فهرست مطالب

نشریه پژوهش های به زراعی
سال دوازدهم شماره 1 (بهار 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مجید طاهریان*، حمید تجلی، حمیدرضا نیکخواه صفحات 1-14

  هدف از این تحقیق ارزیابی ژنو تیپ ها، محیطها و تجزیه آثار متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد دانه 20 لاین امیدبخش جو با استفاده از تجزیه مدل اثرات اصلی افزایشی و ضرب پذیر امی (AMMI) بود. آزمایشات در دو ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور و طرق مشهد طی سالهای 96-1394 به مدت دو سال زراعی اجرا شدند. نتایج حاصل از تجزیه امی بر روی عملکرد دانه نشان داد که آثار اصلی ژنوتیپ، محیط، آثار متقابل آنها و دو مولفه اول اثر متقابل معنی دار بودند. نمودارهای بای پلات امی قادر به تفکیک ژنو تیپ های پایدار و محیط های با قدرت تفکیک بالا از محیطهای ضعیف بودند. در محیطهای مورد بررسی بر اساس نتایج تجزیه امی و پارامتر های پایداری مورد مطالعه، ژنو تیپ های 1 و 10 با عملکرد بالاتر از میانگین دارای بیشترین پایداری بودند در صورتیکه ژنو تیپ های 19 و 2 با بیشترین تاثیر در اثر متقابل ناپایدارترین ژنو تیپ ها شناخته شدند. نتایج حاصل از توصیه ژنو تیپ ها برای دو منطقه مورد مطالعه در مدل امی نشان داد که ژنو تیپ های 18 ،9 و 1 بیشترین سازگاری را در دو سال زراعی به شرایط مشهد داشتند، در حالیکه ژنوتیپ 20 بیشترین سازگاری را به شرایط نیشابور در دو سال زراعی طی این بررسی نشان دادند.

  کلیدواژگان: آثار متقابل، جو، ژنوتیپ × محیط، عملکرد دانه، مدل AMMI
 • فاطمه شیخ، محمدتقی فیض بخش*، صفورا جافرنوده صفحات 15-36

  به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد پنج ژنوتیپ باقلا به همراه رقم برکت (شاهد)، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی، در چهار تکرار و در سال زراعی 94-1393 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان اجرا شد. سه تاریخ کاشت 15 آذر، یکم دی و 15 دی در کرت های اصلی و رقم برکت به همراه پنج ژنوتیپ و رقم دانه درشت 8-faba-G ،10-faba-G،621-faba-G-،G 9-faba و 620-faba-G در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات متقابل تاریخ کاشت × رقم بر روی همه صفات مورد بررسی به جز ارتفاع بوته و تعداد پنجه در بوته معنیدار بود. با توجه به معنی- دار بودن اثرات متقابل برشدهی فیزیکی انجام شد. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که با تاخیر در کاشت، ارتفاع بوته، وزن صددانه، عملکرد دانه و غلاف سبز به طور معنی داری کاهش یافت. میانگین عملکرد ژنوتیپ ها برای تاریخ کاشتهای 15 آذر، یک دی و 15 دی برابر با 17/403 ،04/346 و 15/337 گرم در مترمربع بود. در تاریخ کاشت 15 دی ژنوتیپ های 621-faba-G ،620-faba-G و 10-faba-G عملکرد بالاتری نسبت به سایر ژنوتیپ ها داشتند. با توجه به نتایج حاصله میتوان در کشت های تاخیری با کشت این ژنوتیپ ها به عملکردهای بالاتری دست یافت.

  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، حبوبات، غلاف سبز، گلستان، وزن 100 دانه
 • کیوان اسماعیلی، امید صادقی پور*، رضا منعم صفحات 37-57

  به منظور بررسی تاثیر کاربرد عصاره جلبک دریایی در کاهش سمیت ناشی از تنش فلز سنگین کروم در گیاه لوبیا چشم بلبلی (رقم کامران)، آزمایشی گلدانی در منطقه شهر ری در تابستان 1398 اجرا شد. این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 8 تیمار و در 3 تکرار اجرا گردید. در این آزمایش فاکتور اول تنش فلز سنگین کروم در 2 سطح شامل غلظتهای صفر و 50 میلی گرم بر کیلوگرم خاک از منبع دی کرومات پتاسیم (K2Cr2O7) و فاکتور دوم محلول پاشی عصاره جلبک دریایی nodosum Ascophyllum در 4 سطح شامل عدم مصرف، پیش تیمار بذر (به مدت 12 ساعت)، محلول پاشی دو مرحله و محلول پاشی سه مرحله هر کدام با غلظت 7 میلی لیتر بر لیتر بود. نتایج نشان داد که تنش کروم، تعداد غلاف بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه، زیست توده و شاخص برداشت را کاهش داد. از طرف دیگر کاربرد عصاره جلبک دریایی منجر به بهبود صفات فوق تحت تنش کروم گردید. در این تحقیق بالاترین عملکرد دانه تک بوته از تیمار عدم کاربرد کروم (شاهد) به همراه محلول پاشی سه مرحلهای عصاره جلبک دریایی با میانگین 58/38 گرم و کمترین عملکرد دانه نیز با میانگین 64/7 گرم از تیمار تنش کروم و عدم کاربرد عصاره جلبک دریایی بدست آمد. بعبارت دیگر محلول پاشی سه مرحلهای عصاره جلبک دریایی در هر دو شرایط عدم تنش و تنش کروم میزان عملکرد دانه را در مقایسه با عدم کاربرد آن به ترتیب معادل 90 و 94 درصد افزایش داد. بنابراین با توجه به این یافته ها میتوان از محلول پاشی سه مرحلهای عصاره جلبک دریایی جهت بهبود رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی در شرایط عدم تنش و تنش کروم استفاده نمود.

  کلیدواژگان: سمیت کروم، عصاره جلبک دریایی، لوبیا چشم بلبلی، عملکرد دانه
 • محمدرضا صالح آبادی، محمد آرمین*، متین جامی معینی صفحات 59-82

  در شرایط تنش شوری استفاده از مواد تعدیل کننده مانند کودهای حاوی پتاسیم میتواند اثرات منفی شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان زراعی را کاهش دهد. به منظور بررسی اثر مقادیر مصرف پتاسیم بر کاهش اثرات تنش شوری در گیاه دارویی خرفه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در سال 1396 به صورت گلدانی به اجرا در آمد. فاکتورهای مورد بررسی مقدار مصرف پتاسیم (0 ،150 و 300 کیلو گرم در هکتار پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم) و مقدار شوری (0 ، 6 ، 9 ، 12 دسی زیمنس بر متر). نتایج نشان داد که افزایش مقدار مصرف پتاسیم در شرایط تنش شوری سبب افزایش عملکرد و اجزای عملکرد خرفه شد و بالاترین ارتفاع، تعداد شاخه های جانبی، تعداد گپسول در گیاه، تعداد دانه در کپسول، وزن خشک بوته، عملکرد دانه، مقدار پتاسیم و کمترین مقدار سدیم با مصرف 300 کیلو گرم در هکتار به دست آمد. شوری 12 دسی زیمنس بر متر سبب کاهش 02/57 %ارتقاع گیاه، 75/55 % تعداد شاخه های جانبی، 27/37 تعداد کپسول در بوته، 56/68 تعداد دانه در کپسول، 57/67 %وزن هزار دانه، 01/71 %وزن خشک بوته، 21/47 %عملکرد دانه، 91/41 %مقدار پتاسیم و افزایش65/27 % سدیم در مقایسه با شاهد شد. در مجموع نتایج آزمایش نشان داد که تا شوری 9 دسی زیمنس عملکرد دانه خرفه از نظر آماری تحت تاثیر قرار نگرفت و مصرف 300 کیلوگرم در هکتار درکاهش اثرات تنش شوری مناسبتر بود.

  کلیدواژگان: پتاسیم، تنش شوری، خرفه، گیاهان دارویی
 • محمدامین اکبری، علیرضا پازکی* صفحات 83-103

  به منظور بررسی اثر روش های مصرف باکتریهای محرک رشد در شرایط تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاه دانه، آزمایشی بصورت کرت خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه در منطقه شهرری در سال 1394 انجام گردید. در این (ره) تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی آزمایش آبیاری بعنوان عامل اصلی در سه سطح (55 ،95 ،135 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A (و روش- های مصرف باکتریهای محرک رشد بعنوان عامل فرعی در چهار سطح (عدم مصرف، بذر مال، آب آبیاری، بذر مال + آب آبیاری) در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که تنش خشکی بر تمامی صفات مورد بررسی در سطح یک درصد اثر معنی داری داشت، به طوریکه بیشترین ارتفاع بوته (99/18 سانتیمتر)، تعداد شاخه فرعی در بوته (4/5 عدد)، تعداد کپسول در بوته (6 عدد)، تعداد دانه در کپسول (2/19 عدد)، وزن هزار دانه (18/2 گرم)، عملکرد دانه (79/234 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد بیولوژیک (58/626 کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت (42/37 درصد) در دور آبیاری 55 میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر حاصل شد. همچنین روش های مصرف باکتریهای محرک رشد بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد کپسول در بوته، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت در سطح یک درصد معنی دار گردید. بیشترین مقدار تمامی صفات مذکور با کاربرد باکتریهای محرک رشد به صورت بذرمال + آب آبیاری بدست آمد. لذا میتوان چنین اظهار داشت که مصرف باکتریهای محرک رشد میتواند تا حدودی اثرات مخرب تنش کم آبی در گیاه دارویی سیاهدانه را کنترل نماید. همچنین بهترین تیمار قابل توصیه جهت مصرف باکتریهای محرک رشد در زمان تنش کم آبی، کاربرد روش مصرف بصورت بذر مال + آب آبیاری میباشد.

  کلیدواژگان: تنش، گیاه دارویی، باکتری، عملکرد
 • سراج الدین معظمی، محمدرضا داداشی*، حسین عجم نوروزی صفحات 105-125

  تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی، منبع تامین نیتروژن و تراکم کاشت بر ویژگیهای زراعی و فیزیولوژیکی آفتابگردان رقم هایسان درشمال استان گلستان در سال 1396 و 1397 صورت گرفت. به منظور ارزیابی اکوفیزیولوژیکی پاسخ ارقام آفتابگردان بهاره این آزمایش، در قالب طرح اسپلیت پلات فاکتوریل و در دو سال متوالی با سه تکرار و 27 تیمار انجام پذیرفت. آبیاری در 3 سطح: S1 :دیم، S2 :یک آبیاری مرحله کاشت، S3 :سه آبیاری (کاشت، گلدهی و پرشدن دانه) بهعنوان عامل اصلی و عامل منابع کودی نیتروژن در 4 سطح: N1 :100 درصد اوره، N2 :50 درصد اوره و 50 درصد نیتروکسین ، N3 :100 درصد نیتروکسین) و عامل تراکم بوته در 3 سطح: D1 :50 هزار بوته در هکتار، D2 :75 هزار بوته در هکتار، D3 :100 هزار بوته در هکتار به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین میانگین CGR به ترتیب با میانگین های 041/26 و 003/22 گرم متر مربع در روز در تیمار S3N2 و N3D3 بهدست آمد. بیشترین میانگین ارتفاع بوته با مقادیر 75/154 و 89/152 سانتیمتر به ترتیب مربوط به تیمارهای S3N2 و S3D3 ، بالاترین تعداد دانه در طبق با میانگین 28/635 عدد به تیمارS3N2 و بیشترین میانگین وزن هزار دانه با مقادیر 27/29 و 69/26 گرم به تیمارهای S3D3 و N1D1 تعلق آبیاری،50 درصد مصرف اوره و 50 درصد نیتروکسین و تراکم 100 هزار بوته در هکتار حاصل گردید.

  کلیدواژگان: تنش خشکی، نیتروژن، تراکم کاشت، ویژگی اگروفیزیولوژیکی، آفتابگردان، رقم هایسان
|
 • M. Taherian*, H.Tajali, H.R. Nikkhah Pages 1-14

  The objective of this study was to evaluate genotypes (G), environments (E) and to analyze genotype by environment (GE) interactions on the seed yield of 20 barley promising lines by the additive main effects and multiplicative interaction(AMMI) model. The trials were conducted at two research stations (Neyshabur and Torogh Mashhad) for two successive years (2015-2017). The result’ s of AMMI analysis for seed yield indicated that the Genotype main effects, environment, and GE interactions as well as two first interaction principal components (IPCA1-2) were significant. AMMI biplot was able to distinguish stable genotypes and environments with high and low genotype discrimination ability. The genotypes 1 and 10 with higher mean yield than total mean were to be most stable genotypes, while the genotype 19 and 2 with the highest contribution to GE interaction, were to be the most instable. The result of recommended genotypes based on AMMI analysis showed that the genotypes 18, 9 and 1 were highly adapted to Mashhad and genotype 20 was adapted to Neishabour environments during this study.

  Keywords: AMMI model, Barley, Genotype×Environment, Interaction effects, Seedyield
 • F. Sheikh, M.T. Feyzbakhsh*, S. Jafar Node Pages 15-36

  To investigate the effect of sowing date on vegetative characteristics, yield and yield components of faba, 5 faba bean genotypes along with Barekat cultivar (control), a split plot experiment based on completely randomized design with 4 replications was conducted at Agricultural Research Station of Gorgan in 2014-2015. Three sowing dates of 6th of December, 21st of December and 5th of January and Barekat cultivar and 5 large seeded genotypes of G-faba-8, G-faba-10, G-faba-621, G-faba-9 and G-faba 620 were assigned to main-plots and sub-plots, respectively. The results of variance analysis showed that interaction of sowing date ×cultivar was significant for all studied traits except for plant height and tillers per plant. Due to significance of the interaction, it was sliced. The results of mean comparison showed that delay in sowing led to significant reduction in plant height, 100 grain weight, green pods and grain yield. Mean genotype yield for sowing dates of 6th of December, 21st of December and 5th of January was 403.17, 346.04 and 337.15 g.m-2, respectively. At 5th of January, G-faba-621 ،G-faba-620 and G-faba-10 genotype had a higher yield compared to other genotypes. According to the findings, higher yields may be obtained in delayed cropping using genotypes.

  Keywords: Golestan, Green pod, Plant height, Pulses, 100 grain weight
 • K. Esmaeeli, O. Sadeghipour*, R. Monem Pages 37-57

  In order to investigate the effect of seaweed extract application on the reduction of toxicity due to heavy metal chromium (Cr) stress in cowpea (cv. Kamran), a pot experiment was conducted in Shahre rey region in summer 2019. The research was a factorial experiment at the basis of completely randomized design with 8 treatments and 3 replications. In this experiment, the first factor was Cr stress at two levels including concentrations of 0 and 50 mg/kg of Cr from potassium dichromate source (K2Cr2O7) and the second factor was the application of seaweed extract (Ascophyllum nodosum) at four levels including no application, pre-treatment for 12 hours, two and three stages foliar application at the concentration of 7 mL/L. According to the results of this study, Cr stress (50 mg/kg) reduced number of pods per plant, number of seeds per pod, 100 seed weight, grain yield, biomass and harvest index. On the other hand, application of seaweed extract improved the above traits under Cr stress. In this study, the highest seed yield per plant (38.58 g) was obtained from control treatment with three-stage foliar application of seaweed extract and the lowest grain yield per plant (7.64 g) was recorded in Cr stress conditions with no application of seaweed extract. In other words, three-stage foliar application of seaweed extract increased grain yield by 90 and 94% in both non-stress and Cr stress conditions, respectively. Therefore, based on these findings, three-stage foliar application of seaweed extract can be used to improve growth and yield of cowpea under non-stress and Cr stress conditions.

  Keywords: Chromium toxicity, Cowpea Grain, Seaweed extract, Yield
 • M.R. Salehabadi, M. Armin, M. jamimoeini Pages 59-82

  In salt stress conditions, the use of moderating substances such as potassium-containing fertilizers can reduce the negative effects of saline on yield and yield components of crops. The objective of this study was to determine the effect of potassium amount on yield and yield components of Common Purslane (Portulaca oleracea L.) grown under salt stress. The study was conducted in pot experiments under greenhouse conditions in Sabzevar branch, Islamic Azad university in 2016. A factorial experiment was carried based on completely randomized design with three replication. Factors were: amount of potassium (0. 150 and 300 kg k2O ha-1) as Solopotash form and salinity levels (0, 6, 9 and 12 dS.m-1). The results showed that increasing potassium amount in salt stress conditions increased the yield and yield components of Common purslane and the highest plant height, number of lateral branches, number of capsule per plant, number of seeds per capsule, dry weight of plant, grain yield, potassium content and lowest amount of sodium was obtained by consuming 300 kg. ha-1. Salinity at 12 dS.m-1 level, 57.75% reduced plant height, 55.75% number of lateral branches, 37.27% capsules per plant, 68.56% seeds per capsule, 67.57% 1000 seed weight, 71% plant dry weight, 47.21% grain yield and 41.91% plant potassium content and increased 27.65% sodium content compared to control. In total, the results showed that till 9 dS.m-1 grain yield was not statistically significant and consumption of 300 kg.ha-1 was more suitable for reducing the effects of salinity stress.

  Keywords: Common purslane, Medicinal plant, Potassium, Salinity
 • M.A. Akbari, A.R Pazoki* Pages 83-103

  In order to study the effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) on yield and yield components of Black cumin (Nigella sativa L.) under drought stress conditions in Shahr-e-Rey region, an experiment was done as split plot based on completely randomized block design with three replications in research farm of Islamic Azad University Yadegare-Imam Khomeini (RAH) Shahre-rey Branch during 2015. In this experiment, irrigation as a major factor in three levels (55, 95, 135 mm evaporation from class A evaporation pan ) and methods of PGPRs application as a sub in four levels (seed inoculation, using in irrigation water, seed inoculation + using in irrigation water) were considered. The results showed that drought stress had significant effect on all traits at %1 level of probability, so that the highest plant height (99/18 cm), number of branches per plant (4.5), capsules number per plant (6), number of seeds per capsule (2.19), 1000 grain weight (18.2 g), grain yield (234.79 kg/ha), biological yield (626.58 kg/ha), harvest index (%42.37) were conducted in irrigation at 55 mm evaporation from class A evaporation pan. The use of PGPRs on plant height, number of branches per plant, number of capsules per plant, grain yield, biological yield and harvest index were significant at 1% level of probability. The highest amounts of traits were observed in seed inoculation + using in irrigation water. So it can be stated that the PGPRs application can reduce destructive effects of drought in black cumin. The seed inoculation + using in irrigation water were the best recommended treatment in water deficit stress conditions.

  Keywords: Medicinal plants, Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPRs), Stress, Yield
 • S. Moazzemi, M.R. Dadashi*, H. Ajamnoroozi Pages 105-125

  The present study was carried out to investigate the effect of drought stress, nitrogen resources and plant density on some agro-physiological traits of Sunflower (Haysan variety) in the north of Golestan province. This experiment was done as split plot factorial based on completely randomized design with 3 replication for two consecutive years and 27 treatments in 2017 and 2017. Irrigation factor in 3 levels: S1: rainfed, S2: one planting irrigation stage, S3: three irrigation (planting, flowering and seed filling) as main factor and nitrogen fertilizer resources in 3 levels: N1: 100% urea, N2: 50% urea and 50% nitroxin, N3: 100% nitroxin and plant density in 3 levels: D1: 50000 plants per hectare, D2: 75000 plants per hectare, D3: 100000 plants per hectare were considered as sub factor. The results showed that the highest mean of CGR was obtained in the S3N2 and N3D3 treatments with an average of 26.041 and 22.0300 g/m2, respectively. The highest plant height with values of 155.75 cm and 1252.89 cm was related to S3N2 and S3D3 treatments, respectively. The highest number of seeds per inflorescence belonged to S3N2 (285.68) the maximum 1000 seed weight with 29.27 g and 26.69 g were gained in S3D3 and N1D1 treatments. According to findings, the highest economic yield (192.88 kg/ha ) was conducted in irrigation at 3 stages, 50% urea fertilizer consumption + 50% nitroxin and 100,000 plant density per hectare.

  Keywords: Agro-physiological characteristics, Drought stress, Hissan cultivar, Nitrogen, Plant density, Sunflower