فهرست مطالب

مدیریت و توسعه ورزش - سال نهم شماره 4 (پیاپی 24، زمستان 1399)
 • سال نهم شماره 4 (پیاپی 24، زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/31
 • تعداد عناوین: 11
|
 • ذبیح الله نقی لو، مهرعلی همتی نژاد*، مهدی نادری نسب صفحات 1-17
  مقدمه

  هدف از این پژوهش طراحی الگوی رقابت پذیری در صنعت خدمات ورزشی ایران بود.

  روش شناسی: 

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارشناس سازمان های خدمات ورزشی، مربیان و متخصصان، صاحبان کسب و کار فعال در خدمات ورزشی بودند که نمونه آماری به صورت هدفمند و دردسترس انتخاب شدند (274 نفر). روایی پرسشنامه محقق ساخته توسط صاحب نظران (14 نفر)، تایید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (97/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. برای بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار پی.ال.اس استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اکوسیستم بازار دارای اثر مستقیم، مثبت و معنی داری بر مدیریت بازار (182/0)، ساخت بازار (725/0) و قابلیت بازار (216/0) می باشد. همچنین عامل ساخت بازار نیز اثر مستقیم، مثبت و معنی داری بر قابلیت بازار (660/0)، مدیریت بازار (664/0) و رقابت پذیری بازار (244/0) داشت. علاوه بر این عامل قابلیت بازار اثر مستقیم، مثبت و معنی داری بر رقابت پذیری بازار (366/0) دارد، اما اثر معنی داری بر مدیریت بازار (001/0) نداشت. در نهایت اثر متغیر مدیریت بازار نیز بر رقابت پذیری (173/0) مستقیم، مثبت و معنی داری بود.

  نتیجه گیری

  براساس چارچوب طراحی و تبیین شده در این پژوهش می توان گفت که رقابت پذیری در بازار خدمات ورزشی نیازمند توسعه یافتگی اکوسیستم کسب و کار، چابکی ساختار بازار و قابلیت های کارکردی بازار می باشد اما در نهایت توسط مولفه های مدیریت بازار صورت می گیرد.

  کلیدواژگان: اکوسیستم بازار، رقابت بازار، بازار ورزش، باشگاه های ورزشی
 • مسعود محمدی عسکرآبادی، حسین عیدی*، همایون عباسی صفحات 20-35
  هدف

  هدف از این پژوهش تحلیل تماتیک عوامل موثر بر توسعه اقتصاد ورزش ایران بود.

  روش شناسی:

   روش تحقیق کیفی تحلیل تماتیک بود. جامعه آماری پژوهش حاضر صاحب نظران (اساتید، کارشناسان و خبرگان اقتصاد و مدیریت ورزشی) در زمینه اقتصاد ورزش می باشند. نمونه گیری به روش هدفمند بود. ابزار تحقیق مصاحبه بود. که از 14 نفر به عمل آمد. روایی ابزار پژوهش (مصاحبه)، توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص، مورد بررسی قرار گرفت و تایید گردید و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی استفاده شد که مطابق این روش مقدار پایایی برابر با 83/0 بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل تماتیک استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختار یافتهعوامل مختلفی بر توسعه اقتصاد ورزش تاثیر گذار هستند این عوامل در قالب 6 مقوله اصلی دسته بندی شدند. مقوله ها شامل: توسعه ورزش، عوامل تجاری اقتصادی، فعالیت های تجاری، الزامات حقوقی- حمایتی، الزامات مدیریتی و میزبانی رویدادهای بین المللی می شوند. که این 6 مورد خود شامل 13 مفهوم و 45 عامل یا کد باز هستند.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این پژوهش نتیجه می گیریم برای توسعه اقتصاد ورزش ایران باید بر مقوله های استخراجی از این پژوهش متمرکز شد که در این صورت می توانیم اقتصادی پویا در زمینه ورزش داشته باشیم.

  کلیدواژگان: توسعه اقتصاد، توسعه ورزش، فرهنگ ورزش
 • محمدصادق افروزه* صفحات 38-56

  هدف 

  هر جامعه علاوه بر دو نوع جنس مرد و زن شامل بخش های دیگری است که دچار اختلالات جنسی هستند که بر مشارکت آنان در ورزش موثر می باشد، بنابراین هدف این تحقیق شناسایی موانع مشارکت افراد تراجنسیتی در ورزش است.

  روش شناسی: 

  این تحقیق به روش کیفی و به شیوه گلیسر استفاده شد که شامل دو بخش بود. بخش اول شامل مصاحبه های نیمه ساختار یافته با (13 = n نفر) از افراد با مشکلات جنسیتی و آفراد آگاه در این حوزه بود که داده ها با روش استقرای منطقی در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. بخش دوم مطالعه نیز شامل اولویت بندی نتایج به روش ISM بود که توسط نخبگان صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج کدگذاری نشان داد که نه مولفه و 19 مقوله حاصل مصاحبه ها بود که شامل شرم بدنی، هراس پوشش در قالب مولفه خود پنداره بدنی، مقوله های پذیرش اجتماعی، داغ ننگ و طرد اجتماعی در قالب مولفه هراس اجتماعی، دغدغه آینده و مشکلات مالی در قالب مولفه امنیت اقتصاد، مشاوره و زیرساخت در قالب توسعه فنی، رواج خشونت و تبعیض در قالب بی عدالتی، مقولات توهم، آگاهی و بی تجربگی در قالب پیش فرض های ذهنی، مقولات انحراف و جداسازی در قالب مولفه سبک های رفتاری مربیان، اعتماد به نفس، فرار اجتماعی و انگیزه در قالب مولفه حقارت اجتماعی و رسانه و قوانین در قالب مولفه ابزارهای اجتماعی بود. در نهایت نیز در کدگذاری گزینشی چهار بخش شامل خود، ورزش، اقتصاد و جامعه دربرگیرنده موانع مشارکت تراجنسیتی ها شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  با توجه به شناسایی مولفه های متنوع به عنوان موانع مشارکت در چهار بخش خود، ورزش، ساختار و جامعه بنطر می رسد اولویت در اصلاحات رفتاری و فرهنگی از بخش اجتماع باشد که پیشنهاد می گردد بخش های آموزش جامعه مانند رسانه ها، آموزش پرورش و نیز دانشگاه ها به این فرهنگ سازی و بهبود مشارکت کمک نمایند.

  کلیدواژگان: تراجنسیتی، مشارکت ورزشی، داده بنیاد، هویت جنسی، ورزش
 • جمیل ناوخاصی، سعید صادقی بروجردی*، علی محمد صفانیا، سید صلاح الدین نقشبندی صفحات 58-69
  هدف

  هدف این پژوهش تاثیر هیجان بر رضایت از بازی و قصد بازگشت برحسب موقعیت های برد و باخت در بین هواداران فوتبال بود.  

  روش شناسی: 

  این پژوهش برحسب هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را هوادران تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران در فصل 99-98 تشکیل می دادند. حجم نمونه بر مبنای نرم افزار SPSS Sample Power برای هر تیم به تفکیک برابر با 277 نفر در مجموع (554 نفر) برآورد گردید. روش نمونه گیری به صورت در دسترس و پس از پایان بازی هنگام خروج از ورزشگاه (ورزشگاه آزادی تهران) انجام شد. برای آزمون مدل از روش مدلسازی معادله ساختاری و آزمون کایی اسکویر استفاده شد.

  یافته ها:

   با استناد به نتایج آزمون کایی اسکویر مشخص گردید که روابط ساختاری موقعیت های برد و باخت در ارتباط بین هیجان ها بر رضایت از بازی و قصد بازگشت متفاوت است. براین اساس می توان گفت که موقعیت های برد و باخت نتیجه تاثیر هیجان ها بر رضایت از بازی و قصد بازگشت را تعدیل می کند. در این بین با استناد به نتایج مدل ساختاری مشخص گردید که تاثیر هیجان های منفی بر رضایت از بازی در موقعیت باخت (676/=0- ضریب بتا)  بیشتر از موقعیت برد (406/=0- ضریب بتا)  است، تاثیر هیجان های مثبت بر رضایت از بازی در موقعیت باخت (145/=0 ضریب بتا) کمتر از موقعیت برد (203/=0 ضریب بتا) است، تاثیر رضایت از بازی بر قصد بازگشت در موقعیت باخت (460/=0 ضریب بتا) کمتر از موقعیت برد (720/=0 ضریب بتا) بود.

  نتیجه گیری: 

  براین اساس باشگاه های ورزشی نیازمند آن هستند که حالت عاطفی و احساسی هواداران ورزشی را طی بازی با استفاده از افزایش خدمات فرعی از طریق پیشبرد بهتر رویدادهای ورزشی تقویت کنند.

  کلیدواژگان: رضایت از بازی، قصد بازگشت، موقعیت های برد و باخت، هیجان، هواداران فوتبال
 • محمد خبیری، ابراهیم علی دوست قهفرخی، رحیم خسرومنش*، آمنه اسدالهی، علی تلخابی صفحات 71-85
  هدف

  هدف این تحقیق طراحی مدل مفهومی صنعت کالاهای ورزشی ایرانی بود.

  روش شناسی: 

  روش تحقیق، نظریه داده بنیاد و رهیافت نظام مند بود. ابزار گردآوری داده ها بررسی متون و اسناد مربوطه و مصاحبه بود. روش نمونه گیری نظری بود. روش تحلیل داده ها: پرسش و مقایسه مستمر در سه مرحله اصلی کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود. بعد از بررسی متون و اسناد مربوطه همزمان با انجام پانزده مصاحبه عمیق با تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای ورزشی ایرانی؛ اشباع نظری حاصل شد.

  یافته ها: 

  یافته های تحقیق نشان داد نیروی انسانی، سرمایه، فن آوری و مواد اولیه روی تولید و بازاریابی و برندسازی، رسانه ملی، مسیول خرید و اجناس خارجی روی فروش کالاهای ورزشی ایرانی تاثیر می گذارند و نهادهای حاکمیتی ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم روی همه این مقولات تاثیرات مهمی دارند.

  نتیجه گیری: 

  تولید و فروش؛ مقولات اساسی صنعت کالاهای ورزشی هستند که بر یکدیگر تاثیر متقابل می گذارند و هر کدام تحت تاثیر مقولات دیگری هستند. از آنجا که نهادهای حاکمیتی تاثیر بزرگی در همه این مقولات دارند یا می توانند داشته باشند؛ پیش نیاز توسعه این صنعت نیز اقدامات استراتژیک نهادهای حاکمیتی در جهت بهبود شرایط در هر کدام از این مقولات می باشد.

  کلیدواژگان: مدل مفهومی، کالاهای ورزشی، نهادهای حاکمیتی، برندسازی، فن آوری
 • ولی علیزاده*، جواد شهلائی باقری، حبیب هنری، غلامرضا شعبانی بهار صفحات 87-108
  هدف

  هدف از این پژوهش شناسایی راهبردها و پیامدهای توسعه هندبال جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد بود.

  روش‌شناسی:

   این پژوهش از نوع پژوهش‌های اکتشافی و دارای ماهیت کیفی بود که به‌صورت پی-در‌پی انجام پذیرفت. گردآوری داده‌ها با استفاده از مطالعه اسناد و مصاحبه با 14 نفر از صاحب-نظران حوزه هندبال به‌صورت مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختارمند صورت گرفت که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. سپس داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها به روش تیوری زمینه‌یابی در سه مرحله کدگذاری‌های باز، محوری و گزینشی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته‌ها: 

  یافته‌ها بیانگر وجود 195 گویه موثر در بخش راهبردها بود که در 17 مقوله فرعی(مولفه)؛ تقویت بخش خصوصی و حرفه‌ای‌سازی، حمایت مالی، تقویت منابع مالی، برنامه‌ریزی، اجرایی، ارتباطی، ساختاری، نظارتی، منابع انسانی، آموزشی– پژوهشی، تبلیغاتی– رسانه‌ای، مشارکت ورزشی، مدیریت استعداد، حمایتی، نگرشی، اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشی بود که در پنج مقوله اصلی دسته‌بندی شدند. در بخش پیامدها نیز، 108 گویه در پنج مقوله ؛ هندبالی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی طبقه‌بندی شدند.

  نتیجه‌گیری: 

  به‌طور‌کلی بر اساس یافته‌های این پژوهش، راهبردها و پیامدهای ارایه‌شده می‌تواند به مسیولین حاکمیتی در راستای توسعه همه جانبه هندبال کشور کمک شایانی نماید.

  کلیدواژگان: پیامدها. تحلیل کیفی .توسعه ورزش قهرمانی. راهبردها .هندبال
 • شمس الدین رضایی صفحات 109-129
  هدف

    هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی پنهان حاکم بر خصوصی‌سازی در صنعت ورزش ایران بود.

  روش‌شناسی: 

  این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از نظریه داده بنیاد به‌عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داد‌ه‌ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه‌های عمیق و باز با 15 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث بود. روایی این پژوهش توسط مصاحبه‌شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تایید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش توافق درون موضوعی 84/0 به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است.

  یافته‌ها:

   در نتیجه تحلیل مصاحبه‌ها و اسناد بالادستی 118 مفهوم کلیدی در قالب 51 مقوله و 11 طبقه اصلی استخراج گردید. طبقه‌های اصلی شامل الزامات قوانین بالادستی؛ مدیریت تغییر، تحول و تعارض؛ اصلاح ساختار؛ تجاری‌سازی؛ حرفه‌ای‌گرایی؛ خصوصی‌سازی؛ عوامل بیرونی و فضای سازمانی؛ فقدان عزم ملی و ظاهرسازی؛ ارتقاء نظام نظارت و کنترل؛ بسترسازی و انضباط حرفه‌ای و توسعه و بین‌المللی شدن صنعت ورزش می‌باشند.

  نتیجه‌گیری: 

  به نظر می‌رسد در شرایط موجود، ساختار صنعت ورزش کشور آمادگی لازم برای خصوصی‌سازی را ندارد و در همه ابعاد خود و با الهام از قوانین بالادستی نیاز جدی به مهندسی مجدد دارد.

 • محمد کشتی دار *، بهادر عزیزی، عبدالرحمان جامی الاحمدی، مصطفی امینیان صفحات 132-150
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی اثربخشی تیمی ورزشکاران رشته‌های ورزشی فوتبال و فوتسال بر اساس آیین‌های خرافه‌پرستی بود.

  روش‌شناسی

  روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است که به شیوه میدانی اجرا گردید. جامعه آماری شامل کلیه بازیکنان حرفه‌ای حاضر در لیگ‌های برتر رشته‌های فوتبال و فوتسال ایران می‌باشد که به دلیل مشخص نبودن تعداد دقیق این افراد از فرمول کوکران به‌منظور تعیین حجم نمونه (325 نفر) استفاده شد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه استاندارد آیین‌های خرافی در ورزش (فلانگان، 2013) و پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی تیمی (کشتی دار و همکاران، 1397) استفاده گردید که روایی صوری آن توسط خبرگان و متخصصین مدیریت ورزشی و روایی سازه به‌وسیله تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به دست آمد. همچنین، در این پژوهش از آزمون‌های تی تک نمونه‌ای، فریدمن، همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای اس پی اس اس 22 و لیزرل 80/8 استفاده شد.

  یافته‌ها

  نتایج پژوهش نشان داد که سطح متغیر خرافه‌پرستی و تمامی مولفه‌های آن غیر از مولفه آیین تیمی کمتر از میانگین فرضی است (05/0<P). همچنین، متغیر اثربخشی تیمی و مولفه‌های آن وضعیتی بالاتر از میانگین فرضی داشتند (05/0<P) و بین خرافه‌پرستی و اثربخشی تیمی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (05/0<P). همچنین، مولفه‌های خرافه‌پرستی توانایی پیش‌بینی اثربخشی تیمی را دارا هستند (56/0=r).

  نتیجه‌گیری

  با توجه به یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که سطحی از خرافات می‌تواند موجب افزایش اثربخشی در ورزشکاران حرفه‌ای شود. همچنین، تنها درصورتی‌که فرد پس از چندین تلاش نتیجه موفق نگیرد، رفتار خرافی را کنار می‌گذارد. با توجه به این مدل رفتاری شاید برخی از ورزشکاران این تحقیق با رفتار خرافی آشنا شده‌اند، اما به دلیل عدم کسب موفقیت آن رفتار را ترک کرده‌اند.

  کلیدواژگان: آیین های خرافه پرستی، اثربخشی تیمی، طلسم و جادو، فوتبال و فوتسال
 • حمید طهماسبی شاه منصوری، امین خطیبی *، سید حسین مرعشیان، صدیقه حیدری نژاد صفحات 152-165
  هدف

  تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه فیرپلی مالی در فوتبال حرفه ای ایران طراحی گردید.

  روش‌شناسی

  تحقیق حاضر از جمله تحقیقات آمیخته بود که به صورت روش های کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی نمونه آماری شامل 11 نفر از خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بودند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی آگاه به مسایل مدیریت ورزشی در کشور و همچنین برخی مدیران ارشد فدارسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان به تعداد 65 نفر بودند که بر اساس انتخاب تمام شمار تمامی آنان به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. ابزار تحقیق حاضر شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته 31 سوالی بود. روایی این پرسشنامه به وسیله نظرات برخی اساتید دانشگاهی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه نیز میزان 81/0 مشخص شد. به منظور تحلیل داده های تحقیق حاضر از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده گردید.

  یافته‌ها

  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 31 عامل موثر بر توسعه فیرپلی مالی در فوتبال حرفه ای ایران از طریق مصاحبه های انجام شده استخراج گردید که این ویژگی ها در 6 عامل فنی، مدیریتی، فرهنگی، باشگاهی، قانونی و انگیزشی دسته بندی گردیدند.

  نتیجه‌گیری

  نتایج تحقیق نشان داد که تمامی عوامل شناسایی شده بر فیرپلی مالی در فوتبال حرفه ای ایران تاثیر معناداری دارد. در این بین عوامل فنی با تاثیر 967/0 بیشترین تاثیر و عوامل انگیزشی با 647/0 کمترین تاثیر بر فیرپلی مالی در فوتبال حرفه ای را دارا بودند.

  کلیدواژگان: فیرپلی مالی، تعادل رقابتی، فوتبال، باشگاه
 • رضا قاسم نژاد *، محمد خبیری، مرجان صفاری، علیرضا الهی صفحات 168-181
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی شاخص های موثر در مدل برون سپاری رویدادهای ورزشی می باشد.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها میدانی و روش پژوهش توصیفی از شاخه پیمایشی می باشد . براساس نظریه برخاسته از داده ها به روش گراندد تیوری (داده بنیاد) مبتنی بر گلیزر یعنی روش نوخاسته است. جامعه آماری صاحب نظران حوزه صنعت ورزش، اعضای هیات علمی دانشگاه ها ، روسا و دبیران فدراسیون های ورزشی، مدیران سازمان های ورزشی و مدیران تربیت بدنی دانشگاه های کشور می باشند تعداد 15 نفر از آنها با استفاده از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفته است.

  یافته های تحقیق

  در مجموع 20 مصاحبه با متخصصان و بررسی متون و پژوهش ها 35 کد باز احصاء گردید . و کدهای باز در 6 مفهوم مرتبط با مقوله شاخص های برون سپاری رویدادهای ورزشی ارایه گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از بازنشستگان در واگذاری، تعیین الزامات واگذاری، ساختارمندکردن، واگذاری تدریجی، الگوی معین و مشخص و هماهنگی کارکردی منابع سازمانی مهمترین شاخص های موثر در برون سپاری رویدادهای ورزشی می باشند. و به مدیران سازمانهای ورزشی پیشنهاد می گردد در واگذاری فعالیت ها به بنگاه‌ها و شرکت های متقاضی به شاخص های موثر بعنوان یکی از کلیدی ترین عناصر در واگذاری توجه ویژه نمایند.

  کلیدواژگان: مدل برون سپاری، برون سپاری رویدادهای ورزشی ش، اخص های موثر
 • طراحی روابط علی در اهداف و نقشه استراتژیک فدراسیون ورزش های ناشنوایان با رویکرد BSC-DEMATEL
  علیرضا صفر علیزاده، رضا نیکبخش *، اکبر افرینش خاکی صفحات 221-222
  هدف

  هدف از اجرای پژوهش حاضر، تدوین روابط علی و معلولی استراتژی ‌ها در مناظر 4 گانه و طراحی نقشه استراتژیک فدراسیون ورزش‌ های ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تکنیک ساختاری مقایسات زوجی دیمتل بود.

  روش‌شناسی

  پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 90 نفر از کارشناسان، اعضای مجمع عمومی فدراسیون، بودند که 73 نفر طبق جدول مورگان به‌صورت هدفمند انتخاب گردیدند ابزار مورداستفاده، پرسشنامه محقق ساخته تعیین مناظر بود که روایی آن به تایید 5 نفر از اساتید و پایایی ان با آزمون آلفای کرونباخ و ضریب 82/0 مورد تابید قرار گرفت. آزمون فرضیه‌ها به‌وسیله آزمون خی دو و SPSS23 انجام شد و در ترسیم نقشه استراتژیک از تکنیک دیمتل و مدل اصلی نقشه استراتژیک طراحی‌شده توسط کاپلان و نورتون در سازمان های غیرانتفاعی بهره گرفته شد.

  یافته‌ها

  در این پژوهش مناظر، نقشه استراتژیک فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، روابط علی و معلولی مستقیم و غیرمستقیم راهبردها، شدت میزان تاثیرگذاری هرکدام از استراتژی ‌ها در دستیابی به برنامه‌های فدراسیون در افق در نظر گرفته‌شده و نیز تقدم و تاخر آن در دستیابی به هدف ترسیم گردید.

  نتیجه‌گیری

  نقشه طراحی‌شده تسهیل‌گر مسیر دستیابی به ماموریت و استراتژی‌های مشخص‌شده برای فدراسیون ورزش‌ های ناشنوایان از مجرای جاری سازی و پیاده‌سازی استراتژی‌هاست.

  کلیدواژگان: دیمتل، فدراسیون ورزش های ناشنوایان، کارت امتیازی متوازن، نقشه استراتژیک
|
 • Zabiholah Naghilo, MehrAli Hematinezhad *, Mahdi Naderi Nasab Pages 1-17
  Objective

  The purpose of present research was to Designing Competitiveness Pattern in Iran's Sports Services Industry.

  Methodology

  The present research is practical and descriptive-correlation. Research statistical population is all of managers and experts of sports services organizations, trainers and specialists, business owners active in sports services which statistical samples were selected Purposeful and available. For gathering data was used research-made questionnaire and content validity of questionnaire was confirmed by 14 experts. Also, its reliability was calculated by Cronbach’s alpha (0.964) and composite reliability. To evaluate the fit of the model, Structural Equation Modeling is used from the PAL software.

  Results

  The results showed that market ecosystem factor has a direct, positive and significant effect on market management (0.182), market making (0.725) and market capability (0.216). The market maker also had a direct, positive and significant effect on market capability (0.660), market management (0.664) and market competitiveness (0.244). In addition, market capability has a direct, positive and meaningful effect on market competitiveness (0.336), but did not have a significant effect on market management (0.001). Finally, the effect of variable market management on the competitiveness (0.173) was positive and significant.

  Conclusion

  Based on the design framework explained in this study, competitiveness in the market for sports services requires the development of the business ecosystem, the agility of market structure and market functional capabilities, but ultimately by the components of market management Takes place.

  Keywords: Market Ecosystem, Market Competition, Sports Market, Sports clubs
 • Masoud Mohamadi Askarabadi, Hossein Eydi *, Homayoun Abbasi Pages 20-35
  Objective

  The purpose of this research was to analyze the factors influencing the development of Iran's sports industry.

  Methodology

  The method of qualitative research was thematic analysis. The statistical population of the study is experts (experts, experts and experts in economics and sports management) in the field of sport economics. Sampling was purposeful. The research tool was interviewed. Which was made up of 14 people. The validity of the research tool (interview) was evaluated by interviewees and then by specialist professors. For internal consistency, reliability was used to measure reliability, with a reliability of 0.83. For analyzing the data, the method of analytic analysis was used.

  Results

  Based on the findings of the semi-structured interviews, various factors affect the development of the sporting economy. These factors were classified into six main categories. Categories include: sports development, business-economic factors, business activities, legal-supportive requirements, management requirements, and hosting international events. These 6 items include 13 concepts and 45 agents or open source.

  Conclusion

  Based on the findings of this research, we conclude that for the development of the Iranian sports industry, we should focus on the extraction categories of this research, in which case we can have dynamic economic activity.

  Keywords: Economic Development, Sports Development, Sports Culture
 • MohammadSadegh Afroozeh * Pages 38-56
  Objective

  Each community, except for the two sexes, includes other segments that have sex disorders that affect their participation in sport, so the purpose of this study was to identify barriers to transgender participation.

  Methodology

  This study was conducted by qualitative method and using Glaser method which consisted of two parts. The first part consisted of semi-structured interviews with (n = 13) gender-aware individuals and individuals in the field. Data were analyzed using logical induction method during three stages of open, axial and selective coding. The second part of the study also included the prioritization of results by the SEM method conducted by the elite.

  Results

  The coding results showed that there were nine components and 19 categories of interviews that included body shame, fear of covering in the form of physical self-concept, categories of social acceptance, hot stigma and social exclusion in the form of social phobia, future concerns and problems Finance in the form of economic security, consulting and infrastructure in the form of technical development, prevalence of violence and discrimination in the form of injustice, delusions, awareness and inexperience in the form of mental defaults, deviation and segregation in the form of behavioral styles. Educators, self-esteem, social escape, and motivation in the context of social and media inferiority and the rules in the form of social media tools. It was fluid. Finally, in the selective coding of four sections including self, sport, economics, and society, barriers to transgender participation were identified.

  Conclusion

  Considering the identification of diverse components as barriers to participation in its four sectors, sport, structure and society seem to be a priority in behavioral and cultural reform of the social sector, which suggests that community education sectors such as media ، Contribute to this culture and improve participation.

  Keywords: Transgender, Sport Participation, Foundation Data, Gender Identity, Sport
 • Jamil Nawkhasi, Saeed Sadeghi Boroujerdi *, Ali Mohammad Safania, Salah Naghshbandu Pages 58-69
  Objective

  The purpose of study was influence of emotion on game satisfaction and revisit intention in winning and losing situations among football fans.

  Methodology

  This research is a descriptive-correlational one in terms of purpose and method. The study population consisted of Persepolis and Esteghlal Tehran football teams in the 99-98 season. The sample size was estimated based on SPSS Sample Power software for each team equal to 277 people (554 people). Sampling method was available after leaving the stadium (Tehran Azadi Stadium). Structural equation modeling and Kai-square test were used to test the model.

  Results

  Based on the Kai-Square test results, it was found that the structural relationships of win-lose situations differ in the relationship between emotions on game satisfaction and intention to return. On this basis, it can be said that win and lose situations modulate the effect of emotions on game satisfaction and return intention. Based on the results of the structural model, it was found that the effect of negative emotions on game satisfaction in the losing position (Beta coefficient=-0.676) was greater than the win position (Beta coefficient=-0/406), and the effect of positive emotions on game satisfaction in the losing position (Beta coefficient=0.145) was less than the win position (Beta coefficient=0/203), the effect of satisfaction The game of Revisit Intention in the losing position (Beta coefficient=0/460) was less than the win situation (Beta coefficient=0.720).

  Conclusion

  Therefore, sports clubs need to enhance the emotional and emotional state of sports fans during the game by using increased subsidiary services to better promote sporting events.

  Keywords: Game satisfaction, revisit intention, Winning, Losing situations, Emotion, Football fans
 • Mohammad Khabiri, Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi, Rahim Khosromanesh *, Ameneh Asadolahi, Ali Talkhabi Pages 71-85
  Objective

  The purpose of this research was to design a conceptual model of Iranian sports goods industry.

  Methodology

  The methodology of research was Grounded Theory (GT) on the systematic approach. Data collection tools were reviewing the literature and interviews. The sampling method was theoretical sampling. The data analysis method was a continuous questionnaire and comparison in the three main steps of open, axial and selective coding. After reviewing the literature along with conducting 15 deep interviews with Iranian manufacturers and distributors of Iranian sports goods, theoretical saturation was achieved.

  Results

  The results showed that the manpower, capital, technology and materials affect production, and marketing and branding, national media, person responsible for buying, and foreign goods affect the sale of Iranian sports goods and Iranian sovereign bodies directly and indirectly have important implications for all of these categories.

  Conclusion

  Production and sales are the basic categories of sports goods industry that interact with each other and each of them is influenced by other categories. Since sovereign bodies have or can have a huge impact on all of these categories, prerequisite for the development of this industry is the strategic actions of the sovereign bodies to improve the conditions in each of these categories.

  Keywords: Conceptual model, Sporting Goods, Sovereign Bodies, Branding, technology
 • vali Alizadeh*, javad Shahla&rsquo, i Bagheri, Habib Honari, gholamreza shabani bahar Pages 87-108
  Objective

  the purpose of this study was to determine strategies and consequences of handball development in IRAN using the Grounded theory.

  Methodology

  the study was an exploration research and is considered as qualitative conducted sequentially. the data gathered through documents and interview for 14 handball experts in deep-interview and semi-structured forms. the sample selected through subjective sampling and snowball approach and interviewing continued to get theoretical saturation. then, data analyzed by grounded theory in coding process included three steps: open, axial and selective coding.

  Results

  the result revealed that there were 195 effective factors in strategies consisted of 17 components; Strengthening the Private Sector and professionalization, financial support, financial resources strengthening, planning, executive, communication, structural, supervisory, human resources, educational-research, advertising-media, sports participation, talent management, Supportive, attitudinal, sport facilities and equipment in five main entries. Also in the discussion of consequences, 108 effective factors categorized into five 17 components; handball, social, economic, cultural and political in the main category of handball development and improvement.

  Conclusion

  generally, according to findings, obtained strategies and consequences could be claimed that help government officials to development and improvement in handball industry.

  Keywords: Consequences, Qualitative Analysis, Elite Sport Development, Strategies, Handball
 • Shamseddin Rezaei Pages 109-129
  Objective

   The purpose of this research was to design the privatization model in Iran's Sports Industry.

  Methodology

   This study has a qualitative approach and we used the grounded theory as a research method. For gathering data, we studied high level documents and we interviewed with 15 elites who were aware of this subject. The validity of this research was examined and approved by the interviewers and then expert professors. The reliability of it is 0/84 which was obtained by using the interstitial agreement method. For data analysis we used the continuous comparison method in three stages: open, axial and selective coding.

  Results

  As a result of analysis of interviews and high level documents, 118 key concepts were developed in the form of 51 categories and 11 main categories. Major categories include the Requirements of high level documents; Management of change, evolution and conflict; structural reform; commercialization; professionalism; privatization; external factors and organizational environment; Lack of National determination and appearances; promotion of supervisory and control system; Professional development and discipline; and the Development and internationalization of the sports industry.

  Conclusion

   It seems that in the current situation, the structure of the sports industry is not ready for privatization, and in all its dimensions, inspired by high level documents, it needs serious reengineering.

  Keywords: Change Management, High level Documents, Qualitative Approach, Privatization
 • mohammad keshtidar *, bahador azizi, Abdorahman Jami Alahmadi, Mostafa Aminian Pages 132-150
  Objective

  In this paper, the prediction of the effectiveness of team sports athletes in soccer and futsal societies based on superstitious rituals was investigated.

  Methodology

  The methodology of this research is a descriptive correlation method that was implemented by field method. The statistical population of the study consisted of all the professional players present in the soccer and futsal championship of Iran. Due to the lack of precision of these numbers, the Cochran formula was used to determine the sample size (325 people). To collect data, two standard questionnaires of superstitious rituals in sport (Flangam, 2013) and a researcher made team effectiveness (Keshtidar and colleagues, 1397) were used. The validity and reliability of this questionnaire was obtained by sports experts. Data analysis was also performed using SPSS 22 and LISREL 8/80 softwares.

  Results

  The results of this study showed that the level of superstious and all its components, other than the element of teamwork, is less than the hypothetical average. Also, the team effectiveness and its components were above the hypothesized average and there is a positive and significant correlation between superstious and team effectiveness. Also, the components of superstious have the ability to predict the effectiveness of the team.

  Conclusion

  Finally, one can say that a level of superstious can increase the effectiveness of professional athletes.

 • Hamid tahmasebi shahmansouri, Amin Khatibi *, Seyed Hossein marashian, Sedighe Heydari Nezhad Pages 152-165
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the factors affecting financial development in Iranian professional societies.

  Methodology

  The present study was a cross-sectional research carried out in qualitative and quantitative methods. The Samples in the qualitative method were 11 experts were informed about the research. the samples In the quantitative method were 65 pepple of Some senior football departments and the Ministry of Sports and Youth that were selected as the sample of the study based on the selection of all of them. The tool of the present study was Semi-structured interview and researcher-made questionnaire of 31 questions. The validity of this questionnaire was reviewed and approved by some university professors. The reliability of this questionnaire was 0.81. To analyze the data, SPSS and PLS software were used.

  Results

  The results of this study showed that 31 factors affecting financial development in Iran's professional football were extracted through interviews, which were classified into six technical, managerial, cultural, club, legal and motivational factors.

  Conclusion

  The results of the study showed that all identified factors affect the financial process in Iran's professional football. In the meantime, the technical factors with the impact of 0.967 had the most impact and the motivational factors had the lowest impact on the financial transfer of professional football by 0.647.

  Keywords: financial fair play, competitive balance, football, club
 • reza gfhasemnejad*, Mohammad Khabiri, Marjan Saffari, Alireza Elahi Pages 168-181
  Objective

  The aim of this research is to identify the components of the effective indexes are outsourcing model of sporting events.

  Methodology

  This is an applied research of purpose and of data collection is field study. the kind of research is survey and descriptive.According to the grounded theory (Grounded) is based on the method of Glaser. The statistical population is sport industry experts, professors of universities, directors and secretaries of sports federations, sport organizations and sport managers of total universities, that 15 of them were selected by Target and snowball sampling method. Semi-structured interviews were openly conducted and data analysis has occurred by qualitative content analysis and coding, axial and selective.

  Results

  A total of 20 interviews with experts and review of literature and research were 35 open source codes. And open codes in 6 concepts related to the categories of outsourcing of sporting events.

  Conclusion

  The results showed that the use of retirees in the assignment, the of determining requirements, structuring gradual, transferring, specified pattern and functional coordination of organizational resources of the most important and effective indicators of outsourcing of spore events. According to findings research recommended to managers of sport organizations In assigning the activities and services of the firms and companies pay attention to effective indicators key elements.

  Keywords: outsourcing model, outsourcing sporting events, effective indexes
 • Designing causal relationships in the goals and strategic plan of the Deaf Sports Federation with the BSC-DEMATEL approach
  alireza safaralizadeh, reza nikbakhsh *, akbar afarinesh khaki Pages 221-222
  Objective

  The purpose of this research was to formulate causal relationships between strategies in four perspective and strategic map for the Islamic Republic of Iran’s Deaf Sports Federation using DEMATEL paired comparisons method and Balanced Scorecard.

  Methodology

  The research was applied in a descriptive-survey approach. The study used an applied and descriptive-survey. The statistical population was composed of 90 people including specialists, members of the General Assembly of the Federation, 73 people were selected according to the Morgan table. The tool was a researcher-made questionnaire designed to determine the scenery whose validity was confirmed by 5 professors and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha and Coefficient 82 /. The case was flooded. The hypothesis test was performed using Chi-square and SPSS22 tests, and in the drawing of a strategic plan, the Dimetal technique and the main model of the strategic map designed by Kaplan and Norton in non-profit organizations were used.

  Findings

  In this research, the perspective, strategy map, the direct and indirect causal and causal relationships of strategies, the intensity of each strategy's influence on the achievement of federation programs in the horizon, and its priority and late It identifies it in achieving the goal.

  Results

  Designed map, Facilitates the path to achieving the mission and strategies specified for the Deaf Sports Federation from the direction of streaming and implementing strategies.

  Keywords: dematel, deaf sports fedratsion Balanced scorecard, strategymap, perspective