فهرست مطالب

مجله مرتع
سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 58، تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/05/18
 • تعداد عناوین: 14
|
 • حسن اسکندری نسب، سمیه امیرتیموری*، محمدرضا زارع مهرجردی، حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی، مصطفی بنی اسدی صفحات 168-179

  مراتع یکی از مهم‏ترین و وسیع‏ترین اکوسیستم های طبیعی ایران هستند. بنابراین در این پژوهش، ارزش حفاظتی مرتع ریگ اسحاق آباد سیرجان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط دوگانه یک و نیم بعدی برآورد شده و عوامل موثر بر تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از این مرتع نیز با استفاده از الگوی لوجیت و روش برآورد بیشینه راست نمایی، بررسی شده است. ابتدا حجم نمونه مورد بررسی بر اساس روش میشل و کارسون، 133 نفر تعیین و سپس داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 140 نفر از مردم منطقه، جمع آوری شد. نتایج نشان داد که متغیرهای تعداد افراد خانواده، وضعیت بومی بودن، اهمیت حفظ محیط زیست از دیدگاه پاسخگو، علاقه مندی به عضویت در سازمان های حامی محیط زیست و هزینه ماهانه مخارج تفریحی، اثر مثبت و متغیرهای سن و قیمت پیشنهادی، اثر منفی و معنی داری بر تمایل به پذیرش مبالغ پیشنهادی داشته اند. بر اساس محاسبات انجام شده، میزان تمایل به پرداخت ماهانه هر خانوار سیرجانی 5/85731 ریال در ماه به‏دست آمد. همچنین ارزش حفاظتی کل ماهانه و سالانه مرتع ریگ اسحاق آباد سیرجان به ترتیب، 0/7 و 6/84 میلیارد ریال و ارزش حفاظتی کل سالانه هر هکتار از این مرتع 6/6 میلیون ریال برآورد شد که نشان دهنده اهمیت بالای این مرتع از دیدگاه مردم منطقه است.

  کلیدواژگان: ارزش حفاظتی، ارزشگذاری مشروط، تمایل به پرداخت، دوگانه یک ونیم بعدی
 • خسرو شهیدی، علی طویلی*، سید اکبر جوادی صفحات 180-194

  استفاده از روش های دقیق و با کمترین هزینه به منظور پایش تغییرات کمی پوشش گیاهی، نقش به سزایی در مدیریت کارا و پایداری عرصه های وسیع مرتعی ایفا خواهد نمود. در این پژوهش، تغییرات طبقات پوشش گیاهی مراتع چهارباغ استان گلستان با استفاده از داده های ماهواره ای سنجنده های TM (Landsat 5) و oli (Landsat 8) در یک دوره 30 ساله آماری (2018-1988) بررسی شد. به منظور بررسی تغییرات پوشش گیاهی مقادیر عددی شاخص NDVI بر اساس طبقات پوشش شامل پوشش خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف برای سال 2018 طبقه بندی شد و تغییرات رخ داده با استفاده از فن CROSSTAB تعیین گردید. دقت ارزیابی با مقایسه تصاویر ماهواره ای و اطلاعات زمینی و محاسبه ضریب کاپا انجام شد. نتایج به خوبی تغییرات کاهشی، افزایشی و نیز طبقات پوشش بدون تغییر را نشان داد به طوری که دقت کلی و ضریب کاپای نقشه ها برای سال 2018 به ترتیب معادل 90 درصد و 86/0 به دست آمد. بیش ترین افزایش مساحت در اراضی با پوشش گیاهی خوب طی سال 1988 تا سال 2018 صورت گرفته به طوری که این طبقه از مقدار 5/ 2025 هکتار به 7/2323 هکتار افزایش نشان داد. به طور کلی بیش ترین کاهش مساحت در اراضی با پوشش خیلی ضعیف و معادل 7/22 هکتار بود و طبقه پوشش ضعیف از 1/376 به 18/103 هکتار و طبقه پوشش خوب نیز از 1/530 به 3/527 هکتار در سال 2018 کاهش یافت. ارزیابی ها نشان داد که کاربرد سنجش از دور توانایی آشکارسازی تغییرات جزیی طبقات پوشش گیاهی را تحت عوامل محیطی و مدیریتی در مناطق نیمه مرطوب در طول زمان را دارد.

  کلیدواژگان: طبقات پوشش، سنجش از دور، شاخص NDVI، مراتع چهارباغ
 • سحر غفاری، اردوان قربانی*، مهدی معمری، رئوف مصطفی زاده، محمود بیدار لرد، آزاد کاکه ممی صفحات 195-213

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارایی روش های انتروپی حداکثر و رگرسیون لجستیک در مدل سازی رویشگاه بالقوه گونهThymus kotschyanus  و تعیین عوامل موثر بر حضور گونه در مراتع نیمه شمالی استان اردبیل انجام شد. 28 سایت انتخاب و در هر سایت 3 ترانسکت و در طول هر ترانسکت 100 متری 10 پلات یک مترمربعی برای نمونه برداری استفاده شد. برای نمونه برداری از خاک هر سایت، 9 پروفیل حفر و از دو عمق 15-0 و 30-15 سانتی متری نمونه برداری شد. اطلاعات مربوط به خصوصیات خاک با استفاده از روش زمین آمار، اطلاعات توپوگرافی از مدل رقومی ارتفاع، اطلاعات اقلیمی با استفاده از داده های هواشناسی منطقه و سنجه های سیمای سرزمین به کمک نقشه کاربری تهیه شد. نقش عوامل محیطی در پراکنش گونه در روش انتروپی حداکثر با استفاده از روش جک نایف و منحنی پاسخ بررسی شد. برای ارزیابی مدل رگرسیون لجستیک از آزمون نیکویی برازش هوسمر- لمشاو و سطح زیر منحنی ROC استفاده شد. سپس نقشه های پیش بینی رویشگاه گونه براساس روش های انتروپی حداکثر و رگرسیون لجستیک ترسیم و شاخص کاپا برای ارزیابی میزان تطابق نقشه های پیش بینی با نقشه واقعی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس مدل رگرسیون لجستیک، پتاسیم عمق دوم و شاخص تجمع با همبستگی منفی و شیب و خاک لخت با همبستگی مثبت و براساس روش انتروپی حداکثر، متغیرهای رس عمق اول، تغییرات ضریب اندازه لکه و شیب شیب موثرترین عوامل در حضور گونه در منطقه هستند. گونه T. kotschyanus خاک هایی با بافت سبک (رس کمتر از 15 درصد)، پتاسیم (کمتر از 18 میلی اکی والان در لیتر)، سیلت (کمتر از 20 درصد)، مناطق مرتفع (900 تا 2700 متر) و شیب (35 تا 55 درصد) را ترجیح می دهد. بر اساس مقادیر ضریب کاپای محاسبه شده، مدل رگرسیون لجستیک پراکنش رویشگاه گونه مورد مطالعه را در سطح خوب (64/0) و روش انتروپی حداکثر در سطح متوسط (42/0) برآورد کرده است. نتایج نشان می دهد که روش رگرسیون لجستیک در برآورد دامنه پراکنش گونه از صحت بیشتری برخوردار است.

  کلیدواژگان: مدل سازی، مطلوبیت زیستگاه، فاکتورهای محیطی، رگرسیون لجستیک، انتروپی حداکثر
 • محمدرحیم فروزه*، سیده زهره میردیلمی صفحات 214-228

  در زمینه بهره برداری و مدیریت استفاده از منابع طبیعی می توان دو گروه بهره برداران و دستگاه های مرتبط و متولی منابع طبیعی را از یکدیگر تفکیک نمود. بدیهی است که هر کدام از این دو گروه اجتماعی، بسته به منافع و وظایف خود، دیدگاه، نظرات و برداشت خاصی از این منابع و طرح های تدوین شده در جهت مدیریت این منابع دارند. یافتن نقاط افتراق نظرات گروه های مختلف پاسخگو در تصمیم گیری و برنامه ریزی می تواند موثر باشد. در این تحقیق دیدگاه دو گروه بهره برداران و کارشناسان اجرا، مدیران و تسهیل گران در مراتع آزادشهر و گنبد استان گلستان در مورد دلایل پذیرش اندک طرح های چندمنظوره بررسی شده است. داده های لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه باز (مرکب از 6 شاخص و 90 گویه) با اعضای هر یک از دو گروه مذکور به دست آمده است. نتایج پرسشنامه ها و مصاحبه های انجام شده با استفاده از تحلیل تشخیصی در محیط نرم افزار آماری STATISTICA تجزیه و تحلیل شد. بررسی دیدگاه گروه های ذی نفع نشان می دهد بهره برداران اختلاف دیدگاهی در حدود 12/50 درصد را با گروه کارشناسان بخش های اجرایی و مدیران دارند که عمده آنها بر سر مسایل نهادی سیاستی، اجتماعی و اقتصادی است. کمترین اختلاف نظر در مسایل زیست محیطی از جمله کمبود آب (06/12 درصد) و شاخص های انسانی از جمله سواد و بعد خانوار (14/12 درصد) و بیشترین اختلاف بر سر مسایل نهادی سیاستی از جمله خدمات دهی نامناسب دولت، عدم تعامل و ارتباط کافی مسیولان با افراد بهره بردار و محلی، نبود عوامل پیشران و غیره (32/65 درصد) است. با توجه به نتایج به دست آمده توصیه می شود کلاس های آموزشی- توجیهی حسب نیاز بهره برداران برگزار شود و سازوکار اجرایی شدن طرح های چندمنظوره توسط تسهیل گران به بهره برداران آموزش داده شده و مسیر اجرای طرح تسهیل شود.

  کلیدواژگان: بهره برداران، تحلیل تشخیصی، طرح چندمنظوره، استان گلستان
 • زینب هاشمی، روجا صفاییان*، غلامعباس قنبریان، سید مهدی قریشی صفحات 229-239

  شیوه فرصت طلبانه، مبتنی بر استفاده از گیاهان یک ساله ای است که به دلیل دارا بودن بذر فراوان با حداقل شرایط ممکن در طبیعت ظاهر و دامداران از این فرصت برای تعلیف دام هایشان بهره مند می گردند. در این پژوهش بوم شناسی فردی گلرنگ وحشی (Carthamus oxyacantha M.B.) و شاخص های معرف کیفیت علوفه آن به عنوان گیاهی زیادشونده در مراتع زرین دشت استان فارس مدنظر قرار گرفت. جهت بررسی خاک رویشگاه، پروفیل هایی تا عمق موثر ریشه دوانی گیاه حفر و برای اندازه گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک به آزمایشگاه منتقل شد. به منظور تعیین درصد جوانه زنی و اثر تیمار دما آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی بر روی بذر گیاه انجام گردید. جهت بررسی کیفیت علوفه، شاخص های پروتئین خام، هضم پذیری ماده خشک، دیواره سلولی منهای همی سلولز، انرژی متابولیسمی، چربی خام، خاکستر در آزمایشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های این پژوهش با استفاده از برنامه آماری SAS آنالیز و آزمون دانکن برای مقایسه میانگین ها به کار گرفته شد. نتایج نشان داد این گونه روی خاک هایی با بافت رسی- لومی، اسیدیته 9/7 و هدایت الکتریکی 1/1 دسی زیمنس بر متر، ماده آلی 88/0% و نیتروژن 26/0% رویش دارد. دمای 15 و 20 درجه سانتی گراد به عنوان شرایط بهینه جوانه زنی معرفی گردید. ارزیابی های صورت گرفته بیانگر بالاتر بودن کیفیت علوفه در مرحله رویشی بود. نتایج بیان می کند اگرچه این گیاه با داشتن مواد و ترکیبات شیمیایی مغذی در صورت برداشت در مرحله مناسب رشد، می تواند به عنوان یک منبع تغذیه ای مکمل در شرایط خشک و نیمه خشک برای نشخوارکنندگان در طول دوره های بحرانی کمبود علوفه مورد توجه قرار گیرد، اما از سویی دیگر با نگاهی عمیق تر از دیدگاه مراحل توالی، می توان این گیاه را در نقش یک گیاه پیشگام دانست. این مساله تاکیدی بر اهمیت نقش علم مرتع داری با نگرش اکولوژیکی به عنوان علم و هنر ایجاد تعادل در بهره برداری از اکوسیستم های مرتعی می باشد.

  کلیدواژگان: کیفیت علوفه، اوت اکولوژی، گلرنگ وحشی (Carthamus oxyacantha M.B.)، شیوه فرصت طلبانه
 • جواد معتمدی*، اسماعیل شیدای کرکج، افروز درگاهی صفحات 240-255

  جوامع گیاهی حاشیه آبراهه ها در مناطق نیمه خشک کوهستانی، نقش حیاتی در فرآیندهای اکولوژیکی و خدمات اکوسیستم ها دارند. در این پژوهش، تغییرات تنوع و ترکیب گیاهی در فواصل مختلف از آبراهه و دامنه های آن، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، 15 زیرحوزه با تنوعی از مساحت و طول آبراهه، در دو جهت شمالی و جنوبی، در مراتع کوهستانی عنبران چای اردبیل، انتخاب شد. با استقرار 20 پلات یک متر مربعی در هر زیرحوزه، اقدام به آماربرداری از پوشش گیاهی در فواصل مختلف از آبراهه (25-0، 50-25 و 75-50 متر)، در فصل رویش سال 1396 شد. با گروه بندی گونه ها در قالب گروه های علمکردی و محاسبه تنوع گونه ای، مقایسه آماری پارامترها توسط آزمون تی تست و تجزیه واریانس یک طرفه، انجام شد. نتایج نشان داد؛ فاصله دوم (50- 25 متر) نسبت به فواصل اول (25-0 متر) و سوم (75-50 متر) از آبراهه، دارای تنوع بالایی می باشد که بر نظریه حداکثر تنوع گونه ای در شرایط آشوب متوسط محیطی، دلالت دارد. در این ارتباط برای فواصل اول تا سوم، مقدار شاخص تنوع گونه ای شانون- وینر، 38/1، 40/1 و 39/1 بدست آمد. دامنه های شمالی به دلیل برخورداری از رطوبت بالا، دارای تنوع بیشتری (45/1) نسبت به دامنه های جنوبی (30/1) هستند. نتایج نشان داد اگر هدف از مدیریت مرتع، تعیین اولویت فواصل مختلف از آبراهه برای انجام عملیات بیولوژیک همزمان با عملیات مکانیکی آبخیزداری باشد، باید احیاء بستر آبراهه و فاصله اول از آبراهه و همچنین فاصله سوم از آبراهه یعنی فاصله منتهی به خط الراس، در اولویت قرار گیرد. زیرا تنوع گونه ای در این فواصل، از مطلوبیت کمتری نسبت به فاصله دوم از آبراهه، برخوردار است. بر همین اساس، استفاده از گونه های علفی و به طورکلی، فورب های چندساله، توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: آبراهه، تنوع گونه ای، شکل زیستی، عنبران، فرم رویشی
 • ژیلا قربانی*، کیومرث سفیدی، فرشاد کیوان بهجو، زینب جعفریان، مهدی معمری صفحات 256-268

  شدت چرا و حضور دام در عرصه اگر با رعایت اصول مدیریتی نباشد نه تنها باعث تخریب پوشش گیاهی می شود بلکه باعث افزایش تراکم خاک و سفت شدن آن شده که این سفتی خاک و عدم نفوذپذیری در آن، عملکرد ریشه گیاهان را تضعیف کرده به طوری که در تراکم های بالای دو مگاپاسکال، رشد ریشه و در نهایت رشد اندام هوایی گیاه متوقف می شود. این پژوهش با هدف بررسی میزان تراکم خاک در اثر لگدکوبی توسط دام در مراتع جنوب شرقی سبلان در استان اردبیل انجام شد. برای این کار از نفوذسنج دیجیتال استفاده شد و پارامترهای شدت چرا و فاصله از روستا به عنوان متغیرهای مستقل بررسی شدند (این دو متغیر به هم وابسته هستند اما چون در این پژوهش شدت چرا از حالت کیفی (کم، زیاد، متوسط) به صورت کمی درآمده و در هر منطقه و هر پلات به صورت عدد بیان شده است، بنابراین به عنوان یک متغیر مستقل توسط مدل انفیس ارزیابی شد). نتایج به دست آمده نشان داد که شدت چرا و فاصله از روستا تاثیر معنی داری روی تراکم خاک (01/0<p) داشتند. با کاهش فاصله از روستا (200 متر) و افزایش شدت چرا، خاک سفت تر شده و نفوذپذیری خاک کمتر می شود. با کمک داده های به دست آمده، مدل سازی فشردگی خاک تحت متغیرهای مستقل با استفاده از شبیه سازی سیستم استنتاج فازی-عصبی (ANFIS) در محیط نرم افزار MATLAB انجام شد. برای ارزیابی عملکرد مدل ها از پارامترهای ریشه میانگین مربعات خطا  و ضریب تعیین (R2) استفاده و بهترین مدل تعیین شد. نتایج بهترین مدل انفیس در پیش بینی فشردگی خاک 967/0=R2 و 223/7=RMSE با نتایج مدل رگرسیونی 918/0=R2 و 518/11=RMSE مقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل انفیس در مقایسه با مدل رگرسیونی، ضریب تعیین بالاتر و ریشه میانگین مربعات خطای کمتر و در نتیجه دقت بالاتری داشت. به علاوه، با افزایش شدت چرا در روستای اسب مرز و کاهش فاصله از کانون بحران، میزان فشردگی خاک افزایش یافت.

  کلیدواژگان: شدت چرا، نفوذسنج، ANFIS، مدل سازی، تراکم خاک
 • مرتضی مفیدی چلان، اسماعیل شیدای کرکج*، رقیه قریشی صفحات 269-281

  در این مطالعه، ارزش گذاری اقتصادی میزان ترسیب کربن در زیست توده گیاهی و خاک در سایت های مرتعی با سه نوع مدیریت شدت چرای دام مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پس از انتخاب سه سایت چرای سبک، شدت چرای متوسط و زیاد در بخشی از شوره ارهای اینچه برون استان گلستان، نمونه برداری از خاک و گیاه به روش سیستماتیک-تصادفی با استقرار سه ترانسکت به طول 100 متر در موازات هم و انتخاب نقاط تصادفی بر روی ترانکست ها به عنوان نقاط نمونه برداری صورت گرفت. بدین منظور کل بیوماس اندام هوایی و ریشه بو ته های انتخابی جمع آوری شد و سپس میزان کربن ذخیره شده در اندام های هوایی و خاک در آزمایشگاه تعیین گردید. نمونه برداری از خاک نیز در دو عمق 0-20 و 20-40 سانتی متر صورت گرفت و میزان کربن در آزمایشگاه اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری وجود اختلاف معنی دار در میزان ترسیب کربن در زیست توده گیاهی و خاک را در سه منطقه نشان داد که بیش ترین میزان کربن ترسیب شده به بخش خاک اختصاص یافت. همچنین جهت ارزش گذاری این خدمت اکوسیستمی، از روش هزینه های خسارت اجتناب شده [1] استفاده شد. نتایج نشان داد، ارزش اقتصادی مناطق چرای سبک، متوسط و شدید از لحاظ کارکرد ترسیب کربن به ترتیب برابر 09/13، 67/10، 50/6 میلیون ریال در هکتار است و بیش ترین ارزش اقتصادی مربوط به سایت چرای سبک است. سایت چرای شدید نیز از لحاظ ارزش اقتصادی ترسیب کربن در پایین ترین حد قرار دارد. بر اساس نتایج با توجه به بالابودن میزان ذخیره کربن در بخش خاک اکوسیستم ، خاک دارای ارزش اقتصادی بیشتری است لذا توجه به حفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش نقش مهمی در حفظ ارزش اقتصادی کربن خواهد داشت.

  کلیدواژگان: ارزش اقتصادی، شوره زار، ترسیب کربن، هزینه خسارت اجتناب شده
 • علی بازدار گندمانی، پژمان طهماسبی*، علی اصغر نقی پور، اصغر شاهرخی، زهرا حیدری قهفرخی صفحات 282-296

  پراکنش بذر توسط علفخواران بزرگ جثه (درون زی بری) به احیا اکولوژیکی جوامع گیاهی کمک می کند. به منظور بررسی پتانسیل درون زی بری علفخواران اهلی (گوسفند و بز اهلی) و وحشی (قوچ و میش و کل و بز) در مراتع تحت مدیریت های مختلف، 8 سایت در پارک ملی، منطقه حفاظت شده و منطقه چرای آزاد تنگ صیاد واقع در استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شد. از اوایل تیر ماه تا اواخر مهر ماه سال 1395 نمونه های سرگین علفخواران وحشی و اهلی طی چهار مرحله جمع آوری شد. نمونه های سرگین به مدت 72 ساعت در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری و سپس به میزان 250 گرم از آن ها بر روی سطح هر سینی کشت در گلخانه پخش شده و تا زمان جوانه زنی کامل بذرها نگهداری گردید. نتایج نشان داد که 1732 عدد بذر شناسایی شده در 54 عدد سینی کشت، متعلق به 28 گونه گیاهی می باشند. در ماه های مرداد و شهریور بیشترین و کمترین تعداد بذر در سرگین مشاهده شد. گونه های انتقال یافته توسط سرگین در پارک ملی با تعداد 26 گونه نسبت به دو منطقه دیگر بالاتر بود. کل و بز (6/39) در مقایسه با قوچ و میش (9/36) و دام اهلی (1/20) متوسط تعداد بذر بیشتری را انتقال داده است. تجزیه و تحلیل چند متغیره DCA نشان دهنده عدم رفتار مشابه در میان علفخواران منطقه، تفاوت در ترکیب گونه ای بذرهای شناسایی شده در نمونه های سرگین هر کدام از علفخواران و ترکیب بذری انتقال داده شده بین مدیریت های مختلف منطقه است. اگر در مدیریت مناطق حفاظت شده، هدف گسترش جوامع گیاهی و پویایی اکوسیستم های مرتعی باشد، باید انتقال بذر گیاهان توسط دام های اهلی و وحشی به عنوان عاملی مهم در پراکنش گیاهان مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پراکنش بذر، احیاء، چرای دام، استان چهارمحال و بختیاری
 • مریم جبلی*، علی اشرف جعفری، حمیدرضا فیضی صفحات 297-308

  چاودار کوهی (Secale montanum Guss.) گیاهی چندساله است و رویشگاه آن اغلب در اراضی شیب دار و ارتفاعات می باشد. چرای مفرط و بی رویه دام، تبدیل مراتع به زراعت و تغییرات شدید آب و هوایی از عوامل خطرساز برای بقای این گونه می باشد. از آنجاییکه چرای مفرط باعث محدودیت در تکمیل چرخه زندگی گیاه شده، میزان زاد آوری از طریق بذر در عرصه های طبیعی کاهش یافته و موجب حذف این گونه ارزشمند از پوشش گیاهی کشور در آینده خواهد بود. بنابراین نگهداری بلندمدت بذر گیاه این امکان را فراهم می سازد تا در صورت تهدید و از بین رفتن این گونه، نسبت به احیا، تکثیر و استقرار آن در عرصه های منابع طبیعی اقدام نمود. به منظور بررسی امکان نگهداری بلند مدت بذر این گونه در شرایط فراسرد (C°196-)، بذرها از رویشگاه طبیعی آن جمع آوری شد. برای ذخیره سازی بذر در برودت (C°196-) ازت مایع، از سه پیش تیمار Desiccation (آبگیری)، PVS2  (ویتریفیکاسیون) و 30 درصدGlycerol  همراه با شاهد، استفاده شد. بذرهای تیمار شده به مدت یک هفته، یک ماه و یک سال درون ازت مایع نگهداری شدند. تعدادی از صفات مرتبط با جوانه زنی و استقرار بذر، بعد از خروج از ازت مایع، در شرایط آزمایشگاه، گلخانه و عرصه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشگاه نشان داد که بذر چاودار کوهی قابل نگهداری در شرایط فراسرد بوده و بهترین تیمار، تیمارDesiccation  یا آبگیری با میانگین جوانه زنی 88 درصد برای یک سال ذخیره سازی بذر در شرایط فراسرد بود. در شرایط گلخانه و عرصه طبیعی نیز با اینکه درصد استقرار بذرهای شاهد و فراسردی بالا نبود لیکن نتایج نشان داد که بذرها در همه تیمارهای فراسردی در شرایط گلخانه و عرصه نیز مستقر شدند.

  کلیدواژگان: بذر، چاودار کوهی، فراسرد، آبگیری
 • صدیقه رئیسی، علیرضا خوانین زاده*، مصطفی شیرمردی، مجتبی وحیدی صفحات 309-320

  آنغوزه تلخ و شیرین  هر دو گیاهی چند ساله، علفی از تیره چتریان بوده و گونه شیرین از ارزش اقتصادی بیشتری برخوردار می باشد. این مطالعه به منظور شناسایی و ارزیابی ویژگی های رویشگاه و عوامل موثر در تفاوت دو رویشگاه آنغوزه از نظر تراکم گونه ای شامل ریحان شهر (آنغوزه تلخ) و سیریز (آنغوزه شیرین) واقع در استان کرمان شهرستان زرند انجام شد. ویژگی های رویشگاه ها شامل موقعیت جغرافیایی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک، اقلیمی و سالانه و فصلی و عوامل انسانی دو رویشگاه مقایسه و با استفاده از آزمون t مستقل آنالیز و ارزیابی شد. نتایج نشان داد میانگین بارندگی سالانه در رویشگاه ریحانشهر بیانگر افزایش بارندگی بیش از 48 درصدی در ریحانشهر معادل 118 میلی متر در مقایسه با سیریز میباشد. روزهای یخبندان به عنوان عامل موثر در جوانه زنی این گونه در رویشگاه ریحانشهر معادل 81 روز در سال و 47 درصد بیشتر از رویشگاه سیریز است. در پاییز میانگین بارش و رطوبت نسبی و روزهای یخبندان در پاییز به ترتیب در روبشگاه ریحانشهر 34 و 11 و 55 درصد بیشتر از رویشگاه سیریز است. در رویشگاه آنغوزه شیرین میزان رس، کلسیم، پتاسیم، کربنات کلسیم معادل، نسبت به رویشگاه آنغوزه تلخ (ریحانشهر) افزایش معنی داری نشان داد. تعداد معدن در رویشگاه ریحانشهر 4 معدن و در سیریز یک معدن و واحد دامی موجود در رویشگاه سیریز بیش از دو برابر دام مجاز است. با توجه به نتایج عوامل اقلیمی و خاکی و نیز عوامل دامی و انسانی تاثیر معنی داری در کاهش تراکم و شرایط رویشی  آنغوزه شیرین در منطقه دارند.

  کلیدواژگان: Ferula spp، شرایط اقلیمی و خاکی، مرتع، زرند کرمان، آنغوزه شیرین، آنغوزه تلخ
 • سحر قربانپور، قاسمعلی دیانتی تیلکی*، محمدعلی علیزاده صفحات 321-331

  سرما یکی از عوامل محدودکننده بقا و رشد بوده و نقش مهمی در توزیع و پراکنش اکولوژیکی موجودات دارد. در تحقیق حاضر اثر تیمار سرما بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو گونه Festuca arundinaceae و Dactylis glomerata در قالب آزمایش فاکتوریل مورد بررسی قرار گرفت. پس از تهیه بذور و کشت آن ها در گلدان و رشد قابل قبول نهال ها در گلخانه تعداد 10 تکرار از هر گونه به مدت دو هفته تحت تاثیر سرمای 4 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. 10 تکرار نیز در شرایط بدون تنش (شاهد) قرار داده شدند. پس از گذشت دو هفته نهال های سرمادیده به شرایط عادی گلخانه برای ادامه روند تحقیقات بازگردانده شدند. نتایج نشان داد که تیمار سرما باعث کاهش میزان زی توده هوایی و زیرزمینی هردو گونه شد. تیمار سرما باعث افت سیستم فتوسنتزی و هدایت روزنه ای و دمای برگ در گونه های مورد مطالعه شد. میزان فتوسنتز در F. arundinaceae در شاهد با 10/0 مول/2-متر/1-ثانیه بیشتر از تیمار سرما با 080/0 مول/2-متر/1-ثانیه بود. و در D. glomerata نیز میزان فتوسنتز در شاهد با 078/0 مول/2-متر/1-ثانیه بیشتر از تیمار سرما با 045/0 مول/2-متر/1-ثانیه بود. میزان کلروفیل a، b و کل در تیمار سرما کاهش و نشت الکترولیت ها در هر دو گونه تحت تیمار سرما افزایش یافت. با توجه به نقش مهم این دو گونه مرتعی در احیا و اصلاح مرتع، آگاهی از تاثیر سرما بر خصوصیات فیزیولوژی و مورفولوژی آن ها می تواند در تعیین آمادگی مرتع و ظرفیت مرتع و چرای دام در راستای مدیریت بهتر مراتع کشور بسیار مفید باشد.

  کلیدواژگان: تیمار سرما، فیزیولوژیء فتوسنتز، کلروفیل، مورفولوژی
 • سیده فاطمه میرمحمدی شکتایی*، محمد مهدوی، محمدحسن جوری صفحات 332-343

  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش عوامل محیطی (ارتفاع و خاک) بر مقادیر کمی و کیفی اسانس حاصل از اندام های هوایی گونه گل اروانه زیبا در رویشگاه طبیعی آن واقع در منطقه بلده نور (استان مازندران) انجام شد.  برای این منظور، اندام های هوایی گیاه در مرحله گلدهی جمع آوری و پس از خشک شدن در دمای محیط آزمایشگاه، اسانس گیری به روش Hydrodistilation انجام گرفت. تجزیه و شناسایی ترکیبات اسانس با استفاده از دستگاه های گاز کروماتوگرافی (GC) و گاز کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) انجام گرفت. جهت تعیین ویژگی های خاک و ارتباط آن با کمیت و کیفیت اسانس گل اروانه زیبا، نمونه ها در سه پلات در امتداد سه ترانسکت در هر طبقه ارتفاعی از عمق 30-0 سانتی متری برداشت شد و پارامترهای کربن آلی، ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، روی، مس اندازه گیری شدند. براساس نتایج به‎دست آمده 43 ترکیب در اسانس گل اروانه زیبا در سه ارتفاع بلده شناسایی شد. بیشترین ترکیبات در ارتفاع 1000-800 متر Labda، Methanonaphthalene، Butenamide و Tetramethyl tricycle، با بافت خاک سیلتی در ارتفاع 1700-1500 متر، Heptadecanamine، Acetaldehyde Ethanal، Ethylamine، Isopropylidene-3-methyle با بافت خاک سیلتی و ارتفاع 2200-2000 متر Pyridinepropanoic acid ,alpha، Ethylene oxid، Oxirane Epoxyethane، Cyclopropane,1-bromo با بافت خاک سیلتی-لومی بودند. همچنین، نتایج نشان داد که بین درصد اسانس و اختلاف ارتفاع از سطح دریا یک رابطه خطی منفی معنی دار وجود دارد به این معنی که با افزایش ارتفاع، درصد اسانس کاهش می یابد. درخصوص ارتباط خصوصیات خاک با میزان اسانس گل اروانه زیبا، نتایج این پژوهش همبستگی متفاوتی بین پارامترهای خاک و ترکیبات اسانس نشان داد.

  کلیدواژگان: Hymenocrater elegans، اسانس، موادموثره، ارتفاع، خاک، بلده نور
 • نعمت الله کوهستانی، شفق رستگار*، قدرت الله حیدری، شعبان شتابی جویباری، حمید امیرنژاد صفحات 344-356

  پایش ذخایر کربن آلی خاک در وضعیت های مختلف پوشش گیاهان مرتعی برای مطالعه چرخه جهانی کربن ضروری به نظر می رسد. به این منظور وضعیت پوشش گیاهی مرتعی سال های 1367، 1377، 1387 و 1397 با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست تهیه شد. میزان ترسیب کربن در هر یک از وضعیت های پوشش اراضی مرتعی با استفاده از روش نمونه برداری میدانی و برای سایر کاربری ها از داده های پیش فرض کمیته بین المللی تغییر اقلیم (IPCC) استفاده گردید. مکان های نمونه برداری روی نقشه ها مشخص و با نمونه گیری سیستماتیک- تصادفی، تعداد 3 ترانسکت 100 متری در هر منطقه استقرار و بر روی هر ترانسکت پلات مستقر شد. در هر پلات، درصد پوشش و بیوماس گیاهی برآورد گردید. برای اندازه گیری کربن خاک در هر مکان از نمونه گیری، یک پروفیل حفر و تا عمق 30 سانتی متری نمونه های خاک تهیه و جهت تعیین ترسیب کربن به روش والکی -بلاک به آزمایشگاه منتقل شد. سپس با استفاده از نرم افزار Terrset IDRISI میزان ترسیب کربن برحسب تن در هر سال به همراه نقشه توزیع مکانی آن محاسبه گردید. نتایج نشان داد طی سال های 1367 تا 1397 مساحت مراتع درجه یک 10374 هکتار و مساحت مراتع درجه سه، 10253 هکتار کاهش داشته است. سطح مراتع درجه دو، به میزان 10758 هکتار افزایش داشته است. همچنین، مقدار کربن در وضعیت مراتع خوب، متوسط و ضعیف به ترتیب 45/112، 63/81 و 39/50 تن در هکتار است. همچنین در تمام دهه های مورد مطالعه میزان ترسیب کربن روند کاهشی داشته است. به طوری که میزان آن از 9905729 تن در کل حوزه در سال 1367 به 8860803 تن در سال 1397 کاهش یافت. ضمنا بیشترین میزان کاهش آن مربوط به سال های 1387 تا 1397 به میزان 562125 تن بوده است.

  کلیدواژگان: ترسیب کربن، تصاویر ماهواره ای، اراضی مرتعی، حوزه آبخیز نوررود، IPCC
|
 • Hassan Eskandari Nasab, Somayeh Amirteymoori*, Mohammadreza Zare Mehjerdi, Hamidreza Mirzaee Khalilabadi, Mostafa Baniasadi Pages 168-179

  Rangelands are one of the most important natural resources of Iran in terms of its vastness and ecosystem values. Therefore, in this research, the conservation value of Rig Ishaqabad, Sirjan county, Kerman province, rangeland has been estimated using the One- and- One- Half- Bounded Dichotomous Conditional Valuation method. Influential factors on willingness of individuals payment for protect the rangeland also have been investigated using the logit model and the maximum likelihood estimation. The sample size was 133 persons based on Mitchell and Carson method. Required data were collected through questionnaire and direct interview with 140 people in the study area. The results showed that the number of family size, locality, the importance of environmental protection, the membership in environmental organizations and the monthly cost of recreation were positive variables. On the other side age and bid price were two negative variables on the willingness to pay. According to the calculations, the monthly willingness to pay per Sirjani household was 85731.5 Rials. Results also showed that the total monthly and annual conservation value of Rig Ishaqabad rangeland of Sirjan are 7.0 and 84.6 milliard Rials, respectively. On this basis the total annual conservation value of each hectare was estimated as 6.6 million Rials that indicates the high importance of this rangeland from the people’s perspective is in the region.

  Keywords: Conservation Value, Conditional Valuation, Willingness to Pay, One- and- One- Half- Bounded Dichotomous
 • Khosro Shahidi, Ali Tavili* Pages 180-194

  Using accurate and low-cost methods to monitor quantitative changes in vegetation cover play an important role in the efficient and sustainable management when the area is too large. In this study, the changes of vegetation cover were investigated using satellite data of TM (Landsat_5) and oli (Landsat_8) sensors for a 30-year period (1988-2018) in Chaharbagh rangeland of Golestan province. To detect the vegetation changes, the numerical values ​​of NDVI index were classified in to 4 different cover categories, good, medium, poor and very poor for the study period 1988 - 2018, and the changes were determined using the CROSSTAB technique. Accuracy was assessed by comparing satellite imagery and ground information using the kappa coefficient. The results well showed the changes, decreasing, increasing and unchanged vegetation classes so that the overall accuracy and kappa coefficient of the maps were 90% and 0.86, respectively for 2018. For the course of the study land areas with good vegetation were increased from 2025.5 ha to 2323.7 ha. The highest reduction of very poor cover was 22/7 hectares and the poor cover classes has decreased from 376.1 to 103.18 ha. The good cover class has decreased from 530.1 to 527.3 ha in 2018.  Evaluations showed that the application of remote sensing has the ability to detect minor changes in vegetation classes under environmental and managerial factors in semi-arid regions over time.

  Keywords: Vegetation classes, Remote sensing, NDVI index, Chaharbagh rangeland
 • Sahar Ghafari, Ardavan Ghorbani*, Mehdi Moameri, Raoof Mostafazadeh, Mahmood Bidar Lord, Azad Kake Mami Pages 195-213

  This study aims at comparing the performance of MaxEnt and logistic regression in preparing the predictive habitat distribution map of Thymus kotschyanus and determining the factors affecting in the northern of Ardabil Province rangelands. 28 sites were selected and at each site, three transects with a length of 100 m and on each transect ten 1m2 plots were established. Soil samples were taken digging of nine soil profiles and samples taked from 0-15 and 15-30 cm depths. Geostatistical techniques were used to provide the soil maps. Digital elevation model was used to prepare the topography maps as a data layer. The Landscape metrics using Fragstats was calculated. Model accuracy in MaxEnt method was evaluated by using the AUC. By jackknife method and response curve, the most important environmental predictor variables were found. Model accuracy in logistic regression method is evaluated by using Hosmer and Lemshow Statistic and ROC. Then predictive distribution maps were produced. The Kappa coefficient index was used to evaluate the accuracy of the distribution maps. Based on logistic regression model, potassium of the 2th depth, aggregation index (positive correlation), slope and bare soil were the negative correlations and based on MaxEnt model, clay of the first depth, patch area (coefficient of variation), slope are the most influential factors affecting the presence of this species in this habitat. T.kotschyanus is widespread on light-textured soils (clay<15%), potassium (<18 meq/L), Silt (<20%) and high elevation (300-2700 meters above sea level), and slope (35-55%). Based on kappa coefficient, logistic regression model was able to predict the habitat distribution of studied species at the good level (kappa= 0.64) and MaxEnt had in intermediate level (kappa 0.42). These results indicate that the logistic regression model is more accurate.

  Keywords: Modeling, Habitat Desirability, Environmental factors, Logistic regression, Maximum entropy (MaxEnt)
 • Mohammadrahim Foroozeh*, Zohreh Mirdeylami Pages 214-228

  In the field of natural resource’s utilization and management, the two groups of stakeholders, utilizers and official experts are not quite agreed. It is obvious that each of these two social groups, depending on their interests and duties, have different points of views, as a result different plans for the development and managent. Finding the differences thus, could be effective in decision making and planning. In this study, the views of two groups of utilizers, managers and facilitators in Azadshahr and Gonbad rangelands in Golestan province were taken into account. The focus was on the reasons for low rate of acceptance for multiple-use projects. Required data were gathered through questionnaires and open interviews (consist of 6 indices and 90 items) with members of both groups. The results of questionnaires and interviews were analyzed using Discriminant Analysis (DA) in STATISTICA. Survey shows that utilizers have a different view of about 50.12% from the expert group of executives and managers. The most different issues were institutional, political, social and economic. On environmental issues such as water shortage (12.06%), human resources including literacy and household dimension (12.14%) there was almost agreements. The highest disagreement was found on organization-policy including inadequate government services, insufficient interaction of authorities with local and utilizers, etc. (65.32%). Based on the results, facilitators must take part in educational workshops on the mechanism of implementation of the multiple-use projects to encourage the utilizers to accept and well use of the plans.

  Keywords: Utilizers, Discriminant Analysis, Multiple-use Projects, Golestan Province
 • Zeinab Hashemi, Roja Safaeian*, GholamAbas Ghanbarian, Seyem Mehdi Ghoryshi Pages 229-239

  The opportunistic tacktik is based on the use of annual plants to feed the livestoke. These low environmental demanding species grow abundantly due to soil seed bank richness. This research is aimed at studying the autecology and forage quality of wild safflower (Carthamus oxyacantha M.B.) as increasing plant and invasive plant at three phenological stages in Zarrindasht rangeland’s ecosystem. Soil profiles depth were different proportional to the effective depth of the roots. Then, samples were taken to the laboratory to measure physical and chemical analyses. Furthermore, the germination percentage was tested under different temperature treatment namely 10, 15, 20, 25 and 30ºC using a completely randomized design. The forage quality was focused on CP, DMD, ADF, ME, EE and Ash. Duncan test and SAS software were used or comparison of the averages and data analysis respectively. The results showed that this plant grows up on clay-loam soils, acidity of 7.9, electrical conductivity of 1.1 ds/m, 0.88% organic matter, 0.26% nitrogen. Germination treatments showed that the best performance occurs at 15 and 20ºC. The results demonstrated that as the age of the plants increases the forage quality of is reduced. It seems that if the plant harvests at the proper growth stage, it could be used in the pasture as a nutritional supplement in arid and semi-arid regions. During critical periods of forage deficiency cropping and keeping in the storage as traditional ranchers now realize and do it, could help the situation. looking at the concept of plant succession, the species might be a pioneer plant.  So once more this issue emphasizes on range management with the ecological viewpoint as science and art to balance and utilize rangeland ecosystems.

  Keywords: Forage quality, Autecology, Carthamus oxyacantha, Opportunistic strategy
 • Javad Motamedi*, Esmaeil Sheidai Karkaj, Afrooz Dargahi Pages 240-255

  The plant communities locating at the margins of the waterways play a vital role in the ecological processes and ecosystem services in the semi-arid mountainous regions. In this study, variations of plant diversity and composition at different distances from the waterway and its slope aspects were investigated. For this purpose, 15 sub-basins with a variety of area and length of waterway, in both northern and southern directions, were selected in the mountainous rangelands of Anbaran Chai. For measurements 20 plots of 1m2 in each sub-basin were established and vegetations were surveyed. Different distances from the waterway (0-25, 25-50 and 50-75 m) were selected for the measurements in the growing season in 2017. By grouping the species into scientific groups and calculating species diversity, statistical comparison of the parameters was performed by one-way ANOVA and t-test. The results showed that the highest diversity happens at the second distance group (25-50 m).This put emphasis on the hypothesis of occurring maximum diversity in the medium environmental disturbance conditions. In this regard, Shannon-Wiener species diversity index values ​​were 1.38, 1.40 and 1.39 for first to third distances, respectively. Northern slopes are more diverse (1.45) than southern slopes (1.30) due to high humidity. The results suggests that if the goal of range management is to prioritize the area on the basis biological practices emphasis should be put on the first and third distances from the waterway.

  Keywords: Waterway, Species diversity, Life form, Anbaran, Plant form
 • Jila Ghorbani*, Kiomars Sefidi, Farshad Keivan Behjoo, Zeinab Jafarian, Mehdi Moameri Pages 256-268

  Grazing intensity should follow the management roles to prevent the soil compaction. Soil compaction decreases plant root penetration so that at 2 MPa the root extension and above ground biomass will stop. In this research, digital penetrometer was used to assessment the soil compaction level in Sabalan region in Ardabil province caused by livestock. Grazing intensity and distance from village were evaluated as independent variables. The results show that the grazing intensity and distance from village have significant effect on soil compaction at 1 percent of probability level. Grazing intensity at closer distance (200 m) increases the soil compaction and reduce the soil penetration. Modeling of different grazing intensities was made by ANFIS approach at MATLAB software. For assessment of models’ operation, root mean square error (RMSE) and correlation coefficient (R2) were used and the best model was determined. The results of best ANFIS model for prediction of soil compaction (RMSE=7.223 and R2=0.967) was compared with the result of regression model (RMSE=11.518 and R2=0.918). The results show that the ANFIS model had more R2 and less RMSE consequently more accuracy than the regression model.

  Keywords: Grazing intensity, penetrometer, ANFIS, Modeling, Soil Compaction
 • Morteza Mofidi Chelan, Esmaeil Sheidai Karkaj*, Roghayeh Ghoreyshi Pages 269-281

  In this study, the economic evaluation of carbon sequestration in plant biomass and soil under three types of livestock grazing intensity was investigated. Three area under light, medium and high grazing intensities in the Inchehbrun salt lands of Golestan province were selected. Soil and plant samples were taken in a systematic-random method. Three 100 meters length parallel transects were installed on the side which random points were selected as sampling points. Total shoot and roots biomass of selected plants were collected and then the amount of carbon stored in biomass was determined in the laboratory. Soil samples were taken at two depths, 0-20 and 20-40 cm. The amount of soil carbons later was measured in the laboratory. The results of statistical analysis showed a significant difference in the rate of carbon sequestration in plant biomass and soil foe all the three regions. The highest amount of precipitated carbon was seen in the soil. To evaluate the ecosystem service value, the method of avoided damage costs was used. The results showed that the economic value of light, medium and severe grazing areas in terms of carbon sequestration is 13.09, 10.67, 6.50 million Rials per hectare, respectively, and the highest economic value is related to light grazing sites, while the lowest belonged to the severe grazing sites. As the high level of carbon storage is in the soil it has more economic value, so the soil should be protected against erosion to maintaining the economic value of its sequestrated carbons.

  Keywords: Economic value, salinity, carbon sequestration, cost of damage avoided
 • Ali Bazdar, Pajman Tahmasbi*, AliAsghar Naghipoor, Asghar Shahrokhi, Zahra Heydari Pages 282-296

  Seed dispersal by large herbivores (Endozoochory) provides a possible aid for ecological restoration of plant communities. In order to investigate the potential of Endozoochory in domestic (Ovis aries and Capra aegagrus hircus) and wild (Ovis orientalis and Capra aegagrus) herbivores under different managements tacktic, eight sites in Tang e Sayad region of Chaharmahal va Bakhtiari Province were selected (National Park, Protected area and Free grazing). From July to October 2016, dung samples of wild and domesticate herbivores were collected in four stages. Dung samples were stored for 72 hours at 4 °C, and then 250 gr of them were kept on the surface of the each trays in the greenhouse until full germination of the seeds. The results showed that 1732 seeds identified in 54 cultivated trays belonged to 28 species. In August and September, the highest and lowest number of seeds were observed in dung. Transferred species in National Park with 26 species were more than other regions. Wild goats (39.6) compared to wild sheeps (36.9) and domestic (20.1) transferred more seeds. DCA indicated dissimilarity behavior among herbivores, differences in species composition of seeds identified in dung samples of each herbivore and seed composition transferred between management zones. If the management of protected areas is aimed at development of plant communities and the dynamics of rangeland ecosystems, the transfer of plant seeds by domestic and wild livestock should be considered as an important factor in the plant distribution.

  Keywords: Seed dispersal, Restoration, Grazing, Charmahal va Bakhtiari province
 • Maryam Jebeli*, Aliashraf Jafari, Hamidreza Feyzi Pages 297-308

  Secale montanum Guss. is a perennial grass species grown in steep slopes of high altitude of Iranian rangelands. This species is naturally reproduces by seeds. Due to over-grazing of the plant, especially before maturity and production of seed in one hand and habitat destruction, land use change, species decline and climate change puts this species at risk. Therefore, long-term storage of its seeds makes future seeding of degraded rangelands possible. To evaluate the possibility of long-term preservation of Secale montanum Guss. seeds in cryogenic conditions (-196°C) seeds of the species were collected from the natural habitats. Three pre-cryopreservation treatments including PVS2, Desiccation, 30% Glycerol and Control were applied on the seeds. The treated seeds were incubated in LN (-196°C) for periods of 1 week, 1 month and 1 year. Subsequently, the cryopreserved seeds were removed from the liquid nitrogen and, seed germination seed establishment and some other traits were evaluated under laboratory, greenhouse and natural habitat conditions. The results showed that seeds of the Secale montanum are able to tolerate cryogenic conditions. Among the pre-cryopreservation treatments, Desiccation showed the best effects with average germination rate of 88% for 1 year storage in cryogenic condition. Although seed establishment percentages of the control and cryogenic seeds under field and greenhouse conditions were not high, but the results indicated that cryogenic seeds of the various pre-cryopreservation treatments were able to establish and grow well under field and greenhouse conditions.

  Keywords: Seed, Secale montanum Guss., Cryopreservation, Desiccation
 • Sedigheh Raeisi, Alireza Khavaninzadeh*, Mostafa Shirmardi, Mojtaba Vhidi Pages 309-320

  The bitter and sweet species, scientifically known as Ferula assa- foetida L. and Ferula alliacea Boiss respectively are perennial herbs from Umbelliferae with considerable economic value. This study evaluates habitat characteristics and factors affecting on habitats of the species in terms of their vegetation density in Kerman province of Zarand city. Habitat characteristics including geographical location, soil physical and chemical properties, annual and seasonal climatic parameters and some anthropogenic factors of the two habitats were analyzed using independent t-test. Comparison of the average annual rainfall in the Reyhanshahr habitat indicates an increase of more than 48 percent equivalent to 118 mm compared to the Syriz habitat. Also, frost days as an effective factor in germination of the species in Reyhanshahr is equal to 81 days per a year and 47% more than in Syriz habitat. The results of seasonal climatic analysis of 17-years showed that precipitation, relative humidity and frost days are significantly different between two habitats mainly in autumn and winter, namely 34%, 11% and 55% are higher in Syriz habitat respectively. Clay, Calcium, Potassium, Calcium carbonate equivalent and Sodium uptake were significantly higher in Syriz than Reihanshar. Number of mines in Rayhanshahr is 4 and 1 in Syriz. Stocking rate is twice as the allowed animal unit in Syriz. In general, the results indicate that climate and edaphic factors have significant impact on decreasing density of Ferula alliacea Boiss in study area.

  Keywords: Ferula spp, Climate, soil, rangeland, Zarand of Kerman province, Ferula alliacea Boiss, Ferula assa- foetida L
 • Sahar Ghorbanpoor, Ghasemali Dianati*, Mohammadali Alizadeh Pages 321-331

  low temperature is one of the limiting factors for survival and growth of many species and plays a major role on their habitats. In the present study, the effects of cold on morphological and physiological characteristics of Festuca arundinaceae and Dactylis glomerata were investigated through a factorial design. At the first step seeds were prepared and cultivated in a pot to reach at an acceptable growth in a greenhouse. 10 replicates of each species were exposed to cold at 4 ° C for two weeks. And 10 replicates were placed in non-stress conditions (control). Every two weeks, the greenhouse seedlings were returned to the normal conditions of the greenhouse to continue the research process. The results showed that cold treatment reduced the air and undergrowth biomass of both species. Cold treatment has been responsible for the loss of photosynthetic system and stomatal conductance and leaf temperature in studied species. The rate of photosynthesis in F. arundinaceae in the control was 0.10 mol / m-2 / sec-1 greater than cold treatment with 0.080 mol / m-2 / sec-1. In D.glomerata, the photosynthesis rate in the control was 0.078 moles / m-2 / sec-1 more than cold treatment with 0.045 moles / m-2 / s-1 seconds. The amount of chlorophyll a, b, total in cold treatment decreased and electrolyte leakage in both species increased under cold treatment. Considering the important role of these two species in rangeland regeneration and improvement, knowledge of the effect of cold on their physiology and morphology characteristics can be useful in determining the readiness of rangeland and the capacity of rangeland and grazing livestock for proper range management in the country.

  Keywords: Cold treatment, chlorophyll, photosynthesis, physiology, morphology
 • Seyedeh Fatemeh Mirmohammadi Shaktaee*, Mohammad Mahdavi, MohamadHasan Joori Pages 332-343

  The aim of this study was to investigate the role of environmental factors, altitude and soil, on the quantitaty and quality of essential oils of aerial parts of Hymenocrater elegans species at the full flowering stage. Plants were selected from three heights of its natural habitat located in Baladeh Noor region (Mazandaran province). The plant aerial parts were collected at the flowering stage and dried at room temperature; essential oils were extracted by hydro-distillation method using Clevenger-type apparatus. The composition of the essential oil was determined by combined GC/MS and GC. Soil properties and its relationship with the quantity and quality of the species, samples were taken in three plots put alongside of three transects on selected elevations. Samples were taken from a depth of 0-30 cm and the parameters of organic carbon, nitrogen, phosphorus, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu were measured. Based on the results, 43 compounds were identified in the essential oil of Hymenocrater elegans at three Baladeh altitudes. The most compounds at altitudes of 1000-800 m with silty soil texture were Labda, Methanonaphthalene, Butenamide and Tetramethyl tricycle. For altitudes of 1700-1500 m, with silty soil texture were Heptadecanamine, Acetaldehyde Ethanal, Ethylamine, Isopropylidene-3-methyle 2000-200 m. Heights of 2000-2200 m with silty-loamy soil texture were Pyridinepropanoic acid, alpha, Ethylene oxide, Oxirane Epoxyethane, Cyclopropane, 1-bromo. The relation between the altitude above the sea level and essential oil components significantly found negative. This means the higher the altitude, the lower essential oils percentage.

  Keywords: Hymenocrater elegans, essential, ingredients, altitude, Soil, Baladeh Noor
 • Nematolah Kohestani, Shafagh Rastgar*, Ghodratolah Heydari, Shaban Shetabi Jooybari, Hamid Amirnejad Pages 344-356

  Carbon sequestration was monitored and predicted in rangeland ecosystems of Noorrud watershed. For this purpose, the land cover status of the years 1988, 1998, 2008 and 2018 were investigated on the basis of Landsat satellite images. Rangelands were segmented on the basisi of distinguished vegetation cover. Field sampling method was used for rangelands. For other land uses however, the default data of the International Climate Change Committee (IPCC) were used. Sampling points were marked on the maps and by designing a systematic-random sampling system, three 100m long transects were established on each already marked sampling area. Ten plots were put alongside of the each transect. In each plot, the percentage of vegetation cover and its biomass was estimated. To measure soil carbon at each sampling points, a soil profile was dug and soil samples were taken from a depth of 0 to 30 cm. samples dried in the open air and transported to the laboratory to determine carbon sequestration by walk-block method. By using the IDRISI Terrset software carbon sequestration measured based on ton per hectar and their distribution were mapped for each year. The results showed in the best rangelands S1 the land have decreased by 10374 hectares and in the poor ragelands S3 it have declined by 3.10253 hectares. On the otherside the lands classified as medium (S2) had an increasing trend (10758 hectares). Also, the amount of carbon in good, medium and poor rangelands is 111.45, 81.63 and 50.39 tons per hectare, respectively. The results also showed that carbon sequestration has been decreasing in the course of the study. So that its amount decreased from 9905729 tons in the whole area in 1988 to 8860803 tons in 2018. Meanwhile, the highest rate of decrease was related to the period 2008 to 2018 (562125 tons).

  Keywords: Carbon sequestration, Rangelands, Nour-roud Watershed, IPCC