فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
سال سی و هفتم شماره 2 (پیاپی 83، تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/06/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ندا شاکری، حسین رحیم پور بناب*، وحید توکلی، الهام حاجی کاظمی صفحات 1-20

  سازندهای کربناته دالان بالایی و کنگان با سن پرمین پسین- تریاس پیشین به مثابه سنگ مخزن اصلی گازی در بعضی از میادین خلیج فارس به شمار می آیند. در این پژوهش برای بررسی عوامل موثر بر توزیع کلاس های پتروفیزیکی لوسیا، ریزرخساره ها و فرایندهای دیاژنزی بخش بالایی سازند دالان و سازند کنگان در یکی از میادین خلیج فارس بررسی شده است. در این مطالعه 1110 مقطع نازک و 840 داده تخلخل و تراوایی مربوط به مغزه های حفاری بررسی شده است. در مطالعات پتروگرافی 15 ریزرخساره در قالب 4 کمربند رخساره ای پهنه جزر و مدی، لاگون، پشته های زیرآبی و دریای باز در یک محیط کم شیب کربناته شناسایی شد. بررسی ها نشان می دهد فرایندهای دیاژنزی سیمانی شدن کلسیتی، دولومیتی شدن، تشکیل ندول های انیدریتی، انحلال و تراکم در سه محیط دیاژنزی دریایی، جوی و تدفینی، بخش فوقانی سازند دالان و سازند کنگان را متاثر ساخته است. به منظور گروه بندی گونه های سنگی مخزنی روی نمودار پتروفیزیکی لوسیا، داده های تخلخل و تراوایی روی این نمودار ترسیم شدند. با توجه به نوع ریزرخساره و شدت فرایندهای دیاژنزی، داده های تخلخل و تراوایی در تمامی قسمت های نمودار پتروفیزیکی لوسیا جای گرفته اند. این مطالعه نشان می دهد سنگ مخزن میدان مطالعه شده ازلحاظ مخزنی بسیار ناهمگن و متاثر از فرایندهای رسوبی و دیاژنزی است؛ بر این اساس سیمان های کلسیتی و انیدریتی باعث شده اند نمونه های دانه پشتیبان از کلاس 1 و 2 لوسیا به قسمت های پایینی کلاس ها و در بخش نمونه های غیرمخزنی نمودار جای گیرند؛ درمقابل در مواقعی انحلال و دولومیتی شدن در ریزرخساره های گل پشتیبان به قرارگیری از کلاس 3 لوسیا به کلاس 1 و 2 منجر شده است. انحلال و دولومیتی شدن در ریزرخساره های دانه پشتیبان به قرارگیری داده های آن در قسمت های بالایی کلاس های 1 و 2 انجامیده است.

  کلیدواژگان: بخش فوقانی سازند دالان، سازند کنگان، ریزرخساره، دیاژنز، نمودار لوسیا
 • معصومه سبک رو، محمد وحیدی نیا*، محمدحسین آدابی، نسرین هداوندخانی صفحات 21-50

  به منظور مطالعه زیست چینه نگاری و شناسایی زون های زیستی سازند پابده بر مبنای زون بندی های زیستی جدید فرامینیفرهای پلانکتونی در محدوده تتیس، یک برش تحت الارضی در جنوب فروافتادگی دزفول واقع در میدان نفتی پارسی (چاه اکتشافی شماره-1) انتخاب گردید. برمبنای مطالعه سازند پابده در میدان پارسی (چاه اکتشافی شماره-1) 320 مقطع نازک میکروسکوپی مورد مطالعه دقیق زیست چینه نگاری قرارگرفته است. ضخامت سازند پابده در این برش، 404 متر و لیتولوژی عمده آن شامل شیل، مارن، سنگ آهک رسی، سنگ آهک و سنگ آهک چرتی می باشد. مرز زیرین سازند پابده با سازند گورپی به صورت ناپیوسته و مرز بالایی آن با سازند آسماری به صورت پیوسته می باشد. در مطالعه زیست چینه نگاری سازند پابده، ضمن تشخیص 75 گونه متعلق به 25 جنس از روزن بران پلانکتونی، 19 زون زیستی در سازند پابده براساس و یا معادل زون بندی های زیستی جدید (Wade et al. 2011) در محدوده تتیس شناسایی و معرفی شده است. زون های زیستی شناسایی شده، 3 زون زیستی در پالیوسن، 11 زون زیستی در ایوسن و 5 زون زیستی در الیگوسن را شامل می شوند که با برخی از زون های ارایه شده در محدوده تتیس تطابق خوبی را نشان می دهند. بر اساس مجموعه فسیلی و زون های زیستی شناسایی شده ، سن سازند پابده در برش تحت الارضی مورد مطالعه پالیوسن میانی (سلاندین) - الیگوسن پسین (شاتین) تعیین شده است. زون های زیستی شناسایی شده در این برش با برشهای (تنگ حتی، تنگ پابده و چهارده) در زون ایذه حوضه زاگرس مقایسه شدند.

  کلیدواژگان: سازند پابده، پالئوسن، الیگوسن، فروافتادگی دزفول، میدان نفتی پارسی
 • محمود شرفی*، بیژن بیرانوند، ارسلان زینل زاده، ئارام بایت گل، مهران مرادپور، پوریا کهنسال صفحات 51-76

  رسوبات سیلیسی- آواری سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در برش اقچی در ناحیه دشت گرگان شامل توالی ضخیمی از رسوبات شیل خاکستری تیره و ماسه سنگ های نازک تا بسیار ضخیم لایه است که در یک سیستم رسوبی حاشیه ساحلی تا دور از ساحل نهشته شده اند. چهار مجموعه رخساره ای شامل دور از ساحل، انتقالی دور از ساحل، پایین حاشیه ساحلی و میانه- بالای حاشیه ساحلی در این رسوبات شناسایی شده است. مجموعه دور از ساحل شامل توالی ضخیمی از شیل های متورق تیره رنگ با مقادیر فراوان پیریت خوشه ای است که ته نشینی در زیر حد موجسار طوفانی و شرایط کم اکسیژن را نشان می دهد. مجموعه انتقالی دور از ساحل شامل مجموعه ناجور سنگی از شیل و ماسه سنگ و سیلتستون گلاکونیتی بسیار نازک لایه است. در مجموعه های پایین و میانه- بالای حاشیه ساحلی به تدریج بر میزان و ضخامت طبقات ماسه سنگی افزوده می شود و به طور کلی یک الگوی ضخیم شونده به طرف بالا را نشان می دهند که الگوی تیپیک سیستم حاشیه ساحلی است. انطباق جانبی مجموعه های رسوبی برش مطالعه شده با برش های مرکزی سازند آیتامیر در حوضه کپه داغ، افزایش تاثیر فرونشینی را در ایجاد فضای رسوب گذاری و کاهش میزان رسوب گذاری/ تامین رسوب را در بخش های شمال- شمال غربی نشان می دهد. وجود ضخامت زیادی از رسوبات شیل تیره رنگ با مقادیر فراوان پیریت های خوشه ای و حجره پرکن، رسوبات سازند آیتامیر را به مثابه رسوبات مستعد مطالعات اکتشاف هیدروکربن مطرح می کند.

  کلیدواژگان: آیتامیر، کپه داغ، حاشیه ساحلی، تکتونیک، هیدروکربن
 • الهام اسدی مهماندوستی*، سمیه لشگری، سید علی معلمی، جهانبخش دانشیان صفحات 77-96

  سازند آسماری توالی ضخیم کربناته- تخریبی در حوضه فورلند زاگرس است که در زمان الیگوسن- میوسن پیشین نهشته شده است. در این مطالعه به منظور تعیین میزان تامین رسوب و پارامترهای موثر بر انتقال آن و میزان تولید کربنات حوضه رسوبی سازند آسماری در دشت آبادان از مدل سازی چینه ای رو به جلو استفاده شده است. نرم افزار مطالعه شده، نرم افزار Dionisos Flow و میادین انتخابی شامل میادین جفیر، آزادگان، یادآوران، امید و دارخوین بوده است. سازند آسماری با ترکیب سنگ شناسی سنگ آهک رسی، دولومیت ماسه ای، سنگ آهک ماسه ای، ماسه سنگ شیلی، سنگ آهک، ماسه سنگ و شیل در چاه های مطالعه شده از 4 تا 5 توالی رسوبی تشکیل شده است. محیط رسوبی سازند آسماری در چاه های مطالعه شده شامل رمپ داخلی و رمپ خارجی (رسوبات همی پلاژیک و پلاژیک) است. پارامترهای ورودی به نرم افزار به منظور مدل سازی شامل داده های لاگ گاما، تغییرات جهانی سطح آب دریا، نقشه های ضخامت، نقشه های عمق سنجی دیرینه و رخساره های رسوبی است. بررسی داده های محاسبه شده نشان می دهد انرژی حاصل از امواج آب و جریان آب از عوامل موثر در انتقال رسوبات و تغییر در روند رسوب گذاری منطقه است. بیشترین میزان تولید کربنات در سیستم تراکت تراز پیش رونده توالی دوم چاه ها در محیط رمپ داخلی تخمین زده شده است.

  کلیدواژگان: تامین رسوب، تولید کربنات، سازند آسماری، دشت آبادان، نرم افزار Dionisos Flow
 • فاطمه جعفربیگلو، محمودرضا مجیدی فرد*، بهاءالدین حمدی، افشین اصغری، مهران آرین صفحات 97-118

  به منظور بررسی زیست چینه نگاری، زیست رخساره ها و دیرینه بوم شناسی نهشته های سازند خوش ییلاق، این سازند در شمال شرق ایران بر اساس زیای کنودونتی مورد بررسی قرار گرفته است. شناسایی 7 گونه و زیرگونه کنودونتی موجب شناسایی 2 زیست زون کنودونتی به ترتیب شامل Upper rhenana - linguiformis، Lower triangularis - Lower crepida و یک رخساره زیستی بنام Icriodus - Polygnathus گردید. با توجه به زیست زون های شناسایی شده سن دونین پسین (فرازنین پسین-فامنین پیشین) برای سازند خوش ییلاق در مناطق مورد مطالعه محرز می گردد. رخساره زیستی و کنودونت های شناسایی شده فوق در برش های مورد مطالعه نشانگر مناطق کم عمق دریایی با آب و هوای گرم و استوایی در زمان ته نشین شدن این سازند می باشد. بررسی فسیل های بدست آمده در مناطق مورد مطالعه و مقایسه آن با حوضه-های رسوبی دیگر حکایت از استقرار این برش ها در نواحی شمالی خشکی گندوانا دارد. تجزیه و تحلیل رخساره های زیستی و رخساره های سنگی نشانگر روند کاهش عمق در انتهای فرازنین پسین می باشد که به مانند نمونه های جهانی در این زمان با یک افت شدید سطح آب دریا دنبال می شود. کمی بعد و دوباره در طول فامنین، محیط عمیقتر بر برخی از نواحی منطقه حاکم می گردد، چنانکه رخساره های زیر محیط های دریای باز (بایوکلاست اسپیکول وکستون-پکستون) برجا گذاشته شده اند.

  کلیدواژگان: پالئواکولوژی، زیست چینه نگاری، دونین پسین، کنودونت، شمال شرق ایران
 • مهدی رضا پورسلطانی * صفحات 119-146

  سازند شوریجه یک توالی سیلیسی‌آواری ژوراسیک پسین- کرتاسه پیشین (کیمریجین پسین- هاتریوین) واقع در حوضه رسوبی کپه‌داغ با ضخامت 392 متر در برش اسطرخی است. در برش اسطرخی، این سازند به‌طور هم‌شیب روی سازند کربناته مزدوران (آکسفوردین) نهشته شده و به‌طور هم‌شیب نیز با سازند کربناته تیرگان (بارمین- آپتین) پوشیده شده است. ماسه‌سنگ‌ها به‌طور عمده ساب‌آرکوز، ساب‌لیت آرنایت، فلدسپاتیک لیت آرنایت و لیت آرنایت و به‌طور جزیی کوارتز آرنایت و غنی از کوارتز، فلدسپات و خرده‌سنگ‌های رسوبی و آذرین (پلوتونیکی) هستند و به‌ندرت خرده‌سنگ‌های دگرگونی دارند. براساس مطالعات سنگ‌شناسی و ژیوشیمیایی، رخدادهای جزیی در مرحله دیاژنز اولیه شامل سیمانی‌شدن (کلسیت، اکسید آهن) است. رخدادهای مرحله دیاژنز دفنی عمیق غالب و شامل فشردگی، سیمانی‌شدن (سیلیس، دولومیت، کلریت)، شکستگی، انحلال، انحلال فشاری و آلبیتی‌شدن است. مرحله دیاژنز انتهایی نیز شامل رخدادهای جزیی انحلال و سیمانی‌شدن (کلسیت، اکسید آهن) است. براساس رخدادهای دیاژنتیکی، دمای بیش از 80 درجه طی مرحله دیاژنز دفنی برای سازند شوریجه پیشنهاد می‌شود. تخلخل موجود ثانویه و به‌طور عمده ناشی از انحلال فلدسپات و سیمان کربناته و شکستگی است. میانگین تخلخل و نفوذپذیری 11 مغزه %78/7 و 84/4 میلی‌دارسی است و شمارش نقطه‌ای 38 مقطع نازک، میانگین تخلخل %05/10 را نشان می‌دهد. با توجه به تخلخل و نفوذپذیری قابل قبول، بخش میانی سازند در منطقه مطالعه‌شده ازلحاظ مخزنی مورد توجه است.

  کلیدواژگان: کپه داغ، سازند شوریجه، دیاژنز، تخلخل، کرتاسه
|
 • Neda Shakeri, Hossain Rahimpour Bonab *, Vahid Tavakoli, Elham Haji Kazemi Pages 1-20

  Upper Dalan and Kangan carbonate formations with Late Permian–Early Triassic ages are considered the main gas reservoir rocks in some Persian Gulf fields. In this study, to investigate the factors affecting the distribution of reservoir rock types, microfacies and diagenetic processes in the upper part of Dalan and Kangan formations in one of the Persian Gulf fields have been investigated. A total of 1110 thin sections and 840 porosity and permeability data (RCAL data) were used. In the petrographic studies, 15 microfacies were classified into four facies belts of the tidal zone, lagoon, shoal, and open marine in an epeiric carbonate platform environment. Studies showed that diagenetic imprints such as calcite cementation, dolomitization, anhydrite nodule formation, dissolution, and compaction had been occurred in three marine, meteoric, and burial diagenetic environments. To investigate and group the reservoir rock types on the Lucia petrophysical diagram, the porosity and permeability data were plotted on this diagram. Depending on the type of microfacies and diagenetic processes, porosity and permeability data are included in all parts of the diagram. This study shows that the reservoir rock of the studied field is very heterogeneous in terms of reservoir properties and is affected by sedimentary and diagenetic processes. Accordingly, grain supported samples have been moved from classes one and two to the lower parts of the diagram, in the non-reservoir section, due to calcite and anhydrite cement. In contrast, in some cases, dissolution and dolomitization in mud-supported microfacies led to data placement from class three of Lucia to classes one and two. Dissolution and dolomitization in grain-supported microfacies have resulted in the placement of these samples in the upper parts of classes one and two.

  Keywords: upper Dalan Formation, Kangan Formation, Microfacies, Diagenesis, Lucia diagram
 • Masume Sabokro, Mohammad Vahidinia *, MohammedHussain Adabi, Nasrin Hadavandkhani Pages 21-50

  In order to study biostratigraphy and the determination of biozonationes in the Pabdeh Formation based on the new planktonic foraminifera biozonationes in the Thethys region, one subsurface section in well 1 of Parsi Oil Field was selected in the southern Dezful Embayment. Based on this study, biostratigraphic study of 320 thin section from well 1 of Parsi Oil Field has been carried out. The Pabdeh Formation with a thickness of 404 m consists mainly of shale, marl, argilaceous limestone and cherty limestone.The lower boundary of the Pabdeh Formation with the Gurpi Formation is unconformable and the upper boundary with the Asmari Formation is conformable. Biostratigraphic studies led to the recognition of 25 genera and 75 species of planktonic foraminifera and then 19 biozones equivalent to new biozone of Wade et al. (2011) in the Thethys region. These identified biozones include 3 biozones in the Paleocene, 11 biozones in the Eocene and 5 biozones in the Oligocene in the studied section in well 1 of Parsi Oil Field and are well correlated with some biozones in the Tethys region. Based on the identified biozones and fossil contents, the age of the Pabdeh Formation is Middle Paleocene (Selandian) – Late Oligocene (Chattian). Defined biozones are compared with the other sections presented in the Izeh Zone (Tange Hatti, Tange Pabdeh and Chahardeh)

  Keywords: Pabdeh Formation, Paleocene, Oligocene, Dezful embayment, Parsi Oil Field
 • Mahmoud Sharafi *, Bijan Biranvand, Arsalan Zeinalzadeh, Aram Bayet Goll, Mehran Moradpour, Poryia Kohansal Pages 51-76

  The siliciclastic sediments of the Aitamir Formation (Albian–Cenomanian) at the Oghchi locality of the Gorgan Plain consist of a thick succession of the black-grey shales and thin to very thick-bedded sandstone, deposited in a shoreface to offshore depositional system. Four facies associations including offshore, offshore transition, lower and mid-upper shoreface associations are identified in this succession. Offshore facies association consisting of a thick package of the fissile dark shales with the abundance of the framboidal pyrites displays deposition below the SWWB and dysoxic condition. The offshore transition facies association includes the heterolithic sediments of the shale and very thin-bedded sandstones/siltstones. The lower and mid-upper associations are characterized by an increase in abundance and the thickness of the sandstone layers and display a generally thickening and coarsening up-ward trend of a classical shoreface depositional system. The lateral correlation of the studied section and central sections of the Aitamir Formation of the Kopet-Dagh Basin indicates an increase in subsidence effect in the creation of the accommodation space and a decrease in the sediment supply of the N-NW parts of the basin. The presence of a thick package of dark shales with abundant framboidal and chamber filling pyrites of the Aitamir Formation suggests these sediments as a prone candidate for hydrocarbon exploration.

  Keywords: Aitamir, Kopet-Dagh, shoreface, Tectonic, Hydrocarbon
 • Elham Asadi Mehmandosti *, Somayeh Lashgari, S. Ali Moallemi, Jahanbakhs Daneshian Pages 77-96

  The Asmari Formation is a thick carbonate-terrigenous succession in the Zagros Foreland Basin  deposited during the Oligocene–Early Miocene ages. The Stratigraphic forward modeling is n used in this study to determine the sediment supply, transportation parameters, and production rate of the Asmari Formation during precipitation in the Abadan Plain. The Dionisos Flow software is used for modeling studied depositional sequences. Argillaceous limestones, sandy dolostones, sandy limestones, sandy shales, limestones, sandstones, and shales are the main lithology of the Asmari Formation in studied wells. Also, the studied formation consists of four to five depositional sequences in the studied wells. The sedimentary environment of the Asmari Formation in the selected wells includes the inner to outer ramp (hemipelagic and pelagic deposits). The input parameters to the software for modeling include gamma log data, global sea-level curve, thickness and bathymetry maps, as well as sedimentary facies. Examination of the calculated data shows that the wave energy and water flow rate are effective factors in the sediment transportation and change in the sedimentation process of the region. The highest rate of carbonate production is estimated in the transgressive system tract of the second depositional sequence of studied wells in the inner ramp environment.

  Keywords: Sediment Supply, Carbonate Production, Asmari Formation, Abadan Plain, Dionisos Flow Software
 • Fatemeh JAFARBEIGLOO, Mahmoudreza MAJIDIFARD *, Bahaeddin HAMDI, Afshin ASGHARI, Mehran ARIAN Pages 97-118

  In this study, the paleoecology, biostratigrapgy, and biofacies of the Khoshyeilagh Formation has been evaluated based on the found conodont species. The Khoshyeilagh Formation includes terrigenous-carbonate sequences which contains conodonts of shallow environments (Icriodus Polygnathu). The identification of 7 conodont species and sub-species led to the identification of 2 conodont biozones which are Upper rhenana-linguiformis, Lower triangularis-Lower crepida, respectively and also a biofacies named as Icriodus-Polygnathus. The identified biozones prove Late Devonian (Frasnian-Fammenian) age for the studied parts of the Khoshyeilagh Formation. The determined biofacies and the recognized conodonts in the studied sections represent shallow marine environment and warm tropical climate during the deposition time. Considering to the obtained fossil assemblages and comparing with the other sedimentary basins, the studied sections belong to the northern parts of Gondwana land. The analysis of biofacies and lithofacies show a decrease of depth at the end of Frasnian which is followed by an intense sea level drop similar to global examples. After a period of time and during Fammenian, the environment became deeper and open marine sub-environments (bioclast specule wakstone-packstone) were deposited.

  Keywords: Paleoecology, Biostratigraphy, Late Devonian, Conodont, NE Iran
 • Mehdi Reza Poursoltani Pages 119-146

  The Shurijeh Formation is a Late Jurassic–Early Cretaceous (Late Kimmeridgian–Hauterivian) siliciclastic rock unit of the Kopet-Dagh Basin, up to 392 m thick. In the Estarkhi section, it rests disconformably on the Mozduran Formation (Oxfordian), and is disconformably overlain by carbonate rocks of the Tirgan Formation (Barremian–Aptian). The sandstones are predominantly subarkose, sublitharenite, feldspathic litharenite, and litharenite with minor quartzarenite, rich in quartz and feldspars, sedimentary and igneous rock fragments (plutonic), and rarely metamorphic fragments. Based on petrological and geochemical studies, minor diagenetic events in the early diagenetic stage include cementation by calcite and iron oxide. Deep burial diagenetic events were dominated by compaction, cementation (silica, dolomite, chlorite), fracturing, dissolution, pressure solution, and albitization. Minor late diagenetic events include dissolution and cementation (calcite, iron oxide). Based on diagenetic events, a temperature of >80°C during burial diagenesis is suggested for Shurijeh Formation. The existing porosity is secondary, resulting largely from the dissolution of feldspar and carbonate cement, with some fracture porosity. The porosity and permeability of 11 core plugs average 7.78% and 4.84 md, and the point count of 38 thin sections shows an average porosity of 10.05%. The good porosity and permeability of the middle part of the section predict an acceptable reservoir potential for this formation in the study area.

  Keywords: Kopet-Dagh, Shurijeh Formation, diagenesis, porosity, Cretaceous