فهرست مطالب

پژوهش های نوین روانشناختی - پیاپی 58 (تابستان 1399)
 • پیاپی 58 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/29
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سهیلا ایمان پرور، محمد نریمانی*، سمیه تکلوی، تورج هاشمی صفحات 1-10

  هدف این پژوهش تهیه بسته روانی-آموزشی مبتنی بر مدرسه وتعیین اثر بخشی آن بر آشفتگی روانشناختی دانش آموزان دخترپایه دوازدهم متوسطه در حال آمادگی برای کنکور بود. در راستای این هدف از روش تحلیل اسنادی و روش آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون همراه با گروه کنترل استفاده شد.ازجامعه دانش آموزان دختر پایه دوازدهم متوسطه در حال آمادگی برای کنکور شهر اردبیل در سال تحصیلی 97-96 با استفاده از روش دردسترس،تعداد 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفره) و کنترل (15 نفره) گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از فرم کوتاه پرسشنامه اضطراب، افسردگی و استرس 42 سوالی لویندا (DASS) استفاده شد. برای تهیه بسته روانی- آموزشی مبتنی بر مدرسه، از روش تحلیل اسنادی با تمرکز بر مطالعات پیشین استفاده شد. پس از تهیه بسته آموزشی ، طی 8 جلسه مداخلات آموزشی در گروه آزمایش به مرحله اجرا گذارده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد،مداخله روانی-آموزشی مبتنی بر مدرسه در کاهش آشفتگی روانشناختی دانش آموزان پشت کنکور اثر بخش است.این یافته تلویحات عملی برای مداخلات تربیتی در موقعیت های آموزشی داشته که به تفصیل مورد بحث واقع شده است بنابراین توصیه می شود مشاوران مدارس از آن در مدارس استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: دانش آموزان، کنکور، اضطراب، افسردگی، استرس
 • علی شیری*، مجید محمود علیلو صفحات 11-25

  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش راهبردهای سرزنش خود و سرزنش دیگران در نشانه های اعتیاد به اینترنت با میانجی گری اضطراب بود. در راستای هدف فوق از جامعه دانش آموزان پسر سال چهارم دبیرستان های دولتی تبریز با استفاده از روش نمونه-گیری تصادفی خوشه ای تعداد 246 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، آزمون تشخیصی 20 گویه ای اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسشنامه اضطراب بک و برای تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. تحلیل یافته ها نشان داد که راهبردهای سرزنش خود و سرزنش دیگران با میانجی گری اضطراب قادرند تغییرات نشانه های اعتیاد به اینترنت را تبیین نمایند، به نحوی که راهبردهای سرزنش خود و سرزنش دیگران (متغیرهای پیش بین) و اضطراب (متغیر میانجی) به صورت مستقیم و مثبت قادر به تبیین نشانه های اعتیاد به اینترنت بودند. اثر غیر مستقیم سرزنش خود بر اعتیاد به اینترنت به واسطه اضطراب مثبت و معنی دار ولی اثر غیر مستقیم سرزنش دیگران بر اعتیاد به اینترنت به واسطه اضطراب معنی دار نبود. شاخص های نیکویی برازش نشان داد که مدل اندازه گیری شده با مدل نظری برازش مطلوب دارد. این یافته ها تلویحات عملی در عرصه های بالینی دارند که می توانند در شناسایی و درمان اعتیاد به اینترنت به کار گرفته شوند.

  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، سرزنش خود، سرزنش دیگران، تنظیم هیجان، اضطراب
 • فهیمه عباسی*، اسکندر فتحی آذر صفحات 26-43
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مدیریت زمان بر پیامدهای تحصیلی (عملکرد تحصیلی، رضایتمندی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی) و رفتاری (رفتار اجتماعی) دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان تبریز اجرا گردید. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل نابرابر بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی نواحی پنجگانه ی شهرستان تبریز در سال تحصیلی 94-1393، تشکیل می دادند. دو کلاس 30 نفره ی پایه ی ششم ابتدایی از بین کلاسهای پایه ی ششم ابتدایی ناحیه ی 3 تبریز به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و یکی از کلاسها به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش آزمون محقق ساخته ی پیشرفت تحصیلی، فرم اصلاح شده ی پرسشنامه ی رضایتمندی تحصیلی دنیسون و الماسری (2012)، پرسشنامه ی خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینگز (1999) و بخشی از پرسشنامه ی خودسنجی نوجوان (جهت سنجش رفتارهای اجتماعی دانش آموزان) بودند. برنامه ی آموزش مدیریت زمان در جلسات 50 دقیقه ای و به صورت دو جلسه در هر هفته برای دانش آموزان گروه آزمایش به اجرا درآمد و گروه کنترل هیچ برنامه ای را دریافت نکردند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج نشان داد آموزش مدیریت زمان تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد تحصیلی، رضایتمندی تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش آموزان داشته ولی این آموزش بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان تاثیر معناداری نداشته است.
  کلیدواژگان: آموزش مدیریت زمان، پیامدهای تحصیلی، پیامدهای رفتاری، عملکرد تحصیلی
 • غفور احراری*، رحیم بدری گرگری، اسکندر فتحی آذر، میر محمود میرنسب صفحات 44-58

  پژوهش حاضر با هدف تعیین نیمرخ شایستگی های اجتماعی- هیجانی به عنوان مهارت های غیر- شناختی و با تحلیل مبتنی بر شخص و مقایسه خوشه های به دست آمده برمبنای رضایت از مدرسه ی دانش آموزان صورت گرفته است. تعداد 414 نفر از دانش آموزان پسر پایه های پنجم و ششم مدارس حاشیه ای شهر سقز، مقیاس شایستگی های اجتماعی- هیجانی ژو و ای (2012) و زیر مقیاس رضایت از مدرسه از مقیاس رضایت از زندگی دانش آموزان هیوبنر (2014) را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی نشان داد 234 نفر یعنی 56 %، با شایستگی های روانی - اجتماعی نسبتا پایین در خوشه ی اول و 180 نفر یعنی 44%، با شایستگی های روانی اجتماعی بالا در خوشه ی دوم قرار گرفتند. جهت تایید صحت تمایز یافتگی بین دو خوشه، از متغیر رضایت از مدرسه استفاده شد. بررسی تفاوت بین دو خوشه نیز بر مبنای رضایت دانش آموزان از مدرسه با آزمون تی (38/2= t 018/0= p) نتیجه ی معناداری فراهم آورد. یافته های به دست آمده علاوه بر ارایه نیمرخی از نحوه ی پراکندگی این شایستگی ها، نشان می دهد که توجه به مهارت ها و شایستگی های روانی - اجتماعی دانش آموزان در میزان بهزیستی و رضایت از مدرسه و فراتر از آن، یعنی؛ زندگی اهمیت بسزایی دارد که با توجه به تحولات جدید و ضرورت توجه به سلامت روان، بهتر است این امر در روند آموزش مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: شایستگی های روانی - اجتماعی، یادگیری اجتماعی - هیجانی، رضایت از مدرسه، تحلیل خوشه ای
 • آرش عقیقی، نورالله محمدی*، چنگیز رحیمی، مهدی ایمانی صفحات 59-79
  مقدمه

  افراد مبتلا به اختلال اضطراب بیماری نگرانی شدید، مشکلات تنظیم هیجان و کیفیت زندگی پایین را تجربه می کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر بهبود علایم، نگرانی، نقص در تنظیم هیجان و کیفیت زندگی افراد مبتلا به اختلال اضطراب بیماری است.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر تمامی افراد مبتلا به اختلال اضطراب بیماری شهر شیراز در سال 1398 بود که به کلینیک های اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعه کردند. نمونه ی پژوهش شامل 22 فرد مبتلا به اختلال اضطراب بیماری بودند که به طور تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل گمارده شدند. آزمودنی های گروه آزمایش از طریق مصاحبه بالینی ساختاریافته، برنامه ی مصاحبه ساختاریافته برای اختلال های اضطرابی و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL-BREF) مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اجرای درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال اضطراب بیماری، علایم اضطرابی، نگرانی و کیفیت زندگی افراد مبتلا را به شکل معنی داری بهبود می بخشد (p≤0/05).

  نتیجه گیری

  درمان مبتنی بر تنظیم هیجان از طریق استفاده از راهبردهای تمرین ذهن آگاهی اسکن بدنی، آگاهی از حس های جسمانی و تمرین تنفس و همچنین مداخله در سازه های نگرانی و تنظیم هیجان، که به عنوان سازه های میانجی در درمان بسیاری از اختلالات شناخته شده اند، علایم و کیفیت زندگی افراد مبتلا به اختلال اضطراب بیماری را به به شکل معنی داری بهبود می بخشد

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر تنظیم هیجان، نگرانی، تنظیم هیجان کیفیت زندگی، اختلال اضطراب بیماری
 • بهناز سادات حسینی، ماندانا نیکنام* صفحات 80-96

  این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کننده اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در رابطه بین مهارت های ارتباطی و رضایت زناشویی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کارمندان متاهل شهرداری تهران در سال 98-1397 بود که بر اساس ملاک های ورود تعداد کل واجدین شرایط شرکت در این پژوهش 720 نفر برآورد شد و از این تعداد بر اساس جدول مورگان نمونه ای به حجم 250 نفر (135 مرد و 115 زن) به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های مهارت های ارتباطی (جرابک، 2004)، فرم کوتاه رضایت زناشویی انریچ (1993) و اعتیاد به شبکه های اجتماعی (خواجه احمدی و همکاران، 1395) بود. روابط بین متغیرها با آزمون همبستگی اسپیرمن و مدل پژوهش با استفاده از تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری آزمون شدند. نتایج مدلیابی معادلات ساختاری نشان داد که اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی، در رابطه بین مهارت های ارتباطی و رضایت زناشویی نقش تعدیل کننده ندارد. آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد بین مهارت های ارتباطی و رضایت زناشویی (44/0) رابطه مثبت و معنادار (05/0p <) و بین رضایت زناشویی و مهارت های ارتباطی با اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی (به ترتیب 40/0- و 38/0-) رابطه منفی و معناداری وجود داشت (05/0p <) به این معنا که با افزایش اعتیاد به شبکه های اجتماعی رضایت زناشویی و مهارت های ارتباطی کاهش می یابد. با توجه اینکه مهارت های ارتباطی و رضایت زناشویی با اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی رابطه دارند لازم است متخصصین سلامت روان آگاه سازی در مورد پدیده اعتیاد به شبکه های اجتماعی و آثار و پیامدهای آن بر روابط زوجین، انجام دهند.

  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، اعتیاد به اینترنت، مهارت های ارتباطی، شبکه های اجتماعی
 • مهدی عباسی، بهاره سازمند*، محمد توحید فام، مصطفی ابطحی صفحات 97-124

  تحلیل شخصیتهای سیاسی و درک محیطی که در آن سیاستمداران به قدرت رسیده اند یکی از محورهای اصلی تحلیلهای حوزه روان شناسی سیاسی است. به عبارتی، روان شناسی سیاسی و رویکردهای آن به زمینه های گسترده نظیر نقش رهبری و کیش شخصیتی در رفتارهای سیاسی تعلق دارد. تبیین ماهیت، شخصیت و رفتار سیاسی رهبری امام خمینی (ره) و علت تاثیر گذاری عمیق وی در تحولات اجتماعی و فرهنگی سیاسی هدف نوشتار حاضر است تا بتوان به درک روشمند رسید بنابر این پرسش اصلی این بود که از منظر روانشناسی سیاسی بویژه کارل راجرز و آدلر چه تعاملاتی میان شخصیت و سبک رهبری امام خمینی (ره) و رعایت اخلاق سیاسی و انسانی وجود داشته است؟ و مولفه های رفتار سیاسی امام خمینی (ره) در جذب افراد در جریان انقلاب اسلامی چه بوده است؟ یافته های این پژوهش با استفاده از مفهوم سازی و روش تحلیلی- اسنادی و کتابخانه ای، نشانگر تعامل شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی (ره) بر پایه نقش سیاسی منحصر به فرد او در جذب افراد در فرایند انقلاب اسلامی بوده است.

  کلیدواژگان: امام خمینی (ره)، شخصیت شناسی سیاسی، تربیت سیاسی، رفتار سیاسی، مدارای سیاسی
 • لیلا اکرمی*، مختار ملک پور، احمد عابدی صفحات 124-139

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه آموزشی کیت ریپلی بر مشکلات رفتاری و مهارت های انطباقی نوجوانان پسر با اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا بود. پژوهش حاضر یک طرح مورد منفرد از نوع A-B-A است .جامعه آماری شامل تمام نوجوانان پسر با اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا در شهر یزد بودند. نمونه های پژوهش سه پسر با اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از پرسشنامه سیستم ارزیابی رفتار کودکان (فرم والدین و فرم معلمان) برای بررسی مشکلات رفتاری و مهارت های انطباقی استفاده شد. برنامه آموزشی در سی جلسه به گونه انفرادی برای آزمودنی ها ارایه شد. داده های پژوهش که طی اندازه گیری های مکرر بدست آمد برای هر کدام از آزمودنی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد پس از دریافت آموزش نمرات آزمودنی ها در مشکلات رفتاری با PND، 66/66 برای آزمودنی اول و دوم و PND، 33/33 برای آزمودنی سوم کاهش یافته و در مهارت های انطباقی با PND ، 75/0 برای آزمودنی اول و PND، 66/66 برای آزمودنی دوم و سوم افزایش یافته است. با توجه به نتایج بدست آمده بنظر می رسد برنامه کیت ریپلی با محتوی ساختار یافته و ارایه تکالیف برای آزمودنی ها، در افزایش مهارت های انطباقی و کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان با اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا نقش مثبت داشته است.

  کلیدواژگان: برنامه کیت ریپلی، مشکلات رفتاری، مهارت های انطباقی، اوتیسم با عملکرد بالا، نوجوان
 • فرهاد تنهای رشوانلو*، سید علی کیمیایی صفحات 140-156

  هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس رضایت از وضعیت رابطه در دانشجویان بود. طرح پژوهش توصیفی- همبستگی و به طور دقیق تر اعتباریابی آزمون بود. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان یکی از موسسات آموزش عالی مشهد در سال تحصیلی 98-97 تشکیل می دادند. با در نظر گرفتن تعداد متغیرها در مطالعه اول 160 نفر و در مطالعه دوم 223 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. گردآوری داده ها با مقیاس های رضایت از وضعیت رابطه (لهمان و همکاران، 2015)، سیاهه شخصیت 10 سوالی (گاسلینگ و همکاران، 2003)، پرسشنامه طرحواره یانگ (والر و همکاران، 2001)، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (لوی باند و لوی باند، 1995)، مقیاس رضایت از زندگی (داینر و همکاران، 1985) و مقیاس فشار روانی کسلر (کسلر و همکاران (2002) صورت گرفت. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مقیاس دارای ساختاری یک عاملی با واریانس تبییین شده 67/61 درصد بوده و از روایی تاییدی مناسبی برخوردار است. ضرایب آلفای کرونباخ، دو نیمه کردن و گاتمن از 84/0 تا 91/0 به دست آمدند. همبستگی مثبت با صفات شخصیتی نشان از روایی همگرا و همبستگی منفی با انزوای اجتماعی، افسردگی و فشار روانی نشان از روایی واگرای مقیاس داشت. جنسیت و رضایت از رابطه می توانستند رضایت از زندگی را پیش بینی کنند. شاخص های سوال پاسخ مقیاس در سطح مطلوبی قرار داشتند. به طور کلی مقیاس رضایت از وضعیت رابطه روایی و پایایی قابل قبولی را نشان داد و از این رو می تواند به طور قابل اعتمادی در مطالعات روابط بین فردی در بین دانشجویان استفاده شود.

  کلیدواژگان: رضایت از وضعیت رابطه، ساختار عاملی، اعتباریابی، نظریه سوال-پاسخ
 • محمد توحیدفام*، یوسف مهریان، علی اصغر زرگر، حبیب الله ابوالحسن شیرازی صفحات 157-169

  چکیده مواجهه ایرانیان با مدرنیته یکی از مباحثات مجادله آمیز چند دهه اخیر در فضای روشنفکری ایران بوده است . این مباحثات از زاویه های مختلف با ایجاد دیدگاه های متفاوت در بین روشنفکران قابل بررسی و تحلیل می باشد . فضای قرن نوزدهم ، نفوذ و رخنه مدرنیته، بدون درنظرگرفتن ملاحظات و مسایل داخلی با چالش های فکری زیادی همراه بوده است. چالش با اسلام گرایان سنتی و ناسیونالیسم ایرانی موجب شد که برخی افراد سنت گرا همچون سید احمد کسروی و سید حسن تقی زاده که هر دو از روحانیان سنتی بودند دچار دگراندیشی عمیقی گردند. مقاله حاضر با بهره گیری از نظریه هرمنوتیک و روانشناسی شخصیت هورنای و در پاسخ گویی به علل و عوامل و چگونگی این دگراندیشی بصورت توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای این فرضیه را مورد آزمون قرار خواهد داد که شرایط محیطی ، تربیت بی محتوا و خشک خانواده ، تاثیرپذیری روانی و برخی برخوردهای تعصب آمیز سنت گرایان و عدم ارایه ایده و الگوی نو در آن شرایط، موجب دگراندیشی و بعدها حتی مقابله با اسلام گرایان در میان این افراد گردیده است .

  کلیدواژگان: اسلام، مدرنیته، کسروی و تقی زاده، هرمنوتیک، روانشناسی هورنای
 • سپیده شیرزاد*، شیرین کوشکی، ولی الله فرزاد، افسانه قنبری پناه صفحات 170-185

  سرمایه روان شناختی منجر می شود تا افراد در برابر مشکلات از توان بالایی برخوردار باشند و بتوانند به صورت مناسب تر با مسایل مواجه شوند. از این رو پژوهش در حیطه سرمایه روانشناختی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی مدل ساختاری سرمایه روانشناختی بر اساس ویژگی های شخصیتی روان رنجوری، انعطاف پذیری و توافق پذیری با نقش واسطه ای راهبرد مقابله ای مساله مدار می باشد.طرح پژوهش حاضر کاربردی و از نوع مطالعات همبستگی به روش مدل یابی معادلات ساختاری بود.از کلیه نوجوانان پسر 13 تا 18 ساله خانواده های نظامی شهر تهران، تعداد 300 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند و همه آن ها به پرسشنامه های سرمایه های روان شناختی، ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای SPSSV19 و LISRELV8.80 استفاده شد.یافته ها نشان داد دو ویژگی شخصیتی توافق پذیری و انعطاف پذیری با سبک مقابله ای مساله مدار و سرمایه روانشناختی رابطه مثبت و معنی داری دارند. این در حالی بود که روان رنجوری با سرمایه های روانشناختی و سبک مساله مدار رابطه منفی و معنی دار داشت. همچنین هر سه ویژگی شخصیتی اثر غیرمستقیمی به واسطه سبک مساله مدار بر سرمایه روانشناختی داشته اند. این اثر برای روان رنجوری منفی (17/0-) و برای انعطاف پذیری (07/0) و توافق پذیری (14/0) مثبت بود.در نهایت نتایج نشان داد متغیرهای روان رنجوری، انعطاف پذیری و توافق پذیری به واسطه راهبرد مقابله ای مساله مدار بر سرمایه روانشناختی اثر دارند و از می توان از این متغیرها جهت تقویت سرمایه های روان شناختی نوجوانان خانواده های نظامی بهره برد.

  کلیدواژگان: سرمایه روان شناختی، روان رنجوری، انعطاف پذیری، توافق پذیری، مساله مدار
 • هانیه کلانتری، علی ایمان زاده*، نیان افراسیابی، فاطمه موسیوند صفحات 186-204

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان باور هراس و سرسختی روانشناختی با تمایل به تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه ملایر بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد 375 نفر دانشجو با استفاده از جدول مورگان بصورت تصادفی ساده و با توزیع متناسب در دانشکده ها و رشته های مختلف انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه باور هراس گرینبرگ (2001) ، پرسشنامه تمایل به تفکر انتقادی ریکتس (2003) و از مقیاس ایرانی سرسختی روانشناختی کیامرثی و نجاریان (1377) استفاده شد. نتایج به کمک شاخص های آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که دو ویژگی باور هراس و تمایل به تفکر انتقادی دارای ارتباط معنادار و منفی با هم هستند. همچنین، سرسختی روانشناختی با باور هراس ارتباط منفی معنادار نشان داد؛ . از طرفی تمایل به تفکر انتقادی، بجز در مقیاس بالیدگی، با سرسختی روانشناختی رابطه معنادار و مثبت داشت. بدین معنی که هر دو مشخصه به موازات هم می توانند افزایش یا کاهش یابند. باور هراس می تواند درصد قابل تعمیمی از تمایل به تفکر انتقادی و خرده مقیاسهای آن را در دانشجویان پیش بینی کند و سرسختی روانشناختی نیز قابلیت پیش بینی باور هراس و عواملش، همچنین، تمایل به تفکر انتقادی و خرده مقیاس هایش، بجز در مورد مقیاس بالیدگی را نشان داد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان با بررسی گام های درمان شناختی-رفتاری و مقایسه آن با مراحل آموزش مهارت های تفکر انتقادی در جهت تقویت هر یک از این راهکارها گام برداشت.

  کلیدواژگان: باور هراس، تفکر انتقادی، سرسختی روانشناختی
 • زینب خانجانی، مجید محمودعلیلو، زینب احمدی* صفحات 205-220

  هدف پژوهش حاضر، تعیین روابط ساختاری سبک های دلبستگی با افسردگی با توجه به نقش میانجی نظریه ی ذهن در دانشجویان بود. این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی بود که در راستای آن تعداد 300 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 96-97 به شیوه ی نمونه گیری چندمرحله ای خوشه ای انتخاب گردیده و پرسش نامه های افسردگی بک، دلبستگی بزرگسالان ، تکلیف داستان های عجیب و تکلیف تشخیص اشتباهات سهوی را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل اندازه گیری شده با مدل نظری برازش نسبتا مطلوب دارد (RMSEA=0.07,CFI=0.87,IFI=0.87) ، به نحوی که سبک های دلبستگی ناایمن علاوه بر نقش مستقیم، توانستند به واسطه ی نظریه ی ذهن نشانه های اختلال افسردگی را به طور معنی دار پیش بینی کنند. مبتنی بر این یافته ها می توان نتیجه گرفت که کیفیت رابطه با مراقبان، توانایی کودک برای درک و فهم حالات ذهنی و هیجانی دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، نقایص نظریه ی ذهن، ظرفیت شناختی فرد را تحت تاثیر قرار داده و فرد درکی منفی از دیگران و حالات ذهنی آن ها داشته و در نتیجه استعداد فرد برای ابتلا به افسردگی افزایش می یابد. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان گفت که اتخاد روش های مناسب جهت شناسایی عوامل خطر و تداوم بخش افسردگی و نهایتا پیشگیری یا تعدیل این عوامل خطر از طریق ملاحظات بالینی، مفید و سودمند به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، افسردگی، نظریه ی ذهن
|
 • Soheila Imanparvar, Mohammad Narimani *, Somayeh Taklavi, Touraj Hashemi Pages 1-10

  The purpose of this study was to prepare a school-based psycho-educational package and determine its effect on the psychological distress of 12th grade female high school students preparing for the entrance exam. For this purpose, documentary analysis method and experimental method with pretest-posttest design with control group were used. Community of 12th grade girl students preparing for Ardebil university entrance exam in the academic year 2017-2018 using available method, Thirty individuals were selected and randomly assigned to two experimental (15) and control (15) groups. To collect data, the short form of Levinda''s Anxiety, Depression and Stress Questionnaire (DASS) was used. To prepare the school-based psycho-educational package, the documentary analysis method focused on previous studies was used. After preparing the training package, the experimental group completed 8 sessions of intervention in the experimental group. Data analysis using multivariate analysis of covariance showed that school-based psychoeducational intervention is effective in reducing psychological distress in post-university students This finding has practical implications for educational interventions in educational settings that have been discussed in detail so it is recommended that school counselors use them in schools.

  Keywords: students, Exam, Anxiety, depression, stress
 • Ali Shiri *, Majid Mahmood Alilou Pages 11-25

  The aim of this study was to investigate the role of self-blame and other-blame on the symptoms of Internet addiction by the mediation of anxiety. In this study, the sample included 246 4th-grade male students from state high schools in Tabriz, selected through random cluster sampling. For the collection of data, Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), Young’s Internet Addiction Test (YIAT20), and Beck Anxiety Inventory (BAI) were used. Then, the gathered data were analyzed through structural equation modeling. The analysis of data showed that self-blame and other-blame by the mediation of anxiety could explain Internet addiction symptoms. Self-blame and other-blame could explain Internet addiction symptoms directly. The indirect effect of self-blame on Internet addiction by the mediation of anxiety was positive and significant; however, the indirect effect of other-blame on Internet addiction by the mediation of anxiety was not significant. The goodness of fit indices showed that the measured model fits with the theoretical model. The findings have practical implications for clinical psychologists and can be useful in diagnosis and therapy of Internet addition disorder.

  Keywords: Internet Addiction, Self-blame, Other-blame, Emotion Regulation, Anxiety
 • Fahimeh Abbasi *, Eskandar Fathi-Azar Pages 26-43
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of time management training on academic and behavioral outcomes of sixth grade elementary students in Tabriz province. The research design was quasi experimental with pretest-posttest nonequivalent control group. The target population for this study comprised all sixth grade elementary students in Tabriz province’s five educational districts. Two sixth grade elementary classes (each class comprised of 30 students) were selected by convenience sampling from Tabriz third educational district. The data were collected using researcher-made achievement test, Dennison & El-Masri Student Academic Satisfaction Scale (2012), Morgan-Jinks Student Academic Self-Efficacy Scale (1999) and part of Achenbach Youth Self-Report Scale (2001). The experimental group received 10 sessions of time management training and the control group did not receive any intervention. The data were statistically analyzed using analysis of covariance. As a result of this it was determined that time management training had a positive and significant effect on students’ academic performance, Academic satisfaction and social behavior but no significant effect on students’ academic self-efficacy.
  Keywords: Time Management Training, Academic Outcomes, Behavioral Outcomes, academic performance
 • Ghafour Ahrari *, Rahim Badri Gargari, Eskandar Fathi-Azar, Mirmahmoud Mirnasab Pages 44-58

  This research was conducted to show psycho-social competences profile of students as non-cognitive skills, with person-based analysis and examining provided clusters and their differences based on students’ school satisfaction. 414 school kids of 5th and 6th graders from deprived urban areas completed Zhou & Ee’s (2012) social-emotional competence questionnaire (SECQ) and students’ school satisfaction sub-scale of Huebner’s (2014) Multidimensional Life Satisfaction Survey. Hierarchical cluster analysis showed that 234 (56%) and 180 (44%) clustered in the first and second as having low and high psycho-social competences, respectively. Confirming the obtained results of cluster analysis, students’ school satisfaction was used. The t test result (t=2.38, p= 0.018) indicted that there is a significant difference between groups regarding school satisfaction. The findings of this study demonstrated the competences profile and implicated the importance of psychosocial skills and competences in students' wellbeing at school and beyond i.e. life, concerning mental health in fast changing world; it should be imbedded in educational processes.

  Keywords: Psycho-social Competences, Social-Emotional Learning, School Satisfaction, Cluster analysis
 • Arash Aghighi *, Nurallah Mohammadi, Changiz Rahimi, Mahdi Imani Pages 59-79
  Introduction

  People with Illness Anxiety Disorder experience excessive worry and poor quality of life. The aim of the present study is to examine Effectiveness of Emotion Regulation Group Therapy on symptom reduction and quality of life in individuals with Illness Anxiety Disorder. This is an experimental study with pre-test and post-test design and control group. Population of the of the present study was All people with panic disorder in Shiraz city in 1398 who went to the psychiatric clinics of Shiraz University of Medical Sciences. The sample was 18 people with Illness Anxiety Disorder who were randomly assigned to the experimental group and the control group.

  Method

  The subjects in the experimental group and the control group were assessed in both pre-test and post-test periods using Structured Clinical Interview for DSM-5, Anxiety and Related Disorders Interview Schedule for DSM-5 and The World Health Organization Quality of Life questionnaire.

  Results

  results showed that Group format of Emotion Regulation Therapy significantly Improve Symptoms of anxiety and quality of life of individuals with Illness Anxiety Disorder.

  Conclusion

  Emotion Regulation Therapy throughout using Body scan mindfulness technique, Awareness of physical senses and breathe technique, and also intervention in worry and emotion regulation construct which Known as mediators in the treatment of many disorders, significantly Improve symptoms and quality of life of people with Illness Anxiety Disorder.

  Keywords: Emotion Regulation Therapy, Worry, Quality of life, Illness Anxiety Disorder
 • Hosseini B, Niknam M* Pages 80-96

  This research aimed to study on the moderating role of virtual social networks addiction in relationship between communication skills and marital satisfaction. The research method was descriptive and correlational. The statistical population of the study consisted of married employees of Tehran municipality in the years 2018-19 that based on the admission criteria, the total number of eligible participants in this study was estimated to be 720 and from this sample, 250 people (135 males and 115 females) were selected by multistage cluster sampling method. The data collection tools consisted of the Communication Skills Inventory (Jerabek 2004), Enrich marital satisfaction scale’s brief form (1993) and addiction to social networks based on mobile questionnaire (Khajeahmadi & et al., 2016). Relationships between variables were tested by Spearman correlation test and The research model was tested using Structural Equation Modeling. Structural equation modeling results showed that addiction to virtual social networks has no moderating role in the relationship between communication skills and marital satisfaction. Spearman correlation test also showed that Positive and significant (0.44) relationship between communication skills and marital satisfaction (p < 0.05). There was a significant negative relationship between marital satisfaction and communication skills with addiction to virtual social networks (respectively -0.40 & -0.38) (p < 0.05). That is, as social network addiction growth, marital satisfaction and communication skills decrease. Since communication skills and marital satisfaction are related to addiction to virtual social networks, it is necessary for health professionals to inform about the phenomenon of social networking addiction and its effects on couples' relationships.

  Keywords: Marital satisfaction, Internet Addiction, Communication Skills, Social Networking
 • mahdi abbasi, bahare sazmand *, mohammad tohidfam, mostafa abtahi Pages 97-124

  The analysis of political figures and perceiving the context in which the politicians have come to power is one of the main axes of analysis in political psychology. The two-way relationship between politics and psychology means the understanding of politics from the perspective of psychology and the understanding of psychology from the perspective of politics. In other words, political psychology and its approaches belong to broad fields such as the role of leadership and personality cult in political behavior. Explaining the nature, personality and political behavior of Imam Khomeini's leadership and the reason for his profound influence on social, cultural political developments is the purpose of this article so that it can help us to find a methodical understanding and analyze it more than before. Based on the political psychology, the main question is that what interactions were between the Imam Khomeini's personality and his style of leadership and the observance of political and human ethics? And what were the components of Imam Khomeini's political behavior in attracting people during the Islamic Revolution? The findings of this study, using conceptualization and analytical-documentary and library method, show the interaction of Imam Khomeini's personality and leadership style based on his unique political role in attracting people in the process of the Islamic Revolution and basically Imam's interaction with the elites and the scholars and his special life style since he always had simple living as a priority in his life and it has been very influential in his permanence

  Keywords: IPolitical Languagmam Khomeini, Political personology, Political Behavior, Political Tolerance
 • Leila Akrami *, Mokhtar Malekpour, Ahmad Abedi Pages 124-139

  The purpose of this study was to investigate the effect of Kate Ripley program on behavioral problems and adaptive skills in boy teens with high-functioning autism (HFA) disorder. The present study is a single- subject design of type A-B-A. The statistical population included all adolescents with HFA in Yazd city and the subject of this study was 3 boys diagnose with HFA, that selected by purposive sampling method. The BASC TM-3 (PRS-A & TRS-A) questionnaires were used to assess behavioral problems and adaptive skills. The training program was presented to the subjects individually in thirty sessions. The research data obtained through repeated measurements were analyzed for each subject. The results showed that, after receiving training, the scores of first and second subjects in behavioral problems with PND= 66.66 and for third subject with PND= 33.33 decreased and in adaptive skills for first subject with PND= 0.75 and for second and third subjects with PND= 0.66 66 increased. Based on the results, it seems that Kit Ripley's program with structured content and homework assignments has had a positive role in enhancing adaptive skills and reducing behavioral problems of adolescents with high-functioning autism.

  Keywords: Kate Ripley program, Behavioral problems, Adaptive Skills, High-functioning Autism (HFA), adolescent
 • Farhad Tanhaye Reshvanloo *, Seyed Ali Kimiaei Pages 140-156

  The purpose of present study was to investigate psychometric properties of the Satisfaction with Relationship Status Scale (ReSta) among students. The research design was descriptive-correlational and, more specifically, validating the test. The study population comprised the students of a higher education institution in Mashhad during the 2018-2019 academic year. Regarding the number of variables, for the first phase of the study 160 students and for the second phase 223 students were selected using the multistage cluster sampling method. Data were collected using the Satisfaction with Relationship Status Scale (Lehmann et al., 2015), Ten-Item Personality Inventory (Gosling et al., 2003), Young schema questionnaire (Waller et al., 2001), Depression, Anxiety, Stress Scale (Lovibond & Lovibond, 1995), The satisfaction with life scale (Diener et al., 1985) and Kessler Psychological Distress Scale (Kessler et al, 2000). The results of the exploratory factor analysis showed that the scale has a one-factor structure with an explained variance of 61.67% and demonstrated good confirmatory validity. The Cronbach's alpha, split-half, and Guttmann coefficients were between 0.84 and 0.91. The positive correlation with personality traits implied a convergent validity, and the negative correlation with social isolation, depression, and psychological distress revealed the divergent validity of the scale. Gender and relationship satisfaction could predict life satisfaction. The Item-Response parameters of the scale were at a desirable level. Overall, the Satisfaction with Relationship Status Scale demonstrated acceptable validity and reliability and can thus be dependably used in studies of interpersonal relationships among students.

  Keywords: Satisfaction with Relationship Status, Factor structure, Validation, Item-Response Theory
 • Mohammad Tohidfam *, Yousef Mehrian, Aliasghr Zargar, Habibollah Abolhasan Shirazi Pages 157-169

  Abstract Iran's exposure to modernity has always been one of the controversial debates over recent decades in Iran's intellectual atmosphere. These discussions can be examined and analyzed from different angles by creating different perspectives among intellectuals. The atmosphere of the nineteenth century, the infiltration and breach of modernity in Iran, has been associated with many intellectual challenges, without considering internal issues. The challenge with traditional Islamists and Iranian nationalism has caused some traditional people such as Seyyed Ahmad Kasravi and Seyed Hassan Taghizadeh, both of the traditional clerics, to undergo a profound dissent. The present article responds to the causes and factors of this dissent. It will test the hypothesis that environmental conditions, unhealthy family education, and some of the traditionalistic prejudice of the traditionalists, and the lack of ideas and new ideas in those circumstances, led to dissent, and later even the struggle against the Islamists among them. In this article, the character of both thinkers and the causes and factors of changing their thoughts from two aspects of hermeneutics and psychology of personality are carefully examined. 

  Keywords: Islamic, Modernity, Kasravi, Taghizadeh, hermeneutics, Horniya
 • Sepideh Shirzad *, Shirin Koushki, Valiollah Farzad, Afsane Ghanbari Panah Pages 170-185

  Evaluation of structural model of Psychological capital based on personality traits(neuroticism,flexibility and consistency)with mediating role of problematic coping strategies. psychological capital leads individuals to be more capable of coping with problems and can handle issues more appropriately.so the aim of this study is evaluating structural model of psychological capital based on personality traits(neuroticism,flexibility and consistency) with mediating role of problematic coping strategies. This reaserch design is an applied and type of correlation studies using structural equation model.From Tehran military force familis’s male teenagers who had 13 to 18 years old,300 people had been selected with random sampling method and answered to psychological capital,Neo personality and coping strategies questionnaires.Pierson correlation method and structural equation model with Spss and Lisrel softwairs were used for data analysis. Findings showed flexibility and consistency with problematic coping strategies and psychological capital had positive and meaningful relation,.It was while neuroticism with psychological capital and problematic coping strategy had negative and meaningful correlation .Also all three personality traits had indirect effect with problematic coping strategy to psychological capital .This effect to neuroticism was negative(-0/17)ant to flexibility(+0/7)and consistency(+0/14)was positive.Finally,the result of this study has shown that the parameters of neuroticism,flexibility and consistency have meaningful effect on Psychological capital and be used for improving and progressing of Psychological capital in teanagers of military force family.

  Keywords: Psychological capital, Neuroticism, flexibility, Consistency, problematic
 • Haniyeh Kalantari Dehaghi, Ali Imanzadeh *, Nian Afrasiabi, Fatemeh Mosivand Pages 186-204

  The purpose of this study was to investigate the relationship between panic belief and psychological hardiness with tendency to critical thinking among students of the Malayer University. This descriptive study was correlational. 375 students were selected randomly using the Morgan table, and distributed proportionally in different faculties and disciplines. In order to collect information Greenberg's The Panic Belief Inventory (2001), Ricketts Critical Thinking Disposition Inventory (CTDI) (2003) and Keimarati and Najarian Iranian scale of psychological hardiness (1998) was used. The results were analyzed using descriptive and deductive statistics such as Pearson correlation and multiple regression tests. Results showed that two variables of panic belief and a tendency to critical thinking have a significant and negative relationship with each other. Also, psychological hardiness was negatively associated with panic belief. On the other hand, the tendency to critical thinking, with the exception of the level of enrichment, had a meaningful and positive relationship with psychological hardiness. This means that both variables can be increased or decreased in parallel. Panic belief can predict a generalized percentage of students' critical thinking and its subscales. Also, psychological hardiness can predict panic belief and its factors, and the tendency to critical thinking and subscales, except for scale of enrichment. According to the results of this study, we can examine the steps of cognitive-behavioral therapy and compare it with the stages of critical thinking skills training in order to strengthen each of these strategies.

  Keywords: Panic Belief, Critical Thinking, Psychological Hardiness
 • Zeynab Khanjani, Majid Mahmoud Alilou, Zeynab Ahmadi * Pages 205-220

  The aim of this study was to determine the structural relationships between attachment styles and depression, regarding to meditating role of Theory of Mind in students. This study was a descriptive-correlational study and participants were 300 undergraduate students of Tabriz university in 2017-18 that selected by cluster multistage sampling and they completed Beck Depression Inventory, Adults Attachment Inventory, Strange Stories Task and Faux Pas Recognition Test. Data analysis using structural equation modeling method showed that the measured model has a relatively favorable fit with the theoretical model (RMSEA=0.07,CFI=0.87,IFI=0.87), so that insecure attachment styles, in addition to their direct role, were able to significantly predict the symptoms of depression through theory of mind. Based on these findings, it can be concluded that the quality of relation with caregivers affects the ability of child to understand the mental and emotional states of others. In addition, the deficits of theory of mind affect the cognitive capacity and the individual has a negative perception of others and their mental states and as a result, his ability to become depressed increases. According to the results, we can say that adopting appropriate methods for identifying risk factors and preventing or modifying these factors through clinical interventions seem beneficial.

  Keywords: Attachment styles, depression, Theory of mind