فهرست مطالب

Issues in Language Teaching Journal - Volume:9 Issue: 2, Summer and Autumn 2020

Issues in Language Teaching Journal
Volume:9 Issue: 2, Summer and Autumn 2020

 • تاریخ انتشار: 1399/09/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ناصر رشیدی*، امیر نعامی صفحات 1-26
  این تحقیق سه نوع تفکر کلامی که در روش تدریس ادراکی جامع رایج است را مورد بررسی و مقایسه قرار داد تا تاثیر این سه شیوه به زبان آوری فکر را در فراگیری وجه مجهول در بین فراگیران زبان دوم مشخص کند. بنابراین چهار کلاس پایه دوازدهم از یک دبیرستان انتخاب شدند و به بطور تصادفی به سه گروه آزمایش و یک گروه گواه تقسیم شدند و به تمام دانش آموزان وجه مجهول آموزش داده شد. در واقع به هر کدام از سه گروه آزمایش به یکی از شیو ه های رایج آموزش ادراکی سیستمی: الف) تفکر کلامی درونی، ب) تفکر کلامی بیرونی، ج) تفکرکلامی درونی و بیرونی آموزش داده شد وبه گروه گواه به روش معمول استقرایی آموزش داده شد. نتایج تحقیق نشان داد که هر سه شیوه ادراکی سیستمی در یادگیری وجه مجهول توسط فراگیران موثربود. البته شایان ذکر است که از سه روش فوق دو روش تفکر کلام بیرونی و روش تفکر کلامی بیرونی و درونی از روش تفکر درونی موثرتر بودند. در حقیقت علت این برتری را می توان در ماهیت منحصر به فرد روش تفکربیرونی جست که همزمان به دو شکل باعث توسعه ذهنی می شود. شکل اول توسعه ذهنی از طریق مفاهیم می باشد که از ویژگی بارز آموزش ادراکی سیستمی است و شکل دوم حالت توسعه ذهنی از طریق تعامل می باشد که از ویژگی های بارز ارزیابی پویا است. به عبارتی دیگردر روش تفکر بیرونی بستری فراهم می شود تا دو مدل آموزش ادراکی سیستمی و ارزیابی پویا نمایان شوند.
  کلیدواژگان: تفکر بیرونی، تفکردرونی، طرح واره جامع و پایه ای یک مفهوم، تئوری یادگیری تعاملی، آموزش ادراکی سیستمی
 • فریبا قدیانی*، محمدحسن تحریریان، کتایون افضلی صفحات 27-58

  مطالعات میان-رشته ای اخیرنشان داده است که امید نقش مهمی درپیشرفت تحصیلی وعملکرد شغلی دارد. با توجه به کمبود تحقیق درحوزه بینابینی امید وتدریس زبان دوم یا خارجی، برای اولین بار،این مقاله به ارایه مفهوم سازی طبقه ای امید برای تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی می پردازد. پس ازتهیه طرح تحقیق اکتشافی به روش ترکیبی، با استفاده ازتکنیکهای مشاهده وانجام مصاحبه عمیق، جمع آوری داده های کیفی بنیاد محورازمدرسان مجرب زبان انگلیسی تا هنگام حصول اشباع نظری داده ها ادامه یافت. 38شاخص مرتبط با هفت طبقه اصلی شناسایی گردید. برای قضاوت درباره اعتبار یافته های کیفی، پرسشنامه 38آیتمی امید طراحی گردید و سپس به صورت پایلوت اجرا شد. درمرحله بعد، به منظورآزمون نمودن تعمیم پذیری یافته های مرحله پایلوت ، پرسشنامه پالایش شده 35 آیتمی امید برنمونه کانونینس ازجمعیت ایران شامل 228مدرس زبان انگلیسی از استانهای تهران،چهارمحال- بختیاری، واصفهان اجرا شد. آنالیزهای آماری داده های مرحله آزمون، 35 شاخص مرتبط با هفت مولفه اصلی سازنده ساختار امید را تایید نمود. بنابراین،عوامل اصلی شامل ارتباط بین فردی، مقصد اجتماعی،هدف گذاری،احساس،یقین،منبع، وتلاش موردانتظارتایید گردیدند. به علاوه ، طراحی ، ساخت، واعتبار سنجی مقیاس سنجش 35 آیتمی امید برای تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در محیط ایران انجام شد. همچنین، قدرت توضیحی تمامی شاخص های دخیل در ایجاد امید برای تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی مورد آزمون قرار گرفتندوبرآوردشدند. یافته های این پژوهش، ساخت برنامه های مداخله گر آموزشی را روشن تر می سازد تا مدرسان زبان انگلیسی به سطوح بالاترامید برای تدریس زبان انگلیسی دست یابند.

  کلیدواژگان: امید، نظریه بنیادی، تدریس زبان دوم، تدریس زبان خارجی به عنوان زبان خارجی، مقیاس سنجش
 • حسین میهمی* صفحات 59-88
  این پژوهش بر آن بود تا به بررسی موضوعی و روش پژوهش مقالات چاپ شده در هفت مجله زبانشناسی کاربردی از سال 1980 تا 2019 بپردازد. بر این اساس، 3491 مقاله از این هفت مجله استخراج شد. روش پژوهش این مقالات بر اساس سه روش پژوهش کیفی، کمی و تلفیقی دسته بنده شد. برای بررسی موضوعی این مقالات چارچوبی که شامل 10 موضوع از جمله آموزش، مدرسان، ارزشیابی، یادگیری، فراگیران، محتوا، هویت، آموزش زبان و تکنولوژی، انگلیسی برای اهداف ویژه و منظورشناسی و کلام بود مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد از سال 1980 تا 2000 روش کمی به صورت ویژه مورد استفاده قرار می گرفته است اما از 2000 تا 2019 روش پژوهش کیفی رشد داشته است. همچنین نتایج نشان داد که از سال 2010 تا 2019، پژوهشگران به استفاده از روش پژوهش تلفیقی علاقه مند شده اند. نتایج همچنین نشان داد که از سال 1980 تا 2019 بیشترین موضوعات درمورد یادگیری، فراگیران و محتوا و کمترین موضوعات هویت و انگلیسی با اهداف ویژه بوده است. نتایج این پژوهش می تواند به پژوهشگران حوزه زبانشناسی کاربردی و به طور ویژه پژوهشگران کم تجربه کمک کند تا دانش خود را درمورد آنچه تاکنون در حوزه زبانشناسی کاربردی انجام شده است تقویت کنند تا بهتر بتوانند تمرکز پژوهشی خود را ایجاد نمایند.
  کلیدواژگان: مجلات زبانشناسی کاربردی، روش پژوهش، موضوعات پژوهشی
 • شیوا کیوان پناه*، نفیسه خاکباز صفحات 89-119

  علیرغم اینکه که مطالعات چشمگیری در زمینه تجزیه و تحلیل صدا و حضور نویسنده در نگارش های استدلالی انجام گردیده، هنوز در خصوص تاثیر آموزش بر این حضور تحقیقات کافی صورت نپذیرفته است. بنابراین ، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل مارتین و وایت و الگوی تعاملی هایلند در شکل گیری صدا و حضور نویسنده و تعامل بین نویسنده و خواننده پرداخته است. برای این منظور، یک گروه کنترل و دو گروه تحقیق در مطالعه شرکت کردند. گروه های تحقیق در مورد عناصر تشکیل دهنده موضع نویسنده و تعامل با خواننده بر اساس دو مدل متفاوت آموزش داده شدند. تغییرات در استفاده از عناصر بین گروه های تحقیق و کنترل پس از آموزش بررسی گردید. زبان آموزانی که از تاثیر صدا و حضور نویسنده بر اساس مدل مارتین و وایت آگاه گردیدند، از موضع گیری تعاملی و تدافعی بیشتری در نگارش آیلتس استفاده کردند و تعامل قابل تو جهی با خواننده داشتند. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به مربیان کمک کند تا آگاهی زبان آموزان را از چگونگی حضور نویسنده در نوشتار بطور موثری ارتقا داده تا نوشتار های تعاملی متقاعده کننده ای را ارایه دهند.

  کلیدواژگان: نگارش استدلالی، نگارش آیلتس، صدا و حضور نویسنده، آموزش
 • مهسا عابدی، مرجان وثوقی*، محمدعلی کوثری صفحات 121-153

  در این مطالعه، محققان قصد داشتند تا دیدگاه های فراگیران زبان انگلیسی را براساس چهار زمینه ارتباطی از جمله اعضای خانواده، زبان آموزان انگلیسی، همکلاسی ها و بهترین دوستان شان به نمایش بگذارند. برای این منظور گروهی از نوجوانان ایرانی (38 نفر) با دامنه سنی 12 تا 16 سال (مرد 24، زن 24) به صورت تصادفی از سه موسسه آموزش زبان انگلیسی در شهرستان سبزوار، خراسان رضوی انتخاب شدند. محققان با استفاده از پرسشنامه معتبر تیلور (2010)، یک نسخه اصلاح شده از پرسشنامه تیلور رابا تاکید بر مدل های بررسی هویت جهت پی گیری اهداف تحقیق حاضر شامل 1) نواسانات ادراکی فراگیران ایرانی برای یادگیری زبان انگلیسی با توجه به چهار زمینه ارتباطی در فوق و 2) بینش آنها نسبت به دو نوع هویت درک شده (عمومی و تحمیلی) در دو زیر شاخه ی "در حال حاضر و آینده" و3) جهت گیری ارتباط میان این دو نوع هویت و عملکرد کلی فراگیران در یادگیری زبان انگلیسی بررسی نمودند. یافته های اولیه نشان داد که در تعریف های متنوعی از انواع شخصیت در میان فراگیران، در خصوص ترجیحات مربوط به "اعضای خانواده" در فرایندهای یادگیری و عملکرد آینده، نقش اعضای خانواده در عملکرد یادگیری پررنگ بود. با توجه به ترجیحات پاسخ دهندگان نسبت به دستیابی به اهداف خود در یادگیری زبان انگلیسی بر اساس هویت (عمومی و تحمیلی)، مشخص شد که سطح اعمال "معلمان زبان" و "خانواده ها" بر فراگیری زبان آموزان تقریبا یکسان بود گرچه دسته بندی های مربوط به هویت تحمیلی در حال حاضر و آینده و در جامعه خود، اعضای خانواده دوباره امتیاز بیشتری داشتند. در نهایت، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل بعدی داده ها در مورد رابطه بین دو جنبه هویت (تحمیلی در مقابل عمومی) و شاخص خودگزارشی عملکرد در زبان انگلیسی نشان دهنده ارتباط معنی دار تنها با شاخص های هویت تحمیلی بود. در نهایت، تحلیل و تفسیر نتایج به منظور شناخت کلی افراد مرتبط با فرایند یادگیری زبان مورد بحث قرار گرفت.

  کلیدواژگان: هویت، هویت تحمیلی، مشارمت والدین، هویت عمومی، موقعیت ارتباطی
 • رضا باقری نویسی*، علیرضا مقدسی صفحات 155-184
  تحقیق حاضر تلاشی است برای ارزیابی مجموعه کتاب های پراسپکت و ویژن (کتاب های زبان انگلیسی دوره اول و دوره دوم دبیرستان) با توجه به سه عنصر اصلی منظورشناسی؛ نشانگرهای ادب ورزی، کنش های کلامی و نقش های زبانی. به همین منظور تمامی مکالمات (172 مکالمه) این شش کتاب مورد بررسی و تحلیل دقیق جهت پاسخگویی به موارد ذیل قرار گرفت: پربسامد ترین نشانگرهای ادب ورزی؛ رایج ترین کنش های کلامی وپربسامدترین نقش های زبانی به کار رفته در کتاب های پراسپکت و ویژن نتایج این تحقیق نشان داد که نشانگرهای ادب و نشانگرهای اقدامی پربسامد ترین نشانگرهای ادب ورزی هستند. کنش های کلامی نمایندگی و بخشنامه ای پربسامدترین کنش های کلامی هستند. و همچنیمن نقش زبانی اطلاعاتی، پرتکرار ترین نقش زبانی به کار گرفته شده در این مجموعه کتاب ها هستند. از سوی دیگر عدم استفاده و یا استفاده محدود از برخی از عناصر منظور شناسی به عنوان نقص در این مجموعه ها شناخته شد. همچنین بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه مشخص شد که توزیع مولفه های منظورشناسی به صورت مساوی در مکالمات هر دو سری کتاب ها صورت نپذیرفته است و هیچ ارتباطی میان سطح این کتاب ها و میزان استفاده از این مولفه ها وجود ندارد. و در نهایت، راه کارها و پیشنهاداتی به مسیولین تهیه و تدوین منابع درسی جهت به کارگیری عناصر منظورشناسی در کتاب های درسی زبان انگلیسی و تحقق اهداف آموزشی ارایه شد.
  کلیدواژگان: آگاهی منظورشناسی، مجموعه کتاب های پراسپکت و ویژن، تحلیل محتوایی، نشانگر های ادب ورزی، کنش های کلامی، نقش های زبانی
 • خدیجه کریمی علویجه* صفحات 185-217
  پژوهش حاضر به بررسی خطاهای فارسی زبانانی که انگلیسی زبان خارجی آنها است در تولید عبارات موصولی زبان انگلیسی پرداخته است. باوجود آنکه در زبان انگلیسی، استفاده از ساخت پرسشی در اغلب عبارات موصولی بدون هسته مجاز نیست، فارسی زبانان به وفور از این ساختار در جملات انگلیسی خود استفاده میکنند. طی این پژوهش، ریشه های احتمالی این خطا شناسایی و تحلیل شدند و نهایتا فرضیه نشانداری تمایزبخش که قدرت بیشتری در توضیح این خطا داشت به عنوان چارچوب نظری این پژوهش انتخاب شد. پیکره شفاهی و کتبی این پژوهش طی دو سال از منابع متعدد و از 137 مشارک خانم و آقا به دست آمد. داده ها از گویه هایی که به طور طبیعی، نه با هدف این پژوهش، بیان شده بودند جمع آوری شد و شامل 126 عبارت موصولی خطادار بود که 85 عبارت (67.46%) بدون هسته معمولی، 25 عبارت (19.84%) هسته دار و 16 عبارت (12.69%) بدون هسته آزاد بودند. بررسی دقیق تر داده ها منجر به شناسایی تمایز نظام مند بین خطاها در دو نوع عبارت موصولی اصلی (بدون هسته در جایگاه فاعل یا مفعول) و دو نوع عبارت موصولی فرعی (بدون هسته در جایگاه فاعل و دارای فعل بودن) گردید. این وسعت کارکرد عبارات موصولی در زبان انگلیسی نسبت به فارسی، می تواند موجب نشانداری این ساختار برای فارسی زبانان شود. به نظر می رسد این نوع نشانداری که ناظر بر گستره کاربرد جملات پرسشی و خبری در جایگاه عبارات موصولی بدون هسته است بیش از نشانداری از حیث تفاوت در تعداد واژگانی که در فارسی و انگلیسی برای یک کارکرد واحد وجود دارد، می تواند علت بروز این نوع خطا را توضیح دهد. پژوهش حاضر، بر ضرورت بررسی زبانشناسانه سایر ابعاد خطاهای نظام مند مشابه، همکاری متخصصان زبانشناسی و آموزش زبان دوم/خارجی در شناسایی و رفع مشکلات یادگیری، و پژوهش های بیشتر برای ارایه راه حل های آموزشی برای چنین مشکلاتی تاکید می نماید.
  کلیدواژگان: عبارت موصولی بدون هسته، فرضیه نشانداری تمایزبخش، تحلیل خطا، یادگیری زبان دوم، خارجی
 • مسعود عزیزی* صفحات 219-244
  بیماری همه گیر COVID-19 همه دانشگاه ها را واداشت تا تمام برنامه های خود را بصورت آنلاین ارایه دهند. اما همه مدرسان برای چنین تحول ناگهانی ای آماده نبودند. آموزش آنلاین می تواند برای مربیان و موسسات بسیار چالش برانگیز باشد چراکه دارای ظرافت های مختلفی است که آن را از برنامه های حضوری کاملا متفاوت می سازد. با توجه به شرایط حاضر همه گیری، نیاز فوری به مطالعات در خصوص بررسی اثربخشی چنین برنامه هایی در مقایسه با دوره های مشابه حضوری به شدت حس میشود. در نتیجه ، مطالعه حاضر تلاشی بود برای مقایسه اثربخشی یک دوره EAP آنلاین با دوره مشابه حضوری از نظر سه مولفه لغات ، دستور زبان و درک مطلب. شصت و هشت دانش آموز در دو گروه آنلاین و حضوری با طرح پیش آزمون-پس آزمون در این مطالعه شرکت کردند. در حالی که در شروع مطالعه دو گروه تفاوت معناداری نداشتند ، نتایج آزمون SPANOVA تفاوت معناداری را در مورد مولفه دستور زبان و نه دو مولفه دیگر نشان داد. گروه حضوری از عملکرد بهتری در یادگیری دستور زبان برخوردار بود. مصاحبه های انجام شده نشان داد که فراگیران در کلاسهای آنلاین معمولا تعامل کمی با معلمان و همکلاسی های خود دارند و معلمان نمی توانند در طول کلاس، فراگیران را درگیر و فعال نگه دارند. همه اینها نشان می دهد که یک برنامه آنلاین، ترجمه یک برنامه درسی حضوری به یک قالب آنلاین نیست و از پیچیدگی های بی شماری برخوردار است که باید مورد توجه همه دست اندرکاران قرار گیرد.
  کلیدواژگان: همه گیری کوید 19، آموزش آنلاین، انگلیسی برای اهداف آکادمیک
 • مریم موذنی لیمودهی، امید مازندرانی*، بهزاد قنسولی، ژیلا نایینی صفحات 245-284
  همچنان عدم قطعیت های زیادی در خصوص نقش محتمل عوامل میانجی فراوان نظیر زمینه زبانی و قومیت در فرایند بازخود اصلاحی وجود دارد. در پاسخ به این موضوع، مطالعه حاضر بر روی 79 زبان آموز فارس و 79 زبان آموز دوزبانه ترکمن با سن 13 تا 18 سال در دو موسسه آموزش زبان استان گلستان صورت گرفت. شرکت کنندگان به سه گروه تیمار و یک گروه کنترل تقسیم شدند. دو پیش آزمون، اشتباهات گرامری زبان آموزان را نشان داد که براساس آن سه راهبرد بازخورد اصلاحی فرازبانی شفاهی، کتبی و تلفیقی تنظیم گردید و بر روی 5 اشتباه گرامری پرتکرار زبان آموزان اعمال شد. گروه کنترل تیماری دریافت نکرد. آزمون کروسکال والیس نشان دهنده تفاوت معنی دار گروه ها پیش و پس از تیمار بود که براساس آن، پس-آزمون مقایسه زوجی کانوور انجام شد. نتایج نشان داد که در فارس ها و ترکمن ها تیمارها به شکل معنی داری بر روی کاهش اشتباهات گرامری اثر گذاشته است. راهبردهای اصلاحی فرازبانی شفاهی و تلفیقی برای فارس ها و هر سه راهبرد برای ترکمن ها بر روی کاهش اشتباهات اثر معنی دار داشتند. رتبه راهبردها به کمک روش نزدیکی به راه حل ایده آل (تاپسیس) با وزن برابر اشتباهات بررسی شد که برای فارس ها، روش شفاهی و برای ترکمن ها روش کتبی را به عنوان بهترین نشان داد. روش تاپسیس با تغییر وزن ها به میزان 50 درصد به میزان 10000 بار تکرار شد که نشان دهنده ثبات رتبه بندی به دست آمده بود. نتایج این پژوهش می تواند برای فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، آموزگاران زبان به فراگیران دوزبانه، طراحان سرفصل دروس و مواد آموزشی کمک نماید و هم زمان درهای جدیدی به سوی پژوهش های مرتبط بگشاید.
  کلیدواژگان: بازخورد اصلاحی، فرازبانی، اشتباهات گرامری، دوزبانه، نوشتار زبان انگلیسی
 • یحیی گردانی، آرش سحرخیز عربانی*، معصومه ارجمندی، داود تقی پور بازرگانی صفحات 285-309
  کیفیت زندگی کاری (QWL) معلمان یک چترواژه است که به میزان رضایت معلم از شغل خود و شرایط کلی کار اشاره دارد که تحت تاثیر سه عامل حمایت سازمانی از جمله مشارکت در تصمیم گیری، انصاف درپاداش و فرصت رشد می باشد (ویلگاس-ریمرز، 2003). مطالعه حاضر رابطه بین حمایت سازمانی درک شده (POS) و QWLرا در بین معلمان دوره متوسطه زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی بررسی کرده است. برای این منظور از روش همبستگی توصیفی استفاده شده است که در آن تعداد 173 معلم شرکت کردند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین جمعیتی متشکل از معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در مدارس متوسطه ی تهران (N=1826) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه نگرش مبتنی بر مدل POS آلن، آرمسترانگ، رید، و ریمنشنایدر(2008) و همچنین پرسشنامه QWLوالتون (1973) بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید. رابطه بین POSو QWL0.71 یافت شد. به عبارت دیگر، سه بعد POSمی تواند QWL را 71 درصد تحت تاثیر قرار دهد. به طور خاص، سه بعد مشارکت در تصمیم گیری با 21.4، انصاف درپاداش با 24.7، و فرصت رشد با 64.1 درصد می تواند برای پیش بینی QWL استفاده شود. این یافته ها از آن جهت حایز اهمیت است که نشان می دهد POSبه طور قابل توجهی با QWLمعلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی ارتباط دارد که آن نیز به نوبه خود می تواند بر عملکرد این معلمان در مدارس تاثیر بگذارد.
  کلیدواژگان: معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، حمایت سازمانی درک شده، کیفیت زندگی کاری، دبیرستان، و تبادل اجتماعی
 • افسانه سعیداختر* صفحات 311-346

  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر داده محور بر تشخیص و تولید هم آیی های زبان آموزان با سطح توانش انگلیسی بالا و پایین متوسط پرداخت. همچنین تاثیر ثانویه داده محور بر هم آیی های ثانویه (هم آیی هایی که در واژه یاب گنجانده نشده بودند ولی به صورت مستتر در تکالیف استفاده شده بودند) نیز مورد بررسی قرار گرفت. نگرش زبان آموزان نسبت به نقش واژه یاب در یادگیری هم آیی ها و تغییر نگرش آنها در طی فرایند پژوهش نیز از طریق مصاحبه مورد ارزیابی قرار گرفت. حدود 40 زبان آموز ایرانی به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم شدند. هر گروه به دو زیرگروه سطح توانش بالا و پایین نیز تقسیم شدند. گروه آزمایشی به مدت 10 جلسه به واژه یاب دسترسی داشتند تا تکلیف دوباره نویسی را انجام دهند. نتایج حاکی از آن است که زبان آموزان با سطح توانش بالا بیشتر از زبان آموزان با سطح توانش پایین از تاثیر اولیه و ثانویه واژه یاب بهره مند شدند. هر دو زیرگروه، نگرش مثبتی به تاثیر واژه یاب در یادگیری هم آیی ها داشتند و این نگرش با گذر زمان پررنگتر شد.

  کلیدواژگان: هم آیی ها، واژه یاب، یادگیری داده محور، سطح توانش، تاثیر ثانویه
 • محمود دهقان*، سیده راحله اسدیان سرخی صفحات 347-375
  سواد سنجش معلم نقش محوری در برنامه های آموزش معلمان بازی میکند، با این حال به نظر میرسد هم در سواد سنجش و هم در اجرای آن کاستی هایی وجود دارد. مطالعه حاضر با استفاده از یک کلاس سنجش آنلاین، که شامل مباحث تیوری و همچنین عملی میشود، سواد سنجش 16 معلم (8 معلم ضمن خدمت و 8 معلم پیش سرویس) و میزان استفاده از سواد سنجش آنها را بررسی میکند. بخش کمی مطالعه سواد سنجش معلمان، و بخش کیفی صحت نتایج بخش کمی و همچنین میزان استفاده معلمان از سواد سنجش در قلمرو عملی را مورد بررسی قرار میدهند. داده های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه های معتبرجمع آوری شدند، که یکی از آنها از Mertler (2013) اقتباس شد و دو مورد دیگر به وسیله محققین طراحی شدند. به علاوه، از یک پروژه ارزیابی عملی نیز برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان میدهند اگرچه معلمین ضمن خدمت به واسطه تجربه بیشتر، در ابتدای تحقیق از سواد سنجش بیشتری برخوردار بوده اند، در انتهای تحقیق و در مقایسه با معلمین پیش سرویس از درجه کمتری از سواد سنجش برخوردارند. یافته های بخش کیفی تحقیق نیز نشان دهنده عدم ترجیح معلمان برای استفاده از سواد سنجش در فعالیت های کلاسی است. نتایج تحقیق حاضر گنجاندن هم جنبه های تیوری و هم جنبه های عملی سواد سنجش معلمان را در برنامه های آموزش معلمان پیشنهاد میدهد. به علاوه، بررسی دقیق موانعی که مانع استفاده سواد سنجش تیوری معلمان در عمل میشود نیز پیشنهاد میشود.
  کلیدواژگان: معلمان قبل از خدمت، ضمن خدمت، دانش ارزیابی، سواد ارزیابی
|
 • Nasser Rashidi *, Amir Naami Pages 1-26
  This article was intended to investigate and compare the impact of three types of verbalization within Systemic Theoretical Instruction on the L2 learners’ knowledge of past voice. To this end, four EFL intact classrooms from a high school in Iran were chosen and randomly assigned to one control and three experimental groups. The experimental groups received their respective treatment, that is, communicated thinking, dialogic thinking and, communicated plus dialogic thinking while the control group received instruction about the same target structure, here, passive voice through a deductive lesson. The first part of the result proved that STI in its all conceptualizations was an effective pedagogical option. The result also showed that communicated and communicated plus dialogic procedures had an advantage over the dialogic one both in the immediate and delayed posttests. This finding could be attributed to the unique nature of communicated thinking combining the mediation through concepts of STI with the mediation through interaction of dynamic assessment.
  Keywords: Communicated thinking, dialogic thinking, SCOBA, sociocultural theory
 • Fariba Ghadyani *, MohammadHassan Tahririan, Katayoon Afzali Pages 27-58

  Recent interdisciplinary studies have revealed that hope plays a key role in academic achievement and job performance. Due to the paucity of research on the interface of hope and second or foreign (L2) language teaching, for the first time, this paper sets out to develop a categorical conceptualization of hope for teaching English as a foreign language (EFL). While an exploratory mixed-methods research was designed, using observation and in-depth interviews, grounded-based qualitative data were obtained from experienced Iranian EFL teachers until the theoretical saturation of data was achieved. Thirty-eight items linked to seven main categories were identified. To judge the validation of the qualitative findings, a 38-item questionnaire of hope for EFL teaching was designed and then piloted. Next, to test the generalizability of the piloting-phase findings, the modified 35-item questionnaire of hope for EFL teaching was administered to a convenience sample of 228 EFL teachers from three Iranian provinces of Tehran, Chaharmahal Bakhtiari, and Isfahan. Statistical analyses of the testing data confirmed that 35 items are attached to seven broad underlying components of hope for EFL teaching. Therefore, the main factors, including interpersonal relationship, social purpose, goal-setting, emotion, certainty, source, and anticipated effort were confirmed. Further, the explanatory power of all the items involved in developing hope for EFL teaching was tested and estimated. The findings can shed more light on developing educational interventionist programs which can lead EFL teachers into higher levels of hope for EFL teaching.

  Keywords: Hope, Grounded Theory, Second Language Teaching, EFL teaching, Measurement Scale
 • Hussein Meihami * Pages 59-88
  This study explored the research methodology and research orientation of the papers published in seven world-leading applied linguistics journals from 1980 to 2019. To that end, a corpus including 3491 papers from seven applied linguistics journals was investigated. The papers were examined for their research methodology based on qualitative, quantitative, and mixed-methods methodologies and their research orientations based on ten research orientations that were the main focus of applied linguistics studies. The research orientations were obtained from the topics of special issues of the applied linguistics journals. The papers were extracted and analyzed for their research methodologies and orientations according to the three research methodology types and ten research orientations. The results of the study indicated that from 1980 to 2000, the dominant research methodology was quantitative one, while from 2001 to 2019, the qualitative research methodology had an increasing trend of being used by applied linguistics researchers. Moreover, the results of the current study showed that from 2010 to 2019, the applied linguistics researchers showed positive attentions to use mixed methods methodology in their research studies. Furthermore, the corpus analysis from 2000 to 2019 indicated that teaching, teachers, and assessment issues started to show an increasing trajectory of being addressed in the applied linguistics papers. Thus, this study's findings can help the researchers, especially the less experienced ones, refine their knowledge about what has already been done in the field to focus their research studies on the less-examined issues.
  Keywords: Applied Linguistics, research methodology, research orientation, journals
 • Shiva Keivanpanah *, Nafiseh Khakbaz Pages 89-119

  While a growing body of research has attempted to analyze how voice is deployed in argumentative writing, much work remains to be done in instructing voice elements. Therefore, the present study examined the effect of instruction based on Martin and White’s (2005) Engagement framework and Hyland’s (2008) interactional model on voice construction. To this end, a control group (20) and two treatment groups (40) were selected. The treatment groups received sessions of teaching voice elements, each based on a different model. The gain score analysis and the SPANOVA were employed to analyze the change in the use of voice elements between the treatment groups and the control group after the treatment. The results indicated that EFL learners could benefit from instruction in both treatment groups. However, learners who were aware of voice based on the Engagement framework could construct more considerable defensive voice in making an argument challenging. Findings from this study could provide implications for teaching by broadening instructors’ knowledge of voice to cultivate learners’ awareness of voice and help them to employ it effectively in IELTS writing task 2. 

  Keywords: argumentative writing, academic IELTS task 2, Voice, instructing voice
 • Mahsa Abedi, Marjan Vosoughi *, MohammadAli Kowsary Pages 121-153

  In this study, the researchers intended to screen English language learning perceptions on four relational contexts including language learners’ family members, English teachers, classmates and their best friends. To this aim, a group of Iranian adolescents (no=38), with an age range of 12-16 were randomly selected from three language institutes located in Sabzevar, Khorasan Razavi. The researchers distributed a modified version of a validated questionnaire by Taylor (2010) titled Quadripolar Model of Identity (TQMI) to investigate variability of the learners’ perceptions for 1)learning English with regard to four relational contexts above and 2) their insights over two conceived selves including public and imposed self. Findings indicated that within diverse characterizations of personality types, the preferences for including “family members” in the learning processes and future functioning were conspicuous. As to respondents’ preferences towards achieving their goals in learning English regarding their two selves (public and imposed), it became clear that the level of imposing on the part of “language teachers” and “families” on the learners was roughly the same in both present and future self categorization presentations and in the public self, again family members had more rates. Finally, the results from the data on the relationship between two aspects of identity (imposed vs. public), and language learning success, measures represented a significant relationship for only imposed identity indicators. Implications for overall recognition of other-related people in the language learning processes were discussed in the end.

  Keywords: Identity, Imposed Self, Parental Involvement, Public Self, Relational Context
 • Reza Bagheri Nevisi *, Alireza Moghadasi Pages 155-184
  Considering the indispensable role pragmatic knowledge plays in not only comprehending L2 materials, but also in making and maintaining proper communication, and the fact that Iranian EFL learners are primarily exposed to the target language through textbooks, this research intended to discern how frequently and appropriately Politeness Markers (PMs), Speech Acts (SAs), and Language Functions (LFs) are being incorporated in newly-published Iranian high school English textbooks: Prospect and Vision Series. Furthermore, the study set out to investigate the possible relations between the level of the textbooks and the frequency of pragmatic components being included. To this end, 172 conversations of the aforementioned textbooks were thoroughly analyzed to determine the frequency of the PMs based on House and Kasper (1981) taxonomy, the frequency of SAs based on Searle's (1979) paradigm, and the frequency of LFs according to Halliday’s (1978) framework. Findings revealed that Committers were the most frequently-used PMs, Representatives and Directives were the most commonly-used SAs, and Informatives enjoyed the highest frequency among LFs. The results also indicated that these pragmatic components were not equally distributed throughout the conversations and no significant relationship existed between level of the textbooks and frequency of the pragmatic elements. In addition to the consciousness-raising dimension of the study, material developers might be able to appropriately represent and include pragmatic information into their materials. Moreover, teachers might also be able to amend and modify their adopted approaches to foreign language teaching and adjust them to accommodate potential learner styles and their preferences.
  Keywords: Pragmatic awareness, Prospect, Vision series, Informatives, Directives, Representatives
 • Khadijeh Karimi Alavijeh * Pages 185-217
  This paper focuses on errors made by Persian learners of English as a Foreign Language (EFL) when producing English headless relative clauses (RCs). Although English does not allow interrogative structure in headless RCs, Persian EFL learners tend to produce them in the interrogative form. In the course of the present research, potential sources of this error were explored, and eventually the Markedness Differential Hypothesis (MDH) showed to have more explanatory power, and made up the theoretical framework of the research. The oral and written corpus of the study was obtained in the course of two years through diverse sources from 137 female and male Iranian participants. The collected, naturally-occurring data yielded a pool of 126 ill-formed RCs, consisting of 85 (67.46%) ordinary headless, 25(19.84%) headed and 16 (12.69%) free headless RCs. Scrutiny into the data led to recognizing systematic errors in two main types (headless RC in subject or object position) and two subsidiary types (headless RC in subject position including copula verb) of English headless RCs. These systematic errors can be attributed to markedness differential hypothesis, not in the sense that the forms are different across the two languages, but because of the wider functionality of interrogative and declarative forms in English headless RCs, compared to Persian. This study calls for linguistic analysis of other facets of such systematic errors, more collaboration of linguists and language pedagogues to recognize and address learning problems, and studies on educational solutions for related problems.
  Keywords: headless relative clause, markedness differential hypothesis, error analysis, second, foreign language acquisition
 • Masoud Azizi * Pages 219-244
  The COVID-19 pandemic pushed all universities to offer all programs online, but not all instructors were prepared for such an abrupt transformation. Online education can be very challenging both to the instructors and the institutions and has several subtleties that make it quite different from the face-to-face programs. There exists an urgent need for studies examining the effectiveness of such programs being offered amid the pandemic in comparison with the same courses held face-to-face. As a result, the present study was an attempt to compare the effectiveness of an online EAP course with that of the same course being offered face-to-face in terms of its three components, namely vocabulary, grammar, and reading comprehension. Sixty-eight students in two groups of online and face-to-face classes took part in this study with a pretest-posttest design. While the two groups were not significantly difference at the onset of the study, the results of the SPANOVAs run showed a significant difference in the case of the grammar component, but not the other two, with the face-to-face group outperforming the online one. The follow-up interviews revealed that learners in online classes often have little interaction with their instructors and peers, and teachers cannot keep learners engaged and active during the class as it is often conducted in the form of a monologue lecture. All this indicates that an online program is not a translation of a face-to-face curriculum into an online format, but it enjoys numerous intricacies that need to be considered by all those involved.
  Keywords: COVID-19, Online education, EAP
 • Maryam Moazzeni Limoudehi, Omid Mazandarani *, Behzad Ghonsooly, Jila Naeini Pages 245-284
  Much uncertainty still exists about the possible role of myriads external and internal mediating variables such as language backgrounds and ethnicities in the process of corrective feedback (CF). To address the issue, 79 monolingual Persians and 79 bilingual Turkmens aged between 13 and 18 from two language institutes in Golestan Province, Iran participated in the study comprising three experimental and a control group each. Pretests revealed the learners’ grammatical errors based on which the experimental groups were provided with different strategies of metalinguistic CF, namely mid-focused oral metalinguistic CF (OMCF), written metalinguistic CF (WMCF), and oral/written metalinguistic CF (OWMCF) on their five most recurrent grammatical errors while the control groups received none. Following significant Kruskal-Wallis test results, the Conover’s pairwise comparison test was employed to exhibit differences among CF strategies. In monolingual Persians and bilingual Turkmens, all the experimental groups significantly outperformed the control groups. Mid-focused OMCF and OWMCF had significant effects on the reduction of Persians’ errors, but for Turkmens, all the CF strategies exerted a significant reduction of errors. The effectiveness rank of the CF strategies investigated through Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) selected OMCF as the best strategy for monolingual Persians while for bilingual Turkmens, WMCF ranked first. This ranking was highly stable for 10000 iterations changing the weights up to 50%. The outcomes of the research might be of help to EFL learners, EFL teachers of bilingual learners, syllabus designers, and materials developers, while opening doors to further pertinent studies.
  Keywords: corrective feedback, Metalinguistic, Grammatical errors, Bilingual, EFL writing
 • Yahya Gordani, Arash Saharkhiz Arabani *, Masoumeh Arjmandi, Davood Taghipour Bazargani Pages 285-309
  Teachers’ quality of work life (QWL) is an umbrella concept that refers to the degree of satisfaction a teacher experiences with respect to his or her job and the overall work situations which are influenced by three factors of organizational support including participation in decision making, fairness of rewards, and growth opportunity. The present study examined the relationship between perceived organizational support (POS) and QWL among secondary school teachers of English as a foreign language. To this end, employing a descriptive correlational method, the researchers selected a number of 173 male and female teachers who were selected via probability multistage cluster sampling from among a population which consisted of EFL teachers at secondary schools in Tehran (N=1826), Iran. Data collection instruments included an attitude survey based on Allen, Armstrong, Reid, and Riemenschneider (2008) model of POS as well as Walton’s (1973) QWL questionnaire. Pearson correlation and multiple linear regression were used to analyze the data. The relationship between POS and QWL was found to be .71. In other words, the three dimensions of POS could affect the QWL by 71 percent. More specifically, the three dimensions of participation in decision making with 21.4, fairness of rewards with 24.7, and growth opportunity with 64.1 percent could be used to predict the QWL. These findings are important in that they demonstrate that POS is significantly related to the QWL of EFL teachers which can in turn significantly affect the performance of these teachers at schools.
  Keywords: EFL teachers, Perceived organizational support, Quality of Work life, Secondary School, and social exchange
 • Afsaneh Saeedakhtar * Pages 311-346

  The present study scrutinized the role of data-driven learning in recognizing and producing collocations by high- and low-intermediate learners of English. Moreover, the influence of secondary effect (or transfer of training) on learning secondary collocations (collocations not provided in concordancing but embedded implicitly in tasks) was examined. The learners’ attitudes towards the effect of concordancing on learning collocations and their attitude change over time were also elicited through a questionnaire. A total of 40 Iranian learners were randomly divided into an experimental and a control group. Each group was further subdivided into high- and low-intermediate learners. The experimental group received a 10-session treatment in which they had access to concordancing to perform the paraphrasing tasks. The control group was taught the same collocations in a traditional explicit way. Results revealed that the high-intermediate learners benefitted from concordancing in both primary and secondary learning of collocations more than the low-intermediate learners. Both high- and low-intermediate groups appreciated the positive role of concordancing in learning collocations and stated that their attitudes towards concordancing changed positively over time.

  Keywords: collocations, concordancing, data-driven learning, level of proficiency, transfer of training
 • Mahmood Dehqan *, Seyyedeh Raheleh Asadian Sorkhi Pages 347-375
  Teacher assessment literacy plays a pivotal role in teacher education programs; however, there seems to be a lack of either assessment literacy or its implementation. Using an online assessment course, including both theoretical and practical issues, this mixed method study examined 16 teachers’ (8 in-service and 8 pre-service) assessment literacy and the extent to which they implement this knowledge. The quantitative part explored participants’ assessment literacy, while the qualitative phase examined the validation of the quantitative results as well as the implementation of assessment literacy in the practical realm. Data were collected via valid and reliable questionnaires, one of which was adapted from Mertler (2003) and the two others were developed by the researchers, along with a practical assessment project. The results indicated that though in-service teachers at their entry behavior were more assessment literate due to their experience, they were at lower degree of assessment literacy at their eventual behavior in comparison with pre-service teachers. The qualitative analysis explored the lack of teachers’ preference for the use of assessment literacy in their classroom practice. The study suggests the inclusion of both theoretical and practical dimensions of assessment literacy in teacher education programs and it proposes doing an in-depth investigation into the difficulties that hinder teachers from putting their theoretical assessment knowledge into practice.
  Keywords: pre-service, in-service teachers, assessment knowledge, assessment literacy