCC), and squamous cell carcinoma (SCC). AKIEC -Actinic keratoses (Solar keratoses) and intraepithelial carcinoma (Bowen’s disease)- are common non-invasive precursors of SCC, which may progress to invasive SCC, if left untreated. Due to the importance of early detection in cancer treatment, this study aimed to propose a computer-based model for identification non-melanoma malignancies.

  Methods

  In this analytic study, 327 AKIEC, 513 BCC, and 840 benign keratosis images from human against machine with 10000 training dermoscopy images (HAM10000) were extracted. From each of these three types, 90% of the images were designated as the training set and the remaining images were considered as the test set. A deep learning convolutional neural network (CNN) was developed for skin cancer detection by using AlexNet (Krizhevsky, et al., 2012) as a pretrained network. First, the model was trained on the training images to discriminate between benign and malignant lesions. In comparison with conventional methods, the main advantage of the proposed approach is that it does not need cumbersome and time-consuming procedures of lesion segmentation and feature extraction. This is because CNNs have the capability of learning useful features from the raw images. Once the system was trained, it was validated with test data to assess the performance. Study was carried out at Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran, in January and February, 2020.

  Results

  The proposed deep learning network achieved an AUC (area under the ROC curve) of 0.97. Using a confidence score threshold of 0.5, a classification accuracy of 90% was attained in the classification of images into malignant and benign lesions. Moreover, a sensitivity of 94% and specificity of 86% were obtained. It should be noted that the user can change the threshold to adjust the model performance based on preference. For example, reducing the threshold increase sensitivity while decreasing specificity.

  Conclusion

  The results highlight the efficacy of deep learning models in detecting non-melanoma skin cancer. This approach can be employed in computer-aided detection systems to assist dermatologists in identification of malignant lesions.

  Keywords: computer neural networks, deep learning, non-melanoma, skin neoplasms
 • Awat Feizi, Mojgan Mortazavi, Shirinsadat Badri*, MohammadJavad Norouzi Pages 212-220
  Background

  Pentoxifylline, a valuable medication with promising clinical characteristics and considerable profile of safety is used in many conditions namely chronic kidney diseases (CKD). However, the decision to prescribe pentoxifylline for anemia in CKD should be based on evidence accrued from randomized controlled trials (RCTs). Yet, substantial heterogeneity exists in studies performed to evaluate pentoxifylline therapy, particularly in relation to classification of patients, the different quality and research design, sample size, baseline parameters, clinical outcome measures, and definition of endpoints and clinically meaningful improvements. As a result, assessment of pentoxifylline in treating anemia of CKD by conducting a systematic review and meta-analysis of the published relevant clinical studies seems rational and promising.

  Methods

  The present systematic review was done in accordance with the PRISMA guideline for systematic reviews and meta-analysis. Peer-reviewed RCTs with at least four weeks of follow-up were including in the meta-analysis. Online databases (PubMed/Medline, ISI Web of Science, Embase, and Scopus) were searched to December 2017 using selected MeSH terms related to the studied topic. Data was extracted independently by two reviewers using a standard form and then cross-checked. Statistical analyses were carrying out with Stata Software, version 7.0 (Stata Corp., College Station, TX, USA). P value of less than 0.05 was considered statistically significant. Data are presented as standard mean difference (SMD) and confidence interval (CI) 95%.

  Results

  According to the predefined criteria, a total of ten studies (parallel group or cross-over trials, and case-control studies) were included and screened for data extraction by two reviewers, separately. The preliminary results extracted from meta-analysis have shown that pentoxifylline can significantly increase transferrin saturation (SMD: 0.348; CI95%: 0.008, 0.688), but there were no conclusive effects of pentoxifylline on hemoglobin (SMD: 0.171; CI95%: -0.390, 0.732), hematocrit (SMD: 0.466; CI95%: -1.426, 2.357), ferritin (SMD: -0.010; CI95%: -0.346, 0.326), and administered dose of erythropoietin (SMD: 0.114; CI95%: -0.232, 0.460), in pooled analyses.

  Conclusion

  There is uncertainty about therapeutic effects of pentoxifylline on anemia of CKD patients. Since these patients has many diverse complications and receive multiple drug therapy, the results of such meta-analysis regarding outcomes of pentoxifylline therapy may have beneficial effects on rational drug prescription.

  Keywords: anemia, chronic kidney disease, pentoxifylline, systematic review
 • Isa Khaheshi, Taraneh Faghihi Langroudi*, Sima Salimi, Marjaneh Karimi, Abbas Arjmand Shabestari, Maral Edalati, Shahabeddin Gorji, Elham Mahmoudi Pages 221-225
  Background

  Systemic sclerosis is an autoimmune disease affecting connective tissues, (including epidermal, subepidermal, microvasculature, etc.), leading to various extent of end-organ damage. The leading cause of mortality among these patients is lung involvement. The cardiovascular events happen more frequently in patients suffering systemic scleroderma, comparing to healthy population. This study was designed to clear the correlation between development of coronary calcification (as an indicator of atherosclerosis) and lung disease in these patients.

  Methods

  All patients with definite diagnosis of systemic sclerosis, who referred to Shahid Modarres Hospital between March 2011and March 2014, entered to the study. Patients suffering hypertension, hyperlipidemia and who had a past or current history of smoking were excluded from the study. Atherosclerosis was determined by coronary calcium score (based on Agatston score) and the severity and extent of lung disease was assessed by wells scoring system and Warrick scoring system (based on lung CT scan without contrast). The spearman correlation analysis was done on the data by SPSS software, version 20 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA). All the patients had informed consent and no additive charge was delivered.

  Results

  The study population consisted of 25 patients with systemic sclerosis. 21 patients were female and the 4 other ones were male. The mean age was 67±4 years old. The mean Wells score in patients was 13±2.59, the mean Warrick severity score was 6.54±6.16 and the mean Warrick extent score was 14.42±14.59. No correlation was observed between presence of calcification in coronary arteries (Wells score r2=0.63  P=0.77, severity score r2=0.27, P=0.2, extent score r2=0.11, P=0.6), aorta annulus (Wells score r2=0.04, P=0.83, severity score r2=0.06, P=0.77, extent score r2=0.06,  P=0.76) and thoracic aorta (Wells score r2=0.05, P=0.83, severity score r2=0.03, P=0.9, extent score r2=0.03, P=0.9) with the severity and extent of lung involvement.

  Conclusion

  It seems that the presence of coronary atherosclerosis or calcifications in aorta annulus and thoracic aorta (assessed by Agatston calcium score) has no significant correlation with the severity and extent of lung disease (assessed by Wells and Warrick score) in patients with systemic sclerosis.

  Keywords: atherosclerosis, lung disease, systemic scleroderma
 • Mohammadreza Amirsadri*, AmirHoushang Zargarzadeh, Farimah Rahimi, Fatemeh Jahani Pages 226-232
  Background

  Cancer is the third leading cause of death in Iran. Cancer treatment is very costly and chemotherapy drugs are one of the main causes of the high cost of cancer treatment. The purpose of this study was to evaluate the cost of chemotherapy drugs of five most common cancers and identifying the factors might affect the costs of chemotherapy drugs in a one of the large provinces of Iran, located in the center of the country.

  Methods

  In a cross-sectional study, the data of all patients with five common cancer diagnosed from March 2015 to March 2016 in Isfahan Province in Iran were collected from the Cancer Registry Center of Isfahan, as well as the pharmacies which distribute chemotherapy drugs. The required information (including, patient characteristics, type of cancer, and the costs of chemotherapy) of patients was obtained by linking the information of patients registered in the distributor pharmacies with the patients registered at the Isfahan Cancer Registry Center through the national code of the patients.

  Results

  Breast, skin, colorectal, stomach and thyroid cancers were the most common cancers within the evaluated period of time in Isfahan Province. Colorectal cancer with an annual average total cost of 110,510,720 IRR (Rials) per patient was the most expensive cancer during the evaluated time period while thyroid cancer with an annual average total cost of 40,791,123 IRR per patient was the least costly cancer within the evaluated time period in Isfahan among the five most common cancers, considering the chemotherapy medicines cost. The highest cost in the colorectal cancer was due to the drug cetuximab distributed under the trade name Erbitux®. Regardless of the cancer type, the mean annual total cost of chemotherapy drugs per patient within the considered period of time calculated to be 96,307,145 IRR.

  Conclusion

  The chemotherapy cost of the common cancers was high with an annual average of more than 96 million IRR (Rials) per patient, within the considered time period. This was particularly true for colorectal cancer with an annual average cost of more than 110 million Rials.

  Keywords: chemotherapy, costs, cost analysis, cross-sectional studies, epidemiology, Iran, neoplasms
 • Roghieh Golsha*, Aref Gooran Orimi, Behnaz Khodabakhshi, Fatemeh Mehravar Pages 233-238
  Background

  The mortality rate of sepsis and pneumonia is higher in end-stage renal disease (ESRD) patients than in the general population. Bacterial infections are the most common cause of hospitalization in dialysis patients and the most common source of bacteremia is vascular access in these patients. The aim of this study was to determine the prevalence of infectious causes of hospitalization in patients with end-stage renal failure in Gorgan.

  Methods

  This cross-sectional study was performed on patients with ESRD who were admitted to the 5 Azar Medical Education Center of Gorgan City during 2014 to 2016. Patients' information was collected through their clinical records and analyzed statistically.

  Results

  The prevalence of infectious diseases in ESRD patients during the 3 years was 12.7%, out of 100 hospitalized patients with ESRD and infectious causes, the most common type of infectious disease was catheter infection (43%) and sepsis (18%), urinary tract infection (11%) and pneumonia (8%) were the next. The most common infectious causes leading to hospitalization in men with the ESRD were catheter infection, sepsis, and pneumonia, respectively, and in women, catheter infection, sepsis, and urinary tract infection. The highest incidence of catheter infection was in the age group of 66-70 years (30.2%), 71-75 (25.6%), and above 71 years (25.6%), respectively. The highest incidence of sepsis occurred in the age group of 75-71 years (38.9%) and also the highest incidence of urinary tract infections in the age group of less than 65 years. Age (P=0.003), sex (P=0.01), duration of disease (P=0.009), addiction (P=0.01), and diabetes (P=0.01) were the most common risk factors for infectious diseases in patients with ESRD.

  Conclusion

  The results of this study showed that catheter infection is the most common cause of infection in patients with end-stage renal disease (ESRD). Therefore, avoiding multiple vascular manipulations, disinfection of the catheter, timely replacement, and training of dialysis staff are effective in reducing catheter infections.

  Keywords: catheter-related infections, chronic kidney disease, cross-sectional studies, end-stage renal disease, infectious disease
 • Ali Mohammad Mosadeghrad, Parvaneh Isfahani, Taraneh Yousefinezhadi* Pages 239-247
  Background

  Medical errors are those errors or mistakes committed by healthcare professionals due to errors of omission, errors in planning, and errors of execution of a planned healthcare action whether or not it is harmful to the patient. Medical error in hospitals increases morbidity and mortality and decreases patient satisfaction and hospital productivity. This study aimed to determine the prevalence of medical errors in Iranian hospitals.

  Methods

  This study was conducted using systematic review and meta-analysis approaches. All articles written in English and Persian on the prevalence of medical errors in Iranian hospitals up to March 2019 were searched in Web of Science, PubMed, Elsevier, Scopus, Magiran, IranMedex and Scientific Information Database (SID) databases, and Google and Google Scholar search engines. In addition, reference lists of the retrieved papers were hand-searched. A total of 9 studies matching the inclusion criteria were identified, reviewed, and analyzed using comprehensive meta-analysis software.

  Results

  The prevalence of medical errors was reported in 9 studies and prevalence rate ranged from 0.06% to 42%. Most studies used reporting forms completed by hospital employees for determining the prevalence of medical errors (67%). Only three studies collected data by reviewing patients’ medical records. Accordingly, the overall prevalence of medical error in Iran's hospitals based on the nine published articles was 0.01% (95% Cl 0%-0.01%) during 2008 to 2017. The highest medical error was recorded in a hospital in Shiraz, 2.1% (95% Cl: 1.4%-2.7%) in 2012. A significant statistical correlation was observed between medical errors and sample size (P<0.05).

  Conclusion

  The prevalence rate of medical error in Iran is low. It is strongly recommended to use more advanced and valid methods such as occurrence reporting, screening, and the global trigger tool for examining medical errors in Iranian hospitals. Proving adequate education and training to patients and employees, simplifying and standardizing hospital processes, enhancing hospital information systems, improving communication, promoting a safety culture, improving employees’ welfare and satisfaction, and implementing quality management strategies are useful for reducing medical errors.

  Keywords: adverse events, hospitals, medical errors, meta-analysis, systematic review
 • Mohadese Zademir, Narjes Sargolzaie, Amirhossein Nourolah* Pages 248-254
  Background

  The empty sella syndrome (ESS) is a neurological or pathologic finding in which sella turcica is devoid of pituitary tissue and the subarachnoid space extends into sella turcica, which is either primary or secondary as well as partial and complete. The widespread use of CT scans and MRIs today has made the ESS a common finding in imaging. The aim of this study was to evaluate the prevalence of the empty sella syndrome.

  Methods

  This is a retrospective descriptive-analytic study in which all patients referred to Imam Ali Hospital (Zahedan) for electromagnetic brain imaging (n=1856) were recruited by cross-sectional sampling during the first 6 months from 21 March 2018 to 23 September 2018. Inclusion criteria included the absence of another known problem in the central nervous system and the absence of concurrent underlying disease. The data gathering tool was a questionnaire consisting of demographic and related variable to empty sella disorder.

  Results

  The results of this study showed that the prevalence of empty sella was 8.2% with a mean age of 37.02±12.51 years. 66.4% of the patients were female. The prevalence of primary empty sella was 78.9% with a mean age of 34.51±11.26 years. 71.7% of the patients had partial empty sella. There was a significant difference between the mean age and sex of patients with empty sella and non-empty sella subjects (P=0.008) and (P<0.0001). There was a statistically significant difference between the mean age of affected patients with type of empty sella (P<0.0001). There was no statistically significant difference between mean age of patients with empty sella and severity of empty sella (P=0.056). There was no significant difference between the frequency of empty sella type and the severity with gender (P=0.224) and (P=0.091).

  Conclusion

  The findings of this study indicated that the overall prevalence of empty sella in the referring patients was relatively low. Most of them were females with primary type and minor severity.

  Keywords: diagnostic imaging, empty sella syndrome, magnetic resonance imaging
 • Alireza Rai, Siros Amiri, Mohammadreza Sobhiyeh* Pages 255-259
  Background

  The ineffectiveness of hemodialysis fistulas causes high costs and increases mortality and morbidity rates. The efficacy of drug-coated balloon and nondrug-coated balloon in dysfunctional arteriovenous Fistula was evaluated over six month period.

  Methods

  In this randomized clinical trial, a total of a total of 50 hemodialysis patients who referred to Imam Reza Hospital in Kermanshah for failing of arteriovenous fistula in 2018 year, were randomly divided into two separate groups of drug-coated balloon angioplasty and non-drug coated balloon angioplasty. All of these procedures were done with the same surgeon. Patients were followed-up for 6 months. Variables and data of patients like age, gender, diabetes mellitus, hypertension, and location of arteriovenous fistula were documented and analyzed by SPSS software, version 21 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) using statistical tests. T-test and chi-square test were used for data analysis and the significance level was considered less than 0.05.

  Results

  The success rate of drug-coated balloon angioplasty versus plain balloon angioplasty in the efficacy of arteriovenous fistulas increased significantly (19 vs. 6 and 13 vs. 12, respectively, P<0.05). There is also a significant relationship between age and diabetes over the lifetime of the arteriovenous fistula. According to results, the efficacy of arteriovenous fistula in the elderly patients (>65 years) and the diabetes mellitus patients were lower than other risk factors causing end-stage renal disease.

  Conclusion

  According to the results of this study, the use of drug-coated balloons rather than non drug-coated balloon is more effective in the efficiency of arteriovenous artery fistula.

  Keywords: arteriovenous fistula, balloon angioplasty, clinical trials, drug-eluting stents, hemodialysis