فهرست مطالب

کاوش های مدیریت بازرگانی - پیاپی 24 (پاییز و زمستان 1399)

نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی
پیاپی 24 (پاییز و زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/03/30
 • تعداد عناوین: 20
|
 • آفرین اخوان*، فرزانه جهادی نائینی، محمدحسین ابویی صفحات 1-18

  چالش روند فزاینده تغییرات محیطی، شدت رقابت و گذر از دوران انحصاری به فضای رقابت، شرکت ها را به سمت بازاریابی پویا (بازاریابی هدفمند) سوق داده است. با توجه به این که ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان و همچنین افزایش سودآوری و رشد پایدار از راهبردهای اصلی شرکت فولاد مبارکه به شمار می روند؛ هدف از این پژوهش، کمک به تحقق بخشی راهبردهای مذکور از طریق هدف مند ساختن سازمان در راستای سفارشی سازی خدمات، بر مبنای ویژگی های برجسته و شاخص های رفتاری مشتریان بازار صنعتی است. در این پژوهش به دلیل ضرورت شناخت مشتریان مختلف، جهت ارایه خدمات متناسب با خصوصیات هر بخش، از نقشه های خودسازمان ده برای بخش بندی و شناسایی ویژگی های مشتریان شرکت استفاده شده است. مطابق یافته های پژوهش مشتریان بازار داخل شرکت فولاد مبارکه اصفهان، بر اساس 95 معیار مستخرج از 48 شاخص (جمعیت شناختی، جغرافیایی، عملیاتی، رفتاری و وضعیتی)، در پنج خوشه که بر مبنای متغیرهای شیوه های خرید (RFM)، به صورت مشتریان طلایی، مشتریان خاص، مشتریان وفادار، مشتریان روی گردان و مشتریان مشکوک نام گذاری شده اند، قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: بازار فولاد، بازاریابی هدفمند، بخش بندی مشتریان، نقشه های خودسازمان ده، RFM
 • پیمان غفاری آشتیانی*، مریم کشاورز رضایی صفحات 19-48

  در این پژوهش به شناسایی و ساختاردهی عوامل موثر بر توسعه تجارت اجتماعی با تمرکز بر شبکه اینستاگرام پرداخته شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و پیمایشی می باشد. محققان ابتدا با مطالعه پژوهش های صورت گرفته 10 مورد از عوامل اثرگذار بر توسعه تجارت اجتماعی را شناسایی نمودند. سپس به جهت غربالگری عوامل، از روش دلفی استفاده شد که در آن نظرات تخصصی 15 نفر از خبرگان و متخصصان در زمینه تجارت اجتماعی، بازاریابی، روش های نوین در بازاریابی و همچنین اساتید دانشگاه جمع آوری گردید. روش انتخاب این افراد غیرتصادفی قضاوتی بود. نتیجه توزیع و جمع آوری پرسشنامه های دلفی در دو مرحله مشخص نمود که خبرگان روی 7 عامل از 10 عامل اجماع نظر دارند و سایر عوامل را رد می کنند. سپس برای ساختاردهی عوامل نهایی شده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. بر همین اساس یک مدل 5 سطحی محاسبه و طراحی شد که در آن 2 عامل مشخصات نرم افزار اینستاگرام و تجربه خرید آنلاین به سطح اول، عامل مشخصات محصول به سطح دوم، عامل مزیت های خرید موبایلی به سطح سوم، دو عامل کیفیت برقراری رابطه و دانش استفاده از شبکه های موبایلی به سطح چهارم و عامل اعتماد به اینستاگرام به سطح پنجم اختصاص یافت. در نهایت بر اساس یافته های به دست آمده، پیشنهادات کاربردی ارایه گردید.

  کلیدواژگان: تجارت اجتماعی، توسعه تجارت اجتماعی، شبکه اینستاگرام، مدل سازی ساختاری تفسیری
 • فرشته قویدل*، علی قلی پورسلیمانی صفحات 49-75

  هدف این پژوهش، بررسی عوامل انگیزشی موثر بر قصد خرید و خرید واقعی محصولات سبز و تبیین نقش تعدیلگری درآمد در این رابطه است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که عوامل انگیزشی چه تاثیر مثبت بر قصد خرید و خرید واقعی مصرف کنندگان محصولات سبز دارند؟ متغیر درآمد چه نقشی در تعدیل این رابطه دارد؟ پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش مصرف کنندگان محصولات سبز در شهر رشت بوده که تعداد  384 پرسشنامه به روش نمونه گیری در دسترس و گلوله برفی تکمیل گردید. بررسی و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با توجه به نرمال نبودن توزیع متغیرهای پژوهش  به روش حداقل مربعات جزیی و با کمک نرم افزار "اس.پی.اس.اس" و "اسمارت پی.ال.اس" انجام گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که کیفیت زندگی، آگاهی زیست محیطی، کیفیت و قیمت، اطلاعات و دانش، زمینه اجتماعی و شرکت های سبز تاثیر مثبتی بر قصد خرید محصولات سبز دارند. همچنین قصد خرید تاثیر مثبت بر خرید واقعی دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که درآمد فقط نقش تعدیلگر در رابطه بین کیفیت زندگی و همچنین دانش و اطلاعات محصول سبز با قصد خرید دارد.

  کلیدواژگان: عوامل انگیزشی مصرف سبز، قصد خرید محصولات سبز، خرید واقعی محصولات سبز، محصولات سبز
 • یاسان الله پوراشرف، قاسمعلی شیری، حیدر عباس پور* صفحات 77-105

  امروزه رفتار مصرف اخلاقی منجر به رضایت مندی نهایی مصرف کنندگان از خرید و مصرف کالاها  و خدمات می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر انگیزه های مصرف اخلاقی از طریق رفتار مصرف اخلاقی بر رضایت از خرید مصرف کنندگان پوشاک در شهرهای ایلام، خرم آباد و کرمانشاه، صورت گرفته است. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و از نظر هدف توسعه ای کاربردی است. جامعه آماری تمام مصرف کنندگان پوشاک در سه شهر ذکر شده می باشد، که با استفاده از جدول مورگان نمونه ای معادل 384 نفر جهت مطالعه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن توسط خبرگان تایید شده و پایایی همه متغیرهای تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (آلفای کرونباخ همه متغیرها بالاتر از 7/0 محاسبه شد) تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج برآمده از فرضیات تحقیق نشان می دهد که انگیزه های مصرف اخلاقی هم به صورت مستقیم و هم از طریق رفتار مصرف اخلاقی بر رضایت از خرید تاثیر گذار است. همچنین از بین مولفه های انگیزه های مصرف اخلاقی، مولفه تمایز با ضریب مسیر 36/0 به صورت مستقیم و مولفه زیبایی شناختی با ضریب مسیر 66/0 از طریق رفتار مصرف اخلاقی بیشترین تاثیرگذاری را بر رضایت از خرید مصرف کنندگان دارد.

  کلیدواژگان: انگیزه های مصرف اخلاقی، رفتار مصرف اخلاقی، رضایت از خرید، معادلات ساختاری
 • فاطمه شریفی، علی شجاع*، فراز صادق وزیری صفحات 107-131

  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر برندینگ داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی هویت یابی سازمانی و دلبستگی شغلی در استارتاپ ها در ایران پرداخته است. جامعه هدف پژوهش توصیفی-پیمایشی، شامل 460 نفر از کارکنان شرکت های اینترنتی نوپا در ایران است و تعداد حجم نمونه 210 نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری مورد استفاده، تصادفی ساده است و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از مد ل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی و همچنین استفاده از نرم افزار  SMART PLS2انجام شده است. مطابق نتایج پژوهش در حالت کلی برندینگ داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معناداری داشته است. همچنین ارتباطات برند داخلی و رهبری تحول آفرین منجر به هویت یابی سازمانی شده و رهبری تحول آفرین منجر به دلبستگی شغلی شده است. هویت یابی سازمانی نیز بر دلبستگی شغلی تاثیرگذار است. از طرفی هویت یابی سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی نسبت به مشتریان و دلبستگی شغلی نیز بر رفتار شهروندی سازمانی نسبت به مشتریان و سازمان تاثیرگذار بوده است.

  کلیدواژگان: برندینگ داخلی، هویت یابی سازمانی، دلبستگی شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی
 • اکبر بهمنی*، حسین بلوچی صفحات 133-163

  هدف این مقاله بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر تمایل مصرف کننده به خرید گوشی هوشمند از بازار خاکستری است. نوع پژوهش مقاله از توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش مصرف کنندگان گوشی در بازارهای گوشی تهران بودند. بدین منظور نمونه ای برابر با 390  نفری بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه‎گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‎آوری داده‎ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی سازه (هم گرا) و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مورد تایید قرار گرفت. با بررسی مبانی نظری  پژوهش،  مدل طراحی شد، مدل شامل عوامل تازگی طلبی، وضعیت مصرف، درستی و ریسک ادراک شده بر نگرش به خرید و قصد خرید گوشی‎های هوشمند قاچاق بود. در این مدل، نگرش مصرف کننده نسبت به کالاهای تقلبی، عامل میانجی در نظر گرفته شد. برای بررسی فرضیه ها، مدل معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد تازگی طلبی تاثیر مثبتی بر نگرش به خرید گوشی‎ هوشمند قاچاق دارد، تاثیر وضعیت مصرف و درستی بر نگرش به خرید گوشی‎ هوشمند قاچاق منفی بود. تاثیر نگرش به خرید بر قصد (تمایل) به خرید مثبت بود. نقش میانجی متغیر در روابط متغیرها تایید شد. همچنین تاثیر ریسک ادراک شده بر تمایل به خرید گوشی‎های هوشمند  منفی و این متغیر عاملی بازدارنده برای خرید گوشی‎های هوشمند بازار خاکستری است.

  کلیدواژگان: گوشی های هوشمند بازار خاکستری، نگرش نسبت به محصولات تقلبی، ریسک ادراک شده
 • فخرالدین معروفی، آرمان احمدی زاد*، بهروز مرادی، حیدر محمدی صفحات 165-183

  اعتماد به بیمه مهم ترین رکن پیشرفت صنعت بیمه است و تا زمانی که این اعتماد به وجود نیاید خرید مجددی نیز در کار نخواهد بود. در پژوهش حاضر به بررسی اثرگذاری ابعاد اعتماد و ارزش بر وفاداری مشتریان در بخش های دولتی و خصوصی بیمه پرداخته می شود. این پژوهشازنظر هدف، کاربردی و ازنظر جمع آوری داده ها، توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان شرکت های بیمه دولتی و خصوصی استان کردستان تشکیل داده که بر مبنای روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده (بر مبنای سهم بازار) حجم نمونه مورد نظر مشخص شده است و برای  جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. برای بررسی و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. طبق یافته ها در مسیر شناختی مدل، اثرگذاری اعتماد از طریق ارزش درک شده بر وفاداری مشتریان، برای بخش بیمه دولتی و خصوصی مورد تایید قرار گرفت. همچنین اثرگذاری اعتماد شناختی بر ارزش مطلوبیت گرا در هر دو شرکت بیمه های دولتی و خصوصی مورد تایید قرار گرفت ولی اثرگذاری اعتماد عاطفی بر ارزش لذت گرا فقط در شرکت های خصوصی بیمه، مورد تایید واقع شد. در حالت کلی، شدت اثر اعتماد و ارزش بر وفاداری در بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی است.

  کلیدواژگان: اعتماد شناختی، اعتماد عاطفی، ارزش، تمایل به حمایت، تمایل به خرید مجدد
 • رضا بندریان*، سید محمدحسین جزایری موسوی صفحات 185-213

  صنعت مهندسی و مهندسین مشاور ایران بویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بدلیل عدم رقابت پذیری تاکنون نتوانسته آن طور که باید به جایگاه خود در بازار جهانی دست یابد. این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی  مولفه ها و عوامل موثر بر رقابت پذیری شرکت های مهندسی و مهندسین مشاور ایران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و رابطه بین آنها صورت پذیرفته است. برای این منظور در مرحله اول براساس مرور پیشینه و استفاده از نظر خبرگان، مولفه های رقابت پذیری شرکت های مهندسی و مهندسین مشاور ایران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی شناسایی و اولویت بندی گردید و در مرحله دوم براساس اندازه گیری وضعیت رقابت پذیری موجود شرکت های مهندسی و مهندسین مشاور ایران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و تجزیه و تحلیل آن به روش معادلات ساختاری، روابط بین مولفه ها و عوامل موثر بر رقابت پذیری آنها بررسی شد. این تحقیق در سال 1396 اجرا شد و براساس نتایج بدست آمده در مرحله اول 50 مولفه در 7 گروه شناسایی شد. براساس نتایج مرحله دوم  مشخص گردید که مولفه های «مدیریت دانش و توان خلاقیت و نوآوری»، «مالی»، «فناوری اطلاعات»، «عملکرد اقتصادی» و «زیرساخت ها» به ترتیب بیشترین تاثیر را بر رقابت پذیری شرکت های مهندسی و مهندسین مشاور ایران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی دارند.

  کلیدواژگان: رقابت پذیری، عوامل موثر بر رقابت پذیری، شرکت های مهندسی و مهندسین مشاور، حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
 • سید جعفر زنوزی*، پریسا قهرمان پور صفحات 215-238

  دیدگاه های نوینی که در مشتریان کنونی ایجاد شده، مبتنی بر این عامل است که هر کسب و کاری که بتواند به طور مداوم و پیوسته تغییرات مفید نوآورانه در محصولات خود پدید آورد، دارای ارزش بیشتری است. لذا توسعه پیوسته محصولات جدید و نوآور در ایجاد دیدگاه مثبت مشتریان امروزی و به تبع آن ارتقای ارزش برند، بسیار مهم و حیاتی است. هدف از این پژوهش، ارایه راهکارهای موثر در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری و رویکرد کارآفرینانه برای توسعه محصولات جدید در صنایع لبنی ایران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر 54 تولیدکننده لبنیات عضو انجمن لبنیات ایران است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 46 شرکت می باشد. روش انجام پژوهش، توصیفی پیمایشی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش حداقل مربعات جزیی (PLS) و نرم افزار Smart PLS 3 استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدیریت ارتباط با مشتری و گرایش کارآفرینی از طریق مشارکت مشتری بر توسعه محصولات جدید تاثیر مثبت و معناداری دارند، همچنین گرایش کارآفرینی بر توسعه محصولات جدید، تاثیر مثبت و معناداری دارد ولی تاثیر مستقیم مدیریت ارتباط با مشتری بر توسعه محصولات جدید معنادار نبوده و تایید نگردید.

  کلیدواژگان: توسعه محصولات جدید، صنایع لبنی ایران، گرایش کارآفرینی، مدیریت ارتباط با مشتری، مشارکت مشتری
 • فاطمه بیات، بهروز قلیچ لی*، اکبر عالم تبریز صفحات 239-257
  در  محیط رقابتی امروز با افزایش روزافزون رشد خدمات در شرکت ها، اهمیت درک نوآوری ارایه خدمات و شیوه‎ های بهبود آن افزایش یافته است. با توجه به تحولات صنایع و گرایش آن ها به سوی رقابت پذیری، توجه به نوآوری خدمات برای کسب مزیت رقابتی پیش از پیش اهمیت یافته است. هدف این مقاله بررسی نقش قابلیت مشتری محوری و نوآوری ارایه خدمات در مزیت رقابتی پایدار است. در این پژوهش 156 نفر از سرپرستان شرکت های صنایع غذایی استان زنجان در چارچوب چهار فرضیه، مورد با روش توصیفی پیمایشی بررسی قرار گرفت. یافته‏های این پژوش نشان می دهد که قابلیت مشتری محوری و نوآوری ارایه خدمات در مزیت رقابتی پایدار تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نوآوری ارایه خدمات نقش میانجی در رابطه میان قابلیت مشتری محوری و مزیت رقابتی پایدار بازی می کند. لذا مدیران هر قدر توجه بیشتری به نیازهای مشتریان در نوآوری ارایه خدمات داشته باشند، می توانند در مقایسه با رقباء به مزیت رقابتی و عملکرد برتر دست یابند.
  کلیدواژگان: قابلیت مشتری محوری، مزیت رقابتی پایدار، نوآوری در ارائه خدمات
 • مصطفی ابراهیم پور ازبری، محسن اکبری، سیده صدف وشکائی نژاد* صفحات 259-289
  امروزه کسب و کارها برای افزایش سودآوری و سهم خود، توجه ویژه ای به درگیر کردن مشتریان در فعالیت های شرکت و ایجاد احساس مسئولیت در آن ها دارند. زیرا زمینه را برای بروز رفتار مشارکتی و شهروندی مشتریان مهیا می کند که به ایجاد رفتار خلق ارزش مشترک برای آن ها می انجامد و با ایجاد رضایت و وفاداری مشتریان بر ترجیح برند و تمایل به خرید مجدد آن ها نیز تاثیرگذار است. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر متغیرهای رفتار خلق ارزش مشترک برای مشتری، ترجیح برند، قصد خرید مجدد است. در واقع هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر رفتار خلق ارزش مشترک برای مشتری بر ترجیح برند و قصد خرید مجدد مشتریان است. علاوه براین نقش میانجی متغیر ترجیح برند میان رفتار خلق ارزش مشترک برای مشتری و قصد خرید مجدد بررسی می شود. همچنین از نظر هدف و ماهیت گردآوری داده ها، کاربردی و توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان برندهای پوشاک در شبکه اجتماعی اینستاگرام هستند. 239 پرسشنامه به روش نمونه گیری در دسترس جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است. نتایج پژوهش تاثیر مثبت و معناداری رفتار خلق ارزش مشترک برای مشتری بر ترجیح برند  و ترجیح برند بر قصد خرید مجدد را  نشان می دهد. همچنین ترجیح برند نقش میانجی را میان رفتار خلق ارزش مشترک و قصد خرید مجدد دارد.
  کلیدواژگان: اینستاگرام، ترجیح برند، رفتار خلق ارزش مشترک، قصد خرید مجدد
 • پیام کیشانی، زینب مندعلی زاده*، اسفندیار خسرویزاده صفحات 291-317
  هدف مقاله حاضر، تاثیر کارآفرینی راهبردی و محیط نهادی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی استان مرکزی است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی است که از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار لیزرل استفاده و مدل نهایی ارایه شد. جامعه آماری شامل کلیه کسب وکارهای ورزشی با تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر در سطح استان مرکزی در بخش تولیدات و خدمات و تعداد نمونه شامل 200 نفر بود. راهبرد نمونه گیری، تصادفی طبقه ای بود. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. متخصصان علوم ورزشی بعد از تایید روایی، پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مناسب به دست آمد. شاخص های برازش مدل مطلوب بود و در این راستا نتایج نشان داد کارآفرینی راهبردی و محیط نهادی بر عملکرد کسب وکارهای ورزشی تاثیر دارد و بر اساس ضریب مسیر، کارآفرینی راهبردی بیشترین تاثیر را بر عملکرد کسب وکارهای ورزشی داشت، ولی محیط نهادی بر کارآفرینی راهبردی تاثیری نداشت. درنتیجه افزایش میزان کارآفرینی راهبردی و عوامل نهادی منجر به بهبود عملکرد کسب وکارهای ورزشی می شود. اشاعه و بهبود فرهنگ، ذهنیت و رهبری کارآفرینانه توام با توسعه نوآوری از طریق ارایه آموزش های کاربردی به کارآفرینان ورزشی و توسعه قوانین تسهیل کننده و بهبود ارزش های محیطی می تواند به عملکرد بهتر کسب وکارهای ورزشی کمک کند.
  کلیدواژگان: عملکرد، کارآفرینی راهبردی، کسب وکار، محیط نهادی، ورزش
 • کیوان پناهی*، سعید نجفی صفحات 319-346
  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر جهت گیری راهبردی سازمان بر عملکرد مالی توسعه محصول جدید است. این تحقیق دو نوع از جهت گیری های راهبردی سازمان: یعنی جهت گیری بازار، جهت گیری نوآوری و رابطه مکملی جهت گیری بازار/ نوآوری را مورد بررسی قرار داد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی پیمایشی و از نوع علی است.  جامعه آماری پژوهش را شرکت های تولیدی در صنایع با تکنولوژی بالا و متوسط به بالا و شرکت هایی که در صنایع دیگر از تکنولوژی سطح بالایی برخوردار بوده اند تشکیل می دهد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 229 شرکت تعیین شد، که با روش نمونه گیری در دسترس  و از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. برای خالص سازی داده ها تکنیک تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نسخه 22 اموس انجام شد و روش رگرسیون سلسله مراتبی خطی  با نرم افزار  اس پی اس اس نسخه  22 برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر تاثیر مثبت جهت گیری بازار و جهت گیری نوآوری بر عملکرد توسعه محصول جدید است. به علاوه یافته ها حاکی از تاثیر مثبت و معناداررابطه مکملی جهت گیری بازار/ نوآوری، بر عملکرد توسعه محصول جدید است. همچنین نتایج نشان داد که جهت گیری های راهبردی سازمان می توانند در عملکرد مالی توسعه محصول جدید تاثیر گذار باشند.
  کلیدواژگان: جهت گیری بازار، جهت گیری نوآوری، رابطه مکملی، عملکرد توسعه محصول جدید
 • فاطمه زاهدی، مجید اسماعیل پور*، منیژه بحرینی زاد صفحات 347-368
  قصد خرید یکی از مراحل تصمیم گیری خرید است و علت رفتاری مصرف کننده برای خرید یک برند خاص را نشان می دهد. قصد خرید مصرف کنندگان، از نگرش به تبلیغ و نگرش به برند سرچشمه می گیرد. به همین دلیل امروزه شرکت ها در تلاش هستند تا با استفاده از تاییدکنندگان مشهور در تبلیغات، سبب اثرگذاری مثبت بر نگرش به تبلیغ و نگرش به برند شوند و به دنبال آن قصد خرید در مصرف کنندگان را افزایش دهند. هدف این پژوهش تبیین بررسی تاثیر تاییدکننده مشهور بر قصد خرید مصرف کننده با میانجیگری نگرش به تبلیغ و نگرش به برند است. پژوهش حاضر از حیث هدف یک پژوهش کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را مصرف کنندگان شامپو کلییر مردانه در شهر بوشهر تشکیل می دهند. حجم نمونه 388 نفر تخمین زده شد که در این راستا از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. در آزمون فرضیات پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس، استفاده شد. مطابق یافته های پژوهش استفاده از تاییدکننده مشهور در تبلیغات بر نگرش به تبلیغ و نگرش به برند تاثیر و همچنین نگرش به تبلیغ و نگرش به برند بر قصد خرید مصرف کننده تاثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین تاییدکننده مشهور از طریق نگرش به تبلیغ و نگرش به برند بر قصد خرید مصرف کننده تاثیر مثبت و معناداری می گذارد. شرکت ها باید جهت افزایش قصد خرید مصرف کنندگان سعی در ایجاد نگرشی مطلوب نسبت به تبلیغ و نسبت به برند در اذهان مصرف کنندگان داشته باشند.
  کلیدواژگان: تاییدکننده مشهور، قصد خرید مصرف کننده، نگرش به تبلیغ، نگرش به برند
 • نوید شفیعی، میثم شهبازی*، محمدحسین رحمتی، مهدی فرمانی صفحات 369-398
  این پژوهش با هدف آسیب شناسی شبکه توزیع صنایع کوچک و متوسط در صنعت سوهان، به دنبال بررسی وضعیت موجود شبکه توزیع صنعت سوهان، پیدا کردن آسیب های موجود در صنعت و ارایه راهکارهایی برای بهبود شبکه توزیع صنعت سوهان انجام شده است. در این پژوهش با بررسی مبانی نظری شبکه توزیع و با استفاده از تجربیات خبرگان به شناسایی معیارهای آسیب شناسی شبکه توزیع پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل تولیدکنندگان، خبرگان و فعالان شبکه توزیع صنعت سوهان در شهر قم می باشند، مجموع افرادی که با آن ها مصاحبه انجام گرفت برابر 9 نفر و افراد تکمیل کننده پرسشنامه 17 نفر بوده است. با استفاده از روش  FARE اقدام به وزن دهی معیارها شد. همچنین به منظور شناسایی آسیب های موجود در صنعت سوهان از ماتریس اهمیت- عملکرد استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در تحلیل ماتریس اهمیت-  عملکرد از بین 25 شاخص جهت آسیب شناسی شبکه توزیع صنعت سوهان، شش شاخص حفظ کیفیت سوهان در فرایند توزیع، برگشت پذیری، استفاده از اطلاعات به روز و دقیق در شبکه توزیع، امکان تحویل سوهان در حجم های کم و در فاصله های زمانی کوتاه، انعطاف پذیری در حمل و نقل و هزینه موجودی در ربع اول ماتریس اهمیت-عملکرد قرار گرفت که آسیب های موجود در صنعت سوهان در نظر گرفته شد. همچنین با بررسی و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، با استفاده از روش تحلیل تم، راهکار هایی جهت بهبود آسیب های شناسایی شده در شبکه توزیع صنعت سوهان ارایه شد.
  کلیدواژگان: شبکه توزیع، آسیب شناسی، صنایع کوچک و متوسط، صنعت سوهان
 • کریم آتشگر*، فاطمه میرشفیعی صفحات 399-423
  پژوهش حاضر، با ارایه مدلی جدید برای مدیریت تجربه مشتری بانک، تاثیر آن را بر بهبود شاخص های عملکردی یکی از بانک های ایران، با میانجیگری رضایت، وفاداری و تعامل کلامی مشتری بررسی کرده است. این پژوهش، ابتدا مدلی را برای مدیریت تجربه مشتری فرآیندهای بانکی توسعه داده، و سپس برای طراحی، تجزیه و تحلیل مدل معادلات ساختاری، اطلاعات مورد نیاز را بصورت میدانی گردآوری کرده است. در این پژوهش علاوه بر جمع آوری داده های لازم از مشتریان، برای جمع آوری اطلاعات واقعی عملکرد بانک، از اطلاعات بخش ارزیابی عملکرد شعب بانک مورد مطالعه استفاده شده است.  این اطلاعات شامل عملکرد سپرده ای، وصول مطالبات، خدمات الکترونیک و عملکرد مالی شعب است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و به لحاظ شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی - همبستگی است. در این پژوهش، برای تحلیل اطلاعات، نرم افزارهای  SPSS و لیزرل  مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش، ضمن بررسی و ارایه تحلیل های آماری مربوط به کیفیت مدل، تاثیر مدیریت تجربه مشتری بر روی شاخص های عملکردی بانک، رضایت مشتریان، و وفاداری مشتریان بررسی و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بانک مورد مطالعه با اجرای مدل پیشنهادی مدیریت تجربه مشتری می تواند علاوه بر ارتقاء مزیت های رقابتی، شاخص های عملکردی فرآیندهای شعب خود را نیز بهبود دهد.
  کلیدواژگان: مدیریت تجربه مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری، نقاط تماس، سفر مشتری، نقشه سفر
 • مهری شهریاری، داود فیض*، عظیم زارعی، احسان کاشی صفحات 425-445
  هدف پژوهش طراحی فضای داخلی فروشگاه ها براساس شبیه سازی الگوی حرکتی افراد است. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان فروشگاه هایپرمارکت ققنوس در شهر سمنان است. داده ها از طریق فیلم های دوربین مدار بسته فروشگاه گردآوری و برای طراحی فضای داخلی چندین گام طی شد. در گام اول با استفاده از تکنیک طرح همدلی، رفتار مشتریان درون فروشگاه آنالیز شد. در گام دوم با استفاده از نرم افزار طراحی اتوکد فضای فروشگاه با چیدمان های قالب استاندارد و با استفاده از روش گروه کانونی، چیدمانی بر اساس نظرات مشتریان طراحی شد. در گام سوم با استفاده از روش شبیه سازی فضای فروشگاه با چیدمان های مختلف طراحی و الگوی حرکتی افراد در آن شبیه سازی شد و در گام آخر با استفاده از روش رگرسیون خطی، تعداد اقلام خریداری شده برای هر سناریوی تعریف شده، پیش بینی و با هم مقایسه شدند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مسافت طی شده، سرعت حرکت، زمان خرید و نوع رفتار مشتریان عوامل موثر بر پیش بینی تعداد اقلام خریداری شده، هستند و نتایج مقایسه سناریوهای طرح بندی فروشگاه نشان داد که بعد از چیدمان با مسیر اجباری، چیدمان طراحی شده با مشارکت مشتریان، بیشترین تغییرات را در افزایش زمان خرید (12%)، مسافت طی شده (22%) و تعداد اقلام خریداری شده (18%) دارد.
  کلیدواژگان: طراحی فضای فروشگاه، فضای داخلی فروشگاه، شبیه سازی الگوی حرکتی، شهر سمنان
 • محمد لگزیان، روح الله باقری*، یاسمن نوروزی نیک صفحات 447-487

  ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصت های جدیدی را برای توسعه کشورها در سراسر دنیا به وجود آورده است. دولت الکترونیک  از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تحولات زیادی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد کرده و انتظارات جدیدی را بوجود آورده است. بنگاه های خدمات الکترونیک دولت یکی از این کانال های ارتباطی در ایران است که سازمان های دولتی در آن به شهروندان خدمات ارایه می دهند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی مسایل و چالش های پیش روی این بنگاه ها  صورت گرفته که در چارچوپ پارادایم تفسیری و رویکرد کیفی است. جامعه مورد نظر به منظور شناسایی چالش ها، صاحبنظران و افراد مجرب و دست اندرکار  به ویژه در حوزه دولت الکترونیک و بنگاه های خدمات الکترونیک در استان خراسان رضوی هستند . همچنین از روش شهودی قضاوتی و با استفاده از تکنیک نمونه گیری گلوله برفی جهت انتخاب متخصصان برای انجام مصاحبه ها، استفاده شد. منبع اصلی اخذ داده ها مصاحبه های کیفی با صاحبنظران است. تحلیل یافته ها به صورت تفسیری و متنی به روش تحلیل محتوای کیفی تلخیصی در بستر نرم افزار MaxQDA صورت گرفت و چالش های پیش رو در چهار حوزه حاکمیتی و سیاست گذاری، سازمان های واگذار کننده خدمات، بنگاه های خدمات و مشتریان آن ها شناسایی شد. در نهایت نیز بر مبنای چالش های شناسایی شده راه کارهایی در دو بعد سیاستی-رویکردی و اجرایی-عملیاتی ارایه شده است که از جمله آن ها می توان در بعد سیاستی-رویکردی به پذیرش بنگاه های خدمات به عنوان یک موضوع ذیل حوزه اصلی دولت الکترونیک و تعیین نهاد متولی برای این بنگاه ها اشاره نمود. همچنین در بعد اجرایی و عملیاتی نیز بازنگری و اصلاح آیین نامه ها و نیز استفاده از شاخص های رتبه بندی بنگاه ها جهت حل مشکلات مربوط به توسعه کمی و نامتوازن بنگاه های خدمات الکترونیک پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: بنگاه های خدمات الکترونیک، چالش ها و راهکارها، دولت الکترونیک، کانال های ارائه خدمات
 • محسن برزگری اردکانی، ابوالفضل کزازی*، جهانیار بامداد صوفی، سید حبیب الله طباطبائیان صفحات 489-509

  طی چند دهه اخیر، پیشرفت های بزرگی در بسیاری از صنایع از جمله صنایع غذایی روی داده است که از آن جمله می توان به توسعه محصولات فراسودمند اشاره کرد. با توجه به ضرورت انکارناپذیر نوآوری در صنایع غذایی و نقش این صنعت در اقتصاد، در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش شناسی نگاشت شناختی فازی، مدلی کیفی از عوامل موثر بر نوآوری در توسعه محصولات فراسودمند غذایی با هدف رونق صادرات ارایه شود. بدین منظور ابتدا پس از بیان موضوع، مبانی نظری و بررسی پیشینه، با استفاده از پارادایم تفسیری و طرح پژوهش کیفی، چارچوب مفهومی اولیه پژوهش با رویکرد تحلیل محتوا تهیه و مدلی از مولفه های نوآوری ارایه شده است. سپس از ابزارهای تکنیک نگاشت شناختی برای بررسی سیاست های مختلف بر روی مدل و تحلیل آن استفاده شده است. یافته های بدست آمده از نگاشت نوآوری نشان داد که سیستم محصول، تولید محصولات فراسودمند، تعامل و مشارکت با مشتریان در جهت خلق ارزش مولفه های اصلی در موفقیت نوآوری در صنایع غذایی هستند. هم چنین در تدوین سیاست های ارتقای نوآوری باید رویکردی ترکیبی در مورد مولفه ها اجرا شود و سرمایه گذاری بر روی عوامل به صورت انفرادی نمی تواند بهبودی چندانی را حاصل کند.

  کلیدواژگان: صنایع غذایی، محصولات فراسودمند، نگاشت شناختی، فازی، نوآوری
 • الهام وحیدی نیا، معصومه حسین زاده شهری*، سید حمید خدادادحسینی، ندا عبدالوند صفحات 511-538

  ورود موفق به بازار، مدیریت هزینه ها و ریسک یکی از مهم ترین چالش هایی است که سازمان ها در بازارهای فرارقابتی و پویای امروز با آن رو به رو هستند. تغییر نگرش ها در حوزه رقابت از یکسو و هزینه های سنگین ورود به بازار از سوی دیگر، موجب ظهور همکاری های رقابتی در ورود به بازار شرکت ها شده حال آنکه مطالعه جامعی در این زمنیه وجود ندارد. هدف پژوهش حاضر تبیین الگوی همکاری رقابتی به منظور ورود به بازار است و با توجه به اینکه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران تجربه این نوع همکاری ها را داراست، به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شده است. به این منظور ابتدا با استفاده از استراتژی نظریه داده بنیاد چندگانه به تحلیل داده های حاصل از مرور نظام مند پیشینه در بازه زمانی 15 سال اخیر پرداخته، سپس تا رسیدن به اشباع نظری با 16 نفر از خبرگان مصاحبه صورت گرفته است و پس از برگزاری گروه کانون، الگوی همکاری رقابتی برای ورود به بازار با سه سازه اصلی شامل «محرک های همکاری رقابتی»، «شکل دهی و مدیریت» و «عملکرد همکاری رقابتی»، 14 سازه فرعی ، 51 مفهوم که  22 مورد مرتبط با محرک های همکاری رقابتی، 17 مورد مرتبط با شکل دهی و مدیریت و 12 مورد مرتبط با عملکرد همکاری رقابتی بودند؛ مفهوم پردازی شد.

  کلیدواژگان: پیامدهای همکاری رقابتی، محرک های همکاری رقابتی، مدیریت همکاری رقابتی، ورود به بازار، همکاری رقابتی
|
 • Afarin Akhavan *, Farzaneh Jahadi Naeini, Mohammad Hossein Abooie Pages 1-18

  Challenges for the growing trend of environmental changes, the intensity of competition and the transition from monopoly era to competitive environment have driven firms to dynamic marketing for targeted marketing. Given that improving customer satisfaction and increasing profitability and sustainable growth are among the main strategies of Mobarakeh Steel Company. The goal of this research is to contribute to realization of these strategies by targeting the organization in order to customize its services based on prominent characteristics and behavioral indices of industrial customers. In this paper, because of the necessity of identify different customers, to provide services tailored to the characteristics of each sector, the self-organizing maps have been used for segmenting customers and identifying their characteristics. The findings indicate that the domestic market customers of Mobarakeh Steel Company, based on 95 criteria derived from 48 indicators (demographic, geographic, operational, behavioral and situational), are put into five clusters that have been named based on procurement practices variables (RFM), as Golden customers, special customers, loyal customers, churned customers and suspicious customers.

  Keywords: Steel Market, Targeted Marketing, Customer segmentation, Self-Organized Maps, RFM
 • Peyman Ghafari Ashtiani *, Maryam Keshavarz Rezai Pages 19-48

  The paper’s aim is the identification and structuring the factors influence social commerce development by focusing on Instagram. This research is an applied research based on the purpose and descriptive based on the research method. The researchers identified 10 factors influencing social commerce development by studying previous researches. For confirming the factors, the opinions of 15 individuals of experts, professionals and university professors in the field of social commerce and new marketing was collected with Delphi method. The result of distributing and collecting Delphi questionnaires in two steps has shown that professionals have a consensus on 7 of the 10 factors, and other factors have been rejected. Then, ISM method was used for structuration of the finalized factors. A 5 levels model was calculated and designed on this basis, in which, 2 factors of Instagram software and on-line shopping experience were assigned to the 1st level, product specifications factor was assigned to the 2nd level, benefits from shopping by mobile was assigned to the 3rd level, 2 factors of communication establishment and the knowledge of mobile networks usage were assigned to the 4th level and the factor of trust in Instagram was assigned to the 5th level. Finally, applicable suggestions presented according to the derived findings.

  Keywords: Social commerce, Social Commerce Development, Instagram Social Network, Interpretive Structural Modeling
 • Fereshteh Ghavidel *, Ali Gholipour Soleimani Pages 49-75

  The purpose of this study is to investigate the motivational factors affecting the intention to buy and buy real green products and explain the role of income moderat in this regard. The main question of the present study is that what positive effect do motivational factors have on the actual purchase and purchase intention of consumers of green products? What role does the income variable play in adjusting this relationship? The present study is a descriptive-survey type and is applied in terms of purpose. The statistical population of this research is Green Consumers in Rasht city. 384 questionnaires were completed by available and snowball methods Data analysis was done by structural equation modeling method and considering the non-normal distribution of the research variables, by Partial Least Squares, and the "SPSS" and "Smart PLS" software. The results of this study showed that quality of life, environmental awareness, quality and price, information and knowledge, social context and green companies have a positive effect on the intention to buy green products. Purchasing intent also has a positive effect on actual purchasing. In addition, based on results, income has only a moderating role in the relationship between quality of life as well as knowledge and information of the green product with the intention to buy.

  Keywords: Green Products, Motivational Factors of the Green Products, Purchase Intention of the Green Products, Actual Purchase of the Green Products
 • Yasan Allah Pourashraf, Ghasem Ali Shiri, Heydar Abbaspour * Pages 77-105

  Ehical consumption behavior leads to final consumer satisfaction with buying and consuming goods and services. Thus, we studied the effect of ethical consumption incentives relations through ethical consumption behavior on satisfaction with the purchase of clothes consumers in Ilam, Khoramabad and Kermanshah. This research is a survey-based study and is considered as an extension of application. statistical society are all of the clothes consumers in the 3 cities mentioned earlier, which a sample of 384 people has been chosen through Morgan table with stratified sampling method. Questionnaires information gathered and its validity confirmed and all variables of the research‘s reliability got confirmed by Cronbach‘s coefficient alpha. The findings of the research have shown that ethical consumption incentives effect on satisfaction with the purchase both directly and through ethical consumption behavior.

  Keywords: Ethical consumption incentives, ethical consumption behavior, satisfaction with the purchase
 • Fatemeh, Sharifi, Ali Shoja *, Faraz Sadeghvaziri Pages 107-131

  The present paper investigates the effect of internal branding on organizational citizenship behavior with respect to the mediating role of organizational identity and job attachment in Iran’s startups. The population of the descriptive-survey study included 460 employees of start-up Internet companies in Iran and the sample size was 210 people. The sampling method used is simple random and standard questionnaires were used to collect data. Data analysis performed by using structural equation modeling with partial least squares approach and also using SMART PLS2 software. According to the research results, internal branding has a significant effect on organizational citizenship behavior. In addition, internal brand communication and transformational leadership has led to organizational identification and transformational leadership has led to job attachment. Organizational identification also affects job attachment. On the other hand, organizational identification has affected the organizational citizenship behavior towards customers and job attachment has affected the organizational citizenship behavior towards customers and the organization.

  Keywords: Internal branding, organizational identity, job attachment, organizational citizenship behaviors
 • Akbar Bahmani *, Hossein Balochi Pages 133-163

  This study analyzes the effective factors on consumers' tendency to buy smart phones from gray markets. The research is a descriptive survey and correlation type. The statistical population included all consumers of cellphones in Tehran mobile market. Based on that, a sample of 390 people was selected through Coachran's formula using available sampling method. Questionnaires were used to collect data. The validity of the questionnaire was confirmed through using construct validity and its reliability was estimated using Cronbach's Alpha and also combined reliability methods. Studying research literature, the model was designed and it includes factors of novelty seeking, consumption condition, integrity and perceived risk of attitude towards purchase and intention of buying smuggled smartphones. In this research, consumer's attitude towards counterfeit goods was considered as a mediator variable. In order to study the hypotheses Structural equation modeling was used. According to the results, novelty seeking has a positive effect on attitudes towards buying smuggled smartphones. The effect of consumption condition and integrity on attitudes towards buying smuggled smartphones was negative. The attitudes of consumers towards counterfeit goods have a positive effect on the willingness of consumers to buy gray market smartphones.  The role of mediator variable between the relationships of variables was confirmed. In addition, the perceived risk has negative impact on willingness to buy smuggled smartphones and this variable is a restrainer factor of buying smartphones from gray market.

  Keywords: Gray Market Phones, Attitudes toward Counterfeit Products, Perceived Risk
 • Fakhredin Maroofi, Arman Ahmadizad *, Behrooz Moradi, Haydar Mohammadi Pages 165-183

  Trust in insurance is the most important factor of the insurance industry and without this trust, there will be no re-purchase. In the present study, the effect of trust and value dimensions on customer loyalty in the public and private sectors of insurance is investigated. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection. The statistical population of this study is the customers of public and private insurance companies in Kurdistan province. Based on the stratified random sampling method according to market share, the desired sample size was determined and a questionnaire was used to collect data. . SPSS and LISREL software were used to analyze and analyze the data. According to the findings in the cognitive path of the model, the effect of trust through perceived value on customer loyalty for the public and private insurance sectors was confirmed. The effect of cognitive trust on utility value also confirmed in both public and private insurance companies, but the effect of emotional trust on hedonistic value was confirmed only in private insurance companies. In general, the effect of trust and value on loyalty in the public sector is greater than in the private sector.

  Keywords: Cognitive trust, Emotional trust, Value, Willingness to support, Willingness to repurchase
 • Reza Bandarian *, Seyed Mohammad Hossein Jazayeri Mousavi Pages 185-213

  Iran’s engineering and consulting engineer (E&CE) industry especially in the field of oil, gas and petrochemical (O,G&P), due to lack of competitiveness, it has not yet succeeded in achieving its position on the global market. This research is aimed at identifying and prioritizing components and affecting factors on competitiveness of Iran’s E&CE companies in the field of O, G&P, and their relationship between them. For this purpose, in the first stage, based on the review of literature and the use of expert opinion, the competitiveness components of Iran’s E&CE companies in the field of O, G&P were identified and prioritized, and secondly, based on the measurement of the existing competitiveness status of Iran’s E&CE companies in the field of O&G, and its analysis through structural equations modeling, relations between components and affecting factors on their competitiveness were investigated. This study was conducted in 2017 and based on the results , in the first stage, 50 affecting factors in 7 groups were identified. Based on the results of the second stage,  it was found that the components of “knowledge management and creativity and innovation capabilitie”, “finance”, “information technology”, “economic performance” and “infrastructure” respectively had the most impact on the competitiveness, of E&CE companies in the field of O, G&P.

  Keywords: Competitiveness, Affecting Factors on Competitiveness, Engineering, Consulting Engineer Companies, Oil, Gas, Petrochemical Industry
 • Seyyed Jafar Zonoozi *, Parisa Ghahremanpour Pages 215-238

  The recent perspectives that have been arisen among customers are genuinely rooted in the fact that each business, which is able to create new and continuous innovations in its products has more value than others. Therefore, developing continuous new products and innovations in order tp creat new positive perspective in customers and consequently enhancing brand value is seems to be crucial. The aim of this survey is to propose new effective methods related to management communications with customers and innovative perspective to develop new products in Iran's dairy industry. The statistical population of the study consisted of 54 dairy producers from the dairy association of Iran. The sample size is 46 firms using Krejcie and Morgan Table. The research method is descriptive survey based on structural equation modeling and the data gathering tool was questionnaire. To test the research hypotheses, partial least squares (PLS) and Smart Pls3 software have been used. The results show that customer relationship management and entrepreneurial orientation have a positive and significant effect on the new products development through customer participation. Also, entrepreneurial orientation has a positive and significant effect on the new products development, but the direct impact of customer relationship management on the new products development was not confirmed.

  Keywords: Customer participation, Customer relationship management, Entrepreneurial orientation, Iran's dairy companies, New product development
 • Fatemeh, Bayat, Behrooz Ghlichlee *, Akbar Alam Tabriz _ Pages 239-257
  In today's competitive environment, with the increasing growth of services in companies, the importance of understanding service innovation and ways to improve it has increased. Given the developments in the industry and their tendency towards competitiveness, attention to service innovation has already become important to gain a competitive advantage. The purpose of this article is to investigate the role of customer-oriented capability and service innovation in sustainable competitive advantage. In this study, 156 supervisors of food industry companies in Zanjan province in the framework of four hypotheses, the case was investigated by descriptive survey method. The results show that innovativeness service offering and customizing capability affect sustainable competitive advantage. also this paper show that customizing capability through innovativeness service offering has a positive and significant effect on  sustainable competitive advantage. Based on the results of this study, we can be suggested that managers pay more attention to customer needs in service innovation can achieve competitive advantage and superior performance than  competitors.
  Keywords: Customizing capability, Innovativeness service offering, Competitive Advantage, Innovation
 • Mostafa Ebrahimpour Azbari, Mohsen Akbari, Seyedeh Sadaf Veshkaei Nejad * Pages 259-289
  Today, businesses have particular attention to customer participation and their responsibility towards firms in order to increase their profits and market share. Because this subject could provide the context for the customer involvement and citizenship behavior, which leads to have customer co creation value behavior, and by creating customer satisfaction and loyalty has affected their brand preference and repurchase intention. In fact, the purpose of this research is to investigate the effect of creating customer co creation value behavior on the brand's preferences and the repurchase intention. Also we examined the mediating role of brand preference in the relation between customer co creation value behavior and repurchase intention. The present study is practical in terms of purpose and descriptive in terms of data collection. The statistical population is the customers of various clothing brands in the Instagram social network. 239 questionnaires were gathered by convenient sampling method. We use structural equation modeling to analyze data. The results of this research show that customer value co creation behavior has a positive and significant effect on brand preference. The positive and significant effect of the brand equity on brand preference has been proven. Also brand preference mediated the relation between customer value co creation behavior and repurchase intention.
  Keywords: Brand Preference, Customer Value Co-Creation behavior, Instagram, Repurchase Intention
 • Payam Kishani, Zeinab Mondalizadeh *, Esfandiyar Khosravizadeh Pages 291-317
  The purpose of this paper is to investigate the effect of strategic entrepreneurship and institutional environment on the performance of sports businesses. The research method is descriptive-analytic and correlation type. For this purpose, the Structural Equation Modeling was used by LISREL software and the final model was presented. The statistical population consisted of all small and medium-sized sports enterprises with a staff of less than 50 people in Markazi province in the product and service sector and a sample of 200 people selected. The sampling strategy was stratified random. Data were collected using standard strategic entrepreneurship, institutional environment and business performance questionnaires. After confirming the validity by the sport sciences experts, the reliability of the questionnaires was obtained using Cronbach's alpha coefficient. The fitting indicators of the model were desirable, and in this regard, the results showed that strategic entrepreneurship and institutional environment affect the performance of sporting businesses and based on the path coefficient, strategic entrepreneurship had the most impact on the performance of business athletics, but the institutional environment had not any effect on Strategic entrepreneurship. The promotion of culture, entrepreneurial mentality and leadership with the development of innovation through the provision of applied training to sports entrepreneurs and the development of rules facilitating and improving environmental values ​​can help to improve the performance of the business.
  Keywords: Performance, Strategic Entrepreneurship, Business, Institutional Environment, Sports
 • Keyvan Panahi *, Saeed Najafi-Tavani Pages 319-346
  The purpose of the present study is to investigate the impact of the organization's strategic orientation on the financial performance of new product development. This study examined two types of organizational strategic orientations: market orientation, innovation orientation, and the complementary relationship of market orientation / innovation. The present study is a descriptive survey and causal in terms of applied purpose. Statistical population consists of manufacturing companies in high and medium technology industries and companies with high technology in other industries. Sample size was determined based on Cochran formula of 229 companies, which were collected convenient sampling method and questionnaire. Confirmatory factor analysis technique was used to purify the data using version 22 of Amos and the hierarchical linear regression method with SPSS version 22 was used to test the hypotheses. The results of this study indicate the positive impact of market orientation and innovation orientation on new product development performance. In addition, the findings indicate a significant and positive effect of complementary market / innovation orientation on new product development performance. The results also showed that strategic orientations of the organization can influence the financial performance of new product development.
  Keywords: Complimentary, Innovation Orientation, Market orientation, New product development Performance
 • Fatemeh Zahedi, Majid Esmaeilpour *, Manizheh Bahrainizad Pages 347-368
  The purchase intention is one of the stages buying decisions and shows the consumer's behavior to purchase a particular brand. The consumer’s purchase intention comes from attitudes toward the advertising and brand attitudes. For this reason, today, companies are trying to use celebrity endorsement advertisers to positively influence the attitudes toward the advertising and brand attitudes and subsequently increase purchase intention. The main purpose of this research is to explain the impact of celebrity endorsement on the consumer's purchase intention by mediating attitudes toward the advertising and brand attitudes. Therefore, in this research, the impact of celebrity endorsement on the consumer's purchase intention through the mediators of the attitude toward advertising and brand attitudes has been investigated.This study is an operational research in term of the purpose and in term of the type of collecting data is a descriptive-survey as a correlation type. The statistical population of the study consisted of male clear shampoo users in Bushehr. The sample size was estimated at 388 people. In this regard non- random available sample was used. Moreover, structural equation modeling was used to analyze the obtained data via smart PLS software. The findings of this research show that the use of celebrity endorsement in advertising has a positive and significant effect on the attitude toward advertising and brand attitudes. Also, the attitude toward advertising and brand attitudes has a positive and significant effect on the purchasing intention. Also, the celebrity endorser has a positive and significant effect on the purchasing intention through attitude toward advertising and brand attitudes. Therefore, companies must try to create a favorable attitude towards advertising and brand in the minds of consumers in order to increase the purchasing intention.
  Keywords: Celebrity endorsement, Purchase intention, Advertising attitude, Brand attitude
 • Navid Shafiei, Meisam Shahbazi *, Mohammad Hossein Rahmati, Mahdi Farmani Pages 369-398
  This study aims to tackle the distribution network of small and medium industries in the sohan industry to investigate the status of the sohan system distribution network, find the existing pathologies in the industry and provide solutions to improve the distribution network. In this research, by reviewing the theoretical bases of the distribution network and using the experts ' experiments, we identified the criteria of distribution network pathology. The statistical population of the study includes manufacturers, experts and activists of Sohan Industry Distribution Network in Qom, the total of the people who interviewed them was 9 people and complete a questionnaire of 17. Using the FARE method, we measured the criteria. In order to identify the damages in the industry, the importance-performance matrix was used. Findings from the research show that in the matrix analysis - the importance of performance among 25 indicators for the distribution of the sohan industry, six indicators of filing quality in the distribution network, the ability to deliver sohan in low volumes, flexibility in transport and inventory cost were considered in the first quarter of the importance - performance matrix which was considered as the damage in the sohan industry. Also by analyzing the data from the interview, using theme analysis method, some solutions have been proposed to improve the damage identified in the sohan distribution network.
  Keywords: Distribution Network, Diagnosis, Small, Medium Industries, Sohan Industry
 • Karim Atashgar *, Fateme Mirshafiei Pages 399-423
  This research proposes a new model for customer experience management and investigates the impact of customer experience management on improving the performance of one of the Iranian banks, mediated by customer satisfaction, loyalty and verbal interaction. This research develops a customer experience management model for the banking process, and then to analyze the structural equation modeling, data gathering is conducted in the field. In this study, in addition to collecting the necessary data from customers, the real performance data of the bank is provided by the performance evaluation section of the bank branches. The information includes deposit performance, receivables, electronic services and financial performance of the branches. This research is applied in terms of purpose and is descriptive-correlative in terms of data collection. This research not only provides statistical analysis of the model quality, but also addresses the results of impact analysis of customer experience management on performance indices, costomer satisfaction, and costomer loyalty. The results of this study shows that the use of the proposed customer experience management model not only is capable of improving the core competency of the studied bank, but also the approach can lead the bank to improve its performance terms.
  Keywords: Customer experience management, Customer relationship management, Touchpoint, Customer Journey
 • Mehri Shahriari, Davood Feiz *, Azim Zarei, Ehsan Kashi Pages 425-445
  The main purpose of this study is to designing interior stores’ space based on simulating individuals’ movement patterns. On this basis, it is exploratory in terms of objective and applied in terms of results. The statistical population of the study included customers of Ghoghnoos hypermarket in Semnan and data collected using CCTV films of a hypermarket. Several steps were taken to design the interior. In the first step, the in-store customer behavior was analyzed using empathic design techniques. In the second step, using AutoCAD design software, the store space was designed with standard template layouts and, using the focus group approach, a layout based on customer feedback was designed. In the third step, using the simulation method, different store layouts were designed and the people's movement pattern was simulated and Finally, using linear regression, the number of sales items for each scenario was defined, predicted and compared. The results of linear regression analysis showed that distance traveled, speed of movement, shopping time and type of customer behavior are factors influencing basket size forecasting. The results of comparing different store layout scenarios showed that after forced-path layout, layout designed with customer involvement, had the highest percentage of changes in increasing purchase time (12%), distance traveled (22%) and basket size (18%).
  Keywords: Designing the Stores’ Space, Interior Stores’ Space, Simulating Movement Patterns, Semnan
 • Mohammad Lagzian, Rouholla Bagheri *, Yasaman Nowrouzi Nik Pages 447-487

  The advent of information and communication technology today has opened up new opportunities for the growth and development of countries around the world. E-government is one of the important phenomena of the use of information and communication technology that has made many changes in the way of today's human life and has created new expectations. Governments need to use a variety of channels to deliver services that enable citizens to get the services they need at anytime, anywhere in the information technology context, to meet these expectations. Government service counter offices are one of the communication channels in Iran where government agencies provide services to citizens. Accordingly, the present study aims to identify the issues and challenges facing the counter offices in the framework of the interpretive paradigm and the qualitative approach. The target community is to identify challenges, experts, and practitioners, especially in the field of e-government and counter offices in Khorasan Razavi province. The intuitive judgment method was also used by snowball sampling technique to select the experts for the interviews. The main source of data is qualitative interviews with experts. The findings were interpreted in the context of the MaxQDA software and identified challenges in four domains of governance and policy making, service delivery organizations, counter offices and office customers. Finally, based on the identified challenges, strategies are presented in two policy-approach and executive-operational dimensions, which can be accepted in the policy-approach dimension of service firms as a subject in the field. The key to e-government and the institution of trustee for these firms is pointed out. In the executive and operational dimension, it is also suggested to revise and amend the bylaws as well as to use the ratings of firms to solve problems related to the quantitative and unbalanced development of e-services firms.

  Keywords: Challenges, Solutions, E-Government, E-Business Agencies, Service Provider Channels
 • Mohsen Barzegari Ardekani, Abolfazl Kazazi *, Jahanyar Bamdad Soufi, Seyyed Habiballah Tabatabaeian Pages 489-509

  Over the past few decades, great advances have been made in many industries, including the food industry, from which the development of useful products can be noted. Given the undeniable necessity of innovation in the food industry and its role in the economy, it has been attempted to present a qualitative model of the factors influencing innovation in the development of high-value food products with the aim of export boom using fuzzy cognitive mapping methodology. For this purpose, after expressing the subject, theoretical bases and background analysis, using an interpretive paradigm and a qualitative research design, an initial conceptual framework of the research with content analysis approach has been prepared and the innovation model has been presented. Then, cognitive mapping technique tools are used to examine different policies on the model and analyze it. The findings from the innovation mapping showed that the product system, the production of useful products, the interaction and partnership with customers to create value are key components to the success of the sweet and chocolate industry. In addition, the formulation of innovation promotion policies should take a composite approach to the components, and investing in the factors individually cannot achieve much improvement.

  Keywords: Cognitive Mapping, Food Industry, Functional Food, Fuzzy, Innovation
 • Elham Vahidinia, Masume Hosseinzade Shahri *, Hamid Khodadad, Hosseini, Neda Abdolvand Pages 511-538

  Successful market entry, cost, and risk management are some of the most important challenges, facing organizations in today's highly competitive and dynamic markets. Changing attitudes toward competition on one hand and the high cost of the entrance, on the other hand, led to the formation of new concepts such as coopetition. Despite the importance, there is no comprehensive research on this issue. So the purpose of this research is to explain the coopetition model for market entry and by considering Iran's Information and Communication Technology (ICT) industry coopetition projects, it has been selected as the statistical population for this research. data gathered through two phases including systematic literature review over the past 15 years and interviews with 16 ICT experts, then data analyzed through Multi Grounded Theory (MGT). Finally and after a focus group composing of ICT experts, a conceptual model is developed about market entry through coopetition, which composed of three constructs: "coopetition antecedents", " shaping and managing coopetition", and "coopetition performance", 51 variables, 22 relates to coopetition antecedents, 17 relates to shaping and managing and 12 relates to coopetition performance.

  Keywords: Antecedents, Coopetition, Managing & shaping, Market entry, Performance