فهرست مطالب

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی - پیاپی 55 (بهار 1399)
 • پیاپی 55 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • جواد خلعتبری، حسن احدی، حمیدرضا حاتمی، سارا محمدی* صفحات 7-16

  زنان مبتلا به سرطان پستان باید بتوانند با ضربه اولیه ناشی از دریافت خبر ابتلا به سرطان و پیامدهای خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، و فردی آن و عوارض جانبی ناشی از اقدامات درمانی همچون تغییر در ظاهر جسمانی، تغییر در نقش ها و کارکرد اجتماعی مواجه شوند. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان شناختی – رفتاری و معنویت درمانی بر استرس ادراک شده، تصویر بدنی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان بود. بدین منظور طی یک طرح نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه،  60 نفر از میان زنان مبتلا به سرطان پستان بیمارستان شهدای تجریش به صورت نمونه ی در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه آزمایش (سه گروه و یک گروه گواه) کاربندی شدند. گروه ها قبل و بعد از آموزش از نظر تصویر بدنی، استرس ادراک و کیفیت زندگی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل مانکوا نشان داد که رفتاردرمانی شناختی بیشتر از دو درمان دیگر و معنویت درمانی بیشتر از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و کیفیت زندگی موثر است، همچنین معنویت درمانی بیشتر از دو درمان دیگر و رفتاردرمانی شناختی بیشتر از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده موثر بوده است. به نظر می رسد درمان شناختی-رفتاری درکاهش استرس ادراک شده، تصویر بدنی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان نسبت به درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و معنویت درمانی موثر تر است.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش، درمان شناختی- رفتاری، معنویت درمانی، کیفیت زندگی، استرس ادراک شده، تصویر بدنی و سرطان
 • هاله وصالی، عزیز لاچینی*، رضا افشانی، مرتضی محدودی زمان صفحات 17-26
  اضطراب مرگ به عنوان  یک ترس غیر عادی و بزرگ از مرگ است که همراه  با احساساتی همچون وحشت از مرگ یا دلهره  به هنگام فکر کردن  به فرآیند مردن یا چیزهایی که پس از مردن رخ می‌دهد هدف این پژوهش، بررسی رابطه‌ی سبک‌های دفاعی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان  با اضطراب مرگ در بین سالمندان زن و مرد شهر ارومیه بود. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 250 نفر (52 زن و 198 مرد) سالمند به صورت نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب و از نظر سبک‌های دفاعی، راهبردهای تنظیم و اضطراب مرگ مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که با به کارگیری سبک‌های دفاعی میزان اضطراب مرگ در سالمندان افزایش می‌یابد. همچنین معلوم شد که رابطه بین سبک‌های دفاعی رشد نایافته و اضطراب مرگ کلی، معنادار بود و در سبک‌های دفاعی رشد یافته با اضطراب مرگ، این رابطه تایید شد. نتایج این پژوهش‌ نشان داد که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان قادر به پیش‌بینی و تبیین اختلال‌های اضطرابی است و از روی متغیر پذیرش می‌توان تا 15 درصد و از روی متغیرهای پذیرش و فاجعه‌سازی تا 28 درصد و از روی متغیرهای پذیرش و فاجعه‌سازی و ملامت دیگران تا 29 درصد و از روی متغیرهای پذیرش و فاجعه‌سازی و ملامت دیگران و ارزیابی مجدد مثبت تا 31 درصد واریانس اضطراب مرگ را تبیین کرد.
  کلیدواژگان: سبک‌های دفاعی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و اضطراب مرگ
 • مارال طوافی، محمد حاتمی*، حسن احدی، سارا صرافی زاده صفحات 27-36
  با این که زمانی اضافه وزن و چاقی، از مشکلات کشورهای با درآمد بالا به شمار می‌آمدند، اکنون این دو عامل در کشورهای با درآمد متوسط و پایین به خصوص در مناطق شهری رو به گسترش است. چاقی وضیعتی پزشکی است که طی آن بافت چربی بیش از حد طبیعی در بدن فرد انباشته شده و این امر می‌تواند باعث پسرفت شاخص‌های سلا‌متی، از جمله کاهش میانگین طول عمر و یا کاهش کیفیت شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان گروهی نظم‌جویی هیجانی و درمان شناختی رفتاری در تنظیم هیجان افراد دارای اضافه وزن بود. برای این منظور، طی یک پژوهش نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون- پس آزمون و گروه گواه، 60  نفر از افراد مبتلا به اضافه وزن، به صورت در دسترس از میان بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی، انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 20 نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه)  گمارش شدند. آزمودنی‌ها قبل و بعد از مداخله از نظر تنظیم هیجان مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه‌های آزمایشی طی 8 جلسه، درمان گروهی نظم‌جویی هیجانی و درمان شناختی- رفتاری را دریافت کردند. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که روش نظم‌جویی هیجان و درمان شناختی رفتاری در تنظیم هیجان افراد دارای اضافه وزن موثرند و در مان نظم‌جویی‌ هیجان از در مان شناختی رفتاری موثرتر است. یافته‌های این پژوهش از  تاثیر درمان‌هایی که بر مدیریت هیجانی تاکید می کنند حمایت می‌کند.
  کلیدواژگان: اضافه وزن، تنظیم هیجان، درمان شناختی- رفتاری و نظم جویی هیجانی
 • زهرا جمشیدی فر، فرح لطفی کاشانی* صفحات 37-46
  ابتلا به سرطان، از استرس بالایی برخوردار است. استرس بالا در افراد مبتلا به سرطان، از طریق هورمون کورتیزول باعث پیچیده شدن مشکلات جسمی دیگری در این بیماران می‌شود. درمان‌های روان‌شناختی مختلفی برای مداخله در کاهش سطح استرس و به طبع آن کمک به بهبودی این بیماران معرفی شده است. هدف پژوهش حاضر،‌ مقایسه‌ی اثربخشی معنویت‌درمانی و درمان شناختی‌‌ رفتاری بر کاهش سطح کورتیزول خون در زنان مبتلا به سرطان پستان بود. بدین منظور طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با گروه کنترل و پیگیری، 60  نفر (20 نفر آزمایش اول و 20 نفر گروه آزمایش دوم و 20 نفر گروه کنترل) از زنان مبتلا به سرطان پستان بیمارستان شهدای تجریش شهرتهران به روش نمونه‌ی در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. دوگروه آزمایش طی 8 جلسه‌ی 90 دقیقه ای تحت درمان معنوی و درمان شناختی‌‌ رفتاری قرار گرفتند ولی گروه کنترل درمانی دریافت نکرد. گروه‌ها قبل، بعد و  2 ماه پس از اتمام مداخله، از نظر سطح کورتیزول خون مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد هر دو درمان معنوی و شناختی‌‌ رفتاری  بر کاهش سطح کورتیزول بیماران تحت آموزش، موثر بوده و درمان معنوی موثرتر ارزیابی شده است و همجنین این تاثیر درآزمون پیگیری پایدار بوده است.  این پژوهش از تاثیر بیشتر مداخلات معنوی در کاهش سطح استرس بیماران حمایت می‌کند.
  کلیدواژگان: معنویت درمانی، درمان شناختی‌‌ رفتاری، کورتیزول خون و سرطان پستان
 • نیکناز صالحی مقدم*، محمد حاتمی، حسن احدی، حمیدرضا حاتمی صفحات 47-56

  سال ها است روان شناسان بالینی دریافته اند حالت های عاطفی می تواند  بر مشکلات جسمانی تاثیرگذار باشد و ارتباط میان تنیدگی روان شناختی و  مشخصه‎های جسمی از جمله چاقی اخیرا مورد ارزیابی قرار گرفته است. یکی از  مفاهیمی  که در برنامه های کاهش  وزن، توجه ی زیادی  را به  خود جلب کرده،  مفهوم خودکارآمدی است. هدف پژوهش حاضر اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به خوردن و شاخص توده ی بدنی در افراد فزون وزن بود. برای این منظور، طی یک پژوهش نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل، از میان افراد فزون وزن مراجعه کننده به مراکز درمانی و کلینیک های تغذیه ی منطقه ی یک شهر تهران، 30  نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و در  دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. سپس گروه  آزمایش تحت درمان رفتاری دیالکتیک قرار گرفت و گروه کنترل فقط در جلسات گروهی با موضوعات آگاهی در مورد غذا خوردن و نوع غذاها شرکت کرد. گروه ها قبل و بعد از مداخله از نظر خودکارآمدی، سبک زندگی مربوط به وزن و میزان شاخص توده ی بدنی مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) نشان داد اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر خودکارآمدی سبک زندگی موثر است. نتایج این پژوهش از اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر خودکارآمدی، سبک زندگی مربوط به خوردن و شاخص توده ی بدنی در افراد فزون وزن حمایت می کند.

  کلیدواژگان: اضافه وزن، خودکارامدی سبک زندگی، رفتاردرمانی دیالکتیک و توده بدنی
 • جواد اردشیرپی، علیرضا بخشایش*، فرشته طغیانی ریزی صفحات 57-66
  اضطراب اجتماعی ترسی ماندگار از یک یا چند موقعیت است که فرد در آن‌ها در معرض نگاه موشکافانه دیگران قرار می‌گیرد و ترس از اینکه به گونه‌ای عمل یا رفتار کند که اشتباه و در نتیجه تحقیرآمیز یا خجالت‌آور باشد. این مساله فراتر از خجالتی بودن عادی است به گونه‌ای که در موارد بسیاری به اجتناب از موقعیتهای قابل توجه اجتماعی و شغلی منجر شود. اضطراب اجتماعی اندام و نگرش‌های ناکارآمد، از جمله فاکتورهای تاثیر گذاری هستند که نقش مهمی‌در اختلالهای خوردن ایفا می‌کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش اضطراب اجتماعی اندام و نگرش‌های ناکارآمد در پیش بینی اختلال‌های خوردن در دانشجویان دختر رشته‌های پیراپزشکی بود. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 190 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهر یزد به شیوه‌ی نمونه‌‌گیری در دسترس انتخاب و از نظر اختلالهای خوردن، اضطراب اجتماعی اندام و نگرش‌های ناکارآمد مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بین اختلالهای خوردن با اضطراب اجتماعی اندام و نگرش‌های ناکارآمد رابطه‌ی معناداری وجود دارد و این متغیرها 20/0 از واریانس اختلالهای خوردن را پیش‌بینی می‌کنند. با توجه به‌ یافته‌های تحلیلی این پژوهش، به نظر می رسد باید نقش متغیر های اضطراب اجتماعی اندام و نگرش‌های ناکارآمد در برنامه ریزی های مربوط به سلامت مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی اندام، نگرشهای ناکارآمد و اختلالهای خوردن
 • سمانه بور، محمدرضا بلیاد*، معصومه ژیان باقری صفحات 67-76

  شبکه های اجتماعی ، نسل جدیدی از امکانات نوین اینترنتی هستند و روند رو به رشد این تکنولوژی، زندگی واقعی بسیاری از افراد را با دنیای مجازی گره زده است، موضوعی که در شرایط خاصی به صورت اعتیاد به این شبکه ها نمود می یابد. هدف این پژوهش پیش بینی اعتیاد به شبکه‎های اجتماعی براساس روان بنه های ناسازگار و تحریف های شناختی با میانجیگری جو عاطفی خانواده در دانشجویان بود. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 348 نفر از دانشجویان دختر دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر اعتیاد به شبکه های اجتماعی، طرحواره های ناسازگار اولیه، تحریف های شناختی و جو عاطفی خانواده مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل معادله های ساختاری نشان داد روان بنه های ناسازگار به اندازه 62 درصد (62/0=β) و تحریف های روانشناختی 20 درصد (20/0=β)، بر جو عاطفی خانواده تاثیر دارند. همچنین مشخص شد متغیر جو عاطفی خانواده به اندازه 74 درصد بر اعتیاد به شبکه های اجتماعی تاثیر دارد (74/0=β). به نظر می رسد افرادی که دچار خلا عاطفی هستند با گرایش افراطی به شبکه های اجتماعی، خلا و نیاز خودشان را به صورت مصنوعی پاسخ می دهند.

  کلیدواژگان: اعتیاد به شبکه های اجتماعی، تحریف های شناختی، جو عاطفی خانواده، روان بنه های ناسازگار
 • رضا خاکپور* صفحات 77-86

  کار با افرادی که مشکلاتی در زمینه بهداشت روان دارند، بر روی خود روان درمانگران و اعضای خانواده های آنان نیز تاثیر می گذارد، و استرس ها و پاداش هایی را برای آنان در پی دارد و زندگی و روابط خانوادگی و اجتماعی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه ی اثرات حرفه مشاوره و رواندرمانگری بر زندگی خانوادگی و اجتماعی روان درمانگران بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع مطالعات مروری و تحلیلی هدفمند پایگاه های آگاهی رسانی رایانه ای در برگیرنده مدلاین و سایکینفو برای منابع انگلیسی و اس ای دی برای منابع فارسی، انجام گرفت. نتایج پژوهش های متعدد نشان می دهند که بسیاری از روان شناسان بالینی، روان شناسان مشاور و روان پزشکان در ارتباط با اعضای خانواده خود و در روابط خانوادگی و اجتماعی شان، اثرات منفی و مثبتی را تجربه می کنند. بررسی تاثیرات حرفه روان درمانگری بر روی خود متخصصان بالینی و افراد خانواده شان موضوع گسترده و پوپایی است و به این سوال ختم می شود که در داخل خانه و زندگی خانوادگی و اجتماعی آنان، چه معیارهایی باید مدنظر قرار گیرد تا اثرات مثبت این حرفه بر بالینگران و افراد خانواده شان تقویت شود و اثرات منفی آن به حداقل برسد. در این مقاله این معیارهای مرتبط مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و پیشنهادهایی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: روان‌شناسی بالینی و مشاوره، زندگی خانوادگی، رواندرمانگران
 • حمید اسدی، مسعود محمدی*، قاسم نضیری صفحات 87-106
  پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی و رهیافت‌های نوین موج سوم رفتاردرمانی بافتارگرا، فهم دقیق‌تری از اختلال اضطراب اجتماعی را  فراهم کرده‌اند. پژوهشگران در بررسی سازوکارهای بنیادی این اختلال، به این نتیجه رسیدند که دور شدن از تجربه‌های هیجانی، حس‌های بدنی، افکار و حوزه‌های ارزشمندانه زندگی، باعث نیرومندسازی انعطاف‌ناپذیری روان‌شناختی در بافت اجتماعی و کارکردهای رفتاری، هیجانی و شناختی درمان‌جویان می‌شود. هدف این پژوهش، بازنگری الگوی شش ضلعی انعطاف‌پذیری روان‌شناختی، درمان مبتنی بر شفقت، روان‌درمانی تحلیلی کارکردی و ماتریکس درمان پذیرش و پایبندی در اختلال اضطراب اجتماعی بود. برای این منظور، طی یک مطالعه مروری، مقاله‌های موجود در رابطه با درمان‌ اختلال اضطراب اجتماعی و واژه‌های کلیدی پیوسته با آن، در پایگاه‌های‌ اطلاعاتی اسکوپوس، پابمد و جستجوی گوگل اسکالر، از سال‌های 1995 تا 2020 جمع‌‌آوری شد. نتایج نشان داد الگوی شش ضلعی انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و درمان مبتنی بر شفقت در اضطراب اجتماعی موثر است. نتایج این پژوهش از وجود دشواری‌ها در تنظیم هیجان‌ها، حساسیت‌های اضطرابی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در اختلال اضطراب اجتماعی حمایت می‌کند. به نظر می‌رسد الگوی یکپارچه‌نگر ماتریکس درمان پذیرش و پایبندی برای اضطراب اجتماعی، نیازمند شواهد پژوهشی‌ بیشتری دارد تا سازوکارها، کیفیت و نتایج درمان‌ مشخص تر شود.
  کلیدواژگان: اختلال اضطراب اجتماعی، انعطافپذیری روانشناختی، تنظیم هیجانی، حساسیت‌های اضطرابی، ماتریکس درمان پذیرش و پایبندی
|
 • Javad Khalatbari, Hasan Ahadi, HamidReza Hatami, Sara Mohammadi * Pages 7-16

  Women with breast cancer should be able to deal with the initial impact of receiving news of a cancer diagnosis and its family, social, economic, and personal consequences, as well as the side effects of treatment measures such as changes in physical appearance, changes in roles, and social functioning. The aim of this study was to compare the effectiveness of acceptance and commitment-based therapy, cognitive-behavioral therapy and spiritual therapy on perceived stress, body image and quality of life of women with breast cancer. For this purpose, during a semi-experimental approach with pretest-posttest with the control group, 60 women with breast cancer were selected as convenience sampling in Tajrish Hospital and randomly divided into four experimental groups (three groups and one control group). The groups were tested before and after training in terms of body image, perceived stress, and quality of life. The results of MANCOVA's analysis showed that cognitive behavioral therapy is more effective than the two other therapies and spiritual therapy is more effective than acceptance and commitment therapy on body image and quality of life; Also, spiritual therapy is more effective than two other therapy and cognitive behavioural therapy is more effective than acceptance and commitment therapy in perceived stress. Cognitive-behavioral therapy seems to be more effective in reducing perceived stress, body image, and quality of life in women with breast cancer than acceptance and commitment therapy and spiritual therapy

  Keywords: Commitment, Acceptance Therapy, Cognitive-Behavioral Therapy, Spiritual therapy, quality of life, Perceived Stress, Body Image, Cancer
 • Haleh Vesali, َAziz Lachini *, Reza Afshani, Morteza Mahdoodizaman Pages 17-26
  Death anxiety is an unusual and great fear of death that is accompanied by emotions such as fear of death or apprehension when thinking about the process of dying or what happens after death. The purpose of this study is to examine the relationship between defensive styles and cognitive regulation strategies. The excitement was the anxiety of death among elderly men and women in Urmia. For this purpose, in a descriptive correlational study, 250 elder (52 women and 198 men) were selected, available for sampling, and evaluated in terms of defensive styles, adjustment problems, and death anxiety. The results of regression analysis showed that the use of defensive styles, increases the rate of death anxiety in the elderly. It was also found that the relationship between undeveloped defensive styles and overall death anxiety was significant, and in developed defensive styles with death anxiety, this relationship was confirmed. The results of this study showed that cognitive emotion regulation strategies are able to predict and explain anxiety disorders; also, death anxiety can be predicted by acceptance variable up to 15%, by acceptance and catastrophizing variables up to 28%, by acceptance, catastrophizing, and blaming others variables up to 29%, and by acceptance, catastrophizing, blaming others, and positive reassessment variables up to 31%.
  Keywords: Defines Styles, Cognitive Emotion Regulation Strategies, and Death Anxiety
 • Maral Tavafi, Mohammad Hatami *, Hasan Ahadi, Sara Sarafizadeh Pages 27-36
  Although obesity and overweight are one of the high-income countries’ problems, it becomes low- and average-income countries difficulty too. Obesity is a medical condition that fatty tissues stored in the body more than normal; also, this may cause retrogression of health indicators, such as decreased average lifespan, and or lower the quality. The aim of this study was to compare effectiveness of group training emotional regulation and cognitive behavioral therapy on emotion regulation of overweight people. For this purpose, during a semi-experimental study with pretest-posttest and the control group, 60 overweigh individuals referred to medical centers were selected with convenient sampling. Participants were divided into three groups randomly (two experimental group and one control group). Participants assessed with emotional regulation before and after interventions. Both experimental groups received 8 sessions of treatment. The results of multivariate analysis of covariance showed that the emotional regulation methods and cognitive behavior therapy are effective on emotion regulation of overweight individuals; also, emotional regulation therapy is more effective than cognitive-behavioral therapy. The findings support the impact of treatments that emphasize on emotional management.
  Keywords: group training, overweight, Binge eating, cognitive behavioural therapy, emotion regulation
 • Zahra Jamshidifar, Farah Lotfi Kashani * Pages 37-46
  Diagnosed with cancer is highly stressful. High stress can complicate other physical problems in patients with cancer through cortisol. Various psychological therapies have been proposed to intervene in reducing stress levels and, of course, to help these patients recover. The aim of this study was to compare the effectiveness of spiritual therapy and cognitive-behavioural therapy on lowering blood cortisol levels in women with breast cancer. For this purpose, during a quasi-experimental study with the control and follow-up group, 60 people (20 participants for first treatment group, 20 for second  treatment group, and 20 for control group) from breast cancer women in Tehran's Shohada Tajrish Hospital in Tehran were selected using convenient sample method. Random forms were used in three experimental and control groups. The two experimental groups treated with spiritual and cognitive-behavioural therapy during eight, 90-minute sessions, but the control group did not receive treatment. The groups were tested for blood cortisol levels before, after, and 2 months after the intervention. The results of covariance analysis showed that both spiritual and cognitive-behavioural therapies were effective in reducing the cortisol levels of patients in treatment groups, although spiritual therapy was evaluated as more effective, also,  the effectiveness was consistent in the follow-up test. This research supports the greater impact of spiritual interventions in reducing patients' stress levels.
  Keywords: Spiritual therapy, cognitive-behavioural therapy, blood cortisol, breast cancer
 • Niknaz Salehi Moghadam *, Mohammad Hatami, Hsan Ahadi, HamidReza Hatami Pages 47-56

  For years, clinical psychologists have found that emotional states can affect physical problems, and the link between psychological stress and physical characteristics, including obesity, has recently been evaluated. Self-efficacy is one of the concepts that have attracted a lot of attention in weight loss programs. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of dialectical behavioural therapy on lifestyle self-efficacy related to eating and body mass index in overweight people. For this purpose, during a quasi-experimental study with pre-test and post-test group, among overweight people referred to medical centres and regional nutrition clinics in Tehran, 30 people were selected as convenient samples and assigned in two experimental groups and control group. The experimental group treated with dialectical behavioural therapy, and the control group only participated in group sessions on food awareness and food types. Before and after the intervention, the groups were assessed for self-efficacy, lifestyle, weight, and body mass index. The results of multivariate analysis of covariance (Manqua) showed that dialectical behavioral therapy is effective on lifestyle self-efficacy. The results of this study support the effectiveness of dialectical behavioural therapy on self-efficacy, eating lifestyle, and body mass index in overweight people.

  Keywords: overweight, Lifestyle Self-Efficacy, Dialectical Behavioral Therapy, Body Mass
 • Javad Ardashirpey, Aloreza Bakhshayesh *, Fereshteh Toghianirizi Pages 57-66
  Social anxiety is the persistent fear of one or more situations in which a person is exposed to the meticulous gaze of others and the fear of acting or behaving in a way that is wrong and therefore humiliating or embarrassing. This goes beyond being normal shyness, which in many cases leads to the avoidance of significant social and occupational situations. Lack of social anxiety and dysfunctional attitudes are among the influential factors that play an important role in eating disorders. The aim of this study was to investigate the role of social anxiety in organs and dysfunctional attitudes in predicting eating disorders in female students of paramedical disciplines. For this purpose, during a descriptive correlational study, 190 female students of Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd were selected by convenient sampling method and evaluated in terms of eating disorders, social anxiety of organs, and dysfunctional attitudes. The results of multiple regression analysis showed that there is a significant relationship between eating disorders and social anxiety of organs and dysfunctional attitudes, and these variables predict 0.20 of the variance of eating disorders. Considering the analytical findings of this study, it seems that the role of social anxiety variables and dysfunctional attitudes in health planning should be considered.
  Keywords: Body Social Anxiety, Ineffective Attitudes, and Eating Disorders
 • Samaneh Bour, MohammadReza Belyad *, Masoumeh Zhianbagheri Pages 67-76

  Social networks are a new generation of possible new resources, and by using the way they can allow you to do so, they can move in their own way in the virtual world with your consent, so that they can enjoy different perspectives. The purpose of this study was to prediction of social network addiction based on maladaptive schemas & cognitive distortions by mediating family's emotional atmosphere variable in students. For this purpose, in a descriptive correlational study, 348 female students of the Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch were selected by available sampling method and in terms of social network addiction, early maladaptive schemas, cognitive distortions and emotional atmosphere of the case family were evaluated. The Evaluation of standard coefficients of research showed that the variable of maladaptive Schemas was 62% (β = 0.62) and the cognitive distortions were 20% (β = 0.20). The effect of Family's Emotional Atmosphere. It was also found that the family emotional climate variable had a 74% effect on social network addiction (β = 0.74). People with mental-emotional vacuum within themselves, with tendencies Extreme social networks respond artificially to their vacuum and need.

  Keywords: social network addiction, cognitive distortions, emotional family atmosphere, maladaptive psychosis
 • Reza Khakhpour * Pages 77-86

  Working with people with mental health problems also affects psychotherapists and their families, and brings stress and rewards, and affects their lives and family and social relationships. The aim of this study was to study the effects of counseling and psychotherapy on the family and social life of psychotherapists. For this purpose, in a descriptive research of purposeful review and analytical studies, computer awareness databases including Medline and Psychinfo for English sources and SED for Persian sources were conducted. The results of numerous studies show that many clinical psychologists, counseling psychologists and psychiatrists experience negative and positive effects in relation to their family members and in their family and social relationships. The study of the effects of psychotherapy on clinical professionals and their families is a broad and populist issue and leads to the question of what criteria should be considered in the home and their family and social life to positive effects of the profession on clinicians and their families. Strengthen and minimize its negative effects. In this article, these related criteria are discussed and analyzed and suggestions are made.

 • Hamid Asadi, Masoud Mohammadi *, Qasim Naziri _ Pages 87-106
  Difficulty in regulating emotional excitement and anxiety sensitivity are two key factors in social anxiety disorder. In examining the underlying mechanisms of the disorder, the researchers concluded that avoiding experiencing emotions, thoughts, and moving away from valuable life goals, strengthens the psychological inflexibility of the social context and behavioral functions of therapists. The aim of this study was to review the hexagonal model of psychological flexibility, compassion-based therapy, functional analytical psychotherapy and matrix therapy for acceptance and commitment to social anxiety disorder and other anxiety disorders. For this purpose, in a review study, published articles on the treatment of social anxiety disorder were reviewed in Scopus databases from 1997 to 2019. What seems to be the model of treatment of acceptance and commitment and compassion therapy is effective in reducing social anxiety disorder. The results of this study support the difficulty of regulating emotional excitement and anxiety sensitivity in social anxiety disorder. It seems that avoiding experiencing emotions, thoughts, and moving away from the valuable goals of life, strengthens the psychological flexibility in the social context and behavioral functions of therapists.
  Keywords: Social anxiety, Psychological Flexibility, emotional regulation, Acceptance, commitment