فهرست مطالب

حکمرانی و توسعه - سال یکم شماره 1 (بهار 1400)
 • سال یکم شماره 1 (بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/03/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی اصغر پورعزت صفحه 0

  سال‌هاست که کشور ما درصدد توسعه اقتصادی و اجتماعی خود برآمده و ازاین‌رو از انواع سبک‌ها و شیوه‌های برنامه‌ریزی توسعه، استفاده کرده است که شماری از این تلاش‌ها، ناکامی پایدار بوده است؛ بنابراین، آسیب‌شناسی دلایل و عوامل عدم موفقیت و پیشران‌های شکست، در اولویت مطالعات متخصصان قرار گرفته است و فضایی برای مطالعات چندرشته‌ای و میان‌رشته‌ای را شکل داده که محور اصلی این مطالعات، واژه «حکمرانی» است. حکمرانی معمولا در کن، واژگانی چون اداره، مدیریت، برنامه‌ریزی و توسعه، سبک‌های گوناگونی از شیوه‌های راهبری منابع ملی را مدنظر قرار می‌دهد؛ ازاین‌رو می‌توان گفت، حکمرانی ابزار اصلی در توسعه به شمار می‌آید. به همین منظور، انجمن مدیریت دولتی ایران، در اقدامی دورنگر، بخشی از وجهه همت خود را معطوف به مطالعات حکمرانی و توسعه نموده تا از این طریق بتواند به تدریج ظرفیت تحلیل اندیشه دانشمندان و دانش‌پژوهان را حول محور این موضوع مهم متمرکز نماید و توسعه دهد.

  کلیدواژگان: حکمرانی، توسعه، مدیریت
 • آرین قلی پور*، عطیه رسولی صفحات 1-21

  با توجه به اینکه کارکنان در سازمان های امروزی و در اقتصاد دانشی، مزیت های استراتژیک برای موفقیت هستند و به همین دلیل عملکرد آنها مهم است، اوضاع نامساعد اقتصادی و مشکلات ناشی از آن بر زندگی کارکنان و متعاقب آن بر عملکرد و بهره وری آنها تاثیر می گذارد. یک روش برای ارتقاء عملکرد کارکنان در این شرایط، کمک به آنان در حل مسایل و مشکلاتی است که در زندگی با آن مواجه اند. برنامه های کارمندیاری به عنوان یکی از انواع مزایا و برنامه های کار- زندگی، می توانند برای سازمان ها به عنوان اهرمی برای کمک به رفع مسایل کارکنان باشند. این برنامه ها می توانند بر روی متغیرهای مهم رفتار سازمانی از جمله رضایت شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده و همچنین بر ایجاد سازگاری بین کار و زندگی افراد، تاثیرگذار باشند. براین اساس، هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تاثیر برنامه های کارمندیاری بر روی مدیریت تضاد کار- خانواده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به شیوه پیمایشی- مقطعی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک رفاه کارگران شهر تهران بوده است که از این میان بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 289 نفر به عنوان اعضای نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآورده داده ها پرسشنامه بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون استفاده شده است. درنهایت نتایج نشان داد که برنامه کارمندیاری بر تضاد کار- خانواده به طور منفی تاثیر می گذارد و باعث کاهش آن می شود.

  کلیدواژگان: برنامه های کارمندیاری، مدیریت تضاد کار- خانواده، رضایت شغلی، حمایت سازمانی ادراک شده
 • ثریا فرج زاده*، حبیب ابراهیم پور، باقر عسگرنژاد نوری صفحات 23-40
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ایدیولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت با نقش واسطه ای کیفیت بوروکراسی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به شیوه توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان هشت سازمان مرکزی از سازمان های اقتصادمحور شهرستان تبریز به تعداد 1775 نفر است که بر اساس جدول مورگان، 317 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های مورد نیاز شامل چهار پرسشنامه چناقچی (1390) برای اقتدارگرایی، پرسشنامه رهبر قاضی و همکاران (1397) برای محافظه کاری، فرهمند و همکاران (1393) برای دموکراسی، مجاهد (1380) برای تغییرطلبی در جهت گیری سیاسی است. همچنین از پرسشنامه احمدی و همکاران (1391) برای کیفیت بوروکراسی، و درنهایت از پرسشنامه بیگدلو باقری (1397) برای کارآمدی دولت استفاده گردید که روایی آنها بر اساس روایی سازه، تشخیصی و همگرا مورد تایید قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ایدیولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت تاثیر منفی دارد و ایدیولوژی سیاسی بر کیفیت بوروکراسی تاثیر مثبت می گذارد و کیفیت بوروکراسی بر کارآمدی دولت تاثیر منفی دارد. همچنین، کیفیت بوروکراسی در رابطه بین ایدیولوژی سیاسی و کارآمدی دولت نقش واسطه ای دارد.
  کلیدواژگان: ایدئولوژی سیاسی، کارآمدی دولت، کیفیت بوروکراسی، سازمان های اقتصادمحور
 • عباس نرگسیان*، علیرضا اسدزاده صفحات 41-75
  بخش قابل توجهی از مطالعات دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی به سیر تطور نهضت های بخش عمومی در این رشته اختصاص یافته است. این نهضت ها که گاهی از آنها با عنوان نهضت، الگو، مدل، رویکرد، پارادایم یا شبه پارادایم یاد می شوند، دارای مبانی نظری و هستی شناسی، شناخت شناسی، انسان شناسی،روش شناسی و ارزش شناسی خاص خود هستند که توجه به این مبانی به درک عمیق تر ما از نهضت های بخش عمومی کمک قابل توجهی می کند. اداره امور عمومی در یک نگرش جامع و کولاژگونه، نیازمند درک همزمان مبانی فلسفی نهضت ه های بخش دولتی است. مدیران دولتی در جوامع مختلف بایستی درک صحیحی از این مبانی داشته باشند تا بتوانند به کاراترین شکل ممکن تصمیم گیری کنند. حاصل تضاد دیالکتیکی اداره امور عمومی سنتی (تز) و اداره امور عمومی نوین (آنتی تز)، شکل گیری سنتزهایی قاتل از جمله مدیریت دولتی نوین، خدمات عمومی نوین و مدیریت ارزش عمومی بود. پژوهش حاضر با بررسی سیر تطور نهضت ه های بخش عمومی، به دنبال دسته بندی مبانی فلسفی این پارادایم ها است و درنهایت طی جدولی، چارچوبی برای درک بهتر آنها ارایه می دهد.
  کلیدواژگان: اداره امور عمومی، مدیریت دولتی، فلسفه، پارادایم، مبانی فلسفی
 • سهند اکبری* صفحات 77-88

  در دنیای رقابتی و با توجه به شرایط متغیر کنونی، منابع انسانی سازمان اصلی ترین مزیت رقابتی هستند که چنانچه درست مدیریت شوند، می توانند به عنوان عامل کلیدی در موفقیت سازمان ها موثر باشند. شاید بتوان یکی از نقش های نوین مدیریت منابع انسانی را توسعه نوآوری سازمان دانست. مدیریت منابع انسانی با رویکردی که پیش می گیرد، نقش غیرقابل انکاری در نوآوری کارکنان خواهد داشت؛ لذا با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش مجموعه ای از نظریات و یافته های محققان در رابطه با نقش مدیریت منابع انسانی در نوآوری سازمانی گردآوری شده است.

  کلیدواژگان: نوآوری سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی کنترل محور، مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه
 • نورمحمد یعقوبی، ریحانه پورحسن* صفحات 89-103

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت مولفه های ساختاری حکمرانی خوب در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شده است.بر این اساس، این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشند که تعداد 187 نفر به عنوان اعضای نمونه با استفاده از روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند و داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه ای محقق ساخته از میان آنان جمع آوری گردید. روایی صوری ابزار تحقیق، نتایج قابل قبولی را نشان داد و برای پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان ضریب آلفا برای مولفه های پژوهش بیش از 7/0 به دست آمد. درنهایت،نتایج تجزیه‎وتحلیل داده های جمع آوری شده حاکی از آن است که مولفه های ساختاری حکمرانی خوب (شامل شفافیت، پاسخگویی، رهبری و مدیریت، کارایی و اثربخشی، مسئولیت پذیری، کنترل و نظارت، و اهداف و ماموریت) در دانشگاه سیستان و بلوچستان از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشند.

  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، آموزش عالی، مولفه های ساختاری، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • بختیار آفتابی*، هیرش سلطان پناه صفحات 105-114

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در ارزیابی عملکرد کارکنان از دیدگاه روسای دادگستری استان کردستان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفته است. این پژوهش برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه روسای دادگستری های استان کردستان به تعداد 15 نفر می باشد که به علت تعداد کم آنها از روش سرشماری استفاده گردید و سپس پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی در اختیار آنها قرار گرفت و درنهایت، داده ها به وسیله نرم افزار Expert Choice 11 و برمبنای روش AHP مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که به ترتیب همکاری با ضریب اهمیت 0/328، ابتکار عمل با 0/254، رهبری با 0/220 و کیفیت کار با 0/198 در رتبه های اول تا چهارم عوامل موثر در ارزیابی عملکرد کارکنان در دادگستری این استان قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، روسای دادگستری، استان کردستان، تحلیل سلسله مراتبی
 • حسن شیخی، هیرش سلطان پناه* صفحات 115-127

  آگاهی از میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی مراجعین یا مشتریان برای سازمان ها و دستگاه های دولتی مهم بوده و می تواند باعث افزایش سطح کیفیت خدمات و درنتیجه، افزایش میزان رضایتمندی مراجعین و مشتریان شود. به همین دلیل، همواره سازمان ها به دنبال جلب رضایت مشتریان و خدمات گیرندگان خود از طریق ارایه خدمات باکیفیت و مطلوب هستند. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان رضایتمندی ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بانه طی سال 1398 و نحوه برخورد کارکنان و سنجش میزان اثربخشی آن انجام گرفت که بدین منظور تعداد 180 نفر از افراد جامعه هدف مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها و همچنین، از روش کریتیک به منظور وزن دهی به معیارهای مورد بررسی استفاده گردید تا مشخص شود که کدام معیار اهمیت نسبی بیشتری نسبت به سایر معیارها دارد. علاوه بر آن، از روش ویکور برای اولویت بندی گزینه های موجود بهره گرفته شد تا نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شود. درنهایت نتایج نشان داد که به ترتیب معیارهای واحد پذیرش، واحد مددکاری اجتماعی و ارتباطات مراجعات رتبه های اول تا سوم را در رابطه با میزان رضایتمندی مراجعین بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بانه به خود اختصاص داده اند.

  کلیدواژگان: رضایتمندی ارباب رجوع، تصمیم گیری چندمعیاره، کرتیک، ویکور، بنیاد شهید و امور ایثارگران
|
 • AliAsghar Pourezzat Page 0

  For many years, our country has been striving for its economic and social development and therefore has used a variety of development planning styles and methods, some of which have been a persistent failure; Therefore, pathology of the causes and factors of failure and failure drivers has been prioritized by experts and has created a space for multidisciplinary and interdisciplinary studies, the main focus of which is the term "governance". Governance in Cannes usually refers to terms such as administration, management, planning and development, different styles of national resource management practices; Therefore, it can be said that governance is the main tool in development. To this end, the Public Management Association of Iran, in a far-reaching action, has focused part of its efforts on governance and development studies in order to gradually focus and develop the capacity to analyze the thought of scientists and scholars around this important issue.

  Keywords: Governance, Development, Management
 • Arain Gholipour *, Atiyeh Rasouli Pages 1-21

  Given that employees in today's organizations and in the knowledge economy, are strategic advantages for success and therefore their performance is important, the unfavorable economic situation and the resulting problems affect the lives of employees and consequently on their performance and interest. One way to improve employee performance in these situations is to help them solve the problems that they face in life. Employee assistance programs, as one of the benefits and work-life plans, can be a lever for organizations to help solve staff problems. These programs can affect important variables of organizational behavior such as job satisfaction and perceived organizational support and also they affect the compatibility of people's work and life. Accordingly, the main purpose of this study was to investigate the effect of employee assistance programs on the management of work-family conflict. This research is an applied goal that has been done in a cross-sectional survey method. The statistical population included all employees of Tehran Workers' Refah Bank which 289 people were selected as members of the statistical sample based on the Cochran's formula and using simple random sampling method. The data collection tool included a questionnaire. Finally, regression method was used to analyze the data. The results showed that the employee assistance programs has a negative effect on work-family conflict and reduces it.

  Keywords: Employee Assistance Programs (EAPs), Job Satisfaction (JS), Family Fatisfaction (FS), Perceived Organizational Support (POS), Work- Life Conflict (WLC)
 • Soraya Farajzadeh *, Habib Ebrahimpour, Bagher Asgarnezhad Nouri Pages 23-40
  The purpose of this study is to investigate the effect of political ideology on government efficiency with the mediating role of bureaucratic quality. This research is an applied goal that has been done in a descriptive survey method. The statistical population of the study includes all employees of eight central organizations of economics-based organizations in Tabriz, 1775 people, which according to Morgan table, 317 people were selected as a statistical sample using stratified random sampling. The required data collection tools include four questionnaires: Chenagchi (2011) for authoritarianism, Leader Ghazi et al. (2015) for conservatism, Farahmand et al. (2014) for democracy, and Mojahedin (2001) for change in political orientation. Also, Ahmadi et al.'s (2012) questionnaire was used for the quality of bureaucracy, and finally the Bigdelou Bagheri (2015) questionnaire was used for government efficiency, the validity of which was confirmed based on structural, diagnostic and convergent validity. Findings indicate that political ideology has a negative effect on government efficiency and political ideology has a positive effect on the quality of bureaucracy and the quality of bureaucracy has a negative effect on government efficiency. Also, the quality of bureaucracy mediates the relationship between political ideology and government efficiency.
  Keywords: political ideology, Government Efficiency, Quality of bureaucracy, Economics-oriented organizations
 • Abbas Nargesian *, Alireza Asadzadeh Pages 41-75
  A significant part of academic studies in the field of public administration is devoted to the evolution of public sector movements in this field. These movements, sometimes referred to as movement, pattern, model, approach, paradigm, or quasi-paradigm, have their own theoretical and ontological, epistemological, anthropological, methodological, and axiological fundamentals. Paying attention to these fundamentals will help us to gain a deeper understanding of public sector movements. Public administration in a comprehensive and collage-like approach requires a simultaneous understanding of the philosophical fundamentals of public sector movements. Government officials in different societies need to have a clear understanding of these fundamentals in order to make the most effective decisions possible. The result of the dialectical contradiction between the traditional public administration (thesis) and the new public administration (antithesis) was the formation of killer syntheses, including new public management, new public services, and public value management. The present article surveys the evolution of public sector movements, seeks to categorize their philosophical fundamentals, and finally, in a table, provides a framework for a better understanding of them.
  Keywords: Public Administration, Public Management, philosophy, Paradigm, philosophical fundamentals
 • Sahand Akbari * Pages 77-88

  Competitive world and given the current changing conditions, human resources of the organization are the main competitive advantage that, if properly managed, can be a key factor in the success of organizations. Perhaps one of the new plans of human resource management is the development of organizational innovation. The human resource management with the approach it takes will play an undeniable role in employee innovation; therefore, due to the importance of this issue, in this study, a set of theories and findings of researchers regarding the role of human resource management in organizational innovation has been collected.

  Keywords: Organizational Innovation, Human Resource Management, Control-oriented human resource management, Entrepreneurial human resource management
 • NourMohammad Yaghoubi, Reyhaneh Pourhassan* Pages 89-103

  The aim of this study was to evaluate the status of structural components of good governance in University of Sistan and Baluchestan. Accordingly, this research is descriptive-survey in terms of practical purpose and in terms of nature and method of data collection. The statistical population of the study is the faculty members of Sistan and Baluchestan University that 187 people were selected as sample members using the stratified random sampling method and the required data were collected by a researcher-made questionnaire. The face validity of the research instrument showed acceptable results and Cronbach's alpha method was used for the reliability of the research instrument. The alpha coefficient for the research components was more than 0.7. Finally, the results of the analysis of the collected data indicate that the structural components of good governance (including transparency, accountability, leadership and management, efficiency and effectiveness, accountability, control and oversight, and goals and mission) in Sistan and Baluchestan University are not good condition.

  Keywords: Good Governance, Higher education, Structural Components, University of Sistan, Baluchestan
 • Bakhtiar Aftabi *, Hierash Soltanpanah Pages 105-114

  The aim of this study was to identify and prioritize the effective factors in evaluating the performance of employees from the perspective of the Chief Justice of Kurdistan Province using the method of hierarchical analysis. This research is applied in terms of purpose and based on descriptive correlational collection method. The statistical population of the study includes all heads of justice in Kurdistan province, 15 people, who due to their small number, the census method was used and then a hierarchical analysis questionnaire was provided to them. Finally, the data were analyzed by Expert Choice 11 software based on AHP method. Findings of the study showed that cooperation with a coefficient of importance of 0.328, initiative with 0.254, leadership with 0.220 and quality of work with 0.198 in the first to fourth ranks are effective factors in evaluating the performance of employees in the judice of Province.

  Keywords: Performance Evaluation, Heads of judiciary, Kurdistan province, hierarchical analysis
 • Hassan Sheikhi, Heirash Soltanpanah * Pages 115-127

  Awareness of the amount and factors affecting the satisfaction of clients or customers is important for governmental organizations and agencies and can increase the quality of services and, consequently, increase the level of customer and customer satisfaction. For this reason, organizations are always looking to satisfy their customers and service recipients by providing quality and desirable services. Therefore, the present study was conducted to measure the satisfaction of veterans under the auspices of the Martyr and Veterans Affairs Foundation of Baneh during 1398 and the attitude of staff and its effectiveness, for which 180 people in the target community were surveyed. In this study, a questionnaire was used to collect data and also, the critical method was used to weight the critic to determine which criterion is relatively more important than other criteria. In addition, Victor method was used to prioritize the available options to identify their strengths and weaknesses. Finally, the results showed that the criteria of the admission unit, social work unit and referral communication, respectively, have been assigned to the first to third ranks in terms of the level of satisfaction of the clients of the Martyr Foundation and Veterans Affairs of Baneh city.

  Keywords: Customer Satisfaction, Multiple-Criteria Decision Analysis Method, critic, Victor, Martyr Foundation, Veterans Affairs