فهرست مطالب

مجله تاریخ ایران
سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 86، بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/08/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • روزبه زرین کوب*، سید توفیق حسینی صفحات 1-27

  تاثیرپذیری و تاثیرگذاری مفاهیم و عقاید فکری همواره موضوعی مورد بررسی و تحقیق محققان در طول تاریخ بوده است. از جمله این تاثیرگذاری ها تحول و تطور اساطیر آفرینش ادیان تحت تاثیر پیش زمینه های فکری و اعتقادی ادیان پیشین است. مانی به عنوان پدیدآور کیش مانوی بخش عمده حیات فکری و ذهنی خود را در میان باورمندان به تفکر گنوسی سپری کرد و زمانی که کیش مانوی به وسیله او شکل و انسجام یافت، از این عقاید تاثیر پذیرفت. بخشی مهم و گسترده ای از  تعالیم کیش مانوی عقاید مانی درباره اسطوره آفرینش است بی تردید مانی در تفسیر ظهور کیش مانوی نیازمند بازسازی عناصر و داستان آفرینشی بنیادی بوده است که در بررسی و واکاوی عقاید وی درباره آفرینش به خوبی ریشه های گنوسی این تعالیم پیدار است. مانی نه فقط در متن داستان آفرینش خود، بلکه در مفاهیم و عناصر اساطیر آفرینش خود وام دار آیینهای گنوسی پیش از خود  است. هویت و سنخ بن مایه های این داستان اسطوره ای با وجود آنکه رنگی نو دارد اما به واقع مفاهیمی کهن با الگوهای گنوسی است. از این رو این تحقیق با هدف بررسی ریشه های گنوسی اسطوره آفرینش مانوی درصدد است تا با بررسی توصیفی و تحلیلی از منابع دست اول مانی و کیش او به ریشه ها، ساختارها و مفاهیم کیش مانوی و تاثیرگذاری کیش مانوی از آیینهای گنوسی بر اساس منابع دست اول این آیینها بپردازد و به این نتیجه دست می یابد که اساسا مانی نه فقط در بازآفرینی داستان اسطوره آفرینش مانوی از بن مایه های  گنوسی استفاده کرده است، بلکه در عناصر و مفاهیم این عقاید از مفاهیم و عناصری گنوسی بهره برده است.

  کلیدواژگان: کیش مانوی، آیینهای گنوسی، داستان آفرینش، بن مایه ها و عناصر آفرینش گنوسی
 • سمیه انصاری*، عطاءالله حسنی صفحات 29-50

  مجموعه عوامل ساختاری مانند ساخت اجتماعی اقتصادی حکومت، مبانی مشروعیت و تداوم کارایی آن، اوضاع فکری و فرهنگی جامعه، سپاه و دیگر عناصر در ایجاد ثبات و تداوم یک حکومت نقش دارند. در زمان حکومت صفویان ضعف عوامل ساختاری و تعارض‌ها که به مرور در طول حکومت رشد کرده و تکوین یافته بودند، در اواخر سلطنت (1077- 1135ق/ 1667-1722م) خود را آشکار ساختند. با کاهش قدرت پادشاه و واگذاری امور به درباریان و نظامیان، توازن ساخت سیاسی بر هم خورد و کشمکش و رقابت گروه های نظامی برای کسب مقام ها، منفعت‌طلبی و برتری‌جویی موجب ضعف کارکرد نهاد سپاه شد. چنانکه این نهاد در مواجهه و مقابله با بحران‌های سیاسی ناشی از حوادث داخلی و خارجی نتوانست موفقیت چشمگیری داشته باشد. بنابراین، می‌توان تعارض سپاهیان و درگاهیان را یکی از عوامل بی‌ثباتی سیاسی در اواخر دوره صفویه محسوب کرد. این پژوهش درصدد است با مطالعه کتابخانه‌ای و با تکیه بر داده های تاریخی، تاثیر تعارضات نهاد سپاه بر بی‌ثباتی سیاسی اواخر دوران صفویه را تحلیل و تبیین کند.

  کلیدواژگان: تعارض، بی ثباتی سیاسی، صفویان، نهاد سپاه، درگاه، سلطنت
 • امید گل عنبری*، امیرعباس عزیزی فر صفحات 51-76

  تاریخ عهد ساسانی یکی از مهم ترین ادوار تاریخی اجتماعی و سیاسی اعتقادی سرزمین ایران است. مطالعه جنبه های اعتقادی و باورداشتی مردم ایران در این برهه تاریخی، در بافت متون ادبی و عامیانه، پژوهشی در خور توجه است. زروانیسم یکی از مهم ترین و فلسفی ترین مکاتب اندیشگانی و اعتقادی ایران در برهه تاریخی ساسانیان است که تاثیر مستقیمی بر روایات و قصه های عامیانه داشته است. زروان، چنانکه از متون پهلوی برمی‌آید، خدایی مستقل بوده و در راس اهورامزدا و اهریمن، دوگانه گرایی زرتشتی را تحت تاثیر قرار داده است. این جستار در قالب پژوهشی بینارشته ای و به شیوه توصیفی تحلیلی در پی خوانشی تاریخی اعتقادی از دوره ساسانی بر پایه متون عامه است. از میان امهات متون قصه‌های عامیانه مکتوب ایرانی دو قصه داراب‌نامه طرسوسی و قصه حمزه گزینش شده است. دلیل گزینش این دو قصه همسانی یا تقریب بن مایه، زبان و زمان آنها و نیز میزان بازتاب مولفه‌های زروانی در آنهاست. مسئله این پژوهش این است که زروانیسم چه تاثیری بر متون عامه داشته است، جلوه باورهای این آیین در این متون شامل چه مولفه‌هایی است و بسامد کدام باور بیش از دیگر باورهاست؟ به نظر می‌رسد متون عامه‌ای که دارای بن‌مایه‌های حماسی اساطیری و مربوط به دوره تاریخی ساسانیان هستند، بیش از دیگر متون با این باورها درآمیخته اند. چنانکه میزان بازتاب این باورها در داراب‌نامه بیش از قصه حمزه است. مهم ترین باورهای زروانی بازتاب یافته در این دو قصه شامل این موارد است: فال‌گیری و اسطرلاب‌نگری، نگاه منفی به زن، سرنوشت محتوم، اعتقاد به جزا و پاداش این جهانی، نکوهش آز، بازتاب معنادار اعداد رمزی هفت و دوازده، بخت و اقبال، حضور پربسامد حکیمان و خلقت‌های گوناگون و فراواقعی. اسطرلاب نگری با 48 مورد، عدد رمزی هفت با 36 مورد، محتوم بودن سرنوشت با 30 مورد، حضور حکیمان با 29 مورد، خلقت‌های گوناگون و فراواقعی با 29 مورد، عدد رمزی دوازده با 26 مورد، نگاه منفی به زنان با 25 مورد، جزا و پاداش این جهانی با 12 مورد، بخت و اقبال با 8 مورد و  نکوهش آز با 7 مورد به ترتیب بیشترین بسامد را دارا هستند.

  کلیدواژگان: ساسانیان، زروان، قصه عامیانه، داراب نامه، قصه حمزه، امیرارسلان نامدار
 • سیما حسن دخت فیروز*، امیرعلی نجومیان، نگار داوری اردکانی صفحات 77-99

  انبوه و شتاب رخدادهای صد سال اخیر ایران، زمان ایرانی را دچار فشردگی و مفاهیم زبان فارسی را دچار آشوب کرده است. این آشوب معنایی در میدان واژگانی یک مفهوم و رقابت واژه‌های هم‌خانواده به‌خوبی نمایان می‌شود. «رنجبر»، «مستضعف»، «زحمتکش»، «تهی‌دست» و «قشر آسیب‌پذیر» را می‌توان متعلق به میدان واژگانی «فرودستان» دانست و این پرسش‌ها را مطرح ساخت که دلایل پدیدآیی هر کدام از آنها چه بوده است و چه طور در دوره‌ای خاص به واژگانی کلیدی در رویدادها و دوره‌های تاریخ معاصر بدل شده‌اند؟ روابط قدرت و ایدیولوژی پنهان در پس گفتمان‌های مولد و مبلغ این واژه‌ها کدام اند؟ چه بینامتنیتی در این میان وجود دارد؟ هر واژه چه طور هژمون شده است؛ چه مدلول‌هایی داشته و در طول زمان چه چرخش‌های معنایی ای را از سر گذرانده و این چرخش‌ها و اوج و افول‌ها در چه شرایطی ممکن شده است؟ در این موضوع مطالعاتی، که هم سویه‌های تاریخی دارد و هم زبانی، پیش از همه، روش و الگوی پژوهش است که خود بدل به مسئله می‌شود تا از خود بپرسیم کدام رویکردهای تاریخی و زبانی می‌توانند به پژوهشگر در یافتن پاسخی دقیق‌تر به این پرسش‌ها یاری رسانند؟ از این رو، پیشنهاد پژوهش نظری حاضر ساخت الگویی ترکیبی از رشته‌های زبان‌شناسی و تاریخ است که در آن تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف در مرکز قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود با کمک ‌گرفتن از دو رویکرد دیگر از حوزه‌های تاریخ و معناشناسی، یعنی تاریخ مفهوم‌های رینهارت کوزلک و میدان واژگانی یوست تریر، یک الگوی نظری فراهم شود که هم به کار مورخانی بیاید که دغدغه‌های زبانی دارند و هم یاریگر زبان‌شناسانی باشد که تاریخی فکر می‌کنند

  کلیدواژگان: تاریخ مفهوم ها، تحلیل انتقادی گفتمان، میدان واژگانی، ایران معاصر
 • رضا بیگدلو* صفحات 101-120

  یکی از ویژگی‌های تاریخی سنت دادرسی در ایران، غیررسمی بودن و خودسامانی و استقلال نسبی این نهاد از تشکیلات دولتی بوده است. در دوران مدرن به دنبال آشنایی ایرانیان با نهادهای دادرسی اروپایی و آگاهی از کاستی‌های نهادهای سنتی، یکی از اقدامات اصلاحی دولتمردان قاجار و پهلوی نوسازی نهادها و شیوه‌های دادرسی ایران بود. از جمله این اصلاحات نوسازی قضایی بود که در دهه چهل در قالب انقلاب سفید انجام شد. اصل نهم انقلاب سفید به طرح ایجاد خانه‌های انصاف اختصاص داشت که هدف از آن گسترش عدالت قضایی و ایجاد تشکیلات دادرسی در مناطق روستایی بود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه ‌بر اسناد و منابع موجود بر آن است که زمینه و کارکردهای نهاد خانه انصاف را مطالعه و بررسی کند و به این سوال پاسخ دهد که ضرورت تشکیل خانه انصاف چه بود و چگونه می‌توان نسبت این تحول را با انقلاب سفید تبیین کرد؟ یافته‌های پژوهش نشان می دهد خانه‌های انصاف با بهره‌گیری از رویه‌ها و نیروهای سنتی موجود، ضمن کاستن از بار پرونده‌های قضایی، بوروکراسی دولتی را در عرصه دادرسی گسترش دادند و دادرسی غیررسمی را در قالب دادرسی رسمی درآوردند

  کلیدواژگان: انقلاب سفید، خانه انصاف، دولت پهلوی، دادگستری
 • سیده فاطمه سادات نژاد*، سهراب یزدانی مقدم، محمدتقی مختاری صفحات 121-141

  نهاد وزارت نقطه ثقل نظم دیوانی ایران در طول تاریخ بوده است. وزیر با عنوان های مختلفی مانند وزیر اعظم و صدراعظم در راس این نظام قرار داشت و به دستیاری روسای دیوان‌ها کشور را اداره می کرد. از دوره ناصرالدین شاه تکاپوهایی برای نوسازی دستگاه دیوان آغاز شد. این تلاش‌ها دو وجه داشت: ایجاد وزارتخانه‌های چندگانه و تعدیل جایگاه صدراعظم. این امر که به منزله تغییر در نهاد وزارت بود، به سادگی امکان‌پذیر نبود، زیرا نهادها در برابر تغییر مقاومت می‌کنند. نتیجه آنکه تلاش‌ها برای ایجاد نهاد جدید وزارت شکست خورد. تا پایان سلطنت مظفرالدین شاه با وجود آنکه عنوان های متعدد وزارتی خلق شد، اداره امور همچنان در دستگاه صدراعظم باقی ماند، بی آنکه «وزارتخانه‌های چندگانه» به نهاد تبدیل شده باشد. پژوهش حاضر کوشیده است با اتکا به منابع کتابخانه‌ای و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مطلب بپردازد که تغییر نهاد وزارت و ایجاد وزاتخانه‌های جدید به عنوان نهادهایی نو در جریان انقلاب مشروطه ایران چگونه امکان‌پذیر گردید؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد انقلاب مشروطه نیروی لازم را برای ایجاد تغییر ناگهانی در نهاد وزارت فراهم ساخت. تحقق این امر از خلال تثبیت معنایی جدید از مفهوم وزیر صورت گرفت. این تثبیت معنایی از رهگذر مفهوم «وزیر مسیول» محقق گردید. طرح مفهوم «مسئولیت» در دایره مفاهیم اداری و سیاسی ایران، ریشه در تلاش‌های اصلاح‌طلبان دوره ناصری و مظفری داشت. پس از پیروزی مشروطه، تحقق حکومت مشروطه با «مسئولیت» وزرا یکسان تلقی شد. از سوی دیگر التهابات ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب مشروطه، شکل دستگاه اجرایی و مفهوم وزارت را به مسئله محوری فعالان سیاسی بدل کرد. اتحاد این دو عامل زمینه‌ساز دگرگونی نهاد وزارت، حذف عنوان های متعدد وزارتی قبل از مشروطه و خلق وزارتخانه‌های جدید به عنوان نهادهایی نو گردید

  کلیدواژگان: وزارت، وزیر مسئول، دولت مسئول، انقلاب مشروطه
 • کورش صالحی* صفحات 143-170

  بررسی تحلیلی منابع عربی اسلامی و تاریخ‌نگاری یادسپار در تحولات درون‌ساختاری جامعه‌ ایرانشهری نشان می دهد که کارکرد نیروهای واگرا در زوال حکومت ساسانی و همچنین تضعیف واکنش‌های نیروهای احیاگر حکومت ایرانی تا برآمدن نهضت خراسانیان، چندان ساده و بدون سابقه‌ تاریخی و تحولی اجتماعی نبوده است. این مقاله درصدد است صورت‌بندی مستندی از تغییرات نهادهای اصلی اجتماعی و لایه‌های زیرین جامعه ایرانی در روند واگرایی از حکومت ساسانی و سپس پیوستن این اجزا به خلافت و سپس تغییر گرایششان از اقتدار خلافت به تلاشی ناموفق برای انسجام مجدد قدرت و احیای تفکر حکومت ایرانشهریدر پایان دوران خلفای اموی ارایه دهد و با استفاده از روش مطالعات میان‌رشته‌ای، یعنی اطلاعات موجود در دانش تاریخ و نظریه های نزدیک در دانش جامعه‌شناسی، به این سوال پاسخ دهد که نقش و عملکرد نیروهای واگرا در جامعه ایرانی از زوال ساسانیان تا برآمدن نهضت خراسانیان چگونه بوده است؟ فرض بر این است که کارکرد نیروهای واگرا در جامعه ایرانی از اواسط دوره ساسانی بیشتر در جهت انفصال از نظام ساسانی بوده است. چنانکه در زمان سقوط ساسانیان اکثر اجزای قدرت به عوامل واگرا تبدیل ‌شدند و با شکست‌های پی‌درپی در جنگ با عرب‌های مسلمان، دوره‌ای برای جذب و سازش با کانون جدید قدرت یعنی خلافت آغاز شد و به دلیل نیاز فاتحان، اجزای سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی نظام ساسانی به ‌نظام جدید خلافت پیوستند. دست‌یافته‌های پژوهش مشخص می‌کند که زیرساخت تحولات مربوط به سقوط ساسانیان و تداوم حکومت والیان عرب، از منظر کارکرد نیروهای واگرا از حکومت ایرانشهری (در این دوره)، در ابعاد درونی و بیرونی به شیوه‌های متفاوتی عمل کرده است. با وجود دیدگاه‌های روایی و انگیزشی درباره این دوره، به نظر می رسد در سقوط ساسانیان و تداوم فقدان حکومت در ایران‌زمین عوامل متعددی دخیل بوده است، عواملی که عمدتا در دوره ساسانی شکل‌ گرفتند و والیان و مهاجران عرب به برخی از آنها به‌شدت دامن زدند و برخلاف فحوای عمومی منابع و تحقیقات تاریخی، دلایل عدم انسجام در این دوره چندوجهی بوده است

  کلیدواژگان: واگرایی، خداه کشان، ایرانشهر، مزدکیان، بین النهرین، والیان عرب، دیوان، جزیه، موالی
|
 • Roozbeh Zarrinkoob*, Toufiq Hosseini Pages 1-27

  The Impression and Influence of Intellectual Concepts and Beliefs have always been the subject of scholars’ research throughout of history. One of these kinds of the intellectual influence is the evolution of the creation’s myths in religions’ beliefs that had influenced by the previous concepts and religions. Mani, as the creator of the Manichean, spent much of his intellectual and mental life among believers in Gnostic thought, and was influenced by these beliefs when the Mechanism was formed by him. An important and widespread part of Mani's teachings and beliefs, is the creation myth that carried the pretext of Mani of his Prophecy that need to reconstruction of the fundamental creative elements and stories that we can See Gnostic roots of these teachings, in survey and analyzing his ideas about the creation. Mani not only in the context of his creation story but also in the concepts and elements of his creation myths had used the Gnostic beliefs. The identity and style of the myths of this mythical story, though new shaped, are same old concepts of Gnostic patterns. Therefore, this study aims to examine the Gnostic roots of the myth of Mani’s creation story and by descriptive and analytical method of primary sources of Mani and his Believers, has reconstruct of structures and concepts of the Manichean and the influence of the Gnosticism on this sources. And it concluded that Mani not only used Gnostic themes in recreating the story of the creation myth, but also use these beliefs in the elements and concepts of his creation story.

  Keywords: Manichaean, Gnosticism, Creation Story, Gnostic Creation elements, beliefs
 • somayeh Ansari*, Ataollah Hassani Pages 29-50

  The military plays the main role in creating, stability and continuity of a government. The structure of Safavid's army had been formed by various groups such as Qizilbāsh amīrs, governors of province and Third Forces (Caucasian elements), etc. In the late Safavid's era (1677-1722), the conflict between different military groups in the pursuit of authorities, interests, superiority and military conquests broke out and in confrontation with political crisis, sprang from local and foreign events, caused to the weakness of performance and function of the military organization in a way that one can name it as a political factor of instability in the late safavids. This study seeks to analyze and explain the impact of the conflicts of the military forces on the political instability in the late Safavid era through a historical method and based on Historical sources.

  Keywords: Conflict, Political Instability, Safavids, Military, court, Monarchy
 • omid golanbari*, amirabbas azizifar Pages 51-76

  One of the ancient Iranian gods is Zorvan. This god has been mentioned in the Pahlavi writings to the god of time. As can be seen from these texts, The basis of this belief is the circulation of Stars (Akhtar) and their impact on human destiny and consequently determinism and fatalism. This study, based on a descriptive-analytic method with library study, selected from among the main texts of Iranian folk-written folk tales three tales of Darab nama of Tarsus, The issues of this study are: what effect did Zorvan have on the reported popular texts, what components of his beliefs do these texts contain, and the frequency of which beliefs are the most prevalent. The most important Zorvanism beliefs reflected in these stories include: Soothsaying and astrology, negative view of woman, belief in fate and destiny, belief in the punishment and rewards of this world, reference to the ancient god, blame of avarice, meaningful reflection of the numbers as tewelve and seven, fortunes, the high-frequency presence of the sages, and the various and extraordinary creations. In terms of frequency, respectively, fate and fate inevitably with 42, Astrology with 33, Wise Men with 27, extraordinary creations with 26, Negative view on Women with 23, Number of Twelve with 17, Number of seven with 14, punishment for this world with 10, blame of avarice with 7, fortune with 7, and God forbid with 1 has the most frequency.

  Keywords: Sassanian, Zurvan, Folktales, Darabnama, Hamzanama, Amirarsalan namdar
 • Sima Hassandokht Firooz*, AmirAli Nojoumian, Negar Davari Ardakani Pages 77-99

  The Iranian time and the Persian language concepts have been condensed and accumulated by the plurality and accelerated events of the last hundred years. The semantic chaos is manifested in a lexical field of a concept where apparently synonymous words compete. Understanding these semantic ambiguities and latent relationships of power and ideology in discourses generating these words require analyzing different semantic layers accumulated in various temporal layers of contemporary history of socio-political concepts of Persian language. As such, the present study aims to develop a theoretical model to show how a particular concept in a particular historical period is signified by different words and how these words experience semantic changes and how situations accelerate the emergence, spread and wane of a word or concept. Additionally, the theoretical model attempts to understand the struggle and convergences of words in a field and their intertextual relationships in order to reach those conflicting moments in the contemporary history in which a discourse wins and in the light of that victory, makes a particular situation hegemonic. In the present paper, we propose an analytical model in which Fairclough’s critical discourse analysis plays the main role but two complementary approaches from semantics and history, i.e. lexical field by Jost Trier and conceptual history by Reinhart Koselleck, are applied as well to explore contemporary socio-political concepts. We believe that applying this model could clarify the ideologies behind each concept and word and make the “present” more understandable.

  Keywords: conceptual history, contemporary Iran, critical discourse analysis, lexical field
 • reza bigdelou* Pages 101-120

  non-formality, self-governance, and relative independence of this institution were believed to be the historical characteristics of procedural tradition in Iran. In the modern era, modernization of institutions and procedural practices in Iran is held to be one of the reforming measures during the Qajar and Pahlavi Sate. As for the reform, we can refer to judiciary modernization in the 1960s in the form of the White Revolution. This institution was formed to promote judicial fairness and procedural facilities in rural areas. With descriptive-analytical method and available documents and resources, this paper aims to study the foundations and functions of the Houses of Equity institution, and answer the question as to “what were the most important goals and functions of the Houses of Equity institution?”  The findings of the research indicate that we need to analyze and understand the formation of this institution in the context of the goals of the White Revolution in order to understand the formation and function of the Houses of Equity. The houses aimed to promote state bureaucracy in procedural scope by benefitting from existing traditional forces and procedures, and develop a formal trial from a non-formal trial.

  Keywords: Iran, White Revolution, Houses of Equity, Pahlavi State, The judiciary
 • Seyedeh Fatemeh Sadatnejad * Pages 121-141

  The institution of the “vizierate” was the center of Iran's bureaucratic order throughout history. The “vizier” was at the head of the system with various titles, such as the grand chancellor, the chancellor, etc., were administering the country with heads of the bureaux assistance. Some efforts were made to renovate the Iran’s bureaucratic system from the time of Nasser al-Din Shah. These efforts were two-fold: the creation of multiple ministries and the modification of the position of the Chancellor. This was simply not possible as a change in the institution of the “vizierate”. Because the institutions resisted the change. By the end of the reign of Mozaffar al-Din Shah, numerous ministerial titles were created, while the focus of affairs remained on the chancellery, without the "multiple ministries" being transformed. The blow of the Constitutional Revolution provided the force needed to make a sudden change in the “vizierate” structure. This realization came about through a new meaning consolidation of the concept of “Vizier”. This semantic consolidation was realized through the concept of "responsible minister." The concept of "responsible minister" in the bureaucratic and political contexts of Iran, had roots in the Nasseri and Mozaffari era reformists. Following the victory of the constitution, the realization of the constitutional government was considered as the "responsibility" of the ministers. On the other hand, the turbulences of the first months after the victory of the Constitutional Revolution transformed the form of the executive system and the concept of ministry into a central issue for political activists. The unification of these two factors provided the basis for a change in the institution of the “vizierate”, the removal of numerous pre-constitutional ministerial titles, and the creation of new ministries as a new institution.

  Keywords: Vizierate, Responsible ministe, Responsibility of government, Constitutional revolution
 • kurosh salehi* Pages 143-170

  From the middle of the Sassanid period, the function of the divergent forces was more to dislodge the Sassanid system. Power, that is, the Muslims, began, and due to the needs of the Muslims, various political, military, economic, and cultural components of the Sassanid system joined the new system of the caliphate. The conquerors also used short-term and long-term plans to consolidate themselves and weaken the resilience of the Iranshahr government. The question was what was the analysis of the role of the divergent forces from the Iranshahri government in the decline of the Sassanids until the emergence of the Khorasanian movement? In this regard, it is assumed that the divergent forces had a great influence on the economic, political, military, social and religious elements in the fall of the Sassanids and the weakening of the reactions of the Iranians in the post-Sassanid period and the Arab rulers. This research is done using historical methods and by analyzing the structural function in sociology based on the theory of coherence disorder. The findings show that the infrastructure of the Sassanid fall and the continuation of the rule of the Arab governors, in terms of the function of the divergent forces of the Iranshahri government (in this period) in internal and external dimensions and with different methods of action. Despite the narrative and motivational perspectives on the period, the fall of the Sassanids, and the continued lack of government in Iran, originated from numerous sources, mainly formed during the Sassanid period, some of which were strongly encouraged by Arab governors and immigrants. And historical research has been general in nature and at the same time the reasons for its incoherence have been multifaceted.

  Keywords: Divergence, Khodahakoshan, Iranshahr, Mazdakian, Mesopotamia, Arab governors, Dīwān, Jizya, mawālī