فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 577 (هفته اول مرداد 1399)
 • پیاپی 577 (هفته اول مرداد 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/07
 • تعداد عناوین: 3
|
 • سارا عباسی، مسعود سامی *، اکبر حسن‌زاده صفحات 354-359
  مقدمه

  هدف از انجام این مطالعه، مقایسه‌ی اثر ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی روغن کنجد تولید شده به روش‌های سنتی (روش ارده)، صنعتی و پرس سرد بود.

  روش‌ها

  30 نمونه‌ی روغن کنجد (12 نمونه‌ی تولید شده به روش سنتی، 12 نمونه‌ی پرس سرد و 6 نمونه‌ی صنعتی) از سطح شهرهای اصفهان و اردکان یزد جمع‌آوری شد. اثر ضد میکروبی نمونه‌ها با روش انتشار چاهک در آگار و پس از آن، با استفاده از حداقل غلظت مهار کنندگی اندازه‌گیری شد. ظرفیت آنتی‌اکسیدانی روغن‌ها با روش 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl-hydrate (DPPH) اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ANOVA، t، Kruskal–Wallis و Mann-Whitney انجام شد.

  یافته‌ها

  بر اساس قطر هاله‌ی عدم رشد، بیشترین خاصیت ضد میکروبی مربوط به روغن تولید شده به روش سنتی و نسبت به باکتری Bacillus cereus مشاهده شد. هاله‌ی عدم رشد باکتری کلیه‌ی نمونه‌ها، از نظر آماری اختلاف معنی‌داری با نمونه‌ی شاهد مثبت (آنتی‌بیوتیک کانامایسین) داشتند (050/0 > P). مقدار Minimum inhibitory concentration (MIC) در برابر باکتری Bacillus cereus در روغن‌های کنجد پرس سرد و سنتی 500 و در روغن کنجد صنعتی بیش از 500 میکرولیتر/میلی‌لیتر بود. کمترین مقدار MIC مربوط به روغن کنجد تولید شده به روش پرس سرد و در غلظت 125 میکرولیتر/میلی‌لیتر نسبت به باکتری Escherichia coli به دست آمد. در همه‌ی نمونه‌ها، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی بدون تفاوت آماری معنی‌دار، مشاهده گردید.

  نتیجه‌گیری

  انواع نمونه‌های روغن کنجد با روش‌های تولید متفاوت، دارای اثر ضد میکروبی بر روی میکروارگانیسم‌های با اهمیت در بهداشت مواد غذایی هستند و همچنین، دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی مشخصی می‌باشند.

  کلیدواژگان: روغن کنجد، اثر ضدمیکروبی، آنتی اکسیدان ها
 • بهنام صانعی، سید محمد قیومی * صفحات 360-366
  مقدمه

  با توجه به اهمیت تشخیص به موقع فیستول پانکراس در بیماران تحت عمل جراحی پانکراتیکودیونکتومی، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین تعبیه‌ی دو درن پس از عمل پانکراتیکودیونکتومی در تشخیص سریع‌تر فیستول پانکراس از طریق اندازه‌گیری سطح آمیلاز درن‌ها انجام شد.

  روش‌ها

  در این مطالعه‌ی مقطعی، بیمارانی که طی سال‌های 96-1395 در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان تحت عمل پانکراتیکودیونکتومی قرار گرفته بودند و طبق نظر جراح، برای آن‌ها دو درن راست و چپ تعبیه شده بود، به مدت یک سال تحت پی‌گیری قرار گرفتند و میزان بروز فیستول پانکراس با بررسی سطح آمیلاز ترشحات درن راست و چپ، بررسی گردید.

  یافته‌ها

  بر حسب معیار International Study Group for Pancreatic Surgery (ISGPF)، از 111 بیمار تحت عمل، 41 بیمار (9/36 درصد) مبتلا به فیستول پانکراس بودند. بر اساس سطح آمیلاز درن راست و چپ، به ترتیب 0/61 و 5/58 درصد، مبتلا به فیستول پانکراس بودند. همچنین، نوع فیستول بر حسب درن راست در 21 مورد (0/84 درصد) نوع A و در 4 مورد (0/16 درصد) نوع B بود. بر اساس درن چپ نیز 21 مورد (5/87 درصد) نوع A و 3 مورد (5/12 درصد) نوع B بود. نوع فیستول بر حسب ترشحات درن راست و چپ اختلاف معنی‌داری نداشت (640/0 = P).

  نتیجه‌گیری

  بر اساس یافته‌های این مطالعه، اندازه‌گیری آمیلاز هر دو درن راست و چپ می‌تواند تا حد قابل قبولی به تشخیص زودرس فیستول پانکراس و نوع فیستول بینجامد، اما تفاوتی بین تعبیه‌ی دو درن در سمت راست و چپ با تعبیه‌ی تنها یک درن، مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: پانکراتیکودئونکتومی، فیستول، پانکراس
 • فرزانه اکبری، علی ناصری *، عبدالمجید فتی، محمدجواد نجف زاده، لیدا جراحی، محمود پریان صفحات 367-375
  مقدمه

  امروزه، شیوع Onychomycosis ناشی از قارچ‌های رشته‌ای غیر درماتوفیتی در حال افزایش است. از آن جایی که Aspergillus شایع‌ترین عامل ایجاد کننده‌ی این بیماری می‌باشد، مطالعه‌ی حاضر به منظور ارزیابی حساسیت دارویی سویه‌های بالینی Aspergillus عامل Onychomycosis نسبت به داروهای ایتراکونازول، وریکونازول و آمفوتریسین B انجام شد.

  روش‌ها

  این مطالعه‌‌ی مقطعی بر روی 50 سویه‌ی Aspergillus جدا شده از بیماران مبتلا به Onychomycosis مراجعه کننده به آزمایشگاه‌های تشخیصی بیمارستان‌های دانشگاهی مشهد انجام شد. بر اساس بررسی فنوتیپی و مولکولی کلنی‌های Aspergillus، بیشترین فراوانی با 34 مورد مربوط به Aspergillus flavus بود. آزمایش حساسیت دارویی طبق شیوه‌نامه‌ی Clinical and Laboratory Standards Institute-M38-A2 (CLSI-M38-A2) انجام گرفت و میزان Minimum inhibitory concentration (MIC) داروها تعیین گردید.

  یافته‌ها

  از 50 نمونه‌ی ناخن، 13 مورد مربوط به مردها و 37 مورد مربوط به زن‌ها بود. از این تعداد، 15 مورد مربوط به ناخن‌های دست و 33 مورد مربوط به ناخن‌های پا و 2 مورد به طور مشترک مربوط به ناخن‌های دست و پا بود. 7/14 درصد ایزوله‌های Aspergillus flavus با داشتن MIC > 2 میکروگرم/میلی‌لیتر نسبت به آمفوتریسین B به عنوان ایزوله‌های بالینی مقاوم تلقی شدند و حساسیت نسبت به ایتراکونازول و وریکونازول 100 درصد بود. 90 MIC داروهای آمفوتریسین B، ایتراکونازول و وریکونازول به روش Broth microdilution برای گونه‌ی Aspergillus flavus به ترتیب 4، 25/0 و 1 میکروگرم/میلی‌لیتر به دست آمد. اختلاف معنی‌داری در MIC دو داروی ایتراکونازول و آمفوتریسین B دیده شد (050/0 > P).

  نتیجه‌گیری

  تمامی گونه‌های Aspergillus نسبت به داروهای ایتراکونازول و وریکونازول حساس می‌باشند و این دو دارو، موثرتر از آمفوتریسین B بر روی گونه‌های Aspergillus می‌باشند. با توجه به حساسیت متفاوت این گونه‌ها نسبت به عوامل ضد قارچی، انجام آزمایش حساسیت دارویی به منظور انتخاب داروی مناسب ضروری به نظر می‌رسد.

  کلیدواژگان: Onychomycosis، Aspergillus، ایتراکونازول، آمفوتریسینB، وریکونازول
|
 • Sara Abbasi, Masoud Sami *, Akbar Hasanzadeh Pages 354-359
  Background

  This study aimed to compare the antimicrobial and antioxidant effects of sesame oils produced by traditional (Ardeh method), industrial, and cold press methods.

  Methods

  30 samples of sesame oil (12, 12, and 6 samples by traditional, cold press, industrial methods, respectively) were collected from Isfahan, and Ardakan cities in Iran. The antimicrobial effect of the samples was measured by agar diffusion method, and then by minimum inhibitory concentration. Antioxidant capacity of oils was measured using 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl-hydrate (DPPH) method. Moreover, data analysis was performed using ANOVA, one-sample t, Kruskal-Wallis, and Mann-Whitney tests.

  Findings

  Zone of inhibition was caused by 100% of the samples, and the highest antimicrobial effect was observed in the traditional method on Bacillus cereus. The zone of inhibition of all samples showed statistically significant difference compared with positive control (kanamycin antibiotic) (P < 0.050). The results of minimum inhibitory concentration (MIC) against Escherichia coli and Bacillus cereus showed that the MIC level against Bacillus cereus was 500 μl/ml in cold press and traditional sesame oil, and more than 500 μl/ml in industrial sesame oil. The lowest MIC was obtained from the cold press sesame oil in 125 μl/ml on Escherichia coli. Antioxidant capacity was observed in all oil samples. However, three of the oil production methods did not show a significant difference.

  Conclusion

  All sesame oil samples with different production methods have antimicrobial effect on important microorganisms in food hygiene, and have antioxidant effects as well.

  Keywords: Sesame oil, Antimicrobial agents, Antioxidants
 • Behnam Sanei, Seyed Mohamad Ghayoumi* Pages 360-366
  Background

  Considering the importance of on-time diagnosis of pancreatic fistula in patients undergoing pancreaticoduodenectomy (PD), the aim of this study was determining the efficiency of inserting two drains (right and left) in patients who underwent Whipple surgery to early diagnosis of pancreatic fistula by measuring the level of amylase in drains.

  Methods

  In this cross-sectional study in Alzahra hospital in Isfahan, Iran, during the years 2015-2016, all patients who underwent pancreaticoduodenectomy with inserting two drains according to surgeon's viewpoint were followed postoperatively for one year. They were evaluated for presentation of pancreatic fistula by measuring the level of amylase in drains.

  Findings

  According to International Study Group for Pancreatic Surgery (ISGPF) classification, out of 111 patients, 41 (36.9%) had pancreatic fistula. Based on the level of amylase in right and left drain, 61% and 58.5% had pancreatic fistula, respectively. In the right drain, the type of fistula was type A in 21 cases (84%) and type B in 4 cases (16%). In the left drain, the type of fistula was type A in 21 cases (87.5%) and type B in 3 cases (12.5%). The type of fistula was not significantly different in terms of the left and right drainage discharge (P = 0.640).

  Conclusion

  It seems that inserting two drains after Whipple surgery could predict pancreatic fistula; but there was not statistical difference between one or two drains.

  Keywords: ancreaticoduodenectomy, Fistula, Pancreas
 • Farzaneh Akbari, Ali Naseri*, Abdolmajid Fata, MohammadJavad Najafzadeh, Lida Jarahi, Mahmoud Parian Pages 367-375
  Background

  Nowadays, the prevalence of onychomycosis caused by non-dermatophyte molds is increasing. As Aspergillus is the most common etiologic agents of the disease, this study was performed to evaluate the susceptibility of clinical isolates of Aspergillus as the cause of onychomycosis to itraconazole, voriconazole, and amphotericin B.

  Methods

  This cross-sectional study was performed on 50 Aspergillus strains isolated from the patients with onychomycosis referred to diagnostic laboratories of university hospitals in Mashhad, Iran. According to the phenotypic and molecular analysis of Aspergillus isolates, the most frequent species was Aspergillus flavus (A. flavus) with 34 cases. The drug susceptibility test was performed according to Clinical and Laboratory Standards Institute-M38-A2 (CLSI-M38-A2) protocol, and the minimum inhibitory concentration (MIC) of the drugs was determined.

  Findings

  From 50 patients with dystrophic nails, 13 were men and 37 were women. 15 patients had fungal infection of fingernails, and 33 patients had fungal infection on toenails; 2 patients had both infections of finger and toe nails. 14.7% of A. flavus isolates with MIC > 2 μg/ml to amphotericin B were considered as resistant clinical isolates. The sensitivity to itraconazole and voriconazole was 100%. MIC90 of amphotericin B, itraconazole, and voriconazole were obtained by broth microdilution method for A. flavus species as 4, 0.25, and 1 μg/ml, respectively. Significant difference was observed in MIC between itraconazole and amphotericin B (P < 0.050).

  Conclusion

  All Aspergillus species are susceptible to itraconazole and voriconazole, and these two drugs are more effective than amphotericin B on Aspergillus species. Due to the different susceptibility of these species to antifungal agents, it is necessary to perform drug susceptibility testing in order to select the appropriate drug.

  Keywords: Onychomycosis, Aspergillus, Itraconazole, Amphotericin B, Voriconazole