فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 38 (تابستان 1400)

فصلنامه دانش سرمایه گذاری
پیاپی 38 (تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/06
 • تعداد عناوین: 26
|
 • مجتبی ملکی چوبری، سینا خردیار*، کیهان آزادی، بهمن اکبری صفحات 1-23
  منابع انسانی در عصر حاضر، به عنوان یک مزیت رقابتی در هر سازمان تلقی میشود. تصمیمات،تفکرات و عملکرد مدیران میتواند در پیشبرد اهداف سازمانی موثر باشد.توجه به نظر و دیدگاه مدیران بیش از هر زمان دیگری در نظریه های سازمان مورد توجه قرار گرفته است.لذا شناسایی ویژگیهای شخصیتی مدیران منجمله خودشیفتگی مدیران که تصمیمات آنها را متاثر میسازد ، درسطوح مختلف مدیریت و رهبری سازمان حایز اهمیت است . مدیران یک سازمان به همان اندازه که میتوانند یک مزیت رقابتی برای یک سازمان محسوب شوند، ممکن است خودشیفتگی آنها یک مانع جدی در دستیابی به اهداف سازمان و باعث ایجاد بحرانهای مالی برای یک سازمان شوند. در نتیجه هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خودشیفتگی سازمانی مدیران و بحرانهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نمونه آماری، شامل 294 مشاهده (سال- شرکت) برای بازه زمانی سالهای 1397-1396 است. پس از تجزیه تحلیلهای آماری صورت گرفته با استفاده از تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش بیان کننده آن است که رابطه مستقیم و معنی دار بین خودشیفتگی سازمانی مدیران (اقتدار- خودنمایی- برتری جویی- خودبسندگی- محق بودن- بهره کشی و خود بینی) با بحرانهای مالی وجود دارد. به عبارتی دیگر ، مشاهده میشود که مدیران به هر اندازه که از خودشیفتگی بالاتری برخوردار باشند احتمال بروز بحرانهای مالی منشعب از تصمیمات و عملکرد مدیران در آن سازمان بیشتر خواهد بود.
  کلیدواژگان: مالی رفتاری، خودشیفتگی سازمانی مدیران، بحرانهای مالی
 • حسین رستمی، فرزین رضایی*، عبدالصمد خلعتبری صفحات 25-44

  مدیریت تاثیر، رفتاری فرصت طلبانه و آگاهانه است که به عنوان راهبرد مدیریتی هدفمند در ارایه گزارش مالی جانب دارانه توسط مدیران در سازمان بیان می شود که بر برداشت های استفاده کنندگان از اطلاعات تاثیر گذاشته و تصورات آنان را در جهت دستیابی یا حفاظت از منافع خود تغییر می دهد. اعمال نظارت های مناسب توسط سهامداران اکثریت، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می کند. بنابراین، نقش سنتی مکانیزم های حاکمیت شرکتی، سرکوب رفتار فرصت طلبانه برای محافظت از سهامداران شرکت است. هدف این پژوهش آزمون مدیریت تاثیر اطلاعات بر عملکرد با تاکید بر نقش تعدیلی شکیبایی سهامداران اکثریت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع پژوهش های توصیفی-همبستگی است. بدین منظور داده های مورد نیاز از 79 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1386 تا 1395جمع آوری شده است. نتایج پژوهش نشان داد که، مکانیزم های مختلف راهبری شرکتی که برای هدایت و کنترل شرکت‎ها به صورت درون و برون سازمانی وجود دارد سبب کاهش رفتارهای مدیریت تاثیر اطلاعات می شود. نتایج فرضیات موید آن است که مدیریت تاثیر اطلاعات اثر منفی و معنی داری بر عملکرد شرکت دارد اما شکیبایی سهامداران اکثریت رابطه ی مدیریت تاثیر اطلاعات بر عملکرد شرکت را تقویت می کند.

  کلیدواژگان: شکیبایی سهامداران اکثریت، مدیریت تاثیر اطلاعات، عملکرد شرکت
 • فرزانه هاشم لو، هاشم نیکومرام*، تقی ترابی صفحات 45-60
  توزیع منابع بازار سرمایه، در گروی حضور فعالان بازار است و عمدهترین موضوعی که در بازارهای مالی با آن مواجه هستیم، تصمیمگیری در مورد تخصیص منابع بازار، انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری و تشکیل سبدهای بهینه سهام است. طی سال های اخیر، توسعه تکنیک های جدید در تحقیق عملیاتی و علم مالی، به همراه پیشرفت در علوم کامپیوتر و تکنولوژی منجر به پیدایش مدل های جدیدی از جمله مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب سبد سهام شده است. به منظور اهداف پژوهش و براساس دیدگاه تجزیه و تحلیل بنیادی، جهت رتبه بندی سهام از 18 نسبت مالی در 6 گروه سود آوری، نقدینگی، فعالیت، اهرمی، ارزش بازار و مالکانه برای 30 شرکت بورسی تصادفی طی سال های 1390 الی 1396 استفاده شده و با بکارگیری دو روش تصمیم گیری چندمعیاره تاکسونومی‏ و پرومتی، به رتبه بندی سهام نمونه و مقایسه نتیجه، پرداخته شده است. نتایج نشان داد رتبه بندی حاصل از مدل آنتروپی شانون-پرومتی در مقایسه با مدل تحلیل عاملی-تاکسونومی، بازده سهام را بهتر پیش بینی کرده است.
  کلیدواژگان: نسبت های مالی، تاکسونومی، تحلیل عاملی، آنتروپی شانون، پرومتی
 • امیررضا نعمت اللهی، رویا دارابی*، فاطمه صراف، یدالله نوری فرد صفحات 61-80

  یکی از مهمترین عوامل در شفافیت اطلاعات مالی ، مولفه های مالی می باشند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرای آن توصیفی است و هدف آن ارایه یک مدل کاربردی برای شفافیت اطلاعات مالی در صنعت بیمه و تشریح مولفه ها و ابعاد تشکیل دهنده مدل نهایی است. برای انجام این پژوهش در ابتدا با مرور ادبیات، تهیه ماتریس مولفه ها و تجمیع و تلخیص اولیه ماتریس مولفه ها به انتخاب مولفه های مقدماتی پرداخته شد و با نظرسنجی و مصاحبه عمیق از تحلیل گران و خبرگان صنعت بیمه و اساتید دانشگاه، مولفه های نهایی تعیین و طبقه بندی عوامل با محوریت آیین نامه88 شورای عالی بیمه در چهارطبقه، صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصان مالی صنعت بیمه بوده است که جمعا 1200 نفر برآورد شدند.در این پژوهش از آزمون های کلموگروف اسمیرنف برای تعیین توزیع داده ها، آزمون کی.ام.ا و بارتلت برای مناسب بودن نمونه اندازه گیری و روش حداقل مربعات جزیی برای مدل سازی استفاده و درنهایت با روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار اسمارت pls به تدوین مدل نهایی پژوهش پرداخته شد. با استفاده از مدل این پژوهش به شکل کمی می توان میزان شفافیت اطلاعات مالی هر یک از شرکت های صنعت بیمه را اندازه گیری و رتبه بندی نمود.

  کلیدواژگان: افشای اطلاعات، شفافیت، شفافیت اطلاعات مالی، صنعت بیمه
 • زهرا دیانتی دیلمی*، احمد حشمتی صفحات 81-103
  فساد مالی تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی، تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری فعالان بازار سرمایه دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابظه بین انتشار اخبار فساد مالی بر قیمت سهام بانک ها و شرکت ها تابعه آنها می باشد. به منظور جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و از اطلاعات تاریخی موجود در کتابخانه سازمان بورس و قیمت های معاملاتی سهام در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در بازه زمانی ابتدای سال 1390 لغایت پایان سال 1395 استفاده شده است. آزمون فرضیه با استفاده از روش آزمون مقایسه زوجی برای 25 بانک و 17 شرکت تابعه آنها که در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند، در قالب 14 خبر منتشر شده، استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که بین انتشار اخبار فساد با قیمت سهام بانک های و نیز قسمت سهام تابعه بانک ها و سایر بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، رابطه معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: فساد مالی، بانک، قیمت سهام، شرکتهای تابعه بانک
 • رستم رنجبر ناوی، محسن حمیدیان*، علی باغانی صفحات 105-134
  هدف این پژوهش مدل بندی و تعیین اولویت های موثر بر معیارهای نوسان پایین به بالا و دوره سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پانل دیتا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور اطلاعات صورتهای مالی 119 شرکت در دوره زمانی 1396-1390 گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان میدهد که سررسید بدهی، محافظه کاری، ارتباطات سیاسی، محدودیت مالی، نقدشوندگی سهام، راهبرد تجاری، مالکیت نهادی، بیش ارزشگذاری، عدم شفافیت مالی از عوامل موثر بر مخاطره سقوط قیمت سهام با اولویت تاثیرگذاری هستند. هدف این پژوهش مدل بندی و تعیین اولویت های موثر بر معیارهای نوسان پایین به بالا و دوره سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پانل دیتا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور اطلاعات صورتهای مالی 119 شرکت در دوره زمانی 1396-1390 گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان میدهد که سررسید بدهی، محافظه کاری، ارتباطات سیاسی، محدودیت مالی، نقدشوندگی سهام، راهبرد تجاری، مالکیت نهادی، بیش ارزشگذاری، عدم شفافیت مالی از عوامل موثر بر مخاطره سقوط قیمت سهام با اولویت تاثیرگذاری هستند.
  کلیدواژگان: ارتباطات سیاسی، خطر سقوط قیمت سهام، راهبرد تجاری
 • سیده شیما افتخاری سینجانی، علیرضا روستا*، عبدالله نعامی صفحات 135-153

  امروزه در اقتصاد جهانی دورنمای کسب وکار در بانکداری به صورت چشمگیری تغییر کرده است ، اهمیت فزاینده نوآوری هایی نظیر استفاده گسترده از تکنولوژی ها، گستره کسب وکار بانکی را تغییر داده است. فناوری مالی به یک بخش جدایی ناپذیر در صنعت بانکداری تبدیل شده اند و استارت آپ ها حوزه فعالیت خود را با ورود کردن به فعالیت های بانکی که در گذشته تنها تحت پوشش بانک ها بود، گسترش داده اند؛ هدف این تحقیق بررسی و درک بهتر اثرگذاری سودمندی ادراک شده، سهولت ادراک شده، تجربه مشتری، تبلیغات شفاهی، قابلیت اعتمادپذیری بر روی پذیرش فناوری های مالی از سوی مشتریان بانک ها می باشد. این تحقیق از بعد هدف کاربردی بوده و از لحاظ رویکرد تحقیق کمی و دارای استراتژی توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریان بانک پاسارگاد بوده که از بین آنها تعداد 377 نفر به عنوان نمونه توسط فرمول کوکران محاسبه و انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متغیر سهولت ادراک شده اثر منفی بر اعتماد مشتریان داده و سایر متغیرها بر قابلیت اعتمادپذیری و در نتیجه پذیرش فن آوری مالی اثر مثبت داشته اند.

  کلیدواژگان: سودمندی ادراک شده، سهولت ادراک شده، تجربه مشتری، تبلیغات شفاهی، قابلیت اعتمادپذیری
 • داود گرجی زاده، محمد حامد خان محمدی* صفحات 155-172

  یکی از منابع اصلی اطلاعاتی برای سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، اطلاعات مندرج در صورت های مالی منتشر شده توسط شرکت ها است. انتشار صورت های مالی در جامعه که در قالب کانال های اطلاعاتی مختلف صورت می پذیرد، عکس العمل های قابل تاملی را در میان سرمایه گذاران موجب می شود. صورت های مالی حسابرسی شده، نظر حسابرسان درباره مطلوبیت ارایه و قابلیت اتکای صورت های مالی را به استفاده کنندگان صورت های مالی انتقال می دهد که در فرآیند تصمیم گیری ابزاری سودمند است. این تحقیق به بررسی واکنش رفتاری سرمایه گذاران انفرادی پس از انتشار صورت های مالی حسابرسی شده سالانه می باشد.. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری میدانی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بوده است و داده ها با استفاده از پرسشنامه ای استاندارد گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران است، که 403 نفر از آن ها به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. از نرم افزارهای spss22 و Lisrel 8.50 و با استفاده از روش معادلات ساختاری به تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که، انتشار صورت های مالی (اخبار خوب یا بد) بر رفتار سرمایه گذاران انفرادی تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: مالی رفتاری، صورتهای مالی، سرمایه گذاران انفرادی، بورس اوراق بهادار
 • پرویز تورانی قزوینی، اصغر مشبکی*، حمیدرضا سعیدنیا، علی بدیع زاده صفحات 199-221

  از دیرباز تاکنون، توسعه سرمایه، افزایش رشد اقتصادی، توسعه میزان ارتباطات و مبادلات اقتصادی و در یک تعریف عام، تولید ثروت برای کشورها، از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. علیرغم اهمیت بالای تاثیر صنعت حمل ونقل جاده ای کالا در توسعه اقتصاد کشور، داده های آماری حکایت از توسعه پایین این صنعت متناسب با ظرفیت های موجود و موقعیت ژیواستراتژیک سرزمینی ایران دارد، از این رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر «طراحی مدلی توسعه صنعت حمل ونقل جادهای کالا مبتنی بر مدیریت راهبردی سرمایه ها» بوده است. این پژوهش دارای ماهیتی اکتشافی- کاربردی؛ با پارادایم تفسیری-ساختاری؛ رویکرد آمیخته با روش های کیفی داده بنیاد و روش کمی معادلات ساختاری است منبع گردآوری داده ها در این پژوهش در فاز کیفی مقالات، اسناد بالادستی، مصاحبه ها و در فاز کمی پرسشنامه و روش تجزیه وتحلیل داده ها در فاز کیفی داده بنیاد/ نظام مند با بهره مندی از نرم افزار مکس کیو دا و در فاز کمی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل میباشد. جامعه آماری این پژوهش نخبگان و خبرگان حوزه حمل ونقل جادهای کالا بودند که با روش گلوله برفی شناسایی و انتخاب و تا اشباع نظری این فرآیند ادامه داشته است. بر اساس یافته های این پژوهش ابعاد الگوی مذکور عبارتند از: دانش و پژوهش؛ ارتقاء الگوهای رفتاری؛ بهبود فرآیندهای فضای کسب و کار؛ هوشمند سازی فرآیندها؛ استفاده از فناوری و تجهیزات روز؛ توسعه زیرساخت ها.

  کلیدواژگان: طراحی مدل، توسعه صنعت، حمل ونقل جاده ای کالا، مدیریت سرمایه، هوشمند سازی
 • هوشنگ علیپور، رضا تهرانی*، ابوتراب علیرضایی، قنبر عباس پور اسفندن صفحات 223-242

  هدف اصلی و اساسی تحقیق حاضر ارایه الگوی اثر عدم اطمینان از نرخ تورم و بیش اعتمادی مدیران بر افزایش در سرمایه گذاری می باشد. این تحقیق از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی به حساب می آید. همچنین این تحقیق از نظر روش شناسی، از نوع تحقیقات پس رویدادی می باشد. از سوی دیگر پژوهش حاضراز نظر نوع توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی و بر اساس معادلات رگرسیونی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی شرکتهای دچار درماندگی مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 الی 1396 می باشند که با در نظر گرفتن محدودیت های سیستماتیک، نمونه آماری به اندازه 122 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحلیل ها نشان داد در شرایط نااطمینانی تورم نسبت به شرایط اطمینان، سطح سرمایه گذاری مضاعف شرکتها افزایش نمی یابد. همچنین نتایج نشان داد شرایط نااطمینانی تورم باعث کاهش بیش اعتمادی نزد مدیران شرکتها نمی شود. از طرفی نتایج نشان داد مدیران با سطح بیش اعتمادی بالاتر علاقه مندی بیشتری برای انجام سرمایه گذاری مضاعف دارند. در نهایت در شرایط نااطمینانی تورم، مدیران با سطح بیش اعتمادی بالاتر نسبت به مدیران با بیش اعتمادی پایین تر، میزان سرمایه گذاری مضاعف بیشتری را انجام نمی دهند.

  کلیدواژگان: عدم اطمینان از نرخ تورم، بیش اعتمادی، افزایش در سرمایه گذاری
 • محمدرضا محجوب، سید علی نبوی چاشمی* صفحات 243-264

  هدف از این پژوهش بررسی وجود حباب در بازار سرمایه ایران با استفاده از کاربرد تکنیک های ریشه واحد راست دنباله سوپریمم دیکی فولر- تعمیم یافته (SADF) و سوپریمم عمومی دیکی فولر تعمیم یافته (GSADF) ، توابع عکس العملی و تجزیه واریانس است. بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه چهار شاخص (نسبت قیمت به سود هر سهم، شاخص کل قیمت بازار، نرخ ارز و نرخ تورم) طی دوره زمانی 1390 لغایت 1396 به بررسی و کشف حباب قیمت سهام پرداخته شد.نتایج حاصل از آزمون ها، رفتار انفجاری و وجود حباب های چندگانه در بازار سرمایه ایران را تایید کرده و هر دو شاخص مورد ارزیابی(نسبت قیمت به سود هر سهم و شاخص های کل قیمت) بطور مشترک وجود حباب در بازه های 1390:1 - 1393:5 و 1394:7 - 1396:2 تایید و شکست حباب را در تاریخ 1393:6و 1396:3 نشان داده است. نتایج حاصل از توابع عکس العملی تایید کرد که به دنبال وارد کردن یک شوک به نرخ تورم و نرخ ارز ، شاخص سهام دارای حباب شده، بطوری که حباب ایجادی در نرخ تورم باعث شکست حباب در ماه یازدهم گردیده، ولی نرخ ارز در ماه پانزدهم حباب شاخص سهام را سرریز نموده است نتایج حاصل از خطای پیش بینی ناشی از این تکانه (VDCs) حاکی از آن است که خطای پیش بینی متغیر نرخ تورم بر شاخص سهام کاملا بی اثر بوده است، ولی این خطای پیش بینی در نرخ ارز در بلندمدت تاثیر بسزایی بر شاخص و در نهایت تشکیل و ترکیدن حباب داشته است.

  کلیدواژگان: حباب قیمتی، سوپریمم عمومی دیکی فولر تعمیم یافته، توابع عکس العملی، تجزیه واریانس
 • علی رضا عامریان، ابراهیم چیرانی*، محمدحسن قلی زاده، سید مظفر میربرگ کار صفحات 265-285

  هدف از انجام این پژوهش طراحی مدلی برای تبیین جرایم مالی می باشد. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد یا گراندد تیوری استفاده شده است. داده ها با کمک تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته گردآوری شده اند. 20 نفر از متخصصین و خبرگان شامل اعضای هییت علمی دانشگاه ها و مدیرانی که حداقل 15 سال سابقه در امور مالی داشته اند به روش نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تایید گردید. برای سنجش پایایی نیز از روش پایایی بازآزمون استفاده شده است. میزان پایایی مصاحبه های انجام شده در پژوهش حاضر 86 درصد بوده است و چون این مقدار بالای 60 درصد است در نتیجه قابلیت اعتماد کدگذاری مورد تایید می باشد. جهت تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. یافته های کیفی به وسیله نرم افزار MAXQDA تحلیل شده و در نهایت مدل پارادایمی جرایم مالی تبیین شده است.

  کلیدواژگان: جرایم مالی، گراندد تئوری، مصاحبه نیمه ساختاریافته، کدگذاری، مدل پارادایمی
 • وحید تقی زاده خانقاه، یونس بادآور نهندی*، علی اصغر متقی، هوشنگ تقی زاده صفحات 287-318
  در یک بازار کامل و در نبود عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران، شرکت ها به طور مطلوب در پروژه های سودآور سرمایه گذاری میکنند، با این وجود در حضور عدم تقارن اطلاعاتی، شرکت ها ممکن است با محدودیت مالی یا مازاد وجه نقد مواجه شوند که مانع از اجرای پروژه های سودآور شده و سرمایه گذاری بیشتر و کمتر ازحد را موجب می شود. از این رو، جهت دستیابی به یک مدل بهینه کارایی سرمایه گذاری و تشخیص سرمایه گذاری بیشتر و کمتر از حد، آزمون تجربی مدل های کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش مدل های مختلف کارایی سرمایه گذاری از محیط های متفاوت اقتصادی استخراج و مورد بررسی قرار می گیرند و با مدل بومی ارایه شده، مقایسه می شوند تا قدرت توضیح دهندگی آنها مشخص شود. برای این منظور از منشاءها و پیامدهای اقتصادی کارایی سرمایه گذاری جهت تایید مدل ها استفاده می شود. مدلی مناسب است که سازگار با تیوری های مالی و حسابداری باشد. جریان های نقد آزاد، محدودیت مالی، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش شرکت موضوعاتی هستند که ارتباط آنها با مدل های کارایی سرمایه گذاری آزمون می شود. برای این منظور از 180 شرکت برای دوره زمانی 1396-1386 استفاده می شود. یافته ها نشان داد جریان های نقد آزاد و محدودیت مالی به ترتیب بر سرمایه گذاری بیشتر و کمتر از حد تاثیر مثبت دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن بود که کارایی سرمایه گذاری بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش شرکت تاثیر مثبت دارد اما این تاثیر از طریق تمام مدل های کارایی سرمایه گذاری تایید نشد. نتایج نشان داد که آزمون تمام فرضیه ها بر اساس مدل بومی کارایی سرمایه گذاری تایید شد
  کلیدواژگان: کارایی سرمایه گذاری، تئوری نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی، جبهه گیری مدیریتی، حداکثرسازی ارزش شرکت
 • سارا حنجری*، مهدی تقوی، فتح الله تاری، احمد جعفری صمیمی، عباس شاکری صفحات 319-342

  زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگ است و توسعه کشور بدون درنظر گرفتن زیرساخت های فرهنگی امکان پذیر نیست. هزینه های صرف شده در راه فرهنگ، هزینه نیستند بلکه نوعی سرمایه گذاری هستند. کشورها می توانند از طریق سرمایه گذاری در داشته های فرهنگی خود، رشد اقتصادی را تقویت نموده و سبب رفاه جامعه شوند. شاخص فرهنگی با استفاده از مبانی نظری مزیت نسبی و معیار RCA محاسبه و تاثیر مزیت شاخص های فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران در قالب رگرسیون تلفیقی پویا (GMM) در دوره 1379-1395 برآورد می شود. نتایج برآورد نشان می دهد، انتظار می رود با هر درصد افزایش در سرمایه فیزیکی، رشد اقتصادی به اندازه 047/0درصد افزایش یابد و سرمایه فیزیکی رابطه ای مثبت و معنادار با رشد اقتصادی استان ها دارد. بنابراین انتظار می رود، با افزایش سرمایه، تولید و به تبع آن رشد اقتصادی افزایش یابد. همچنین، با هر درصد افزایش در نیروی کار، رشد اقتصادی به اندازه 73/5 درصد افزایش و با هر واحد افزایش در متغیر تعاملی رشد اقتصادی به اندازه 0004/0 واحد افزایش می یابد. بنابراین، شاخص فرهنگی علاوه بر کانال مستقیم از طریق سرمایه انسانی نیز می تواند بر رشد اقتصادی استان ها نیز اثرگذار باشد. نتایج برآورد مدل و آماره به دست آمده برای AR (1) و AR (2) عدم همبستگی بین پسماندهای مدل را نشان می دهد. آماره های گفته شده برابر با 17/0 و 688/0 هستند که بیانگر انتخاب مناسب ابزارهای مدل هستند. در واقع، در دوره مورد بررسی اثر مزیت نسبی ارزش افزوده متغیرهای فرهنگی رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. همچنین، اگر شاخص فرهنگی سبب افزایش سرمایه انسانی شود، می تواند رشد اقتصادی استان ها را نیز افزایش دهد.

  کلیدواژگان: فرهنگ، مزیت نسبی، رشد اقتصادی، سرمایه انسانی
 • فاطمه السادات علوی، نظر دهمرده* صفحات 343-367
  بررسی رابطه ی میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد بهره وری کل عوامل یکی از مباحث مناقشه آمیز در اقتصاد است. بهره-وری کل عوامل از مهم ترین منابع تامین کننده رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها است اما در اقتصاد ایران از سطح پایینی برخوردار است. از سوی دیگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با انتقال فناوری به شرط وجود ظرفیت های جذب کننده در کشور میزبان می تواند در افزایش بهره وری موثر باشد. بنابراین بررسی این ایده که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تعامل با سرمایه ی انسانی و کیفیت نهادی، به عنوان ظرفیت های جذب کننده، اثرگذاری قابل توجهی بر رشد بهره وری دارد ضرورت دارد. برای این منظور، در این پژوهش از داده های سری زمانی دوره 1989-2017 در ایران و آنالیز موجک پیوسته در نرم افزار متلب b2018 استفاده شد تا با تحلیل در حوزه ی زمان - فرکانس بینش جدیدی در این خصوص ایجاد شود. نتایج نشان داد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی در افق کوتاه مدت و میان مدت به صورت محدود رشد بهره وری را تحریک می کند. با در نظر گرفتن سرمایه ی انسانی و کیفیت نهادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در افق بلندمدت (بیش تر از 6 سال) اثرگذاری مستقیم و شدیدی بر رشد بهره وری دارد. با تحلیل نتایج تحقیق، سرمایه انسانی ماهر و اصلاحات نهادی برای جذب سرمایه خارجی و اثرگذاری آن بر بهره وری ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد بهره وری کل عوامل، سرمایه انسانی، کیفیت نهادی، آنالیز موجک پیوسته
 • محمود تورچی، محمود لاری دشت بیاض*، محمدرضا رازدار صفحات 369-388

  در سال های اخیر تجزیه و تحلیل جنبه های مختلف اطلاعات کیفی گزارش های مالی، یکی از ابزارهای مهم برای تصمیم گیری سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان بازار سرمایه می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر لحن گزارش پیش بینی سود بر واکنش سرمایه گذاران و پیش بینی عملکرد، می باشد. جهت بررسی این موضوع، پژوهش حاضر از اطلاعات 140 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1396 استفاده می نماید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون لجستیک استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، لحن گزارش پیش بینی سود، ابزار مناسبی برای سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان، جهت پیش بینی سودها و جریان های وجه نقد آتی (عملکرد آتی) نمی باشد. همچنین، هیچگونه رابطه معناداری بین لحن گزارش پیش بینی سود با برخی معیارهای افزاینده (کاهنده) درک وآگاهی مدیران جهت مدیریت لحن گزارش ها، از قبیل تجدید ارایه سود و تحقق نزدیک به واقع (دور از واقع) سود یافت نشد. به عبارت دیگر، لحن گزارش پیش بینی سود بر روی درک و آگاهی سرمایه گذاران هیچ تاثیری ندارند.

  کلیدواژگان: پیش بینی عملکرد، مدیریت لحن، افشای کیفی، واکنش سرمایه گذاران
 • فرهاد فضیلت، هاشم ولی پور*، شادی شاهوردیانی صفحات 389-410
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مسئولیت اجتماعی بر ارتباط سرمایه گذاری و عملکرد شرکتها بوده و انگیزه مدیران، مشارکت ذینفعان و مالکیت دولتی را بعنوان عوامل مبتنی بر نظریه نمایندگی مورد آزمون قرار می دهد. روش انجام تحقیق شبه تجربی است و تعداد 127 شرکت در بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1390 تا 1396 بعنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی موجب کاهش حساسیت سرمایه گذاری به عملکرد می شود؛ همچنین اثر این متغیر بر حساسیت سرمایه گذاری به عملکرد در شرکتهای با انگیزه پاداش ضعیف برای مدیران و مشارکت بالاتر ذینفعان بیشتر اما در شرکت های دولتی کمتر است.
  کلیدواژگان: کارایی سرمایه گذاری، مسئولیت اجتماعی شرکتها، نظریه نمایندگی
 • زهرا نصیری بنیاداباد، فاطمه صمدی* صفحات 411-428
  در این پایان نامه مقایسه سری زمانی بازارهای بورس و بیت کوین و تاثیر آن بر بازده این بازارها با استفاده از رویکرد فرکتال فرضیه آماری تفاوت معناداری بین بعد فراکتال شاخص بازده سهام بازار بیت کوین و بازار سهام در بازه 4بررسی شده است. ، توان 1397-1390، توان لیاپانوف مثبت شاخص بازده سهام بازار بیت کوین و بازار سهام در بازه زمانی 1397-1390زمانی ، توان لیاپانوف مثبت شاخص صنعت 1397-1390 لیاپانوف مثبت شاخص مالی بازار بیت کوین و بازار سهام در بازه زمانی وجود دارد. ، بررسی شده است. براساس نتایج هر دو فرضیه صحیح 1397-1390بازار بیت کوین و بازار سهام در بازه زمانی آن نیز افزایش پیدا می 2 مقیاس برای داوجونز با افزایش مقیاس لگاریتم بر پایه 2است.تغییرات مقیاس با لگاریتم در پایه کند و شیب این نمودار برابر با نمای هرست است که دارای شیب مثبت است. مقدار بازه نوسانی نسبت به نمای هرست درشاخص بورس تهران که نوسانهای منفی دارای نمای هرست بیشتر که مثبت شدن نوسانها نمای هرست کاهش پیدا می کند.مقدار بازه نوسانی نسبت به نمای هرست در بیت کوین که نوسانهای منفی دارای نمای هرست بیشتر که مثبت شدن نوسانها نمای هرست کاهش پیدا میکند که به صورت ترند نزولی خطی مثل شاخص بورس تهران تغییر رفتار نمیدهد.
  کلیدواژگان: مقایسه سری زمانی، بازارهای بورس، تحلیل فرکتال، بیت کوین
 • هادی فرنیان، فریدون رهنمای رودپشتی*، تقی ترابی صفحات 429-453
  بانک ها به عنوان بزرگترین و بااهمیت ترین نهادهای فعال در بازار پول به دلیل جایگاه بسیار مهمی که در نقش واسطه گری مالی اعم از پس انداز منابع و تامین مالی دارند اهمیت بسیار زیادی در اقتصاد دارند. بانک ها جهت ایفای نقش خود در جامعه با چالش های متعددی روبرو هستند. یکی از این چالش ها، مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها و بررسی ریسک های مرتبط با آن ها است . یکی از مهم ترین ریسکهای پیش روی بانکها ریسک اعتباری است که از تسهیلات اعطایی نشات می گیرد. این تحقیق درصدد بررسی پیاده سازی الگوی مدیریت دارایی- بدهی برای مدیریت ریسک اعتباری پیش روی بانکها است. برای سنجش ریسک اعتباری در این تحقیق از متغیرهای نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی، نسبت مطالبات معوق به تسهیلات وکفایت سرمایه استفاده شد و ریسک با معیار ارزش در معرض خطر مورد اندازه گیری قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1395 می باشد که شامل 14 بانک می شوند. نتایج نشان می دهد که بهره گیری از الگوی مدیریت دارایی- بدهی برای مدیریت موثر و کاهش ریسک اعتباری پیش روی بانکها امری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: مدیریت دارایی- بدهی، ریسک اعتباری، ارزش در معرض خطر
 • ایرج خوش خلق، قدرت الله طالب نیا* صفحات 455-473

  هدف از این پژوهش بررسی اثر مفاهیم گزارشگری مالی بر سطح افشای ریسک در گزارشگری مالی سالانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، برای بررسی مفاهیم گزارشگری مالی از چهار شاخص (کیفیت گزارشگری مالی، سطح راهبری شرکتی، کیفیت حسابرسی و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت) استفاده شده است. برای این منظور فرضیه‎ هایی تدوین و اطلاعات مربوط به شرکت های عضو بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی بین سال های 1388 تا 1397 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش با توجه به شرایط در نظر گرفته به منظور انتخاب نمونه، شامل 140 شرکت که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد در میان مفاهیم گزارشگری مالی، شاخص کیفیت گزارشگری مالی، راهبری شرکتی و کیفیت حسابرسی با توجه به افزایش سطح نظارت، شفافیت و افشای مناسب اثر مثبت معناداری بر افشای ریسک در گزارشگری مالی سالانه دارند و سبب افزایش سطح افشای ریسک در گزارشگری مالی سالانه می شوند. از سوی دیگر، نتایج موید آن است که شاخص افشای مسئولیت اجتماعی شرکت اثر معناداری بر افشای ریسک در گزارشگری مالی سالانه ندارد.

  کلیدواژگان: سطح افشای ریسک در گزارشگری مالی سالانه، کیفیت افشا، شفافیت شرکتی و مفاهیم گزارشگری مالی
 • محمدرضا خضری پور، محمد حامد خان محمدی*، فائق احمدی، حمیدرضا کردلوئی صفحات 475-486

  کاربرد تیوری محدودیت ها در صنعت بانکداری در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. تیوری محدودیت ها و حسابداری عملکرد سیستم یکی از تکنیک های حوزه حسابداری مدیریت است که بر عامل بهره وری و افزایش جریانات نقد در حال و آینده تاکید دارد. از این رو، تبیین معیار ریسک اعتباری از طریق الگوی حسابداری عملکرد سیستم، می تواند موجب ارتقای عملکرد بانک ها گردد. در این پژوهش متغیر های اساسی 17 بانک کشور در بازه زمانی 1397-1387 بر اساس رویکرد متداول (سنتی) و نیز رویکرد مبتنی بر تیوری محدودیت ها محاسبه گردید. همچنین با استفاده از نرم افزار 11EViews مدل های آماری مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های پژوهش دلالت به آن دارد که به کارگیری تیوری محدودیت ها می تواند درتبیین و بهبود ریسک اعتباری نقش مناسبی را ایفا نماید و از این منظر عملکرد مالی بانک ها را بهبود ببخشد.

  کلیدواژگان: تئوری محدودیت ها، ریسک اعتباری، حسابداری عملکرد سیستم
 • رامین پور عبدالهیان تهرانی، قدرت الله طالب نیا*، جهانبخش اسدنیا صفحات 487-498

  سودآوری و نقدینگی یکی از شاخص های مهم در ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها محسوب می شود که نتیجه نهایی همه برنامه ها و تصمیمات مالی شرکت است. همچنین با توجه به اهمیت صنایعی از جمله صنعت داروسازی که بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه و سلامتی افراد جامعه تاثیرگذار است، عملکرد مالی آن ها از اهمیت دوچندان برخوردار است. لذا هدف این پژوهش، ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر سودآوری شرکت های دارویی با استفاده از الگوی ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور است. برای بررسی موضوع، براساس رگرسیون چندمتغیره، داده های 18 شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1393 تا 1398 از نرم افزار رهاورد نوین، صورت های مالی و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن دهی و سپس با استفاده از الگوی ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور و با کمک ماکروهای نرم افزار سوپر دسیژن نسخه 2 رتبه بندی شد. یافته های پژوهش نشان داد که نسبت سودآوری و رشد شرکت های دارویی، به ترتیب؛ بیشترین اهمیت و معیارهای نسبت نقدینگی، کمترین اهمیت را در بین شرکت های دارویی برخوردارند. همچنین، به منظور ارزیابی عملکرد کلی شرکت ها نیز از روش تلفیقی سلسله مراتبی فازی و ویکور استفاده شد که شرکت های دارویی البرزدارو، زهراوی و تولید دارو، به ترتیب، رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و این در حالی است که شرکت های دارویی کیمیدارو و فارابی در رده های پایین فهرست رتبه بندی از حیث عملکرد قرار گرفتند

  کلیدواژگان: سودآوری، صنعت دارویی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور
 • مسعود نوروزیان، موسی اکرمی*، تقی ترابی، فرهاد حسین زاده لطفی صفحات 499-518
  ما در این مطالعه ضمن بررسی چند محور مشترک میان نظریه بازی ها و نظریه سرمایه گذاری نشان داده ایم که بخش هایی از این دو نظریه می توانند از دیدگاه ریاضیاتی هم ارز باشند، هر چند اثبات ریاضیاتی این هم ارزی باید از طریق مطالعات جداگانه ای صورت گیرد. به علاوه این گمان وجود دارد که بتوان بخش هایی از نظریه سرمایه گذاری را به نظریه بازی ها فروکاست. همچنین استفاده از نظریه آشوب به عنوان یک عامل پیوند دهنده میان علوم مختلفی که در سرمایه گذاری حضور دارند (یعنی اقتصاد، نظریه بازی ها، روان شناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری) می تواند علم سرمایه گذاری را به عنوان یک علم میان رشته ای و فرارشته ای مطرح کند و امکان بهره گیری از توانمندی های علوم مختلف در جهت تبیین پیچیدگی های علم سرمایه گذاری را فراهم سازد.
  کلیدواژگان: نظریه آشوب، دانش سرمایه گذاری، نظریه بازی ها، هم ارزی، فروکاست
 • محمودرضا خواجه نصیری، حمیدرضا وکیلی فرد* صفحات 519-537
  در طی چند سال گذشته تجربه انفجار خارق العاده ناشی از ارگانیسم های سرمایه گذاری دسته جمعی یا شرکت های سرمایه گذاری که اقدام به خرید سهام سایر شرکت ها می کنند، سبب شد تا سازمان های مسیول کنترل و نظارت بر این سرمایه گذاری ها یک سری دستورالعمل های مدیریتی بر پایه ارزش در معرض خطر اعمال نمایند. اما انعطاف پذیری این موضوع سوالات زیادی را در رابطه با انتخاب دقیق ترین و مناسب ترین مدل تخمین برمی انگیزد. هدف این مقاله استفاده از مدل سازی فرکشنال در محاسبه ارزش در معرض خطر صندوق های سرمایه گذاری در ایران است. در این مطالعه از روش پارامتریک در محاسبه ارزش در معرض خطر استفاده شده است و در این محاسبه ابتدا واریانس ثابت در نظر گرفته شد و سپس شرطی (خانواده آرچ و گارچ) و درنهایت از مدل سازی فرکشنال (کسری) محاسبه شد و در روش پارامتریک منظور گردید تا بهترین روش را به شرط پیش بینی ضررهای احتمالی پرونده های صندوق سرمایه گذاری بیابیم. نتیجه نهایی به این ترتیب بود که اولا بر اساس آزمون های ناپارامتریک، کوپیک، کریستوفرسن و هنریکس ارزش در معرض ریسک به عنوان روشی برای ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری قابل کاربرد است. ثانیا دو روش گارچ و فیگارچ توانستند در سطوح اطمینان 99 و 97.5 درصد نمره قبولی دریافت کنند و نتایج آن ها از نظر آماره-های بیان شده پذیرفتنی باشد. پس به عنوان نتیجه کلی می توان بیان نمود که از دو روش بیان شده در محاسبه ارزش در معرض ریسک صندوق های سرمایه گذاری می توان استفاده نمود و بر اساس این روش ها می توان ریسک این صندوق ها را پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: ارزش در معرض خطر، صندوق سرمایه گذاری مشترک، مدل سازی فرکشنال
 • محمدرضا علمدار یزدی، نادرقلی قورچیان*، پریوش جعفری صفحات 539-569
  این پژوهش سعی دارد ارتباط دانشگاه و صنعت را با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان و با توجه به دیدگاه ها ونظرات صاحب نظران این حوزه بررسی کرده و با روش تحلیل محتوا مدلی مناسب با توجه به شرایط حاکم بر جامعه ارایه نماید. واسطه مصاحبه های صورت گرفته با خبرگان، و همچنین بررسی کتب و مقالات مختلف در زمینه ی ارتباط بین صنعت و دانشگاه با محوریت شرکت های دانش بنیان، پرسشنامه ای 55 سوالی تهیه شد. در این قسمت از مطالعه از بین 536 نفر از افراد، 311 نفر را افراد دانشگاهی و 225 نفر را صنعت گران تشکیل داده بودند. یافته های پژوهش 7 بعد "مشارکت و اعتماد"، "انگیزه های درونی"، پژوهش، کارآفرینی و اشتغال"، "منابع انسانی"، "شناخت متقابل"، "مدیریت و رهبری" و "سیاست گذاری" را نشان داد. بر اساس مدل نهایی پژوهش که شامل تمامی متغیرها و مولفه ها بود، مشخص شد که تمامی مولفه ها به طور معناداری بر روی متغیرهای درونزای خود اثر می گذارند.
  کلیدواژگان: صنعت، دانشگاه، اقتصاد دانش بنیان، سرمایه گذاری
 • ناهید مالکی نیا*، حسین عسگری آلوج صفحات 571-590

  درقیمت گذاری ابزارهای مشتقه، تخمین قیمت بازارریسک و توابع فرایندهای تصادفی متغیرهای مدل ضروری بنظر می رسد. زمانی که یک راه حل به شکل بسته نامعلوم است، برآوردقیمت بازارریسک یک سوال اصلی درادبیات نظری ابزار مشتقه بامدل انتشارپرشی است. دراین مقاله ضمن مروررویکردمدل گومز، حبیبی لشگری و مارتینز رودینگز (2016) برای تخمین توابع فرایندهای خنثی نسبت به ریسک ازداده های بازاربورس کالای ایران استفاده می شود. بعلاوه ، دراین رویکردجدیدنیازی به تخمین رانش فیزیکی و قیمت بازارریسک جهت قیمت گذاری قراردادآتی سکه نیست. به طوردقیق تر، این پژوهش عامل رانش خنثی نسبت به ریسک، تلاطم وپارامترهای توزیع دامنه پرش قراردادآتی سکه را برای یک دوره زمانی ازمهرماه سال 1389 تا اردیبهشت ماه 1396 تخمین می زند. یافته های پژوهش نشان می دهدکه مدلهای انتشار وانتشارپرشی قیمتهای آتی راکمتربرآورد می کنند وقیمتهای بدست آمده بامدل انتشارپرشی نسبت به مدل انتشاربه قیمتهای مشاهده شده بازارنزدیکترهستند. برای قراردادهای آتی بلندمدت ترمدل انتشارپرشی دارای خطای کمترنسبت به مدل انتشاری می باشد. بعلاوه هرچقدرتاریخ سررسیدقراردادهای آتی سکه طولانی ترباشد، تفاوت بین مقادیراین دومدل ومقادیرمشاهده شده بازاربیشترمی شود.

  کلیدواژگان: تخمین ناپارامتریک نادارایا-واتسون، دیفرانسیل عددی، سنجه خنثی نسبت به ریسک، فرآیندتصادفی انتشارپرشی، قراردادآتی سکه
|
 • Mojtaba Maleki Choobari, Sina Kherdyar *, Keyhan Azadi, Bahman Akbari Goovabari Pages 1-23
  Human resources are considered as a competitive advantage in each and every organization in the present era. The decisions, thoughts, and performance of managers can be effective in advancing organizational goals. Nowadays, more than any other time, opinions and perspectives of managers have been considered in the organization-related theories. Therefore, identifying the personality traits of managers, including the narcissism of managers that affects their decisions, is important in different levels of the management and leadership of any organization. Managers of an organization, as much as they can be a competitive advantage for an organization, may become a serious impediment to achieving the goals of the organization and might create financial crises for an organization. This study aims at investigating the relationship between corporate narcissism and financial crises of the listed companies in Tehran Stock Exchange through using a statistical sample including 294 observations (year - firm) between the years 2017 and 2018. After statistical analysis of the data using mixed data regression analysis, the results of research hypotheses show that there is a statistically direct and significant relationship between the organizational narcissism of managers (authority, bragging, superiority, autocracy, exploitation, and narcissism) and financial crises. In other words, the higher the level of narcissism in organizations’ managers might be, the possibility of financial crises resulting from managers ' decisions and practices will be more likely to occur in that organization.
  Keywords: Behavioral Finance, Organizational narcissism of managers, Financial crises
 • Hosein Rostami, Farzin Rezaei *, Abdolsamad Khalatbari Pages 25-44

  Impact management is an opportunistic and informed behavior that is expressed as a targeted management strategy in the presentation of a bias report by managers in an organization that affects users' perceptions of information and changes their perceptions to achieve or protect their interests. Applying appropriate supervision by majority shareholders tends to limit the opportunistic and profitable behavior of managers. Hence, the traditional role of corporate governance mechanisms is the suppression of opportunistic behavior to protect corporate shareholders, and is Carter's performance. The purpose of this study is to investigate the effect of the moderator of majority tolerance on information management and corporate performance in Tehran Stock Exchange. The purpose of this research is applied and from the methodological point of view is descriptive-correlational research. For this purpose, the required data from 79 listed companies in Tehran Stock Exchange during the period of 2007 to 2016 was collected. The results of the research indicate that the various corporate governance mechanisms that are used to direct and control companies internally and externally reduce the impact of information management practices. The results of assumptions indicate that information management has a negative and significant effect on the firm's performance, but the majority shareholder's patience reinforces the relationship between information management and performance impact.

  Keywords: majority shareholder endurance, information impact management, company performance
 • Farzaneh Hashemloo, Hashem Nikoumaram *, Taghi Torabi Pages 45-60
  The distribution of capital market resources depends on the presence of market participants, and the main issue we are facing is the decision to allocate resources, the selection of suitable securities for investment, and the formation of optimal stock portfolios. The development of new techniques in operational research and financial science, along with advances in computer science and technology, has led to the emergence of models, including multi-criteria decision-making models for selecting stock portfolios. Based on the fundamental analysis of stock valuation, 18 financial ratios in 6 groups of profitability, liquidity, activity, leverage, market value, and ownership were used to evaluate 30 companies during 2011-2017. Two methods, Taxonomy and PROMETHEE, is done to rank the sample shares and compare the result. The results showed that the ranking of the Shannon- PROMETHEE entropy model in comparison with the taxonomic-factor analysis models has a better prediction of stock returns.
  Keywords: Financial Ratios, taxonomy, Factor analysis, Shannon Entropy, Promethee
 • Amirreza Neamatolahi, Roya Darabi *, Fatemeh Sarraf, Yadollah Noorifard Pages 61-80

  One of the most important factors in transparency of financial information is financial components. The present research is applied in terms of its purpose and in terms of its implementation method is descriptive and aims to provide a functional model for transparency of financial information in the insurance industry and to describe the components and dimensions of the final model. To do this research, firstly, by reviewing the literature, preparing the matrix of components and integrating the components of the components matrix together with the selection of the components of the element, were examined and interviewed by the experts and experts of the insurance industry and university professors, the final components of determining and classifying the factors of focus Regulations 88 of the Supreme Council of Insurance in four levels were adopted. The statistical population of this study was financial experts of the insurance industry, which totally estimated 1200 people. In this research, Kolmogorov Smirnov tests were used to determine the distribution of data, BMI and Bartlett's tests for the suitability of the sample and the partial least squares method For modeling, finally, using partial least squares method and SmartPlS software, a final model of research was developed. Using the model of this research, the level of transparency of financial information of each insurance company can be measured and ranked quantitatively

  Keywords: Disclosure of Information, Transparency, Transparency Of Financial Information, Insurance Industry
 • Zahra Dianati Dalami *, Ahmad Heshmati Pages 81-103
  Financial corruption has a profound effect on economic growth, the optimal allocation of resources and active decision-makers of the capital market. The main purpose of the present research is to investigate the relationship between the publication of financial corruption news on stock prices of banks and their affiliated companies. In order to collect data, the library method and the historical information in the stock exchange library and stock trading prices at the TSETMC site were used during the period from the beginning of 2011 to the end of 2017. The hypothesis test has been used in 14 news stories using the paired comparison test method for 25 banks and 17 companies that have been admitted to Tehran Stock Exchange or OTC in Iran. The results of the research indicate that there is no significant relationship between the publication of financial corruption news and stock prices of the respective banks, also this relationship has been no significant in relation to the stock prices of subsidiaries of banks and other banks accepted in Tehran Stock Exchange or OTC in Iran.
  Keywords: Corruption, Financial Corruption (Economic), Bank, Subsidiaries of Banks, stock index
 • Rosam Ranjbar Navi, Mohsen Hamidian *, Ali Baghani Pages 105-134
  The aim of this study Modeling and Identifying Hierarchy of the Effective Measures of DUVOL on Stock Returns and the period of falling stock prices in Tehran Stock Exchange with Panel Data Approach. For this purpose, the financial statements of 119 companies were collected during the period 1390-1396. Multivariate regression with panel data was used to test the hypotheses. The findings of the study indicate that debt maturity, conservatism, political connection, financial constraint, stock liquidity, business strategy and institutional ownership are the most important factors influencing stock prices crash risk. The aim of this study Modeling and Identifying Hierarchy of the Effective Measures of DUVOL on Stock Returns and the period of falling stock prices in Tehran Stock Exchange with Panel Data Approach. For this purpose, the financial statements of 119 companies were collected during the period 1390-1396. Multivariate regression with panel data was used to test the hypotheses. The findings of the study indicate that debt maturity, conservatism, political connection, financial constraint, stock liquidity, business strategy and institutional ownership are the most important factors influencing stock prices crash risk.
  Keywords: Political Connection, stock prices crash risk, Business Strategy
 • Seyedeh Shima Eftekhari Sinjani, Alireza Rousta *, Abdullah Naami Pages 135-153

  In today's global economy, the business outlook on banking has changed dramatically، Financial technology has become an integral part of the banking industry, and startups have expanded their scope by entering into banking activities that in the past were only covered by banks; The purpose of this study is to better investigate the impact of perceived usefulness, perceived ease, customer experience, word of mouth, reliability, trust and perceived risk on the acceptance of financial technologies by bank customers. This research is an applied goal in terms of quantitative research approach and has a descriptive survey strategy. The research approach is quantitative and has a descriptive survey strategy. The statistical population of this research is the customers of Pasargad Bank, from which 377 people were selected as a sample by Sample Power software. The data collection tool is a questionnaire and PLS software has been used for data analysis. The results show that the perceived ease variable has a negative effect on customers' trust and other variables have a positive effect on trust and thus the acceptance of financial technology and as a result the variables of reliability and trust were accepted as mediating variables.

  Keywords: perceived usefulness, perceived ease, of use, Customer Experience
 • Davoud Gorjizadehbaee, Mohammad Hamed Khan Mohammadi * Pages 155-172

   One of the main sources of information for investors to make investment decisions is the information contained in the financial statements published by companies. Public disclosure of financial statements in the form of different information channels, generates thoughtful reactions among investors. Audited financial statements convey the auditor's view of the feasibility and reliability of financial statements to users of financial statements, which is a useful tool in the decision making process. The purpose of this study was to investigate the behavioral response of individual investors after the publication of annual audited financial statements. The research method was applied in terms of purpose, field survey method and descriptive survey method. Data were analyzed using a standard questionnaire. The statistical population of this research is all real investors of Tehran Stock Exchange, of whom 403 were selected by simple random sampling. Data were analyzed by spss22 and Lisrel 8.50 software using structural equation method. The results of the data analysis show that the release of financial statements (good or bad news) has a significant effect on the behavior of individual investors.

  Keywords: Behavioral Finance, Financial Statements, Individual Investors, stock exchange
 • Parviz Turani Qazvini, Asghar Moshabaki *, Hamidreza Saeed Nia, Ali Badizadeh Pages 199-221

  For a long time now, the development of capital, the growth of economic growth, the development of economic relations and exchanges, and in a general definition, the production of wealth for countries, has been of great importance. Despite the high importance of the impact of the freight transport industry in the development of the country's economy, statistical data indicate the low development of this industry in proportion to existing capacities and geostrategic position of Iran's territory, therefore, the main issue of the present study. "Designing a model for the development of the road freight transport industry is based on the strategic management of capital." This research has an exploratory-applied nature; With interpretive-structural paradigm; The approach combined with the qualitative methods of data is the basis and the quantitative method is structural equations. Max QD software and in a small phase structural equations using LISREL software. The statistical population of this study was the elites and experts in the field of road freight transport, which was identified and selected by the snowball method and continued until the theoretical saturation of this process. Based on the findings of this study, the dimensions of the model are: knowledge and research; Promoting behavioral patterns; Improving business environment processes; Process intelligence; Use of modern technology and equipment; Infrastructure development

  Keywords: Model Design, Industry Development, freight road transport, Capital Management, intelligence
 • Houshang Alipour, Reza Tehrani *, Abotorab Alirezaei, Ghanbar Abbaspour Esfndan Pages 223-242

  The main purpose of the present research is to provide a model for the effect of uncertainty about the inflation rate and more trust of managers on the increase in investment. This research is considered to be a practical part of the research. Also, this methodology is post-event research. On the other hand, the present study is of descriptive survey type correlation based on regression equations. The statistical population of this research includes all financial distressed companies listed in Tehran Stock Exchange between 1390 and 1396. Considering the systematic constraints, the statistical sample of 122 firms among the companies accepted in Tehran Stock Exchange Selected and studied. The results of the analysis showed that in the uncertainty of inflation conditions, the level of double investment of companies is not increased. Also, the results showed that the uncertainty of inflation does not reduce the trustworthiness of corporate managers. On the other hand, the results show that managers with a higher level of trust are more interested in investing twice. Finally, under the uncertainty of inflation, managers with a higher level of trust than those with lower confidence, do not pay more double investment.

  Keywords: uncertainty about inflation, more confidence, increase in investment
 • Mohamadreza Mahjoub, Seyed Ali Nabavi Chashmi * Pages 243-264

  The purpose of this study was to investigate the existence of bubbles in the capital market of Iran market by using Applied to Generalized Supremum Augmented Dickey-Fuller and Impulse Response and analysis of Variance Decomposition. For this purpose, using monthly data, four indices (the price / profit ratio Share, total market price index, exchange rate and inflation rate) were investigated for the period from 2011 to 2018, and the stock price bubble was discovered.The results obtained from the tests, explosive behavior and the existence of multiple bubbles in the Iranian investment market have been confirmed, both of the indicators evaluated (price / earning per share and the total price index) co-exist with the bubble in the intervals of 03.2011-07.2014and 09.2015-04.2017indicated a failure of the bubble on 08.2014 and 05.2017. The Results Response Functions (IRFs) confirmed that seeking to inflate a shock to a standard deviation and exchange rate, the stock index created a bubble, so that this created bubble in standard deviation has led to a defead in the past eleven month, but the exchange rate in the the fifteenth monthes the bubble of stock index has been flooded . The results of these prediction error (VDCs), it also indicate that the forecast error of the inflation variable on the stock index has been completely ineffective. Nevertheless this forecast error in the long-term exchange rate has had a significant impact on the index and eventually the on bursting of the bubble.

  Keywords: precious bubble, Generalized Supremum Augmented Dickey-Fuller, Impulse Response, Variance Decomposition
 • AliReza Amerian, Ebrahim Chirani *, Mohammadhasan Gholizadeh, Seyed Mozaffar Mirbargkar Pages 265-285

  The purpose of this study is to design a model for financial crime. This research has a qualitative approach and is based on the theory of data foundation or grounded theory. The data are collected using semi-structured deep interview techniques. 20 experts and experts including faculty members of universities and managers who have at least 15 years of financial affairs have been selected through targeted sampling and snowball technique. The validity of this research was evaluated by the interviewees and then by the professors and confirmed. Reliability test has also been used to test the reliability of the test. The reliability of the interviews conducted in this study is 86%, and since this is above 60%, the reliability of the coding is confirmed. For data analysis, the continuous comparison method has been used during the three stages of open, axial and selective coding. Qualitative findings have been analyzed by MAXQDA software and, finally, a paradigm model of financial crimes is explained.

  Keywords: Financial crimes, Grounded Theory, Semi-structured interview, Coding, Paradigmatic model
 • Vahid Taghizadeh Khanqah, Younes Badavar Nahandi *, Aliasgar Mottagi, Houshang Taghizadeh Pages 287-318
  In a complete market in which information asymmetry does not exist between managers and external investors, firms can optimally invest in profitable projects. However, when information asymmetry exists, firms may be confronted to face financing constraints and cash surplus which prevent them from undertaking profitable projects, resulting in an under and over investment. Therefore, in order to achieve an optimal investment efficiency model and detection of over and under investment, the empirical test of investment efficiency models examined in Tehran Stock Exchange. In this research, different models of investment efficiency extract and examined from different economic environments and compared with the native model presented, in order to explain their explanatory power. For this purpose, the origin and economic implications of investment efficiency are used to validate the models. A model is convenient when that consistent with financial and accounting theories. The financial reporting quality, free cash flow, financial constraints, economic value added, and firm value are issues that are tested in relation to investment efficiency models. For this purpose, 180 companies are used for the period of 2007-2017. The findings showed that free cash flows and financial constraints has a positive effect on over and under investment. The findings also suggested that the investment efficiency was positively affected by the economic value added and firm value, but this effect was not confirmed through all investment efficiency models. The results showed that the test of all hypotheses was confirmed based on native model of investment efficiency.
  Keywords: Investment Efficiency, Agency theory, information asymmetry, managerial entrenchment, Firm value maximization
 • Sara Hanjari *, Mehdi Taghavi, Fatollah Tari, Ahmad Jafarisamimi, Abbas Shakeri Pages 319-342

  Culture is infrastructures of economic, social and political. Development of the country is not possible without considering that. Expenditure spent on culture is not cost, but it could be kind of investment. Countries can boost economic growth through investment in their cultural heritage and ultimately contribute to the welfare. The cultural index is estimated by using theoretical foundations of relative advantage and RCA benchmark and the impact of cultural indicators on Iran's economic growth in the form of dynamic integration regression (GMM) in the period of 1379-1395. Estimates show that with each percentage increase in physical capital, economic growth is expected to increase by 0.047% and physical capital has a positive and significant relation with economic growth. Therefore, it is expected that with increasing capital, production and, consequently, economic growth will increase. Also, with every percentage increase in human resource, economic growth will increase by as much as 5.73% and with each unit increase in the interactive variable of economic growth will increase by 0.0004 units. Therefore, the cultural index in addition to the direct channel through human capital can also affect the economic growth. The results for AR (1) and AR (2 are 0.17 and 0.688, which indicate the proper choice of model tools. In fact, in the period under review, the effect of the relative advantage of increasing the value of cultural variables on economic growth is positive and significant. Also, if cultural index can increase human capital, it can also increase economic growth.

  Keywords: Culture, Comparative advantage, Economic Growth, Human capital
 • Fatemeh Sadat Alavi, Nazar Dahmardeh * Pages 343-367
  The examination of correlation between foreign direct investment (FDI) and total factor productivity growth is one of the controversial issues in economy. Total factor productivity is one of the most important sources of economic growth in many countries, but it remains at low level in Iran's economy. On the other hand, foreign direct investment can be effective in increasing productivity by transferring technology, provided that there are absorption capacities in the host country. Therefore, it is necessary to examine the idea that FDI in interaction with human capital and institutional quality, as absorptive capacities, has a significant impact on productivity growth. For this purpose, in this study, data from 1989-2017 period in Iran and continuous wavelet analysis in content software were used to provide a new insight into time-frequency analysis. The results show that FDI alone in the short and medium term stimulates productivity growth in a limited way. In terms of human capital and institutional quality, long-term foreign direct investment (over 6 years) has a direct and significant impact on productivity growth. According to the findings of the study, skilled human capital and institutional reforms are needed to attract foreign investment and influence its productivity.
  Keywords: foreign direct investment, Total Factor Productivity, Human Capital, institutional quality, Wavelet analysis
 • Mahmoud Toorchi, Mahmoud Lari Dashtebayaz *, MohammadReza Razdar Pages 369-388

  In recent years, the analysis of various aspects of qualitative information on financial reports is one of the important tools for decision making by investors and other capital market users. The purpose of this study, was to investigate The effect of the earnings forecast report tone on investor response and performance prediction. To investigate this issue, the present study uses 140 years- company listed companies at Tehran Stock Exchange between 2011 and 2017. In order to test the hypotheses of the research, multiple regression and logistic regression were used. The research findings suggest that earnings forecast report tone is not a suitable tool for investors and other users to predict future earnings and future cash flows (future performance). Also, no significant relationship was found between the earnings forecast report tone with some of the incremental (decreasing) criteria of managers' understanding to manage the report tone, such as renewing the presentation of profits and realizing the near real. In other words, the earnings forecast report tone does not have any effect on the perception and awareness of the investors.

  Keywords: Investors' Reactions, Performance Prediction, Qualitative Disclosure, Tone Management
 • Farhad Fazilat, Hashem Valipour *, Shadi Shahverdiani Pages 389-410
  The main purpose of this research is to investigate the effect of social responsibility on the relationship between investment and performance of firms and the managerial compensation incentives, stakeholder engagement and government ownership as factors based on the agency theory. The research method is quasi-experimental and the number of 127 firms in Iran Stock Exchange for the period of 1390 to 1396 were selected as the sample of study. Regression analysis based on panel data was used to test the hypotheses. Research results show that social responsibility reduces the sensitivity of investment to performance. Also, the effect of this variable on the sensitivity of investment to performance is stronger for firms with weak managerial compensation incentives and higher stakeholder engagement, but weaker for government companies.
  Keywords: Investment Efficiency, corporate social responsibility (CSR), Agency theory
 • Zahra Nasire Bonyad Abad, Fatemeh Samadi * Pages 411-428
  At the article, the timing of the stock and futures markets and its impact on the returns of the markets using a fractal approach. Statistical analysis of the robust, unbiased statistical analysis of the return-to-full-year and full-market returns in market 4 is performed.juan Hovanovski There is. Has been reviewed. Based on the results of the two cycles of 1397-1979, a strong market and a raw market in the time horizon. It also has a maximum of 2 times the sum of the diagram is equal to the sharp point that it has. The fluctuating amount of money also comes to a heed The high-speed stock exchange with my fluctuations has a more vivid look at the fluctuations of the fluctuations. The value of the fluctuations in the fluctuations in the fluctuations in the fluctuations of the fluctuations in the fluctuations.
  Keywords: Time series, Stock Market, fractal analise, bit coin
 • Hadi Farnian, Fraydoon Rahnamay Roodposhti *, Taghi Torabi Pages 429-453
  Banks as the biggest and most important active institutions in money market as well as having financial intermediary role including resource saving and financing play a significant role in the economy. Banks face with different challenges to play their role in the society. One of these challenges is the optimal asset-liability management along with evaluating the related risks including credit risk which derives from lending facilities. The present study aimed to implement asset-liability management model for managing the credit risk of the banks. The ratio of lending facilities to asset and the ratio of delayed debts to facilities and capital adequacy were the variables of the study to assess the credit risk. In addition, the value at risk was calculated. In this study, data were collected from all 14 banks listed on the Tehran Stock Exchange from 2009 to 2016. The results indicated that it is essential to implement asset-liability management model for effective management and reducing the credit risk for the banks.
  Keywords: asset-liability management, credit risk, Value at risk
 • Iraj Khoshkholg, Ghodratallah Talebnia * Pages 455-473

  The purpose of this study is to investigate the effect of financial reporting concepts on the level of risk disclosure in annual financial reporting in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In this study, four indicators (financial reporting quality, corporate governance level, audit quality and disclosure of corporate social responsibility) have been used to examine the concepts of financial reporting. For this purpose, hypotheses were compiled and information related to the companies that are members of the stock exchange for the period between 1388 and 1397 were examined and analyzed. The statistical population of the study, according to the conditions for selecting the sample, included 140 companies that were selected by systematic deletion method. The research regression model was examined and tested using panel data method with fixed effects approach. The results showed that among the concepts of financial reporting, financial reporting quality index, corporate governance and audit quality with regard to increasing the level of supervision, transparency and proper disclosure have a significant positive effect on risk disclosure in annual financial reporting and increase the level of disclosure of risk in financial reporting. They are annual. On the other hand, the results confirm that the company's social responsibility disclosure index does not have a significant effect on risk disclosure in annual financial reporting.

  Keywords: Level of risk disclosure in annual financial reporting, Disclosure Quality, corporate transparency, financial reporting concepts
 • Mohammadreza Khezri Poor, Mohammadhamed Khanmohammadi *, Faegh Ahmadi, HAMIDREZA KORDLOUIE Pages 475-486

  The application of Theory of Constraint(s) in the banking industry has been considered in the last decade. Theory of constraints and system performance accounting is one of the techniques in the field of management accounting that emphasizes the factor of productivity and increasing cash flows now and in the future. Therefore, explaining the credit risk criterion through the system performance accounting model can improve the performance of Statistical models were also tested using 11EViews software. research findings indicate that the application of constraint theory can play an appropriate role in explaining and improving credit risk and in this regard improve the financial performance of banks.

  Keywords: Theory of constraint, credit risk, Throughput accounting
 • Ramin Pourabdolahian Tehrani, Ghodratallah Talebnia *, Jahanbakhsh Asadnia Pages 487-498

  Profitability and liquidity is one of the important indicators in evaluating the financial performance of companies, which is the end result of all financial plans and decisions of the company. Also, considering the importance of industries such as the pharmaceutical industry that affect the economies of developing countries and the health of society, their financial performance is doubly important. Therefore, the purpose of this study is to evaluate and rank the factors affecting the profitability of pharmaceutical companies using a combined model of fuzzy and Victor hierarchical analysis process. To investigate the issue, based on multivariate regression, data of 18 pharmaceutical companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1393 to 1398 were collected from Rahavard Novin software, financial statements and the official website of the Tehran Stock Exchange and to test research hypotheses using the analysis process method. Fuzzy hierarchies were weighted and then ranked using the combined model of fuzzy and hierarchical hierarchical analysis process with the help of Super Design version 2 macros. Findings showed that the ratio of profitability and growth of pharmaceutical companies, respectively; The highest importance and liquidity ratio criteria are the least important among pharmaceutical companies. Also, in order to evaluate the overall performance of the companies, the combined hierarchical fuzzy and Victor method was used, in which Alborzdaro, Zahravi and Daroo pharmaceutical companies were ranked first to third, respectively, while Kimidaro and Farabi was at the bottom of the rankings in terms of performance

  Keywords: Profitability, Pharmaceutical industry, Fuzzy, Vicor hierarchical analysis process
 • Masoud Norouzian, Musa Akrami *, Taghi Torabi, Farhad Hoseinzadeh Lotfi Pages 499-518
  In this study, while examining several common axes between Game theory and Investment theory, we have shown that these two theories can be mathematically equivalent. In other words, parts of these two theories show signs of equivalency. However, the mathematical proof of this equivalency must be done through separate studies. In addition, there is speculation that parts of Investment theory could be reduced to Game theory. The use of Chaos theory as a link between the various sciences involved in investment (i.e., economics, game theory, mathematics, social psychology, and behavioral economics) can make investing science an interdisciplinary and transdisciplinary science and introduce a cross-discipline and use the capabilities of different sciences to explain the complexities of investment science and through the analysis of chaos theory. These cases have been studied and analyzed in different sections of this article.
  Keywords: Chaos Theory, investment knowledge, Game theory, equivalence, reduce
 • Mahmoudreza Khajehnasiri, Hamidreza Vakilifard * Pages 519-537
  During the last few years, the extraordinary explosion experienced by fundraising organizations or investment companies purchasing other companies's stocks has led the responsible organizations for controlling these investments to apply some risk-based management guidelines. But the flexibility of this issue raises a lot of questions regarding the selection of the most accurate and most appropriate estimation model. The aim of this paper is to calculate the value at risk of mutual funds in Iran using fractional modeling. In this study, using the parametric method, we compute value at risk. Firstly, the variance is considered to be a constant value and then conditional ones (Arch and Garch models), finally, using the fractional modeling, we calculate and take into account it in the parametric method to find the best way to predict possible losses of the investment fund files. Consequently, according to the nonparametric, Kupiec, Christopherson and Hendricks tests, value at risk method is applicable for evaluating the performance of investment funds. On the other hand, the Garch and Figarch methods are capable of receiving %97.5 and %99 confidence levels and their results are acceptable in terms of statistics. Therefore, as a general
  result
  the two methods stated to calculate value at risk of investment funds can be used for predicting the risk of these funds.
  Keywords: Value at risk, mutual fund, Fractional Modeling
 • Mohammadreza Alamdar Yazdi, Nader Gholi Ghourchian *, Parivash Jafari Pages 539-569
  This research tries to investigate the relationship between university and industry with emphasis on knowledge-based economy and the views and opinions of the experts in this field. It tries to present a proper model according to social conditions using content analysis method. A questionnaire of 55 questions was prepared through conducting interviews with experts, as well as reviewing various books and articles in the field of communication between the industry and the university with emphasis on knowledge-based companies. Out of 536 individuals, were 311 school students and 225 industrialists. The findings of the research showed 7 dimensions of partnership and trust, inner motivation, research, entrepreneurship and employment, human resources, mutual recognition, management and leadership, and policy making. Based on the final model of the study, which included all the variables and components, it was found that all components significantly affected their endogenous variables.
  Keywords: university, Industry, Knowledge-based economy, Investing
 • Nahid Malekiniya *, Hosein Asgari Alouj Pages 571-590

  Estimation the risk market prices and the functions of the stochastic processes of the model are necessary in commodity derivatives pricing. When a closed-form solution is unclear, estimating of the risk market price is a main question in the jump–diffusion models. This paper along with Gomez's, Habibilashgari's and Rodriguez's review (2016) is suggested to estimate the functions of the risk-neutral processes directly from market data of Iran. In this approach, there is no need to estimate the physical drift and the risk market prices of coin future contracts pricing. This research estimates the risk-neutral drifts, volatilities and parameters of the jump range distributions with Iran Mercantile Exchange data of the coin future contract , from 2010 to 2017. The findings show that JDM and DM under price the futures prices and the prices obtained with the JDM are closer to the observed prices than those obtained with the DM. For the longest maturities the JDM provides smaller errors than the DM. The higher the maturity, the higher the differences between the two models.

  Keywords: Gold Coin Future Contracts, Jump–diffusion stochastic processes, Risk-neutral measure, Numerical differentiation, Nadaraya–Watson nonparametric estimation