فهرست مطالب

 • Volume:2 Issue: 1, Winter-Spring 2020
 • تاریخ انتشار: 1398/10/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • صمد عبداللهی عابد*، سیفعلی زاهدی فر، سهراب چوبانی صفحات 1-23

  احمد صبحی منصور، از پژوهش گران معاصر مصر است که او را رهبر معنوی قرآنیان در آن کشور دانسته اند. وی سعی دارد تا با استناد به قرآن، کتاب خدا را تنها منبع تشریع معرفی کند و عدم حجیت «سنت» را اثبات نماید. او با استناد به آیاتی که ظاهرا خدا و قرآن را برای بشر کافی می دانند و قرآن را بیان گر همه چیز و پیامبر (ص) را به ظاهر، نسبت به شریعت بی طرف می دانند و نیز با ادعای شفاهی بودن حدیث، حجیت سنت پیامبر (ص) را زیر سوال می برد. وی در استناد به آیات، به سیاق آن ها توجه ندارد و آیاتی را که وظیفه پیامبر (ص) را تبیین قرآن می دانند، و آن حضرت را الگویی نیکو معرفی می کنند و متشابه و مجمل هستند، نادیده می گیرد و می کوشد تا برخی از این آیات را توجیه کند. قرآن، پیامبر (ص) را از هر پلیدی منزه می داند و با حصول برخی شرایط، خبر واحد را حجت می داند؛ چه برسد به احادیث معتبر. صبحی منصور بدون در نظر گرفتن این همه دلایل آشکار، سعی در اثبات مدعای خویش دارد.

  کلیدواژگان: صبحی منصور، قرآن بسندگی، سنت، حدیث، پیامبر(ص)
 • مسعود حاجی ربیع* صفحات 25-37

  مساله اصلی این پژوهش، تحقیق در امکان سخن گفتن از ذات خداوند در مکتب ابن عربی است. نویسنده در این اثر، به نظریه امکان سخن گفتن حقیقی به نحو اجمال می پردازد. در برابر این نظریه، آراء رقیب از جمله اندیشه علامه طباطبایی در الرسایل التوحیدیه، به عدم امکان سخن گفتن از ذات خدا به نحو مطلق، نظر دارند. این اثر، به نقد و بررسی اندیشه رقیب در قالب الرسایل التوحیدیه می پردازد. روش نویسنده، نقل و تحلیل اندیشه های عارفان در این مساله با رویکردی انتقادی به اندیشه مخالفان (نظریه نویسنده در این مساله) است. نظریه بیان پذیری اجمالی ذات خداوند از منظر عرفانی و نقدهای وارد بر اندیشه مخالفان این نظریه، مهم ترین یافته های این اثر است.

  کلیدواژگان: ذات، وجود لا بشرط مقسمی، اسم، بیان پذیری
 • غلامرضا معارفی*، علی حسن نیا صفحات 39-51

  نحوه و فرایند تصمیم گیری در درمان بیماران، یکی از مسایل مهم در دانش اخلاق پزشکی است، به ویژه اگر پزشک در تصمیم گیری، با برخی محدودیت ها مواجه باشد. در دانش اخلاق پزشکی جدید، به منظور حل این معضل، از اصل اتونومی، به معنای احترام به خودمختاری و استقلال فردی، بهره گرفته می شود؛ به این معنا که پزشکان، پس از قرار دادن اطلاعات لازم در اختیار بیمار از طریق جلب مشارکت وی، در خصوص نحوه درمان یا عدم درمان او تصمیم می گیرند. پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که آیا اتونومی به معنای احترام به خودمختاری و استقلال فردی، از دیدگاه اسلام پذیرفته شده و رویکرد اسلامی در مواجهه با آن چیست؟ این تحقیق، به دنبال یافتن پاسخی درخور به پرسش پیش گفته، با استناد به آیات قرآن کریم است تا از این طریق معنا، میزان و محدوده اتونومی از دیدگاه اسلام را تبیین نماید. پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از استنادات کتابخانه ای انجام گرفته است. پس از جمع آوری، بررسی و تحلیل آموزه های دینی، تعریف جامعی از انسان، جایگاه و مسئولیت های وی و برخی از ویژگی خاص او مانند اختیار و محدوده آن به دست آمد که نقش بسزایی در رسیدن به پاسخ پژوهش داشتند. یافته های تحقیق، نشان می دهد که اصل اتونومی به مفهوم رایج آن در نگاه دینی، به صورت کلی پذیرفتنی نیست، بلکه آن را با وجود شرایطی می توان پذیرفت. انسان و به تبع آن بیمار، در دیدگاه قرآن کریم، هیچ گونه استقلالی در نظام تکوین و تشریع ندارند و صرفا از اختیار مطلق در نظام تکوین و نه تشریع بهره مندند.

  کلیدواژگان: اصل آتونومی، انسان، اسلام، اخلاق پزشکی، قرآن کریم
 • حدیثه سلیمانی*، محسن نورایی، علی اکبر ربیع نتاج صفحات 53-70

  تفسیر تنزیلی، نظریه ای است که برخی از قرآن پژوهان معاصر بدان روی آورده و آن را شیوه ای معتبر برای تفسیر قرآن دانسته اند. بهجت پور از جمله این قرآن پژوهان است که مبانی، قواعد و فواید تفسیر تنزیلی را در کتابی به چاپ رسانده است. این مقاله، به بررسی و نقد مبانی تفسیر تنزیلی از منظر ایشان با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی پرداخته تا نشان دهد هرچند منسجم نمودن این مبانی پسندیده بوده و برخی از آن ها مانند گفتاری بودن زبان قرآن، درست است، در مقابل برخی دیگر مانند گستردگی پیام قرآن، مختص این شیوه تفسیری نیست و برخی مانند به ترتیب نزول بودن مصحف امام علی (ع)، فاقد اتقان و استحکام  است.

  کلیدواژگان: بهجت پور، تفسیر تنزیلی، نقد، مبانی تفسیر تنزیلی
 • سعید نظری توکلی* صفحات 71-87

  باورمندی به زندگی انسان پس از مرگ و حضور در جهان آخرت، از جمله اصول اعتقادی همه مسلمانان است. اما این پرسش برای متکلمان مطرح است که آیا زندگی حیوانات با مرگ پایان می پذیرد یا آن ها نیز هم چون انسان به جهان دیگر، منتقل می شوند و از یک زندگی غیرمادی بهره می برند. مساله زندگی اخروی حیوانات، ارتباط نزدیکی با برخورداری حیوانات از روح غیرمادی دارد. قرآن از حیوانات، با عنوان «امت» یاد کرده است و همین مطلب، سبب می شود تا بپذیریم حیوانات دارای نوعی فهم درباره جهان هستند و هدف یکسانی نیز در زندگی دارند. دو عامل فهم و هدف مندی در حیوانات، سبب شده تا قرآن، انسان و حیوانات را هم سان فرض کرده، از زندگی اخروی آن ها سخن بگوید. بر این اساس، منظور از رستاخیز حیوانات در جهان آخرت، افزون بر دادخواهی آن ها از یک دیگر، به معنای دادخواهی حیوانات از انسان ها نیز  هست. لازمه پذیرش اصل مسئولیت انسان در برابر حیوانات، ممنوعیت هرگونه بهره برداری انسان از حیوانات خارج از هدف اساسی آفرینش آن هاست.

  کلیدواژگان: حیوانات، زندگی پس از مرگ، کلام اسلامی، آموزه های دینی
 • محمدعلی مهدوی راد*، روح الله شهیدی صفحات 89-104

  «اندیشه اعجاز»، پیش از قرن چهارم هجری و رسیدن به اوج، مراحلی چند را به خویش دیده است. در مرحله نخست، یعنی سده های اول و دوم هجری، شاهدیم که ادیبان و سخنوران، در برابر هماوردی قرآن، اظهار عجز کرده اند و عالمان و مفسران بدون اهتمام و توجه ویژه، از کنار مسایل در پیوند با اعجاز گذشته اند و در آن به چند و چون نپرداخته اند. در مرحله پسین، کشاکش های کلامی بین ادیانی و درون دینی و نهضت ترجمه، چالش هایی را فرا روی قرآن به عنوان سند نبوت و اسلام نهاد و مباحث اعجاز را جدی ساخت. تلاش های عالمانی چون: نظام، علی بن ربن طبری، جاحظ، ابن قتیبه و واسطی در زمینه اعجاز، جلوه هایی از دغدغه های موجود در این دوران است.

  کلیدواژگان: اعجاز قرآن، کشاکش های کلامی میان ادیان، کشاکش های کلامی میان مذاهب اسلامی، نهضت ترجمه
 • علی راد* صفحات 105-124

  تاد لاوسن از خاورشناسان معاصر، در مقاله «هرمنوتیک تفسیر پیشامدرن اسلامی و شیعی»، تلاش دارد گونه ها و تطور تاریخی رخ داده در هرمنوتیک تفسیر شیعه دوازده امامی را توصیف و ارزیابی کند. بر پایه این مقاله، تفسیر امامیه از پدیداری تا دوره معاصر، چهار گونه هرمنوتیک ولایت محور، مصالحه، عرفانی - باطنی (ناشنوایی هرمنوتیک) و فلسفی-ولایی را گذرانیده است؛ چرخش هرمنوتیک شیعه از امام به مفسر در تبیین قرآن و عجین شدن آن با رهیافت های عرفانی و فلسفی، از ویژگی های دوره های دوم تا چهارم محسوب می شود. تطورات رخ داده در ادوار چهارگانه هرمنوتیک شیعی، از اوضاع فرهنگی-سیاسی جامعه شیعی، ظهور نخبگان علمی شیعه، و اثرپذیری عالمان امامی از رهیافت های اعتزالی، عرفانی و باطنی اهل سنت متاثر بوده است. در این میان، نقش حکومت های شیعی مانند آل بویه و صفویه و ظهور عالمانی چون: سید مرتضی، سیدحیدر آملی و ملاصدرا، در شکل گیری گونه های جدید هرمنوتیک برجسته به نظر می رسد. در این مقاله، دیدگاه های لاوسن مطرح و کاستی های آن نشان داده شده است.

  کلیدواژگان: تاد لاوسن، تفاسیر امامیه، نقد خاورشناسان، هرمنوتیک قرآن
 • محمدرسول آهنگران*، محمدرضا محمودی صفحات 125-141

  یکی از توصیه های معصومان علیهم السلام درباره قرایت قرآن، خواندن آن با حزن است. این توصیه به طور واضح، از ظاهر برخی احادیث مستفاد می شود. اما آیا وجود حزن در قرایت قرآن لازم است؟ وجود حزن در قرایت، موجب ارتباط بهتر قاری و مستمع با معانی آیات و عبرت گرفتن از مفاهیم آن می شود؛ لذا معصومان علیهم السلام بسیار در این زمینه توصیه فرموده و عده ای را به دلیل نبود حزن در قرایتشان توبیخ کرده اند. برای فهم توصیه های معصومان علیهم السلام ، لازم است معنای حزن و فرق آن با حزن و غم دنیایی مشخص و منظور از آن تبیین شود. به این منظور، باید مصادیق حزن را بررسی و ریشه های آن را تبیین کرد. بی شک هر حزنی، علت و ریشه ای دارد و دانستن آن، موجب تبیین حزن ممدوح و مذموم خواهد شد. در آیات و روایات، علایمی برای حزن ممدوح و مذموم ذکر شده که داشتن حزن ممدوح، از نشانه های ایمان و ترک حزن مذموم، از لوازم آن است.

  کلیدواژگان: تغنی، حزن، قرائت، مذموم، ممدوح
 • نوشین رشیدی رنجبر*، محمدتقی بیدگلی صفحات 143-156

  مقاله حاضر، به بررسی چگونگی استنباط حکم فقهی «قبول ولایت از طرف جایر»، با تکیه بر آیات قصص قرآن و استناد به آیه کریمه «(یوسف) گفت: مرا سرپرست خزاین سرزمین (مصر) قرار ده! که نگه دارنده و آگاهم» می پردازد. اندیشه سیاسی شیعه که حکومت را در اقتدار الهی و پیامبر (ص) و جانشینان معصومعلیهم السلام ایشان می داند، از دوران غیبت کبرا، مساله «ولایت از طرف جایر» را وارد ادبیات فقه سیاسی کرده و بخش مهمی از آن را به خود اختصاص داده است. هرچند حرمت ذاتی هم کاری با حاکم جایر مسجل است، مشکلات عدیده و تنگناهای موجود جامعه و مجوزهایی که از طرف ایمه اطهارعلیهم السلام در تصدی بعضی از مشاغل در حکومت های جور وارد شده، فقهای شیعه و اهل سنت را یاری رسانده است تا با استناد به این آیه کریمه، برای احقاق حق، گسترش عدالت و اجرای احکام خدا، پذیرش این گونه ولایت را جایز بدانند.

  کلیدواژگان: آیات قصص، اهل بیت (ع)، حکم فقهی، روایات تفسیری، ولایت جائر
 • روشن دهقانی*، اصغر هادوی صفحات 157-170

  تحصیل رزق، یکی از مباحث مهم و ضروری در زندگی بشر است که اموال، یکی از مصادیق بارز آن محسوب می شود و به صورت مستقیم و غیرمستقیم، آثاری بر جسم و روح افراد بر جای می گذارد و شاید عامل ترقی و تکامل روحی شود؛ اما انحراف و وابسته کردن اشخاص به مال و ثروت، سبب می گردد تا به هر وسیله ای هرچند نامشروع و حرام آن را به دست آورند. در این پژوهش، سعی شده تا با روش اسنادی، آیات و روایات بحارالانوار درباره آثار سوء مال حرام، در تربیت فردی و اجتماعی بررسی شوند. نتایج به دست آمده، حکایت از آن دارند که اثر مال حرام در بعد فردی، شامل قساوت قلب و انحراف از مسیر حق و ولایت، هدر رفتن مال در کارهای بیهوده، عدم استجابت دعا و قبولی اعمال است. در بعد اجتماعی نیز پیامدهای سوء اخلاقی در نسل را شامل می شود که دو دوره قبل و بعد از تولد را دربر می گیرد؛ هم چنین تضییع حقوق اجتماعی، ایجاد فساد اخلاقی و اجتماعی، نارضایتی پروردگار و نزول بلاهای عمومی و فقر اقتصادی در جامعه، از دیگر آثارند که سبب بروز مشکلات اقتصادی و منجر به فساد و مشکلات اخلاقی و تربیتی می شوند.

  کلیدواژگان: آیات، بعد اجتماعی، بعد فردی، تربیت، روایات، مال حرام
 • محمدرضا شایق* صفحات 171-190

  موضوع آزادی دین در اسلام، یکی از مباحث مهم در عرصه فقه و تفسیر قرآن کریم است. طبق آیات نفی اکراه، هر کس در انتخاب دین آزاد است و طبق ظاهر آیات سیف، افراد در انتخاب دین آزاد نیستند. بین آیات سیف و نفی اکراه، یکی از این چهار رابطه برقرار می شود: 1. آیات سیف، ناسخ آیات نفی اکراهند، بنابراین با نزول این آیات حکم آزادی دین نسخ شده است؛ 2. عکس مورد قبل؛ یعنی با نزول آیات نفی اکراه، مساله اکراه در دین نسخ شده است؛ 3. آیات سیف، مخصص عموم آیات نفی اکراه هستند، بنابراین افراد در انتخاب دین آزادند، مگر در مواردی که در آیات سیف بیان شده است؛ 4. آیات سیف، ناظر به اکراه ظاهری و آیات نفی اکراه ناظر به اکراه باطنی است، پس افراد در باطن مختارند نه در ظاهر. به دلیل نزول آیه 29 سوره توبه، بعد از آیات سیف (که دلیل آزادی اهل کتاب در دین داری به شرط پرداخت جزیه است)، فرض اول منتفی می شود؛ زیرا مستلزم این است که آیات سیف بعد از ناسخ بودن، دوباره نسخ شده باشند. فرض دوم هم مستلزم تقدم ناسخ بر منسوخ خواهد بود. در این مبحث، با روش و براهین نو و روشن، بر درستی صورت سوم استدلال می شود.

  کلیدواژگان: آزادی دین، آیات سیف، اهل کتاب، جزیه، نفی اکراه
 • حامد شیواپور، محمد حاج محمدی* صفحات 191-210

  ظاهر برخی آیات قرآن، شمول وحی، برای همه مناطق و مکان های زمین است؛ اما این ظهور با گزاره های تاریخی ناهم گونی دارد. این ناسازگاری را از دو جهت می توان بررسی کرد: از جهت تاریخی و یا از منظر تفسیری؛ صرف نظر از گزارش تاریخ. در این نوشتار بر اساس رویکرد دوم، با فرض درستی گزاره های تاریخی مبنی بر عدم شمول وحی، به بررسی آیات منظور پرداخته و با بررسی سه واژه «نذیر»، «امت» و «رسول» در آیات مربوط، نشان داده می شود که تعارضی بین آیات قرآن و واقعیات مفروض تاریخی وجود ندارد.

  کلیدواژگان: شمول وحی، تعارض قرآن و تاریخ، قرآن و علم، نذیر، امت
|
 • Ṣamad Abdullāhī ‘Ābid *, Sayf‘Alī Zāhidīfar, Suhrāb Chūpānī Pages 1-23

  Aḥmad Ṣubḥī Manṣūr is a contemporary Egyptian researcher who has been considered by some as the spiritual leader of the Qur’ānists in that country. Relying on the Qur’ān, he tries to introduce this divine book as the only source of legislation and prove the non-authoritativeness of the Sunna. Referring to the verses that seemingly consider God and the Qur’ān to be enough for the human, deem the Qur’ān as expressing everything, and regard the Prophet of Islam (s) seemingly indifferent to Sharī‘a, and claiming that Ḥadīth is oral, he questions the authoritativeness of the Prophet’s (s) sunna. In his references to the foregoing verses he does not take into account the linguistic context, ignores some of the verses that introduce the responsibility of the Prophet (s) to explain the Qur’ān and those that introduce the Prophet (s) as the best role model as well as the ambiguous (mutashābih) and inconclusive (mujmal) verses, and tries to justify some of these verses. The Qur’ān considers the Prophet (s) free from any vice, and provided that some conditions are met, deems a solitary narration as authoritative, let alone the authentic traditions. In order to prove his claims, Ṣubḥī Manṣūr ignores all these evident reasons.

  Keywords: Aḥmad Ṣubḥī Manṣūr, Qur’ānism, Sunna, Ḥadīth, Prophet (s)
 • Mas‘Ūd Ḥājī Rabī‘ * Pages 25-37

  The main subject of this study is to examine the possibility of discussing the divine essence in Ibn ‘Arabī‘s school of mysticism. The author of this article intends to investigate the possibility of the relative discussion of the divine essence. However, opposing theories such as ‘Allāmah Ṭabātabā’ī’s stance in Al-Rasā’il al-tawḥīdiyya favor the absolute impossibility of talking about the divine essence. In this paper, we examine and criticize the opposing views discussed in Al-Rasā’il al-tawḥīdiyya. The method used in this article is quotation and analysis of the mystics’ opinions about his issue in line with a critical approach to the opposing views (as viewed by this author’s stance to the issue). The relative expressibility of the divine essence from the viewpoint of mysticism and the criticisms of the opponents’ thoughts are among the main findings of this study.

  Keywords: Essence, Non-conditional being as the source of division, Name, Expressibility
 • Ghulam Riḍā Maārifī *, Alī Ḥasanniyā Pages 39-51

  One of the important issues in medical ethics is the way of treating and making decision on a patient’s treatment, especially if a physician encounters with some limitations to make a decision. In new medical ethics, the “Autonomy Principle” (respect for patient’s autonomy and individual autonomy) is used to solve the problem; that is, physicians decide on whether to treat a patient or not after providing the necessary information to him/her through his/her participation. The present paper tries to answer this basic question: “is the autonomy, i.e. respect for self-determination and individual independence, accepted by Islam?” and “what is the Islamic approach towards this issue?” This research has sought to find an appropriate response to the question, regarding the Qur’ānic verses, in order to raise the meaning, degree, validity, and range of “Autonomy Principle” from the point of view of Islam. Methodologically, it is based on library documents, descriptive method, and content analysis. Collecting and reviewing the related religious doctrines, a comprehensive definition of man, his position and responsibilities, and some of his specific characteristics, such as his free will (authority) and its extent, have been detected, which played an important role in reaching the answer of the question. Findings show that the “Autonomy Principle”, according to religious terms, is not acceptable generally, but Islam accepts and respects it only with some conditions; i.e. in the eyes of Islam and the Qur’ān, human beings and then the patients are not independent in both systems of takwīn (Genesis) and tashrīʼ (Legislation/Decree), but rather they have absolute authority and independence merely in the system of takwīn, and not in the system of tashrīʼ.

  Keywords: Autonomy Principle, Human, Islam, Medical Ethics, Holy Qur’ān
 • Haditheh Solaymani *, Mohsen Noorayi, AliAkbar Rabi̒ Nataj Pages 53-70

  ‘Abdul-Ḥakīm Bihjatpūr is among the contemporary Qur’ān scholars who have turned to revelation-order-based exegesis, publishing a book on its basics, rules, principles and benefits. The current study aimed at the criticism and investigation of the revelation-order-based exegesis from the viewpoint of Bihjatpūr, using library research and the descriptive-analytical method, in order to show that although it has been admirable to integrate these principles and some of them such as verbality of the language of Holy Qur’ān is right, some other suggestions such as the claim that the text of the Qur’ān written by Imām ‘Alī (a) is based on the revelation order are not so strong.

  Keywords: Bihjatpūr, Revelation-order-based exegesis, Criticism, Principles of revelation-order-based exegesis
 • Saīd Naẓarī Tawakullī * Pages 71-87

  The life after death and the Hereafter life of human beings are among the tenets of all Muslims. However, the ‎question is set forth by the theologians as to whether animals’ life will end by worldly death, or like humans, they ‎will transfer to the other world and enjoy an immaterial life, too. The issue of animal Hereafter life is closely associated with the question if animals possess a rational ‎soul or not. Since the Qur’ān has regarded animals as an umma, we are to accept that there has been a kind of identity ‎and unity among the animals in understanding the world of being and the purpose of life, and this has prompted the application of the term umma to them‏.‏‎ The two ‎factors of consciousness and purposiveness in animals have caused the Qur’ān to identify them with the human beings and to ‎speak of their otherworldly life‏.‏‎ Accordingly, the resurrection of animals in the Hereafter, in addition to the ‎pleading for justice from themselves, is also meant to plead justice from the human being. Thus, the principle of ‎accepting the human’s responsibility towards animals is open to discussion, one which denies any exploitation of them ‎outside the essential purpose of their creation.‎‎

  Keywords: animal, Death Hereafter life, Islamic Theology, religious teachings
 • MuḥammadAlī Mahdawīrād *, Rūḥullāh Shahīdī Pages 89-104

  The I‘jāz (miraculousness) thought has witnessed some stages before the fourth century AH when it achieved its pinnacle. At the first stage in the first and second centuries AH, the men of letters and orators indicated their inability to rival the Qur’ān, and the scholars and interpreters disregarded the issues tied to miraculousness without much effort and did not discuss it. At the later stage, the theological contention among various religions and within Islamic denominations posed some challenges against the Qur’ān as the evidence for the prophethood of Prophet Muḥammad (s) and Islam, and led to an emphasis on the miraculousness discussions. The efforts of scholars such as Naẓām, ‘Alī b. Rabban Ṭabarī, Jāḥiẓ, Ibn Qutayba, and Wāsiṭī about I‘jāz represent some of the concerns which existed at that time.

  Keywords: Miraculousness of the Qur’ān, Theological contentions among religions, Theological contentions among Islamic denominations, translation movement
 • Alī Rād * Pages 105-124

  Todd Lawson – a contemporary orientalist – tries in his Hermeneutics of pre-modern Islamic and Shi'ite exegesis to describe and evaluate the types and evolutions of the Twelver Shī‘a exegesis hermeneutics. According to this article, the Twelver Shī‘a exegesis has comprised of four types from its beginning to the contemporary era, including authority-oriented, compromise, mystic-inward (hermeneutic deafness), and philosophical/authority-oriented. The hermeneutic change of the Shī‘a in the interpretation of the Qur’ān from Imām to the exegete and its combination with the mystic and philosophical approaches are the qualities of the second, third, and fourth eras. The evolutions made in the four eras of Shī‘a hermeneutics have been influenced by the cultural-political conditions of the Shī‘a community, the rise of Shī‘a scientific elites, and the effects of Mu‘tazila, mystic, and Sunnī esotericist approaches on the Twelver scholars. In this regard, the role of Shī‘a governments such as Buyid and Safavid dynasties and the rise of scholars such as Sayyid Murtaḍā, Sayyid Ḥaydar Āmulī, and Mullā Ṣadrā have had outstanding effects on the formation of new hermeneutic types. This article presents Lawson‘s viewpoints and demonstrates their shortcomings.

  Keywords: Todd Lawson, Twelver Shī‘a exegeses, Criticism of orientalists, Hermeneutics of the Qur’ān
 • MuḥammadRasūl Āhangarān *, MuḥammadRiḍā Maḥmūdī Pages 125-141

  One of the Infallibles’ (a) recommendations about the recitation of the Qur’ān is reciting it with ḥuzn (sadness). This recommendation can be clearly construed from the appearance of some traditions. However, the question is that if this ḥuzn is necessary in the recitation of the Qur’ān? The sad recitation of the Qur’ān improves the connection of the reciter and audience with the meaning of the verses and helps them learn its concepts. Therefore, the Infallibles (a) have significantly recommended this and have reprimanded some due to the lack of ḥuzn in their recitation. In order to understand the recommendations of the Infallibles (a), it is necessary to determine the meaning of ḥuzn and its difference from worldly sorrow and specify its intention. To this end, the instances of ḥuzn should be examined and its roots should be specified. Definitely any ḥuzn has a cause and knowing it can help specify the praiseworthy and blameworthy ḥuzn. The qur’ānic verses and Islamic traditions have suggested some signs for the praiseworthy and blameworthy ḥuzn; having praiseworthy ḥuzn is a sign of faith and the abandonment of the blameworthy ḥuzn is one of its requirements.

  Keywords: Taghannī, Ḥuzn, Praiseworthy, Recitation, Blameworthy
 • Nūshīn Rashīdī Ranjbar *, MuḥammadTaqī Diyārī Bīdgulī Pages 143-156

  The article at hand examines the extraction of the jurisprudential decree on the “Acceptance of guardianship from tyrant ruler” based on the Anecdote Verses of the Qur’ān, especially the noble verse “(Joseph) said: ‘Set me over the store-houses of the land: I will indeed guard them, as one that knows (their importance).’” The Shī‘a political thought, which deems ruling exclusive to God, His Prophet (s), and the Infallible vicegerents of the Prophet (s), has introduced the concept of “guardianship from tyrant ruler” into its political jurisprudence literature from the Major Occultation era and has the biggest share in this discussion. Although the inherent prohibition of cooperation with the tyrant ruler is for sure, the existence of many problems and difficulties in the society and the licenses given by the Pure Imāms (a) to assume certain vacancies in the tyrant governments have led the Shī‘a and Sunnī jurisprudents to deem this type of guardianship as permissible in order to restore the right, promote justice, and execute the Divine Decrees.

  Keywords: Anecdote Verses, Ahl al-Bayt (a), Jurisprudential decree, Interpretive narrations, Guardianship from the tyrant ruler
 • Rawshan Dihqānī *, Aṣghar Ḥādawī Pages 157-170

  One of the important and necessary discussions in the human life is the acquisition of sustenance. Properties comprise one evident instance of this, have direct and indirect effects on the body and soul of the people, and can be a factor in their spiritual improvement and perfection. However, deviating people and making them attached to property and riches causes them to adopt any means, even illicit ones, to obtain property. This study has adopted a document-analysis method to examine the verses and narrations that exist in Biḥār al-anwār on the effects of illicit property on the individual and social training. Results reveal that the individual effects of illicit property regard the hardheartedness, deviation from the right path and wilāyat, squandering of the property for useless causes, non-acceptance of the prayers, and non-acceptance of the acts of worship. In the social domain, it leads to negative ethical consequences in one’s offspring which regards the time before and after the child’s birth. In particular, the spoliation of the social rights, the generation of ethical and social corruption, the dissatisfaction of God, the affliction of public disasters, and economic poverty in the society are other effects that bring about economic problems that lead to corruption as well as ethical and training problems.

  Keywords: verses, social dimension, individual dimension, Training, Narrations, illicit property
 • MuḥammadRiḍā Shāyiq * Pages 171-190

  One of the main discussions in the Islamic jurisprudence and the interpretation of the noble Qur’ān is the freedom of religion from the viewpoint of Islam. According to the Rejection of Duress verses, anyone is free to choose his religion, and according to the appearance of the Sword verses, people are not free to choose their religion. Then, there can be four relationships between the Sword and the Rejection of Duress verses: 1)  the Sword verses abrogate the Rejection of Duress verses and so, with the revelation of these verses, the ruling for the freedom of religion has been abrogated; 2) the Rejection of Duress verses have abrogated the coercion to choose religion; 3) the Sword verses specify the generality of the Rejection of Duress verses, i.e. people are free to choose their religion except for the cases mentioned in the Sword verses; 4) the Sword verses regard the external duress and the Rejection of Duress verses concern the internal duress. Therefore, people are free internally rather than externally to choose their religion. Due to the revelation of the verse 29 of the Repentance chapter (which conditions the freedom of the People of the Book to maintain their religion to paying jizya), the first possibility is rejected, because it requires the Sword verses to be abrogated after their abrogation of other verses. The second possibility, too, requires the antecedence of the abrogating over the abrogated. In this article, the accuracy of the third possibility is argued for based on a novel method and new arguments.

  Keywords: Freedom of Religion, Sword verses, People of the Book, jizya, Rejection of duress
 • Ḥāmid Shiwāpūr, Muḥammad Ḥāj Muḥammadī * Pages 191-210

  The appearance of some qur’ānic verses implies the inclusion of all places of the earth by the Divine Revelation. However, this implication disagrees with the historical propositions. This disagreement can be investigated either historically or interpretively (i.e. without the consideration of historical reports). This article adopts the second approach and examines the respective qur’ānic verses, while taking for granted the historical propositions on the non-inclusiveness of the divine revelation. The inspection of the three terms “nadhīr”, “umma”, and “rasūl” in the related verses indicates that there is no contradiction between the qur’ānic verses and the accepted historical facts.

  Keywords: Divine Revelation inclusiveness, Contradiction between the Qur’ān, history, The Qur’ān, science, Nadhīr, Umma, Rasūl