مفهوم سازی امید برای آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در محیط ایران: مدل نظری بنیادی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مطالعات میان-رشته ای اخیرنشان داده است که امید نقش مهمی درپیشرفت تحصیلی وعملکرد شغلی دارد. با توجه به کمبود تحقیق درحوزه بینابینی امید وتدریس زبان دوم یا خارجی، برای اولین بار،این مقاله به ارایه مفهوم سازی طبقه ای امید برای تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی می پردازد. پس ازتهیه طرح تحقیق اکتشافی به روش ترکیبی، با استفاده ازتکنیکهای مشاهده وانجام مصاحبه عمیق، جمع آوری داده های کیفی بنیاد محورازمدرسان مجرب زبان انگلیسی تا هنگام حصول اشباع نظری داده ها ادامه یافت. 38شاخص مرتبط با هفت طبقه اصلی شناسایی گردید. برای قضاوت درباره اعتبار یافته های کیفی، پرسشنامه 38آیتمی امید طراحی گردید و سپس به صورت پایلوت اجرا شد. درمرحله بعد، به منظورآزمون نمودن تعمیم پذیری یافته های مرحله پایلوت ، پرسشنامه پالایش شده 35 آیتمی امید برنمونه کانونینس ازجمعیت ایران شامل 228مدرس زبان انگلیسی از استانهای تهران،چهارمحال- بختیاری، واصفهان اجرا شد. آنالیزهای آماری داده های مرحله آزمون، 35 شاخص مرتبط با هفت مولفه اصلی سازنده ساختار امید را تایید نمود. بنابراین،عوامل اصلی شامل ارتباط بین فردی، مقصد اجتماعی،هدف گذاری،احساس،یقین،منبع، وتلاش موردانتظارتایید گردیدند. به علاوه ، طراحی ، ساخت، واعتبار سنجی مقیاس سنجش 35 آیتمی امید برای تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در محیط ایران انجام شد. همچنین، قدرت توضیحی تمامی شاخص های دخیل در ایجاد امید برای تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی مورد آزمون قرار گرفتندوبرآوردشدند. یافته های این پژوهش، ساخت برنامه های مداخله گر آموزشی را روشن تر می سازد تا مدرسان زبان انگلیسی به سطوح بالاترامید برای تدریس زبان انگلیسی دست یابند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
27 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2239782 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!