فهرست مطالب

یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی - سال نهم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)

نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی
سال نهم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/12/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بهرام علیزاده*، عباس رضایی زاد، محمد یزداندوست همدانی، سیامک رحمانپور، فرزاد جاویدفر، حسن امیری اوغان، فرناز شریعتی، امیرحسین شیرانی راد، بهرام مجد نصیری، حمیدرضا خادم حمزه، بهمن پاسبان اسلام، فرشاد ناصر قدیمی، غلامحسین شیراسماعیلی، مهدی عزیزی، مجید خیاوی، حسین صادقی، فرشید حسنی صفحات 1-12

  رقم نفیس (لاین L72)، مناسب کشت برای مناطق سرد و معتدل سرد کشور، حاصل انتخاب و خالص سازی نسل های در حال تفکیک مربوط به تلاقی Orient×Modena است. انتخاب بوته ها طی پنج سال تا رسیدن به لاین خالص به روش شجره ای انجام شد و در نسل F6 لاین های خالص گزینش شدند. لاین های خالص شده به همراه رقم شاهد اوکاپی در قالب آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد دانه در مزرعه آزمایشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در سال زراعی 89-1388 بررسی شدند و نتایج نشان داد لاین L72 با میانگین عملکرد 3650 کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد اوکاپی 30/7 درصد برتری داشت. در ارزیابی سازگاری لاین های منتخب در چهار منطقه کرج، اسلام آباد غرب، همدان و زرقان طی دو سال زراعی 92-1391 و 93-1392، لاین L72 با عملکرد دانه 4137 کیلوگرم در هکتار با رتبه اول نسبت به شاهد اوکاپی 6/7 درصد برتری عملکرد داشت و بر اساس آماره واریانس محیطی از پایداری عملکرد بالاتری نسبت به شاهد اوکاپی برخوردار بود. بررسی های تکمیلی لاین L72 در کرج، همدان، اسلام آباد غرب، اصفهان، خوی و زرقان طی دو سال نیز حاکی از عملکرد دانه بالای این لاین با میانگین 4336 کیلوگرم در هکتار در مقایسه با ژنوتیپ های مورد بررسی بود. در ارزیابی های مزرعه ای، تحمل بالای این لاین در مقابل بیماری اسکلروتینیایی ساقه کلزا در مقایسه با رقم اوکاپی مشخص گردید. نتایج بررسی تحقیقی-ترویجی این لاین در دو منطقه استان کرمانشاه در شرایط زارعین نشان داد که عملکرد دانه لاین L72 نسبت به رقم احمدی برتری 13/7 درصدی داشت. نتایج طرح تحقیقی-ترویجی در دو منطقه در اصفهان در شرایط آبیاری طبیعی و قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی نشان داد که عملکرد دانه این لاین نسبت به شاهد اوکاپی به ترتیب برتری 1/2 و 9/1 درصدی داشت. با توجه به ویژگی های مطلوب لاین L72 مانند عملکرد دانه، سازگاری خوب و تحمل نسبی به بیماری اسکلروتینیا در مقایسه با رقم شاهد اوکاپی این لاین کلزا با نام نفیس نامگذاری شد و جهت کشت در مناطق سرد و معتدل سردکشور توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: رقم، کلزا، پایداری عملکرد، کیفیت
 • مجید غلامحسینی*، فرناز شریعتی، علی آقامحمدی صفحات 13-25
  تعیین آرایش کاشت بهینه در دستیابی به عملکرد مطلوب در گیاهان زراعی و از جمله کنجد نقش تعیین کننده‏ای دارد. لذا آرایش‏ های مختلف کاشت در سه سطح شامل کشت یک، دو و سه ردیف بر روی پشته بر صفات کمی و کیفی شش رقم کنجد به نام‏ های هلیل، دشتستان 2، داراب 1، اولتان، یلو وایت و ناز تک شاخه به ‏صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک ‏های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تاثیر آرایش کاشت برای تمام صفات اندازه‏ گیری شده به جز درصد روغن دانه معنی‏ دار بود. همچنین اثر رقم برای تمام صفات اندازه‏ گیری شده معنی ‏دار شد. اثر متقابل آرایش کاشت و رقم تنها برای تعداد شاخه فرعی در سطح یک درصد معنی‏ دار بود. بیشترین عملکرد دانه از دو تیمار کشت یک و دو ردیف روی پشته به‏ ترتیب با عملکرد 1000 و 1092 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. تیمار کشت سه ردیف روی پشته کمترین میزان عملکرد دانه را با 481 کیلوگرم در هکتار تولید کرد. علاوه بر این بیشترین عملکرد دانه (957 کیلوگرم در هکتار) و درصد روغن (53/3 درصد) به عنوان مهم‏ترین صفات مورد بررسی به ترتیب از ارقام دشتستان 2 و داراب 1 به دست آمد. نتایج این آزمایش نشان داد که در انتخاب بهترین آرایش کاشت کنجد باید به ویژگی‏ های ارقام توجه شود و تراکم و آرایش کاشت به نحوی تنطیم شود که ضمن استفاده گیاه از عوامل محیطی، رقابت بین بوته‏ ها به حداقل رسیده و حداکثر عملکرد اقتصادی حاصل شود.
  کلیدواژگان: دانه های روغنی، درصد روغن، عملکرد دانه، مدیریت زراعی
 • مظفر روستایی*، مقصود حسنپور حسنی، اسماعیل‏ زاد حسن، داود صادق‏ زاده اهری، بهزاد صادق‏ زاده، رسول اسلامی، کاظم سلیمانی، غلامرضا عابدی اصل، ابراهیم روحی، غلامرضا خلیل‏ زاده، رضا حق پرست، مصطفی آقائی سربرزه، رحمان رجبی، ملک مسعود احمدی، تقی بابایی، معرفت قاسمی، فرزاد افشاری، رامین روح پرور، شهریار‏ کیا، محمود مرادی، رحیم هوشیار، معصومه خیرگو، نصرت الله طباطبایی، محسن یاسایی، سید محمود عطاحسینی، صمد سرکاری، محمد دالوند، سیروس محفوظی، سرحد بهرامی صفحات 27-37

  اصلاح و معرفی ارقام جدید با ویژگی هایی مانند عملکرد بالا و مقاومت به بیماری‏ ها برای مناطق خاصی از دیم‏ زارها برای پایداری تولید گندم ضروری است. رقم جدید سایین (Azar2/87Zhong 291) حاصل تلاقی رقم آذر2 با لاین 87Zhong 291 (تیپ رشد بینابین، پرمحصول، دانه درشت و مقاوم به زنگ زرد) بود، که به منظور تجمیع ژن های مفید در نتاج این دورگ در سال زراعی 79-1378 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه انجام گردید. میانگین عملکرد دانه رقم جدید و شاهد آذر2 در ایستگاه مراغه (92-1385) در شرایط دیم به‏ ترتیب 2601 و 2493 کیلوگرم در هکتار و با یک بار آبیاری تکمیلی در زمان کاشت به ‏ترتیب 3529 و 3223 کیلوگرم در هکتار بود. بر اساس نتایج، رقم سایین در منطقه اردبیل دارای سازگاری خصوصی بوده و میانگین عملکرد دانه رقم جدید و ارقام اوحدی و آذر2 به ‏ترتیب 1604، 1267 و 1355 کیلوگرم در هکتار بود. در پروژه تحقیقی- تطبیقی در شهرستان نیر استان اردبیل، میانگین عملکرد ارقام سایین و آذر2 به‏ ترتیب 2307 و 2275 کیلوگرم در هکتار بود. رقم جدید نسبت به بیماری زنگ زرد مقاوم، نسبت به بیماری زنگ قهوه‏ ای مقاوم تا نیمه مقاوم و نسبت به سیاهک پنهان معمولی و سیاهک پاکوتاه گندم نیز مقاوم بوده است. رقم جدید دارای تیپ رشد زمستانه، رنگ دانه سفید، میانگین ارتفاع بوته 67 سانتی‏ متر و وزن هزار دانه 33 گرم بوده و مقاوم به سرما، خوابیدگی و ریزش دانه می باشد. در مجموع به دلیل دارا بودن پتانسیل عملکرد بالا، مقاومت به بیماری‏ های غالب مناطق دیم و سایر ویژگی‎‏های مناسب زراعی، این رقم برای کاشت در دیم ‏زارهای استان اردبیل و مناطق مستعد شمال غرب کشور در اقلیم سرد و مناطق دیم با آبیاری تکمیلی توصیه می‏ شود.

  کلیدواژگان: گندم نان، مناطق دیم سرد و آبیاری تکمیلی
 • رضا آزادی گنبد، شاهین جهانگیرزاده خیاوی*، کوروش فلک رو، صنم صفائی چائی کار صفحات 39-52

  چای درختچه ای همیشه سبز می باشد. به دلیل مسن بودن اکثر گیاهان چای کشت شده در ایران و معرفی ارقام و کلون های جدید نیاز به جایگزینی آن ها احساس می گردد. راحت ترین و ارزان ترین روش تکثیر این گیاه قلمه می باشد اما قلمه های این گیاه به سهولت ریشه دار نمی شوند و نیازمند تیمارهای هورمونی می باشند. به همین جهت تاثیرتنظیم کننده های رشد ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) به تنهایی و مخلوط با یکدیگر با نسبت های برابر در سطوح 1000، 2000 و 3000 میلی گرم در لیتر و نیز سولفات روی در سطوح 2000، 4000 و 6000 میلی گرم در لیتر بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نسبت به شاهد در دو مقطع زمانی (مرداد و مهر) در طی سه سال در قالب طرح فاکتوریل با پایه کاملا تصادفی بررسی شد. نتایج نشان دادند که اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریشه زایی و کاهش تلفات قلمه های چای تفاوت معنی داری نسبت به شاهد داشت. نتایج این تحقیق بیانگر این بود که بهترین و موثرترین تنظیم کننده رشد گیاهی در محیط بستر معمولی ترکیب NAA+IBA در سطح 2000 میلی‏ گرم در لیتر بود. نتایج همچنین نشان داد که بهترین زمان قلمه گیری چای در شمال کشور در مردادماه می باشد.

 • حبیب الله قزوینی*، ایرج لک ‏زده، شیر علی‏ کوهکن، حسینعلی فلاحی، مهدی جباری، علی براتی، احمدرضا کوچکی، رضا اقنوم، صفرعلی صفوی، کمال شهبازی هومونلو، سیروس طهماسبی، (شادروان) حسن خانزاده، معرفت قاسمی، حمیدرضا نیکخواه، عبدالکریم ذاکری، محمدعلی دهقان، نصرت الله طباطبایی فرد، محمد دالوند صفحات 53-66

  رقم جو نوروز با شجره GOB/Aleli//Canela/3/Arupo*2/Jet/4/Arupo/K8755//Mora از مواد ژنتیکی مرکز بین‏ المللی تحقیقات ذرت و گندم (CIMMYT) بوده که برای اولین بار در سال زراعی 87-1386 از این مرکز دریافت شد و با توجه به عملکرد بالا و صفات مطلوب زراعی مورد گزینش قرار گرفت. نتایج آزمایش‏ های مشاهده ‏ای، مقایسه عملکرد سراسری و تحقیقی-ترویجی لاین‏ های امیدبخش جو در اقلیم گرم جنوب کشور نشان داد که رقم جو نوروز علاوه بر مقاومت به خوابیدگی و تعداد پنجه بالا، از نظر عملکرد دانه و سایر خصوصیات زراعی نیز برتری قابل ملاحظه ‏ای نسبت به شاهدهای نیمروز و زهک داشت. در آزمایش مقایسه عملکرد ارقام امید بخش جو در سال‏ های زراعی 92-1390 در سه ایستگاه اهواز، داراب و زابل، این رقم با میانگین عملکرد 5805 کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم شاهد نیمروز با عملکرد 5350 کیلوگرم در هکتار دارای 9 درصد برتری عملکرد بود. رقم نوروز رقمی بهاره با سنبله دو ردیفه و تراکم متوسط، ساقه کوتاه و مستحکم، پنجه زیاد و حذف ژنتیکی گلچه‏ های عقیم جانبی در سنبله بوده و همچنین دارای واکنش مقاوم تا نیمه حساس نسبت به سفیدک پودری و لکه قهوه‏ ای نواری و واکنش کاملا مقاوم نسبت به لکه توری جو می‏ باشد. با توجه به صفات برتر این رقم نسبت به ارقام جو تجاری موجود مانند نیمروز و زهک، انتظار می‏ رود رقم نوروز در سطح وسیعی از مزارع کشاورزان غله کار اقلیم جنوب کشور گسترش یابد.

  کلیدواژگان: جو دو ردیفه، بیماری لکه توری، مناطق گرم جنوب، ورس ساقه
 • محمداسماعیل نداف، ابراهیم گنجی مقدم*، غلامرضا ربیعی، عبدالرحمن محمدخانی صفحات 67-78

  ریزپیوندی، روشی جدید برای تکثیر یک گیاه کامل جهت ایجاد باغ های سالم می باشد. این مطالعه باهدف بررسی تاثیر محیط کشت و وجود تنظیم کننده رشدی برریزپیوندی تعدادی از ارقام گیلاس در شرایط درون شیش ه‏ای در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی در طی سال های 1394 تا 1396 انجام شد. ریزپیوندی با پیوندک های مریستمی از هفت رقم گیلاس به عنوان فاکتور اول روی پایه "گزیلا 6" به روش اسکنه در چهار تیمار مختلف محیط کشت و تنظیم کننده رشدی به عنوان فاکتور دوم انجام شد. گیاهان ریزپیوندی، ابتدا برروی محیط های مختلف تیماری استقرار یافتند. بعد از سه هفته، نمونه‏ ها جهت ریشه زایی به محیط MS با یک میلی گرم در لیتر ایندول 3- بوتیریک اسید (IBA) و برای سازگاری به بستر پرلیت/ پیت موس با نسبت برابر منتقل شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که برای همه شاخص های ریزپیوندی در بین تیمارها، ارقام (به جز شاخص زمان گیرایی) و اثرات متقابل رقم در تیمار اختلاف معنی دار وجود داشت. بین تیمارها، تیمار محیط کشت MS حاوی یک میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین (BA) دارای بیشترین درصد موفقیت پیوند (39 درصد)، تعداد برگ (4/7)، رشد طولی (6/2 سانتی‏ متر) و زمان شروع گیرایی پیوند (3/2 روز) بود و در بین ارقام، رقم گیلاس"حاج یوسفی" برای شاخص درصد موفقیت پیوند (35/4 درصد) و رشد طولی (5 سانتی‏ متر)، رقم گیلاس "سیاه مشهد" برای شاخص زمان گیرایی (3/8 روز) و رقم گیلاس "دوم رس مشهد" برای شاخص تعداد برگ (3/5) دارای نتایج بهتری بودند و در نهایت در ریزپیوندهای موفق، میزان ریشه زایی 41 درصد و سازگاری 25/3 درصد بدست آمد. استفاده از روش ریزپیوندی در ارقام گیلاس به دلیل سرعت و پتانسیل بالای تولید نهال، جهت اصلاح باغ های ناسالم و قدیمی درختان گیلاس توصیه می‏گردد.

  کلیدواژگان: آغازه های برگی، سازگاری، عاری از ویروس، کشت بافت، نوک شاخه
 • محسن اسماعیل زاده مقدم*، گودرز نجفیان، خلیل محمودی، حسین اکبری مقدم، منوچهر سیاح ‏فر، سیروس طهماسبی، غلامعباس لطفعلی ‏آینه، نازنین امیر‏بختیار، عبدالمجید فرهادی‏ صدر، محمد عابدینی اسفهلانی، فرزاد افشاری، محمد دالوند، عبدالکریم ذاکری، نصرت ‏الله طباطبایی، محسن یاسایی، رامین روح‏ پرور، شهریار کیا صفحات 79-88
  رقم خلیل با شجرهBow"s"/Vee"s"//1-60-3/3/Cocoraque 75/4/Chamran ، حاصل برنامه به نژادی ملی غلات کشور بوده و دورگ گیری این لاین در سال زراعی 83-1382 در بخش تحقیقات غلات کرج انجام و از سال زراعی 85-1384 لاین های در حال تفرق حاصل از دورگ مذکور از جمعیت F2 به بعد در برنامه دو نسل در سال که بین ایستگاه‏ های تحقیقاتی ایرانشهر و کلاردشت برقرار می‏باشد، وارد شدند. این رقم در آزمایش سازگاری اقلیم گرم و خشک جنوب در سال زراعی 92-1390 به مدت دو سال زراعی و در شش ایستگاه اقلیم گرم و خشک جنوب کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این رقم دارای پایداری عملکرد دانه در ایستگاه‏ های مورد ارزیابی در اقلیم گرم و خشک جنوب کشور می‏ باشد. پتانسیل عملکرد بالا، مقاومت قابل قبول به بیماری‏ های زنگ زرد و زنگ سیاه و ریزش دانه و کیفیت نانوایی بسیار خوب از ویژگی‏ های این رقم می‏ باشد. این رقم برای کشت در مناطق گرم جنوب به خصوص مناطقی که فشار بیماری ها و به ویژه زنگ زرد در آن مناطق عامل محدود کننده می‏ باشد، معرفی گردید.
  کلیدواژگان: گندم نان، اقلیم گرم و خشک جنوب، پتانسیل عملکرد دانه، مقاومت به بیماری
 • مسعود رفیعی*، کیانوش حمیدیان، خسرو بور، علی میناپور صفحات 89-99
  به منظور بررسی تاثیر میزان بذر بر پتانسیل عملکرد ارقام معرفی شده داخلی گندم دیم در شرایط کشاورزان، سه آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تکرار در سه منطقه سرد نور آباد، معتدل سرد ایمان‏ آباد و معتدل کوهدشت در استان لرستان در سال زراعی 96-1395 اجرا گردید.در مناطق سرد و معتدل سرد از سه رقم گندم آذر 2، اوحدی و باران و در منطقه معتدل از سه رقم  گندم کریم، کوهدشت و قابوس استفاده شد. عامل میزان بذر در هر سه منطقه شامل چهار سطح 120، 170، 220 و 270 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج نشان داد که در اقلیم‏ های سرد نورآباد و معتدل سرد ایمان‏ آباد، رقم باران با مصرف 170 کیلوگرم بذر در هکتار و در اقلیم معتدل کوهدشت، رقم قابوس با مصرف 120 کیلوگرم بذر در هکتار بیشترین عملکرد دانه را تولید نمودند. نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف بیشتر بذر تنها موجب افزایش هزینه تولید و به ‏هدر دادن بذور ارقام اصلاح شده خواهد شد.
  کلیدواژگان: اقلیم، تراکم کاشت، دیم، رقم، گندم نان
|
 • B. Alizadeh *, A. Rezaizad, M. Yazdandust Hamedani, S. Rahmanpour, F. Javidfar, H. Amiri Oghan, F. Shariati, A. H. Shirani Rad, B. Majd Nasiri, H. R. Khadem Hamzeh, B. Pasban Eslam, F. Nasser Ghadimi, G. H. Shiresmaeeli, M. Azizi, M. Khiyavi, H. Sadeghi, F. Hassani Pages 1-12

  Nafis variety (line L72), suitable for cultivation in the cold and moderately cold regions of Iran, is the result of the selection and purification in segregating generations derived from the cross Orient×Modena. Selection of single plants was carried out during five consecutive years using pedigree method until accessing pure lines and then pure lines were screened in F6 generation. Pure lines along with Okapi as check cultivar were evaluated in the preliminary yield trial in experimental farm of Seed and Plant Improvement Institute in 2009. The result showed that mean seed yield of L72 with 3650 kgha-1 was 30.7% higher than Okapi. The study of adaptability of selected lines in Karaj, Hamedan, Zarghan and Kermanshah during 2012-2013 and 2013-2014 showed that line L72 with seed yield of 4137 kgha-1 had the highest grain yield among studies genotypes where its seed yield was 6.7% higher than Okapi and had a good yield stability based on environmental variance statistic. Results of complementary trials for line L72 in Karaj, Hamedan, Zarghan, Isfahan, Khoy and Kermanshah during 2014-2015 and 2015-2016 indicated that this line with grain yield of 4336 kgha-1 had higher yield compared to other genotypes. Field disease assessments indicated high tolerance of L72 to sclerotinia compared to check cultivar Okapi. Results of on-farm trials in farmers' field of Kermanshah province showed that line L72 had 13.7% higher grain yield compared to Ahmadi as check cultivar. Results of on-farm trials in farmers' field of Isfahan province under normal irrigation and irrigation cutting from pod setting stage showed that line L72 had 1.2 and 9.1% higher seed yield than Okapi as check cultivar, respectively. Therefore, due to desirable characteristics of line L72 such as higher seed yield and yield stability and relative tolerance to sclerotinia stem rot compared to Okapi as check cultivar, this line was released as Nafis and is recommended for cultivation in the cold and moderately cold regions of the country.

  Keywords: variety, Oilseed rape, quality, Yield stability
 • M. Gholamhoseeini *, F. Shariati, A. Aghamohammadi Pages 13-25
  Determining the optimum planting pattern plays a critical role to achieve optimal yield in crops such as sesame. In this study effects of different planting patterns including one, two and three-row cultivation on quantitative and qualitative traits of six sesame cultivars including Halil, Dashtestan 2, Darab 1, Oltan, Yellow white and Naz takshakhe were evaluated using a factorial experiment based on a randomized complete block design with three replications in the research farm of Seed and Plant Improvement Institute. The results showed that the effect of planting pattern was significant for all traits measured except seed oil percentage. Also, the effect of cultivar for all traits was significant. The interaction between planting pattern and cultivar was significant (p≤ 0.01) only for branching number. The highest grain yield obtained from one and two-row planting patterns having 1000 and 1092 kgha-1 grain yields, respectively. In contrast, the lowest grain yield (481 kgha-1) was obtained from three-row planting pattern. Moreover, the maximum grain yield (957 kgha-1) and seed oil percentage (53.3 %), as the most important traits of sesame, obtained from Dashtestan 2 and Darab 1 cultivars, respectively. The results suggested that in selecting the best planting patterns, cultivars characteristics and planting density should be taken into account so that plants can efficiently use environmental factors, which reduce competition among plants in order to reach to the maximum economic yield.
  Keywords: crop management, Grain yield, oil percentage, Oilseed crops
 • M. Roostaei *, M. Hassanpour Hosni, E. Zad Hasan, D. Sadeghzadeh Ahari, B. Sadeghzadeh, R. Eslami, K. Soleimani, Gh. Abedi Asl, E. Rohi, GH. Khalilzadeh, R. Haghparast, M. Aghaei Sabarzeh, R. Rajabi, M. M. Ahmadi, T. Babaei, M. Ghasemi, F. Afshari, R. Roohparvar, Sh. Kia, M. Moradi, R. Hooshyar, M. Kheirgoo, N. Tabatabai, M. Yasaii, S. M. Ata Hoseini, S. Sarkari, M. Dalvand, S. Mahfoozi, S. Bahrami Pages 27-37

  Release of new wheat cultivars with good characteristics such as high yield performance and resistance to diseases for specific regions under rainfed condition is an essential task for sustainability of wheat production. Saein was generated by crossing between: Azar2 and 87Zhong291 (with facultative growth type, high yield performance, good thousand kernel weight and resistance to diseases) in 1999-2000 in Maragheh Research Station. Grain yield means of Saein and Azar2 (as check cultivar) during 2006-2013 cropping seasons in Maragheh Research Station were 2601 and 2493 kgha-1 under rainfed condition and 3529 and 3223 kgha-1 with a supplementary irrigation at the sowing time, respectively. Results showed that Saein had also a specific adaptability in Ardabil regions and grain yield means of Saein (new cultivar), Ohadi and Azar2 (as check cultivars) in Ardabil were 1604, 1267 and 1355 kgha-1, respectively. Results of an on-farm study, in the farmer field in Ardabil province, showed that grain yield means of Saein and Azar2 during 2013-2014 cropping season were 2307 and 2275 kgha-1, respectively. The new cultivar is resistant to yellow rust, resistant to moderately resistant to leaf rust and also resistant to common bunt and dwarf bunt as well as resistant to cold damage, lodging and seed shuttering. New cultivar has winter growth type, white grain color, 76 cm plant height and 33 gr 1000 kernel weight. Based on its good characteristics, this line was released as a new wheat cultivar with the commercial name of Saein in 2015 and was recommended for cultivation in rainfed regions in Ardabil province, in the cold dryland areas in the north west of Iran and also in areas with the potential of supplementary irrigation.

  Keywords: Wheat, Saein, yellow rust, Ardabil, Supplementary Irrigation
 • R. Azadi Gonbad, S. Jahangirzadeh Khiavi *, K. Falakro, S. Safaie Chaeikar Pages 39-52

  Tea is an evergreen shrub. Oldness of the most cultivated tea shrubs as well as release of new tea cultivars and clones in the country has implemented a need for replacement of old tea shrubs with new tea cultivars. The easiest and cheapest method for propagation of tea is through cutting process but cuttings of tea cannot easily produce root. therefore, they need treatment with hormonal growth regulators. In this study, effect of plant growth regulators IBA and NAA alone and in mixture in three levels, 1000, 2000 and 3000 mgl-1 and ZnSO4 in three levels, 2000, 4000 and 6000 mgl-1 on rooting of semi-hardwood cutting of clone 100 was compared with control (no treatment) in two different planting dates (August and October). This study was conducted based on a factorial experiment using a completely randomized design with three replications. Results showed that effects of plant growth regulators on rooting and loss of cuttings was significant compared to control. The best and the most effective plant growth regulator in usual culture medium was combination of IBA+NNA in level of 2000 mgl-1 (1000 mgl-1 each). The best timing for cutting in tea shrubs was in August.

  Keywords: cutting, plant growth regulators, Tea, Zinc sulphate
 • H. Ghazvini *, I. Lakzade, SH. A. Kouhkan, H. A. Fallahi, M. Jabari, A. Barati, A. R. Kouchaki, R. Aghnoum, S. A. Safavi, K. Shahbazi Homonloo, S. Tahmasebi, H. Khanzade, M. Ghasemi, H. R. Nikkhah, A. K. Zakeri, M. A. Dehghan, N. Tabatabaei Fard, M. Dalvand Pages 53-66

  Nowruz cultivar, with pedigree of GOB/Aleli//Canela/3/Arupo*2/Jet/4/Arupo/K8755//Mora, was resulted from a cross in CIMMYT and subsequent selection in the segregating population and was initially introduced to Iranian national barley breeding in 2007-08 as a pure line. Based on its yield potential and other appropriate agronomic traits this line was selected for further evaluation in the warm regions. Results of observation nursery, barley yield trials and on-farm trials in south warm and dry zone of Iran indicated that Nowruz had a good level of lodging resistance, high number of tillers and high grain yield as well as its desirable agronomic characteristics compared to check cultivars Nimrooz and Zahak. In the Elite Barley Yield Trial conducted in Ahvaz, Darab and Zabol research stations in 2010-13 cropping seasons, Nowruz with average grain yield of 5805 kgha-1 had 9% higher yield compared to Nimrooz check cultivar with grain yield of 5350 kgha-1. Nowruz is a two-rowed spring barley with an intermediate spike density, strong and short stem, high number of tillers and genetic deletion of lateral sterile florets in spike. Also, it shows resistant to moderately susceptible reactions to powdery mildew and barley stripe but completely resistant reaction to net blotch. Based on its desirable agronomic characteristics, Nowruz is expected to be spread over farmer's lands in south warm and dry zone of Iran.

  Keywords: Two-rowed barley, net blotch disease, warm, dry climate zone, stem lodging
 • M. Naddaf, E. Ganji Moghadam *, Gh. R. Rabiei, A. Mohammadkhani Pages 67-78

  Micrografting is a new method for propagation of plant to create healthy gardens. The aim of this study was to investigate the effect of different concentrations of culture medium and growth regulators on micrografting of some of sweet cherry cultivars in vitro using a factorial experiment based on a completely randomized design at the Khorasan Razavi Agricultural Research Center during 2015-2017. Micrografting with meristem scions from seven sweet cherry cultivars as the first factor were grown on rootstock of "Gisela 6" using cleft grafting in four different treatments of culture medium and growth regulators as the second factor. after grafting the micrografted plants were cultured in different treatments and after three weeks were transferred in MS medium with 1 mgl-1 IBA for rooting and then they were transferred to perlite/peat moss (1:1) for adaptation. The results showed significant differences between cultivars for all indices (except grafting time), but there were significant difference for all indices between treatments and interaction effects at the is probability level. MS culture medium containing 1 mgl-1 BA treatment had the highest successful grafting (39%), leaf number (4.7), longitudinal growth (6.2 cm) and grafting time (3.2 Day). Among the sweet cherry cultivars; "Hajyousefi" for successful grafting (35.4 %) and longitudinal growth (5 cm), "Siah-e Mashhad" for grafting time (3.8 Day), and "Dovomras" for leaf number index (3.5) had better results compared to other cultivars. In total, among successful micro grafted plants, percentage of rooting and adaptation were 41% and 25.3%, respectively. Micrografting of sweet cherry cultivar is a good method to accelerate plant propagation in order to recover unhealthy orchards of the sweet cherry trees.

  Keywords: Adaptation, leaf primordia, shoot tips, Tissue culture, Virus free
 • M. Esmaeilzadeh Moghaddam *, G. Najafian, Kh. Mahmoudi, H. Akbari Moghaddam, M. Sayahfar, S. Tahmasebi, G. L. Aeineh, N. Amir Bakhtiar, M. Farhadi Sadr, M. Abedini Esfahlani, F. Afshari, M. Dalvand, A. K. Zakeri, N. A. Tabatabaei, M. Yasaei, R. Roohparvar, S. Kia Pages 79-88
  "Khalil" wheat variety with the pedigree of Bow"s"/Vee"s"//1-60-3/3/Cocoraque 75/4/Chamran has derived from national wheat breeding program. The cross of this variety was made in Karaj in 2003-04 cropping season and then from F2 generation in 2005-06 cropping season, its segregating lines were studied through a shuttle breeding program between Iranshahr and Kelardasht research stations. The new variety was evaluated in Elite Regional Wheat Yield Trial (ERWYT) in the southern warm and dry zones' research stations during 2012-14 cropping seasons. The results confirmed that this new variety has yield stability in the studied research stations in southern warm and dry agro-climatic zone. Considering high grain yield, high level of resistance to different physiological races of stripe rust in different locations (hot spots), good grain quality as well as good agronomic performance and resistance to shattering, this line was selected and officially released as Khalil in 2017. Khalil, is adapted to irrigated wheat growing areas in the southern dry and warm agro-climatic zone in Iran, where in most of these regions a high disease pressure especially occurred by yellow rust is a limited factor for wheat production.
  Keywords: Bread wheat, southern warm, dry zone, grain yield potential, resistant to diseases
 • M. Rafiee *, K. Hamidian, Kh. Boor, A. Minapour Pages 89-99
  In order to evaluate effect of different seed rates on yield potential of newly released Iranian rainfed wheat cultivars under farmers' field, three separate trials based on factorial experiments were conducted using a completely randomized block design with two replications in the cold (Noorabad), moderately cold (Imanabad) and moderate (Koohdasht) regions of Lorestan province in 2016-17. Three commercial wheat cultivars including Azar2, Oahadi and Baran were used in the cold and moderately cold regions (Noorabad and Khorramabad, respectively), where in the moderate region (Koohdasht) three adapted wheat cultivars for this zone including Karim, Koohdasht and Qaboos were used. Seeding rate factor in all three experiments was four seeding rates of 120, 170, 220 and 270 kgha-1. Results showed that Baran cultivar by using up 170 kg seed per hectare in the cold and moderate cold zones of Noorabad and Imanabad, respectively; and Qaboos cultivar using 120 kg seed per hectare in the moderate zone of Koohdasht had the highest yield performance. Result of this study indicated that higher seeding rates will only increase costs of wheat production per hectare and also will result to waste certified seeds.
  Keywords: Climate, Rainfed, region, Seeding rate, variety, Bread wheat