فهرست مطالب

Industrial Mathematics - Volume:13 Issue: 3, Summer 2021

International Journal of Industrial Mathematics
Volume:13 Issue: 3, Summer 2021

 • تاریخ انتشار: 1400/04/10
 • تعداد عناوین: 14
|
 • نسرین دهگردی*، رعنا خوئیلر، مرضیه سرودی صفحات 199-209

  شاخص اول زاگرب جهشی (مولکولار) گراف برابر  مجموع مربعات دومین درجه راس ها،  شاخص دوم زاگرب جهشی، مجموع حاصلضرب زوج راس های مجاور دومین درجه ها و شاخص سوم زاگرب جهشی، مجموع حاصلضرب درجه  و دومین درجه ها می باشند. در این مقاله، ما به بررسی عملگر های برخی گراف ها برای اولین، دومین و سومین شاخص های زاگرب جهشی می پردازیم.

  کلیدواژگان: اندیس زاگرب، زاگرب جهشی، شاخص، درجه راسها، گراف
 • محدثه دیرباز، سعید عباسبندی* صفحات 221-237

  در این مقاله، ابتدا روش درون یابی تفضلات تقسیم شده ی نیوتن بر اساس تفاضلات تقسیم شده ی هاکوهارا، برای داده های فازی معرفی می شود. سپس روش های عددی اویلر فازی و اویلر بهبود یافته فازی برای حل مسئله مقدار اولیه ضربه فازی به کار می روند. به علاوه، الگوریتم برای حل مسئله مقدار اولیه ضربه فازی توضیح داده می شود و خطای قطع شده ی موضعی آن ها با جزییات محاسبه می شود. در نهایت، برای نشان دادن کارآمدی روش چند مثال عددی حل می شود.

  کلیدواژگان: تفاضل تعمیم یافته هاکوهارا، معادله دیفرانسیل ضربه فازی، روش اویلر بهبودیافته فازی
 • محمد جمشیدی، مسعود صانعی*، علی محمودی راد، قاسم توحیدی، فرهاد حسین زاده لطفی صفحات 239-249

  تحلیل پوششی داده ها (DEA) به عنوان یک ابزار تحلیلی قوی که در اندازه گیری کارایی نسبی گروهی از واحدهای تصمیم گیرنده (DMUs) با  چندین ورودی ها و خروجی ها مورد استفاده قرار می گیرد، شناخته می شود. مدلهای DEA به ورودی ها و خروجی هایی با اطلاعات دقیق نیاز دارند. با این حال، در شرایط دنیای واقعی،  ورودی ها و خروجی ها ممکن است ناپایدار و پیچیده باشند،  بنابراین نمی توان به طور دقیق آنها را اندازه گیری کرد. این مساله منجر به بررسی مدلهای  DEA  نایقین می شود. مدل BCC که در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد،  در یک محیط نایقین مورد مطالعه قرار گرفته است که در آن ورودی ها و خروجی های نایقین، مبتنی بر درجه باور هستند که  برای مواردی که هیچ اطلاعات تاریخی از یک رویداد نامشخص در دسترس نیست ، مفید می باشند. به عنوان یک روش جواب، مدل BCC نایقین، به طور جداگانه به یک مدل قطعی با استفاده از روش های مقدار مورد انتظار (EV) و روش محدودیت شانس و مقدار مورد انتظار (EVCC) تبدیل می شود.  سرانجام ، یک مثال کاربردی در مورد سیستم بانکی ایران برای شرح روش پیشنهادی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، تئوری نایقین، درجه باور، مدل BCC، نایقینی، بانکهای ایرانی
 • علیرضا داودی*، مسعود زارع پیشه، رضا فلاح نژاد صفحات 251-260

  در مدل های متعارفی تحلیل پوششی داده ها، مفهوم بازده به مقیاس براساس نسبت متناسب تغییرات خروجی به نسبت تغییرات ورودی به صورت موضعی تعریف می شود. بازده به مقیاس تعمیم یافته به منظور محاسبه نرخ تغییرات خروجی ها به ورودی ها تا رسیدن به الگوی بیشترین اندازه مقیاس بهره وری تعریف می شود. مدلهای ضربی در تحلیل پوششی داده ها مدلهایی هستند که در آنها به جای اصل تحدب در اصول مجموعه امکان تولید، از اصل تحدب هندسی استفاده می شود. در این مقاله روشی را برای تعیین بازده به مقیاس تعمیم یافته برای مدل های ضربی تحلیل پوششی داده ها معرفی کرده و روی مثالی به صورت عددی آن را بررسی خواهیم نمود. علاوه بر آن نشان خواهیم داد چگونه می توان شاخص های غیرقابل کنترل را که تغییرات در آنها در اختیار تصمیم گیرنده نیست، در مدل لحاظ نمود.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، بازده به مقیاس تعمیم یافته، الگوی بیشترین اندازه بهره وری، مدلهای ضربی
 • مهسا جوادی نوده، آزاده شاهچراغی*، علیرضا عندلیب صفحات 261-277

  بهر ه گیری از تناسبات برگرفته از طبیعت در معماری سنتی به عتوان اصلی جاری در تعامل محیط انسان ساخت با محیط طبیعی است. لذا که ارتباط ذاتی با طبیعت می تواند به شباهتهای صوری ختم شود. این پژوهش به شناسایی میزان سازگاری تناسبات هندسی رایج در خانه های تاریخی با عملکرد نور طبیعی بستر و نسبتهای طبیعی می پردازد تا، رایج ترین حالت جانمایی منطبق بر طبیعت را شناسایی نماید. براین اساس تعداد 28 اتاق شاه نشین از 21 خانه تاریخی در اردبیل انتخاب می گردد. با برداشت میدانی و  استدلال منطقی داده ها و روش های محاسباتی، تحلیل عددی داده ها صورت می گیرد. بدین ترتیب که با استفاده از نمودار فراوانی و ضریب تغییرات میانگین، توزیع نرمال تناسبات واقع بر شاه نشین مشخص می شود. سپس براساس محاسبات عددی میزان سازش این تناسبات هندسی و مشخصات نورگیرها با محدوده نفوذ نور طبیعی محاسبه می شود. نتایج براساس رایج ترین جانمایی ها نشان می دهد که محیط طبیعی و محیط انسان ساخت در معماری سنتی همساز و در تعامل با یکدیگراند. به نحوی که 95 درصد از تناسبات رایج در خانه های تاریخی اردبیل از نسبتهای حسابی و تعداد زیادی از تناسبات طلایی پیروی می کنند. که بالاترین هم پوشانی را با فراوانی میزان توزیع و محدوده نفوذ نور طبیعی دارند. علاوه بر این محدوده بی خطی آسمان از فضای داخلی نشان می دهد که در تمامی نمونه ها، طبیعت در حوزه بصری قرار دارند.

  کلیدواژگان: هندسه، طبیعت، تناسبات، محدوده نفوذ نور، خانه های تاریخی، معماری اکولوژیک
 • راضیه کشاورزی، حسن صالحی فتح آبادی* صفحات 279-285

  یکی از موضوعات کلیدی در شبکه های جریان، تحریم آن هاست. کشاورزی و صالحی این مساله را با در نظر گرفتن چند مبداء  و چند مقصد برای شبکه و داشتن شرایط خاص برای جریان ارسالی از مبداء ها به مقصدها بیان کردند. علاوه بر این مساله، در حالت چند تحریم کننده معرفی و یک روش معادل برای حل مساله بیان شده است. در این مقاله جریان شبکه تحریم شده با چند مبداء و چند مقصد به گونه ای بیان شده است که داده های مساله غیر قطعی هستند (در یک بازه با ابتدا و انتهای مشخص قرار گرفته اند). در انتها یک فاصله بهینه برای جواب مساله ارایه شده است و به حل یک مثال عددی با استفاده از نرم افزار لینگو پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: مساله تحریم، شبکه جریان، دوال، مساله چند سطحی، تجزیه، داده بازه ای
 • سهید جهادی*، مقصود سلیمانپور صفحات 286-299

  در این مقاله، ما مساله وبر چند تسهیلی با محدودیت ظرفیت تک منبعی را بررسی می کنیم. هدف استقرار چند تسهیل جدید در میان مشتریان موجود و به طور همزمان تخصیص مشتریان به تسهیلات می باشد، به طوری که محدودیت های ظرفیت تسهیلات برآورده شده و هر مشتری تمام تقاضایش را فقط از یک تسهیل فراهم نماید و در نتیجه هزینه کل حمل و نقل میان تسهیلات جدید و مشتریان موجود مینی مم شود. یک الگوریتم ژنتیک برای حل مساله ارایه میگردد که درون آن یک الگوریتم جستجوی محلی جاسازی شده است. الگوریتم ژنتیک پیشنهادی بر روی چند داده نمونه موجود در ادبیات آزمایش میگردد تا توانمندی آن در مقایسه با روش های موجود در ادبیات ارزیابی گردد.

  کلیدواژگان: مساله وبر، مکان یابی-تخصیص، الگوریتم های فرا ابتکاری، جستجوی محلی، الگوریتم ژنتیک
 • علی حسین زاده*، محسن واعظ قاسمی صفحات 301-312
  در این مقاله فرم کلی مساله برنامه ریزی خطی تمام بازه ای(FILP) در نظر گرفته می شود که در آن تمام پارامترها و متغیرها به صورت اعداد بازه ای در نظر گرفته می شوند. علاوه بر این ، در این مطالعه شرایط عمومی تری برای متغیرها در نظر گرفته شده است، و متغیرهای تصمیم از نظر علامت آزاد در نظر گرفته شده اند. چرا که این نوع مسایل در دنیای واقعی وجود دارند ولی محققان به آن نپرداخته اند. در این مقاله روش جدیدی برای حل FILP ارایه شده است.
  کلیدواژگان: سیستم بازه ای، سیستم خطی، رتبه بندی
 • طاهره سیار، جعفر فتحلی، مجتبی غیاثی* صفحات 313-321
  در این مقاله ما یک مساله جدید از ادغام مساله مکانیابی و کارایی را ارایه می کنیم. هدف ما در این مساله، پیدا کردن یک مکان کارا در صفحه است. در نهایت  به یک ترکیب جدید از ادغام مساله مکانیابی و تحلیل پوششی داده ها دست می یابیم. در این مقاله ما تفاوت کارخود را با سایر کارهایی که در این زمینه انجام شده است را شرح می دهیم. سپس یک مدل برنامه ریزی دو هدفه را برای مساله یک میانه کارا و یک مرکز کارا ارایه می دهیم.
  کلیدواژگان: مکانیابی 1- میانه، مکانیابی 1-مرکز، کارایی، تحلیل پوششی داده ه.ا
 • درناز شیرانی، مجید توسلی کاجانی*، سهیل سلحشور صفحات 323-331
  در این مقاله یک روش عددی با استفاده از روش کالوکیشن(هم مکانی) برپایه چند جمله ایهای دیکسون برای حل یک مدل کسری از انتشار ویروسهای کامپیوتری ارایه شده است. مدل ارایه شده در این مقاله یک دستگاه معادلات دیفرانسیل کسری است. با بکاربردن روش کالوکیشن برپایه چندجمله ایهای دیکسون و استفاده از نقاط هم مکانی چبیشف دستگاه معادلات دیفرانسیل کسری را به یک دستگاه معادلات جبری تبدیل می کنیم. به این ترتیب یافتن یک جواب تقریبی برای مدل ارایه شده میسر می گردد. با معرفی تابع خطا برای مدل کسری بیان شده، دقت و همگرایی جواب های بدست آمده، مورد بررسی قرار می گیرد. برخی از جوابهای تقریبی بدست آمده با استفاده از این روش، در قسمت نتایج عددی نمایش داده می شوند.
  کلیدواژگان: چند جمله ایهای دیکسون، مدل کسری ویروس کامپیوتری، روش هم محلی
 • مریم محمدی زاده، طاهر لطفی*، مجید امیرفخریان صفحات 333-341
  در این مقاله، دو روش تطبیقی با حافظه بر اساس روش کوردرو- تروخروزا بهبود یافته است. تکنیک روش تطبیقی شاخص کارایی را تا حد ممکن افزایش می دهد. روش های جدید بدون مشتق ارایه شده دارای مرتبه همگرایی  7/99315  و 7/46315  هستند و از اطلاعات دو تکرار گذشته استفاده می کنند. در نهایت، تجزیه و تحلیل همگرایی و مثال های عددی را ارایه می دهیم تا کارایی و کاربرد روش های پیشنهادی را نشان دهیم.
  کلیدواژگان: معادله غیر خطی، روشهای تکراری، شاخص کارآیی، مرتبه همگرایی
 • مریم احمدی، جواد مقدری* صفحات 343-352
  در این مقاله مفهوم مدول های شبیه-ضربی را معرفی کرده و برخی خواص آنها را بدست می آوریم. نشان می دهیم که R-مدول M، شبیه-ضربی است اگر و تنها اگر برای هر ایده آل I از R داشته باشیم I = (IM :R M). ثابت می کنیم که هر مدول شبیه-ضربی، وفادار و r-ضربی است. همچنین بدست می آوریم که هر مدول وفادار شبیه-ضربی، هموار وفادار است. .
  کلیدواژگان: مدول های آزاد، مدول های هموار، مدول های ضربی، مدول های شبیه-ضربی
 • توحید دهقانی، رضا پیرخوش قیافه، پریسا بالازاده، فرهاد صادق مغانلو* صفحات 353-360
  میکرومیکسرها بخش مهمی از سیستم های میکروسیالات هستند. در کار حاضر، اختلاط در سه سطح  مقطع بررسی شده است. در اثر تولید گردابه های دین، شاخص اختلاط 99 درصد در طول کوتاهتری از میکرومیکسر ودر رینولدز 10 بدست آمده است. همچنین در مقایسه با سطح مقطع های مثلثی و دایره ای سطح مقطع مستطیلی راندمان بهتری دارد.
  کلیدواژگان: میکرومیکسر، جریان ثانویه، جریان لامینار، روش عددی، شاخص اختلاط
|
 • N. Dehgardi *, R. Khoeilar‎, M. Soroudi Pages 199-209

  The fiirst leap Zagreb index of a graph, is the sum of squares of the second degrees of vertices (number of their second neighbors), and the second leap Zagreb index is the sum of the products of the second degrees of pairs of adjacent vertices, and the third leap Zagreb index is the sum of the product of the degree and second degree of the vertices.

  Keywords: Zagreb indices, Leap Zagreb indices, Graph ‎operations‎, Supply ‎chains, Consumers.‎‎
 • V. Rooholelm, A. Sheikh Aboumasoudi * Pages 211-219

  In the present study the researchers believes that, risk of delays should be managed, minimized, shared, transferred or accepted, but it cannot be ignored. By providing an innovative method with the help of the Work breakdown Structure, Baseline, Hierarchical Technique and Data Envelopment Analysis (DEA), the researchers will control the risk of projects and even prevent them from occurring.

  Keywords: Delays Risk, Project Risk Management, Data envelopment analysis (DEA), Risk Coverage, Work breakdown Structure (WBS)
 • M. Dirbaz, S. Abbasbandy * Pages 221-237

  In this paper, first the Newton’s divided difference interpolation method based on the gH difference on fuzzy data is introduced. Then the numerical methods entitled fuzzy Euler and modified fuzzy Euler are used to solve fuzzy impulsive initial value problem. Moreover the algorithms for the fuzzy impulsive initial value problem are explained and their local truncation errors are obtained in details. Finally, for more illustration some numerical examples are solved.

  Keywords: Generated of Hukuhara difference, Impulsive fuzzy differential equation, Fuzzy Modified Euler's method, Multline‎
 • M. Jamshidi, M. Sanei *, A. Mahmoodirad, Ghasem Tohidi, F. Hosseinzade Lotfi Pages 239-249

  The BCC model is studied in this paper in an uncertain environment where uncertain inputs and outputs were belief degree-based uncertainty‚ useful for the cases for which no historical information of an uncertain event is available. As the solution method‚ the uncertain BCC model was converted to a crisp form using two approaches, separately. Finally, an applied example regarding the Iranian Banking system is presented to document the proposed models.

  Keywords: Data Envelopment Analysis, uncertainty theory, Belief degree, BCC model, Uncertainty, Iranian ‎Banks
 • A. Davoodi *, M. Zarepisheh, R. Fallah Nejad Pages 251-260

  Generalized Returns To Scale has been introduced to compute the rate of variation in outputs to the variation in inputs up to the Most Productive Scale Size pattern. In this paper, we  address the generalized RTS in the multiplicative models and we propose an algorithm to calculate the rate of variations in different intervals. We also demonstrate that the non-discretionary factors can be easily taken into account in the algorithm.

  Keywords: Data Envelopment Analysis, Generalized returns to scale, Most Productive Scale Size, Multiplicative models
 • M. Javadi Nodeh, A. Shahcheraghi *, AR. Andalib Pages 261-277

  This study attempts to determine the compatibility of common geometric proportions used in traditional houses with daylight performance and natural proportions of the surrounding physical environment so as to recognize the most compatible structural layout with nature. To this end, 28 shahneshin rooms were chosen from 21 traditional houses in Ardabil. Moreover, they were observed to have the highest level of overlap with the frequency perimeter zone of daylight.

  Keywords: Geometry, Nature, Proportions, daylight perimeter zone, Traditional houses, Ecological ‎Architecture.‎
 • R. Keshavarzi, H. Salehi ‎Fathabadi‎ * Pages 279-285

  One of the key issues raised in networks flow is its interdiction. Keshavarzi ‎et al. ‎scrutinized the issue with the multi-sources and multi-sinks conditions in mind while considering the specific conditions of flow being sent from sources to sinks ‎[R. Keshavarzi ‎et al.‎, Multi-source-sinks network flow interdiction problem, ‎International Journal of Academic Research,‎ 2015]. Moreover, the matter was also examined in the state of multi-interdictors and a practical solution was presented ‎[‎K‎eshavarzi and, Salehi, Multi commodity multi source-sinks network flow interdiction problem with several interdictors, ‎Journal of Engineering and Applied Sciences,‎ 2015]‎. In this paper, the networks flow interdiction in multi-source and multi-sink conditions was addressed; meanwhile, bearing in mind the uncertain data (from a specified beginning to an ending interval), an optimal interval was presented. Finally, a numerical example for this issue was provided and then solved by the program "Lingo"‎.‎

  Keywords: Interdiction problem, network flow, Simplex method, duality, bi-level programming, Decomposition, Interval ‎data
 • S Jahadi *, M. Solimanpur Pages 286-299

  In this paper, we investigate the Single-Source Capacitated Multi-Facility Weber Problem. The aim is to locate several new facilities among existing customers and simultaneously allocate customers to the facilities. A Genetic Algorithm is proposed for solving the problem, in which a local search method is embedded. The proposed Genetic Algorithm is tested on existing data sets to evaluate its robustness over available methods in the literature.

  Keywords: Weber Problem, Location-allocation, Metaheuristic, Local search, Genetic algorithm
 • A. Hosseinzadeh *, M. Vaez-Ghasemi Pages 301-312
  Here the general form of an fully Interval linear programming problems (FILP) is considered where all the parameters and variables are considered to be intervals. Moreover, in this study more general conditions for variables are considered, variables which are unrestricted in sign. Although this is the case in most of the real world problems. In this paper a new method is presented in order to obtain FILP.
  Keywords: Interval linear system, Interval number vector, Linear Programming, ranking ‎interval.‎
 • T. Sayyar, J. Fathali, M. Ghiyasi * Pages 313-321
  This paper proposes a novel problem on the efficiency in the location problem. We consider the problem of finding optimal location of an efficient facility in the plane. This yields to a novel combination of the location problem and efficiency measurement. We describe the difference between our model and the principle existing models in the literature. We then present a bi-objective programming models for the efficient median and center problems.
  Keywords: Median problem, Center problem, Efficiency, Data envelopment ‎analysis
 • D. Shirani, M. Tavassoli ‎Kajani‎ *, S. Salahshour Pages 323-331
  ‎In this paper, a numerical method is presented using a Dickson-based collocations method to solve a fractional model of computer virus propagation. The model presented in this paper is a system of differential equations of fraction. By using the Dickson-based collocation method and using Chebyshev's spatial points, we transform the system of  deficit differential equations into a system of algebraic equations. In this way, an approximate solution can be found for the proposed model. By introducing the error functions for the expressed fractional model, the accuracy and convergence of the obtained solutions are investigated. Some of the approximate results obtained using this method is displayed in the numerical results ‎section.‎
  Keywords: Dickson polynomials, Fractional model of computer virus, Collocation ‎method
 • M. Mohamadizade, T. Lotfi *, M. Amirfakhriyan Pages 333-341
  In this paper, two adaptive methods with memory are improved based on Cordero- Torregrosa method. The technique of adaptive method increases the efficiency index as high as possible. The new derivative free methods have possessed the convergence order 7.46315 and 7.99315, and they only use the information from the last two iterations. Finally, we provide convergence analysis and numerical examples to illustrate the proposed methods.
  Keywords: Nonlinear equation, Iterative methods, The method without, with memory, Efficiency index, adaptive method, Convergence ‎order
 • M. Ahmadi, J. Moghaderi * Pages 343-352
  In this paper we introduce the concept of multiplication-like modules and we obtain some related results. We show that an R-module M is multiplication-like if and only if for each ideal I of R, I = (IM :R M). We prove that any multiplication-like module is faithful and r-multiplication. So we get that any flat and multiplication-like module is faithfully flat.
  Keywords: Free modules, Flat modules, Faithfully flat modules, Multiplication modules, Multiplication-like modules
 • T. Dehgani, R. Pirkhoshghiafe, P. Balazadeh, F. Sadegh Moghanlou * Pages 353-360
  Micromixers are an important part of microfluidics systems. In the present work, mixing was enhanced through the three helix types of micromixers. As a result of Dean vortices, a mixing index of 99% obtained at a very short length of the micromixers for the Reynolds number of 10. It is also obtained that the micromixer with rectangular cross-section showed better enhancement compared to the circular and triangular cross-section.
  Keywords: Micromixer, Secondary flow, Laminar flow, numerical method, Mixing Index