فهرست مطالب

مدیریت و چشم انداز آموزش - سال دوم شماره 3 (پیاپی 5، پاییز 1399)
 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 5، پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/09/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رحمت الله عظیمی* صفحات 1-14

  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی حرکت درمانی بر خطاهای دیداری- حرکتی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص در مدارس شهر تهران بود. این پژوهش در قالب یک پژوهش نیمه آزمایشی با گروه گواه و در چهارچوب یک طرح پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه آزمایشی و گواه اجرا شد. گروه نمونه 30 نفر از دانش آموزان پسر با اختلال یادگیری خاص ساکن شهر تهران بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه در هر گروه 15 نفر جایگزین شدند. میزان خطاهای دیداری - حرکتی شرکت کنندگان در این پژوهش توسط آزمون دیداری- حرکتی بندرگشتالت در پیش آزمون و پس آزمون سنجیده شد. مداخله برنامه حرکت درمانی بر روی گروه آزمایش به مدت 12 جلسه 90 دقیقه ای و سه روز در هفته اجرا گردید. پس از اتمام برنامه حرکت درمانی از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد میزان خطاهای دیداری - حرکتی گروه آزمایش کاهش معناداری در سطح اطمینان (05/0p <) یافته است؛ بنابراین می توان گفت که حرکت درمانی می تواند میزان خطاهای دیداری - حرکتی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: خطاهای ادراک دیداری - حرکتی، اختلال یادگیری خاص، حرکت درمانی
 • علی قائم منتظری*، سید محمد میرکمالی صفحات 15-42
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه میان یادگیری سازمانی و مهارت های ارتباطی با تعارض سازمانی در کارکنان اداره آموزش وپرورش نواحی چهارگانه کرج انجام شد. روش مطالعه از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره آموزش وپرورش نواحی چهارگانه کرج بودند که با توجه به حجم جامعه آماری، نمونه ای به حجم 265 نفر تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف (2001)، پرسشنامه مهارت ارتباطی بارآن و هادگی (1986) و پرسشنامه تعارض سازمانی شیرخانی (2011) بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه (گام به گام) انجام شد. یافته های این مطالعه نشان داد بین متغیرهای یادگیری تیمی و مهارت اطلاع رسانی با تعارض سازمانی رابطه وجود دارد (05/0> P) و متغیرهای یادگیری تیمی و مهارت اطلاع رسانی قدرت پیش بینی متغیر ملاک تعارض سازمانی را دارند. به نظر می رسد با پرورش روحیه یادگیری در سازمان و نیز بهبود مهارت های ارتباطی کارکنان بتوان از تعارضات فردی و سازمانی جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: تعارض سازمانی، مهارت های ارتباطی، یادگیری سازمانی
 • زهرا خواجه علی جهانتیغی*، معصومه عبدالهی صفحات 43-68
  هدف این پژوهش ارایه مدل شایستگی کارکنان دانشگاه پیام نور با روش شناختی تیوری داده بنیاد بود. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع داده کیفی و از نوع داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و خبرگان دانشگاه پیام نور بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع 25 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. مصاحبه با افراد خبره بیانگر روا بودن مصاحبه بود و به منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن مصاحبه بود. برای تحلیل داده های پژوهش از طریق تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه های ویژگی های فردی، مدیریت، فناوری اطلاعات، جزء مولفه های تاثیرگذار بر شایستگی کارکنان دانشگاه پیام نور بودند. همچنین، مولفه های شایستگی کارکنان شامل مولفه های شناختی، نگرشی و مهارتی مورد شناسایی قرار گرفت. علاوه بر این سازوکارها و عوامل تسهیل گر و همچنین موانع اجرای مدل شایستگی کارکنان دانشگاه پیام نور نیز ارایه گردید که از برازش مطلوبی برخوردار بود.
  کلیدواژگان: شایستگی کارکنان، شایستگی شناختی، شایستگی نگرشی، شایستگی مهارتی
 • سمیرا صفرزاده*، علی محمد ناعمی صفحات 69-92
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر رهبری مثبت گرا بر اشتیاق به کار با میانجی گری توانمندسازی روان شناختی مدیران مقطع متوسطه شهر سبزوار در سال تحصیلی 99-1398 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مقطع متوسطه (دوره اول و دوم) شهر سبزوار به تعداد 138 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 102 نفر به عنوان نمونه انتخاب و از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه رهبری مثبت گرا کامرون (2008)، توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و میشرا (1995) و اشتیاق به کار شوفلی و بیکر (2006) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Spss22 و 8.8 lisrel و آزمون های همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد توانمندسازی روان شناختی در تاثیر رهبری مثبت گرا بر اشتیاق به کار نقش میانجی گری دارد؛ رهبری مثبت گرا بر توانمندسازی روان شناختی با ضریب مسیر 43/0 تاثیر معناداری دارد؛ همچنین توانمندسازی روان شناختی بر اشتیاق شغلی با ضریب مسیر 32/0 تاثیر معناداری دارد.
  کلیدواژگان: توانمندسازی روان شناختی، رهبری مثبت گرا، اشتیاق به کار، مدیران، مدارس متوسطه
 • محمدرضا منصورکیایی* صفحات 93-111
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین مدیران بر تحلیل رفتگی شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر رویان انجام شد. روش مطالعه حاضر، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه مدیران و معلمان مدارس متوسطه رویان بودند. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 86 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد رهبری تحول آفرین باس و آولیو (2000) و تحلیل رفتگی شغلی مسلاچ و جکسون (1981) بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره انجام شد. یافته های این مطالعه نشان داد بین متغیرهای نفوذ آرمانی و ملاحظه فردی با تحلیل رفتگی شغلی رابطه منفی وجود دارد (01/0>P) و سبک رهبری تحول آفرین بر تحلیل رفتگی شغلی موثر است؛ بنابراین، می توان انتظار داشت با تغییر سبک رهبری به سوی رهبری تحول گرا، پیامدهای مثبتی حاصل شود و از تحلیل رفتگی شغلی معلمان مدارس جلوگیری به عمل آید.
  کلیدواژگان: سبک رهبری تحول آفرین، تحلیل رفتگی شغلی، معلمان مدارس متوسطه
 • لیلا طالبی خانسری* صفحات 113-131
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین شیوه های مدیریت کلاس و مهارت های ارتباطی باانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر چابکسر انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان و دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی مدارس شهر چابکسر بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و تصادفی خوشه ای 80 معلم و 200 دانش آموز انتخاب شدند. معلمان به سوالات پرسشنامه های مهارت های ارتباطی (کویین دام، 2004) و سبک تدریس (گراشا، 1996) و دانش آموزان به سوالات پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی (والراند، 1992) پاسخ دادند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون گام به گام نشان داد متغیرهای شیوه های مدیریت کلاس و مهارت گوش دادن بهترین پیش بینی کننده برای متغیر انگیزه پیشرفت تحصیلی می باشند و بین شیوه های مدیریت کلاس و مهارت های ارتباطی باانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر چابکسر رابطه وجود دارد (01/0> P). درنتیجه، معلمان می توانند از سبک های کلاس داری موثر و مهارت های ارتباطی در جهت افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی و پیشگیری از فرسودگی و افت تحصیلی دانش آموزان سود ببرند.
  کلیدواژگان: انگیزه پیشرفت تحصیلی، مهارت های ارتباطی، شیوه های مدیریت کلاس
 • زهرا امینی*، وحید خوش روش صفحات 133-163
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه روان شناختی است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران که در سال تحصیلی 1398-1397 مشغول به خدمت تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از روش خوشه ای چندمرحله ای 200 نفر تعیین و انتخاب گردید. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های سرمایه های روان شناختی لوتانز (2007)، فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون (1985) و طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ (2006) استفاده گردید که روایی آن ها توسط خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی و پایایی آن ها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل ویرایش هشتم استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد طرح واره ناسازگار اولیه و ابعاد آن (بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، محدودیت های مختل، دیگر جهت مندی و گوش به زنگی بیش ازحد و بازداری) با سرمایه های روان شناختی و ابعاد آن رابطه منفی و با فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معناداری دارند. سرمایه روان شناختی با فرسودگی شغلی رابطه منفی و معناداری دارد و نهایتا سرمایه روان شناختی در رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی نقش میانجی دارد.
  کلیدواژگان: طرح واره های ناسازگار اولیه، فرسودگی شغلی، سرمایه روان شناختی
|
 • Ragmatollah Azimi * Pages 1-14

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of movement therapy on visual-motor errors of students with special learning disabilities in schools in Tehran. This research was conducted in the form of a quasi-experimental study with a control group and within the framework of a pre-test and post-test design for both experimental and control groups. The sample group consisted of 30 male students with special learning disabilities living in Tehran who were selected by cluster random sampling and then randomly assigned to the experimental and control groups in each group of 15 people. The rate of visual-motor errors of the participants in this study was measured by the visual-motor test of Gestalt port in pre-test and post-test. Movement therapy program intervention was performed on the experimental group for 12 sessions of 90 minutes three days a week. After the end of the movement therapy program, post-test was performed for both groups. The results of analysis of covariance showed that the rate of visual-motor errors in the experimental group decreased significantly at the confidence level (P <0.05). Therefore, it can be said that movement therapy can reduce the rate of visual-motor errors in students with special learning disabilities.

  Keywords: visual perceptual errors - physical, specific learning disorders, movement therapy
 • Ali Qaem Montazery *, Seyed Mohammad Mir Kamali Pages 15-42
  The aim of this study was to determine the relationship between organizational learning and communication skills with organizational conflict in the staff of the Education Department of the four districts of Karaj. The study method was correlational. The statistical population of the study included all employees of the Education Department of the four districts of Karaj. According to the statistical population, a sample of 265 people was selected and selected by stratified random sampling. Data collection tools were Nif Organizational Learning Questionnaire (2001), Baron and Hadadi Communication Skills Questionnaire (1986) and Shirkhani Organizational Conflict Questionnaire (2011). Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient and multiple regression test (stepwise). Findings of this study showed that there is a relationship between team learning and information skills variables with organizational conflict (P <0.05) and team learning and information skills variables have the predictive power of organizational conflict. It seems that by cultivating the spirit of learning in the organization and also improving the communication skills of employees, individual and organizational conflicts can be prevented.
  Keywords: Organizational conflict, Communication skills, organizational learning
 • Zahra Khajeh Ali Jahanteghi *, Masoomeh Abdollahi Pages 43-68
  Purpose
  The purpose of this study was to present the competency model of Payam-e-Noor University staff with the cognitive method of data base theory.
  Methodology
  The research method was applied in terms of purpose, it was qualitative, in terms of data type. The statistical population of the study consisted of experts of Payam-e-Noor University who were selected as the sample size using purposeful sampling and saturation principle of 25 individuals. In this study, semi-structured interview was used to collect data. Interviews with experts indicated that the interview was valid and reliability was calculated using two-coders reliability method. Content analysis was used to analyze the research data.
  Findings
  The results showed that the components of personality traits, management, information technology were among the factors influencing the competence of Payam Noor University staff. Also, the competency components of staff including cognitive, attitude and skill components were identified. the finaling model was constructed,by using Content analysis, which were well-suited.
  Results
  the finaling model of the competency components of staff including cognitive, attitude and skill components were. In addition, facilitators and facilitators as well as barriers to the implementation of Payam Noor University staff competency model were presented.
  Keywords: Staff competence, Cognitive competence, Attitude competency, Skills competency
 • Samira Safarzadeh *, Alimohammad Naemi Pages 69-92
  The present study examine the impact of positive leadership on work engagement with the mediating role of psychological empowerment among the managers of high schools in Sabzevar city. The method of research is descriptive and its type is correlation with an emphasis on structural equations. The population consisted of all managers of high schools in Sabzevar city (138 persons) that 102 peoples were selected using on cochrane formula based.That sample was selected by Simple Random sampling. The data was collected through positive leadership Cameron, work engagement by Schaufeli & Bakker, psychological empowerment by Spreitzer & Mishra questionnaires. To evaluate reliability of the questionnaires we used Cronbach Alpha coefficient. The Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation and structural equation modeling (SEM) was used for data analyzing. The results showed that: psychological empowerment playing a mediating role in impact positive leadership on work engagement. positive leadership have significant impact on the psychological empowerment (0/43) and psychological empowerment have significant impact on the work engagement (0/32). Keywords: positive leadership, work engagement, psychological empowerment, managers, high schools.
  Keywords: Positive Leadership, work engagement, psychological empowerment. managers, high schools
 • Mohammadreza Mansourkiaei * Pages 93-111
  The aim of this study was to investigate the effect of transformational leadership style of principals on job burnout of high school teachers in Royan. The method of the present study was descriptive-correlation. The statistical population of this study was the principals and teachers of Royan secondary schools. Using Morgan table, the sample size was 86 people who were selected using simple random sampling method. Data collection tools were standard questionnaires of transformational leadership of Bass and Olivier (2000) and job burnout of Maslach and Jackson (1981). Data analysis was performed using multivariate regression method. The findings of this study showed that there is a negative relationship between the variables of ideal influence and individual consideration with burnout (P <0.01) and transformational leadership style is effective on burnout. Therefore, it can be expected that by changing the leadership style to transformational leadership, positive consequences will be achieved and the job burnout of school teachers will be prevented.
  Keywords: Transformational leadership style, Job Burnout, high school teachers
 • Leila Talebi Khansari * Pages 113-131
  The aim of this study was to determine the relationship between classroom management practices and communication skills with the academic achievement motivation of elementary school students in Chabaksar. The research method was descriptive-correlation. The statistical population of this study included teachers and male and female elementary school students in Chabaksar. 80 teachers and 200 students were selected using simple random sampling and cluster random sampling. Teachers answered the questions of the Communication Skills Questionnaire (Quindam, 2004) and teaching style (Gerash, 1996) and students answered the questions of the Academic Achievement Motivation Questionnaire (Walrand, 1992). Data analysis using stepwise regression method showed that the variables of classroom management practices and listening skills are the best predictors for the variable of academic achievement motivation and between classroom management practices and communication skills with students' academic achievement motivation. There is a relationship in the primary school of Chabaksar city (P <0.01). As a result, teachers can benefit from effective classrooming styles and communication skills to increase motivation for academic achievement and prevent student burnout.
  Keywords: Academic achievement motivation, Communication skills, classroom management practices
 • Zahra Amini *, Vahid Khoshravesh Pages 133-163
  The aim of this study was to analyze the relationship between early maladaptive schemas and burnout with the mediating role of psychological capital. The research method was descriptive-correlational in nature and applied in terms of purpose. The statistical population of the study was primary school principals in Tehran in the school year. 1398-1397 were engaged in service. The sample size was determined and selected using a multi-stage cluster sampling method. For data collection, the Lutans (2007) Psychological Capital Questionnaire, Maslach & Jackson (1985) burnout questionnaires, and Young's early maladaptive schemas (2006) were used to collect data. Their validity was confirmed by experts and academics and their reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient test. In order to analyze the data, the structural equation method was used using LISREL statistical software, eighth edition. The results showed a schema. Primary maladaptation and its dimensions (cut and rejection, impaired self-control and function, impaired limitations, other orientation and excessive distraction and inhibition) have a negative relationship with psychological capital and its dimensions and a positive and significant relationship with burnout. Psychology has a negative and significant relationship with burnout and finally, psychological capital has a mediating role in the relationship between initial maladaptive schemas and burnout.
  Keywords: early maladaptive schemas, burnout, psychological capital