فهرست مطالب

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - پیاپی 103 (زمستان 1399)
 • پیاپی 103 (زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/11/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غلامرضا فدائی* صفحات 589-595
 • مریم حسن زاده، میترا صمیعی*، محمد زره ساز صفحات 597-628
  هدف

  رویکرد ایفلا در حرکت به سمت تدوین رهنمودهای کیفی بیشتر، بررسی قابلیت پیاده سازی این رهنمودها در کشورهایی است که از آن ها استفاده می کنند. پژوهش حاضر با هدف استخراج رهنمودهای کیفی مرتبط و بررسی قابلیت پیاده سازی آن ها در بافت کتابخانه های عمومی ایران انجام شده است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام از نوع آمیخته (ترکیبی اکتشافی متوالی) است. در بخش کیفی، با روش گروه کانونی به بررسی رهنمودهای ایفلا و تهیه سیاهه وارسی برای دسته بندی رهنمودها و تعیین گروه های ارزیابی کننده انجام شد. جامعه پژوهش در این بخش شامل 5 نفر از متخصصان تدوین استاندارد در کشور بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی، ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه بود. جامعه پژوهش در این بخش 4 گروه ارزیابی کننده استانداردهای ایفلا در نهاد کتابخانه های عمومی کشور بودند که شامل 80 نفر از مدیران و کارشناسان سازمانی، 111 نفر کتابدار، 21 نفر متخصص، و 342 نفرکاربر و در مجموع 559 نفر بودند. هر گروه با روش نمونه گیری و استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعیین شدند. با توزیع پرسش نامه ها در میان 4 گروه ارزیابی کننده، جمع آوری داده ها انجام شد. تعداد پرسش نامه های بازگشتی از مدیران و کارشناسان سازمانی 81 پرسش نامه، کتابداران 110 پرسش نامه، متخصصان 21 پرسش نامه، و کاربران 342 پرسش نامه است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، درصد فراوانی و میانگین ها و آزمون کروسکال والیس با استفاده از نرم افزارهای اکسل و اس پی اس اس انجام شده است.

  یافته ها

  در بخش کیفی این پژوهش، از رهنمودهای مختلف ایفلا در 12 حوزه خدمات و برنامه های کتابخانه های عمومی برای گروه های مختلف جمعیت خدمت گیر، استخراج و در سیاهه وارسی در گروه کانونی تایید شد. از مجموع 12 رهنمود (51 گزاره رهنمودی) بررسی شده، به طور کلی در 8 رهنمود از نظر گروه های ارزیابی کننده، بیشترین درصد فراوانی به «قابلیت پیاده سازی دارد» تعلق گرفته و در 4 رهنمود، بیشترین درصد فراوانی به «قابلیت پیاده سازی مشروط دارد» تعلق گرفته است. یافته ها در بخش کمی و مقایسه میان 4 گروه در گزاره های مشترک با استفاده از آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس نشان داد که اختلاف معناداری میان دیدگاه های گروه های ارزیاب در سه گروه کتابداران و متخصصان و مدیران و کارشناسان سازمانی وجود ندارد و این گروه ها نظرات یکدیگر را تایید می کنند؛ اما بین دیدگاه این گروه ها و کاربران اختلاف معنادار وجود دارد. برای افزایش قابلیت پیاده سازی رهنمودهای ایفلا در کتابخانه های عمومی ایران راهکارهایی ارایه شده است. بازبینی یا تجدیدنظر در برخی دستورالعمل ها، شناخت جمعیت خدمت گیر، نیازسنجی کاربران، ایجاد کارگروهی متشکل از مدیران، کتابداران، متخصصان و کاربران در تنظیم و طراحی فعالیت های کتابخانه از جمله این راهکارها است.

  اصالت/ارزش

  بررسی منابع و پژوهش های مختلف داخلی و خارجی نشان داد که تاکنون پژوهشی به مدون سازی رهنمودهای کیفی ایفلا در زمینه خدمات و برنامه های کتابخانه های عمومی و بررسی قابلیت پیاده سازی آن ها از دیدگاه گروه های سیاست گذار و متخصص و ذی نفع نپرداخته است. یافته های این پژوهش می تواند در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها در ارایه و اجرای خدمات و برنامه ها و تدوین استانداردها برای کتابخانه های عمومی مفید باشد.

  کلیدواژگان: استانداردهای ایفلا، کتابخانه های عمومی، قابلیت پیاده سازی، خدمات و برنامه ها، ایران
 • پریناز بابایی*، سمیه قویدل، نصرت ریاحی نیا صفحات 629-664
  هدف

  اینفوگرافی ها از جمله رسانه های ارتباطی و اطلاعاتی قدرتمند در تعامل انسان و اطلاعات و انتقال موفق پیام ها قلمداد می شوند. هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای اینفوگرافی هایی با موضوع خواندن که در وبگاه پینترست منتشر شده بر اساس مدل ارتباطی لاسول به منظور دستیابی به شناخت عمیقی از این رسانه ها است.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع کیفی است که در آن از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی استفاده شده است. جامعه پژوهش حاضر متشکل است از 30 اینفوگرافی با موضوع خواندن که بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA2020، کدگذاری و تجزیه و تحلیل اینفوگرافی ها و ترسیم ابر واژگانی انجام شد؛ سپس، بر اساس کدهای ایجادشده، مدل های نظری گوناگون، و همچنین مدل های سلسله مراتبی برای تشکیل جدول مولفه ها و مقوله ها ساخته شد. در نهایت، مخاطب، محتوا و نقش اینفوگرافی ها در ترویج خواندن شناسایی شد.

  یافته ها

  اینفوگرافی های منتشر شده در قلمروی خواندن عمدتا در زمینه  فواید و اهمیت خواندن، دلایل علمی برای خواندن، شیوه های علاقه مند کردن کودک به خواندن، روش هایی برای چگونه خواندن با کودک و نظایر آن بودند. نقش اینفوگرافی ها شامل آگاهی بخشی، اطلاع رسانی، هدایت کنندگی، مروج و مبلغ بودن است. مدل مخاطب این پژوهش نشان داد که اغلب مخاطبان اینفوگرافی های خواندن والدین هستند. مدل محتوا اطلاعات غنی و سودمندی را در اختیار والدین به منظور ترویج خواندن در میان کودکان می گذارد. مدل تاثیر نشان دهنده نقشی است که اینفوگرافی های خواندن برای مخاطبان خود ایفا می کنند.

  اصالت/ارزش

  طرح پژوهش حاضر بر مبنای مدل ارتباطی لاسول در پی شناخت مخاطب، محتوا و تاثیر اینفوگرافی های خواندن بود. اینفوگرافی های ایستا در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت. بنابراین، این پژوهش مسیر تازه ای برای اکتشاف اینفوگرافی ها به منزله رسانه های اطلاعاتی جذاب و تاثیرگذار در زمینه های موضوعی مختلف باز می کند.

  کلیدواژگان: خواندن، اینفوگرافی، مدل ارتباطی لاسول، پینترست، تحلیل محتوا
 • اسماعیل وزیری*، منصوره فیض آبادی، احمد دلبری، ایوب سخایی صفحات 665-695
  هدف

  جمعیت دنیا به سمت سال خوردگی پیش می رود. بر اساس پیش بینی های انجام شده، به نظر می رسد که رشد جمعیت سالمندان ایران از 8 درصد از کل جمعیت کشور در سال 2015 به حدود 33 درصد در سال 2050 برسد. از همین رو، وجود مراکزی که بتوانند پاسخ گوی نیازهای سالمندان باشد ضروری به نظر می رسد. یکی از مراکزی که نقش مهمی در ارایه خدمات به سالمندان دارند کتابخانه های عمومی هستند. شناسایی نیازهای متنوع سالمندان می تواند موجب موفقیت طراحی و برنامه ریزی خدمات کتابخانه های عمومی به آن ها شود. این پژوهش با هدف شناسایی نیازها و خدمات موردانتظار سالمندان از کتابخانه های عمومی ایران انجام شده است.

  روش

  پژوهش حاضر با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار و  تحلیل محتوای کمی به منظور شناسایی مقوله ها و شمارش فراوانی واحدهای تحلیل، به شناسایی نیازها، خدمات و برنامه های موردانتظار سالمندان در کتابخانه های عمومی با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته پرداخته است. جامعه آماری پژوهش را 25 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی، سالمندان و مراقبان آن ها تشکیل دادند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA12.3 بر اساس واحدهای معنایی (جمله) تحلیل شدند.

  یافته ها

  تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه به شناسایی شش مقوله شامل منابع، خدمات و برنامه ها، دسترس پذیری، تعیین نیاز، مشارکت، سیاست گذاری و برنامه ریزی، نیروی انسانی و بازاریابی و تبلیغات منجر شد. یافته ها نشان داد که در مقولات مزبور موارد زیر بیشتر از سایر موارد مورد توجه سالمندان قرار گرفته است: در مقوله نیروی انسانی، موضوع آموزش؛ در مقوله تعیین نیاز، شناسایی انواع نیازها؛ در مقوله تبلیغات و اطلاع رسانی، استفاده از روش های سنتی تبلیغات؛ در مقوله دسترس پذیری، ساختمان و فضای کتابخانه؛ در مقوله سیاست گذاری، استفاده از سالمندان داوطلب در برنامه های کتابخانه؛ و در مقوله خدمات، منابع و برنامه ها، برنامه های ارایه شده در محل کتابخانه. یافته ها همچنین حاکی از آن است که شناسایی خدمات موردنیاز سالمندان و توجه به نیازهای متنوع و پیچیده آن ها و تامین این نیازها از طریق کتابخانه های عمومی می تواند به استقلال سالمندان کمک کرده و باعث مشارکت فعال سالمندان در جامعه شوند. علاوه بر این، تعامل و همکاری کتابخانه های عمومی با سایر سازمان های ذی نفع حوزه سالمندی، آموزش مهارت های ارتباط با سالمندان به کتابداران، تدوین خط مشی مناسب، بودجه، و تدارک تجهیزات و تسهیلات موردنیاز آن ها به بهبود خدمات و برنامه های موردنیاز سالمندان کمک می کند.

  اصالت/ارزش

  طراحی خدمات، منابع و برنامه های موردنیاز سالمندان و دسترسی مناسب به کتابخانه از جمله اولویت های مهم سالمندان برای استفاده از کتابخانه های عمومی است. ازاین رو، با توجه به احتمال رشد جمعیت سالمندان در آینده، ضروری است سیاست، برنامه و بودجه مناسبی برای این خدمات در نظر گرفته شود. استفاده بهتر از خدمات کتابخانه توسط سالمندان مستلزم در نظر گرفتن ویژگی های خاص دوره سالمندی است و تدارک این تسهیلات باعث جذب بیشتر سالمندان به کتابخانه ها می شود.

  کلیدواژگان: سالمندی، سالمندان، کتابخانه های عمومی، خدمات کتابخانه ای، ایران، نیازها
 • لیلی سیفی*، محسن آیتی صفحات 697-721
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر استفاده از شبکه پیام رسان تلگرام  بر عادت مطالعه دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی انجام شده است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش های شبه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی است که در سال تحصیلی 1396-1397 مشغول به تحصیل بودند. برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. به منظور سنجش عادت مطالعه آزمودنی ها از مقیاس عادت های مطالعه پالسانی و شارما (1989) استفاده شد. برای اجرای مداخله متغیر مستقل، پروتکلی مبتنی بر مبانی نظریه راجرز طراحی، و به گروه آزمایش آموزش های لازم ارایه شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد تفاوت معناداری بین میانگین عادات مطالعه در گروه آزمایش و گروه کنترل وجود ندارد. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که استفاده از شبکه پیام رسان تلگرام تاثیر معناداری بر عادات مطالعه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان نداشته است. تحلیل یافته ها نشان می دهد که دانشجویان در عمل، خواندن از طریق شبکه های پیام رسان را دشوار می بینند، و احتمال تاثیرگذاری شبکه پیام رسان تلگرام می تواند از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت دانشجویان در استفاده از این شبکه ها افزایش یابد.

  اصالت/ارزش

  پژوهش حاضر تاثیر معناداری استفاده از شبکه پیام رسان تلگرام مبتنی بر تلفن همراه را بر عادت مطالعه دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان بررسی کرده است. این پژوهش با توجه به اینکه برای رسیدن به نتیجه از روش شبه آزمایشی بر مبنای نظریه راجرز استفاده کرده است دارای نوآوری روش شناختی و بافتی است.

  کلیدواژگان: تلگرام، عادت مطالعه، خواندن دیجیتال، نظریه راجرز، دانشگاه فرهنگیان
 • خسرو رشید*، امیر سلطانی، رسول کردنوقابی، کامبیز کریمی صفحات 723-750
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مهارت های مطالعه آزاد بر عادات مطالعه، نگرش به مطالعه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در سال تحصیلی 1395-1396 انجام شد، به طوری که دانش آموزان با حوزه های گوناگون دانش در قالب قرار دادن یک ساعت مطالعه آزاد هفتگی آشنا می شوند.

  روش

  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل آموزشگاه شهدای سولان شهر همدان در سال تحصیلی 1395-1396 به تعداد 98 نفر بود. برای انتخاب نمونه، نخست از میان تمامی پایه ها، پایه هفتم به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شد که تعداد دانش آموزان این پایه 40 نفر (هر کلاس 20 نفر) بود و دو کلاس به صورت تصادفی به عنوان گروه آزمایش و گواه گزینش شدند. پس از اجرای پیش آزمون روی هر دو گروه، مهارت های مطالعه آزاد در هفته به مدت 11 جلسه (60دقیقه ای) در یازده هفته متوالی، به گروه آزمایش آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد؛ پس از اتمام دوره آموزشی بلافاصله از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. تحلیل داده ها با روش تحلیل کوواریانس انجام گرفت.

  یافته ها

  یافته های به دست آمده نشان داد که عادات مطالعه، نگرش به مطالعه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در گروه آزمایشی به طور معناداری افزایش یافته است، در حالی که گروه کنترل تغییر معناداری نداشته است.

  اصالت/ارزش

  در پژوهش حاضر، مهارت های مطالعه آزاد با تاکید بر گنجاندن یک ساعت مطالعه آزاد طراحی و تدوین شد. بر اساس نتایج این پژوهش، می توان تاثیر مهارت های مطالعه آزاد را با در نظر داشتن شرایط تحصیلی در هر پایه مورد بررسی بیشتر قرار داد، و از یافته ها برای غنی سازی برنامه های مرتبط با پیشرفت تحصیلی در مدارس استفاده کرد.

  کلیدواژگان: مطالعه آزاد، عادات مطالعه، نگرش به مطالعه، پیشرفت تحصیلی
 • محمد مهدی ذوالفقارزاده*، علی ذاکری، فاطمه زهرا گیلانی نژاد، سینا صداقت باغبانی، حامد نصرالهی، سینا میاری صفحات 751-785
  هدف

  هدف از این پژوهش ترسیم آینده های ممکن پیش روی کتابخانه های عمومی ایران از نظر کتابداران، مدیران و اعضای منتخب است.

  روش

  در پژوهش حاضر، با تمرکز بر روش سناریونگاری و رویکرد شبکه جهانی کسب وکار در آن، روندهای محیطی موثر بر آینده کتابخانه های عمومی مورد دیدبانی قرار گرفته، و سپس با استفاده از روش کارگاه های آینده و با رویکردی مبتنی بر اقدام پژوهی مشارکتی و بهره مندی از نظرات کتابداران و مدیران منتخب و نیز اعضای فعال منتخب کتابخانه ها (در پنج کارگاه) به ترسیم سناریوهای ممکن پیش روی آینده کتابخانه ها پرداخته شده است.

  یافته ها

  در هر کارگاه، گروه های پنج گانه بر اساس انتخاب دو عدم قطعیت کلیدی، در مجموع، به طراحی 25 دسته سناریوی چهارگانه اقدام کردند. تیم پژوهش نیز از تجمیع و پالایش ذهنیت گروه ها به چهار سناریو بر اساس تلاقی دو عدم قطعیت پربسامد دست یافت که عبارت اند از: 1) شیوه مالکیت/ حکمرانی متمرکز یا نامتمرکز و 2) نقش محوری کتاب یا تجربه کاربر. سناریوی تلفیقی اول با عنوان دانش رانی کتابخانه ای تجربه گرا را در فضای حاکمیت دولتی توصیف می کند. سناریوی تلفیقی دوم کتابداری است و یک کتابخانه کتاب گرا را در فضای حاکمیت دولتی به تصویر می کشد. سناریوی تلفیقی سوم دانش یابی نام دارد و یک کتابخانه تجربه گرا با حاکمیت خصوصی را توصیف می کند. سناریوی تلفیقی چهارم با عنوان کتاب کاری یک کتابخانه کتاب محور است و در فضایی که بخش خصوصی حاکم است به فعالیت می پردازد.

  اصالت/ارزش

  پژوهش هایی که به ویژه در ایران در حوزه آینده کتابخانه های عمومی صورت گرفته و در آن ها از رویکرد سناریونگاری بهره گرفته شده است تاکنون رویکرد کارگاهی و اقدام پژوهی مشارکتی این پژوهش را مدنظر قرار نداده اند.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، سناریونگاری، اقدام پژوهی مشارکتی، روندپژوهی
|
 • Gholamreza Fadaie* Pages 589-595
 • Maryam Hassanzadeh, Mitra Samiei*, Mohammad Zerehsaz Pages 597-628
  Purpose

  IFLAchr('39')s approach is to move towards developing qualitative guidelines and examining the feasibility of implementing these guidelines in the countries using them. The present research has been conducted with a view to formulating the related qualitative guidelines and surveying the feasibility of their implementation in the context of Iranchr('39')s public libraries.

  Method

  The current research is an applied study in terms of purpose, which applies an exploratory sequential mixed method. In the qualitative part, IFLA guidelines were investigated using the focus group method and a checklist was made in order to categorize the guidelines and to determine the evaluating groups. In this part, the research sample consisted of 5 experts in the development of Iranchr('39')s standards that were selected using the purposeful sampling method. In the quantitative part, the tool for data collection was a questionnaire. In this part, the statistical population were composed of 4 groups evaluating IFLA standards in Iranchr('39')s public libraries, who consisted of 80 managers and organizational specialists, 111 librarians, 21 experts, and 342 users amounting to 559 people in total. Each sample group was determined using the sampling method and Krejcie & Morgan table. Data were collected by distributing questionnaires among 4 evaluating groups. 81 questionnaires were returned by managers and organizational specialists, 110 ones by librarians, 21 ones by experts and 342 ones by users. Data analysis was carried out using the descriptive and inferential statistics. Excel and SPSS software packages were employed to calculate the frequency rates, averages and to perform the Kruskal-Wallis test.

  Findings

  In the qualitative part of this research, different IFLA guidelines in 12 areas of public libraries` programs and services for various classes of user community were drawn on and confirmed in the checklist of focus group. Totally, out of 12 guidelines (51 guideline statements) appraised by 4 evaluating groups, 8 guidelines can be implemented in Iranchr('39')s public libraries and the remaining 4 groups can be implemented under certain conditions. The findings of the quantitative part and a comparison drawn among the 4 groups on common statements using the non-parametric Kruskal-Wallis test showed that there is no significant difference between the views of evaluating groups, namely librarians, experts, managers and organizational specialists; However, a significant difference was found between the above-mentioned groups and users. To increase the feasibility of implementation IFLA guidelines in Iranchr('39')s public libraries, some remedies are put forward, including: revising and correcting some instructions, learning about the population of users, assessing the user needs, setting up a task-force consisting of managers, librarians, experts and users to develop and regulate library activities.

  Originality/value

  The review of relevant literature in Iran and abroad showed that no research has already been conducted in order to codify IFLA qualitative guidelines in the field of public librarieschr('39') services and programs or to look into the feasibility of IFLA guidelineschr('39') implementation from the point of view of policy-makers and the relevant specialists. The findings of this research can help us with decision-making and policymaking in delivering implementing services and programs as well as in developing standards for public libraries.

  Keywords: IFLA standards, Public libraries, Feasibility of implementation, Services, programs, Iran
 • Parinaz Babaei*, Somayeh Ghavidel, Nosrat Riahinia Pages 629-664
  Purpose

  Infographics are considered a powerful communication and information medium in human-information interaction as well as in successful transmission of messages. The aim of the present study is to arrive at a model or framework based on the content of infographics published about reading, to discover and identify their content and also to introduce the capabilities and attractiveness of infographics as an interactive medium. It seeks to examine for whom and for what purpose these media are published, what their content is and what effects the reading infographics have on the target audience.

  Method

  The present study is a qualitative one in which the qualitative content analysis method was used. The study population consists of 30 reading infographics published on the Pinterest website. All infographics were transferred to MAXQDA2020 software and then the content coding of each infographic began. These codes were then analyzed and modeled. Using the visualization package of the above-mentioned software and drawing the word cloud, various theoretical models of the generated codes as well as hierarchical ones were built to form the table of components and categories. Finally, the target audience, content and role of the infographics in promoting reading were identified.

  Findings

  Various models and frameworks can be built based on the research findings. The first model is the target audience model, in the sense that the audience of these media were primarily parents. Since the aim of these infographics is to promote reading among children, they have targeted parents as their audience. The second model can be drawn according to the content of the infographics. The content of these infographics is very diverse and a variety of models can be built according to it. Reading benefits, reasons to read, boyschr('39') reading habits, reading strategies for the children, fast reading strategies, reading levels, reading in the new age, the strategy of reading aloud books to encourage a child to read, ways to encourage reading, benefits of reading for the pleasure, promoting and encouraging reading among children and adolescents, reading benefits for the brain, and the importance of and reasons for reading and reading aloud books were among the most important topics addressed by these infographics. The third model is built on the role and influence of the infographics. The role of these media can be categorized as: informative, directive, notifying, promoting and propagandistic.

  Originality/value

  The findings indicated that the infographics published in the field of reading are replete with rich and useful information providing guidance to parents in encouraging children to read. Furthermore, the present study was the first to examine the content of infographics as emerging and influential media in Iran and abroad. It focused on the subject of infographics from the perspective of the communication sciences (Harold Lasswellchr('39')s model). Using the present research approach, one is able to carry out various studies in different fields as well as to analyze infographics with other topics by using the content analysis method and other communication models.

  Keywords: Reading, Infographic, Lasswell's communication model, Content analysis
 • Esmaeil Vaziri*, Mansoureh Feizabadi, Ahmad Delbari, Ayoub Sakhaei Pages 665-695
  Purpose

   The world population is growing older. According to the previous anticipations, it seems that Iranchr('39')s elderly population continues to increase dramatically in the future. While 8% of the total Iranian population was the aged people in 2015, it is expected to increase by nearly 33% of Iranchr('39')s population by 2050. Therefore, the existence of the centers to fulfill the needs of the elderly is a matter of great importance. Among all these centers, public libraries play a vital role in providing services to the elderly. Identifying the various needs of the elderly can lead to success in both designing and planning services offered by public libraries to them. This study thus aims at identifying the services expected by the elderly from public libraries in Iran. 

  Method

  The present study, by using the qualitative and quantitative content analysis in order to identify themes and count the frequency of the analysis units, identified the needs, services of Iranian public libraries for the elderly through conducting semi-structured interviews. The sample of study included 14 librarians working in public libraries and 11 elderly people and caregivers that were selected purposefully. Data were analyzed using the MAXQDA12.3 based on the analysis units (sentence).

  Findings

   The analysis of the interviews revealed six categories. According to the frequency of intervieweeschr('39') opinions, the following categories were extracted: library resources, services, and plans, accessibility, needs determination, contribution to policy-making and planning, staffing, and marketing and advertising. The higher frequency of each category was found in: implementing plans on-site at library, the issues concerning librarychr('39')s building and space, identifying various needs, training the librarians, traditional ways of marketing and advertising, and involving the volunteer elderly people in the library programs. 42 percent of all identified codes referred to the categories of the required sources, services and plans for the elderly. Identifying elderlychr('39')s required services, considering their complex needs and providing them through public libraries can help the elderly to maintain their independence and to have an active role in contributing to the society. Moreover, interaction and cooperation between public libraries and other organizations supporting the elderly, training librarians in the skills of communication with the elderly, appropriate policy making in acquisition, budgeting, and providing the necessary equipment and facilities can improve the programs and services old people need.

  Originality/value

  library resources, services, and plans and accessibility of the library were the two significant priorities expected by the elderly from the public libraries. For this reason, considering that the old age population is likely to grow in the future, it is necessary to provide appropriate policies and budgeting plans to offer more desirable services. Better use of library services by the elderly requires considering the peculiarities of old age. Providing these facilities leads to attracting a few more people to the libraries.

  Keywords: Aged, Elderly people, Public libraries, Library services, Iran, Needs
 • Leili Seifi*, Mohsen Ayati Pages 697-721
  Purpose

  Since today the use of mobile phones is extremely widespread, and individuals with different age groups and social classes devote a considerable amount of time to using these social networks, training the use of these networks can provide a platform for improving reading habits among young people. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of Telegram messenger networks on the reading habits of the student teachers of Farhangian University of South Khorasan Province.

  Method

  The current research is an applied study in terms of purpose and a quasi-experimental one in terms of data gathering method, using a pretest-posttest design on an experimental group and a control group. The research population included all the student teachers of Farhangian University of South Khorasan Province who studied in the academic year of 2017-2018. Student teacherschr('39') reading habits were measured using the Palsani and Sharma (1989) study habits questionnaire. The reliability coefficient of the questionnaire was 0.70. Based on the aim of the present study, Telegram was considered a context to study the reading habits of student teachers and a protocol based on the framework of Rogers Innovation Theory was designed and then the experimental group was given the necessary training.

  Findings

  The results show that there no significant difference between the mean scores of reading habits of the experimental group (mean=6/43, SD= 21/43) and control group (-1/58, SD=18/83) (t=-1/58, p=0/12). An analysis of the findings reveals that students actually find it difficult to read through mobile-based messaging networks, and therefore it can be concluded that increasing the level of knowledge and skills of students in using these networks can increase the probability of its impact in reading. The results also showed that although mobile-based messaging networks have many capabilities in the exchange of information, educational goals, development and promotion of reading culture, in the present study, they had no effect on the reading habit of the student teachers of Farhangian University. It seems that due to the lack of student teacherschr('39') knowledge, they have not acquired the skills required to use this platform for improving reading habits. Student teachers also find it difficult to read through messenger networks. Therefore, they need a structured education in this area as the main requirements enabling them to use this platform for studying and exchanging scientific information.

  Originality/value

  Considering that previous research used the quantitative research approach, the present study has a methodological innovation implemented in the context of the Farhangian University in South Khorasan Province.

  Keywords: Telegram, Reading habit, Digital reading, Rogers’s theory, Farhangian University
 • Khosro Rashid*, Amir Soltani, Rasool Kord Noghabi, Kambiz Karimi Pages 723-750
  Purpose

  Since nowadays study is one of the most important tools of human communication with the world around us, advanced systems not only encourage individuals to study the textbook, but also lead them to free book reading; However, a comparison of statistics of the amount of free book reading shows that the status of study in our country is lower than other developed countries. Having wrong reading habits and a lack of access to books is among the deterrents to free book reading. Therefore, the main problem of this study is whether free book reading skills affect reading habits, attitudes toward reading, and academic achievement of high school male students.

  Method

  This research was carried out by using a half-experimental design consisting of a pretest-posttest on an experimental group and a control group. The statistical population included all male students studying at the Shohadaye Solan School of Hamadan city in the 2017-2018 academic year, numbering 98 students. To select the sample, from all grades, the seventh grade was selected by the purposeful sampling method. The number of students in this grade was 40 and two classes were randomly selected as the experimental and control groups. The study questionnaires included Palsani and Sharmachr('39')s (1982) study habits questionnaire with a retest reliability of 0.88 and criterion-dependent validity of 0.74 (FereidouniMoghadam and Cheraghian, 2009), and questionnaire of researcher-made attitudes toward reading with the Cronbachchr('39')s alpha of 0.83. The construct validity of the questionnaires showed the high fit of the model of the research. Academic achievement was also measured by the total grade point average of the students. The first-semester grade point average was used as a pre-test and the second-semester grade point average was used as a post-test. The free book reading skills were taught to the experimental group during 11 sessions (each one lasting 60 minutes) in eleven consecutive weeks and the control group did not receive any training. At the end of the training course, a post-test was performed in both groups. The data was analyzed by using an analysis of covariance using SPSS software version 22.

  Findings

  The results of analysis of covariance indicated that free study has a positive effect on the studentschr('39') reading habits (F = 7.08, P < 0.05), studentschr('39') attitudes toward reading (F = 13.61, P < 0.05) and their academic achievement (F = 10.84, P < 0.05).

  Originality/value

  Findings showed that free book reading skills had a significant effect on students chr('39')reading habits, studentschr('39') attitudes toward reading, and their academic achievement. Free book reading makes studentschr('39') minds more active by raising their level of thinking. Thus, they will be able to learn the lessons better. Based on the results of this research, the effect of training free book reading skills can be further examined by considering the educational conditions in each grade, findings can also be used in order to enrich the programs related to academic achievement in schools.

  Keywords: Free book reading, reading habits, Attitude toward reading, Academic achievement
 • Mohammad Mahdi Zolfagharzadeh*, Ali Zackery, Fateme Zahra Gilani Nezhad, Sina Sedaghat Baghbani, Hamed Nasrolahi, Sina Miari Pages 751-785
  Purpose

  Nowadays, public libraries are going through a critical period and turning point, a time when from one hand and based on the environmental trends affecting them, can be a sign of their future elimination, or on the other hand if they enjoy an accurate picture of the future and adopt appropriate strategies, can provide them with a renewed vital opportunity. This issue is related to the necessity of addressing the future of public libraries with an alternative approach which is usually pursued in futures studies.

  Method

  In the present study, by focusing on the scenario planning method and the Global Business Network approach to it, the effective environmental trends in the future of public libraries have been identified, and then, by using the method of futures workshops with a participatory action research approach and as well as the views of a selected group of librarians, administrators and active members of libraries, possible future scenarios of Iran public libraries have been mapped. Due to the existing restrictions, these workshops were held in the provinces of Tehran, Mazandaran and Fars (two workshops) based on the degree of libraries, and a workshop was also held for the managers and staff.

  Findings

  In each workshop, five groups designed totally 25 categories of fourfold-scenario based on the choice of two key uncertainties. The research team reached four scenarios through integrating and refining the groupschr('39') mentalities, based on the crossing between two high-frequency uncertainties: 1) manner of centralized or decentralized governance 2) the central role of book or chr('39')User experiencechr('39'). chr('39')Info feedchr('39'), chr('39')Book poolchr('39'), chr('39')Info diggingchr('39') and chr('39')Book mallchr('39') are the titles of these four scenarios. The first uncertainty concerns the focus or lack of focus on decision-making, policy-making, planning and implementation in Iranchr('39')s public libraries, which also affects their financial, budgetary and economic dimensions, such as their expenditure and income patterns. The question which the second uncertainty begs is whether libraries will remain in their current state, which is based solely on books, or whether they will move towards creating a new customer experience? The first integrated scenario, entitled chr('39')Info feedchr('39'), describes empirical libraries in the realm of state governance. The second integrated scenario, called chr('39')Book poolchr('39'), and depicts a book-oriented library in a state-governed environment. The third integrated scenario, called chr('39')Info diggingchr('39') and describes a privately owned empirical library. The fourth integrated scenario, called chr('39')Book mallchr('39'), depicts a book-based library which operates in a space dominated by the private sector.

  Originality/value

  Those studies thus far conducted in the field of the future of public libraries, especially in Iran, which have used the scenario approach, have not yet applied the workshop approach and participatory action research, which were used in this research.

  Keywords: Futures studies, Scenario planning, Participatory action research, Trend analysis