فهرست مطالب

پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) - سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 44، بهار و تابستان 1399)
 • سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 44، بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/11/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مراد اسماعیلی*، علی ربیع زاده، حسین محمدی صفحات 1-16

  پرسش از معنای زندگی و تلاش برای پاسخ گویی به آن، یکی از مهم ترین دغدغه های فکری آدمی از گذشته های دور تاکنون است؛ متفکران و اندیشمندان در مکتب ها و حوزه های مختلف به بررسی چیستی این پرسش و راه های رسیدن به آن پرداخته اند. عرفان اسلامی ایرانی یکی از حوزه هایی است که به صورت ویژه به زندگی، هدف و راه های رسیدن به آن توجه داشته است؛ البته در حوزه های دیگر، به این موضوع کمتر توجه شده است؛ اما با توجه و بررسی این موضوع می توان به بسیاری از پرسش های امروزی پاسخ داد. نویسندگان این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی به مسئله معنای زندگی از منظر بایزید بسطامی تکیه می کنند و با واکاوی کتاب دفتر روشنایی، درپی یافتن پاسخی برای چیستی معنای زندگی و مولفه های معنادار زندگی در باور این عارف بزرگ اند. براساس یافته های این پژوهش، هدف از زندگی در باور بایزید فانی شدن از خود و باقی شدن در خداوند است و این هدف، محرکی برای بایزید است تا الگوها و مولفه های خاصی مانند مبارزه با نفس، ترک انانیت، نوع دوستی، تساهل و تسامح در رفتار با دیگران، نگاه عاشقانه و غیره را اصل و اساس زندگی خود قرار دهد.

  کلیدواژگان: معنای زندگی، عرفان، بایزید بسطامی، دفتر روشنایی
 • سید مهدی طباطبائی* صفحات 17-28

  انجام گرفتن تصحیحی جدید از هر کتاب به شرط رعایت اسلوب ها و معیارهای علمی مسیر را برای پژوهش های بعدی هموارتر می کند. خوشبختانه در سال های اخیر، تصحیح استاد شفیعی کدکنی از تذکره الاولیای عطار این امکان را برای پژوهشگران فراهم کرد تا به افق های جدیدی از این کتاب دست یابند. آشنایی مصحح با اسلوب ها و معیارهای علمی فن تصحیح، توانمندی او در تاویل و تفسیر زبان بزرگان عرفان، انجام گرفتن تصحیح در بازه زمانی طولانی و نگارش تعلیقاتی ارزشمند ازجمله ویژگی هایی است که این تصحیح را معتبرترین کار انجام گرفته درباره تذکرهالاولیاء معرفی می کند. نویسنده این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی می کوشد درباره معنای چند واژه و تعبیر که شفیعی کدکنی در تعلیقات بدان ها پرداخته است، توضیحات بیشتری ارایه کنند. ضرورت پژوهش اهمیت پرداختن به واژگان و تعبیرات به کاررفته در آثار عطار نیشابوری است که نتیجه آن، آسان کردن فهم متن برای مخاطبان خواهد بود. در این مقاله، واژگانی مانند «سکیل» و «پاشش» و تعبیراتی مثل «صفراکردن»، «به سخن راست نهادن»، «راه کسی انجام گرفتن»، «بر یک خشت گشتن» و «سر ازسوی کسی افتادن» بررسی شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد مفاهیم سیال واژگان زبان فارسی، کم کاربرد بودن برخی کلمات و تعبیرات، عدول از شکل کتابتی واژگان در نسخه اساس و همچنین خوگرشدن مصحح با یک شکل یا یک مفهوم خاص از واژه یا تعبیر، از مهم ترین عواملی است که کاستی هایی در درک مفهوم واژگان و تعبیرات تذکره الاولیاء ایجاد کرده و موجب توضیحاتی نارسا درباره برخی عبارات شده است.

  کلیدواژگان: عطار نیشابوری، تذکره الاولیاء، واژگان و تعبیرات متون عرفانی، محمدرضا شفیعی کدکنی
 • بتول مهدوی*، فرزاد بالو، سیده عارفه موسوی سنگدهی صفحات 29-43

  ژنت برای بررسی انواع روابط میان متنی متون، اصطلاح ترامتنیت را مطرح می کند. ژانر یا گونه عرفانی بخش مهمی از ادب فارسی را به خود اختصاص داده است؛ به همین سبب، مطالعه ترامتنی متون برجسته عرفانی زوایای پنهان و ناگشوده میان آنها را روشن می کند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نخستین گامی است که مناسبات ترامتنی چهل و شش حکایت مشترک النوبه الثالثه کشف الاسرار و روح الارواح را از منظر تیوری ترامتنیت ژنت بررسی کرده است. به طور کلی نتایج این پژوهش عبارت است از: 1) از میان چهل و شش حکایت موجود در این دو کتاب، ده حکایت ذیل بینامتنیت صریح، نوزده حکایت در شمار بینامتنیت غیرصریح و هفده حکایت در ذیل بینامتنیت ضمنی قرار می گیرد؛ 2) نتیجه جست وجوهای پیرامتنی نیز بیانگر آن است که همانندی های بسیاری ازنظر صورت و معنا در عنوان ها و صدر و ذیل آن حکایات وجود دارد. همین امر نویسندگان این پژوهش را هرچه بیشتر به درست بودن گمانه اقتباس میبدی از سمعانی هدایت می کند؛ 3) ازنظر رابطه سرمتنی، تقسیم بندی این دو کتاب عرفانی در ذیل گونه عرفانی تایید می شود؛ 4) از دیدگاه ورامتنی در هیچ قسمت از حکایات النوبه الثالثه کشف الاسرار نقد و تفسیر مستقیم بر متن روح الارواح دیده نمی شود.

  کلیدواژگان: کشف الاسرار، روح الارواح، سمعانی، میبدی، حکایات مشترک، ترامتنیت ژنت
 • شجاع کیانپور، علی صباغی*، امین رحیمی صفحات 45-74

  در روان شناسی مثبت گرا، مفهوم کلی «رضایتمندی از زندگی» بازخورد شیوه ادراک و ارزیابی انسان از همه موقعیت های زندگی اش است. این مفهوم در مثنوی معنوی به شکلی فضیلت خواهانه و ثابت و کلی ارایه شده است و همه موقعیت های زندگی انسان را فرامی گیرد. از نظر مولوی می توان با وجود موقعیت های نامطلوب در زندگی، رضایتمندی کامل را از زندگی به دست آورد؛ شیوه کسب آن نیز ارزیابی شناختی صحیح از دنیا، باور و پایبندی به جهان بینی الهی اسلام و عمل به راهکارهایی خاص است. نویسندگان این پژوهش با استناد به عرفان مولوی، مبانی رضایتمندی از زندگی را از مثنوی استخراج و با مبانی روان شناسی مثبت گرا پیوند می دهند. ارزش های معنوی و الهی در سیروسلوک عرفانی مولوی، زمینه ساز سلامت روان و رضایتمندی انسان از زندگی است. برپایه این پژوهش مشخص می شود که مولوی رضایتمندی را هیجانی ربانی می داند که با آموزش و ایجاد باورهای سازگارانه و عملکرد مبتنی بر ارزش های الهی به دست می آید؛ سالک با کسب آن شایسته فنای صفاتی و اتصاف به صفات الهی می شود و سرانجام در زندگی چیزی به جز اراده خداوند طلب نمی کند. هدف در این پژوهش شناخت و تحلیل این مفهوم کلی و مولفه های مرتبط با آن در اندیشه های مولوی با استفاده از آموزه های روان شناسی مثبت گراست. نتایج این بررسی نشان می دهد رضایتمندی از زندگی یکی از مفاهیم متعالی تمدن و عرفان اسلامی است؛ همچنین یک مفهوم تعلیمی عمومی و ثابت در مثنوی معنوی است؛ این مفهوم با ترویج باورها و مهارت های کنترل هیجانات منفی و افزایش هیجانات مثبت در قالب حکایات و مواعظ و تمثیل ها و با تبیین مفاهیمی مانند رضایت به مقدرات و صبر و شکر و قناعت ارایه شده است. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و بر مبنای روش اسنادی و برپایه تحلیل محتوای مثنوی مولوی است.

  کلیدواژگان: مولوی، روان شناسی مثبت گرا، مثنوی معنوی، رضایت از زندگی، رضا
 • علیرضا حاجیان نژاد*، نگین مژگانی صفحات 75-86

  تصوف مجموعه ای از اصول عقیدتی و آداب ظاهری است. بی شک هر دوی این ساحت ها با آیین هایی خارج از مرزهای تصوف در ارتباط بوده و از آنها تاثیر پذیرفته است؛ برای مثال، بسیاری از آداب ظاهری تصوف از آیین فتوت متاثر است. در این پژوهش به یکی از آداب ظاهری و رسوم خانقاهی پرداخته می شود که احتمالا با آیین فتوت از مجموعه آداب ایران باستان به مجموعه آداب تصوف اسلامی وارد و در مراحل بعدی، حتی حدیث نبوی تصور شده است. براساس این سنت کهن، فرد از سخن گفتن در زمان غذاخوردن منع می شود. گرچه برخی از محققین ابوسعید ابوالخیر را مبدع احتمالی این سنت برشمرده اند، چنین سنتی در اساطیر و آموزه های مزدیسنایی، آداب ملوک ساسانی و آیین فتوت سابقه داشته است و به نظر می رسد پس از ظهور اسلام، با آیین فتوت به نظام خانقاه راه یافته است. با بررسی منابع زردشتی، فتوت نامه ها، متون صوفیه و غیره می توان سیر انتقال این سنت را از آداب ایران باستان به تصوف اسلامی پیگیری کرد. ریشه یابی چنین سنت هایی در میان آیین های دیگر، ما را در ترسیم تصویری روشن تر از شیوه شکل گیری نظام خانقاه یاری می کند.

  کلیدواژگان: لا سلام علی الاکل، مزدیسنا، فتوت، تصوف، خانقاه، ابوسعید ابوالخیر
 • محمد خسروی شکیب، رسول حیدری* صفحات 87-102

  منطق الطیر عطار با طرح مبانی عرفان اسلامی به طور عام و نظریه وحدت وجود به طور خاص، همچنین با داشتن جنبه های تمثیلی و نمایشی، شان و جایگاهی محکم در زبان و ادبیات فارسی دارد. هدهد یکی از شخصیت های برجسته در این اثر است که توانست با تاکید بر کنش جمعی و بسیج عمومی، مرغان دیگر را برای حرکتی جدید و متفاوت متقاعد کند. منش و روش هدهد در اقناع و بسیج مرغان بر مبنای نظریه های روانشناختی انسانگرا، تحلیل پذیر و درخور بررسی است. نظریه «خودشکوفایی» ابراهام مزلو، پدر روانشناسی انسان گرا، در رفتارشناسی و شناخت هدهد رهبر پرندگان در مسیر رسیدن به سیمرغ به خواننده کمک می کند تا شخصیت هدهد را به عنوان سمبل انسان خودشکوفا و کنش گرا بهتر درک کند. به نظر می رسد هدهد در جایگاه یک رهبر خودشکوفا و کنش گر توانسته است با تکیه بر ویژگی هایی مانند گشودگی نسبت به تجربه های اوج، تاکید بر منطق گفت وگو و مکالمه، هوش کلامی، انعطاف پذیری، اشتیاق و صداقت، خلاقیت و دوری از تقلید، خودبسندگی و خودمختاری و درک متقابل، بسیج عمومی و کنش جمع محور، مرغان را به نتیجه ای مطلوب و آرمانی برساند که همانا رسیدن به جایگاه سیمرغ است. در این مقاله سعی می شود با تاکید بر نظریه خودشکوفایی مازلو، به شخصیت شناسی هدهد و همچنین انجمن های معناگرا پرداخته شود.

  کلیدواژگان: منطق الطیر، هدهد، خودشکوفایی، ابراهام مزلو
 • احسان رئیسی*، بهاره سادات مهاجری صفحات 103-114

  موضوعات و بحث های مربوط به سلوک عرفانی به دو دسته کلی تقسیم می شود: امور اکتسابی و امور غیرمکتسب. هر سالکی با کوشش به موضوعات اکتسابی دست می یابد؛ اما امور غیرمکتسب بدون اختیار سالکان بر آنان وارد می شود و همه نمی توانند به آن دستیابی داشته باشند؛ بر همین اساس از این امور با عنوان «واردات» یاد می کنند. یکی از مهم ترین واردات عرفانی «خواطر» است که به سبب اهمیت بسیار، همواره در کانون توجه عارفان و مشایخ سنت اول عرفانی بوده است. با وجود اهمیت بسیار خواطر، در هیچ یک از طرح های سلوکی که عارفان و مشایخ عرفان و تصوف تدوین و تبیین کرده اند، جایگاه خواطر به درستی مشخص نیست. در بسیاری از متون عرفانی و سخنان مشایخ، عبارات و اشاراتی درباره خواطر آمده است؛ ولی همه این مباحث غیرمنسجم و پراکنده است و نقش و جایگاه خواطر در نظام سلوکی به صراحت تبیین نشده است. این پژوهش با تحلیل مضمون سخنان مشایخ سنت اول عرفان اسلامی درباب «خاطر»، نقش و جایگاه خواطر را در سیر و سلوک در سنت اول عرفانی تبیین کرده است. یافته ها نشان می دهد خواطر در همه مراحل سیر و سلوک ممکن است بر سالک وارد شود و او را از طی کردن مسیر بازدارد و یا بر توان و سرعت او بیفزاید. درواقع خواطر پس زمینه همه منزل ها و اعمال سلوکی به شمار می رود و از ابتدا ضروری است سالک با انواع و اقسام و روش های نفی آن آشنا شود تا خواطر در مسیر سلوک مانع حرکت وی نشود و حتی شتاب و توان او را تقویت کند.

  کلیدواژگان: سنت اول عرفانی، سیر و سلوک، واردات، خواطر، خاطر، نفی خواطر
 • محمد رودگر* صفحات 115-132

  < p>از متون بسیار صوفیان می توان فهمید کتم کرامات یک سیره مستمر عرفانی بوده است. اصل در کرامت بر کتم است؛ مگر آنکه اراده خداوند بر اظهار آن تعلق گیرد. کتم در کرامات، در مقایسه با تحدی و اظهار در معجزات، پژوهشگر را به سوی مبنایی عرفانی سوق می دهد که کرامات را از معجزات و نیز دیگر خوارق عادات متمایز می کند. در این پژوهش برای رسیدن به این هدف، نخست علل کتم کرامات و آنگاه دو رویکرد متفاوت اولیا به کراماتشان بررسی می شود. در کرامات به جای شاخصه «تحدی» و «اظهار»، دو شاخصه «کتم» و «طلب» مطرحشده که به ظاهر متعارض است. سالک باید هم طالب کرامات باشد و هم نسبت به آن بی توجه و کتوم (رازنگهدار) باشد. تفاوت این دو حکم را باید در تفاوت انواع کرامات حسی و معنوی و نیز انواع سالک جست. دستاورد این پژوهش مبنایی عرفانی در کتم کرامات است که باید آن را حتی در تعریف کرامات نیز دخیل دانست. این رویکرد واقع نمایانه به کرامات اولیا بسیار به باورپذیری این پدیده های بحث برانگیز یاری رسان است.

  کلیدواژگان: کرامات اولیا، کتم کرامات، مبنای کتم، تصوف
 • پروین رضایی* صفحات 133-154
  در این پژوهش با مطالعه غزلیات عطار، فراوانی کاربرد مفاهیم و واژگان «محو»، «فنا»، «نیستی» و... بررسی شده‏ است. موضوع فنا در غزل عطار دارای دایره واژگانی متعدد و ساخت‏های زبانی در سطح‏های واج، واژه، گروه و جمله و فرم است؛ به‏حدی که اندیشه اصلی و محوری عطار در غزلیات، موضوع فناست؛ این موضوع ذهن و زبان شاعر را سرشار کرده و عناصر زبانی و معنایی بسیاری را در این شبکه جای داده که تاکنون از منظر زبان‏شناسی بررسی نشده است. در این پژوهش به روش اسنادیکتابخانه‏ای و براساس دیدگاه‏های زبان‏شناسی ساختارگرا، این موضوع برجسته غزل عطار بررسی، دسته‏بندی و تحلیل شده است. عطار در محور هم‏نشینی و تداعی واژگانی، نمادها و تلمیحات و تعبیر‏های بسیاری را به موضوع پربسامد محو و فنای سالک و عاشق اختصاص داده است؛ شناخت این موارد از منظر زبان‏شناسی ساختارگرا دیدگاهی تازه به مخاطب خواهد داد. بنابر نتایج این پژوهش افزون‏بر تقابل‏ها و تضادها، تداعی معنایی و واژگانی، هم‏معنایی، باهم‏آیی اسمی (اسم+ اسم/ اسم + صفت) و... نیز عمیقا نحو زبان غزل عطار را در بر گرفته است. این شاعر از تداعی آوایی و آوای «ف» نیز غافل نبوده است و از آن برای القای فنا بهره برده است. همچنین بسیار به اسطوره‏های فنا و مرگ‏مشتاقی دینی و عرفانی مانند حضرت یحیی (ع)، امام حسین (ع)،ادریس و حسین منصور در زمینه همین شبکه مفهومی اشاره‏ کرده است. اندیشه فنا چنان در فکر عطار نفوذ داشته که زبان غزلش سرشار از عناصر متعدد زبانی در این باره است و فرم و ساختار شبکه‏ای غزل، در بیشتر غزلیات، مرهون نظام‏مندی همین تمهیدات ساختارساز است.
  کلیدواژگان: غزلیات عطار، زبان‏شناسی ساختارگرا، ساختار غزل، ساختار بیت، فنا، محور هم‏نشینی و تداعی
 • علیرضا نبی لو*، علیرضا جوهرچی صفحات 155-180
  آداب سلوک و تربیت در هر حوزه ای، اصول و روش های مشخصی دارد که تربیت کننده و سالک و آموزنده باید به این اصول آگاهی داشته باشند تا راه های رسیدن به مقصد و هدف اصلی برای سالک و مرید به آسانی هموار شود. در آموزه های عرفانی نیز این روش ها بسیار اهمیت دارد و همه مکتب ها و نحله های عرفانی به آنها پایبند هستند. در سلسله کبرویه نیز مبانی و روش های مشخصی برای تربیت سالک و رساندن او به مقصد اصلی، یعنی معرفت حق وجود دارد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به بررسی آداب سلوک سالک از نگاه سه تن از عارفان برجسته این سلسله، نجم الدین کبری و مجدالدین بغدادی و نجم الدین رازی، پرداخته است. نتیجه به دست آمده نشان می دهد عارفان این سلسله برای سالک در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی و روحانی غیبی، توصیه ها و دستورالعمل های تربیتی مشخص و ارزشمندی دارند.
  کلیدواژگان: نجم الدین کبری، مجدالدین بغدادی، نجم الدین رازی، کبرویه، آداب سلوک، سالک
 • حامد نظرپور* صفحات 181-196
  یکی از واژه های قرآنی که در عرفان اسلامی کاربرد اصطلاحی دارد، واژه «حق» است که به صورت «الحق المبین» نیز در قرآن آمده است. ابن برجان (د. 536 ق.) عارف اندلسی، عبارت «حق مبین» را در آثار خود به عنوان یک اصطلاح به کار برده است. هدف این پژوهش، بررسی اصطلاح حق مبین از دیدگاه ابن برجان به روش اسنادی و توصیفی تحلیلی است. یافته ها نشان می دهد از دیدگاه ابن برجان، حق مبین تجلی و ظهور خداوند در آخرت است که می توان آن را مشاهده کرد. موجودات آخرت نیز تجلی و ظهور حق مبین هستند. این تجلی، دایمی و همواره درحال تجدید است. حق مبین وسعت وجودی دارد؛ زیرا مرتبه وجودی آخرت والاتر و وسیع تر است. ابن برجان معتقد است بین حق مبین و حق مخلوق به رابطه وجودی برقرار است. حق مخلوق به تجلی حق مبین در دنیاست و حق مبین آشکارکننده و مبین حق مخلوق به است. همچنین حق مبین باطن حق مخلوق به است که در آخرت با توسعه وجودی حق مخلوق به آشکار می شود؛ بنابراین از دیدگاه ابن برجان حق مبین، هم مبدا خلقت است و هم غایت خلقت. از نظر او حق در عالم های مختلف اسم های متفاوتی دارد. حق مخلوق به در دنیاست و حق مبین و حق الذی إلیه المصیر بر یک واقعیت در آخرت دلالت دارد؛ با این تفاوت که حق مبین بر وضوح و مشاهده پذیربودن آن و حق الذی إلیه المصیر بر آن به عنوان غایت مخلوقات تاکید دارد. همچنین قراین و شواهد لازم برای صحبت از دیگر عارفان و تاثیرپذیری و تاثیرگذاری ابن برجان در موضوع حق مبین یافت نشد.
  کلیدواژگان: ابن برجان، تجلی خداوند، حق مبین، حق مخلوق به، حق الذی إلیه المصیر
 • مهدی ملک ثابت*، رسول محمدی صفحات 197-210
  نویسندگان در این پژوهش می کوشند با تمرکز بر موضوع سماع مشخص کنند ابوحامد محمد بن محمد غزالی در تالیف احیاء علوم الدین (492 ق.) چگونه و چقدر از دو کتاب اللمع فی التصوف (از ابونصر سراج طوسی) و قوت القلوب (از ابوطالب مکی) بهره برده است. رویکرد نویسندگان توصیفی تحلیلی است. تحقیق درباره احیاء علوم الدین به شناخت بیشتر فرهنگ تصوف و ادبیات فارسی یاری می کند. در این پژوهش نمونه هایی مطرح و بررسی خواهد شد که غزالی در تالیف احیاء از اللمع و قوت القلوب بهره برده است؛ مانند انواع وجد و سماع و دیدگاه پیامبر اسلام، یاران ایشان و بزرگان تصوف؛ عمده این برگرفته ها گفتار صوفیان و حکایت هایی مربوط به آنان است. شیوه استفاده غزالی از مطالب این دو اثر به چند صورت است: نویسنده مطلبی را موبه مو نقل می کند؛ به ضرورت، مطلبی را تفصیل و گسترش می دهد؛ چکیده و برگزیده مطلبی را می آورد؛ مطلبی را با طبقه بندی و دگرگون کردن عرضه می کند. گفتنی است نقل دقیق سلسله راویان در نظر غزالی مهم نیست.
  کلیدواژگان: احیاء علوم الدین، اثرپذیری، سماع، اللمع فی التصوف، قوت القلوب
|
 • Morad Esmaeeli *, Ali Rabizadeh, Hossein Mohammadi Pages 1-16

  Inquiring about the true meaning of life and making an attempt to find an answer to it has been one of the main concerns for the man so far. A number of researchers and scholars from different fields have investigated its nature and tried their best to come up with an answer to it. The Islamic-Iranian mysticism is one of the fields that has paid special attention to life, its aims, and the ways to achieve it.. The present study, with a descriptive-analytical approach, aimed to focus on the true meaning of life from Bayazid Bastami’s viewpoint and to investigate the book Daftar-e Rowshanaei to find out a response to the essence of life and the components of the meaningful life in the belief of this great mystic. According to the findings of this study, Bayazid Bastami believes that the purpose of life is to completely separate from Selfand to immerseoneself in Allah the Exalted. This goal has become a stimulus for Bayazid to consider certain patterns and components such as fighting against self, avoiding egotism, practicing altruism, treating people with forbearance and tolerance, and serving people as the basic principles of his life.

  Keywords: the meaning of life, mysticism, Bayazid Bastami, Daftar-e Rowshanaei
 • Seyyed Mehdi Tabatabaei * Pages 17-28

  Making a new correction of any book, provided that the methods and scientific criteria are observed, can pave the way for further research. Shafiee Kadkani’s correction of Attar’s Tazkerat al-Awliya has made it possible for researchers to reach new horizons of this book. The acquaintance of the corrector with scientific methods and criteria of correction techniques, his ability in interpreting the language of mysticism grandees, correction in a long period of time, and valuable commentary writing are features that have made this correction the most authoritative work done regarding Tazkerat al-Awliya. The present research seeks to provide further explanation for several words and interpretations explained in Shafiee Kadkani's commentary, using library resources and a descriptive-analytical method. The necessity of research is the need to address the words and interpretations used in Attar Neyshabouri’s works to facilitate the understanding of the text for readers. In this study, words such as ‘Sekil’ and ‘Pashesh’, and expressions such as ‘Safra Kardan’, ‘Be Sokhan Rast Nahadan’, ‘Rah- e Kasi Anjam Gereftan’, ‘Bar Yek Khesht Gashtan’, and ‘Sar Az Souy- e Kasi Oftadan’ are examined. The results suggest that the fluid meanings of Persian language vocabulary, less frequency of some words and expressions, deviation from the written form of words in the basic manuscript, and the corrector’s interest in using a particular form of a word or expression are among the most important factors that have caused difficulties in understanding the concept of words and phrases in Tazkerat al-Awliya, leding to inadequate explanations of some phrases.

  Keywords: Attar Neyshabouri, Tazkerat al-Awliya, Correction of Tazkerat al-Awliya, Critique, Review of ‎Tazkerat al-Awliya, Mohammad Reza Shafiee Kadkani‎
 • Batool Mahdavi *, Baloo Farzad, Arefeh Mousavi Pages 29-43

  Genette introduced the term transtextuality in order to examine the types of interdisciplinary relationships between texts. Since the mystical genre occupies a significant part of Persian literature, the transliteration of prominent mystical texts reveals the hidden and unopened angles between them. The present paper, which has been conducted by using a descriptive-analytical method, was the first step in examining the transtextual relations of  46 common anecdotes of the Third Revelation of Kashf al-Asrarand Rawh ol-Arwah from the perspective of the theory of Genette’s transtextuality. The research findings, in general, showed that, first, among the 46 anecdotes in these two books, 10 anecdotes can be divided into explicit intertextuality, 19 anecdotes into the form of non-explicit intertextuality, and 17 anecdotes in terms of implicit intertextuality. Second, the result of the quest for paratexts also indicated that there were many similarities in terms of form and meaning in the titles and the beginning and epilogue of these anecdotes. This made the authors of the present study increasingly believe in the correctness of the assumption of the adaptation of the texts from Samanids. Third, from the perspective of the architextuality relationship, the division of these two mystical books under the mystical genre was confirmed. Forth, from the metatextuality point of view, the authors of the present study did not see any direct review and interpretation of the text of the Rawh ol-Arwah in any part of the anecdotes of the Third Revelation of Kashf ol-Asrar.

  Keywords: Kashf al-Asrar, Rawh ol-Arwah, Samani, Meybodi, Common Anecdotes, Genette’s Transtextuality
 • Shojaa Kianpoor, Ali Sabaghi *, Amin Rahimi Pages 45-74

  In the positivist psychology, the general concept of ‘life satisfaction’ is the feedback of how a person perceives and evaluates all the situations of his life. This concept is presented in Rumi's Masnavi in a virtuous, fixed, and general way and encompasses all situations in human life. According to Rumi, complete satisfaction with life in spite of unfavorable situations can be achieved by a correct cognitive assessment of the world, belief, and adherence to the divine worldview of Islam and the implementation of specific strategies. This study, citing Rumi's mysticism, extracts the principles of life satisfaction from Rumi's Masnavi and links it with the foundations of positivist psychology. Spiritual and divine values in Rumi's mystical journey are the basis of human mental health and life satisfaction. Based on this research, it seems to be clear that Rumi considers satisfaction as a divine emotion obtained by teaching and creating compatible beliefs and acting based on divine values. Our aim in this study is to examine this general concept and its related components in Rumi's thoughts using the teachings of positivist psychology. The method of this research is descriptive-analytical based on the documentary method and the content analysis of Rumi's Masnavi. The results of this study show that life satisfaction is one of the transcendent concepts of Islamic civilization and mysticism. This notion is presented as a general and fixed educational concept in Rumi's Masnavi by promoting beliefs and skills of controlling negative emotions, increasing positive emotions in the form of anecdotes, sermons, and allegories as well as explaining concepts such as satisfaction with destinies, patience, gratitude, and contentment.

  Keywords: Rumi, Positivist Psychology, Mathnavi Manavi, life satisfaction, Satisfaction‎
 • Alireza Hajyan Nejad *, Negin Mojgani Pages 75-86

  Both the principles and the practices of Islamic mysticism were influenced by other religious groups. The practices of Sufism were influenced particularly by Fotowwa (an Iranian association also known as "Ayyaran" or "Jawan-Mardan"). In this article, the authors focus on one of Sufists' traditions based on which it is frowned upon to speak while eating. Some considered it to be based on a Hadith while others believed that it was against Islamic codes. It is attributed to Abu-Saeed Abul-Khair's Khanqah as well. However it seems that the tradition has its roots in an ancient Iranian etiquette which was passed on to Sufism probably through the practices of Fotowwa. Documents on the customs of Sufists and Fotowwa together with Zoroastrian codes and myths help us trace the origin of this tradition and have a better underestanding of the formation of Khanqah's customs and decorums.

  Keywords: La-Salam-Alal-Akl, Zoraostrianism, Fotowwa, Sufism, Khanqah, Abu-Saeed Abul-Khair. ‎
 • Mohammad Khosravi Shakib, Rasul Heydari * Pages 87-102

  Attar's Mantegh al-Tair has been brilliant to have a rock-hard place in Persian language and literature with its plan of the grounds of Islamic mysticism in general and the theory of ‘the unity of existence’ in particular. One of the protuberant figures in this work is HodHod (hoopoes), who was able to encourage other hens to move to a new and different movement by emphasizing public recruitment and free organization. The nature of HodHod in persuading and mobilizing other birds is the basis of humanistic psychological theories. The theory of ‘self-actualization’ by the American human psychologist Abraham Maslow helps the reader understand the character of HodHod in the performance and cognition of HodHod as a bird leader on the way to Phoenix. The assumption of the present study is that HodHod, as a self-sufficient leader has been able to rely on features such as the openness to peak experiences, emphasis on dialogue and conversation logic, verbal intelligence and the use of the democratic character of language, flexibility, passion and honesty, creativity and prevention of imitation, self-reliance, autonomy and mutual understanding, as well as  mobilizing public and community-based action to the desired outcome.

  Keywords: Mantegh al-Tair, HodHod (Hoopoes), Self-actualization, Abraham Maslow
 • Ehsan Reisi *, Bahareh Sadat Mohajeri Pages 103-114

  The themes and topics of mystical conduct or Soluk are divided into two general categories of acquisitive and non-acquisitive. Acquisitive issues for every seeker can be accessed through the effort, but non-acquisitive ones are accessed by the seekers involuntarily and are not accessible for everyone; therefore, they are referred to as Vāridat. One of the most important mystical Vārid is ‘Khavātir’, which has always been the focus of mystics and elders of the first mystical tradition because of its great importance. Despite the great importance of Khavātir, in none of the mystical patterns presented by mystics and the Sufis, the place of Khavātir is  clear. In fact, in many mystical texts and sayings of the elder Sufis, there are expressions and references about Khavātir, but all these issues are incoherent and scattered and do not explicitly explain the place of Khavātir in the system of Soluk. This present study investigates the role and place of Khavātir by analyzing the meaning of the sayings of the elders of the first mystical tradition of Islamic mysticism about Khātir’. The findings show that Khavātir, at all stages of the Soluk, may enter the seeker and slow down and prevent him from continuing the journey, or may increase the seeker’s power and speed. In fact, Khavātir are the background of all levels and behavioral practices of Soluk, and from the beginning, it is necessary for the seeker to become familiar with all the types and methods to avoid them, so they do not hinder his journey but strengthen his acceleration and power for continuing the Soluk.

  Keywords: the first mystical tradition, mystical conduct, Varidat, Khavatir, Khatir, Negation of Khatir.‎
 • Mohammad Roodgar * Pages 115-132

  It can be seen from the texts of many Sufis that concealing Karamat has been a common mystical behavior. Concealing is the principle in Karamat unless the will of God reveals it. In comparison with the disclosure in the miracles, concealing in Karamat leads the researcher to a mystical basis that distinguishes Karamat from miracles as well as other transcendental habits. The present study investigates the causes of concealing Karamat and then presents two different approaches of Aulia (Saints) towards their own Karamat. In Karamat, instead of the indicators of ‘challenge’ and ‘expression’, two indicators of ‘concealing’ and ‘demand’ have been proposed, which are seemingly conflicting. The mystic must be both the seeker of Karamat and indifferent to it. The difference between these two rulings should be sought in the difference between the types of sensory and spiritual miracles as well as the types of mystics. The results of the present study show a mystical basis in concealing Karamat that should be considered even in the definition of Karamat. Such a realistic approach to the Karamat of Aulia could greatly contribute to the credibility of such controversial phenomena.

  Keywords: Karamat of Aulia, Concealing the Karamat, Basis of the Concealing, ‎‏ ‏Sufism‎
 • Parvin Rezaei * Pages 133-154
  Paying attention to the mystical language of Attar on the one hand and the study of the language of sonnets from the perspective of modern linguistic perspectives on the other hand could reveal the need for further research. The present study focuses on the frequency of using the concepts of ‘fading’, ‘finitude’, ‘inexistence’, and ‘existence’ in Attar’s sonnets. The concept of finitude in Attar’s sonnet is expressed by different structures, words, phrases, sentences, and forms so much that the main and major topic of his sonnet is apparently ‘finitude’ -- aconcept which in fact had occupied his mind and diction and resulted in applying various verbal and semantic elements in this network. This network has not been linguistically examined yet. Therefore, this study has examined it in Attar’s sonnets through documentary and library research, and based on general and structural linguistics. Accompanying and evoking concepts, Attar devoted many themes, symbols, allusions, and expressions to the frequent topic of a mystic (seeker) and lover’s fading and finitude. Identifying such cases via structural linguistics can offer the readers a new insight.  Based on the results of this study, not only contrasting and antonymy, but also semantic evoking, synonymy, and nominal collocation (noun+ noun/ noun+ adjective, etc.) seem to influence Attar’s diction and discourse. However, he never ignored using the phonetic association of /f/ to express finitude. Besides, in this conceptual network, he referred a lot to the heroes of religious and mystical ‘finitude’ and ‘death seekers’ such as prophet John (AS), Imam Hussein (AS), Idris (AS), and Hussein Mansour. The results showed that the notion of ‘finitude’, ‘poverty’, and ‘existence’ occupied Attar’s mind so much that his sonnets’ diction is mainly devoted to express and illustrate numerous linguistic elements and images in this regard. Moreover, the structure and form of most of his sonnets depend on such systematic structural techniques.
  Keywords: Attar’s Sonnets, structural linguistics, the Structure of Sonnets, the Structure of Verses, ‎Accompanying, Evoking.‎
 • Alireza Nabilou *, Alireza Joharchi Pages 155-180
  There are certain methods, rules, and principles in any education system that teachers and learners should be aware of so that the paths to reaching the goal and/or destination could be paved. Such methods are also significant to which all mystic schools adhere. Likewise, there are specific principles and methods in the Kobraviyedynasty for the spiritual wayfarer to reach the main destination. The present study investigates the characteristics of the spiritual wayfarer and addressee and his education from the instructional perspective of three well-known mystics of this dynasty, including Najmuddin Kobra, Majduddin Baghdadi, and Najmuddin Razi, through a critical description of the existing literature. The results show that the mystics of this dynasty have specific educational suggestions and instructions for the spiritual wayfarer and addressee in various individual, social, spiritual, and unseen dimensions. All three authors have listed features in their intellectual system for better audience education that can be examined in the three ways of individual, social, and spiritual-occult values.
  Keywords: Najmuddin Kobra, Majduddin Baghdadi, Najmuddin Razi, Kobraviye, Etiquette, Wayfarer.‎
 • Hamed Nazarpour * Pages 181-196
  One of the Quranic words used in Islamic mysticism is the word ‘Reality’ which is also mentioned in the Holy Quran as ‘the Clear Reality’. Ibn Barrajan (d. 536 AH), an Andalusian mystic, has used the term “the Clear Reality” (CR) in his works. The purpose of the present study is to investigate the term CR from Ibn Barrajan’s point of view using documentary and descriptive-analytical methods. The findings of the study show that from Ibn Barrajan’s point of view, the CR is the manifestation of God in the Hereafter that can be seen and observed. The beings of the Hereafter are also the manifestations and appearances of the CR. This manifestation is permanent and constantly renewing. The CR has an existential development because the degree of existence of the Hereafter is higher and wider. Ibn Barrajan believes that there is an existential relationship between the CR and the reality by which is created (RBWIC). The RBWIC is the manifestation of the CR in the world, and the CR is the revealer and exponent of the RBWIC. Also, the CR is the inner of RBWIC, which will be revealed in the Hereafter with the development of the existence of the RBWIC. Therefore, from Ibn Barrajan’s point of view, the CR is both the origin of creation and the end of creation. According to him, ‘Reality’ has different names in different worlds. The RBWIC is in this world, and the CR and the Reality to which is Return, indicate one reality in the Hereafter. The difference is that the CR emphasizes its clarity and observability, and the Reality to which is Return emphasizes it as the end of creatures. Also, the necessary evidence was not found to talk about other mystics and Ibn Barrajan’s influence on the subject of the clear reality.
  Keywords: Ibn Barrajan, Manifestation of God, the Clear Reality, the Reality by which is Created, the ‎Reality to Which is Return.‎
 • Mahdi Maleksabet *, Rasoul Mohammadi Pages 197-210
  The present study seeks to investigate the influence of Abu Nasr al-Sarraj Tusi's book Al-Luma Fi al-Tasawwuf and Abootaleb Makky’s Ghoot ol-Gholoob regarding the subject of Sama on Abu Hamid Muhammad al-Ghazali's Ihya Ulum al-Din (492 AH). The approach in this study is a descriptive-analytical one. Research on Ihya Ulum al-Din helps to better understand the culture of Sufism and Persian literature. In this study, samples quoted from al-Luma and Ghoot-ol-gholoob by al-Ghazali in his Ihya are investigated. These include various subjects like Wajd (spiritual ecstasy), Sama, and the views of the Prophet of Islam (PBUH), his companions, and the elders of Sufism. Most of these excerpts are the sayings of Sufis and anecdotes about them. The results of the present study showed that Al-Ghazali uses the materials from al-Luma in several ways. Sometimes, he directly quotes the exact language of al-Luma, but other times he elaborates on or summarizes the material as he deems it necessary. Another method used by al-Ghazali is that of presenting the material with a different classification and format. The precise statement of the chain of sources of a quote is not very important to al-Ghazali.
  Keywords: Ihya Ulum al-Din, Effect‎‏, ‏‎ Sama, Al-Luma Fi al-Tasawwuf, Ghoot ol-Gholoob