فهرست مطالب

بهداشت کار و ارتقای سلامت - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 16، بهار 1400)
 • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 16، بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/03/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بهرام کوهنورد، فاطمه محمودی پور، فریبا سعیدی، نگار تمدنی جهرمی*، مرضیه هنربخش صفحات 1-9
  مقدمه

  با توجه به اهمیت حفظ نیروی کارکنان و اساتید و سلامت آنها به عنوان یک انسان، تعارض سازمانی می تواند تاثیر بسزایی بر سلامت عمومی، عملکرد و میزان افسردگی این افراد داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین عملکرد شغلی و افسردگی با تعارضات سازمانی در اساتید و کارکنان دانشکده علوم پزشکی لارستان انجام شده است.

  روش بررسی

  این تحقیق از نوع توصیفی_تحلیلی به روش مقطعی بوده که درسال 1397 بر روی اساتید و کارکنان دانشکده علوم پزشکی لارستان که 82 نفر بودند با روش نمونه گیری سرشماری انجام گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه (تعارض سازمانی، عملکرد شغلی و افسردگی گلدبرگ) استفاده گردید.

  یافته ها

  میانگین (x) افسردگی 20/58 و انحراف معیار (s) 17/16، عملکرد شغلی 30/55x= و 27/5s=، تعارض سازمانی 93/20x= و 42/5s= بدست آمد. تعارض با مریوس نمره میانگین بالاتر وتعارض با همردیفان نمره میانگین پایین تری داشت . توزیع فراوانی افسردگی در بین افراد مورد مطالعه نشان داد که افراد سالم بیشترین فراوانی (27/7%) و افراد با افسردگی شدید دارای کمترین فراوانی (4/8%) را دارند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دادکه بین افسردگی و عملکرد شغلی رابطه معکوس و بین افسردگی و تعارض سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد . با شناسایی و تعدیل عوامل ایجاد کننده استرس در محیط کاری می توانیم شاهد بهبود عملکرد و ایجاد احساسات مطلوب و کارآمدی در پرسنل علوم پزشکی باشیم.

  کلیدواژگان: افسردگی، تعارضات سازمانی، عملکرد شغلی، اساتید، کارکنان
 • مریم مظاهری*، یوسف بابایی مسدرقی، آرزو علیزاده صفحات 10-20
  مقدمه

  بیمارستان ها جهت ایجاد نوآوری در زمینه مراقبت از بیمار در سراسر جهان تلاش می نمایند و در اجرای آن بر روی محیط زیست طبیعی نیز اثر می گذارند، لذا مدیران بیمارستانها بایستی همواره جهت کاستن از آسیب به بیماران و جوامع اطراف و محیط زیست طبیعی، به تدوین برنامه های مدیریتی در زمینه حفظ انرژی، دفع مناسب زایدات پزشکی و... بپردازند. لذا این مطالعه در جهت هدفمند نمودن اقدامات در زمینه مدیریت محیط زیست بیمارستانی به ارزیابی شاخص های مهم و تاثیر گذار پردخته است.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع تحلیلی - مقطعی می باشد که در سالهای 1397 و 1398 در بیمارستان فوق تخصصی تریتا در غرب تهران طراحی و اجرا گردید. برای اجرای این مطالعه از استاندارد ایزو 14001 و برای پایش آن از استاندارد ایزو 14031 استفاده گردید.

  یافته ها

  تعداد 18 شاخص مهم و اساسی در حوزه عملکرد زیست محیطی برای بیمارستان تعریف گردید و اندازه گیری شاخص های مربوطه انجام شد. اصلاح و بهبود شاخص ها در سال 1397 و 1398 به وضوح دیده شد. بیشترین اقدام اصلاحی و محسوس ترین تغییرات مربوط به پسماندها بود.

  نتیجه گیری

  استفاده از مدلهای ارزیابی زیست محیطی در کنار حمایت های مدیریتی از انجام اقدامات اصلاحی می تواند در درازمدت باعث حفظ محیط زیست شده و سلامت عمومی را بهبود بخشد و همچنین مدیریت مناسب پسماندهای بیمارستانی می تواند موجب کاهش هزینه ها گردد.

  کلیدواژگان: محیط زیست، بیمارستان، ایزو 14031، ایزو 14001
 • رضا رادمان فر*، علیرضا حاجی حسینی، رضا جعفری ندوشن صفحات 21-32
  مقدمه

  امروزه تحقیق و تحلیل حوادث جزء مهمی از برنامه های ایمنی بوده و در اقدامات پیشگیرانه آن گنجانده می شود. بررسی حادثه شامل جمع آوری کلیه اطلاعات و تفسیرهای واقعی در خصوص یک حادثه، تجزیه و تحلیل اطلاعات به منظور یافتن علل حادثه و نیز نوشتن گزارش حادثه می باشد.

  روش بررسی

  این مقاله توصیفی - تحلیلی به منظور تعیین مهمترین معیارهای بررسی و انتخاب تکنیک های تحقیق و تحلیل حادثه و انتخاب روش برتر آنالیز حادثه در حوادث صنعت نیروگاهی به رشته تحریر در آمده است. در این پژوهش با استفاده از مطالعات تحقیقات پیشین و جمع آوری نظرات خبرگان مهمترین معیارهای انتخاب یک روش تحلیل حادثه مشخص و پس از آن با استفاده از 4 روش تحلیل حادثه ، یک حادثه خاص بررسی و ماتریس تصمیم بر اساس نقاط قوت و ضعف مدلها تشکیل گردیده است و در انتها اولویت بندی این 4 روش با استفاده از روش تصمیم گیری تاپسیس صورت پذیرفته است.

  یافته ها

  در این مقاله 5 عامل کلیدی، توانایی درک ترتیب وقایع در مدل، مشخص نمودن علل ریشه ای، توصیفی بودن و قابلیت ارایه دلایل به مدیران و متخصصان، نیاز به متخصصین فنی و کارشناسی و معیار زمان در بررسی علل به عنوان مهمترین معیارهای انتخاب یک روش تحلیل حادثه مشخص شده و روش TRIPOD BETA به عنوان بهترین روش در تحلیل حوادث نیروگاهی عنوان گردیده است.

  نتیجه گیری

  روش TRIPOD BETA با توجه به قابلیت هایی که دارد به عنوان روش بهینه در بررسی حوادث صنعت نیروگاهی معرفی شده است.

  کلیدواژگان: آنالیز حادثه، ایمنی، نیروگاه، TRIPOD BETA
 • اسکندر حسین پور*، محسن وحدانی، صمد گودرزی، علی جوادی نژاد صفحات 33-49
  مقدمه

  همانند سایر بخش های شغلی، در فعالیت های ورزشی اشتباهات و رفتارهای ناایمن علت اصلی وقوع حوادث می باشند. با توجه به پیامدهای زیانبار حوادث ورزشی شناسایی راه هایی برای کنترل و کاهش این اعمال ناایمن ضروری است. از این رو هدف این پژوهش  تدوین استراتژی پیشگیری از اثر اعمال ناایمن در بروز حوادث ورزشی در محیط های ورزشی بود.

  روش بررسی

  روش این پژوهش برحسب هدف، بنیادی و برحسب گردآوری اطلاعات، کیفی- نظریه داده بنیاد با رویکرد گلیزری است. که در سال 1399 انجام شد. بدین منظور،20  نفر از خبرگان آشنا با حوزه ایمنی، طب کار، روانشناسی، حوادث ورزشی و مدیریت ورزشی به صورت هدفمند و براساس راهبرد گلوله برفی برای مصاحبه های عمیق بدون ساختار انتخاب شدند و داده ها به صورت هم زمان با استفاده از مجموعه ای از کدگذاری های باز، انتخابی و نظری تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که چهار عامل فرد، سازمان، دانش شغلی و رابطه فرد و سازمان، مقوله های اصلی علل خطاهای انسانی در بروز حوادث ورزشی می باشند. متغیرهای فرد و سازمان به عنوان متغیرهای فرآیندی و دو متغیر دانش شغلی و رابطه فرد و سازمان به عنوان متغیرهای توسعه ای و کمکی نقش اصلی در این زمینه دارند. همچنین چهار مقوله؛ اصلاح نگرش و عملکرد فردی، اصلاح ساختار سازمانی، یادگیری و آموزش مستمر دانش شغلی و بهبود و تقویت مثبت رابطه فرد و سازمان به عنوان راهبردهای اساسی پیشگیری از حوادث تعیین شدند.

  نتیجه گیری

  با توجه به علل بروز حوادث ورزشی توجه به اصلاح نگرش و عملکرد فردی، اصلاح ساختار سازمانی، یادگیری و آموزش مستمر دانش شغلی و بهبود و تقویت مثبت رابطه فرد و سازمان می تواند ریسک خطرات را کاهش داده و سبب ارتقاء ایمنی گردد و عدم توجه به هر کدام از این عوامل ایمنی را مختل می کند.

  کلیدواژگان: استراتژی، پیشگیری، اعمال ناایمن، حوادث ورزشی
 • زهره بخشی*، مجید معتمدزاده، مریم فرهادیان صفحات 50-59
  مقدمه

  یکی از عوامل موثر بر عملکرد و کارایی افراد در سازمان ها، بار کار ذهنی است که سلامت و بهداشت بسیاری از آنان را در معرض خطر قرار می دهد. هدف از انجام این مطالعه تعیین بار کار ذهنی وارد بر کارمندان یکی از بانک های شهر همدان با استفاده از روش NASA - TLX می باشد. تریماران

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی، 110 کارمند بانک با استفاده از دو پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه NASA - TLX مورد پرسشگری قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و روش های آمار توصیفی و آزمون های آماری صورت گرفت. 

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که شرکت کنندگان دو بعد تلاش و نیاز ذهنی را به ترتیب با میانگین و انحراف معیار 14/51±81/04 و 18/05±79/50 پراهمیت ترین و بعد عملکرد را با مقدار 13/24±21/50 به عنوان کم اهمیت ترین بعد ارزیابی کرده اند. میانگین بار کار ذهنی نیز 10/17±64/37 برآورد شد. نتایج آنالیز آماری نشان داد که بین متغیرهای زمینه ای با میانگین امتیاز کلی بار ذهنی کار رابطه معنی دار وجود ندارد (0/05>P). با این وجود ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای سن و سابقه کاری با مقیاس نیاز زمانی رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد (0/05>P) و (0/01>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه میانگین بار کار ذهنی درک شده در کارمندان بانک بالا می باشد، اجرای برنامه های موثر به منظور تعدیل و کاهش بار کار ذهنی در جهت ارتقاء سطح سلامت روانی و عملکرد کارکنان بانکی ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: بار کار ذهنی، کارکنان بانک، شهرستان همدان، NASA - TLX
 • محمدامین رشیدی، مقداد کاظمی*، مهرداد کاظمی، امیرحسین رشیدی، مجید سیفی فرد صفحات 60-75
  مقدمه

  خستگی به معنای ضعف و فرسودگی شدید در اثر کار و تلاش فیزیکی یا ذهنی می باشد. اختلالات خواب به عنوان یکی از مهم ترین علل ایجاد خستگی در میان افراد در جوامع شغلی مختلف شناخته شده است. این مطالعه با هدف تعیین رابطه خستگی شغلی با کیفیت خواب و فاکتور های تاثیرگذار بر آن در میان پرستاران بیمارستان های دولتی انجام گرفت.

  روش بررسی

  این مطالعه مقطعی به مدت دو ماه بر روی 240 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند ، انجام گرفت. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه خستگی مفرط شغلی/ بازیابی خستگی (OFER-15) و پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورگ (PSQI-18) استفاده شد. در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-16 و با آزمون های X2، همبستگی اسپیرمن، T-test و آنالیز واریانس یک طرفه انجام گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه، به ترتیب 55% و70% از افراد جامعه مورد مطالعه در حیطه کیفیت خواب نامناسب و در سطح متوسطی از خستگی مفرط شغلی قرار داشتند. آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین خستگی مفرط شغلی و کیفیت خواب همبستگی مستقیم و معنی دار آماری وجود داشت (0/05>p).

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه در این مطالعه بین کیفیت خواب و خستگی، همبستگی و ارتباط تنگاتنگی وجود داشت، می توان از کیفیت خواب به عنوان یک متغیرپیش بینی کننده خستگی مفرط شغلی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: خستگی شغلی، کیفیت خواب، پرستار، بیمارستان
 • بهنام مرادی*، سمیرا برکات، پیمان خالقی ده آبادی، یزدان محمودیان صفحات 76-93
  مقدمه

  بازرسی بر مبنای ریسک ابزار قدرتمندی است که توسط موسسه نفت آمریکا جهت پاسخ به نیازهای صنایع فرآیندی ارایه شده است. تمرکز اصلی این روش روی بازرسی، مدیریت یکپارچگی، نگهداری و تعمیرات و همچنین کاهش وقوع ازکارافتادگی سیستم می باشد. هدف از این مطالعه تکنیک بازرسی بر مبنای ریسک و فاکتورهای بحرانی موفقیت در پیاده سازی آن به منظور بهبود سیستم های مدیریتی مبتنی بر ریسک و ایمنی فرآیند می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه مروری، ابتدا فهرستی از واژگان کلیدی مبتنی بر عنوان پژوهش شامل فاکتورهای بحرانی موفقیت (Critical Success Factors: CSF)، ارزیابی ریسک، ایمنی فرآیند، مدیریت خوردگی، برنامه بازرسی، مکانیزم خرابی، بازرسی بر مبنای ریسک (Risk-based Inspection: RBI) (نگهداری و تعمیرات مبتنی بر ریسک (Risk-based Maintenance: RBM)، مدیریت یکپارچه مبتنی بر ریسک (Risk-based Integrity Management: RBIM) و مدیریت یکپارچه دارایی (Asset Integrity Management: AIM) مشخص و سپس هر واژه به طور اختصاصی و بدون محدودیت زمانی در  پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی Science Direct, PubMed, Google Scholar, SID, Google Search, Magiran, Civilica و Scopus مورد جستجو قرار گرفت.

  یافته ها

  مرور نظامند مطالعات مختلف نشان داد که فاکتورهای بحرانی موفقیت بستر لازم  برای اجرای هرچه بهتر روش بازرسی بر مبنای ریسک را در صنایع فرآیندی فراهم می آورد و عوامل ضروری برای اجرای موثر روش RBI محسوب می شوند.

  نتیجه گیری

  آنالیز یافته ها نشان داد که شناسایی CSFها می توانند اجرای موثر RBI را در صنایع بهبود بخشد و مزایای ذکر شده برای این روش را تضمین کند. از طرف دیگر اجرای مهندسی و دقیق روش RBI منجر به پیاده سازی هرچه بهتر سیستم های مدیریتی مبتنی بر ریسک و ایمنی فرآیند و ارتقاء آن ها خواهد شد.

  کلیدواژگان: فاکتور های بحرانی موفقیت (CSFs)، ایمنی فرآیند، بازرسی بر مبنای ریسک (RBI)، سیستم های مدیریتی
 • زینب مندعلی زاده*، احسان شاکری صفحات 94-105
  مقدمه

  امروزه اهمیت بهره وری کارمندان سازمان ها در راستای رسیدن به اهداف کلان سازمانی، در نظر گرفتن سلامت سازمانی و افسردگی کارمندان توسط مدیران، موضوع مهم در بهره وری سازمانی است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سلامت سازمانی و افسردگی با بهره وری کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان و ارایه مدل معادلات ساختاری بود.

  روش بررسی

  این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بود که برای مدل سازی از رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه های بهره وری هرسی و گلداسمیت (1980)، سلامت سازمانی هوی و فیلدمن (1996) و پرسشنامه افسردگی بک (1961) بود. روایی پرسشنامه توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها مناسب به دست آمد. جامعه آماری شامل کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بود (387 نفر) که نمونه آماری بر اساس تعداد عامل های پژوهش مبتنی بر رویکرد پی.ال. اس 90 نفر تعیین شد. 78 پرسش نامه کامل جمع آوری و بازگشت داده شد. از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد سلامت سازمانی بر بهره وری شغلی تاثیر مثبت و معناداری داشت (0/01≥p) ولی افسردگی بر بهره ‍وری شغلی تاثیر منفی داشت ولی این تاثیر معنادار نبود. هم چنین افسردگی بر سلامت سازمانی تاثیر منفی داشت ولی این تاثیر معنادار نبود.

  نتیجه گیری

  توانایی سازمان در حفظ و پایداری سازمانی و بهبود این توانایی، منجر به بهبود بهره وری کارمندان ادارات ورزش و جوانان می شود. در این راستا پیشنهاد می شود مدیران و سرپرستان سازمان های ورزشی در راستای بهبود سلامت سازمانی، بر اهمیت ارتباطات با و در بین کارمندان تاکید و بر موضوعات روان شناختی سازمانی در جهت بهبود بهره وری تاکید نمایند.

  کلیدواژگان: سلامت سازمانی، بهره وری، افسردگی، کارمندان
|
 • Bahram KOUHNAVARD, Fatemeh MAHMOUDIPOUR, Fariba SAEEDI, Negar TAMADONI JAHROMI*, Marzieh HONARBAKSH Pages 1-9
  Introduction

  Considering the importance of maintaining the energy and health of the staff and faculty members as human beings, organizational conflict can have a significant impact on public health, performance, and the rate of depression in these individuals. The aim of this study was to investigate the relationship between job performance and depression with organizational conflicts in professors and staff of Larestan University of Medical Sciences.

   Methods

  This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted in 2016 on 82 professors and staff of Larestan University of Medical Sciences  selected by census sampling method. In order to collect information in the present study, three questionnaires (organizational conflict, job performance, and Goldberg depression) were used.

  Results

  The mean of depression was 58.20 with a standard deviation of 17.16, the mean of job performance was 30.55 with a standard deviation of 27.5, and the mean of organizational conflict was 93.20 with a standard deviation of 42.5. Conflict with subordinate had a higher mean score and conflict with peers had a lower mean score. The frequency distribution of depression among the participants showed that healthy individuals had the highest frequency (27.7%) and individuals with severe depression had the lowest frequency (4.8%).

  Conclusion

  The findings showed an inverse relationship between depression and job performance, but a direct relationship was observed between depression and organizational conflict. By identifying and modifying the causes of stress in the workplace, we can see the improvement of performance and the creation of desirable and efficient feelings in medical personnel.

  Keywords: Depression, Organizational Conflict, Job Performance, Professors, Staff​​​​​​​
 • Maryam Mazaheri*, Yousef Babayi Mesdaraghi, Arezoo Alizadeh Pages 10-20
  Introduction

  Hospitals are working to create innovation in patient care throughout the world while maintaining high quality standards. Since in implementing this innovation, hospitals have an impact on the natural environment, hospital managers are constantly developing management plans to conserve energy and dispose medical waste properly to reduce the damage to patients, surrounding communities, and the natural environment. Therefore, this study evaluated the important and effective indicators in order to target the measures in the field of hospital environmental management.

  Methods

  This cross-sectional analysis was designed and implemented in 2018 and 2019 in Trita subspecialty hospital in the west of Tehran. To implement this study, ISO 14001 standard was used and ISO 14031 standard was applied to monitor it.

  Results

  According to the findings, 18 important and basic indicators were defined in the field of environmental performance for the hospital and the relevant indicators were measured. Correction and improvement of indicators was clearly observed in 2018 and 2019. Most of the corrective actions and the most noticeable changes were related to waste.

  Conclusion

  The use of environmental assessment models along with managerial support for corrective action can protect the environment in the long run and improve public health. Moreover, proper management of the hospital waste can reduce the costs.

  Keywords: Environment, Hospital, ISO 14031, ISO 14001
 • REZA RADMANFAR*, ALIREZA HAJIHOSSEINI, REZA JAFARI NODOUSHAN Pages 21-32
  Introduction

  Today, accident investigation and analysis is an important component of safety programs in preventive measures. Incident investigation involves collecting all the information and actual interpretations of an incident, analyzing information to find out the causes of the incident, and writing an incident report.

  Methods

  This descriptive-analytical article was conducted to determine the most important criteria for investigating and selecting the techniques of accident investigation as well as analyzing and selecting the best method of accident analysis in the events of the power plant industry. In this research, previous research studies were studied and expert opinions were collected with regard to the most important criteria for choosing a specific accident analysis method. Later,  the 4 accident analysis methods was applied in a special power plant accident and the decision matrix was designed based on the strengths and weaknesses of the model formation. Finally, these four methods were prioritized using the Topsis decision-making method.
  The key factors in investigating the main criteria for selecting an incident analysis method  included the ability to understand the sequence of events in the model, identifying the root causes, descriptiveness and ability to provide reasons for managers and specialists, the need for technical experts, and the time criterion. The TRIPOD BETA method was selected as the best method for analyzing the power accidents.

  Conclusion

  The TRIPOD BETA method was introduced as the most effective method for investigating power plant accidents.

  Keywords: Accident analysis, Safety, Power plant, TRIPOD BETA
 • Eskandar HOSSEINPOUR*, Mohsen VAHDANI, Samad GODARZI, Ali JAVADI-NEJAD Pages 33-49
  Introduction

  As with other occupations, mistakes and unsafe behaviors are among the major causes of accidents in sports. Given the harmful consequences of sport accidents, it is essential to identify ways to control and reduce these unsafe practices. Therefore, the purpose of this study was to develop a strategy to prevent the effects of unsafe practices on the occurrence of sports accidents in sports environments.

  Methodology

  The research was fundamental in terms of purpose and qualitative data were collected using grounded theory using a Glaser approach. The study was conducted among 20 experts in the fields of safety, occupational medicine, psychology, sports injuries, and sports management in 2020. The participants were selected to attend in-depth unstructured interviews purposefully based on the snowball method. Data were analyzed simultaneously using a set of open, selective, and theoretical coding.

  Results

  The results indicated that the four factors of individual, organization, job knowledge, and the relationship between individual and organization were the main causes of human error in the occurrence of sports accidents. The individual and organizational variables (as process variables) and job knowledge as well as the relationship between the individual and the organizational factors as developmental and auxiliary variables played teh major role in this field.

  Conclusion

  According to the causes of sport accidents, improving the personal attitude and performance, improving the organizational structure, continuous learning and training of job knowledge, as well as improving and strengthening the positive relationship between the individual and the organization can reduce the risk and promote safety. However, lack of  paying attention to these factors disrupts immunity.

  Keywords: Strategy, Prevention, Unsafe Acts, Sports Injuries
 • Zohreh BAKHSHI*, Majid MOTAMEDZADE, Maryam FARHADIAN Pages 50-59
  Introduction

  Mental workload is one of the effective factors on the performance and efficiency of people working in an organization that put their health at risk. The aim of this study was to determine the mental workload of staffa working in a bank in Hamadan City of Iran  by NASA-TLX method.

  Methods

  In this cross-sectional study, 110 bank employees were surveyed. The data were collected using demographic and NASA-TLX questionnaires. Finally, collected data were analyzed using SPSS version 21 by running descriptive statistics and statistical tests.

  Results

  According to the participants, the mean and standard deviation of effort and mental demand, as the most important dimensions were 81.04 ± 14.51 and 79.50 ± 18.05, respectively. The performance dimension was selected as the least important dimension with the mean and standard deviation of 64.37 ± 10.17. The results of statistical analysis showed no significant relationship between the participantschr('39') total score of mental workload and their demographic information such as age, gender, educational level, marital status, experience, and work overtime(P>0.05). The Pearson correlation coefficient showed that age (P<0.05) and work experience (P<0.01) had a significant and inverse relationship with temporal demand dimension .

  Conclusion

  Based on the findings, the mean of perceived mental workload of bank employees was high. Therefore, effective programs should be conducted to mitigate and reduce the mental workload and to promote mental health of bank employees.

  Keywords: Mental workload, bank employees, Hamadan city, NASA – TLX
 • Mohammad Amin RASHIDI, Meghdad KAZEMI*, Mehrdad KAZEMI, Amir Hossein RASHIDI, Majid SEIFIFARD Pages 60-75
  Introduction

  Fatigue is defined as extreme weakness and exhaustion by work and physical or mental effort. Sleep disturbances are among the most important causes of fatigue among people in various occupational societies. The aim of this study was to determine the relationship of occupational fatigue with sleep quality and factors affecting it among nurses working in governmental hospitals.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on 240 nurses working in public hospitals selected by convenience sampling method during a two-month period. In order to collect data, the Fatigue Exhaustion / Fatigue Recovery Questionnaire (OFER-15) and the Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire (PSQI-18) were administered. The data were analyzed using SPSS software version 16. Furthermore, Chi-Square, Spearman’s correlation, Independent Sample T-test, and one–way analysis of variance were run.

  Results

  In this study, 55% and 70% of the participants were at inappropriate sleep quality status and the moderate level of occupational excessive fatigue, respectively. Spearman’s correlation test showed a direct and significant correlation between occupational excessive fatigue and sleep quality (p<0.5).

  Conclusion

  Given the significant correlation between sleep quality and fatigue in this research, sleep quality can be used as a predictive variable of excessive occupational fatigue.

  Keywords: Occupational Fatigue, Sleep Quality, Nurse, Hospital
 • Behnam MORADI*, Samira BARAKAT, Peyman KHALAGHI DEHABADI, Yazdan MAHMOUDIAN Pages 76-93
  Introduction

  Risk-based inspection is a powerful tool provided by the American Petroleum Institute in order to respond to the needs of the process industries. The main focus of this method is on inspection, integrity management, maintenance, as well as reduction of the probability of failure. The purpose of this study was to conduct the risk-based inspection technique and critical success factors in its implementation to improve risk and process safety based management systems.

  Methods

  In this review study, we first listed the keywords based on the research title including Critical Success Factors, risk assessment, process safety, corrosion management, inspection Plan, failure mechanism, Risk Based Inspection, Risk Based Maintenance, Risk-based Integrity Management, and Asset Integrity Management . Later, each term was searched specifically and without time limit in the internal and external databases of Science Direct, PubMed, Google Scholar, SID, Google Search, Magiran, Civilica, and Scopus.

  Result

  A systematic review of various studies showed that critical success factors provided the necessary context for the implementation of a risk-based inspection process in the process industries and were essential factors for the effective implementation of the RBI method.

  Conclusion

  By analyzing the results of the studies we found  that identifying CSFs can improve the effective implementation of RBI in industries and guarantee the benefits mentioned for this method. Moreover, the engineering and accurate implementation of risk-based inspection method will lead to the best implementation of management systems based on the risk and process safety and its improvement.

  Keywords: Critical Success Factors (CSFs), Process Safety, Risk Based Inspection (RBI), Risk Based, Management Systems
 • Zeinab MONDALIZADEH*, Ehsan SHAKERI Pages 94-105

  Abstract  

  Introduction

  Today, the employee productivity is a crucial topic to achieve the organization goals. In this regard, considering the organizational health and employee depression by managers is an important issue in organizational productivity. So, the purpose of this study was to investigate the relationship between organizational health and depression with the productivity of employees of sports and youth departments in Isfahan province and to present a structural equation model.

  Methods

  In this descriptive-analytical study, a partial least squares approach was applied for modeling. The research instruments were Hershey and Goldsmith (1980) Productivity Questionnaire, Hui and Fieldman (1996) Organizational Health Questionnaire, and Beck Depression Inventory (1961). Validity of the questionnaire was confirmed by experts and the reliability of the questionnaires was appropriate. The statistical population included employees of the sports and youth departments of Isfahan province (387 people). The statistical sample size was calculated based on the number of research factors based on the PL approach. As a result, 90 people were appointed and 78 complete questionnaires were collected and returned. Cluster random sampling method was used.

  Results

  The results showed that organizational health had a positive and significant effect on job productivity (p /0 0.01), but depression had a negative effect on job productivity that was not significant. Depression also had a negative effect on organizational health, but this effect was not significant.

  Conclusion

  The ability of the organization to maintain and improve organizational stability and improve this ability leads to improving the productivity of employees of sports and youth departments. In this regard, it is suggested that managers and supervisors of sports organizations
  emphasize the importance of communication with and among employees to improve organizational health and emphasize organizational psychological issues to improve productivity

  Keywords: Organizational Health, Productivity, Depression, Staff