فهرست مطالب

نشریه پژوهش های بالینی دامپزشکی
سال یکم شماره 1 (پاییز و زمستان 1388)

 • تاریخ انتشار: 1388/10/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • گیتا اکبری آزاد *، پیام حقیقی خوشخو، نیما ایلا، فریبرز معیر، حمیدرضا دهقان نیری صفحات 7-17

  ال-کارنیتین یک ماده شبه ویتامینی است که عمده اثر آن آزادسازی انرژی، بهبود راندمان پرورشی و تحریک پاسخ ایمنی است. بر این اساس مطالعهزیر با هدف بررسی اثرات ال- کارنیتین بر راندمان پرورشی، عملکرد سیستم ایمنی، صفات لاشه و اجزای خون در جوجه گوشتی طراحی شده است.بدین منظور تعداد 240قطعه جوجه یکروزه گوشتی نر از سویه کاب 500به صورت تصادفی به چهار تیمار تقسیم شدند و هر تیمار در سه تکرار، بهترتیب دریافت کننده جیره غذایی پایه (گروه شاهد) و جیره پایه به همراه ال- کارنیتین در سه سطح 250 ،125و 375میلی گرم در هر کیلوگرم (ppm)خوراک بودند که از یک روزگی تا 49روزگی در پن های مجزا و با شرایط یکسان پرورش یافتند. در طول دوره پرورش به طور هفتگی اطلاعات مربوط به راندمان های پرورشی (مصرف خوراک، وزن، ضریب تبدیل غذایی، عدد تولید،) میانگین تیتر آنتیبادی آنفلوانزا و نیوکاسل، صفات خونی و سرمی، صفاتلاشه، بافت شناسی سلول کبد و برآورد اقتصادی مصرف ال-کارنیتین محاسبه و بر اساس آنالیز واریانس و میانگین دانکن مقایسه آماری شدند.ال- کارنیتین در سطح 375 ppmنسبت به گروه کنترل منفی، به طور معنی داری باعث کاهش مصرف دان، افزایش وزن، افزایش کارایی تولیداروپایی، بالارفتن تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل و آنفلوانزا و برخی صفات خونی و سرمی (تعداد گلبول سفید و قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و تریگلیسرید) شده است (p>0/05).هم چنین بر کلیه پارامترهای دیگر شامل دیگر صفات خونی و سرمی (MCH ،MCVو ،MCHCپلاکت وکلسترول،) صفات لاشه، بافت شناسی سلول کبد و برآورد اقتصادی اثر آن مثبت ارزیابی شد ولی معنی دار نبود(P>0/05).ال- کارنتین در سطوح125و ppm 250بر کلیه عوامل مورد مطالعه اثرات مثبت داشت ولی معنی دار نبوده است(P>0/05).بر اساس نتایج این بررسی، بنظر می رسد ال- کارنیتین تا حدودی قادر به بهبود راندمان پرورشی، عملکرد سیستم ایمنی، صفات لاشه و اجزای خوندر جوجه گوشتی باشد که این تاثیر در سطح 375 ppmنسبت به سطوح 125و ppm 250بارزتر است.

  کلیدواژگان: ال- کارنیتین- جوجه گوشتی- راندمان پرورشی- سیستم ایمنی- صفات لاشه- صفات خونی
 • محمد ابرکار*، علی کریمی گودرزی، حمید شریفی، دامون انصاری، سارا گچ پز صفحات 19-27

  با توجه به اثر پاراسمپاتولیتیک آتروپین و تداخلات آن با داروها و روش های مختلف جراحی، اطلاعات ثبت شده مربوط به پالس اکسی متری و کاپنوگرافی بیهوشی سگ هایی که تحت عمل اواریوهیسترکتومی انتخابی قرار گرفته بودند با هدف تعیین اثر تجویز آتروپین مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از بیست قلاده سگ تریر سالم با میانگین وزنی  6/3±0/7کیلوگرم و سنی  34±9ماه که بصورت تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند استفاده شد. در گروه یک پس از تزریق عضلانی آسه پرومازین. بیهوشی با تجویز وریدی کتامین- دیازپام القا شد و بعد از لوله گذاری درون نای با تجویز مکرر کتامین وریدی تا انتهای روند جراحی ادامه یافت. کلیه مراحل گروه دو بجز تجویز زیر جلدی همزمان آتروپین با آسپرومازین شبیه گروه یک بود. در گروه سه کلیه مراحل مشابه گروه یک بود اما ادامه بیهوشی بصورت استنشاقی، با استفاده از گاز هالوتان صورت گرفت.گروه چهار تمامی مراحل مشابه گروه سه بود با این تفاوت که در پیش بیهوشی مانند گروه دو آتروپین زیر جلدی نیز تزریق شد. مدت زمان. شیوه جراحی و شخص عامل در همه موارد یکسان بودند. طول مدت بیهوشی، کیفیت و زمان بازگشت ازآن در همه جراحی ها ثبت شد. میزان هموگلوبین اشباع شده خون. میزان دی اکسید کربن بازدمی، ضربان قلب، تعداد و ریتم تنفس از یک ساعت پیش از آغاز بیهوشی تا سه ساعت پس از برداشت لوله نایی با فواصل زمانی مشخص ثبت شدند. آنالیز آماری داده ها وتغییرات آنها در مقاطع زمانی مختلف با تکیه بر سه مرحله آغازین بیهوشی. مرحله دردناک جراحی و بازگشت از بیهوشی در هر چهار گروه نشان داد که تجویز آتروپین اثر معنی داری بر کیفیت بیهوشی نداشته است. بیشترین وقوع تاکیکاردی در گروه دو و بیشترین هیپوونتیلاسیون در گروه سوم مشاهده شد. همچنین تاکیکاردی در مراحل دردناک جراحی در گروه دو نسبت به همه گروها به شکل معنی داری بیشتر بود. بر اساس یافته های این مطالعه، با توجه به تاکیکاردی ناشی از کتامین و نیز تضعیف میو کارد توسط هالوتان استفاده از آتروپین بعنوان پیش بیهوشی در هیچ یک از دو رژیم بیهوشی بررسی شده، ضروری به نظر نمی رسد.

  کلیدواژگان: آتروپین، بیهوشی، اواریوهیسترکتومی، سگ
 • آریا بدیعی، اورنگ عطایی عمارلویی*، مهران فرهودی مقدم، سعید نظری، علیرضا باهنر صفحات 29-37

  کیستهای تخمدانی در گاوهای شیری ساختارهای فولیکولی هستند که بیش از  2/5سانتی متر قطر داشته و حداقل به مدت  10روز در غیاب جسم زرد باقی مانده باشند. میزان وقوع کیستهای تخمدانی بر طبق گزارشات از  % 6تا  %19میباشند. تخمدان کیستیک یک ناهنجاری مهم در تولیدمثل گاوهای شیری میباشد و تشخیص به موقع عارضه و درمان آن از ضررهای اقتصادی هنگفتی جلوگیری می نماید. در این بررسی میزان ارتباط بین عیار سرمی پروژسترون و استروژن و یافته های سونوگرافیک در دو نوع کیست فولیکولار و لوتیال مورد ارزیابی قرار گرفت. برای رسیدن به این هدف تعداد  32مورد کیست تخمدانی که از طریق تصاویر سونوگرافیک با مبدل  5مگاهرتز تشخیص داده شده بودند بر اساس میزان پروژسترون آنها که به روش الایزا اندازه گیری شده بود به چهار گروه تقسیم شدند. تجزیه و تحلیل آماری نتایج این بررسی، فقط ارتباط مستقیم بین عیار سرمی پروژسترون با قطر دیواره در کیستهای لوتیال را نشان داد و بیانگر آن است که تشخیص نوع کیست برمبنای مقادیر پروژسترون بیشتر از 1یا  2نانوگرم در میلی لیتر با اطمینان بیشتری نسبت به قطر دیواره آن صورت می پذیرد.

  کلیدواژگان: کیست تخمدانی، سونوگرافی، پروسترون، استرادیول
 • پیام حقیقی خوشخو*، ایمان علی نژاد صفحات 39-47

  این مطالعه با هدف تعیین فراوانی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در اشریشیا کلی های جداشده از جوجه های گوشتی مبتلا به کلی با سیلوز درسطح مرغداریهای گوشتی استان گلستان انجام گرفت.  150نمونه اشریشیا کلی جداشده از جراحات پری کاردیت جوجه های گوشتی  30مزرعه (5نمونه از هر مزرعه) با واکنش های بیوشیمیایی اختصاصی تایید شد و سپس حساسیت آنها بر روی  15نوع آنتی بیوتیک با استفاده از روش انتشار دیسک ()Method Diffusion Discمورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که همه اشریشیا کلی های جداشده مقاوم به نالیدیکسیک اسید، اریترومایسین، فلومکویین و حساس به جنتامایسین و سفتیو فور بودند. بیش از  %80اشریشیا کلی های جداشده به کلیسین، تتراسیکلین، سولفادیازین+ تری متوپریم، انروفلوکساسین، سیپروفلوکساسین، دانوفلوکساسین، لینکو اسپکتین، دیفلوکساسین، سولفاکلروپری دازین+تری متوپریم و داکسی سایکلین مقاوم بودند. بررسی فراوانی اشریشیا کلی های جداشده مورد آزمایش به ترکیبات آنتی بیوتیک نشان دادکه  29الگو وجود دارد.  88درصد از این اشریشیا کلی های جداشده به بیش از یک الگو و%12 از آنها هم هر کدام فقط به یک الگو تعلق داشتند. فراوانی مقاومت اشریشیا کلی های جداشده به ترکیبات آنتی باکتریال می تواند بدلیل مصرف بی رویه و نادرست این ترکیبات بالا می باشد و این مسیله خطری جدی برای صنعت طیور کشور و بهداشت عمومی محسوب می شود.

  کلیدواژگان: کلی باسیلوز طیور، مقاومت دارویی، استان گلستان، ایران
 • بهراد رادمهر*، مهرداد نعمت پرور، مهران فرهودی مقدم، مهرداد خوش نویس صفحات 49-56

  سرب از جمله فلزات سنگین است که میتواند از طرق مختلف وارد بدن حیوان و انسان شده و در صورت تداوم آلودگی باعث بروز مسمومیت گردد. در این پژوهش سرب موجود در شیر و آب گاوداریهای اطراف تهران و ارتباط آنها مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی تعداد 100نمونه شیر خام از 10گاوداری در اطراف شهر تهران بصورت مستقیم از گاوها تهیه شد و به همراه  10نمونه از آب مصرفی گاوهای همان گاوداریها به آزمایشگاه انتقال یافت .نمونه ها با استفاده از دستورالعمل Association of Analytical (Communities)A.O.A.Cو با استفاده از روش اسپکترومتری جذب اتمی مورد آزمایش قرار گرفت و میزان سرب موجود در آب و میزان باقیمانده سرب در شیر اندازهگیری و مقایسه شد. نتایج نشان داد میانگین غلظت سرب در شیر خام برابر با  264 ±204/19 ppbاست که با توجه به حد استاندارد سرب در شیر در کدکسppb(2007  )20نشان دهنده آلودگی بیشتر از حد مجاز تمامی نمونه های شیر به سرب میباشد. همچنین در نمونه های آب، با توجه به استاندارد میزان سرب در آب در کدکس)10 ppb(2007میزان سرب موجود در آب به جز در دو نمونه، کمتر از حد مجاز بود. در این بررسی با وجود بالا بودن سرب در تمامی نمونه های شیر، همبستگی معنی داری بین میزان سرب موجود در آب با میزان سرب موجود در شیر وجود نداشت. بنابراین آب نمیتواند منبع این آلودگی در منطقه قلمداد گردد.

  کلیدواژگان: سرب، شیر، آب، گاوداری
 • مصطفی دارستانی فراهانی*، عباس وشکینی، سید مهدی قمصری صفحات 57-63

  در این بررسی، ایجاد همدهانی به منظور درمان ضایعات شدید انتهای سرپستانک گاو شیری برای اولین بار انجام شده و این روش درمانی، توسط رادیوگرافی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، یک سوم انتهایی سر پستانک های چپ عقب در پنج راس گاو هلشتاین  3-5ساله غیر آبستن شیروار به صورت عرضی مورب با اسکالپل بریده شده و پس از ایجاد یک برش طولی قاچ خربزه ای بر روی سطح میانی سرپستانک های راست عقب، دو سر پستانک در دو لایه با الگوی ساده تک برای لایه مخاطی و الگوی تشکی افقی برای پوست و لایه میانی (ماهیچه ای) به ترتیب با نخ بخیه 0 3و 0 2پلی گلا کتین (910ویکریل) بخیه شدند. در روز سوم قبل از عمل و روزهای ، 4 ،15، 30، 44بعد از عمل، از تمامی سر پستانک ها با ماده حاجب مثبت مگلومین کامپاند تحت شرایط  ،FFD = 80 Cm، 50 Kv، 16 mAsبا و بدون فشار مثبت، رادیو گرافی تهیه شد. بر اساس نتایج رادیو گرافی قطر داخلی محل های پیوند در روز  44پس از عمل  14-20میلی مترتحت فشار مثبت و  11-16میلی متر بدون فشار مثبت، اندازه گیری شد. با توجه به نتایج حاصله ازانجام رادیوگرافی به نظر می رسد می توان این روش جراحی را در در درمان ضایعات شدید انتهای سرپستانک گاو شیری، توصیه نمود.

  کلیدواژگان: گاو شیری، سرپستانک، همدهانی، رادیولوژی
 • ولی الله کوهدار*، سید شاپور رضا شجاعی، بهراد رادمهر، فرهاد پاکباز صفحات 65-74

  بیماری کیست هیداتید ناشی ازمرحله لاروی اکینو کوکوس گرانولوزوس بوده که هنوز هم یکی ازعوامل مهم ایجاد کننده معضلات اقتصادی و بهداشتی در نواحی مختلف جهان، بخصوص در شرایط بهداشتی نامناسب می باشد. درایران نگهداری گوسفند اغلب با روش های سنتی وبصورت متراکم صورت می گیرد وسگهایی که نگهبانی گله را برعهده دارند، باعث ادامه چرخه زندگی انگل می شوند.این بیماری مشترک بین انسان وحیوان بوده وفاقد علایم بالینی اختصاصی می باشد وتشخیص قطعی آن در دام بوسیله کالبد گشایی و یا بازرسی پس از کشتار است. بنابراین تعیین وضعیت بیماری در دام می تواند کمکی در جهت کنترل خسارات اقتصادی وبهداشتی ناشی از آن باشد. این مطالعه با هدف بررسی آخرین وضعیت آلودگی کیست هیداتید دربرخی از مناطق کشور بر روی  80947راس گوسفند، که از اردیبهشت تا آبان سال1386 درکشتارگاه کرج راک کشتارشده اند، انجام شده است. در هر روزکاری ابتدا محل پرورش وارسال دامهای ارسال شده به کشتارگاه مشخص می گردید و پس از کشتار دام و تعیین سن از طریق مشاهده دندانها، بازرسی قسمتهای مختلف لاشه و اندرونه ها جهت تشخیص بیماری وتعیین اندامهای آلوده ونوع کیست انجام می شد. از میان  80947راس گوسفند بررسی شده، تعداد  1530راس مبتلاء به کیست هیداتید بودند که نشان دهنده فراوانی آلودگی به کیست هیداتید به میزان 1/89درصد بود و  60/3درصد کیستهای هیداتید بررسی شده بارور بودند. از میان نوزده منطقه بررسی شده، بیشترین وکمترین میزان فراوانی کیست هیداتید،به ترتیب مربوط به مشهد با میزان 3/83درصد وکرج با میزان  0/83درصد بود. یافته های این بررسی نشان می دهد که میزان فراوانی بیماری در مناطق مختلف مورد بررسی، متفاوت بوده که نسبت به آمار دهه گذشته کاهش نشان می دهد.

  کلیدواژگان: گوسفند، کیست هیداتید، منطقه جغرافیایی، ایران
 • عباس بایگان، نادیا طایفی نصرآبادی* صفحات 75-80

  دیکروسلیوم و فاسیولا از جمله ترماتودهای شایع در مجاری صفراوی کبد میزبانهای مختلف مانند گاو، گاومیش، شتر، گوسفند و بز میباشد. وجود این انگل در کبد میزبانهای نهایی باعث بیماریزایی شده و در اثر تجمع انگل و تخم آن، مجاری صفراوی متسع شده و جدار آنها تیره رنگ می شود. فناوریهای جدید در زمینه بیولوژی مولکولی باعث ایجاد تغییرات اساسی در مطالعات کلاسیک و تشخیص نوع انگلها شده است. یکی از این روش ها، تشخیص پروتیین سوماتیک انگل به وسیله آزمون (PAGE-SDSسدیم دو دسیل سولفات ژل الکترو فورزیس) میباشد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که باندهای پروتیینی دیکروسلیوم دندریتیکوم در گسترهی  14/4تا  116کیلو دالتون و تعداد آنها  15باند میباشد. باندهای پروتیینی فاسیولا هپاتیکا در گسترهی  18تا  63کیلو دالتون بوده و شامل  7باند میباشد درحالی که فاسیولا ژیگانتیکا در همین گستره دارای  9باند است. با استفاده از نتایج این تحقیق میتوان روش جدیدی برای تشخیص تفریقی و پاراکلینیکی این ترماتودها معرفی کرد.

  کلیدواژگان: تشخیص پاراکیلینیکی، فاسیولیازیس، دیکروسلیازیس، الگوهای پروتئینی
|
 • G. Akbari-Azad, P. Haghighi-Khoshkhoo, N. Ila, F. Moayer, H. Dehghan- Nayeri Pages 7-17

  The aim of the present study was to evaluate the effects of three dietary L-carnitine inclusion levels on performance, carcass traits, blood cells, serum components and immune responses on broiler chickens. 240 one- day old male broiler chicks (Cobb 500) selected and randomly distributed into 12 floor pens in a randomized block design (4 treatments, 3 pens/ treatment, 20 birds/ pen) and reared until 49 days of age. L-Carnitine levels used in this experiment were zero, 125, 250 and 375 ppm in feed. Feed consumption, mortality rate, mean weight, feed conversion rate (FCR), European Efficacy Factor (EEF), antibody titers against Newcastle Disease (ND) and Avian Influenza (AI) vaccines, cholesterol, triglyceride, white blood cell and red blood cell counts, abdominal fat weight, heart weight ratio, hepatocyte changes were measured at the end of rearing. Finally all data were subjected to the analysis of variances and compared by Duncan’s method between 4 groups statistically. The results showed that:1) L-Carnitine can improve significantly body weigh gain only in 35-49 day old, but not in earlier age. Also improve FCR, EEF, antibody titers against ND and AI vaccines. It can be considered economics to use as it was found in cost-benefit assessment. 2) L-Carnitine did not have any significant effects on serum components, blood cells counts and carcass traits, although it had a little positive improving effect on these items. It seems that L-Carnitine can improve overall performance, carcass traits, blood & serum components and immune response in broiler chickens relatively, and this improvement is more obvious in 375 mg/kg feed than 125 and 250 mg/kg feed.

  Keywords: L-Carnitin, broiler performance, Immune status, carcass traits, Blood & Serum components
 • M Abarkar, A. K. Goudarzi, H. Sharifi, D Ansari, S Gachpaz Pages 19-27

  Since atropine has parasympatholytic effects and it has some interactions with the other premedications,anesthetic drugs and surgical procedures, recorded data’s of capnography and pulse-oximetery, were evaluatedduring ovariohystrectomy. Twenty female terriers with 6.3±0.7 kg weight and 34± 9 month selected and randomlydivided in four groups.Group one received acepromazine as premedication, ketamin + diazepam as induction and intravenous ketamineas maintenance.Group two received additional atropine as premedication and In group three, maintenance ofanesthesia were performed by halothane inhalation. Other procedures were the same as group one. All of theanesthetic procedures in group four were the same as group three except the subcutaneous administration ofatropine was performed as a premedication.Duration of anesthesia as well as quality and duration of recovery were recorded. HbO2 saturation, ETCO2,heart rate, respiratory rate and rhythm were recorded in specific intervals from one hour prior to anesthesia to threehours after extubation.Data had been analyzed based on anesthesia phase, painful surgical procedure, and recovery phase. MostTachycardia had been noticed in group two during painful surgical phase, and hypoventilation occurred in groupthree more than the other groups.According to our findings, as ketamine induces tachycardia, and halothane depresses myocardium, using atropineas a premedication drug seems not to be necessary in this particular surgical procedure.

  Keywords: atropine, anesthesia, Ovariohystrectomy, Terrier dogs
 • A Badiee, O Ataee *, M Farhoodi Moghaddam, S Nazari, A.R Bahonar Pages 29-37

  Ovarian cysts in dairy cattle are generally defined as follicular structures with diameter greater than 2.5 cm which remains at least for 10 days in the absence of corpus luteum. Prevalence of ovarian cysts is reported to be 6% - 19%; thus, cystic ovary is a main reproduction disorder in dairy cattle with heavy economic losses. This study was conducted to evaluate correlation between ovarian sonographic findings and serum estradiol and progesterone concentration of ovarian cyst in dairy cow. 32 dairy cows with ovarian cysts were diagnosed with sonography and categorized to four groups according to serum concentration of progesterone. Serum concentration of progesterone and estradiol was monitored by ELISA and cyst mapping included wall diameter, cyst diameter and cyst volume was evaluated by ultrasound set with 5 mega hertz probe. Statistical analysis of the results showed a direct relation between progesterone concentration and the diameter of luteal cysts wall. The results showed that it might be better to differentiate ovarian cysts on the basis of the amount of progesterone greater than 1 or 2 nanogram per milliliter instead of the diameter of the cyst wall.

  Keywords: Ovarian Cyst, Sonography, progesterone, estradiol
 • P Haghighi Khoshkhoo *, I Ali-Nezhad Pages 39-47

  The aim of this study was to determinate the drug resistance patterns of avian E.coli isolates from cases of colibacillosis in Golestan Province, Iran. One hundred and fifty isolates of E. coli from pericarditis lesions (5 samples per farm and in 30 farms) submitted to the microbiology laboratory. After sampling and confirmation by biochemical reactions, the E.coli isolates were tested for their susceptibility to a panel of 15 antibacterial agents using the Kirby-Bauer disc diffusion method. The drug susceptibility test showed that all isolates were resistant to Nalidixic acid, Erythromycin, Flumequine and were susceptible to Gentamicin and Ceftiofur. More than 80% of the isolates were resistant to Colistin, Tetracycline, Sulfadiazine + Trimethoprim, Enrofloxacin, Cyprofloxacin, Danofloxacin, Lincospectin, Difloxacin, Sulphachlorpyridazin + Trimethoprim and Doxycycline. There were 29 drug resistance patterns among 150 E.coli isolates. Eighty eight percent of isolates belonged to more than one pattern, whereas the rest (12%) of isolates, each isolate belonged to one pattern only. The results of this study confirmed the possibility of indiscriminate abuse and misuse of antibacterial agents in poultry industry and this could be dangerous for public health as well.

  Keywords: Drug resistance, Escherichia coli, Avian Colibacillosis, Golestan province, Iran
 • B Radmehr *, M Nematparvar, M Farhoodi Moghadam, M Khoshnevis Pages 49-56

  Lead is a heavy metal and lead poisoning may occurre if it enters regularly into the animal or human body, So in this study lead concentration in milk and water were compared for a possible correlation. 100 samples of raw milk from 10 farms around city of Tehran were collected randomly. These samples were collected directly from cows in the farms. 10 sample of water were collected from the same farms. Lead concentration was measured in all of the samples by Atomic Absorption Spectrophotometery and according to the Association of Analytical Communities method. The results showed that mean lead concentration in milk was 264±204/19 ppb which it was more than standard permitted level of codex 2007 (20ppb). Lead concentration in all of the milk samples were over the standard permitted level but lead concentration in drinking water samples were under the codex 2007 permitted level (10ppb), except two samples which were over the standard. Statistical analysis of results showed that there was no correlation between lead in drinking water and in the cow’s milk. Therefore, water can not be the source of lead contamination in the milk.

  Keywords: Lead, Milk, water, Poisoning
 • M Darestani Farahani *, A Veshkini., S.M Ghamsari. Pages 57-63

  Experimental teat anastomosis for treatment of sever cow’s teat injuries were performed for the first time and evaluated by radiography. Five healthy, non-pregnant milkier Holstein cows were selected and after preoperative considerations, the rear teats were prepared for aseptic surgery. The left teats (1/3 of distal portion) were amputated horizontally, and fullthickness elliptical incisions were induced in 1/3 of proximal of the right teats from the base, in medial aspect. Anastomosis between amputated and neighboring teats was completed with two rows of sutures, simple interrupted in mucosal layer and interrupted horizontal mattress in intermediate and skin layers with polyglactin910(Coated Vicryl),sized 3-0 and 2-0,respectively. Radiographs with meglumine compound (positive contrast media) were prepared under condition of FFD = 80 Cm, 50 Kv, 20 mAs from all anastomised teats with and without positive pressure in 3 day before surgery and 4, 15, 30 and 44 days after the operation. According to radiographic results inner diameter of anastomosis junction were measured 14-20 mm under positive pressure and 11-16 mm without positive pressure in 44th day after the operation. According to the good radiographic findings and simplicity of this surgical technique, Teat anastomosis can be recommend for the treatment of sever teat injuries in dairy cows.

  Keywords: dairy cow, Teat Surgery, Anastomosis, Radiography
 • V Koohdar *, Sh. R Shojaei, B Radmehr, F Pakbaz Pages 65-74

  Hydatidosis caused by Echinococcus granulosus is still an important public health and economic problem in many regions of the world, especially in countries with insufficient hygienic management system. In Iran, Sheep are often bred with traditional extensive methods, where dogs are commonly used to control and guard the flocks, allowing the life cycle of the parasite to perpetuate. This is a zoonotic disease without a specific clinical signs. Final diagnosis in animal can be made only by necropsy or/and post mortem inspection. This survey was conducted to evaluate the current status of hydatid cyst infection in sheep from some parts of Iran. The survey was carried out on 80947 sheep slaughtered in Karaj Rak slaughterhouse From April to November 2007. The geographical origin of each animal was recorded at the slaughterhouse. The post mortem inspection of carcass and offal was carried out to recognize the disease, determination of infected organs and the kind of cysts, after slaughter and determination of age by teeth examination. Of 80947 slaughtered sheep, 1530 (1.89%) were found infected with Echinococcus granulosus hydatid cysts. 60.3% of cysts were fertile. In nineteen regions of this survey, Mashhad (3.83%) and Karaj (0.83) had the highest and lowest contamination, respectively. The prevalence of the disease was dissimilar in different regions and it had decreased, as compared with last decade.

  Keywords: Sheep, hydatid cyst, Geographical area, Iran
 • A Baygan, N Taiefi Nasrabadi * Pages 75-80

  Dicrocoelium and Fasciola are hepatic duct parasites of different animals that are reported from cattle, buffalo,camel, sheep, goats, wild rabbit and hogs in Iran and many other parts of the world. Studies show that the existenceof this parasites in the livers of final hosts become pathogens.The new technologies in the field of molecularbiology had caused basic changes in the classic researches and indistinguishing parasites. One of these methods isthe somatic proteins identification of the parasites resulted from SDS-PAGE.In an abattoir, adult trematodes were obtained from infested livers of cows, sheep and goats. The different partsof the parasite, such as evacuated materials, excretory and somatic parts can have antigens for diagnosing proteins.There are different method for diagnosing proteins. The best and easiest of these methods is electrophoresis withSDS PAGE. After some processing, some adult termatodes of every host for the expulsion of extra materials waswashed in PBS (pH= 7.4) 3-4 times and the resulting solution was centrifuged in 4oC for 30 min in 12000 G.The results of the present study showed that D. denderiticum protein bands are in 14.4-116 kDa range and theirnumbers is 15. F. hepatica protein bands are in 18-63 kDa and include 7 bands, while F. gigantica in the samerange is 9 bands.Using somatic proteins pattern can be considered as a new paraclinic method for the differential diagnosis ofFascioliasis and Dicrocoeliasis.

  Keywords: Clinical Diagnosis, Fasciolosis, Dicrocoeliosis, Protein Bands, SDS-PAGE