فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 37 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا کریمیان* صفحات 1-10
  زمینه و هدف

  توجه به کیفیت فعالیت های علمی همواره یکی از چالش های اصلی دانشگاه ها بوده است. دراین تحقیق عوامل تبیین کننده کیفیت کارکردهای علمی مبتنی بر رویکرد شش مولفه ای گلاسیک مورد بررسی قرار گرفته است.

  روش

  روش تحقیق آمیخته با رویکرد کیفی- کمی بود و به شیوه تحلیل محتوای قیاسی انجام شده است. در بخش کیفی با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند با 20 نفر از خبرگان آموزش عالی مصاحبه شد و گرداوری داده ها تا حد اشباع ادامه یافت. داده ها مبتنی بر رویکرد شش مولفه گلاسیک تحلیل محتوا شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از دیدگاه متخصصین بررسی شد. ابزار ساخته شده بر روی 300 عضو هیات علمی از دو دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز اجرا شد و 265 پرسشنامه بازگردانده شد. پایایی ابزار با آلفای کرونباخ 96% تایید شد. تحلیل عاملی با نرم افزار Spss 22 و لیزرل، انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس تحلیل محتوای کیفی، 153 کد باز استخراج شد که با تلخیص و دسته بندی داده ها در نهایت در6 طبقه اصلی، 13 مولفه میانی و 29 گویه تلخیص شد. مجموع گویه ها 69% سازه کیفیت را تبیین می کردند. بیشترین بار عاملی در تبیین کیفیت مربوط به گویه های «نشردانش» بود.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد سازوکارهای رسمی نظیر بسترهای قانونی، مقررات، نظام ارزشیابی و ارتقاء، منابع و انگیزه های بیرونی به عنوان پیش نیاز توسعه کارکردهای علمی لازم است اما ماندگاری و کیفیت این معیارهای از عوامل نا آشکارتری چون اعتماد، تعامل و تعهد تاثیر می پذیرد.

  کلیدواژگان: کارکرد علمی، کیفیت، دانشگاه، دانش پژوهی، مدل گلاسیک
 • رضا شامی*، داریوش غلامزاده، احمد ودادی صفحات 11-27
  زمینه و هدف

  هدف از مطالعه حاضر تبیین و مقایسه تحلیلی مدل پرداخت مبتنی بر عملکرد با رویکرد آموزشی در مراکز آموزشی و درمانی کشور است.

  روش بررسی

  این پژوهش به دو روش تحلیل ساختار - درون مایه  و روش اسنادی است .جامعه آماری تحقیق ، شامل کلیه مدیران ، کارشناسان و متخصصان نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد مرکز قطب شش کلان کشور است . روش نمونه گیری مورد استفاده روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی بود که اشباع نظری نمونه گیری در نفر 10 احراز شد . برای جمع آوری اطلاعات در خصوص مولفه های سیستم پرداخت فعلی از روش مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شد .همچنین برای دستیابی به اعتماد از دو ابزار بازرسی خارجی و اعتبار بیرونی استفاده شد .جهت تحلیل خصوصیات زمینه ای از نرم افزار Spss 25  و برای کد گذاری و تدوین مدل موجود از نرم افزار  Nvivo 12 استفاده شد.

  یافته ها

  یافته نشان میدهد از بین 22 مولفه تاثیر گذار در فرمول محاسبه پرداخت مبتنی بر عملکرد در مراکز آموزشی و درمانی کشور در عمل تنها 7 متغیر اصلی 5 مولفه فرعی در عمل دخیل بوده و متغیر های تاثیر گذار دیگر مانند مقوله آموزش در این سیستم مالی لحاظ نشده است.

  نتیجه گیری

   در مدل پرداخت مبتنی بر عملکرد در ایران علیرغم اختصاص بیشترین زمان کاری توسط پزشکان و کارکنان در مراکز آموزشی و درمانی به مقوله آموزش دانشجویان، تفاوت چندانی در شیوه پرداخت مبتنی بر عملکرد این مراکز با در مراکز صرفا درمانی وجود ندارد.

  کلیدواژگان: آموزش دانشجویان، مدل های پرداخت مبتنی بر عملکرد، مراکز آموزشی و درمانی
 • ندا اورکی فر*، محمدجعفر شاطرزاده، نگین مرادی، شهلا زاهدنژاد صفحات 28-38
  مقدمه

  محیط آموزشی به معنای هر آن چیزی است که در کلاس، موسسه، دانشکده یا دانشگاه اتفاق می افتد. دریافت بازخورد درباره نگرش دانشجویان از محیط آموزشی یکی از مهمترین مولفه های ارزیابی این محیط است. هدف از انجام این مطالعه مقایسه نگرش دانشجویان رشته های مختلف مقطع کارشناسی دانشکده علوم توانبخشی اهواز درباره محیط آموزشی با استفاده از نسخه فارسی پرسشنامه DREEM (Dundee Ready Education Environment Measure) بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی توصیفی - مقطعی 137 دانشجوی سال سوم و چهارم مقطع کارشناسی رشته فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، شنوایی شناسی و کاردرمانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 1397-98 مشغول به تحصیل بودند پرسشنامه  DREEM را تکمیل کردند. این پرسشنامه دارای 5 حیطه است و حداکثر  نمره کلی آن 200 است. در این ابزار نمره بیشتر بیانگر  نتیجه ارزیابی مطلوب تر است.

  نتایج

  نمره کلی پرسشنامه DREEM برای رشته شنوایی شناسی بیش از 75 درصد حداکثر نمره در رشته های فیزیوتراپی ، گفتاردرمانی و کاردرمانی نیز بیش از 65 درصد حداکثر نمره کلی بود. میانگین نمره هر حیطه بر حسب درصدی از حداکثر نمره آن نشان داد که در همه رشته های تحصیلی مورد مطالعه کمترین درصد مربوط به حیطه 3 و بیشترین درصد مربوط به حیطه 4 بود. بررسی سوالات پرسشنامه نیز برای هیچ سوالی میانگین  نمره کمتر از  2 را نشان نداد.

  نتیجه گیری

  بر اساس پرسشنامه DREEM نگرش دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های مختلف دانشکده علوم توانبخشی اهواز درباره محیط آموزشی مثبت بوده و از این رو محیط آموزشی در وضعیت مطلوب قرار دارد.

  کلیدواژگان: پرسشنامه، محیط آموزشی، دیدگاه دانشجویان
 • خدیجه آذر، یوسف نامور*، اعظم راستگو، جواد حاتمی، صدرالدین ستاری صفحات 40-50
  زمینه و هدف

  شیوه خدمت محوری یک نمونه استراتژی مبتنی بر پاسخگویی به نیاز ذی نفعان است که بر فرآیندهایی نظیر پیوند میان دنیای تحقیق و کسب و کار، معرفی قابلیت های موجود در دانشگاه و اشاعه دانش در جامعه تاکید دارد. لذا، هدف اصلی این پژوهش  شناسایی و تعیین مولفه های موثر بر ارتقاء دانشگاه خدمت محور(با کارکرد خدمت به جامعه) بوده است.
   

  روش بررسی

  روش تحقیق کیفی بوده، به منظور گردآوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده ها از طریق کدگذاری و تحلیل محتوای مضامین مورد تجریه و تحلیل قرار گرفته اند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد. حجم نمونه ها نیز براساس قاعده «اشباع نظری» به تعداد 15نفر ازخبرگان و صاحب نظران نظام آموزش عالی انتخاب شدند.

  یافته ها

  نتایج بیانگر این است که مولفه های اصلی در ارتقاء دانشگاه خدمت محور عبارتند از: نیروی انسانی، پاسخگویی و شفافیت، شیوه های خدمت رسانی، حفظ استقلال دانشگاهی، ساختار انعطاف پذیر، داشتن فرهنگ دانشگاهی، رهبری و مدیریت دانشگاه، استاندارد سازی و نیازسنجی، استقرار نظام تنظیم کیفیت خدمات، توسعه فناوری و نوآوری می باشند.

  نتیجه گیری

  دیدگاه جامعه پژوهش این بود که با توجه به وضعیت نامطلوب خدمات دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشور، جهت بهبود دانشگاه خدمت محور و رسیدن به شرایط مطلوب، مقوله های مورد اشاره می توانند بستر موثری را در ارتقاء دانشگاه خدمت محور مهیا کنند.

  کلیدواژگان: خدمت محوری، مولفه های خدمت محوری، دانشگاه
 • خدایار ابیلی*، مجید دارابی، جواد پورکریمی، محسن فرمهینی فراهانی صفحات 51-61

  هدف اصلی این پژوهش، واکاوی شایستگی های اعضای هیات علمی دانشگاه ها در تدریس با کیفیت است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است؛ به همین منظور، تعداد 12 نفر از خبرگان آموزش دانشگاهی به صورت هدفمند و با راهبرد نمونه گیری نظری انتخاب شده و به صورت نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل موضوعی (تم) استفاده شد. برای اطمینان از روایی پژوهش، از بررسی توسط اعضاء (مصاحبه شوندگان) و روش چند سویه نگری منابع داده ها و برای محاسبه پایایی کدگذاری های انجام شده، از روش های پایایی باز آزمون و پایایی توافق درون موضوعی (توافق بین دو کدگذار) استفاده گردید. پس از پیاده سازی محتوای مصاحبه ها و تحلیل مقدماتی آن ها، کدها یا مفاهیم اولیه شناسایی و به منظور دستیابی به مقوله های اصلی کدهای مشابه در طبقه هایی خاص قرار گرفتند. درنهایت برای هر یک از طبقات عنوانی که دربرگیرنده کل کدهای آن طبقه باشد، انتخاب گردید. درنتیجه این مطالعه شایستگی های اعضای هیات علمی برای تدریس با کبفت مشخص گردید که به اعتقاد خبرگان آموزش دانشگاهی، برای حصول کیفیت در تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه ها؛ توجه به شایستگی های حرفه ای، تخصصی، اجتماعی-ارتباطی، اخلاقی، علاقه مندی به تدریس و ویژگی های شخصیتی از اهمیت برخوردار می باشند.

  کلیدواژگان: شایستگی، اعضای هیات علمی، تدریس، کیفیت
 • سجاد رمضانی، حامد آرامجو، عباسعلی رمضانی، مینا همتی* صفحات 62-68
  مقدمه

  انگیزه یکی از عوامل اساسی در یادگیری است و می تواند بر جنبه های مختلف رفتاری دانشجویان نیز در محیط های آموزشی موثر باشد. این مطالعه با هدف تعیین انگیزه تحصیلی دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور در سال 1396 طراحی و اجرا گردید.

  روش کار

  این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و مقطعی بوده، که  بر روی تعداد 334 نفر از دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور انجام شد. جهت گرد آوری داده ها از پرسشنامه انگیزش تحصیلی و پرسشنامه محقق ساخته مربوط به عوامل مرتبط استفاده گردید. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آمارهای توصیفی و تحلیلی و آزمون هایt-test  و آنالیز واریانس یکطرفه وx2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین سنی افراد مورد مطالعه 1.57±20.53 سال و میانگین انگیزه تحصیلی دانشجویان 18.75±124.04 از مجموع 196 امتیاز بود. همچنین بین میزان انگیزه تحصیلی و هریک از سطوح مربوط به امور رفاهی ، آموزشی و آینده شغلی و همچنین متغیرهای سن ، جنس و دانشگاه محل تحصیل اختلاف معنی داری مشاهده شد (P<0/05). همچنین ارتباط معناداری (P<0/05) بین بعد درونی انگیزه و بعد بیرونی انگیزه مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  نظر به وجود ارتباط بین انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط، توجه بیشتر مسیولین به این عوامل انتظار می رود تا ضمن بررسی این عوامل و رفع موانع، با افزایش انگیزه دانشجویان جهت رشد و شکوفایی آنها اقدام گردد.

  کلیدواژگان: انگیزش، تحصیل، دانشجو، علوم آزمایشگاهی
 • هاجر ابراهیمی، شایسته صالحی*، علیرضا ایرج پور صفحات 76-84
  زمینه و هدف

  آموزش بین حرفه ای یکی از رویکردهای جدید در آموزش دانشجویان و فراگیران سلامت می باشد و می تواند سبب افزایش همکاری های بین حرفه ای و بهتر شدن کیفیت مراقبت از بیمار گردد. هدف از این پژوهش،  مقایسه ادراک دانشجویان از آمادگی یادگیری بین حرفه ای قبل از عرصه و عرصه در دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی_همبستگی بر روی 312 نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی ترم های 5، 6) قبل از عرصه) و 8 (عرصه) دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان با نمونه گیری دردسترس انجام شد. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد آمادگی برای یادگیری بین حرفه ای (RIPLS) استفاده شد. سپس تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS22  صورت گرفت.

  یافته ها

  از بین 312 پرسشنامه ای که توزیع گردید 284 پرسشنامه تکمیل شدند. 8/89 درصد مونث و 2/10 درصد مذکر بوده اند. یافته های این تحقیق نشان داد اختلاف معناداری در میانگین نمرات ادراک از آمادگی یادگیری بین حرفه ایی بین دانشجویان قبل عرصه و عرصه وجود دارد (001/0>p) و میانگین نمرات دانشجویان عرصه در کل مقیاس و تمام زیر مقیاس ها بطور معناداری بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  آمادگی دانشجویان برای یادگیری بین حرفه ای در سطح مناسبی است. دانشجویان در زمینه ی کار تیمی و همکاری نسبت به هویت حرفه ای و نقش و مسولیت ها از آمادگی بیشتری برخوردار بودند

  کلیدواژگان: ادراک، یادگیری بین حرفه ای، آمادگی، دانشجویان پرستاری و مامایی
 • سید محمد رضوی، اطهر امید*، حسین رضایی، سعیده خالصی صفحات 77-83
  مقدمه

  بسیاری از محققین هوش هیجانی، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را از مولفه های مهم در عملکرد تحصیلی دانسته اند. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی یادگیری با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه مقطعی، توصیفی-تحلیلی که در سال تحصیلی 97-96 بر روی 196 نفر از دانشجویان رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شامل 103 نفر دختر و 93 نفر پسر صورت گرفت، جهت ارزیابی هوش هیجانی و باورهای انگیزشی دانشجویان به ترتیب از پرسشنامه هوش هیجانی بردبری (2006) و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریج و دیگروت (1990) استفاده شد. اطلاعات حاصل در نرم افزار SPSS نسخه 22 وارد و با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  طبق نتایج این مطالعه، هوش هیجانی و راهبرد انگیزشی یادگیری ارتباط مستقیم و معناداری با یکدیگر داشته اند. (Pvalue<0.001) . در حالیکه عملکرد تحصیلی با هوش هیجانی بدون ارتباط معنی دار (P value>0/05) و با راهبردهای انگیزشی یادگیری دارای ارتباط مستقیم و معنادار بود (P value=0.042).

  نتیجه گیری

  هوش هیجانی به صورت غیرمستقیم با واسطه گری راهبردهای انگیزشی بر عملکرد تحصیلی تاثیرگذار است

  کلیدواژگان: عملکرد تحصیلی، هوش هیجانی، دانشجو، دندانپزشکان
|
 • Zahra Karimian* Pages 1-10
  Background and Objective

  Paying attention to the quality of academic activities has always been one of the major challenges for universities. In this study, the factors explaining the quality of scientific functions based on the Glassic six-component approach are investigated.

  Method

  The Mixed method was used in this research with qualitative-quantitative approach with deductive content analysis. In the qualitative section, using in-depth and semi-structured interview tools, 20 experts in the field of medical sciences, humanities, basic sciences and engineering were interviewed and until saturation continued. The data were analyzed using content analysis based on Glassic six-component model. The face and content validity of the questionnaire were evaluated by five expertschr('39') view point. 300 faculty members from two universities of Shiraz University, and Shiraz University of Medical Sciences were administered and 265 questionnaires were returned. The reliability of questionnaire was confirmed by Cronbachchr('39')s alpha 96%. The Exploratory and Confirmatory factor analysis were analyzed by Spss 22 and LISREL.

  Results

  in content analysis, 153 codes were extracted. they were summarized and categorizing into 6 main categories, 13 middle components and 29 items. based on factor analyzing, The main factor in explaining quality was chr('39')Knowledge Sharingchr('39') items.

  Conclusion

  It seems that formal mechanisms such as legal frameworks, regulations, evaluation and promotion system, external incentives are needed as the first requirements for the development of scientific functions, but the reliability of quality criteria are effected by hidden factors such as trust, interaction and Commitment.

  Keywords: Scientific Function, Quality, University, Scholarship, Glassick Model
 • Reza Shami*, Dariush Gholamzadeh, Ahmad Vedadi Pages 11-27
  Background and Purpose

  This study aims to explain and analytically compare the performance-based payment models with an educational approach in the educational and medical centers of Iran.

  Analysis Methods

  This is and applied- developmental research in terms of purpose and the two methods of structure-thematic and the documentary analysis methods have been used. We have used purposive and sequential sampling methods and the theoretical saturation of sampling was achieved in 10 people. The semi-structured interviews were used to collect information about the components of the current payment system. The external inspection and external validity were used to reach the reliability, as well. To analyze qualitative data, the existing model was coded and compiled using Nvivo 12 software.

  Findings

  The findings indicate that among the 22 most influential components in the performance-based payment calculation formula in the Iranian educational and medical centers, only 7 main variables and 5 subcomponents were practically involved and other influential variables such as the category of education is not included in this financial system.

  Conclusion

  In the performance-based payment model in Iran, despite physicians and staff in the educational and medical centers allocate most of their working time to the student education, there is not a large difference in the payment method based on the performance of these centers with the centers that are purely medical.

  Keywords: Student education, performance-based payment models, educational, medical centers
 • Neda Orakifar*, Mohammad Jafar Shaterzadeh, Negin Moradi, Shahla Zahednejad Pages 28-38
  Introduction

  The educational environment (EE) is anything happening within the university including classrooms and departments. Getting feedback on studentschr(chr('39')39chr('39')) attitudes to the educational environment is one of the most important components of evaluating this environment. The purpose of this study was to compare the attitudes of undergraduate students of Ahvaz Faculty of Rehabilitation Sciences about the educational environment using the Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM) questionnaire.

  Methodology

  In this descriptive cross-sectional study, 137 third- and fourth-year undergraduate students in the fields of physiotherapy, speech therapy, audiology, and occupational therapy who completed the second semester of the academic year 1397-98 completed the DREEM questionnaire. This questionnaire has 5 domains and its maximum score is 200. In this tool, the score indicates more favorable evaluation result.

  Results

  Overall score of DREEM questionnaire for audiology was more than 75% of maximum score. In physiotherapy, speech therapy and occupational therapy it was more than 65% of maximum score. In all studied fields, the average score of each domain in terms of percentage of its maximum score showed that the lowest percentage belonged to area 3 and the highest percentage to area 4. The questionnaire survey also did not show a mean score below 2 for any question.

  Conclussion

  According to the DREEM questionnaire, the attitude of undergraduate students in Ahvaz Faculty of Rehabilitation Sciences was positive about the educational environment and therefore the educational environment is in a desirable situation.

  Keywords: Questionnaire, Educational environment, students view point
 • Khadije Azar, Yousef Namvar*, Azam Rastgoo, Javad Hatami, Sadraddin Sattari Pages 40-50
  Background and purpose

  The service-oriented approach is a type of strategy based on satisfying the need of society which therefore stresses the processes such as the link between research and business worlds, introducing the existing talent of the university and spreading knowledge in society.

  Analysis method

  In order to collect data, a semi-structured interview technique was used as a research method to analyze contents in the study. Sampling data was randomized through coding and analyzing contents. A sample of 15 people of experts and intelects of higher education system was randomly selected in a talented way based on the "theoretical saturation principle".

  Results

  The results indicated that the main components of the promotion of the service-oriented university contains: man power, responsiveness and transparency, means of service, maintaining academic independence, flexible structure, democratization, leadership and university management, standardization and needs assessment, establishment of service quality regulation, technology development and innovation.

  Conclusion

  The aim of the study was that the above mentioned categories could provide an effective foundation to improve service-oriented university in order to achieve favorable conditions, given the unfavorable status of academic activities in the countrychr('39')s higher education system.

  Keywords: service - oriented, service- oriented components, university
 • Khodayar Abili*, Majid Darabi, Javad Porkarimi, Mohsen Farmahinifarahani Pages 51-61

  The main purpose of this research is to exploration  the competencies of faculty members in quality teaching. This research was conducted base on framework of qualitative approach. To this purpose, 12 University Education Experts  were selected purposefully and with a theoretical sampling strategy and interviewed in a semi-structured way. To analyze the data, the thematic analysis technique was used. To ensure the validity of the research used of reviewed by members (interviewees) and the triangulation of the data sources methods. Also, to calculate reliability were used of the retest and the agreement between the two coder methods. After implementing the content of the interviews and their preliminary analysis, Codes or basic concepts were identified and In order to achieve the main categories, similar codes are placed on specific categories. Finally, for each of the categories, the title that contains the entire codes was select. As a result of this study, According to university education experts, this competencies is important for the quality of teaching of faculty members : Professional, specialized, socio-communicative, ethical, teaching interest and personality traits are important

  Keywords: quality teaching, faculty members, competencies
 • Sajjad Ramazani, Hamed Ramazani, Abbasali Ramazani, Mina Hemmati* Pages 62-68
  Introduction

  Motivation is one of the key factors in learning and it can affect the various aspects of student behavior in the educational system. The aim of this study was to determine the academic motivation of the students of Laboratory Sciences of the Eastern Medical Sciences Universities in 2017.

  Methods

  This descriptive-analytical and cross-sectional study was conducted on 334 Medical laboratory students studying at the universities of eastern medical sciences in Iran. For data collecting, Academic Motivation Scale (AMS) and a researcher-made questionnaire for related factors which validity and reliability were confirmed in previous studies have been used. Finally, the data were analyzed by SPSS software using descriptive and analytical statistics and t-test, one-way ANOVA and x2 tests.

  Results

  The results showed that the mean age of the students was 20.53±1.57 years and the average studentchr(chr('39')39chr('39'))s motivation was 124.04±18.75 out of 189 points. Also, There was a significant difference (P<0.05) between the level of educational motivation and each level of welfare, educational and job prospects as well as the variables of age, sex, and university. Also there was a significant relation between extrinsic motivation and intrinsic motivation.

  Conclusion

  Regarding the results of the study and the relationship between academic motivation and related factors, as well as the average studentchr(chr('39')39chr('39'))s motivation, more attention should be paid to these factors to remove these obstacles and lead to increasing the studentschr(chr('39')39chr('39')) motivation for their growth and development.

  Keywords: Motivation, Education, Student, Medical laboratory sciences
 • Hajar Ebrahimi, Shayesteh Salehi*, Alireza Irajpour Pages 76-84
  Background and Purpose

  Interprofessional education is one of the new approaches to health education for students and learners And it can enhance inter-professional collaboration and improve the quality of patient care. The purpose of this study was to compare studentschr(chr('39')39chr('39')) perceptions of pre-vocational and inter-professional learning readiness in Nursing and Midwifery Faculties of Islamic Azad University of Isfahan in2018.

  materials and methods

  This descriptive-correlational study was performed on 312 Nursing and Midwifery students Faculties, Islamic Azad University of Isfahan Sampling was made available. In this study, a standardized Interpersonal Learning Preparedness Questionnaire (RIPLS) was used. Data were analyzed by SPSS22 software.

  Findings

  The findings of this study showed that there is a significant difference in the mean scores of perception of inter-professional learning readiness between pre-field and field students (p <0.001) And the mean scores of students were significantly higher in the whole scale and in all sub-scales.

  Conclusion

  Students were more prepared for teamwork and collaboration than for professional identity and roles and responsibilities

  Keywords: Interprofessional Learning, apprenticeship, apprenticeship on site
 • Sayed Mohammad Razavi, Athar Omid*, Hosein Rezaee, Saeedeh Khalesi Pages 77-83
  Introduction

  Emotional Intelligence (EI) and motivated beliefs, and self-regulated learning strategies are two major components in academic performance in the views of a considerable number of investigators. Accordingly, the current study aims to evaluate the correlation among EI, motivated strategies for learning and the academic performance of dental students in Isfahan University of medical Sciences (IUMS).

  Methods and material

  This descriptive, analytical, cross-sectional study carried out on 196 dental students in IUMS. On one the hand, to evaluate EI and motivated beliefs of students, the EI test (Bradberry, 2006) was implemented and on the other hand, the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) (Pintrich & De Groot, 1990) was applied which was notably assessed and confirmed in terms of validity and reliability. The collected data were analyzed with SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, version 22) using independent samples t-test and Pearsonchr('39')s correlation coefficient (r) (P<0/05).

  Results

  The results suggested a significant positive correlation between EI and motivated strategies (r=0.392; P-value<0.001) whereas there was an insignificant poor correlation between EI and academic performance (r=0.078, P value>0.05) but a significant positive correlation between motivated strategies (r=0.190; P value=0.042).  

  Conclusion
  Emotional Intelligence indirectly mediates Motivated Strategies on academic performance.
  Keywords: Academic performance, Emotional Intelligence, Dentist, Students