فهرست مطالب

پژوهش های نهج البلاغه - سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 65، تابستان 1399)
 • سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 65، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/12/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سید جمال الدین دین پرور صفحات 7-10
 • صابر صفی لو*، محمدحسین صائینی، حسین مرادی زنجانی صفحات 11-36

  شرایط و مقتضیات سیاسی در هر عصری ایجاب می نماید که محققان در پی پاسخگویی به مسایل و مشکلات زمانه خود برآیند و این پژوهش نیز، با ارایه تصویری از اندیشه سیاسی بلند امام علی علیه السلام و عملکرد ایشان در ارتباط با مردم، در صدد پی بردن به سیره علوی در عرصه سیاست عصر امروز می باشد. از آن جا که سیاست، عرصه ای آفت خیز است که اگر با حراست نفس و حاکمیت اخلاق همراه نباشد، مدیران و کارگزاران جامعه را در دام آسیب های اخلاقی گرفتار می نماید؛ لذا سعی بر این شده تا با الهام از کلام امام علی علیه السلام در نهج البلاغه، دریچه ای نو به سوی مدیران جامعه، جهت شناخت آسیب های اخلاقی در عرصه سیاست و اجتماع، و تلاش در رفع این آسیب ها، گشوده شود.روش مطالعه در این پژوهش، توصیفی تحلیلی بر اساس رویکرد کتابخانه ای بوده است. در این پژوهش تنها سه متغیر تاثیرگذار در جامعه؛ یعنی ظلم و بی عدالتی، خشونت ورزی، دروغ گویی و فریب کاری، از منظر نهج البلاغه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که محصول این آسیب ها در جامعه، به وجود آمدن شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی بوده که نه تنها سرمایه اجتماعی یعنی بی اعتمادی مردم را نسبت به حکومت دینی فراهم می کند، بلکه مشروعیت نظام سیاسی را نیز، خدشه دار می نماید.

  کلیدواژگان: نهج البلاغه، اخلاق، اخلاق سیاسی، مدیر و مدیریت، آسیب شناسی
 • علی اکبر محمدی*، احمد خسروی صفحات 37-58

  مدیریت کیفیت جامع یکی از نظریات جدید در باب کیفیت ارایه خدمات در بخش خصوصی است که به عنوان الگو در بخش دولتی مورد توجه قرار گرفته است و هدف آن ارتقای کیفیت خدمات و جلب رضایت ارباب رجوع است. اما با توجه به تفاوت ماهیت ارایه خدمات در بخش دولتی و خصوصی، برخی از اصول مطرح در بخش خصوصی، در بخش دولتی کارساز نیست و به گفته نظریه پردازان مربوطه می بایست بدنبال اصول و قواعدی متناسب با بخش دولتی باشد. با توجه به نبود منبعی جامع برای استخراج این اصول، یکی از مهمترین منابع برای استخراج که متناسب با نظام اسلام است نهج البلاغه است. گرچه نظریه مذکور در نهج البلاغه وجود ندارد ولی بسیاری از اصول را می توان یافت که در ارتقای کیفیت ارایه خدمات در بخش دولتی کارساز است. این اصول در سه بخش اصول کلان، اصول کیفی انتصاب کارکنان و اصول کیفی عملکرد کارکنان دسته بندی می شود. در این مقاله سعی شده با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه ای، ضمن تبیین مدیریت کیفیت جامع اصول و قواعدی متناسب با آن را از نهج البلاغه استخراج نموده و ضمن مقایسه آن با قانون عام استخدامی کشور (قانون مدیریت خدمات کشوری) اصول و قواعد ارتقای کیفیت خدمات کشوری را بیابد.

  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت جامع، نهج البلاغه، قانون مدیریت خدمات کشوری، خدمات، بخش دولتی
 • پرویز شیبانی*، نجف جوکار، سید محمد مهدی جعفری صفحات 59-82

  یکی از ارزش ها و مفاهیم اجتماعی که در طول تاریخ بسیاری از صاحب نظران و منتقدان به آن توجه نشان داده اند، مفهوم عدل پروری و عدل گستری است. با مشاهده پژوهش های پیشین به نظر می رسد با گسترش عدالت در جوامع گونا گون بسیاری از مشکلات فردی و جمعی کاسته شده و انسان به آرمان شهر خود نزدیک تر می شود. در بسیاری از متون به این مساله، چه از دیدگاه فردی و چه از جهان بینی جمعی، توجه نشان داده شده و زوایا و ابعاد مختلف آن از جمله عدالت الهی، عدالت اقتصادی، اجتماعی، قضایی و... مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است. از جمله این آثار می توان به نهج البلاغه و شاهنامه فردوسی اشاره کرد. با توجه به پژوهش های پژوهشگران این مقاله تحلیلی و توصیفی در نهج البلاغه و شاهنامه فردوسی به اصل قدرت اشاره بیشتری شده که امکان سودخواهی و بی عدالتی حاکم را فراهم می سازد که یکی از اصول مهم توجه به عدالت است. تعاریفی که در هر دو اثر بیان گردیده، مبین این مساله می تواند باشد که بینش حاکم بر نهج البلاغه و شاهنامه درمورد جامعه شناسی عدالت و چهارچوب مفهومی آن یکسان است. در این پژوهش سعی بر این گردیده با توجه به شواهد و مصادیق یافت شده مقوله عدالت و ابعاد آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

  کلیدواژگان: جامعه شناسی، شاهنامه، عدالت، نهج البلاغه
 • محمدتقی شاکر*، مهدی یارمحمدی صفحات 83-103

  معرفت و شناخت از مفاهیم بدیهی و غیرقابل تعریف است. معرفت نزد امیرمومنان علیه السلام امری ممکن و مطلوب است و علم حد نهایی تمامی فضیلت هاست و انسان در تمام کارهای خویش نیازمند معرفت است. کاوش در کلمات امیرمومنان علیه السلام در مصادری چون نهج البلاغه و غرر الحکم پژوهشگر را به واژه های جانشین و هم نشین با علم و معرفت، رهنمون می سازد. از منظر امیرمومنان علیه السلام نه تنها معرفت ممکن است بلکه می توان به درجات مختلفی از معرفت، با ابزارهای متفاوت معرفتی دست یافت. بدین روی در نگاه امیرمومنان علیه السلام امکان معرفت ثابت و فراتر از امور مادی است و از طرق مختلفی چون حس، عقل، شهود و... حاصل می شود. نوشته حاضر با روش کتابخانه ای می کوشد با رویکرد تحلیلی با نگاهی به فرمایشات امیرمومنان علیه السلام  بخشی از مهم ترین مباحث معرفت شناسی را از دریچه سخنان آن امام همام مورد کاوش قرار دهد. از این رو پس از تعریف معرفت، به بررسی امکان معرفت و انواع آن پرداخته شده، سپس از منابع معرفت و ارزش معرفتی آنها سخن گفته ایم.

  کلیدواژگان: معرفت، عقل، شهود، نهج البلاغه، غرر الحکم
 • رشید رکابیان* صفحات 105-131

  رفتارمطلوب سیاسی یکی ازشاخصه های حاکمیت است که می تواند تاثیر زیادی دراستحکام حکومت داشته باشد. درمورد نگاه به رفتار سیاسی، دو دیدگاه مثبت (مشروع) و منفی (نامشروع) وجود دارد که درنگاه مثبت، رفتار سیاسی را مطلوب و تعالی بخش برای جامعه می داند و درمقابل درنگاه منفی، سیاست به معنای دروغگویی و دغل بازی تفسیرمی شود. درسیره علوی علیه السلام رفتار سیاسی به معنای نیکو دیدن سیاست برای کمال و سعادت جامعه است. بر این اساس، تحقیق به سوال زیر جواب می دهد که مولفه های رفتارمطلوب سیاسی درسیره علوی کدامند؟ فرضیه تحقیق براساس نظریه آدلر که ازچهار شاخصه ی نحوه تعامل، خود خلاق، سبک زندگی و آینده نگری تشکیل شده است، بدست می آید که در شاخصه اول نحوه تعامل رفتاری حضرت علی علیه السلام در چهار حوزه ی تعامل با خلفا، با مذاهب اسلامی و ادیان، حمایت از محرومان، تعامل امام علیه السام با مردم، در شاخصه دوم رفتاری آن حضرت، خود خلاقیت در سه حوزه ی جهاد و دعوت، ایتلاف با مخالفان و خود خلاق در برخورد با مخالفان، در شاخصه سوم رفتاری، سبک زندگی در چهار حوزه ی عدالت محوری، بی توجهی به تعلقات، ساده زیستی، عمل به تکالیف و وظایف محوله ؛ و در شاخص چهارم آینده نگری در سه حوزه ی فهم و تحلیل درست از شرایط تاریخی، ارایه طرح تاسیس نظام جدید و تدابیر عملی و کارساز در ادره امور جامعه و اولویت بندی مسایل را در رفتار مطلوب سیاسی علوی بازتولید، تعریف و تفسیر می شود.

  کلیدواژگان: رفتارمطلوب سیاسی، سیره علوی، آدلر
 • محسن رفعت*، حمیدرضا سروریان صفحات 133-159

  شناخت رفتار اخلاق مدارانه زمامدار پیش از به دست گرفتن حکومت و مدیریت و تطبیق آن با پس از رهبری اش می تواند سیاست های اخلاقی و میزان صداقت وی در عملکردهای بعدی اش را تبیین و برجسته تر بنمایاند. امام علی علیه السلام در قامت یک زمامدار می کوشد با تاکید بر تقدم اخلاق بر هر مقوله ای نشان دهد آموزه های اسلامی مورد تاکید در خلافتش، همانی است که در دوره پیش از حکومتش قابل رفتارشناسی است. جنگ با خوارج، گرچه پیامدهای ناگواری ایجاد کرد، اما رهبری اخلاق مدار می کوشد ابتدا با اصول اخلاقی مناسب، از بروز جنگ پیش گیرد و پس از جنگ نیز با رفتار اخلاق مدار با دشمنان خویش، نشان دهد که انسانیت برمحور اخلاق بر دیندار بی اخلاق ترجیح و برتری دارد. مقاله پیش رو به تبیین تیوری نوین در حوزه تیوری های رهبری پرداخته است. یافته های این پژوهش که با رویکردی توصیفی و تحلیلی و بیشتر بنابر منابع اهل سنت صورت پذیرفته است، چنین تبیین می کند که گزاره ه ای این اخلاق مداری و نیز کارکرد سلبی و ایجابی این رفتار می تواند جامعه تحت امر زمامدار را اخلاق محور سامان دهد، گفت و گو بر پایه گزاره های خاص اخلاق مدار، تن دادن به خواسته های اصلاح گرایانه بنابر بر اقتضایات موجود، استفاده از راهکارهای مناسب برای اسکات خصم جهت ممانعت از تشنج بیشتر جامعه، حفظ حرمت کرامت انسانی و پاسداشت حقوق افراد مخالف و شبه مخالف نه بر پایه خویشاوندی و سابقه حضور در عرصه های مختلف سیاسی، می تواند کشمکش به وجود آمده در جامعه را با رفتار اخلاق مدار زمامدار دفع کند.

  کلیدواژگان: اخلاق مداری، امام علی(ع)، خوارج، رفتارشناسی، نهج البلاغه
 • اسماعیل خارستانی*، ایراندخت فیاض، علی خورسندی صفحات 161-188
  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی موانع و راهکارهای فرهنگی  انضباط اجتماعی بر مبنای آموزه های تربیتی امام علی علیه السام در نهج البلاغه می باشد که با روش تحلیلی و استنتاجی انجام شده است. همچنین در این تحقیق از روش کتابخانه ای نیز استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اهمیت انضباط اجتماعی از دو منظر قابل بررسی و تحلیل است؛ اهمیت در جهان امروز و اهمیت  از منظر دین. از طرف دیگر شاخصه های (الهی بودن، وحیانی بودن، فطری بودن، حقانی بودن) با بهره گیری از آموزه های تربیتی امام علی علیه  السلام استنتاج و تحلیل شده است. شتاب زدگی در امور، تنبلی و سستی در امور، ترک امر به معروف و نهی از منکر، چاپلوسی، گفتار بی اندیشه، عدم رشد فرهنگی، جهل و تقلید کورکورانه و تعصب در این تحقیق بعنوان موانع فرهنگی تحقق انضباط اجتماعی استنتاج شده و در پایان نیز راهکارهایی نظیر؛ اعتماد دینی، داشتن هدف واقعی در زندگی، اندیشه و فکر، آینده نگری و دوراندیشی، اصلاح بین مردم، پاسخگویی و حق اظهار نظر، مبارزه با هوای نفس و تعالی روح و پرهیز از بی تکلیفی در زندگی بر مبنای آموزه های تربیتی امام علی علیه السلام شناسایی و استنتاج شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که؛ در صورتی که موانعی که در این تحقیق احصاء گردیده با استفاده از راهکارهای شناسایی شده، مرتفع شود، انضباط اجتماعی در جامعه تحقق یافته و رشد و توسعه فرهنگی را به همراه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: امام علی (ع)، انضباط اجتماعی، آموزه های تربیتی، موانع، راه کارها
 • واکاوی مدل«نرمش حداکثری و شدت حداقلی در رهبری امام علی علیه السلام»
  عباس شفیعی*، علینقی امیری صفحات 189-208
  در این مقاله  با هدف واکاوی مدل « نرمش حداکثری و شدت حداقلی در رهبری  امام علی علیه السلام،  آموزه های اسلامی بویژه گزاره های  علوی بررسی گردیده و در روشی اجتهادی تحلیل انجام گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رهبری در رویکرد علوی با رهبری غیراسلامی با توجه به مبانی آنها  متفاوت است. با مطالعه آموزه های علوی، دو دسته از گزاره ها مشاهده شده که دسته ای بر مولفه نرمش و رفق مطلق و دسته دیگر بر اختلاط نرمش با مولفه شدت عمل  تاکید می ورزند و پس از جمع روایی نتیجه حاصله حکایت از این دارد که مدل «نرمش حداکثری و شدت حداقلی» می تواند از تحلیل گزاره های دسته اول و دوم اصطیاد گردد که این مدل دارای دو مولفه نرمش و شدت عمل است که بالطبع  مولفه های این مدل در پیوستاری اقتضایی دارای شدت وضعف خواهد بود.
  کلیدواژگان: رهبری، رهبری اسلامی، مردم، حضرت علی علیه السلام، گزاره های علوی، رفق و نرمش، شدت عمل
 • صفحات 209-229
|
 • Saber Safiloo *, MohammedHussain Saiene, Hussain Moradi Zanjani Pages 11-36

  In any era, the political conditions and requirements challenge researchers to respond to their time's issues and problems. By presenting a picture of the political thought of Imam Ali (AS) and his performance regarding people, this study seeks to understand the Alawite Sirah in today's political realm. Politics is a pernicious arena that traps society's managers and agents in the snare of moral predicaments, if not accompanied by self-preservation and morality. The present study aims to open a new window for the community leaders to recognize the moral predicaments in the social and political arena and eliminate these predicaments based on Imam Ali's words in Nahj al-Balaghah. Therefore, the authors used a descriptive-analytical method with a library approach. In this study, only three variables that affect the society, i.e., oppression and injustice, violence, lying, and deception, have been examined and analyzed based on Nahj al-Balaghah. These variables are the main reasons for unfavorable social and economic conditions that reduce the social capital, increase the distrust of the people to the religious government, and threaten the legitimacy of the political system.

  Keywords: Nahj al-Balaghah, ethics, political ethics, manager, management, Pathology
 • AliAkbar Mohammadi *, Ahmad Khosravi Pages 37-58

  Comprehensive quality management is one of the new ideas on service delivery quality in the private sector. It has been considered a role model in the public sector and aims to improve services' quality and attract the owners' satisfaction. However, given the difference, such as service delivery in the public and private sectors, the private sector's principles are not effective in the public sector. According to the theorists, the relevant rules and regulations should be proportional to the public sector. Considering the lack of a comprehensive source for extraction of these principles, one of the essential resources for extraction that is proportional to the Islamic system is Nahjal al-Balaghah. Although the theory mentioned above does not exist in Nahjal al-Balaghah, many principles are available to improve public service delivery quality. These principles are grouped into three sections: macro principles, qualitative principles of staff employment, and qualitative principles of employee performance. In this article, the authors have used descriptive and library approaches. In addition to explaining the comprehensive quality management, they have extracted proportional rules and regulations from Nahjal al-Balaghah and compared them with the country's general employment law to find the rules for improving its services quality.

  Keywords: comprehensive quality management, Nahj al-Balaghah, civil service management law, services, Public Sector
 • Parviz Sheibani *, Sayed MohammadMehdi Jafari Pages 59-82

  One of the values and social concepts that has been pointed out by many commentators and critics throughout history is the concept of justice and fairness. According to previous studies, with the expansion of justice in societies, many individual and collective problems have been eliminated, and man gets closer to his utopia. In many texts, this issue, both from an individual and collective perspective, has been considered, and its various angles and dimensions have been mentioned and studied, including divine justice, economic justice, social justice, justice. Among these works are Nahjal al-Balaghah and Shahnameh Ferdowsi. According to the findings of this analytical and descriptive article in Nahj al-Balaghah and Shahnameh Ferdowsi, much attention has been paid to the essence of power, which provides the possibility of usury and unjust governing, which is one of the essential principles of justice. The definitions given in both works indicate that Nahj al-Balaghah and Shahnameh's primary approach to the sociology of justice and its conceptual framework is the same. This research aims to study and analyze justice and its dimensions according to the evidence and examples.

  Keywords: Sociology, Shahnameh, Justice, Nahjal al-Balaghah
 • MT .Shaker *, M .Yarmohamadi Pages 83-103

  Knowledge is an evident and indefinable concept. According to Amir al-mu'minin, knowledge is possible and desirable, and it is the ultimate limit of all virtues, and man needs it in all his works. Exploration of the words of Amir al-mu'minin in sources such as Nahj al-Balaghah and Gharar al-Hakam leads the researcher to substitute and coexist terms of science and knowledge. In Amir al-mu'minin's viewpoint, knowledge is possible, and with different epistemological tools, one can achieve its various degrees. Thus, the possibility of knowledge is constant and beyond material matters. It is achievable through multiple means such as sense, intellect, and intuition. With a library method and analytical approach, the present article explores some of the essential epistemological issues through the words of Amir al-mu'minin. Therefore, after defining knowledge, the possibility of knowledge and its types have been studied, then authors talked about the sources of knowledge and their epistemological value.

  Keywords: Knowledge, wisdom, intuition, Nahj al-Balaghah, Gharar al-Hakam
 • Rashid Rekabian * Pages 105-131

  Desirable political behavior is one of the characteristics of governance that can significantly impact the strength of government. Regarding political behavior, there are two positive (legitimate) and negative (illegitimate) views. On the positive side, political behavior is desirable and uplifting for society, and on the negative side, it is misleading and false. In the Alawite tradition, political behavior means cultivating politics for the perfection and happiness of society. Accordingly, the research answers the following question: What are the components of desirable political behavior in the Alawite tradition? The research hypothesis is based on Adler's theory, which consists of four characteristics: interaction, self-creativity, lifestyle, and foresight.In the first index, Imam Ali's (AS) behavioral interaction is discussed in four areas of interaction with the caliphs, with Islamic religions and other religions, supporting poor people, and Imam's interaction with the people. In the second behavioral index, Imam's behavior and self-creativity are defined and interpreted in the three areas of jihad and invitation, alliance with opponents, and self-creativity in dealing with opponents. In the third behavioral index, lifestyle is defined and interpreted in the four areas of central justice, disregard to the affiliation, simplicity of life, the fulfillment of assigned tasks and duties. In the fourth index, futurism is reproduced, defined, and interpreted in three areas of correct understanding and analysis of historical conditions, presenting the plan of establishing a new system plus practical and effective measures in managing society and prioritizing issues in Alawite's desirable political behavior.

  Keywords: desirable political behavior, alawite tradition, Adler
 • Mohsen Rafat *, HamidReza Sarvarian Pages 133-159

  Understanding the ruler's ethical behavior before taking power and extending it to his leadership period can explain the ruler's ethical policies and honesty in subsequent actions. Imam Ali (AS) emphasizes morality's precedence and indicates that the Islamic teachings during his caliphate are the same as his pre-government period. Although the Kharijites war had unfortunate consequences, Imam, with appropriate moral principles, tried to prevent war. After the war, Imam's ethical behavior with his enemies indicated that ethical humanity has a preference over the immoral believer. The present article explains a new theory in the field of leadership theories. This research has been done with a descriptive and analytical approach, mostly according to Sunni sources. Based on the findings, the declarations of this ethicism and the negative and positive function of this behavior can create an ethical society. Dialogue based on specific ethical propositions, accepting reformist demands according to the existing requirements, using appropriate strategies to prevent further convulsions in society, preserving human dignity, and protecting the rights of dissidents and the pseudo- dissidents, not based on kinship and history of presence in various political arenas, can repel the conflict that has arisen in society with the moral behavior of the ruler.

  Keywords: ethics, Imam Ali (AS), Kharijites, behaviorology, Nahj al-Balaghah
 • Esmaeil Kharestani *, Irandokht Fayyaz, Ali Khorsandi Pages 161-188
  This study's primary purpose is to investigate the barriers and cultural strategies of social discipline based on the educational teachings of Imam Ali (AS) in Nahj al-Balaghah. The authors used library method in this research and conducted it through analytical and inferential methods. Research findings indicate the importance of social discipline from two perspectives; importance in today's world and importance from religion's perspective. On the other hand, the characteristics (divinity, revelation, innateness legitimacy) have been deduced using the educational teachings of Imam Ali (AS). In this study, categories such as haste in affairs, laziness and sluggishness in affairs, abandonment of enjoining what is good and forbidding what is evil, flattery, thoughtless speech, lack of cultural development, blind imitation, and prejudice are considered as cultural obstacles for social discipline. Subsequently, solutions such as; religious trust, having a real purpose in life, thinking, farsightedness, making peace among people, accountability, fighting against passion and the exaltation of the soul, and avoiding deadlock in life have been identified and inferred based on the educational teachings of Imam Ali (AS). The research results show that; if identified strategies assist in removing the enumerated obstacles, social discipline will be realized in society and bring about cultural growth and development.
  Keywords: Imam Ali (AS), social discipline, educational teachings, Obstacles, Solutions
 • An Analysis of “Maximum Flexibility and Minimum Intensity” Model in Leadership of Imam Ali (AS)
  Abbas Shafiee *, Alinagi Amiri Pages 189-208
  The present article has been conducted to analyze the model of maximum flexibility and minimum intensity in Imam Ali (AS) leadership; Islamic teachings, especially Alawite propositions, using the ijtihad method. Research findings show that leadership in the Alawite approach differs from the non-Islamic leadership based on their principles. By studying the Alawite teachings, two categories of propositions have been observed. One of these categories emphasizes the component of gentleness and absolute friendliness, and the other emphasizes the mixing of gentleness with the component of action. After summarizing, the results indicated that this model has two components of flexibility and intensity of action. Of course, the components of this model in the contingency continuum will have intensity and weakness.
  Keywords: leadership, Islamic leadership, People, Imam Ali (AS), Alawite propositions, friendliness, softness, intensity of action
 • Pages 209-229