فهرست مطالب

 • Volume:21 Issue: 3, 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/07/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • گووین داراجو ارچونان* صفحات 163-171

  موفقیت باروری در بوفالو تا حد زیادی بستگی به تشخیص دقیق فحلی و زمان تلقیح مصنوعی (AI) دارد. فراسنجه‌های مختلف دیداری، رفتاری، بیوشیمیایی و بالینی-مامایی با دقت مورد بررسی و ردیابی قرار گرفته و یک مدل ترکیبی مقرون به صرفه برای شناسایی فحلی در بوفالوها ایجاد شده است. فرومون‌ها نقش اساسی در تولید مثل و رفتار پستانداران ایفا می‌کنند. ادرار، یک ماده بیولوژیکی به راحت در دسترس که منعکس کننده وضعیت داخلی حیوان می‌باشد، برای بررسی ترکیبات فرومون‌ها در طی مراحل مختلف چرخه فحلی با استفاده از آنالیز کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS)، مورد استفاده قرار گرفت. مشخص شد که در بین ترکیبات شناسایی شده، 4-متیل فنول (4-mp, p-Cresol) و 9-اکتادکانویید اسید (اسید اولییک) مختص به فحلی هستند و بنابراین نشانگرهای نوید بخشی برای فحلی خواهند بود. به طور مشابه، شناسایی هورمون لوتیینه کننده (LH) در ادرار نیز برای پیش بینی زمان تخمک گذاری در بوفالوها مورد توجه قرار گرفت. تلاش در جهت تولید کیت زیست سنجی مقرون به صرفه برای شناسایی فحلی، موفقیت نسبی به دست آورده است. طرح در دست انجام تیم مربوطه، تولید یک سنسور زیستی برای شناسایی ترکیبات فرومونی مختص به فحلی در ادرار است. تولید کیت زیست سنجی مبتنی بر ذرات نانو برای شناسایی LH ادراری جهت پیش بینی موثر فحلی یا تخمک گذاری نیز در دست اقدام است.

  کلیدواژگان: بوفالو، LH، تخمک گذاری، فرومون، ادرار
 • تورخان توران، هاکان ایشیدان* صفحات 172-179

  پیشینه: 

  آستروویروس سگ (CAstV) به عنوان علت اولیه گاستروانتریت در حیوانات جوان در سراسر جهان در نظر گرفته شده است، در حالی که وسیویروس سگ (CVeV)، و سیرکوویروس سگ (CCiV) گهگاه گزارش می‌شود.

  هدف

  هدف این مطالعه بررسی وجود و خصوصیات مولکولی این 3 ویروس در ترکیه بود.

  روش کار

  نمونه‌های مدفوع از 150 قلاده سگ پناه داده شده دارای مشکلات گوارشی (127 قلاده سگ بالغ و 23 توله) جمع آوری شد و به وسیله آنالیز نسخه‌برداری معکوس-واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (RT-PCR) روی توالی بخشی ژن RdRp (ORF1b) برای CAstV، ژن ORF2 از CVeV و پروتیین کپسید (Cap) و ژن پروتیین مرتبط با همانندسازی (Rep) از CCiV مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌های مثبت به صورت تصادفی انتخاب شده و جهت توالی یابی ارسال شدند و آنالیز مولکولی بر اساس توالی یابی بخشی انجام شد.

  نتایج

  مشخص شد که 66% (99 از 150) از سگ‌های مبتلا به اسهال برای CAstV، 33/3% (5 از 150) برای CVeV و 6% (9 از 150) برای CCiV مثبت بودند. چهار تحت ژنوتیپ برای CAstV و 2 تحت ژنوتیپ برای CVeV بر اساس آنالیز مولکولی پیشنهاد می‌شود. رابطه فیلوژنیک CCiV با سویه‌های دیگر به دست آمده از مناطق مختلف بیشتر نشان داده شد.

   نتیجه‌گیری:

   این مطالعه بر اهمیت ویروس‌های نوظهور در سگ سانان، طبقه بندی آن‌ها و سهم متناسب این ویروس‌ها در موارد گاستروانتریت تاکید دارد. نتیجه گرفتیم که عفونت آستروویروسی به عنوان مهمترین عامل اسهال در سگ‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. با این وجود شیوع وسیوویروس و سیرکوویروس در موارد نسبتا کم، باعث می‌شود که از اهمیت کمتری در ترکیه برخوردار باشند.

  کلیدواژگان: آستروویروس سگ، سیرکوویروس سگ، وسیویروس سگ، اسهال، ترکیه
 • ایفوما چاینیر اوگوو *، لئو لی، چینگ، چیدوزی کلیفورد اوگوو، جان اوسیتادیما آرینزه اکویه، کندی فواینک فو چاه صفحات 180-187

  پیشینه: 

  سویه‌های اشریشیا کولای بیماری‌زای پرندگان (APEC) به علت ویژگی‌های حدت وابسته به ارگانیسم، با شرایط مختلف بیماری در گونه پرندگان مرتبط هستند.

  هدف

  این مطالعه با هدف تعیین خصوصیات بیماری‌زایی در شرایط برون تنی و ژن‌های کد کننده حدت یافت شده در سویه‌های اشریشیا کولای مرتبط با کولی باسیلوز در ماکیان، انجام شد.

  روش کار

  پنجاه و دو کشت استاک (پایه) از سویه‌های اشریشیا کولای جدا شده از ماکیانی که کولی باسیلوز در آن‌ها تشخیص داده شده بود، جهت قابلیت آن‌ها در تولید همولیز بر روی آگار خون و برداشت رنگ کنگو رد مورد بررسی قرار گرفتند. ویژگی‌های مولکولی با استفاده از تکثیر ژن‌های کد کننده حدت مرتبط با APEC به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  به ترتیب 11 (22%) و 41 (71%) مورد برای همولیز در آگار حاوی 5% خون گوسفند و آگار کنگو رد مثبت بودند. تعداد 9 ژن مرتبط با حدت به این شرح: FimH (96%)، csgA (52%)، iss (48%)، iut (33%)، tsh (21%)، cva (15%)، kpsII (10%)، pap (2%)، و felA (2%) تشخیص داده شدند.

  نتیجه‌گیری:

   سویه‌های APEC ویژگی‌های حدت را نشان داده و دارای ژن‌های کد کننده حدت بودند که می‌تواند تهدیدی برای جمعیت طیور و بهداشت عمومی باشد. ژن‌های حدت قلمداد شده تقریبا در همه جدایه‌ها متنوع و متفاوت بودند که دلالت بر این دارد که بیماری‌زایی چند عاملی بوده و عفونت چند وجهی است که این مساله می‌تواند برای تشخیص و کنترل عفونت‌های ناشی از APEC نگران کننده باشد.

  کلیدواژگان: APEC، ماکیان، کولی باسیلوز‏، ژن های حدت
 • حمید واعظ، فهیمه قنبری، امیرحسین صاحبکار، فرزاد خادمی* صفحات 188-197

  پیشینه: 

  عفونت‌ سالمونلا (سالمونلوزیس) یک بیماری باکتریایی مشترک بین انسان و دام است. استفاده گسترده از آنتی بیوتیک‌ها در صنعت پرورش دام و طیور به منظور اهداف مختلفی از قبیل درمان و بهتر کردن شرایط رشد منجر به پدید آمدن مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلا شده است، که با گذشت هر سال منجر به سخت‌تر شدن درمان عفونت‌های سالمونلایی می‌شود.

  هدف

  تعیین فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی سروتایپ‌های سالمونلاهای جدا شده از حیوانات در استان‌های مختلف ایران.

  روش کار

  به منظور پیدا کردن مقالات معتبر، پایگاه‌ داده‌های الکترونیکی ملی و بین المللی را با استفاده از واژه‌های کلیدی مناسب جستجو کردیم.

  نتایج

  پس از استفاده از معیارهای از پیش تعیین شده، 54 مقاله که الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سروتایپ‌های سالمونلا را ارزیابی کرده بودند، وارد مطالعه شدند. جدایه‌های سالمونلا اغلب در برابر نالیدیکسیک اسید (67%)، تتراسایکلین (9/66%)، استرپتومایسین (6/49%) و در ادامه تری متوپریم/سولفامتوکسازول (6/41%)، و کانامایسین (6/23%) مقاوم بودند. بیشترین میزان حساسیت در برابر ایمی پنم، مروپنم، و سفپیم دیده شد به طوری که به ترتیب 7/1%، 4/1%، و 9/1% از جدایه‌ها مقاوم بودند. 

  نتیجه‌گیری:

   یافته‌ها نشان داد که فراوانی میزان مقاومت جدایه‌ها در برابر نالیدیکسیک اسید، تتراسایکلین، و استرپتومایسین بالا می‌باشد و استفاده از آن‌ها باید محدود شود. علاوه بر این، میزان مقاومت در برابر آنتی بیوتیک‌های دیگر از قبیل کلرامفنیکل، آمپی سیلین، سفالوتین، سفکسیم و انروفلوکساسین در وضع هشدار دهنده‌ای می‌باشد که خواستار توجه در برنامه‌های کنترل عفونت در آینده و نظارت بر تجویز آنتی بیوتیک‌ها است.

  کلیدواژگان: حیوانات، مقاومت آنتی بیوتیکی، سالمونلا، سالمونلوزیس
 • سعید ارازی، منصور میاحی *، فروغ طلازاده، زهرا برومند، رمضانعلی جعفری صفحات 198-202

  پیشینه:

   آدنوویروس‌های پرندگان (FAdVs) به طور گسترده در سراسر جهان پخش شده‌اند، و گونه‌های پرندگان اهلی در تمام سنین حساس هستند. آدنوویروس‌های پرندگان (FAdVs) می‌تواند به 5 گونه مختلف (A-E) با ژنوتیپ‌های مختلف و 12 سروتیپ تقسیم شوند. برخی از ژنوتیپ‌ها یا سروتیپ‌ها باعث سندرم هپاتیت-هیدروپر کاردیوم (HPS)، هپاتیت همراه با گنجیدگی درون هسته‌ای (IBH)، و زخم‌های سنگدانی آدنوویروسی (AGE) می‌شوند.

  هدف

  شناسایی FAdVs از نظر سرولوژی و مولکولی و توالی یابی FAdV در گله‌های ماکیان گوشتی استان گلستان.

  روش کار

  از دی 1396 تا خرداد 1397 بافت‌های کبدی و نمونه‌های خون از 31 گله ماکیان گوشتی مشکوک به IBH جمع آوری شدند. واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) بر روی نمونه‌های کبدی انجام شد و نمونه‌های مثبت توالی یابی شدند و آنتی بادی علیه FAdVs با آزمون ایمونوسوربنت متصل به آنزیم (ELISA) اندازه‌گیری شد.

  نتایج

  از 31 گله، 29 گله (5/93%) دارای تیترهای بالای آزمون الایزا برای FAdVs بودند و 22 گله (96/70%) در آزمون PCR مثبت بودند. آنالیز توالی یابی نشان داد که جدایه‌ها متعلق به ژنوتیپ D و E آدنوویروس هستند.

   نتیجه‌گیری: 

  هپاتیت همراه با گنجیدگی درون هسته‌ای ایجاد شده توسط FAdVs به طور فزاینده‌ای در گله‌های ماکیان گوشتی استان گلستان در گردش هستند و برای تدوین اقدامات پیشگیرانه، توجه بیشتر و برنامه‌های پایش مزارع مرغ مادر و ماکیان گوشتی لازم است. همچنین واکسیناسیون مزارع طیور در ایران نیاز به مطالعات تکمیلی بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: آدنوویروس، هپاتیت همراه با گنجیدگی درون هسته ای، ایران‏، شناسایی مولکولی، سرولوژی
 • م. ن. طولبه هاله، محمد ای. عبدالرحمان مونا *، و م. عبدالقانی هبه صفحات 203-210

  پیشینه: 

  هموپروتیوس کلمبه به طور گسترده‌ای در مناطق گرم سیری و نیمه گرم سیری پراکنده شده است و سبب ایجاد بیماری شبه مالاریا در کبوتران می‌شود.

  هدف

  مطالعه حاضر با هدف توصیف موقعیت فیلوژنیک هموپروتیوس کلمبه در کبوتران در استان شارکیا مصر بر اساس توالی یابی بخشی ژن cytb به عنوان مناطق حفاظت شده، انجام شده است. بارکد DNA از ژن cytb در طراحی ‎آغازگرهایی که می‌توانند برای تکثیر ژن مشابه در سایر هوموسپوریدین‌های مرتبط استفاده شوند، کمک می‌کند.

  روش کار

  یکصد نمونه خون از کبوتران اهلی برای شناسایی هموپروتیوس کلمبه به وسیله واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) و بررسی رابطه آن با سایر هوموسپوریدین‌ها گرفته شد.

  نتایج

  در پرندگان مورد مطالعه، کاهش وزن 60%، آنمی 40%، نرخ رشد پایین 67/26%، اسهال 67/76%، تنگی نفس 67/66%، برخی علایم عصبی 33/33% و مرگ و میر 67/16% مشاهده شد. در معاینه پس از مرگ نمای قهوه‌ای-شکلاتی در کبد پرندگان و احتقان پارانشیم ارگان‌ها مشاهده شد. در بررسی ریزسنجی اسمیرهای خون (n=100) رنگ آمیزی شده با گیمسا، عفونت به میزان 30% مشاهده شد. درصد عفونت مشاهده شده در نرها (71/35%) نسبت به ماده‌ها (66/16%) بارزتر و در بالغین (14/57%) نسبت به کبوترهای جوان (38/15%) بیشتر بود. توالی مورد نظر مربوط به هموپروتیوس کلمبه در بانک ژن با شماره MH345964 ثبت شد و با سایر سویه‌های هموپروتیوس در باغ وحش سایو پایولو برزیل KU131585) و (KU131583 و انگلستان KX832586) و (KX832586 100% تطابق داشت. 

  نتیجه‌گیری:

  بر اساس نتایج این مطالعه تشخیص دقیق عفونت هموپروتیوس کلمبه در کبوترها با استفاده از آغازگرهای اختصاصی به درمان زود هنگام موارد مبتلا، به خصوص در حضور اشکال نابالغ کمک خواهد کرد و در نتیجه می‌تواند از نشانه‌های بالینی و ضایعات پاتولوژیک ناشی از آن که در این مطالعه ذکر شد، جلوگیری کند.

  کلیدواژگان: پرندگان، بیماری، عفونت، هموپروتئوس کلمبه کبوتر
 • رویا پورمحمد، مهرداد مهری *، حسام الدین سیفی، کامران سرداری صفحات 211-215

  پیشینه:

   اطلاعات محدودی درباره آزمایش‌های ارزیابی عملکرد در اسب‌های عرب ایرانی وجود دارد.

  هدف

  هدف از مطالعه حاضر بررسی تغییرات وابسته به زمان تروپونین قلبی I (cTnI)، آتریال ناتریورتیک پپتید (ANP)، و زیست نشانگرهای اکسیدانی/غیر اکسیدانی در سرم اسب‌های عربی قبل و بعد از تمرین‌های منظم است.

  روش کار

  نمونه‌های خون از ورید گردنی 25 راس اسب عربی قبل از تمرین؛ 5 و 18 ساعت پس از تمرین گرفته شد و جهت اندازه‌گیری غلظت‌های cTnI، ANP، مالون دی آلدهید (MDA)، توانایی آنتی اکسیدانی احیا آهن فریک (FRAP)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)، و سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم افزار SAS انجام شد.

  نتایج

  تغییرات وابسته به زمان به صورت معنی‌دار برای غلظت‌های cTnI، و GPX مشاهده شد (P<0.05). هیچ تغییرات زمان معنی‌داری در غلظت‌های ANP، FRAP، و SOD وجود نداشت. مقادیر cTnI و MDA به طور معنی‌داری پس از تمرین افزایش پیدا کردند. مقادیر GPX، 5 ساعت پس از تمرین به طور معنی‌داری افزایش یافتند و سپس تا 18 ساعت پس از تمرین کاهش پیدا کردند.

   نتیجه‌گیری:

  نتایج این مطالعه می‌تواند در مطالعات آینده در ارزیابی وضعیت سلامت اسب‌های عربی مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، نتایج فعلی می‌تواند به عنوان داده‌های توصیفی مقدماتی در ارزیابی اسب‌های عربی مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: اسب عربی، نمونه خون، زیست نشانگرهای قلبی، برنامه تمرینی
 • آلینا پیختیرووا*، جوآنا بوجک، اوا پکا، کیلب، آندرزج زاچویجا، میلان واسیل، جوراج الچکو، فیگو زیگو صفحات 216-220

  پیشینه: 

  ورم پستان ناشی از گونه‌های استافیلوکوکوس در گوسفندان یک نگرانی جدی برای دامداری‌های شیری است. 

  هدف

   هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تاثیر عفونت داخل پستانی (IMI) ناشی از گونه‌های استافیلوکوکوس بر پروفایل اسید چرب بلند زنجیره و ترکیبات شیر میش بود. 

  روش کار

   این آزمایش در یک گله از گوسفندان زوسلاچتنا والاسکا انجام شد. نمونه شیر از دو سر پستانک 20 راس گوسفند با وزن یکسان در پیک اول یا دوم شیردهی جمع آوری شد. ترکیبات فیزیکوشیمیایی اصلی شیر، تعداد سلول‌های سوماتیک (SCC)، عفونت با گونه‌های استافیلوکوکوس و آلودگی تام باکتریایی (TBC) مشخص شد. پروفایل اسید چرب چربی شیر با استفاده کروماتوگرافی گازی تعیین شد. 

  نتایج

   تعداد سلول‌های سوماتیک در شیرهای آلوده با گونه‌های استافیلوکوکوس 25/3 برابر بیشتر از (P<0.01) نمونه شیرهای آلوده نشده بود. مقدار اسید لوریک (С12:0) در چربی شیر میش‌های آلوده بیشتر بود (P<0.05). افزایش معنی‌داری (P<0.05) در سهم اسید لینولییک (C18:2n6t)، اسید آراشیدونیک (C20:4n6) و کاهش معنی‌داری (P<0.01) در سهم اسید واکسنیک (C18:1n7t) در شیر جمع آوری شده از شیر میش‌های آلوده شده با گونه‌های استافیلوکوکوس مشاهده شد. عفونت با گونه‌های استافیلوکوکوس سبب افزایش نسبت n-6 به n-3 اسید چرب غیر اشباع شد. 

  نتیجه‌گیری: 

  تغییرات در پروفایل اسید چرب شیر ناشی از عفونت با گونه‌های استافیلوکوکوس، سبب کاهش ارزش غذایی شیر میش که به عنوان یک محصول ارتقا دهنده سلامت مطرح است، می‌شود.

  کلیدواژگان: میش، اسید چرب، شیر، استافیلوکوکسی
 • جین سونالیکا، آجوتو شتی سروجانا، دهارناپه سانجال آخیلا *، موهان راج جولیت، کگالورو شیواکوماراسوامی سانتوش صفحات 221-225

  پیشینه: 

  سالمونلا یک جنس از باکتری‌ها با بیش از 2500 سروتیپ است که به عنوان مهمترین پاتوژن با منشا غذا که سبب عفونت در انسان و حیوان می‌شود، در نظر گرفته می‌شود. افزایش مقاومت‌های میکروبی و ماندگاری باقی مانده‌های آنتی بیوتیکی در ماتریس مواد غذایی، نیاز به استراتژی‌های جایگزین مدیریت عفونت را ضروری کرده است. 

  هدف

   مطالعه حاضر با هدف جداسازی و ارزیابی فعالیت لیتیک باکتریوفاژها علیه سالمونلا انجام شد. 

  روش کار

   بیست و هشت جدایه سالمونلا به دست آمده از منابع طیوری، از نظر حساسیت آنتی بیوتیکی مورد بررسی قرار گرفتند. از فاضلاب طیور برای جداسازی فاژها استفاده شد. دامنه میزبان و DNA پلی مورفیک تکثیر یافته تصادفی (RAPD)، ابزارهای حیاتی هستند که برای تمایز فاژها مورد استفاده قرار گرفتند. 

  نتایج

   جدایه‌ها مقاومت زیادی به نالیدیکسیک اسید (71%)، تتراسیکلین (71%)، نیتروفورانتویین (50%)، و آمپی سیلین (43%) نشان دادند. پنج فاژ لیتیک اختصاصی برای گونه‌های سالمونلا در این مطالعه جدا و با RAPD مشخص شدند. در ارزیابی کاهش واحد تشکیل کلنی (CFU)، بیشترین فعالیت فاژها در مقدار 01/0 شاخص نسبت تعداد ذره ویروس به سلول هدف (MOI) طی دو ساعت پس از افزودن فاژ مشاهده شد. PSE5 در غلظت MOI 01/0، به سالمونلا انتریتیدیس‌های کشت شده بر سطح تخم مرغ‌ با روش غوطه‌وری، تجویز شد. نتایج نشان داد که استفاده از فاژها سبب کاهش سالمونلای قابل بازیابی به میزان 106 × 2 CFU/ml نسبت به گروه شاهد بدون فاژ می‌شود. 

  نتیجه‌گیری: 

  نتایج ارایه شده در این جا حاکی از آن است که استفاده از درمان با باکتریوفاژها این قابلیت را دارد که به عنوان یک راه حل جایگزین برای جلوگیری از انتقال عفونت سالمونلایی در مزارع طیور جهت جلوگیری از انتقال عمودی پاتوژن، مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مقاومت آنتی بیوتیکی، فاژ درمانی‏، سالمونلا
 • امیرسعید صمیمی، سید مرتضی آقامیری، همایون بابایی، رضا حیدرآبادی پور صفحات 226-229

  پیشینه:

   پروتیین‌های فاز حاد (APPs) به علت استرس‌های مختلف در طی گامه استروس در حیوانات مزرعه ممکن است افزایش یابند. 

  هدف

   ارزیابی تغییرات APPs در گامه‌های مختلف چرخه فحلی گروه همزمان شده به روش اوسینک (SEG) و چرخه فحلی گروه همزمان نشده (NSEG)، در گاوهای نژاد هولشتاین. 

  روش کار

   دوازده راس گاو غیر باردار سالم از نظر بالینی و آزمایشگاهی نژاد هولشتاین با نمره وضعیت بدنی (BCS) 75/2 و در روز 70 شیرواری انتخاب شدند. دو گروه شامل SEG و NSEG مدنظر قرار گرفتند. خونگیری از گاوهای گروه NSEG در زمان‌های دای استروس، پرواستروس و استروس انجام شد. در گروه SEG، خونگیری در روزهای 7 (در زمان تزریق پروستاگلاندین، معادل دای استروس)، روز 9 (در زمان تزریق هورمون آزاد کننده گنادوتروپین‌ها (GnRH)، معادل پرواستروس)‏، و روز 10 (در زمان تلقیح، معادل استروس) پروتکل همزمان سازی انجام شد. غلظت‌ هاپتوگلوبین (Hp)، سرم آمیلوییدآ (SAA)، سرولوپلاسمین (Cp)، و فیبرینوژن (Fib) مورد ارزیابی قرار گرفت. 

  نتایج

   غلظت Hp در گامه استروس افزایش معنی‌داری نسبت به دای استروس (P=0.001) و پرواستروس (P=0.019) در NSEG داشت. همچنین سطح Hp در NSEG به صورت معنی‌دار بیشتر از SEG در گامه استروس (P=0.002) بود. غلظت پروتیین‌های سرم آمیلوییدآ، سرولوپلاسمین و فیبرینوژن در گامه‌های مختلف چرخه فحلی در هر گروه یا بین گامه‌های معادل چرخه فحلی دو گروه تغییرات معنی‌داری نداشت.

   نتیجه‌گیری:

   به نظر می‌رسد بر خلاف SAA، Fib و Cp، غلظت Hp می‌تواند تحت تاثیر گامه‌های مختلف چرخه فحلی قرار گیرد. اگر چه APPs شاخص‌های اختصاصی نیستند اما تغییرات آن‌ها در کنار سایر مولفه‌های بالینی و آزمایشگاهی ممکن است برای تشخیص دقیق‌تر فحلی در گاوهای شیری کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: سرولوپلاسمین، گاو شیری‏، فیبرینوژن، هاپتوگلوبین، سرم آمیلوئید آ
 • آرش قلیانچی لنگرودی، حمیده نجفی، محمدحسین فلاح مهرآبادی، زهرا ضیافتی کافی، ناصر صدری، علی هژبر راجعونی، امیر مدیری، علی صفری، حسین حسینی صفحات 230-233

  پیشینه:

  برونشیت عفونی پرندگان (IB) یک بیماری ویروسی عفونی ماکیان است. محافظت موثر ماکیان علیه تعدادی از واریانت‌های مختلف ویروس برونشیت عفونی (IBV) به دست نمی‌آید مگر اینکه ژنوتیپ‌های در حال چرخش در آن ناحیه شناسایی شوند و توانایی محافظت متقاطع واکسن‌های در حال استفاده به دست آید. 

  هدف

   در یک برنامه نظارتی IBVs، یک ژنوتیپ جدید در شمال ایران در سال 1398 شناسایی شد. این مطالعه به منظور جدا سازی و مشخص کردن این ژنوتیپ جدید IBV انجام شد. 

  روش کار

   بافت‌های نای از ماکیان‌ که علایم تنفسی داشتند جمع آوری شد. نمونه‌ها همگن و به مایع آلانتوییک تخم مرغ‌های جنین‌دار عاری از عوامل بیماری‌زا (SPF) تلقیح شدند. ویروس برونشیت عفونی به وسیله واکنش زنجیره‌ای پلیمراز زمان حقیقی (RT-PCR) شناسایی شد. ناحیه بسیار متغیر ژن S1 ویروس برونشیت عفونی برای توالی یابی تکثیر شد. 

  نتایج

   نمونه‌های مثبت از لحاظ فیلوژنی تحلیل شدند، و دو جدایه‌ مثبت همراه با سویه‌های Q1 ویروس برونشیت عفونی در یک خوشه قرار گرفتند. نتیجه‌گیری: این اولین گزارش شیوع Q1 در ایران است. تحقیقات بیشتری به منظور یافتن نقش ژنوتیپ Q1 ویروس برونشیت عفونی در کمپلکس بیماری تنفسی ماکیان مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: برونشیت عفونی پرندگان، تعیین ژنوتیپ، ایران، درخت فیلوژنی‏، Q1
 • خان شارون، روحیت کومار، الانگووان کالیسلوان، موهار سینگ، توشار راوات، آبیشک چاندرا ساکسنا، پراکاش کینجاودکار، آبهیجیت موتیرام پاوده *، _ آمارپال صفحات 234-237

  پیشینه:

   اجسام خارجی داخل چشمی (IOFBs) از قبیل تیر تفنگ بادی یک یافته نادر در حیوانات وحشی مانند میمون رزوس (ماکاکا مولاتا) هستند. هدف از گزارش علمی حاضر توصیف جراحی خارج سازی IOFB ناشی از زخم گلوله در یک میمون رزوس وحشی بود.

   توصیف بیمار:

  یک میمون رزوس ماده جوان با سابقه تورم و التهاب چشم راست از چند روز گذشته، آورده شد. 

  یافته‌ها/درمان و نتیجه درمان:

  معاینه بالینی، یک زخم نسبتا بهبود یافته بر روی پلک پشتی را نشان داد. بررسی رادیوگرافی وجود یک جسم خارجی فلزی را در حدقه سمت راست نشان داد. پلک ملتهب و مداوم بسته مانع از مکان یابی دقیق‌تر جسم خارجی فلزی شد. کانتوتومی جانبی تحت بیهوشی عمومی انجام شد. به دنبال عدم یافتن جسم خارجی فلزی در آدنکس چشم، زجاجیه برداری چشم راست برای خارج سازی IOFB، انجام شد. جسم خارجی فلزی از اتاقک خلفی چشم راست خارج شد. به علت پیش آگهی ضعیف چشم آسیب دیده، تخلیه چشم و به دنبال آن دوختن پلک‌ها انجام شد. در بررسی بیشتر مشخص شد که جسم خارجی یک گلوله 5/4 میلی متری تفنگ بادی (کالیبر 177.) است. پس از عمل جراحی حیوان با آنتی بیوتیک‌ها و داروهای ضد التهاب تیمار شد. بهبودی حیوان بدون مشکل بود.

  نتیجه‌گیری: 

  اجسام خارجی داخل چشمی ناشی از زخم گلوله باید همیشه به عنوان فوریت‌های جراحی در نظر گرفته شوند. برای جلوگیری از عوارض بیشتر در مواردی که پیش آگهی ضعیف است به خصوص در حیوانات وحشی مثل میمون رزوس، باید تخلیه و در آوردن چشم انجام شود.

  کلیدواژگان: تخلیه چشم، جسم خارجی در چشم، ماکاکا مولاتا، میمون رزوس، برداشتن زجاجیه
|
 • G. Archunan * Pages 163-171

  The success of conception in buffalo is greatly dependent on precise estrus detection and time of artificial insemination (AI). Various visual, behavioral, biochemical and gyneco-clinical parameters have been tracked closely and a cost-effective combinatorial model has been developed to detect estrus in buffaloes. Pheromones play pivotal roles in reproduction and behavior of mammals. Urine, an easily available biological material which reflects the internal status of an animal, was recruited for profiling the pheromone compounds during the various phases of estrous cycle using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis. Among the identified compounds, 4-methyl phenol (4-mp, p-Cresol) and 9-octadecenoic acid (Oleic acid) were found to be estrus-specific and would be promising estrus-indicators. Similarly, detection of luteinizing hormone (LH) in urine was also focused to predict the time of ovulation in buffaloes. Partial success has been obtained in the attempt to develop a cost-effective bioassay kit for estrus detection. The ongoing venture of the relevant research team is to develop a biosensor to identify estrus-specific pheromone compounds in urine. Development of a nanoparticle-based bioassay kit for detection of urinary LH for effective prediction of estrus or ovulation is also in progress.

  Keywords: Buffalo, LH, Ovulation, Pheromone, Urine
 • T. Turan, H. Işıdan * Pages 172-179
  Background

  Canine astrovirus (CAstV) has been considered the primary cause of gastroenteritis in young animals worldwide, while Canine vesivirus (CVeV) and Canine circovirus (CCiV) are occasionally reported.

  Aims

  This study aimed to investigate the existence and molecular characteristics for these three viruses in Turkey.

  Methods

  Faecal samples from 150 shelter dogs with gastrointestinal problems (127 adult and 23 puppies) were collected and examined by reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) analysis based on the partial sequence of RdRp gene (ORF1b) for CAstV, ORF2 gene of CVeV and capsid protein (Cap) and replication associated protein (Rep) gene of CCiV. Randomly selected positive samples were submitted to sequencing and molecular analyses were conducted based on partial sequences.

  Results

  It was found that 66% (99/150) of diarrhoeic dogs were positive for CAstV, 3.33% (5/150) for CVeV, and 6% (9/150) for CCiV. Four sub-genotypes for CAstV and two sub-genotypes for CVeV were suggested according to molecular analyses. The phylogenetic relationship of CCiV with other strains obtained from various areas was further demonstrated.

  Conclusion

  This study emphasizes the importance of emerging viruses for canids, classification of them and their proportional contribution in gastroenteritis cases. We concluded that astrovirus infection must be considered as the major cause of diarrhea in dogs; However, the prevalences of vesivirus and circovirus were relatively low in cases makes them less important in Turkey.

  Keywords: Canine astrovirus, Canine circovirus, Canine vesivirus, Diarrhea, Turkey
 • I. C. Ugwu *, L. Lee-Ching, C. C. Ugwu, J. O. A. Okoye, K. F. Chah Pages 180-187
  Background

  Avian pathogenic Escherichia coli (APEC) strains have been associated with various disease conditions in avian species due to virulence attributes associated with the organism.

  Aims

  This study was carried out to determine the in vitro pathogenic characteristics and virulence encoding genes found in E. coli strains associated with colibacillosis in chickens.

  Methods

  Fifty-two stock cultures of E. coli strains isolated from chickens diagnosed of colibacillosis were tested for their ability to produce haemolysis on blood agar and take up Congo red dye. Molecular characterization was carried out by polymerase chain reaction (PCR) amplification of virulence encoding genes associated with APEC.

  Results

  Eleven (22%) and 41 (71%) were positive for haemolysis on 5% sheep red blood agar and Congo red agar, respectively. Nine virulence-associated genes were detected as follows: FimH (96%), csgA (52%), iss (48%), iut (33%), tsh (21%), cva (15%), kpsII (10%), pap (2%), and felA (2%).

  Conclusion

  The APEC strains exhibited virulence properties and harbored virulence encoding genes which could be a threat to the poultry population and public health. The putative virulence genes were diverse and different in almost all isolate implying that pathogenesis was multi-factorial and the infection was multi-faceted which could be a source of concern in the detection and control of APEC infections.

  Keywords: APEC, Chicken, Colibacillosis, Virulence genes
 • H. Vaez, F. Ghanbari, A. Sahebkar, F. Khademi * Pages 188-197
  Background

  Salmonella infection (salmonellosis) is a zoonotic bacterial disease. Widespread use of antibiotics in livestock and poultry production for different purposes such as treatment and growth promotion has led to the emergence of antibiotic-resistant Salmonella, causing treatment of Salmonella infections more difficult with each passing year.

  Aims

  To determine the antibiotic resistance prevalence of Salmonella serotypes isolated from animals in different provinces of Iran.

  Methods

  To find eligible articles, we searched the international and national electronic databases using appropriate keywords in English and Persian.

  Results

  After applying predefined criteria, 54 articles reporting antibiotic resistance profiles of Salmonella serotypes were included. Salmonella isolates were mostly resistant against nalidixic acid (67%), tetracycline (66.9%), and streptomycin (49.6%), followed by trimethoprim/sulfamethoxazole (41.6%) and kanamycin (23.6%). The highest sensitivity was observed against imipenem, meropenem, and cefepime with 1.7%, 1.4%, and 1.9% of all isolates being resistant, respectively.

  Conclusion

  Results revealed that the prevalence of resistant isolates to nalidixic acid, tetracycline and streptomycin is high and their use must be restricted. In addition, resistance to other antibiotics such as chloramphenicol, ampicillin, cephalothin, cefixime, and enrofloxacin is at an alarming level that calls for attention in the future infection control and antibiotic stewardship programs.

  Keywords: animals, Antibiotic resistance, Salmonella, Salmonellosis
 • S. Arazi, M. Mayahi *, F. Talazadeh, Z. Boroomand, R. A. Jafari Pages 198-202
  Background

  Fowl adenoviruses (FAdVs) are distributed widely throughout the world, and domestic avian species of all ages are susceptible. Fowl aviadenoviruses (FAdVs) can be separated into 5 different species (A-E) with various genotypes and 12 serotypes. Some geno- or serotypes induce hepatitis-hydropericardium syndrome (HPS), inclusion body hepatitis (IBH), and adenoviral gizzard erosion (AGE).

  Aims

  Detect FAdVs serologically and molecularly and sequencing of FAdVs in broiler flocks in Golestan province.

  Methods

  From December 2017 to June 2018 liver tissues and blood samples were collected from 31 broiler flocks suspected of IBH. Polymerase chain reaction (PCR) was applied on liver samples and the positive samples were sequenced and antibody against FAdVs was measured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).

  Results

  Out of 31 flocks, the titers of 29 flocks (93.5%) were high in ELISA test for FAdVs and 22 flocks (70.96%) were positive in PCR test. Sequence analysis indicated the isolates belonged to D and E genotype of adenovirus.

  Conclusion

  Inclusion body hepatitis caused by FAdVs, are spreading increasingly in broiler flocks of Golestan province and more attention and surveillance programs of breeder and broiler farms are needed to develop preventive measures. Moreover, vaccination of poultry farms in Iran should be considered by more complement studies.

  Keywords: Adenovirus, Inclusion body hepatitis, Iran, Molecular identification, Serology
 • M. N. T. Hala, M. I. A. Mona *, M. A. Heba Pages 203-210
  Background

  Haemoproteus columbae is widely distributed in tropical and subtropical regions, causing pseudomalaria in pigeons.

  Aims

  The current study aimed to characterize the phylogenetic position of H. columbae in pigeons in Sharkia province, Egypt, based on partial sequencing of the cytb gene as the conserved regions. The “DNA barcode” of the cytb gene helps in designing primers that can be used to amplify the same gene in the related haemosporidians.

  Methods

  One hundered blood samples were collected from domestic pigeons to identify H. columbae by polymerase chain reaction (PCR) and detect its relationship with other related haemosporidians.

  Results

  Weight losses of 60%, anemia 40%, low growth rates 26.67%, diarrhea 76.67%, dyspnea 66.67%, some neurological symptoms 33.33%, and death 16.67% were observed in the studied birds. Post-mortem examinations showed chocolate-brown appearance of the livers of the birds and congested parenchymatous organs. Microscopical examinations of Giemsa stained blood smears (n=100) revealed a 30% infection rate. The obtained infection percentages were more pronounced in males (35.71%) than females (16.66%) and more in adults (57.14%) than young pigeons (15.38%). The present sequence of H. columbae was deposited in GenBank under accession No.: MH345964 and shows 100% identity with other related Haemoproteus species in the Sao Paulo Zoo, Brazil (KU131585 and KU131583) and the UK (KX832581 and KX832586).

  Conclusion

  This study concluded that the accurate diagnosis of H. coulmbae infection in pigeons by specific primers will help with the early treatment of affected cases, especially in the presence of the immature forms, and can thus avoid the noticed clinical signs and the induced pathological lesions mentioned in our study.

  Keywords: Avian, Disease, Infection, Haemoproteus columbae, Pigeon
 • R. Pourmohammad, M. Mohri *, H. A. Seifi, K. Sardari Pages 211-215
  Background

  Limited information existed on performance tests in Iranian Arab horses.

  Aims

  The objective of this study is to investigate time related changes of cardiac troponin I (cTnI), atrial natriuretic peptide (ANP) and oxidative/antioxidant biomarkers in the serum of Arabian horses before and after regular training.

  Methods

  Blood samples were collected from jugular vein of 25 Arabian horses before exercise; 5 h and 18 h after exercise and used to measure the cTnI, ANP, malondialdehyde (MDA), ferric reducing antioxidant power (FRAP), glutathione peroxidase (GPX), and superoxide dismutase (SOD) concentrations. Data analysis was performed using SAS.

  Results

  Significant time related changes were seen for cTnI, MDA, and GPX concentrations (P<0.05). There were no time significant variations in the concentrations of ANP, FRAP and SOD. The values of cTnI and MDA significantly increased after exercise. The amounts of GPX significantly increased 5 h after exercise and then decreased up to 18 h after exercise.

  Conclusion

  The results of the present study can be used in future studies in evaluating the health status of Arabian horses. In addition, the present results can be used as primarily described data in the evaluation of Arabian horses.

  Keywords: Arabian horse, Blood sample, Cardiac biomarkers, Training schedule
 • A. Pikhtirova *, J. Bujok, E. Pecka-Kiełb, A. Zachwieja, M. Vasil, J. Elečko, F. Zigo Pages 216-220
  Background

  Mastitis in sheep caused by Staphylococcus spp. is a serious concern for dairy farming.

  Aims

  The objective of this study was to evaluate the impact of the intramammary infection (IMI) caused by Staphylococcus spp. on the long-chain fatty acid profile and composition of ewe’s milk.

  Methods

  The experiment was conducted in a herd of Zoslachtena Valaska sheep. Half-udder milk samples were collected from 20 weight-matched sheep at the peak of their first or second lactation. The basic physicochemical composition of milk, somatic cell count (SCC), Staphylococcus spp. infection, and total bacterial contamination (TBC) were determined. The fatty acid profile of the milk fat was determined using gas chromatography.

  Results

  The SCC in milk infected with Staphylococcus spp. was 3.25 times higher (P<0.01) than that in the uninfected milk samples. The content of lauric acid (С12:0) was higher (P<0.05) in the milk fat of infected ewes. A significant increase (P<0.05) in the share of linoleic acid (C18:2n6t), arachidonic acid (C20:4n6), and a decrease (P<0.01) in the vaccenic acid (C18:1n7t) were observed in the milk collected from ewes infected with Staphylococcus spp.. Staphylococcus spp. infection increased the ratio of n-6 to n-3 polyunsaturated fatty acids.

  Conclusion

  Changes in the fatty acid profile of milk caused by Staphylococcus spp. infection decrease the value of ewes’ milk as a health-promoting product.

  Keywords: Ewe, Fatty acid, Milk, Staphylococci
 • J. Sonalika, A. S. Srujana, D. S. Akhila *, M. R. Juliet, K. S. Santhosh Pages 221-225
  Background

  Salmonella, a bacterial genus of more than 2500 serotypes is considered as the most significant foodborne pathogen causing infections in humans and animals. Increased antimicrobial resistance and persistence of antimicrobial residues in food matrices warrants the need for alternative infection management strategies.

  Aims

  The present study aimed to isolate and evaluate the lytic activity of bacteriophage against Salmonella.

  Methods

  Twenty-eight Salmonella isolates obtained from the poultry sources were screened for antibiotic sensitivity. Poultry slaughterhouse wastewater was used for the isolation of phage. Host range and random amplified polymorphic DNA (RAPD) are vital tools used for differentiating the phage.

  Results

  The isolates showed a high degree of resistance to nalidixic acid (71%), tetracycline (71%), nitrofurantoin (50%), and ampicillin (43%). Five lytic phages are specific for Salmonella spp. were isolated and characterized by RAPD. In the colony forming unit (CFU) reduction assay, the highest activity of phage was observed at 0.01 multiplicity of infection (MOI) within 2 h after the addition of phage. PSE5 at 0.01 MOI was administered to Salmonella Enteritidis seeded on the surface of the chicken egg by immersion method. The results indicated that administration of phage reduced recoverable Salmonella by 2 × 106 CFU/ml relative to the phage-excluded control.

  Conclusion

  The results presented here suggested the application of the bacteriophage treatment has the potential to be used as an alternative strategy to prevent Salmonella infection in poultry farms to prevent vertical transmission of the pathogen.

  Keywords: Antibiotic resistance, phage therapy, Salmonella
 • A. S. Samimi, S. M. Aghamiri *, H. Babaei, R. Heidarabadypor Pages 226-229
  Background

  Acute-phase proteins (APPs) may be increased due to different stresses during estrus phase in farm animals.

  Aims

  Determining changes of APPs at different phases of non-synchronized estrous cycle group (NSEG), and Ovsynch-synchronized estrous cycle group (SEG) in Holstein cows.

  Methods

  Twelve non-pregnant clinically and paraclinicaly healthy Holstein cows with a body condition score (BCS) of 2.75 and 70 days in milk were chosen. Two groups including NSEG and SEG were performed. Blood sampling was carried out from NSEG at the time of diestrus, proestrus, and estrus. In SEG, blood sampling was performed on day 7 (at the time of prostaglandin injection, equivalent diestrus), day 9 (at the time of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) injection, equivalent proestrus), and day 10 (at the time of insemination, equivalent estrus) of synchronization protocol. Concentrations of haptoglobin (Hp), serum amyloid A (SAA), ceruloplasmin (Cp), and fibrinogen (Fib) were measured.

  Results

  Concentration of Hp at estrus phase was significantly higher compared with diestrus (P=0.001) and proestrus (P=0.019) in NSEG. Moreover, Hp level in the NSEG was significantly higher than SEG at estrus phase (P=0.002). Concentrations of SAA, Cp, and Fib had no significant differences during various phases of estrous cycle in each group or between equivalent phases of both groups.

  Conclusion

  It seems that unlike SAA, Fib, and Cp, concentrations of Hp may be affected by different phases of estrous cycle. Although APPs are not specific indicators, their changes besides other clinical and paraclinical indices may be helpful for more accurate heat detection in dairy cows.

  Keywords: Ceruloplasmin, Dairy cows, Fibrinogen, Haptoglobin, Serum amyloid A
 • A. Ghalyanchilangeroudi, H. Najafi, M. H. Fallah Mehrabadi, Z. Ziafati Kafi, N. Sadri, A. Hojabr Rajeoni, A. Modiri, A. Safari, H. Hosseini Pages 230-233
  Background

  Avian infectious bronchitis (IB) is an infectious viral disease of chickens. The effective protection of chickens against many different infectious bronchitis virus (IBV) variants is not achieved unless the circulating genotypes in the region are identified and the cross-protection of the potential of vaccines in use is assessed.

  Aims

  In a monitoring program of IBVs, a new genotype was identified in the north of Iran, 2019. This work was conducted to isolate and characterize this new IBV genotype.

  Methods

  Tracheal tissues were collected from chickens showing signs of respiratory involvement. Specimens were homogenized and inoculated to the allantoic fluid of embryonated specific pathogen-free (SPF) eggs. Infectious bronchitis virus was detected using real time-polymerase chain reaction (RT-PCR). The hypervariable region of the IBV S1 gene was amplified for sequencing.

  Results

  Positive samples were phylogenetically analyzed, and both positive isolates were clustered with Q1 IBV strains.

  Conclusion

  This is the first report of the Q1 outbreak in Iran. More investigations are needed to find the role of Q1 IBV in the respiratory disease complex of chickens.

  Keywords: Avian infectious bronchitis, Genotyping, Iran, Phylogenetic tree, Q1
 • K. Sharun, R. Kumar, E. Kalaiselvan, M. Singh, T. Rawat, A. C. Saxena, P. Kinjavdekar, A. M. Pawde *, - Amarpal Pages 234-237
  Background

  Intraocular foreign bodies (IOFBs) such as air gun pellet is a rare finding in wild animals like Rhesus macaque (Macaca mulatta). The purpose of the present scientific report is to describe the surgical retrieval of IOFB secondary to ballistic wound in a wild Rhesus macaque.

   Case description:

   A juvenile female wild Rhesus macaque was brought with the history of swollen and inflamed right eye for the past several days.

  Findings/treatment and outcome:

   Clinical examination revealed presence of partially healed wound over the dorsal eyelid. Radiographic examination revealed the presence of a metallic foreign body inside the right orbit. Inflamed and persistently closed eyelid prevented the further localization of the metallic foreign body. Lateral canthotomy was performed under general anesthesia. Following the failure to recover the metallic foreign body from the ocular adnexa, right eye vitrectomy was performed to retrieve the IOFB. The metallic foreign body was recovered from the posterior chamber of the right eye. Due to the poor prognosis of the already damaged eye, enucleation of the eye was performed which was followed by tarsorrhaphy. Further examination of the foreign body identified it as a 4.5 mm (.177 Calibre) air gun pellet. Post-operatively animal was treated with antibiotics and anti-inflammatory drugs. The animal recovered uneventfully.

  Conclusion

  Intraocular foreign bodies secondary to gunshot wound should always be considered as a surgical emergency. Enucleation should be performed in cases having poor prognosis to avoid further complications especially in wild animals like Rhesus macaque.

  Keywords: Eye enucleation, Eye foreign body, Macaca mulatta, Rhesus macaque, Vitrectomy