فهرست مطالب

حسابداری ارزشی و رفتاری - سال پنجم شماره 10 (پاییز و زمستان 1399)

نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری
سال پنجم شماره 10 (پاییز و زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/03/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • جعفر باباجانی*، علی ثقفی، هیوا رستگار مقدم صفحات 1-28

  یکی از ویژگی های اصلی حرفه حسابداری، پذیرش مسئولیت پاسخگویی نسبت به عموم می باشد. متاسفانه وقوع رسوایی های مالی در سراسر جهان، اعتماد به حرفه حسابداری را کمرنگ نموده است. بسیاری از محققان بر این باورند که با هدایت اخلاقی و آموزش اخلاق می توان اعتماد از بین رفته را احیا نمود. لذا هدف این تحقیق ارایه مدلی برای آموزش صلاحیتهای اخلاقی در رشته حسابداری است. مدل مذکور سه بعد شناسایی صلاحیت های اخلاقی، شیوه آموزش و دسته درسی را شامل می شود. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته  از 150 نفر از خبرگان غربال شده شامل استادان حسابداری و حسابداران رسمی ایران در سال 1398 جمع آوری شده است. در این تحقیق از روش دلفی فازی با رویکرد غربالگری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.بر اساس نتایج تحقیق، یازده صلاحیت اخلاقی به عنوان صلاحیت های اخلاقی مورد نیاز برای آموزش در رشته حسابداری شناسایی شد. در خصوص شیوه آموزش، روش تلفیقی مورد اجماع خبرگان قرار گرفت. روش تلفیقی ترکیبی از روش آموزش شناختی اخلاق، روش آموزش مستقیم و روش شفاف سازی ارزش هاست. همچنین، در خصوص دسته درسی آموزش، تدریس جداگانه صلاحیت های اخلاقی و نه آموزش آن به عنوان سرفصلی از سایر دروس رشته حسابداری مورد تایید خبرگان حسابداری قرار گرفت.  با استفاده از مدل کاربردی فوق برای آموزش صلاحیت های اخلاقی در محیط دانشگاهی، می توان انتظار داشت تا دانش آموختگان رشته حسابداری با صلاحیت های لازم برای اتخاذ تصمیم اخلاقی به شیوه مناسب آشنا شده و از طریق ارتقای تصمیم گیری حسابداری موجبات احیای اعتماد به حرفه حسابداری را فراهم آورند.

  کلیدواژگان: مدل سه بعدی آموزش صلاحیت های اخلاقی، صلاحیت های اخلاقی، شیوه آموزش، دسته درسی آموزش، روش دلفی فازی
 • محمدرضا مهربان پور*، غلامرضا کرمی، محمد جندقی قمی صفحات 29-68

  موسسه حسابرسی با مسایل پیچیده ای از قبیل تضاد منافع، رقابت حاد، کمبود سرمایه فکری، توسعه نیافتگی و فاصله انتظارهای ذینفعان مواجه است. از سوی دیگر، تیوری سرمایه اجتماعی به عنوان راه حلی بنیادین برای ایجاد مصالحه در تضادها و تقویت اعتماد، تعاون، هم افزایی و توسعه شناخته می شود. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، تبیین تیوری سرمایه اجتماعی در بافت موسسات حسابرسی ایران است. بدین منظور، در مطالعه حاضر از روش کیفی تیوری داده بنیاد و گردآوری داده سه گانه شامل 25 مصاحبه نیمه ساختاریافته، 38 مصاحبه ثانویه و تحلیل کیفی 548 سند از نشریه های حرفه ای کشور استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی موسسات حسابرسی ایران از دو منظر درون سازمانی و برون سازمانی و سه بعد ساختاری، شناختی و رابطه ای قابل تبیین می باشد. به طور خلاصه، بعد ساختاری شامل تشکیلات، نقش ها و روابط درونی و بیرونی موسسه، بعد شناختی شامل هنجارها و سیاست های موسسه در تعامل های درونی و بیرونی، و بعد رابطه ای شامل اعتماد، سرمایه فکری، هم افزایی و مشروعیتی است که به واسطه مقوله های دو بعد دیگر عاید موسسه می شود. هر یک از ابعاد چارچوب پژوهش، مقوله ها و مفاهیم زمینه ای متعددی را تبیین می کنند که در مجموع، یک سازه تیوریک جامع و منسجم برای اعتلاء و توسعه موسسات حسابرسی کشور فراهم می آورند.

  کلیدواژگان: موسسات حسابرسی ایران، سرمایه اجتماعی، حرفه حسابرسی، فاصله انتظارها، ذینفعان
 • محمد کاشانی پور*، محمدرضا فتحی، امید فرجی، محمد رحمانی صفحات 69-101

  پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فعالیت شرکت ها گزارشگری پایداری را به عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز تحقیقات حسابداری مطرح ساخته است. با توجه به تاثیر گزارشگری پایداری بر تداوم فعالیت آتی شرکت ها، پژوهش حاضر با عنوان آینده پژوهی گزارشگری پایداری با به کارگیری رویکرد سناریونویسی صورت گرفته است. روش پژوهش بر مبنای نوع داده، ترکیبی است. پژوهش حاضر در سال 1398 انجام شده است. ابتدا با بررسی پیشینه پژوهش و مصاحبه با 29 نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای، عوامل موثر بر گزارشگری پایداری استخراج گردید. از بین 45 عامل استخراج شده تعداد 20 عامل بر اساس پرسشنامه خبره سنجی به عنوان عوامل معنادار شناسایی شدند. در ادامه با استفاده از پرسشنامه تحلیل اثرات متقاطع و نرم افزار میک مک سه عامل: الزامات قانونی، بحران های آب و هوایی و زیست محیطی و وجود گروه های حمایت از محیط زیست به عنوان پیشران های کلیدی موثر بر آینده گزارشگری پایداری انتخاب شدند. در نهایت بر اساس نظرات خبرگان 4 سناریو برای آینده گزارشگری پایداری تدوین شده و پیشنهاداتی در راستای هرکدام ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: گزارشگری پایداری، آینده پژوهی، نیروی پیشران، سناریونویسی
 • رضا رستمی نیا، رضوان حجازی*، قدرت الله طالب نیا، رسول برادران حسن زاده صفحات 103-129

  پذیرش رفتار ناکارآمد حسابرسی، پذیرش هر گونه اقدامی است که مطابق با استانداردهای حسابرسی نباشد. این رفتار یک مشکل جدی برای حرفه حسابرسی محسوب می شود و می تواند باعث شکست و ناکامی آن گردد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر منبع کنترل درونی، منبع کنترل بیرونی و تعهدسازمانی بر پذیرش رفتار ناکارآمد حسابرسی بر اساس تیوری رفتار برنامه ریزی شده است. جامعه هدف این پژوهش حسابرسان شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 97 بودند که از بین آن ها با استفاده از فرمول کوکران، نمونه مورد نظر تعیین و از طریق نمونه گیری تصادفی، تعداد 310 نفر انتخاب گردید. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری و با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی و نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که منبع کنترل درونی و تعهدسازمانی تاثیر منفی و منبع کنترل بیرونی تاثیر مثبت بر پذیرش رفتار ناکارآمد حسابرسی دارند. به این معنی که حسابرسان با منبع کنترل درونی و تعهدسازمانی از پذیرش رفتار ناکارآمد حسابرسی اجتناب می کنند و حسابرسان با منبع کنترل بیرونی تمایل به پذیرش رفتار ناکارآمد حسابرسی دارند.

  کلیدواژگان: پذیرش رفتار ناکارآمد حسابرسی، تعهدسازمانی، منبع کنترل، شانه خالی کردن، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
 • فرزانه رضازاده، فرزین رضایی*، ناصر حمیدی صفحات 131-167

  متغیرهای روان شناختی سبب بروز تفاوت های رفتاری در مدیران می شوند؛ بنابراین، این متغیرها به عنوان عاملی تاثیرگذار در قصد تقلب مدیر در گزارشگری مالی شناخته می شوند. مطالعه حاضر درصدد بررسی تاثیر خودکارآمدی، منبع کنترل و ویژگی های تاریک شخصیت بر گزارشگری مالی متقلبانه می باشد. داده هایی که قابلیت آزمون را داشتند، از 352 مشاهده در میان مدیران مالی و حسابداران مستقر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شدند و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار Smart PLS3 و مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج تحلیل آماری نشان داد که ویژگی های تاریک شخصیت (خودشیفتگی، ماکیاولیسم، جامعه ستیزی و سادیسم) بر گزارشگری مالی متقلبانه تاثیر مثبت و معنادار دارند، در حالی که ویژگی های شناختی خودکارآمدی و منبع کنترل تاثیر معناداری بر گزارشگری مالی متقلبانه ندارند. همچنین بر مبنای یافته های پژوهش، خودکارآمدی و منبع کنترل بر صفات تاریک شخصیت تاثیر منفی و معناداری دارند. نتایج این پژوهش به تایید اهمیت مولفه های روان شناختی در شناخت علت های رفتار غیر اخلاقی مدیران که به تقلب در گزارشگری مالی منجر شود، تاکید دارند. از این رو، با درک و شناخت مولفه های روان شناختی تاثیرگذار بر عملکرد مدیران و به ویژه رفتار متقلبانه مدیران، می توان به پیشبرد اقدامات پیشگیرانه در این زمینه کمک نمود.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، منبع کنترل، صفات چهارگانه تاریک شخصیت، گزارشگری مالی متقلبانه
 • محمد مهدی حمیدی زاده، فریدون اوحدی، اعظم شکری* صفحات 169-200

  پژوهش حاضر به منظوربازتاب نقش واهمیت محیط یادگیری بر جامعه پذیری حرفه ای  دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی انجام گردیده است. این مطالعه یک پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی است که داده های آن ازطریق پرسش نامه جمع آوری شده است. زمان انجام پژوهش سال 1399 است. نمونه آماری پژوهش شامل 505 نفراز دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد - دکتری) رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشوراست که با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی  نمونه در دسترس انجام گردیده است. برای آزمون فرضیه ها، از تکنیک  مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردیده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد محیط یادگیری سازنده گرا بر راهبردهای شناختی و انگیزشی تاثیرمعنادارومثبت دارد. اما این رابطه بین محیط یادگیری سازنده گرا و جامعه پذیری حرفه ای دانشجویان حسابداری معنا دارنیست. هم چنین راهبردهای شناختی برجامعه پذیری حرفه ای دانشجویان حسابداری تاثیر معنادار و مثبت دارد. درصورتی که راهبردهای انگیزشی برجامعه پذیری حرفه ای دانشجویان  حسابداری تاثیر معنادار ندارد. نتایج این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران و قانون گذاران آموزش عالی در دانشگاه آزاد اسلامی درراستای تدوین برنامه های آموزشی که منجر به آگاهی بیشترفارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به مسایل قانونی، حرفه ای، صنعت و درنهایت رفع نیازهای حرفه ای آنان گردد، مفید و سودمند باشد.

  کلیدواژگان: جامعه پذیری حرفه ای، محیط یادگیری سازنده گرا، راهبردهای شناختی، راهبردهای انگیزشی
 • احمد عبداللهی، فاطمه ریاحی، یاسر رضایی پیته نوئی* صفحات 201-230

  استفاده از قراردادهای پاداش به منظور ایجاد انگیزه برای انجام تلاش موثر و سودمند باعث ایجاد نگرانی هایی پیرامون احتمال ارتکاب دستکاری سود از سوی مدیران گشته است. از سوی دیگر مطالعات اخیر نشان می دهد که هویت سازمانی می تواند تاثیر بسزایی در ایجاد انگیزه بین مدیران جهت انجام عملکرد مناسب در شرکت داشته باشد و باعث کاهش هزینه های نمایندگی شود؛ چراکه عملکرد مطلوب مدیر در جهت منافع شرکت، باعث افزایش مطلوبیت وی خواهد شد. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیل کنندگی هویت سازمانی بر رابطه بین پاداش مدیران مالی و دستکاری سود می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران مالی 76 شرکت حاضر در پنج صنعت خودرو و ساخت قطعات، ماشین آلات و تجهیزات، ماشین آلات و دستگاه برقی، فلزات اساسی و همچنین ساخت محصولات فلزی در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1397 می باشد. بدین منظور برای جمع آوری داده های پژوهش به پیروی از پژوهش آبرنتی و همکاران (2017) از پرسشنامه استاندارد استفاده شد و برای هر شرکت یک پرسشنامه ارسال گردید که در نهایت تعداد 68 شرکت به پرسشنامه ها پاسخ دادند و در تحلیل های آماری لحاظ شدند. آزمون فرضیه ها نیز با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار PLS صورت پذیرفت. پس از اطمینان از برازش قابل قبول مدل های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته ها حاکی از آن است که پاداش مدیران بر دستکاری سود تاثیر مثبت و هویت سازمانی بر دستکاری سود اثر منفی دارد. همچنین هویت سازمانی، اثر مثبت بین پاداش و دستکاری سود را تعدیل کرده و شدت این اثر را تضعیف می کند. یافته های پژوهش می تواند موجب درک بهتر سرمایه گذاران، قانون گذاران بازار سرمایه و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری از تاثیر هویت سازمانی بر رونق بازار سرمایه گشته و در امر تصمیم گیری آنان راهگشا باشد.

  کلیدواژگان: پاداش مدیران، دستکاری سود، هویت سازمانی
 • سحر امانی بابادی، الله کرم صالحی*، محمد خدامرادی، علیرضا جرجرزاده صفحات 231-280

  با گسترده شدن تعاملات اجتماعی و توسعه ابزارهای نظارتی، امروزه ذینفعان به عنوان یک بخش مهم و با اهمیت در تقویت عملکردهای توام با مسئولیت اجتماعی شرکت ها محسوب می شوند. فشارهای اجتماعی باهدف افزایش سطح کارکردهای پایدار، عملکردهای زیست محیطی شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث می گردد تا شرکت ها در فضای رقابتی با تکیه بر رویکردهای رفتاری و تخصصی، اقدام به ارایه اطلاعات برای اقناع انتظارات اجتماعی می نمایند. یکی از این رویکردها، راهبردهای افشای کربن براساس فشارهای اجتماعی ذینفعان می باشد. در این پژوهش که هدف آن ارایه ی یک الگوی شناختی جهت انتخاب تاثیرگذارترین راهبرد افشای کربن براساس فشارهای اجتماعی ذینفعان در سطح بازار سرمایه، تلاش شد از مشارکت دو گروه از افراد جامعه هدف در سطح دانشگاه و در سطح بازار سرمایه استفاده شود و برمبنای ماهیت پژوهش در بخش کیفی، از دو تحلیل فراترکیب و دلفی و در بخش کمی از مجموع تحلیل های راف استفاده شود. نتایج در بخش کیفی با بررسی 29 پژوهش غربال شده، تعداد 15 گزاره ی فشار اجتماعی ذینفعان به عنوان معیارهای تحلیل و 3 مولفه ی راهبردی افشای کربن به عنوان قوانین تحلیل راف را تایید نمود که پس از تحلیل دلفی به منظور تعیین حدکفایت نظری، تعداد گزاره ها به 14 گزاره ی فشار اجتماعی تقلیل یافت و 3 مولفه ی راهبردهای افشای کربن مورد تایید قرار گرفتند. سپس در سطح تحلیل مجموعه راف که براساس تحلیل های ماتریسی و با مشارکت مدیران در لایه های مختلف شرکت های بازار سرمایه صورت پذیرفت، نتایج نشان داد، از میان 14 گزاره، سه گزاره  تمایل به پذیرش شدن اجتماعی،تمایل به هنجارهای تغییر یافته اجتماعی،و افشای اطلاعات هنجاری  مهمترین گزاره ها در فشار اجتماعی جهت بکارگیری راهبردهای افشای کربن از جانب شرکت ها می شود. همچنین مشخص گردید، راهبردی افشای اختیاری کربن، براساس فشارهای اجتماعی ذینفعان، مهمترین راهبرد در افشای کارکردهای کربن از جانب شرکت ها می باشد که می تواند به توسعه تعاملات در سطح بازار رقابتی کمک نماید.

  کلیدواژگان: راهبردهای افشای کربن، فشارهای اجتماعی ذینفعان، تحلیل مجموعه ی راف
 • پرویز شایسته شجاعی، زهرا پورزمانی*، احمد یعقوب نژاد صفحات 273-310

  این مطالعه به بررسی تاثیر معیارهای رفتار اخلاقی شامل محیط اخلاقی(محیط ابزاری، محیط دلخواه، محیط مستقل، محیط ضوابط، محیط کارایی محور و محیط قانون و مقررات)، تعهد حرفه ای، ارزش های اخلاقی و ایدیولوژی اخلاقی(ایده آل گرایی و نسبی گرایی) بر عملکرد حسابرسان می پردازد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از حسابرسان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و حسابرسان مستقل رسمی می باشد. برای محاسبه تعداد نمونه از فرمول کوکران و برای نمونه گیری از روش نمونه در دسترس استفاده گردید. این مطالعه در سال 1399 انجام شده است. تعداد300 نفر از حسابرسان در پژوهش حاضر مشارکت داشته و به پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش پاسخ دادند. برای مدل سازی و آزمودن فرضیه ها از روش حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، تمام متغیرهای زیر مجموعه محیط اخلاقی (شامل محیط ابزاری، محیط دلخواه، محیط مستقل، محیط ضوابط، محیط کارایی محور و محیط قانون و مقررات) بر عملکرد حسابرس تاثیر مثبت و معناد اری دارد، اما از متغیرهای زیر مجموعه ایدویولوژی اخلاقی، ایده آل گرایی بر عملکرد حسابرسان تاثیر مثبت و معنی دار داشته و نسبی گرایی بر عملکرد حسابرسان دارای تاثیر منفی و معنا دار است. همچنین نتایج نشان می دهد، متغیرهای اصلی پژوهش شامل محیط اخلاقی، تعهد حرفه ای، ارزش های اخلاقی و ایدیولوژی اخلاقی بر عملکرد شغلی حسابرسان تاثیر مثبت و معناد اری دارند. نتایج این پژوهش می تواند، به توسعه و بسط مبانی نظری در حوزه رفتار اخلاقی در حسابرسان و افزایش سطح آگاهی و توسعه اخلاقی آنها کمک کرده و درک رفتار حسابرسان را در مواجهه با تضاد اخلاقی افزایش دهد.

  کلیدواژگان: رفتار اخلاقی، عملکرد حسابرس، تعهد حرفه ای، ارزش های اخلاقی، ایدئولوژی اخلاقی
 • محمد پاشائی فشتالی، کیهان آزادی هیر*، محمدرضا وطن پرست صفحات 311-349

  مطالعات انجام شده در سال های اخیر نشان می دهد که در بین روش های کشف تقلب، حسابرسی خارجی جایگاه پایینی(رتبه هشتم) را به خود اختصاص داده است؛ در نتیجه بررسی اینکه چه عواملی می توانند عملکرد حسابرسان خارجی را به منظور کشف تقلب بهبود بخشند، بسیار مهم است. از این رو، هدف این مقاله مطالعه اثر اخلاق حرفه ای و فلسفه اخلاقی شخصی (هنجار ذهنی) و همچنین تردید حرفه ای(نوعی نگرش) بر توانایی کشف تقلب حسابرسان خارجی بر اساس تیوری رفتار برنامه ریزی شده می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. مبانی نظری پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و همچنین داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. نمونه آماری شامل 159 نفر از حسابرسان بخش خصوصی و عمومی، روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و زمان انجام تحقیق سال 1399می باشد. برای تحلیل داده ها، از الگویابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی و نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای اخلاق حرفه ای و  جهت گیری اخلاقی آرمانگرایی، به طور مستقیم و همچنین به طور غیر مستقیم (از طریق متغیر میانجی تردید حرفه ا ی)،  بر توانایی کشف تقلب اثر مثبت دارند. اما متغیر جهت گیری اخلاقی نسبی گرایی، به طور مستقیم و همچنین به طور غیرمستقیم(از طریق متغیر میانجی تردید حرفه ای) بر توانایی کشف تقلب اثر منفی می گذارد.

  کلیدواژگان: توانایی کشف تقلب، اخلاق حرفه ای، فلسفه اخلاقی شخصی، تردید حرفه ای، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
 • حسن صادق پور، مهدی مرادزاده فرد*، بهرام همتی صفحات 351-383

  بررسی جنبه های روانشناختی در رفتارهای غیراخلاقی یکی از موضوعات مهم در حوزه حسابداری و مالی است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای روانشناختی از جمله تسلط اجتماعی، ماکیاولیسم و دستکاری عاطفی بر مدیریت سود می باشد. این تحقیق در سال 1399 با جمع آوری داده ها به  روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انجام گرفت و  برای این منظور، نمونه ای از 401 نفر از کارشناسان حسابداری، رویسای حسابداری و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شدند. نتایج این تحقیق با بکارگیری معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته ها نشان می دهد که تسلط اجتماعی،دستکاری عاطفی و ماکیاولیسم تاثیر مثبتی بر تمایل به مدیریت سود در حالت فرصت طلبانه دارد. تمایل به مدیریت سود در حالت کارا، دو متغیر تسلط اجتماعی و دستکاری عاطفی تاثیر مثبت بر تمایل به مدیریت سود داشته و اثر ماکیاولیسم بر تمایل به مدیریت سود رد شده است. هم چنین، ماکیاولیسم به واسطه تسلط اجتماعی و دستکاری عاطفی  اثر غیر مستقیم و مثبت  بر مدیریت سود دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که انگیزه مدیریت در مدیریت سود، متاثر از ویژگی های رفتاری، سازمانی و روانشناختی است. شواهد این تحقیق درک و آگاهی درباره تاثیر مشخصه های رفتاری مدیریت بر تصمیم گیری های مدیریت سود را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: ماکیاولیسم، دستکاری هیجانی، تسلط اجتماعی و مدیریت سود
 • مظفر پورخانی ذاکله بری، آزیتا جهانشاد*، فرزانه حیدرپور صفحات 385-421

  با توجه به گسترش فعالیت های تجاری در جهان و پتانسیل پایداری در خلق فرصت ها، مقوله پایداری، جزء نخستین اهداف کشورها و شرکت ها قرار گرفته است. اما در کشور ایران توجه کمتری به این موضوع شده است. لذا هدف این پژوهش در ابتدا ارایه الگویی بابت افشاء پایداری شرکتی و در مرحله بعد تاثیر عوامل مرتبط با تیوری علامت دهی و ذینفعان بر گزارشگری پایداری شرکتی می باشد. لذا برای دستیابی به الگوی افشاء پایداری شرکتی (بخش کیفی)، از نظر 28 خبره  به روش نمونه گیری هدفمند و روش دلفی استفاده شده و برای آزمون سایر فرضیات،  (بخش کمی پژوهش) تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذفی سیستماتیک در دوره زمانی 1397-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های آزمون دلفی و ضریب کندال نشان می دهد بر اساس نظر خبرگان از مجموع 169 مولفه مورد بررسی، 80 مولفه در الگوی افشاء پایداری شرکتی لحاظ شده است. از عوامل مرتبط با تیوری علامت دهی، عملکرد شرکت بر شاخص کل پایداری شرکتی، افشاء از جنبه اقتصادی و زیست محیطی تاثیر مستقیم دارد. به علاوه درصد هزینه های پایداری شرکت بر شاخص کل پایداری شرکتی، افشاء از جنبه عمومی، زیست محیطی و اجتماعی تاثیر مستقیم دارد. همچنین از عوامل مرتبط با تیوری ذینفعان نیز، مالکیت دولتی بر شاخص کل و تمامی جنبه های پایداری شرکتی تاثیر مستقیم دارد و مالکیت اعضای هیات مدیره بر شاخص کل پایداری شرکتی، افشاء از جنبه عمومی، اقتصادی و زیست محیطی تاثیر مستقیم دارد. یافته های این پژوهش اهمیت الزام افشای اطلاعات غیرمالی را برای قانون گذاران و استانداردگذاران نشان می دهد. همچنین الگوی ارایه شده، آگاهی ذی نفعان را در مورد جنبه های مذکور بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: عملکرد، هزینه های پایداری، مالکیت دولتی، مالکیت اعضای هیات مدیره، افشاء پایداری شرکتی
|
 • Jafar Babajani*, Ali Saghafi, Hiva Rastegar Moghadam Pages 1-28

  One of the leading characteristics of accounting profession is its accountability to the public. Unfortunately, occurrence of recent financial crisis has dwindled the trust to accounting profession. Many researchers believe that the destroyed trust can only be recovered by ethical leadership and learning ethics. Therefore, the objective of the present research is to offer a model for ethical competencies’ education in accounting profession. The desired model includes three aspects namely recognition of ethical competencies, teaching method, and the accounting course in which the mentioned competencies should be taught. In this research, the required data were gathered in 1398(Iranian year) from the 150 questionnaires which were distributed among accounting elites including accounting lecturers and certified public accountants. Fuzzy Delphi methodology with screening approach is used to analyze the data. Based on the results, eleven ethical competencies are recognized which should be taught using combinational method separately rather than teaching as a sub-set of an accounting course. In general, it is expected that using the mentioned model for ethical competencies’ education in academic environments will familiarize the accounting students with the necessary competencies needed to make ethical decisions. And then, by improving the accounting decision making in workplaces, graduates can pave the way toward public’s trust to accounting profession.

  Keywords: Three-dimensional model of ethical competencies’ education, Ethical competencies, Teaching Method, Teaching Course, Fuzzy Delphi methodology
 • Mohammadreza Mehrabanpour*, Gholamreza Karami, Mohammad Jandaghi Ghomi Pages 29-68

  Audit firm faces complex issues such as conflict of interest, fierce competition, lack of intellectual capital, underdevelopment, and stakeholderschr('39') expectations gap. On the other hand, social capital is recognized as a fundamental solution to reconciling conflicts and strengthening trust, cooperation, synergy, and development. In this regard, the purpose of the present study is to explain the framework of social capital in the context of Iranian auditing firms. For this aim, the qualitative grounded theory method and a triangulation data collection including 25 semi-structured interviews, 38 secondary interviews, and the qualitative analysis of 548 documents from professional magazines of the country have been used in the present study. The results showed that the social capital of Iranian auditing firms can be explained from two perspectives, within the organization and outside the organization, and three structural, cognitive, and relational dimensions. In short, the structural dimension includes the organization, roles, and internal and external relations of the organization, the cognitive dimension includes the norms and policies of the organizationchr('39')s internal and external interactions, and the relationship dimension includes trust, intellectual capital, synergy, and legitimacy that is gained by the firm through the other two dimensions of income. Each dimension of the research framework explains several categories and contextual concepts that overall provide a comprehensive and coherent theoretical framework for the promotion and development of the countrychr('39')s auditing firms.

  Keywords: Iranian audit firms, Social capital, Audit profession, Expectations gap, Stakeholders
 • Mohamad Kashanipour*, Mohammad Reza Fathi, Omid Faraji, Mohamad Rahmani Pages 69-101

  The economic, social and environmental implications of corporate activity have made sustainability reporting one of the challenging topics of accounting research. Given the impact of sustainability reporting on the continuity of future corporate activity, the present study was conducted as Sustainability Reporting Future Study Using Scenario Planning Approach. This study is mixed based on data. The present study was conducted in 1398. Initially, factors affecting sustainability reporting were extracted by reviewing the research background and interviewing 29 academic and professional experts. From 45 extracted factors, 20 factors were identified as significant factors based on expert questionnaire. Then, three factors were identified using cross-effects impact analysis and Mic Mac: legal requirements, climate and environmental crises, and the existence NGO as key drivers affecting future of sustainability reporting. Finally, according to the expertschr('39') opinions, four scenarios for the future of sustainability reporting were formulated and suggestions were made for each other.

  Keywords: Sustainability, Future Study, Driver, Scenario Planning
 • Reza Rostaminia, Rezvan Hejazi*, Ghodratolah Talebnia, Rasol Baradaran Hasanzadeh Pages 103-129

  Acceptance of dysfunctional audit behavior is accepting any activity that is against the audit standards. This behavior is a serious problem for professional auditing that can lead to its failure. The purpose of this study was to examine the effect of internal locus of control, external locus of control and organizational commitment to the acceptance of dysfunctional audit behavior Based on the Theory of Planed Behavior. The target population of this study is the auditors of Iranian Association of Certified Public Accountants in the year 2018. The sample was chosen by random sampling method and 310 auditors were selected by using Cochran formula. Data were collected by questionnaire and then they were analyzed by structural equation model with the approach of Partial Least Squares. The Smart PLS software was used for analyzing the data. The results of the analysis showed that the internal locus of control and organizational commitment had the negative effect and the external locus of control had a positive effect on the acceptance of dysfunctional audit behavior. This means that auditors with internal locus of control and organizational commitment, avoid accepting dysfunctional audit behavior and auditors with external locus of control tend to accept the audit dysfunctional behavior.

  Keywords: Acceptance of Dysfunctional Audit Behaviors, Locus of Control, Organizational Commitment, Premature sign-off, Theory of Planned Behavior
 • Farzaneh Rezazadeh, Farzain Rezaei*, Naser Hamidi Pages 131-167

  Psychological variables cause behavioral differences in managers; Therefore, these variables are known to be an influential factor in the intention of fraud in financial reporting. The present study seeks to investigate the effect of self-efficacy, Locus of control and dark personality traits on fraudulent financial reporting. Data that could be tested were collected from 352 observations among financial managers and accountants located in companies listed on the Tehran Stock Exchange, and their analysis was performed using Smart PLS3 software and structural equation modeling. The results of statistical analysis showed that dark personality traits (narcissism, Machiavellianism, anti-socialism, and sadism) have a positive and significant effect on fraudulent financial reporting, while cognitive characteristics of self-efficacy and Locus of control have no significant effect on fraudulent financial reporting. Also, based on the research findings, self-efficacy and control source have a negative and significant effect on dark personality traits. The results of this study confirm the importance of psychological components in understanding the causes of managerschr(chr('39')39chr('39')) unethical behavior that lead to fraud in financial reporting. Therefore, by understanding the psychological components that affect the performance of managers and especially the fraudulent behavior of managers, it is possible to help prevent preventive measures in this area.

  Keywords: Self-efficacy, Locus of control, Tetrad of Dark Personality, Fraudulent Financial Reporting
 • Mohmmad Mehdi Hamidizadeh, Fereydon Ohadi, Azam Shokri* Pages 169-200

  In this paper the effect of learning environment on the professional socialization of graduate students of accounting at the Islamic Azad University have been studied. This study is a descriptive correlational study whose data were collected through a questionnaire. The time of conducting the research is 2020. The statistical sample of the study includes 505 graduate students (Masters – PhD) in Accounting of Islamic Azad University across the country, which has been done using the probabilistic sampling method available. To test the hypotheses, the structural equation modeling technique has been used.  The results of hypothesis testing show that constructive learning environment has a positive effect on cognitive and motivational strategies .But this relationship between a constructive learning environment and the professional socialization of accounting students does not make sense. Also, the cognitive strategies of the professional sociability of accounting students have a significant and positive effect. While the motivational strategies of the professional sociability of accounting students do not have a significant effect. The results of this study can be useful and beneficial for policy makers and legislators of higher education in Islamic Azad University in order to develop educational programs that lead to greater awareness of university graduates about legal, professional, industry and ultimately meet their professional needs.

  Keywords: Professional Socialization, Constructivist learning environment, Cognitive strategies, Motivational strategies
 • Ahmad Abdollahi, Fatemeh Riahi, Yasser Rezaei Pitenoei* Pages 201-230

  The adoption of compensation contracts to motivate executives to exert effective and conducive efforts has raised worries about the likelihood of earnings manipulation by management. On the other hand, recent studies show that organizational identity (OI) can have a great impact on motivating managers to exhibit their optimal performance and reduce agency costs as managers’ performance towards the benefits of their firms could enhance their desirability. Therefore, the main purpose of this study is to investigate the relationship between managerial compensation and earnings manipulation with focus on the moderating effect of organizational identity on this relationship. The statistical population of the research includes financial managers of 76 companies in five industries including automobile and automobile parts manufacturing, machinery, electrical machinery and equipment, basic metals and metal products manufacturing listed on the Tehran Stock Exchange in 2018. In pursuit of this goal, standard questionnaires were used to collect the research data following the study of Abernethy et al (2017) and a questionnaire was sent to each company. Finally, 68 companies answered the questionnaires and were included in statistical analysis. The research hypotheses are tested using structural equation method and PLS software. Having ensured the good-fitness of the structural and measurement models, the results reveal that managerial compensation have a positive effect on earnings manipulation and organizational identity has a negative effect on earnings manipulation. Also, organizational identity moderates the positive effect between compensation and earnings manipulation and undermines the severity of the effect. Research findings can help investors, capital market regulators and other accounting information users understand the impact of organizational identity on capital market prosperity and guide their decision making.

  Keywords: Compensation Contract, Earnings Manipulation, Organizational Identity
 • Sahar Amani Babadi, Alah Karam Salehi*, Mohammad Khodamoradi, Alireza Jorjorzadeh Pages 231-280

  With the expansion of social interactions and the development of regulatory tools, stakeholders today are seen as an important and important part in strengthening corporate social responsibility practices. Social pressures, in order to increase the level of sustainable functions, affect the environmental performance of companies and cause companies to provide information to persuade social expectations in a competitive environment by relying on behavioral and specialized approaches. One of these approaches is carbon exposure strategies based on the social pressures of stakeholders. In this study, its purpose Provide a cognitive model for selecting the effectiveness carbon exposure strategy based on stakeholder social pressures at the capital market level, Efforts were made to use the participation of two groups of people in the target community at the university level and at the capital market level and based on the nature of research in the qualitative section, From two Meta-synthesis and Delphi and in the quantitative research section, use the Raffchr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))s analyzes. The results in the qualitative section, by examining 29 screened studies, confirmed the 15 social pressure propositions of stakeholders as analysis criteria and 3 strategic components of carbon disclosure as Ruff analysis rules. After Delphi analysis to determine the theoretical adequacy, the number of propositions they were reduced to 14 social stress statements and 3 components of carbon exposure strategies were approved. Then, at the level of analysis of Raff collection, which was based on matrix analysis and with the participation of managers in different layers of capital market companies, the results showed that out of 14 propositions, three propositions tend to be socially accepted M5; The tendency to change the social norms of the M8 and the disclosure of the normative information of the M2 becomes the most important statement in the social pressure for the use of carbon disclosure strategies by companies. It was also found that the strategy of voluntary disclosure of carbon, based on the social pressures of stakeholders, is the most important strategy in disclosing carbon functions by companies that can help develop interactions in a competitive market.

  Keywords: Carbon Disclosure Strategy, Social Pressures Stakeholders, Rough Analyzing
 • Parviz Shayesteh Shojaei, Zahra Poorzamani*, Ahmad Yaghobnezhad Pages 273-310

  The present study was an attempt to investigate the effect of ethical standards including ethical environment (instrumental environment, favorite environment, independent environment, normative environment, efficiency-based environment and regulation-oriented environment), professional commitment, ethical values and ethical ideology (idealism and relativism) on performance of auditors. The population of this study consists of auditors of auditing firms affiliated with Iranian association of Certified Public Accountants and certified independent auditors. To calculate the number of samples and to take samples, coceran fornulation and the avilable sample methods have been respectively used. This study was conducted in 2020. 300 auditors participated in the present study and completed the questionnaires distributed among them. The partial least squares (PLS) method was used for modelling and hypothesis testing purposes. The results  show that all the subsets of ethical environment (instrumental environment, favorite environment, independent environment, normative environment, efficiency-based environment and regulation-oriented environment) have a positive and significant correlation with auditor performance. As for the subsets of ethical ideology, idealism and relativism were found to have a significantly positive and a significantly negative correlation with the performance of auditors, respectively. The results also show that the main variables of the study (ethical environment, professional commitment, ethical values and ethical ideology) have a positive and significant effect on the occupational performance of auditors. Applying the results of this research can help to develop theoretical foundations in the field of the ethical behavior in auditors as well as to increase their level of awareness and ethical development. It also increases the understanding of auditorschr(chr('39')39chr('39')) behavior in the face of ethical conflicts.

  Keywords: Ethical Behavior, Auditor Performance, Professional Commitment, Ethical Values, Ethical Ideology
 • Mohammad Pashaei Fashtali, Keihan Azadi Hir*, Mohamadreza Vatanparast Pages 311-349

  Recent years studies show that external auditing occupies a low position (eighth place) among the methods of detecting fraud; as a result, it is important to examine which factors can improve external auditorschr(chr('39')39chr('39')) performance in detecting fraud. Therefore, the goal of this research is to study the effect of professional ethics and personal moral philosophy (subjective norm) and professional skepticism (attitude towards behavior) on external auditorschr(chr('39')39chr('39')) performance fraud detecting based on theory of planned behavior. This research is categorized as an applied one. Studying literature review, research data have been collected by a questionnaire. The statistical sample using cluster sampling method includes 159 private and public sector auditors and research period is dated during 2020. Data analyzing utilized by partial least squares (PLS) through Smart-PLS2 software. The results show that professional ethics and the ethical orientation of idealism have positive direct and indirect effect on the Fraud Detection Capability through mediator variable of professional skepticism. Moreover, ethical orientation of relativism has direct negative effect on fraud detecting capability; besides ethical orientation of relativism has indirect effect on fraud detecting capability through mediator variable of professional skepticism.

  Keywords: Fraud Detection Capability, Professional Ethics, Personal Moral Philosophy, Professional Skepticism, Theory of Planned Behavior
 • Hassan Sadeghpour, Mehdi Moradzadehfard*, Bahram Hemati Pages 351-383

  Investigating the psychological aspects of unethical behaviors is one of the most important issues in the field of accounting and finance. This study aimed to investigate the effect of psychological variables including social dominance, Machiavellianism, and emotional manipulation on profit management. The research was conducted in 2020 by collecting data with Non-Probability sampling method convenience. For this purpose, a sample of 401 accounting experts, accounting heads, and financial managers of the firms listed in the Stock Market was selected. The results were obtained from structural equations. They show that social dominance, emotional manipulation, and Machiavellianism have a positive effect on the willingness towards opportunistic profit management. In the efficient mode of the tendency towards profit management, two variables of social dominance and emotional manipulation have a positive effect on the tendency towards profit management, but the effect of Machiavellianism on this tendency is refuted. Furthermore, Machiavellianism affects profit management positively and indirectly through social dominance and emotional manipulation. The results show that management motivation for profit management is influenced by behavioral, organizational, and psychological characteristics. The research evidence enhances our understanding of the effect of behavioral characteristics of management on decisions on profit management.

  Keywords: Social Dominance, Machiavellianism, Emotional Manipulation, profit management
 • Mozaffar Pourkhani Zakeleh Bari, Azita Jahanshad*, Farzaneh Heidarpoor Pages 385-421

  Given the expansion of business activities in the world and the potential for sustainability in creating opportunities, the category of sustainability has become one of the first goals of countries and companies. But in Iran, less attention has been paid to this issue. Therefore, the purpose of this study is first to provide a model for disclosing corporate sustainability and then the impact of factors related to signaling theory and stakeholders on corporate sustainability reporting.Therefore, in order to achieve the pattern of corporate sustainability disclosure (qualitative part), purposeful sampling method and Delphi method were used by 28 experts, and to test other hypotheses (quantitative part of the research), 117 companies listed on the Tehran Stock Exchange that were used by the Systematic elimination have been studied in the period 2011-2018. To test the hypotheses, panel regression models were used. Delphi test findings and Kendall coefficient show that according to the experts, out of 169 components studied, 80 components are included in the corporate sustainability disclosure model.Among the factors related to signaling theory, firm performance has a direct impact on the overall corporate sustainability index, disclosure from an economic and environmental point of view. In addition, the percentage of firm sustainability costs has a direct impact on the overall corporate sustainability index, public, environmental and social disclosure. Also, among the factors related to stakeholder theory, government ownership has a direct impact on the overall index and all aspects of corporate sustainability, and board ownership has a direct impact on the overall corporate sustainability index, public, economic and environmental disclosure. The findings of this study show the importance of requiring non-financial information disclosure for legislators and standardizers. The proposed model also improves stakeholder awareness of these aspects

  Keywords: Performance, Sustainability Costs, Government Ownership, Ownership of Board Members, Disclosure of Company Sustainability