فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 56، زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/11/30
 • تعداد عناوین: 14
|
 • اردوان قربانی*، میرمیلاد طاهری نیاری، مهدی معمری، محمود بیدار لرد، سحر غفاری صفحات 551-566

  در این تحقیق، تغییرات تنوع، غنا، یکنواختی و غالبیت گونه ای گیاهان مرتعی با استفاده از شاخص های شانون-وینر، سیمپسون، منهینیگ، مارگالف و هیل در گرادیان ارتفاعی مراتع قزل اوزن تا ارتفاعات شهرستان کوثر در استان اردبیل بررسی شد. در این گرادیان ارتفاعی هشت رویشگاه از حاشیه رودخانه قزل اوزن تا ارتفاعات انتخاب شدند و در هر رویشگاه  سه ترانسکت 100 متری مستقر شد و سپس در امتداد هر ترانسکت از 10 پلات 1 یا 25 (فقط در سایت دو) مترمربعی نمونه برداری شد. گونه ها از سطح پلات ها جمع آوری، شناسایی و فرم رویشی آن ها تعیین شد و در هر یک از پلات ها، فاکتورهای مربوط به درصد تاج پوشش و تعداد گونه ها ثبت شد. شاخص های تنوع، غنا، یکنواختی و غالبیت گونه ای در سطح کل گیاهان و فرم های رویشی محاسبه شدند و سپس برای مقایسه اختلاف در بین سایت ها از تجزیه واریانس یک طرفه و از آزمون دانکن برای مقایسه میانگین ها استفاده شد. نتایج نشان داد تغییرات ارتفاع، شیب و جهت بر شاخص های تنوع، غنا، یکنواختی و غالبیت در سطح کل گیاهان اثر معنی داری داشته است، اما در سطح فرم های رویشی اثر ارتفاع بر فورب ها و گراس ها معنی دار اما بر بوته ها، بجز غنای منهینگ، معنی دار نبوده، و اثر شیب و جهات جغرافیایی نوسانات زیادی داشته است. نتایج مقایسه مقادیر شاخص ها نشان داد که بیشترین مقدار غالبیت در طبقه ارتفاعی 937-965 متر و شاخص های تنوع، غنا و یکنواختی در طبقه ارتفاعی 1635-1677 متر برای کل گیاهان مشاهده شد. بیشترین مقدار غالبیت در طبقه شیب 30-45 درصد، شاخص های تنوع و یکنواختی در طبقه 45-60 درصد و غنا در طبقه 0-15 درصد مشاهد شد. همچنین بیشترین مقدار غالبیت در جهت غربی، شاخص های تنوع، غنا و یکنواختی در جهت شمال شرقی برای کل گیاهان مشاهده شد. به طور کلی می توان بیان کرد که به علت شدت استفاده از مراتع ارتفاعات پایین دست، تنوع و غنای گونه ای کاهش یافته، در صورتی که در ارتفاعات بالاتر به دلیل کاهش جمعیت دام و بهبود شرایط اقلیمی، تنوع گونه ای افزایش یافته است. بنابراین با توجه به نتایج، از تغییرات شاخص های تنوع گونه ای می توان به عنوان معیاری در راستای بهبود وضعیت مراتع منطقه و همچنین اتخاذ برنامه های مدیریتی مناسب بهره گرفت.

  کلیدواژگان: تاج پوشش، تراکم گیاهی، غالبیت، یکنواختی، گروه های عملکردی گیاهان
 • جواد معتمدی*، سوسن همسایه خواه، مهشید سوری صفحات 567-580

  ارزیابی توان اکولوژیکی مرتعداری، یکی از ملزومات اساسی به منظور مدیریت مراتع است. پژوهش حاضر با همین منظور در مراتع کوهستانی میرداوود ارومیه انجام شد. برای انجام پژوهش، ابتدا نقشه واحدهای زیست محیطی تهیه و ویژگی های زیست محیطی هر واحد همگن مشخص گردید. در گام بعد با مقایسه ویژگی های اکولوژیکی هر واحد همگن و مقادیر معیارها و شاخص های مدل اکولوژیکی پیشنهادی دفتر استعدادیابی و بهره برداری از اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری (1390)، توان هر یک از واحدهای همگن برای مرتعداری، ارزیابی و نقشه آن به دو روش و سناریو، تهیه گردید و تطابق هر دو نقشه، از نظر آماری مورد آزمون قرار گرفت. در روش اول؛ وزن معیارها و شاخص های مطرح در تعیین اولویت هر یک از کاربری ها، بر مبنای منطق بولین (صفر و یک)، یکسان در نظر گرفته شد. در روش دوم، اهمیت (وزن) هر یک از معیارها و شاخص های مد نظر در مدل اکولوژیکی، در قالب مقایسات زوجی (تحلیل سلسله مراتبی)، مشخص شد. سپس به هر یک از طبقات شاخص های مرتبط با معیارهای مورد بررسی، بر اساس مفهوم درستی نسبی و بسته به نوع تابع عضویت آنها، یک کد اختصاص داده شد و با بهره گیری از نتایج فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، ارزش سازگاری و تناسب هر واحد همگن برای طبقات کاربری مرتع محاسبه گردید که بسته به دامنه عددی ارزش سازگاری؛ مناطق با اولویت بالا، متوسط، کم و بدون اولویت برای کاربری مرتع تعیین شد. نتایج حاصل از ارزیابی توان هر یک از واحدهای زیست محیطی با در نظر گرفتن وزن یکسان برای هر یک از معیارها و شاخص ها (روش اول)، نشان داد که 1/67 درصد از مساحت منطقه برای مرتعداری مناسب می باشد. همچنین نتایج حاصل از تهیه نقشه آمایش سرزمین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (روش دوم)، نشان داد که 5/69 درصد از مساحت منطقه برای مرتعداری مناسب است. نتایج حاصل از تطابق نقشه ها، بیانگر همخوانی و همبستگی بین کاربری پیشنهادی در دو نقشه می باشد. نتایج مقایسات زوجی به منظور تعیین اهمیت (وزن) هر یک از معیارها و شاخص های مد نظر در مدل اکولوژیکی، نشان داد که شدت فرسایش خاک، نوع واحد اراضی، ترکیب گیاهی و اقلیم، به ترتیب نقش موثرتری در تعیین اولویت اراضی برای کاربری مرتع دارند. از بین معیارهای مورد بررسی، خصوصیات فیزیکی منطقه نسبت به دیگر معیارها، ارزش تعیین کنندگی بیشتری جهت تعیین اولویت اراضی برای کاربری مرتعداری، دارند. با انجام پژوهش حاضر، معیارها و شاخص های موثر به منظور طراحی مدل اکولوژیکی آمایش سرزمین اراضی دارای شرایط محیطی مشابه مکان مورد بررسی، شناسایی شد که از آنها می توان در ارایه دستور العملی ساده و کم هزینه جهت آمایش سرزمین استفاده نمود.

  کلیدواژگان: آمایش سرزمین، واحدهای زیست محیطی، توان اکولوژیکی، مرتعداری
 • اصغر فرج الهی، یاسر قاسمی آریان* صفحات 581-594

  تخریب مراتع، تحت تاثیر فقر اقتصادی و ضعف سرمایه های اجتماعی ساکنین روستایی طی سالیان اخیر شدت بیشتری یافته است. در همین راستا، تحقیق حاضر، با هدف تبیین نقش این دو مقوله مهم در تخریب مراتع منطقه حفاظت شده بیجار انجام گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 1124 خانوار روستایی ساکن در منطقه مذکور بوده که بر اساس فرمول کوکران 287 خانوار به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و به تناسب بین روستاها تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده که مشتمل بر ویژگی های جمعیت شناختی افراد، دارایی های اقتصادی (درآمدها و هزینه های خانوار)، سرمایه های اجتماعی و مصادیق تخریب مرتع است. پس از تایید روایی با نظر متخصصان، پایایی پرسشنامه سرمایه های اجتماعی برابر 83/0 و پرسشنامه تخریب مراتع 79/0 به دست آمد که نشان از قابلیت اعتماد مناسب این پرسشنامه ها داشت. دیدگاه بهره برداران در ارتباط با مصادیق تخریب مرتع در سه بخش عوامل مربوط به دام و دامداری، قطع و برداشت، و تغییر کاربری مورد بررسی قرار گرفت. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های کای اسکویر، t جفتی و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS16 تحلیل شدند. به منظور تفکیک افراد فقیر و غیرفقیر، از خط فقر نسبی و برای محاسبه آن، از روش 66 درصد میانگین کل هزینه ماهانه خانوار استفاده شد. مطابق نتایج تحقیق، خط فقر سرانه 213000 تومان برآورد شد. بنابراین، با توجه به مقایسه هزینه های کل ماهیانه با خط فقر، 7/24 درصد افراد زیر خط فقر و فقیر تشخیص داده شدند. میانگین سرمایه اجتماعی بهره برداران 12/3 برآورد شد که در حد متوسط می باشد. بین متغیرهای سن، بعد خانوار، درآمد خانوارها، سطح تحصیلات و شغل با فقر اقتصادی بهره برداران ارتباط آماری معناداری یافت شد. بر اساس دیدگاه بهره برداران، تبدیل مرتع به اراضی زراعی، چرای طولانی دام و رقابت در چرای دام با میانگین های 14/4، 62/3 و 24/3 به ترتیب مهم ترین علل تخریب مراتع در منطقه حفاظت شده بیجار هستند. با توجه به نتایج تحقیق، میانگین میزان تخریب مرتع به وسیله پاسخگویان فقیر به طور معناداری بیشتر از پاسخگویان غیرفقیر بود. همچنین، از دیدگاه بهره برداران با سرمایه اجتماعی بیشتر، عوامل مربوط به دام و قطع و برداشت تاثیر بیشتری در تخریب مراتع داشته است. بین بهره برداران فقیر و غیرفقیر از لحاظ سرمایه اجتماعی تفاوت معناداری یافت نشد هر چند که در پاسخگویان غیرفقیر تا حدودی میانگین سرمایه اجتماعی بیشتر بود. بنابراین با بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فقر اقتصادی و اجتماعی ساکنین روستایی می توان انتظار کاهش تخریب مراتع مناطق حفاظت شده بیجار را داشت.

  کلیدواژگان: سرمایه اقتصادی، خط فقر، سرمایه اجتماعی، بهره برداران، تخریب مرتع، منطقه حفاظت شده بیجار
 • صمد محسنی هفت چشمه، حسین ارزانی* صفحات 595-608

  مدیریت عملیات شیردوشی و فراوری آن از طریق دانش بومی یکی از مهم ترین بخش های مدیریت دام در بین گله داران می باشد. گله داران با استفاده از عرف و سنت هایی محلی و با همیاری جمعی کار سخت و طاقت فرسای شیردوشی را به شکل سازگاری با محیط اطراف خود به طرز کامل انجام می دهند. این مطالعه به منظور مطالعه نظام سنتی در مدیریت عملیات شیردوشی و تقسیم شیر بر مبنای روش های پیمایشی با استفاده از روش های کیفی، مشاهده مستقیم، مشاهده مشارکتی و مصاحبه سازمان یافته، در میان 70 خانواده در روستای هفت چشمه، شهرستان آذرشهر انجام شد. بر اساس یافته ها، عملیات شیردوشی به شکل سازمان یافته ای شامل شمارش دام ها، جمع آوری دام ها، دوشیدن شیر، پیمانه نمودن شیر، تقسیم زمانی شیر، تهیه مشتقات و امور مربوط به فروش و مصرف آن به شیوه سنتی و بر اساس عرف حاکم در بین گله داران می باشد. در این عملیات نقش های مختلف اجتماعی ازجمله یانچی، چوپان، سوتچیلر و... در کنار هم یک نهاد اجتماعی به نام دسته را به وجود می آورند که عملیات شیردوشی را مدیریت می کند. در تعاونی شیردوشی، سوتچلرباشی به عنوان رهبر اعضای شیردوشی نقش کلیدی را در پیشبرد اهداف این تعاونی دارد و انتخاب این فرد در بین زنان شیردوش، عمدتا بر اساس مقدار شیر روزانه تعیین می گردد. آنچه به تحکیم و تداوم این نظام سازمان یافته در خصوص عملیات شیردوشی کمک نموده، تقسیم وظایف و انجام تعهدات بین گله داران در این منطقه می باشد که به شیوه ای ساده و کارا بخشی از نظام گله داری خود را در قالب مدیریت عملیات شیردوشی و توزیع آن را بدون هیچ گونه مشکل اجتماعی- اقتصادی- زیست محیطی و با حداکثر کارایی انجام می دهند.

  کلیدواژگان: دانش بومی، تعاونی سنتی، روستای هفت چشمه، سوتچیلر، همیاری
 • پرویز غلامی*، حمزه علی شیرمردی، ناطق لشکری صنمی صفحات 609-621

  مدیریت پایدار چرای دام در اکوسیستم های مرتعی مستلزم درک جامعی از پویایی پوشش گیاهی و پاسخ آنها به شدت های چرایی به منظور تشخیص علل تغییر ترکیب و جوامع گیاهی است. در این تحقیق به منظور بررسی پاسخ پوشش گیاهی به شدت های مختلف چرای دام، از شاخص های طول عمر، فرم رویشی، فرم زیستی، تیره های گیاهی و کلاس خوشخوراکی برای گروه های کارکردی و همچنین شاخص های تنوع، غنا و یکنواختی (شاخص های سیمپسون و شانون- وینر و شاخص های مارگالف و منهینیک) استفاده شد. مطالعه در چهار شدت چرایی (چرای سنگین، متوسط، سبک و بدون چرا یا قرق) در مراتع نیمه استپی منطقه کرسنک و بارده در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت. نمونه گیری در نقاط معرف و همگن هر یک از شدت های چرایی به صورت تصادفی- منظم و با ثبت درصد تاج پوشش گونه های گیاهی در 240 پلات انجام گردید. نتایج حاکی از این است که با افزایش شدت چرای دام، شاخص های تنوع گونه ای و غنای مارگالف کاهش یافتند، اما شاخص منهنیک و یکنواختی در منطقه با چرای سنگین بیشتر بود. در بین تیره های گیاهی مورد بررسی، افزایش شدت چرا موجب افزایش درصد تاج پوشش تیره هایChenopodiaceae  و Euphorbiaceae و کاهش درصد تاج پوشش تیره های Poaceae، Fabaceae،Asteraceae  و Apiaceae شد. به غیر از شاخص هایی همچون چندساله ها، همی کریپتوفیت ها و گندمیان چندساله که کاهش معنی داری را از منطقه مرجع به بحرانی نشان دادند، مقایسه اکثر گروه های کارکردی نیز حاکی از کاهش درصد تاج پوشش آنها با افزایش شدت چرا بود. علاوه بر این، از دیگر نتایج این تحقیق می توان به کاهش گیاهان با خوشخوراکی کلاس I و II از منطقه قرق به منطقه با چرای سنگین اشاره کرد. با توجه به تاثیر پذیرفتن برخی شاخص ها و گروه های گیاهی از نقطه نظر احیای اکولوژی و حفظ تنوع گیاهی، اصلاح روش های بهره برداری و مدیریتی در مراتع منطقه توصیه می شود.

  کلیدواژگان: شاخص های تنوع و غنای گونه ای، شدت چرا، کلاس خوشخوراکی، مراتع کرسنک و بارده، زاگرس مرکزی
 • نفیسه گرایلو، ابوالفضل طهماسبی*، مجتبی قره محمودلو، اکبر فخیره صفحات 622-633

  فشردگی خاک باعث کاهش خلل و فرج خاک و درپی آن کوچک تر شدن قطر مجاری مویینه خاک می شود. این امر دسترسی گیاه به مواد معدنی و آب منفذی را محدود می سازد. از اینرو ارزیابی تراکم خاک به منظور بهبود روش های مدیریتی در مراتع و زمین های کشاورزی و همچنین کاهش مشکلات ناشی از تراکم در محیط زیست و تولید محصول ضروری است. در این پژوهش اثر تراکم خاک بر روی رشد ریشه پنج گونه مرتعی Ferula gummosa، Agropyron elongatum، Medicago minima، Atriplex canescens و Atriplex lentiformis در مقیاس آزمایشگاهی بررسی شد. ابتدا با استفاده از ضربات چکش سه سطح تراکم (تخلخل 36، 47 و 56 درصد) در یک خاک لومی-رسی در مقیاس گلدانی تهیه شد. در مرحله بعد، از هر گونه مرتعی انتخاب شده سه عدد بذر در داخل هر گلدان با تکرار سه تایی کشت شد. پس از گذشت یک دوره 60 روزه، طول ریشه های فرعی و اصلی برای هر کدام از نمونه ها اندازه گیری شد. به منظور آنالیز آماری داده ها از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان تراکم خاک و رشد ریشه های فرعی و اصلی تمامی گیاهان مرتعی مورد مطالعه یک رابطه خطی وجود دارد. به طوریکه با کاهش میزان تراکم، رشد ریشه های فرعی و اصلی افزایش یافته است. مقایسه رشد ریشه های اصلی و فرعی گیاهان مورد مطالعه نشان داد که رشد ریشه اصلی گیاه A. canescens در تمامی شدت های تراکم بیشتر از سایر گیاهان بوده است. علاوه بر این A. canescens تنها گیاهی است رشد ریشه های فرعی آن در تخلخل های مختلف اختلاف معنی دار با هم ندارد. همچنین در دو گیاه M. minima و A. lentiformis بین رشد ریشه های اصلی آنها در تمامی شدت های تراکم خاک اختلاف معنی داری وجود ندارد. نتایج این پژوهش نشان داد که با کاهش میزان تراکم خاک، درصد فراوانی ریشه های فرعی افزایش یافته است. بیشترین درصد فراوانی اندازه گیری شده در تمامی گیاهان مربوط به ریشه های فرعی بین 1-0 سانتی متر در تخلخل 56 درصد می باشد. از این رو با افزایش میزان تخلخل و در پی آن افزایش خلل و فرج خاک، شرایط برای رشد طولی ریشه های گیاهان مرتعی فراهم تر می شود. اگرچه که نرخ تغییرات در ریشه های فرعی به مراتب بیشتر از ریشه اصلی می باشد.

  کلیدواژگان: گیاهان مرتعی، تراکم خاک، طول ریشه، ریشه اصلی، ریشه فرعی
 • محمدجواد روستا*، سید مسعود سلیمان پور، کورش کمالی، کوکب عنایتی صفحات 634-642

  این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر 35 سال پخش سیلاب بر زی توده کل و ذخیره کربن گونه های غالب گیاهان مرتعی در ایستگاه کوثر واقع در دشت گربایگان فسا انجام شد. نمونه برداری از گونه های گل آفتابی (Heliantemum lippii)، سیاه گینه (Dendrostellera lessertii) و درمنه دشتی (Artemisia sieberi) در عرصه هایی که از طریق پخش سیلاب آبیاری می شود و مرتع بدون پخش سیلاب (شاهد)، در پاییز 1397 انجام شد. زی توده و میزان کربن آلی نمونه های گیاهی اندازه گیری شد و مقدار ذخیره کربن به وسیله هر گونه، محاسبه شد. داده های حاصل در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی تجزیه و تحلیل آماری شده و میانگین ها با آزمون دانکن در سطح پنج درصد مقایسه شد. نتایج تحلیل واریانس داده ها نشان داد که اثر پخش سیلاب، گونه گیاهی و اثر متقابل آن ها بر زی توده و ذخیره کربن به وسیله گیاه در سطح یک درصد معنی دار است. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که واکنش گونه گل آفتابی نسبت به پخش سیلاب، بسیار زیاد بوده و عملیات پخش سیلاب باعث شده است میزان زی توده کل این گونه به ترتیب از 63/671 کیلوگرم در هکتار در عرصه بدون پخش سیلاب به 94/2013 کیلوگرم در هکتار و میزان ذخیره کربن آن از 90/381 کیلوگرم در هکتار به 20/1106 کیلوگرم در هکتار یعنی به ترتیب به میزان 00/2 و 90/1 برابر افزایش یابد. در صورتی که میزان افزایش زی توده و ذخیره کربن در گونه سیاه گینه در اثر پخش سیلاب در مقایسه با شاهد، به ترتیب، معادل 00/40 و 64/38 درصد بود. گونه درمنه دشتی، واکنش منفی اندکی نسبت به پخش سیلاب نشان داد، به طوری که مقدار زی توده و ذخیره کربن به وسیله این گیاه به ترتیب از 25/1005 و 10/547 کیلوگرم در هکتار در شرایط بدون پخش سیلاب به 99/780 و 30/429 کیلوگرم در هکتار در عرصه پخش سیلاب، احتمالا به دلیل عدم سازگاری به شرایط ایجاد شده در اثر پخش سیلاب، کاهش یافت. هر چند از نظر آماری، این کاهش ها در سطح پنج درصد معنی دار نشد. با توجه به وسعت زیاد مراتع در کشور، ذخیره سازی مقادیر زیاد دی اکسید کربن موجود در اتمسفر (ورود به عرصه بین المللی تجارت کربن) و کاهش اثرات تغییر اقلیم از طریق عملیات پخش سیلاب، امکان پذیر است.

  کلیدواژگان: پخش سیلاب، ذخیره کربن، زی توده، فارس، مرتع
 • فاطمه بهادری، سمیه دهداری، فریبا نوعدوست* صفحات 643-653

  این تحقیق به منظور شناسایی و تحلیل اثرات برخی از گیاهان مهاجم بر اکوسیستم های مرتعی انجام گرفت. گیاه مهاجم و فرصت طلب گونه ای بومی یا غیربومی است که با ورود خود به یک منطقه قلمرو خود را گسترش داده و تنوع زیستی را تهدید کند و پیامد های نامطلوب اقتصادی و محیطی را به همراه داشته باشد. به منظور مدل سازی تحلیل خطر گیاهان مهاجم از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. عوامل مورد استفاده شامل 3 معیار اصلی و 8 زیر معیار و 5 گزینه بود. معیار های اصلی شامل معیارهای اثرات، تهاجم و پتانسیل گسترش گیاهان مهاجم بود که درمورد گونه های مورد مطالعه تحلیل شد. برای وزن دهی به معیارها و گزینه ها با فرایند تحلیل سلسله مراتبی از مقیاس زبانی برای بیان درجه اهمیت عوامل و نتایج ارزیابی پرسشنامه های توزیع شده بین کارشناسان مرتع استفاده شد. سپس نسبت سازگاری هر معیار برای بررسی صحت وزن معیارها با استفاده از نرم افزار Expert Choice محاسبه شد. نتایج نشان داد که گونه های گیاهی بهمن (Stipa capensis Thunb.)، شکرتیغال (Echinops dichrous Boiss. & Hausskn.)، خارشتر (Alhagi mannifera Desv.)، اسپند (Peganum harmala L.) و گلرنگ وحشی (Carthamus lanatus L.) به ترتیب اثرات تخریبی بیشتری داشتند. نتایج این مطالعه می تواند در راستای هدف گذاری جهت کنترل گیاهان مهاجم در اکوسیستم های مرتعی توسط اداره کل منابع طبیعی استفاده شود.

  کلیدواژگان: گیاه مهاجم و فرصت طلب، تحلیل سلسله مراتبی، اکوسیستم های مرتعی، مرتع بیدزرد
 • ابراهیم کیخا*، اکبر فخیره، حامد روحانی، بهاره بهمنش صفحات 657-672

  با توجه به تخریب گسترده مراتع، یکی از راه های موثر جهت بازیابی توان اراضی مرتعی بهره بردن از روش های اصلاحی- احیایی می باشد. کپه کاری یکی از متداول ترین این روش ها می باشد که تعیین مناسب ترین مکان برای اجرای موفقیت آمیز آن به جهت حجم بالای اطلاعات و متعدد بودن عوامل تاثیرگذار، امری دشوار و زمان بر است. لذا استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی راه گشا خواهد بود. یکی از این روش ها مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) است. در این مطالعه چهار معیار اکولوژیکی پوشش گیاهی، خاک شناسی، فیزیوگرافی و اقلیم به همراه چهارده زیرمعیار تعیین گردید. ماتریس های مقایسات زوجی فازی معیارها و زیرمعیارها به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی تشکیل شد و با استفاده از اعداد فازی مثلثی اهمیت نسبی هر یک بر دیگری با نظر کارشناسان ارایه گردید. در مرحله بعد با استفاده از مدل تحلیل توسعه ای چانگ وزن های FAHP معیارها و زیرمعیارها به دست آمد. سپس لایه های اطلاعاتی مربوط به زیرمعیارها تهیه شد و وزن های FAHP در آن ها اعمال گردید. در نهایت با تلفیق لایه های اطلاعاتی وزن دهی شده، نقشه اولویت بندی شده جهت اجرای عملیات کپه کاری برای مراتع حوزه آبخیز مراوه تپه به دست آمد. نتایج نشان داد که معیارهای اقلیم و پوشش گیاهی به ترتیب با وزن های 559/0 و 190/0 و زیرمعیارهای متوسط بارندگی سالیانه، ترکیب گیاهی و متوسط دمای سالیانه به ترتیب با وزن های 368/0، 162/0 و 093/0 به عنوان مهم ترین عوامل اکولوژیکی، بیشترین تاثیر را در مکان یابی این عملیات دارند. همچنین نتایج حاصل از نقشه مکان یابی شده بیانگر آن است که مناطق با اولویت عالی برای اجرای عملیات کپه کاری 49/1 درصد از کل منطقه مورد مطالعه را شامل می شود. به منظور ارزیابی صحت مکان یابی صورت گرفته، از طریق بازدید صحرایی و با بررسی خصوصیات اکولوژیکی اقدام به اعتبارسنجی مدل گردید. صحت نتایج 94/86 درصد محاسبه گردید. نتایج نشان داد که استفاده از مدل AHP و فازی به دلیل ساده سازی فرایندهای پیچیده و رفع عدم قطعیت، می تواند در تصمیم گیری ها قدرت انتخاب مناسب تری را در اختیار مدیران قرار می دهد.

  کلیدواژگان: تخریب مراتع، روش های اصلاحی احیایی، تحلیل سلسله مراتبی فازی، تحلیل توسعه ای چانگ، مقایسات زوجی فازی
 • حدیث حسنوند*، مژگان السادات عظیمی، حمید نیک نهاد قرماخر، غلامرضا رهبر صفحات 673-684

  مراتع با بیش از یک سوم ذخایر کربن زیست کره خاکی، از مهم ترین اکوسیستم های خشکی جهت ترسیب کربن به شمار می روند. این اراضی قابلیت زیادی جهت ذخیره و ترسیب کربن دارند. در پژوهش حاضر، میزان کربن ترسیب شده در بیوماس گونه های غالب (Artemisia sieberi, Onobrychys cornuta, Stachis inflate, Stipa hohenakeriana) و خاک تحت تاثیر زیر تاج این گونه ها در مراتع تیل آباد استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. به این منظوراندام های هوایی و زیرزمینی گونه های غالب، به آزمایشگاه منتقل و میزان کربن آلی آن ها به روش احتراق تعیین شد. همچنین نمونه برداری خاک از خاک زیر تاج هر گونه جهت تعیین میزان کربن آلی و وزن مخصوص ظاهری خاک صورت پذیرفت و سپس گونه با بالاترین میزان ترسیب کربن در خاک و بیوماس هوایی و زیرزمینی با استفاده از روش مقایسه چندگانه توکی مشخص گردید. نتایج نشان داد که از پنج گونه مورد بررسی در منظقه، گونه Artemisia sieberi دارای بالاترین میزان ترسیب کربن (35/1 کیلوگرم در هکتار) و گیاه  Stipa hohenackerian(15/1) از کمترین میزان ترسیب کربن در بیوماس خود برخوردار هست. همچنین میزان ترسیب کربن خاک گونه Onobrychys cornuta با 31/76 تن در هکتار، بیانگر نقش بالای این گونه در ذخیره سازی کربن در خاک است. شناخت گونه های بومی و سازگار هر منطقه، با قابلیت ذخیره و نگهداشت کربن نشانگر اهمیت اکوسیستم های طبیعی بوده و می توان عملیات مدیریت سرزمین و اصلاح و احیای اراضی تخریب یافته یا فرسوده را از منظر شاخص ترسیب کربن دنبال نمود.

  کلیدواژگان: کربن آلی، آزمون توکی، مراتع، تیل آباد، گلستان
 • فرنود هناره چره، الیاس رمضانی کاکرودی*، ماریا دایمو، کمال الدین علیزاده، مهناز حیدری ریگان صفحات 685-697

  به منظور بررسی گرده شناختی و تعیین ویژگی های فیزیکی شیمیایی عسل های استان آذربایجان غربی، از 18 زنبورداری در سه منطقه در استان نمونه برداری شد. آماده سازی نمونه ها برای بررسی گرده شناسی در دانشگاه گوتینگن و آزمایش های شیمیایی در مرکز QSI در شهر برمن آلمان انجام شد. نمونه ها از نظر خاصیت رسانایی (EC)، درصد قندهای اصلی (فروکتوز، گلوکز و ساکارز)، هیدروکسی متیل فورفورال (HMF)، فعالیت دیاستازی و مقدار اسیدآمینه پرولین با هم مقایسه شدند. از نظر خواص فیزیکی شیمیایی، تفاوت معنی داری بین عسل های سه منطقه مورد بررسی مشاهده نشد. آمار توصیفی نتایج گرده شناسی نشان داد که در مجموع در هر سه محل نمونه برداری، زنبورها بیش از نیمی از گرده های مورد نیاز خود برای تولید عسل را تنها از دو سرده Astragalus  و Plantago تامین می کنند. حدود 50  درصد از شهد مورد نیاز زنبورها برای تولید عسل از گیاه Astragalus تامین شد. نتایج خوشه بندی نشان داد که نمونه های عسل هر منطقه می توانند براساس محتوای گرده ای خود از هم تفکیک شوند و فقط یکی از نمونه های منطقه مارمیشو به دلیل شباهت بالای محتوای گرده ای خود در خوشه نمونه های سرو قرار گرفت. این پژوهش نشان داد که محتوای گرده ای عسل ها می تواند نشان دهنده تنوع گیاهی یک منطقه باشد. از آن جا که پوشش مرتعی و به ویژه گونه های گون در هر سه منطقه نقش مهمی در تولید عسل داشته اند، حفاظت از اکوسیستم های مرتعی طبیعی برای توسعه صنعت زنبورداری و تولیدات روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  کلیدواژگان: آنالیز گرده، پوشش گیاهی، عسل، ملیسوپالینولوژی، ویژگی های فیزیکی شیمیایی
 • مهدی معمری*، معصومه عباسی خالکی، فرید دادجو صفحات 698-714

  اتنوبوتانی)گیاه مردم نگاری) علمی است که به مطالعه و بررسی رفتار یک قوم یا فرهنگ در یک منطقه خاص با گیاهان بومی آن منطقه می پردازد. این تحقیق به مطالعه دانش بومی پیرامون گیاهان دارویی و غذایی حوزه آبخیز درویش چای سرعین می پردازد. در این مطالعه اتنوبوتانیکی ساکنین 5 روستای ورنیاب، علی داشی، ورگه سران، اوجور و آلوارس مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز پیرامون کاربرد گیاهان دارویی و غذایی با استفاده از پرسش نامه های باز از افراد آگاه به صورت مصاحبه مشارکتی و گفتمان محور گردآوری شد. نتایج نشان داد 57 گونه دارویی و غذایی توسط جوامع محلی استفاده می شود که متعلق به 21 تیره گیاهی بوده و بیشترین تعداد گونه های مدنظر به ترتیب متعلق به تیره های Asteraceae (کاسنی)، Lamiaceae (نعناییان)، Rosaceae (گل سرخیان)، Fabaceae (بقولات) و Apiaceae (چتریان) با 12، 9، 7، 5 و 3 گونه بودند. از 57 گونه معرفی شده توسط جوامع بومی، 27 گونه فقط خاصیت دارویی داشتند و 30 گونه نیز هر دو رویکرد دارویی و غذایی را شامل شدند. همچنین بیشترین و کمترین اندام مورد استفاده این گیاهان به ترتیب برگ (41 درصد استفاده) و پرچم (1 درصد استفاده) بودند. ساکنین حوزه بیشتر تمایل به استفاده از گیاهان دارویی به صورت دمنوش و دم کرده دارند و این نوع استفاده 42/68 درصد شیوه مصرف گیاهان دارویی را در بر می گیرد. استفاده از گیاهان غذایی در انواع سوپ ها و آش ها با 3/19 درصد بیشترین کاربرد را نشان داد. طبق نتایج، بیشترین مصرف دارویی گیاهان منطقه مورد مطالعه در درمان و یا پیشگیری سرماخوردگی و سرفه (35 درصد) می باشد. انجام این تحقیق می تواند چه از لحاظ مدیریت بهره برداری گیاهان دارویی و غذایی منطقه و چه از لحاظ زنده نگه داشتن دانش بومی افراد مسن تر و انتقال این گنجینه گران قدر به نسل های جوان تر کاربرد داشته باشد.

  کلیدواژگان: مردم نگاری گیاهان، گونه های دارویی و غذایی، افراد کهن سال، استان اردبیل
 • اسماعیل شیدای کرکج*، جواد معتمدی صفحات 715-730

  این تحقیق به منظور بررسی کارایی شاخص های تنوع تاکسونومیک و عملکردی در تبیین میزان ذخیره کربن خاک در بخشی از مراتع کوهستانی نازلوچای ارومیه صورت گرفت. بدین منظور با نمونه برداری از خاک و پوشش گیاهی در واحدهای همگن شکل زمین و نیز برداشت داده های محیطی، محاسبه میزان کربن ذخیره ای خاک، تنوع تاکسونومیک و تنوع عملکردی انجام شد. نتایج بررسی رابطه تنوع تاکسونومیک با کربن خاک، حاکی از عدم وجود ارتباط معنی دار می باشد. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد کربن ذخیره ای خاک در مراتع منطقه با شاخص های سیلت، وزن مخصوص ظاهری، جهت دامنه اصلاح شده و شاخص تنوع عملکردی CWM leaf length (به عنوان نماینده فرضیه نسبت جرم) و شاخص های Feve و MFAD (به عنوان نماینده فرضیه تعدد آشیان اکولوژیک) رابطه خطی داشته و مدل حاصله با ضریب تبیین 6/0 معنی دار می باشد. همه پارامترها به جز وزن مخصوص ظاهری خاک، رابطه مثبت با ذخیره کربن داشته و از لحاظ ضرایب استاندارد رگرسیون، پارامترهای MFAD و CWM leaf length با ضرایب 2/1 و 2/0 به ترتیب بیشترین و کمترین نقش را در تبیین کربن خاک دارا هستند. در بررسی فرضیه های نحوه اثرگذاری تنوع، هر دو فرضیه تعدد آشیان اکولوژیک و فرضیه نسبت جرم، در بیان ذخیره کربن خاک اکوسیستم، حاکم است ولی فرضیه تعدد آشیان اکولوژیک با توجه به بالابودن ضرایب استاندارد شاخص های تنوع مربوطه نسبت به فرضیه دیگر، نقش بالایی در تبیین کربن خاک دارد. با توجه به نتایج، کربن ذخیره ای خاک بر اساس افزایش فراوانی گونه های با برگ دراز، افزایش یکنواختی عملکردی (توزیع فروانی یکسان گونه ها در فضای صفات عملکردی) و در نهایت تنوع گروه های عملکردی بالا، افزایش می یابد. به طور کلی، عدم توجه به کاهش تنوع در مدیریت مراتع و ضعیف شدن وضعیت آن، موجب کاهش توان ذخیره کربن خاک خواهد شد.

  کلیدواژگان: ترسیب کربن، خاک، صفات گیاهی، تنوع، نازلوچای
 • فاطمه شیرعلی، رضا الماسی*، بختیار فتاحی صفحات 731-741

  مایکوریزا یک ارتباط همزیستی بین گیاهان و برخی قارچ های خاکزی است که نقش مهمی در تولید پایدار محصولات کشاورزی، حاصل خیزی خاک و احیا مراتع دارد. در چندین سال گذشته تمایل به استفاده از قارچ های مایکوریزا در عملیات کشاورزی و محیط زیستی، به سبب نقش آنها در بهبود رشد و سلامت گیاه، حاصلخیزی خاک و افزایش پایداری دانه های خاک افزایش پیدا کرده است. در این پژوهش، با هدف بیان قابلیت های استفاده از قارچ های مایکوریزا در احیا و اصلاح مراتع، اثر مایه زنی دو گونه مایکوریزای آربوسکولار، Rhizophagus intraradices و Funneliformis mosseae، بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه علف گندمی بلند (Agropyron elongatum) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با اعمال دو تیمار و بیست تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ملایر انجام شد. ویژگی های مورفولوژیکی گیاهان مانند طول ساقه، وزن تر و خشک اندام هوایی و ویژگی های فیزیولوژیکی گیاهان شامل محتوای رنگدانه های فتوسنتزی، محتوای فنول کل و محتوای عناصر نیتروژن، پتاسیم و فسفر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد هر دو گونه مایکوریزا، به ویژه گونه R. intraradices، قابلیت بالایی در همزیستی و بهبود ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مورد نظر در گیاهان دارند. به عبارت دیگر گونه F. mosseae منجر به بهبود صفات مورفولوژیکی مانند طول ساقه، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی، به ترتیب به میزان 318، 240 و 220 درصد شده است. همچنین این قارچ، محتوای فنول، نیتروژن، پتاسیم، فسفر، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کاروتن را در گیاهان مایه زنی شده به ترتیب به میزان 134، 131، 162، 181،172، 178، 174 و 175 درصد افزایش داده است. از سویی دیگر، گونه R. intraradices، صفات طول ساقه، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی را به ترتیب به میزان 474، 325 و 317 درصد بهبود بخشیده است و اثر افزایشی آن بر محتوای فنول، نیتروژن، پتاسیم، فسفر، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کاروتن، در گیاهان مایه زنی شده به ترتیب به میزان 153، 172، 163، 337،244، 251، 246 و 250 درصد بوده است. بنابراین گونه مایکوریزا R. intraradices به عنوان شریک بهتر برای همزیستی با گیاه علف گندمی بلند و اصلاح مراتع با پوشش غالب این گیاه توصیه می شود.

  کلیدواژگان: مایکوریزا، علف گندمی بلند، جذب عناصر، رنگدانه های فتوسنتزی، فنول، زی توده، احیا مرتع
|
 • Ardavan Ghorbani*, Mirmilad Taheri Niari, Mehdi Moameri, Mahmood Bidar Lord, Sahar Ghafari Pages 551-566

  In this study, changes in species diversity, richness, evenness and dominance of rangeland plants were investigated using Shannon-Wiener, Simpson, Menhinick, Margalef and Hill indices in the elevation gradient from the near Ghezel Ozen river rangelands to the highlands of Kosar county in Ardabil province. In this elevation gradient, eight habitats were selected from the near of Qezel Ozen River to the highlands and three 100-meter transects were located in each habitat and then samples were collected from ten 1 or 25 m2 (only on site two) along each transect. Species were collected from each plot and then identified and their plant functional types were determined and, in each plot, canopy cover percentage and density of species were recorded. Diversity, richness, evenness indices and dominance of species were calculated at the total level of plants and one-way anova and Duncanchr('39')s test were used to compare the differences between the sites. The results showed that changes in elevation, slope and aspect had a significant effect on diversity, richness, evenness indices and dominance at the total level of plants, but at the level of plant functional types, elevation on forbs and grasses was not significant, but in shrubs, except Menhinick richness index, which was significant, the effect of slope and aspect had fluctuations. The results of comparing the values of the indices showed that the highest dominance was observed in the elevation class of 937-965 m and the indices of diversity, richness and evenness were observed in the elevation class of 1635-1677 m for total plants. The highest dominance was observed in slope class 30-45%, diversity and evenness indices were observed in 45-60% class and richness in 0-15% class. Moreover, the highest dominance was observed in western aspect, and diversity, richness and evenness indices were calculated in northeastern aspect for total plants. In general, it can be concluded that due to the severity of the use of low altitude rangelands, the diversity and richness of the species have decreased, while in higher altitudes, due to reduced livestock populations and improved climatic conditions, indices have mostly increased. Therefore, according to the results of this study, changes in the indices of species diversity, richness and evenness can be used as a criterion to improve the rangelands condition in the study area, as well as to adopt appropriate management plans.

  Keywords: Canopy cover, Vegetation density, Dominance, Uniformity, Plant functional types
 • Javad Motamedi*, Soosan Hamsaye Khah, Mahshid Soori Pages 567-580

  Testing ecological potential of lands for range management is one of the essential knowledges for proper range management policies. To cover the need this study was carried out in the mountainous rangelands of Mir dowood in Urmia province of Iran. Environmental map units were first prepared to extract the the more or less environmental characteristics the units. Two methods were imposed to the map units to create towin maps under different cenarios. Adaptation of both maps were statistically tested. In the first method, the weight of the criteria and indicators used to determine the priority of each user was considered to be the same based on Boolean logic (zero and one). In the second method, the weight of criteria and indicators was figured by paired comparisons (hierarchical analysis). Units were classified for rangeland use and put into four suitability classes namely high, medium, low and non. The results of hierarchical analysis method (second one) showed that 69.5% of the area was suitable for rangelands. The results of paired comparisons method showed that soil erosion, land unit types, composition of plants and climate factors were meaningful effects on determination of the suitability of the land for rangeland use. Having said that,  results also showed that the physical characteristics of the area was the most influential criteria.

  Keywords: Land use planning, environmental units, ecological capability, range management
 • Asghar Farajillahi, Yaser Ghasemi Aryan* Pages 581-594

  Rangeland destruction has been exacerbated by the economic poverty and the weakening of the social capital of rural residents in recent years. Therefore, the aim of this study was to explain the role of economic poverty and social capital of beneficiaries in rangeland degradation of Bijar protected region. The statistical population of the study included 1124 rural households residing in Bijar Protected Area. According to Cochran formula, 287 households were selected as statistical sample and proportionally divided between the villages. Data gathering tool was a researcher-made questionnaire. The questionnaire consisted of demographic characteristics, economic assets (household income and cost), social capital, and rangeland degradation. After confirming the validity of questionnaire by the expertschr('39') opinion, the reliability of social capital and rangeland destruction questionnaire are obtained 0.83 and 0.79 respectively that showed the appropriate reliability of researcher-made questionnaires. The viewpoints of beneficiaries regarding rangeland degradation were studied in three parts including factors related to livestock and animal husbandry, cutting and harvesting and land use change. Data were analyzed using chi-square, paired t-tests and Pearson correlation coefficient using SPSS 16 software. Relative poverty line was used to separate the poor and the non-poor and 66% of total monthly household expenditure was used to calculate it. According to the results of the study, the per capita relative poverty line in the study area was estimated 2130000 Rials in 1398, that 24.7% of studied rural residents were poor. The mean score of social capital for beneficiaries is estimated 3.12 in a moderate manner. There was a significant relationship between variables such as age, educational level, occupation, household dimension and income with poverty of beneficiaries. According to the beneficiarieschr('39') viewpoint, conversion of rangelands to agricultural land, long grazing and competition in livestock grazing with the mean of 4.14, 3.62 and 3.24 are the most important causes of degradation of rangelands, respectively. According to the results of the study, the average rate of rangelands degradation by poor respondents was significantly higher than non-poor respondents. Also, from the viewpoint of beneficiaries with higher social capital, factors related to livestock and animal husbandry and cutting and harvesting have a greater effect on rangeland degradation. There was no significant difference between poor and non-poor beneficiaries in the aspect of social capital, although the average scores of social capital was higher among non-poor respondents. Therefore, by improving the economic condition and reducing the economic and social poverty of rural residents, one can expect a reduction in the rangelands destruction of Bijar protected region.

  Keywords: Poverty line, Social capital, Economic Capital, Beneficiaries, Rangeland degradation, Bijar Protected region
 • Samad Mohseni Haftcheshmeh, Hossein Arzani* Pages 595-608

  Management of milk process through indigenous knowledge is one of the most important parts of livestock management among herders. Herders do the hard and exhausting work of milk process through local customs and traditions with collective help in a full harmony with their surroundings. This study was conducted to study the traditional system of milk processing management. For the study 70 families in Haft Cheshmeh village, Azarshahr city were selected using qualitative methods through direct observation, participatory observation and organized interview. According to the findings, milk processes include livestock counting, gathering the herds, milking, milk measurement and preparing processed marketable materials plus what is needed for family consumption. There are various social roles in this process locally named as Yanchi, Shepherd, Suttchiller, etc. In the milking cooperative, Sutchlerbashi, which is a woman is the leader and plays a key role in advancing the cooperativechr('39')s goals. Selection of Sutchlerbashi is largely determined by the amount of daily milk her herd can provide the community with. Strength and perpetuation of the organized milking processing cooperative is the task division among herders in the region. This system is simple and effective without any socio-economic and ecological problems.

  Keywords: indigenous knowledge, traditional co-operative, Haft cheshmeh village, sotchiller, Cooperation
 • HamzeAli Shirmardi, Nategh Lashgari Sanami Pages 609-621

  For sustainable management of livestock grazing in rangeland ecosystems, comprehensive understanding of vegetation dynamics and their response to grazing intensities is necessary. This will help for   identifying causes of changes in composition and vegetation communities. In this study, life span, vegetative form, life form, plant families and palatability classes as functional groups, and diversity, richness and evenness indices were used in investigation of vegetation response to different grazing intensities. The study was conducted under four grazing intensities (non, light, medium and heavy) in semi-steppe rangeland of Karsank and Bardeh, Chaharmahal & Bakhtiari province, Iran. Sampling was made at representative and homogeneous areas of each grazing intensity by random-systematic method and canopy cover of plant species were measured in 240 plots. The results showed that increasing grazing intensity, species diversity and richness according to margalef indices are decreased.  Under the same condition menhinick and evenness indices showed higher number for species diversity and richness. Among the studied plant families, by increasing grazing intensity the canopy cover of Chenopodiaceae and Euphorbiaceae increased and the canopy cover of Poaceae, Fabaceae, Asteraceae and Apiaceae decreased. Except perennials, hemicryptophytes and perennial grass, showed a significant reduction from the reference area to the critical one. Comparison of most functional groups also indicated reduction in their canopy cover percentage at higher grazing intensity. Reduction of plants of class I and II of palatability is seen from non to heavily grazed area.

  Keywords: Diversity, richness indices, Grazing intensity, Palatability class, Karsank, Bardeh rangelands, Central Zagros
 • Nafiseh Grayloo, Aboalfazl Tahmasbi*, Mojtaba Ghare Mahmmodloo, Akbar Fakhire Pages 622-633

  Soil compaction reduces pore space in the soil and subsequently diminishes the diameter of capillary tubes in the soil. This limits the plantchr('39')s access to minerals and pore water. Hence, it is necessary to evaluate soil compaction in order to improve rangeland’s management as well as agricultural lands. In this study, soil compaction effect on root growth of five rangeland plant species, Ferula gummosa, Agropyrin elangatum, Medicago minima, Atriplex canescens and Atriplex lentiformis, at laboratory scale was investigated. First, three soil compaction levels (0.36, 0.47 and 0.56 persentage of porosity) for a loam-clay soil were provided using hammer dropping method within plastic pots. In the next step, three seeds from each species were cultivated in each plastic pot with three replications. After a period of 60 days, the length of main and subsidiary roots were measured. One way ANOVA test method was used for statistical analysis of data. Results shows a linear relationship between soil compaction and growth of main and subsidiary root for cultivated species. So, with decreasing in soil compaction degree, the growth of main and subsidiary root was significantly increased. Comparison of main and subsidiary root growth of the studied plant species showed that the growth of main root of Atriplex canescens was higher than other species in all soil compaction levels. Moreover, Atriplex canescens was only species in which its subsidiary roots length was not significantly different in all soil compaction levels. Also, in two plant species of Medicago minima and Atriplex lentiformis, there is not significantly different between the growth of their main roots in all soil compaction levels. Results showed that subsidiary root number increased with reducing soil compaction. The highest percentage of measured frequency in all plants is related to the subsidiary roots of 0-100 cm in porosity of 56%. Therefore, by increasing the amount of porosity and consequently increasing soil porosity, the conditions for longitudinal growth of the roots of rangeland plants are provided. However, the rate of root growth changes in the subsidiary roots is far greater than the main root.

  Keywords: Rangeland plants, Soil compaction, Root lenght, Main root, Subsidiary root
 • Mohammadjavad Rousta*, Seyed Masoud Solimanpour, Kourosh Kamali, Kokab Enayati Pages 634-642

  The aim of this study was to evaluate the effect of 35 years of spate irrigation on total biomass (TB) and carbon stock (CS) of dominant species of rangeland plants in Kowsar station located in Gareh Bygone Plain, Fasa, Iran . Samples of Heliantemum lippii, Dendrostellera lessertii and Artemisia sieberi were taken from two sites, irrigated through flood spreading and without flood spreading as the control in autumn 2018. The TB and CS of the plant samples were measured. The obtained data were analyzed using randomized complete block design and the means were compared with Duncan test at P<0.05. The results showed that the effect of spate irrigation, plant species and their interactions on TB and CS was significant at P<0.01. The comparison of the means showed that the reaction of the H. lippii was very high compared to the flood spreading, so that the TB of this species increased from 671.63 to 2013.94 and its CS from 381.90 to 1106.20 Kg/ha, respectively, i.e. 2.00 and 1.90 fold. In the case of D. lessertii, the TB and CS increased 40.00 and 38.64%, respectively. A. sieberi showed a slight negative reaction to flood spreading, so that its TB decreased from 1005.25 in non-flood conditions to 780.9 99 Kg/ha with spate irrigation. The A. sieberi showed a slight negative reaction to flood spreading, so that its TB and CS decreased from 1005.25 and 547.10 in control to 780.99 and 429.30 Kg/ha in flood spreading stripes, respectively. Although, this decreases were not significant at the P<0.05. With respect to the vastness of rangelands in our country, it is possible to store large amounts of carbon dioxide present in the atmosphere (entry the international arena of carbon trade) and reduce the effects of climate change through the flood spreading.

  Keywords: Biomass, Carbon stock, Fars, Flood spreading, Pasture
 • Fatemeh Bahadori, Somayeh Dehdari, Fariba Noedoost* Pages 643-653

  This study was conducted to identify and analyze the effects of some invasive/undesirable plants on rangeland ecosystems. To analyze the risk of invasive species presence, on livelihood of the local people, a hierarchical analysis method was used. Factors used included 3 main criteria, 8 sub-criteria and 5 options. The main criteria were impact, invasion and growth potential. A linguistic scale was used to weight the criteria and options using the hierarchical analysis process. Questionnaires distributed among rangeland experts to express the degree of importance of the factors for evaluation. To check the accuracy of the criteria, compatibility ratio of each criterion was calculated in Expert Choice software. The results showed that Stipa capensis, Echinops dichrous, Alhaji mannifera, Peganum harmala and Carthamus lanatus had more destructive effects, respectively. The results of this study may be used for the control of invasive plants in rangeland ecosystems.

  Keywords: Invasive, opportunistic plant, Hierarchical analysis, Rangeland ecosystems, Bidzard Rangeland
 • Ebrahim Keykha*, Akbar Fakhire, Hamed Roohani, Bahareh Behmanesh Pages 657-672

  Due to widespread degradation of rangelands, one of the most effective ways to recover rangelands is to utilize range improvement methods. Pit-seeding is one of the common methods of range rehabilitation which is difficult and time consuming. Determine of the most appropriate place for its successful execution is data demanding and needs numerous factors to be involved. Theats why, the use of fuzzy multi-criteria decision-making methods will be helpful. One of these methods is the Fuzzy Analytic Hierarchical Process. In this study, four ecological criteria i.e., vegetation, soil, physiography and climate were selected along with fourteen sub-criteria. Fuzzy pair comparison matrixes of criteria and sub-criteria were determined through fuzzy analytic hierarchical process; and using triangular fuzzy numbers, proportional importance of each one of them towards others was presented by getting the opinions of experts. Later with the help of Changchr('39')s extent analysis, weight of FAHP for criteria and sub-criteria were obtained. Then, the data layers of the sub-criteria were determined and weight of FAHP were applied on them. Finally, the weight-given data layers were created and ranked suitability of land for application of pit-seeding project in Maravehtappe watershed were achieved. The results showed that for the project, climate and vegetation with the weights of 0.559 and 0.190 and the sub-criteria of rainfall, plant composition and temperature with the weights 0.368, 0.162 and 0.093 are the most important ecological factors respectively. The results showed that 1.49% of the studied region is excellent for pit-seeding. The ecological results were validated threough field visit. Correctness of results for pit-seeding project was calculated as 86.94%. The results showed that using AHP and Fuzzy models, can simplify the complicated processes and removs uncertainties. Tus it is an appropriate tool for the managers in land improvement projectes.

  Keywords: Degradation of rangelands, Improvement methods, Fuzzy Analytic Hierarchical Process, Chang's extent analysis, Fuzzy pair comparison
 • Hadis Hasanvand*, Mojganalsadat Azimi, Hamid Niknahad Ghermakher, Gholamreza Rahbar Pages 673-684

  Rangelands which could save more than one third of the earth biosphere carbon, are one of the most important source of carbon sequestration. These lands have the greatest potential for carbon sequestration. Carbon sequestration of dominant rangelands plants namely Artemisia sieberi, onobrychys cornuta, Stachis inflate, Stipa hohenakeriana are the scoop of this study. Soils of the study area, Tilabad rangelands in Golestan province, were taken from the established plots to determine organic carbon content and bulk density. Species with the highest carbon sequestration were identified using the Tukey multiple comparison method in R software. Results of 32 plots samples showed that the highest amount of biomass carbon is sequestration has happened in Artimisia siberi (1.35 kg/ha) and the lowest by Stipa honenackerian (1.15 kg/ha). The amount of soil carbon rate for Onobrychys cornuta species was 31.67 ton per hectare that indicates its outstanding role in soil carbon sequestration. Recognition of capacity of native species for each region helps to understand the importance of natural ecosystem. Safety of natural resources is a major  rehabilitation operation to U-turn of degraded and eroded lands from perspective of carbon sequestration.

  Keywords: Organic Carbon, Tukey test, Range lands, Tilabad, Golestan
 • Farnoud Henarechi, Elyas Ramezani*, Maria Dimou, Kamalaldin Alizadeh, Mahnaz Heydari Rygan Pages 685-697

  The present study was undertaken to determine the physicochemical and palynological characteristics of 18 honey samples from three areas in West Azerbaijan province. Sample preparation for palynological and physicochemical analyses was carried out at the University of Gӧttingen and QSI (Bremen), Germany, respectively. Honey samples were compared in terms of electrical conductivity, proline, HMF, diastase activity and major sugar composition. No significant differences in physicochemical parameters were observed in the samples. Based on a descriptive statistic, more than half of the pollen required for honey production in all three sampling areas were collected by bees merely from two genera, i.e. Astragalus and Plantago.  About 50 percent of nectar was collected by bees from Astragalus. The results of cluster analysis of the pollen spectra in the honey samples showed that all but one honey sample from Marmishou could be separated based on their pollen content. This study showed that the pollen content in honey reflects the plant diversity in any given area. As rangeland vegetation, particularly Astragalus species, have played a considerable role in honey production in the whole study area, the preservation of rangeland ecosystems is of crucial importance for development of beekeeping industry and rural production.

  Keywords: Honey, Melissopalynology, Physico-chemical properties, Pollen analysis, Vegetation
 • Mehdi Moameri*, Masoomeh Abbasi Khalaki, Farid Dadjou Pages 698-714

  Ethnobotany is a science that studies the relation between a particular ethnic or culture groups in a particular area with the native plants. This research studies the ethnobotany and indigenous knowledge on medicinal and food plants of Darwishchai Sarein local poeple. The ethnobotanical knowledge of residents of 5 villages namely Verniab, AliDashi, Vargeh Saran, Ujour and Alvares was investigated. Required information on the use of medicinal and food plants was collected using open-ended questionnaires. knowledgeable persons in a discourse-based manner were selected for filling the forms. Results showed the 57 medicinal and food species in the study area are used by local communities. These plants belonged to 21 plant families. The most species belonged to Asteraceae, Lamiaceae, Rosaceae, Fabaceae and Apiaceae, respectively with 12, 9, 7, 5 and 3 species. The results also showed that from the 57 species, 27 are categorized as medicinal  and 30 are put in both medicinal and food caregories. The most and least used organs were leaf (41%) and flag (1%), respectively. Residents in the watershed are using the herbs as brewed for 68.42 percent of the plants used. Usage of food plants is mostly in soups, 19.3%. According to the results, most medicinal plants are used to prevent the colds and coughs (35%). Resuts of the research could be used for medicinal and food plants management in the region. In addition it shows that the knowledge of elderlies ahould be respected and used.

  Keywords: Ethnobotany, Medicinal, Food plants, Old people, Ardabil province
 • Esmaeil Sheidai Karkaj*, Javad Motamedi Pages 715-730

  This study was conducted to investigate the efficiency of taxonomic and functional diversity indices in explaining the amount of soil carbon storage of rangelands in the Nazluchay mountain area, Urmia province. For this purpose, soil and vegetation samples from nearly homogeneous map units were collected to calculate the amount of carbon stored in the soil as well as taxonomic and functional diversity. Climatic data were also recorded. The results of the study showed that there is no significant relationship between taxonomic diversity and soil carbon indicate. The results of the hierarchical regression showed the soil storage carbon has a significant linear relationship with silt characteristics, soil bulk density, modified aspect, CWMleaf length functional diversity index (as a representative of mass ratio hypothesis) and Feve and MFAD indicators (As a representative of the niche complementarity hypothesis). The resulting model has a coefficient of determination of 0.6. All parameters except soil bulk density have a positive relationship with carbon storage and in terms of standard regression coefficients, MFAD and CWMleaf length parameters with coefficients of 1.2 and 0.2 have the highest and least role in explaining soil carbon, respectively. In examining the hypotheses of how diversity affects the soil carbon, both the hypotheses of ecological niche complementarity and the hypothesis of mass ratio, are governing in the ecosystem of soil ecosystem storage, but the hypothesis of ecological niche complementarity plays a major role in relation to other hypotheses due to the high standard coefficients in explaining carbon. Based on the results, soil storage carbon increases based on increasing the frequency of long-leafed species, increasing functional evenness (uniform abundant distribution of species in the space of functional traits) and ultimately increasing the diversity of functional groups. In general, neglection of biodiversity reduction and weakening its condition will reduce soil carbon storage capacity.

  Keywords: soil carbon sequestration, plant traits, diversity, Nazluchay
 • Fatemeh Shirali, Reza Almasi*, Bakhtyar Fattahi Pages 731-741

  Mycorrhiza is a symbiosis between plants and some soil-borne fungi which plays a crucial role in sustainable crop production, soil fertility and rangeland restoration. Due to such roles in plant growth, health improvement and soil aggregation enhancement, arbuscular mycorrhiza (AM) is becoming a tool in agricultural and environmental practices. To examine the potential impact of AM in rangeland restoration, the symbiosis effect of two AM species on some morphological and physiological characteristics of Agropyron elongatum was analyzed. The experiment was performed under greenhouse condition at Malayer University in a completely randomized design with two treatments and twenty replications. The morphological characteristics of plants i.e. stem length, wet and dry weight of aerial parts and also physiological characteristics, including photosynthetic pigments content, total phenol content and content of nitrogen, potassium and phosphorus elements were measured. The results showed that both species of AM, especially R. intraradices, are highly competent to improve the morphological and physiological characteristics of A. elongatum. In other words, F. mosseae, enhanced morphological traits i.e. stem length, wet and dry weight of aerial parts in inoculated plants up to 318, 240 and 220 percent, respectively. Also, the aforementioned fungus, improved the content of phenol, nitrogen, potassium, phosphorus, chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and carotene, up to 134, 131, 162, 181, 172, 178, 174 and 175 percent, respectively. On the other hand, R. intraradices promoted, stem length, wet and dry weight of aerial parts almost 474, 325 and 317 percent respectively. The incremental effects of R. intraradices on the content of phenol, nitrogen, potassium, phosphorus, chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and carotene were about 153, 172, 163, 244, 337, 251, 246 and 250 percent. Therefore, R. intraradices, as a better partner for symbiosis with tall wheatgrass, is recommended for restoration of degraded pastures.

  Keywords: Mycorrhiza, Tall Wheatgrass, Nutrients Uptake, Photosynthetic Pigments, Phenol, Biomass, Rangeland Restoration