فهرست مطالب

پژوهشنامه خراسان بزرگ
پیاپی 41 (زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/02/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمود مهمان نواز صفحات 1-16

  شاه طهماسب، دومین شاه سلسله صفویه، به دلیل نوپایی حکومت نیازمند تثبیت جایگاه معنوی خویش در بین شیعیان بود. در این راستا توجه به نمادها و اماکن مقدس شیعی ازجمله حرم حضرت رضا (ع) در سیاست او از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. این پژوهش دربرگیرنده تحولاتی است که با محوریت حرم رضوی در دوره شاه طهماسب به وقوع پیوست و درصدد پاسخ به این پرسش می باشد که حرم رضوی در دوره شاه طهماسب از چه جایگاه معنوی و مذهبی برخوردار بود؟ با بررسی مولفه‌هایی همچون زیارت، توسل، نذورات، موقوفات و تدفین بزرگان در جوار حرم رضوی، می توان نسبت به‌جایگاه معنوی و مذهبی رفیع این مکان در دوران حکومت شاه طهماسب آگاهی یافت. به نظر می رسد علاوه بر جنبه های مذهبی و معنوی، به سبب آنکه حرم رضوی تنها حرم ایمه معصومین (ع) موجود در قلمرو شاه طهماسب بود، اعتبار ویژه ای در سیاست های این شاه داشته است. شاه و درباریان با استفاده از شیوه های مختلف در پی اثبات ارادت خود به این مرقد مطهر بوده اند. این پژوهش بر آن است تا به مواردی از قبیل جایگاه زیارت و توسل به امام رضا (ع)، موقوفات و نذورات حرم رضوی در این مقطع تاریخی، جایگاه حرم رضوی در میان حکومت‌های همسایه، نقش حرم رضوی در تصمیمات شاه طهماسب و درنهایت مدفونین در جوار حرم رضوی، بپردازد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. ابزار اصلی این پژوهش داده های منابع تاریخی عصر صفوی می باشد و درنهایت بر پایه یافته‌های حاصل از منابع استنتاج، تبیین و تحلیل به ‌عمل آمده است.

  کلیدواژگان: شاه طهماسب اول، صفویان، مشهد، حرم رضوی، آستان قدس رضوی
 • زهرا فاطمی مقدم، الهه محبوب فریمانی صفحات 17-34

  شیوه و نوع اطعام در اماکن مقدس، بیانگر فرهنگ اجتماعی و مذهبی مردم در هر دوره‌ است. در این بین، حرم مطهر رضوی یکی از این اماکن مقدس محسوب می شود که از زمان شکل‌گیری تشکیلات اداری و توسعه آن در دوره صفویه، به اکرام و اطعام زوار و خادمان پرداخته است. هدف از این مقاله پاسخ به این سوال است که در دوره صفویه، به‌عنوان دوران آغازین شکل‌گیری تشکیلات آستان قدس رضوی، چه نوع غذاهایی و به چه منظور در حرم مطهر رضوی طبخ می‌شد و هزینه موردنیاز آن از کجا تامین می‌گردید. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی-آماری از طریق بررسی اسناد موجود در دوره صفوی، درصدد پاسخگویی به سوالات فوق می باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که غذا در حرم مطهر به‌منظور تغذیه بیماران دارالشفا، اطعام زوار و فقرا و به مناسبت ایام عزاداری و اعیاد در ضیافت‌ها، طبخ می‌شد که با توجه به نوع کاربرد آن، از انواع متفاوتی برخوردار بوده است، به‌طوری‌که تنوع بسیاری در غذاهای مربوط به اعیاد دیده می‌شود که در مقایسه با غذاهای مصرفی در دربار صفوی تقریبا یکسان است. برخی هزینه‌های تهیه غذا از طریق مصارفی که در وقفنامه‌ها به همین منظور تعیین شده بود، تامین می‌شد و برخی دیگر طبق نظر متولی و شاه، از طریق سایر درآمدهای آستان قدس به دست می‌آمد. تنوع غذاها در اسناد موردبررسی نشان می‌دهد که فرهنگ غذایی در دوره صفوی دارای تنوع و از همه نوع مواد غذایی استفاده می‌شده است.

  کلیدواژگان: آستان قدس رضوی، حرم امام رضا(ع)، غذا، وقف، دوره صفوی
 • مانا فرامرزی، حسن نامی، پرستو مسجدی خاک صفحات 35-56

  شاه اسماعیل با پایه گذاری سلسله صفوی و اعلام مذهب شیعه اثناعشری، سیاست جدا سازی ممالک خود از ازبکان و عثمانیان سنی مذهب را در پیش گرفت. شاهان صفوی در دوران حکمرانی، فرمان های بسیاری صادر نمودند، اما در برخی از این فرمان ها با تاکید بر نقر نمودن بر سنگ و برای اطلاع عموم، دستور بر نصب آن در مکانی به اقتضای موضوع فرمان، صادر می شد. در این سنگ‌فرمان‌ها به موضوعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پرداخته شده است. تعداد زیادی از این فرمان‌ها پیرامون موضوعات اقتصادی می باشد که در اکثر نقاط ایران به‌فرمان شاه‌طهماسب اول و شاه‌عباس اول بر سردر مکان‌های پر رفت و آمد که در انظار عموم باشد، نصب گردیدند. در این پژوهش، 9 سنگ فرمان دوره صفوی در شهرهای نیشابور، سبزوار، تربت جام و مشهد موردمطالعه قرار گرفت. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که محل نصب این سنگ فرمان ها کجا بوده و در بردارنده چه موضوعاتی هستند؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که این سنگ فرمان ها عموما در بخش سردر ورودی مساجد نصب‌شده‌اند و موضوعاتی همچون بخشودگی مالیاتی، تخفیف دروازه بانی، منع پیشکش ورود حکام، منع تعدی و منع ورود به خانه های مردم توسط ماموران حکومتی، منع دریافت مزد بابت غسل و دفن مردگان شیعه، حمایت از مشاغل (جماعت فراشان، کهنه‌چینان، گاوکشنده، چوپانان، ماماچه‌گان، مشاطه‌گان، مغنیان، لولیان، شبانان، سودمالان، ترک‌طبیبان، زارع)، حمایت از اقوام مختلف (ابدال‌لو، بغدادلو، هندویان)، ازجمله اهداف صدور این فرمان ها بوده است. همچنین به موضوعاتی همچون مناصب دولتی (وزیر، وزیر خراسان، حکام، دیوان اعلی، مستوفی، داروغگان)، نظامی (قورچیان، غلامان، ملازمان)، طبقات اجتماعی و اداری (سادات، حاکمان، تیول‌داران، همه‌ساله‌داران، مستاجران و صاحبان جامعه) و طوایف مختلف (افغان، بلوچ، ترکمان، ازبکان) اشاره شده است که تا حدودی به ارایه اطلاعاتی از جامعه طبقاتی و اوضاع اقتصادی دوره صفوی پرداخته اند.

  کلیدواژگان: صفویه، خراسان، سنگ فرمان، بخشودگی مالیاتی، طبقات اجتماعی
 • طاهر بابایی، حمیدرضا ثنائی صفحات 57-72

  خراسان در منابع عثمانی، متناسب با دوره نگارش آن‌ها به اشکال متفاوتی بازتاب یافته است. هدف این پژوهش، نمایاندن چگونگی بازتاب داده‌های مربوط به خراسان در منابع ترکی عثمانی است که در آن اطلاعات جدیدی از منابع جغرافیایی عثمانی با تقسیم دوره زمانی متقدم و متاخر، استخراج و بررسی شده است. در این پژوهش، علاوه بر توجه به تفاوت‌های اطلاعات ضبط‌شده در منابع ترکی عثمانی و سیر تحولات آن‌ها، تلاش شده است در سه بخش وضع جغرافیایی خراسان (فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) به توصیف و بررسی اطلاعات منابع تاریخی ترکی عثمانی پرداخته شود. یافته ها حاکی از آن است که در منابع متقدم عثمانی با نمایندگی جهان‌نمای کاتب‌چلبی، توصیف محدوده جغرافیایی خراسان با تفصیل و تکریم همراه بوده است، اما در ادوار متاخر عثمانی، از کم‌اهمیت بودن خراسان و محدوده جغرافیایی آن سخن رفته است. در بعد فرهنگی و اجتماعی، هر دو دسته از منابع، نگاهی گذرا به موضوعاتی نظیر ابنیه، مذهب و مشاهیر داشته‌اند، اما مباحث قومی و زبانی و ارایه آمار و جمعیت از امتیازات منابع متاخر به شمار می‌آید. از حیث پرداختن به اقتصاد خراسان نیز، بازارها به‌طور مشترک کم‌تر مورد اعتنای منابع دو گروه است، اما معادن با وجود تفاوت انواع، در هر دو گروه منابع بازتاب چشمگیری داشته است. توجه به محصولات باغی در منابع متقدم و توصیف منسوجات در منابع متاخر، از مواردی است که به‌رغم برجستگی در هر یک از شاخه‌ها، در منابع گروه دیگر موردتوجه قرار نگرفته است.

  کلیدواژگان: خراسان، جغرافیای تاریخی ایران، جغرافیانویسی عثمانی، تاریخ ایران و عثمانی، جغرافیانگاری
 • عباس رخشانی، اردشیر اسدبگی، سید حسین رئیس السادات صفحات 73-88

  پزشکی نوین از اواخر حکمرانی ناصرالدین شاه قاجار وارد مشهد شد و به‌تدریج مراحل رشد آن تا پایان سلطنت احمدشاه ادامه یافت. هرچند پزشکی نوین در مشهد با مخالفت پیروان طب سنتی روبرو شد، اما به‌مرور زمان، طب نوین جایگاه برتری یافت و طب قدیم خود را با آن هماهنگ ساخت. ازآنجاکه برای یافتن تاریخچه طب نوین در مشهد، نیاز به شناسایی بیماری‌ها و درمان آن‌ها می‌باشد، پژوهش حاضر درصدد است که با شیوه توصیفی-تحلیلی به شناسایی وضعیت پزشکی نوین، بیماری‌های رایج و درمان آن‌ها از هنگامی‌که طب جدید در مشهد موردتوجه قرار گرفت، یعنی از اواخر دوره قاجار- یک دوره زمانی 30 ساله (1344-1313ق)- را موردبررسی قرار دهد. پژوهش حاضر با ارایه تصویری به نقش آموزش‌های نوین در تغییر شیوه‌های درمانی، شناسایی بیماری‌ها، چگونگی ورود و نهادینه شدن پزشکی نوین در مشهد و آگاهی‌های مردم نسبت به بهداشت فردی و عمومی می‌پردازد که به تاسیس مطب‌های خصوصی، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز آموزش پزشکی و امر سالم‌سازی و معاینات و معالجات فردی و گروهی منجر شد. متعاقبا خدمات پزشکی، نتایج قابل‌توجهی برای جامعه مشهد به همراه داشت.

  کلیدواژگان: دوره قاجار، مشهد، بیمارستان ها، بیماری شناسی، آموزش پزشکی، درمان
 • شادی حاجی زاده سعدآباد، هادی وکیلی صفحات 89-107

  بررسی روابط ایران و روسیه، ازجمله موضوعاتی محسوب می شود که در سال‌های اخیر عمدتا از جهت سیاسی به آن پرداخته ‌شده است، اما ضروری به نظر می رسد تا به مناسبات فرهنگی دو کشور نیز مورد توجه قرار گیرد، زیرا در خط سیر این روابط، مسایل فرهنگی از ابعاد سیاسی جدا نبوده‌اند. بعد از برپایی نظام مارکسیستی، تبلیغات دولت شوروی برای ارایه تصویری متفاوت و انقلابی از روسیه، به توسعه تماس‌های فرهنگی بین دو کشور منجر شد. در این بین، خراسان یکی از عرصه‌های این مبادلات فرهنگی بود. پژوهش حاضر با استفاده از روش مطالعات کتابخانه‌ای و تکیه‌بر منابع معتبر آرشیوی و اسناد، بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که مهم ترین اقدامات فرهنگی اتحاد جماهیر شوروی در نیمه نخست دهه 1320ش در استان خراسان چه بود و از انجام چنین فعالیت‌هایی، به دنبال چه اهدافی بوده اند. نتیجه تحقیق گواه آن است که کارگزاران شوروی طی سال های 1326-1320ش در خراسان تلاش داشتند تا با اجرای برنامه‌های متعددی نظیر برپایی جشن‌ها، سخنرانی‌ها، نمایش فیلم، تاسیس انجمن‌ها و برگزاری مسابقات ورزشی، به علاقمندسازی و جذب ایرانیان بپردازند و با نمایش نظام شوروی به‌عنوان دولتی خدمتگزار و دارای حسن نیت، زمینه همکاری‌ها و ارتباطات گسترده‌تر شوروی با ایران را فراهم سازند و به حضور نامشروع نظامی در استان خراسان مقبولیت بخشند. فعالیت های فرهنگی شوروی در خراسان، تحولی بود که پس از مرحله اول کنش‌های فرهنگی، به استمرار و توسعه تبادلات همه‌جانبه این دو دولت، در سال‌های بعد منجر شد.

  کلیدواژگان: روابط فرهنگی، شوروی، خراسان، دهه 1320ش، پهلوی دوم
|
 • mahmoud mehmannavaz Pages 1-16

  Shah Tahmaseb, the second Safavid king, due to the infancy of this government, needed to establish his spiritual position among the Shiites. The Razavi shrine had a prominent spiritual status among Muslims, especially Shiites. This study includes the developments and the changes taken place with the focus on the Razavi shrine in the period of Shah Tahmaseb. It seeks to answer the following question: How is it possible to describe and explain the spiritual and religious status of the Razavi shrine during this period? By examining components such as; Pilgrimage, recourse, vows, endowments, and burial of elders near the Razavi shrine it can better understand the high spiritual and religious status Of shrine during the reign of Shah Tahmaseb. In addition to religious and spiritual aspects And since Razavi shrine was the only shrine of the Imams in the realm of Shah Tahmaseb, it had a special validity in the policies of this king. The Shah and the courtiers have tried to prove their devotion to this holy shrine by resorting to various methods. This study aims to address the following issues: the place of pilgrimage and recourse to Imam Reza, endowments and vows of the Razavi shrine in this historical period, the position of the Razavi shrine among neighboring governments, the role of the Razavi shrine in the decisions of Shah Tahmaseb and Finally, the buried near the Razavi shrine. Research methodology is historical - analytical using library method to gather the data. Research materials are based on the historical sources of the Safavid era through the findings of sources of inference, explanation and analysis. 

  Keywords: Razavi shrine, Holy Mashhad, Shah Tahmaseb, Safavids, Astan Quds Razavi
 • Zahra FatemiMoghadam, Elahe MahboubFarimani Pages 17-34

  boarding variations and styles in holy shrines indicate the culture and ritual of people in each era. One of these places is Imam Reza Holy Shrine, an organization and developing in the Safavid Period which has fed servants the Pilgrim of Eighth Shia Imam. The main goal of this article is to answer these questions: Which kind of food had been prepared for different ceremonies? Who supplied financial resources? In Safavid Era, as establishing a time for Astan e Ghods Razavi. In this research, we apply a descriptive statistical approach in Safavid’s archival documents and library materials to answer the questions mentioned above. Research outcomes indicate foods had been preparing for poor people and the patients in Imam Reza’s Dar-o-Shafa. Furthermore, special foods were cooked in special ritual celebrations and mourning. Depending on the type of application, it has different types. For Instants, the foods for special ritual celebrations were nearly the kingdom’s foods, and they were various. Some of the financial resources were funded by endowments, which were allocated to feeding. Other supply from other Astan e Ghods incomes with considering Shah and Trustee opinion. Reviewing documents implies foods in the Safavid Period were diverse, and many types of foods were served in that period.

  Keywords: Astan-e-Ghods Razavi, Imam Reza’s Holy Shrine, Endowment, Safavid Period
 • mana faramarzi, Hassan nami, Parastoo masjedikhak Pages 35-56

  Shah IsmailⅠ founded the Safavid Empire. Announcing the Twelve Shiite religion, he separated his country from the Uzbeks and Sunni Ottomans. Safavid rulers had issued many charges during their kingship, but some of these charges were specially carved on the stones and, according to the subjects of the charges installed in the proper places in order to inform the public. These charges include a variety of issues such as social, cultural. and economic ones. Many of these lithographs were about financial problems and were installed in crowded places by order of Shah Tahmasb Ⅰ and Shah Abbas Ⅰ. In this study, 9 lithographs of the Safavid period were investigated in Neishabur, Sabzevar, Torbate-Jam, and Mashhad. The research questions are: 1) what are the subjects of the lithographs of Neishabur, Sabzevar, Torbate-Jam, and Mashhad? And 2) where were the places of the installation of these lithographs? The results of this study showed that the subject of a large number of lithographs is related to national tax exemption, discount to the city’s gate guards, prohibition of entering to the houses of people by state forces, prohibition of receiving money for Shiite burial, supporting the tribes (including Abdal-Lou, Baghdadlou and Hendouyan), and supporting business owners (like Jamaate Farashan, Gav Koshan, kohne chian, Mashategan, Tork Tabiban, Soudmalan, Shabanan, Lolian, Moghanian, Mamachegan). These lithographs also refer to court positions and ministerial posts (the minister of Khorasan, Mostofian) military positions (like Ghurchian), and social and administrative classes (like Sayyids, rulers, feudalism, Hamesaldaran, tenants) whci provide a valuable source of information for understanding the social and economic situations of the society in Safavid period. At last, these lithographs were generally installed in the entrance section of mosques.

  Keywords: Safavid, inscription, Khorasan, national tax exemption, social classes
 • taher babaei, Hamidreza sanaei Pages 57-72

  Historical and geographical data related to Khorasan, are reflected in Ottoman sources, constitute the primary source of information for this research. In this context, the Turkishness of these sources is the feature of data gathered for this study. In addition to examining differences in the information of Ottoman Turkish sources and its process of transformations and changes, this study, relying on Turkish sources, has been studied in three parts: the geographical situation, the cultural and social situation, and finally, the economic situation of Khorasan. The results suggested that in the early Ottoman sources, which are represented by Kâtip Çelebi’s Cihannüma, Khorasan’s geographical borders have been described with grandeur and in detail. Still, in the late Ottoman era, Khorasan and its geographical area are portrayed insignificantly. From a cultural and social standpoint, both sources have taken a glance at issues such as monuments, religion, and prominent Persons. Still, ethnic and linguistic issues and the presentation of population statistics are among the strengths of recent sources. As far as the economy of Khorasan is concerned, markets are less scantly addressed in both resources, but the mines, despite some discrepancy in types, have been highlighted in both sources. A focus on horticultural products in earlier, and the description of textiles in later sources are among points that, despite prominence in one source, have been overlooked in the other. In general, the Ottoman view of Khorasan has undergone extensive changes over the centuries, as manifested in the early or late Ottoman sources. There is even information about Khorasan that is not absent in other sources

  Keywords: Khorasan, Historical Geography of Iran, Ottoman Geography
 • AbbasRakhshani, Ardeshir Asadbegi, Hossein Raees al Sadat Pages 73-88

  Modern medicine entered Mashhad at the beginning of fourteen century A.H. and its development continued to the end of the Ahmad Shah Qajar dynasty. Even though, modern medicine followed by the contrary of some traditional followers, but gradually traditional medicine matched itself with modern medicine. So the perception of modern medicine in Mashhad needs to the detection of common diseases and their treatment. This article is written in descriptive and analytical method and its aim is to cognition of modern medicine, Common diseases, and their treatment. This article debates that modern teaching has a special role in the modern treatment and new methods, then it emphasizes people’s awareness of Personal and general hygiene which leads to the Establishment of private clinics, infirmaries, hospitals, the center of medical teaching, modern health checkup and treatment in Mashhad. Therefore, Modern medical services lead to significant results for the society of Mashhad. 

  Keywords: Qajar era, Mashhad, Hospitals, Detection, medical teaching, treatment
 • shadi hajizadehSadabad, Hadi Vakili Pages 89-107

  The study of Iran-Russia relations is an issue that has been addressed in recent years, mainly politically, but it is necessary to pay attention to the cultural relations between the two countries, because in the course of relations between the two, cultural issues have not been separated from the political dimension. After the establishment of the Marxist system, the Soviet government's propaganda to present a different and revolutionary image of Russia led to the development of cultural contacts between the two countries. Meanwhile, Khorasan was one of the areas of these cultural exchanges. The present study, using the method of library studies and relying on authoritative archival sources and documents, aims to answer the question: What were the most important cultural activities of the Soviet Union in the first half of the 1320s in Khorasan province and what are the goals of cultural activities in Khorasan? The results of the research show that during the years 1320-1326 in Khorasan, Soviet agents tried to attract Iranians by performing various programs such as: holding celebrations, lectures, showing films, establishing associations and holding sports competitions, and with demonstrating the Soviet system as a service-oriented and well-intentioned state successfully, pave the way for wider Soviet cooperation and communication with Iran, and accept its illegitimate military presence in Khorasan Province. Soviet cultural activities in Khorasan were a development which, after the first stage of cultural activities, led to the continuation and development of comprehensive exchanges of governments in the following years.

  Keywords: Cultural Relations, Soviet Union, Khorasan, 1320s, Pahlavi II