فهرست مطالب

مدیریت بحران - سال نهم شماره 2 (پیاپی 18، پاییز و زمستان 1399)
 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 18، پاییز و زمستان 1399)
 • ویژه نامه پدافند غیرعامل، پاییز و زمستان 1399
 • تاریخ انتشار: 1400/02/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ابوطالب شفقت*، امین پاشایی هولاسو صفحات 5-19

  امروزه هر کشوری تلاش می کند اقداماتی را در راستای حداکثرسازی توان و اقتدار ملی برای استقرار امنیت و حداکثرسازی توان دفاعی خود انجام دهد، جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و تلاش می کند قابلیت های ملی، قدرت ملی و اقتدار دفاعی خود را افزایش دهد تا موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی شود. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل بهینه سازی اقتدار دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد پدافند غیرعامل به رشته تحریر درآمده است. برای استخراج مولفه های اولیه از دو روش مطالعه کتابخانه ای گسترده و روش دلفی با استفاده از 14 نفر از خبرگان دانشگاهی و طراحان راهبردی استفاده شد که انتخاب خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام پذیرفت. ضریب هماهنگی کندال 86/0 به دست آمد که نشان دهنده اتفاق نظر بسیارقوی بین نشست خبرگان است. برای ارزیابی مولفه ها از نرم افزار لیزرل استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش 38 مولفه به عنوان عوامل موثر بر بهینه سازی اقتدار دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد پدافند غیرعامل شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: اقتدار دفاعی امنیتی، پدافند غیرعامل، نظام جمهوری اسلامی ایران، روش دلفی
 • حسن پیری*، غلامرضا جلالی فراهانی، محمدعلی نکوئی صفحات 21-34

  از آنجا که شبکه توزیع آب به عنوان آخرین حلقه از چرخه آب رسانی شهری ارتباط مستقیمی با مشترکان دارد، از این رو پس از وقوع بحران تغییرات ایجادشده در کمیت و کیفیت آب شرب ممکن است پیامدهای ناخوشایندی به دنبال داشته باشد. یکی از مهمترین اقدامات مورد نیاز برای کاهش پیامدهای منفی ناشی از وقوع تهدیدهای انسان ساخت یا رخدادهای طبیعی و حوادث ذاتی در شبکه های آب رسانی شهری، داشتن طرحی متناسب با اصول و مبانی پدافند غیرعامل است. پژوهش حاضر برای ارایه الگوی طراحی شبکه آب شهری انجام شده تا پایداری لازم را در برابر بحران های احتمالی ایجاد کند. در همین راستا ابتدا 4 مدل (سریالی، شاخه ای، حلقوی و مرکب) موجود برای طراحی شبکه آب تشریح شده و با شناخت 11 مدل شهرسازی و تطبیق آنها با مدل های شبکه آب در نهایت 6 مدل (شعاعی، حلقوی، تارعنکبوتی، شطرنجی، اقماری و کهکشانی) برای طراحی شبکه آب مطلوب ارزیابی شدند. با درنظرگرفتن 7 اصل پدافند غیرعامل (کوچک سازی، شبکه سازی، مستحکم سازی، ذخیره سازی، موازی سازی، پراکنده سازی و جایگزین سازی) مدل های شهری منتخب برای طراحی شبکه آب حول 4 محور اصلی (کاهش احتمال وقوع تهدیدها، کاهش آسیب پذیری، سرعت بازگردانی به شرایط عادی و مدیریت آسان تر در شرایط اضطراری) که مجموعا 168 حالت مختلف را شامل می شوند، ارزیابی شدند. با توجه به نتایج حاصل شده، چارچوب نظری الگو تدوین و 6 محور اصلی آن تعیین شد. در ادامه با شناسایی 34 مشخصه برای الگوی پیشنهادی 14 مورد از نوآوری های الگو معرفی شدند و در نهایت با ترسیم سیمای عمومی مورد نظر الگوی طراحی شبکه آب رسانی شهری برای تامین پایدار آب در برابر تهدیدها با رویکرد محله محوری ارایه شد.

  کلیدواژگان: شبکه آب رسانی، تامین پایدار آب، تهدیدها، محله محوری
 • پیمان مهرنژاد*، محمد خورسندی صفحات 35-46

  یکی از مهمترین مسایل شهرهای کشور پدافند غیرعامل و تاب آوری شهرها در مقابل بحران های انسان ساخت نظیر جنگ و آشوب است. شبکه معابر به عنوان شریان های حیاتی شهر نقش پررنگی در کاهش آسیب پذیری و تسهیل اقدامات حین و پس از بحران ناشی از اقدامات عناصر بیگانه در شهر نظیر دسترسی مناسب به بافت های مسکونی، تخلیه اضطراری محلات، دسترسی به مراکز امدادی و حیاتی مدیریت بحران و همچنین دسترسی به مراکز نظامی و انتظامی ایفا می کند. از این رو طراحی شبکه ایمن شهری شامل مجموعه ای از معابر به هم پیوسته که از میزان آسیب پذیری پایین برخوردار باشند و در عین حال ارتباط بین بلوک های مسکونی، مراکز نظامی و امداد و نجات و مبادی ورودی و خروجی مناطق شهری را به بهترین شکل و بدون وقفه ایجاد کنند، ضروری به نظر می رسد. شبکه معابر یادشده توان پاسخگویی خود را پس از بحران به خوبی حفظ خواهد کرد و انجام اقدامات نظامی و امدادی مقتضی به واسطه آن مختل نخواهد شد که در نتیجه میزان آمادگی شهر در برابر حملات و آشو ب ها افزایش خواهد یافت. این پژوهش با هدف تعریف شبکه ایمن معابر شهری، توصیف ویژگی ها و روش طراحی آن در بافت های شهری و همچنین عملیاتی کردن آن در منطقه 12 شهر تهران به عنوان نمونه انجام شد. برای طراحی شبکه ایمن منطقه 12 ابتدا معابر وضع موجود بر اساس 9 شاخص شامل دسترسی به مراکز نظامی و انتظامی، محصوریت، دسترسی به مراکز امدادی، دسترسی به فضاهای سبز و باز، عرض معابر، وضعیت ترافیکی معابر، ارتفاع طبقاتی ابنیه جداره معابر، کیفیت ابنیه جداره و نوع کاربری های جداره با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی معکوس (IHWP)  و تکنیک های نرم افزار GIS از منظر آسیب پذیری در برابر بحران تحلیل شدند. در مرحله بعد معابر با آسیب پذیری پایین و دسترسی مناسب به مراکز حیاتی مدیریت بحران به عنوان شاکله اصلی شبکه ایمن انتخاب شدند و با اتخاذ برخی اقدامات ساختار شبکه ای و به هم پیوسته آن هم مهیا شد. در پایان با هدف حفظ ایمنی و تاب آوری این شبکه در بلندمدت برخی ضوابط تدوین شد که صرفا در معابر شبکه ایمن لازم الاجرا هستند.

  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، تاب آوری شهر، ارائه الگو، شبکه ایمن معابر، منطقه 12 تهران
 • محمد اسکندری، محمدرضا فلاح قنبری* صفحات 47-55

  لوله های مدفون از مهمترین اجزای شریان های حیاتی هستند که برای توزیع آب، گاز، نفت و غیره مورد استفاده قرار می گیرند. تجارب حاصل از جنگ های گذشته موید این نظر است که کشور مهاجم توجه خود را صرف بمباران و انهدام مراکز حیاتی و حساس می کنند. لوله های انتقال گاز به عنوان یکی از شریان های مهم انتقال در زمان جنگ در صورت آسیب می تواند خسارات جانی مالی و محیط زیست زیادی وارد کند. در این مقاله روش مقاوم سازی لوله با کامپوزیت FRP مورد بررسی قرار گفت. برای این منظور ضمن تهیه مدل سه بعدی از سیستم خاک-لوله-کامپوزیت نسبت به مطالعه اثر عوامل موثر بر رفتار لوله شامل نوع جنس کامپوزیت، ضخامت کامپوزیت بر ظرفیت تغییر شکل لوله مطابق با آیین نامه ALA بررسی شد. خاک با استفاده از المان های سه بعدی Solid و CFRP و لوله با المان Shell مدل شده و از اثر جدا شدگی لوله و CFRP صرف نظر شود. برای مطالعات پارامتریک، تحلیل ها با استفاده از روش المان محدود و با استفاده از نرم افزار ABAQUS 6.10.1 انجام گرفت. مطالعات برای قطرهای 4، 12 اینچ با عمق دفن یک متر، میزان خرج انفجار 15، 30، 45کیلوگرم، کامپوزیت کربن و شیشه، زاویه پیچش 0، 30، 60، 90 درجه کامپوزیت به دور لوله، ضخامت کامپوزیت 2، 4، 6 و 8 میلیمتر انجام شد. نتایج نشان می دهد استفاده از کامپوزیت کربن با ضخامت و زاویه پیچش مطلوب تاثیر مناسبی را به منظور مقاوم سازی لوله در برابر تهدیدها دارد.

  کلیدواژگان: خطوط لوله مدفون، پدافند غیر عامل، سیستم خاک-لوله-کامپوزیت، انفجار TNT، مقاوم سازی با کامپوزیت
 • آرش قویدل دارستانی، ناصر شمس کیا* صفحات 57-66
  امروزه بیش از60 درصد از منابع انرژی در دنیا را نفت و گاز تشکیل می دهد. حمل ونقل نفت خام، گاز و محصولات آن به روش های مختلفی انجام می شود که از این میان بیشترین سهم انتقال بر عهده لوله های انتقال است. پروژه های خط انتقال گاز همواره از جمله پروژه هایی با خطرپذیری زیاد از لحاظ زیست محیطی بوده است؛ بنابراین بررسی و کاهش ریسک های پروژه امری حیاتی و لازم برای تیم اجرایی است. هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی ریسک های زیست محیطی پروژه خط انتقال گاز در استان گیلان است. بدین منظور ابتدا پروژه به فعالیت های مختلف برای کوچک کردن مسئله تقسیم شد و به روش دلفی ریسک های پروژه شناسایی و سپس با استفاده از روش FMEA ریسک های پروژه از نظر خطرپذیری رتبه بندی شد. همچنین به منظور پایش روش FMEA از روش AHP استفاده شد. این پروژه به 15 فعالیت شامل 29 ریسک تقسیم بندی شده است. بررسی نتایج و تجزیه و تحلیل این دو روش نشان داده که ریسک های مربوط به فعالیت حفاری و لوله گذاری، تخریب زمین های کشاورزی و بستر رودخانه ها، آلودگی صوتی، آلایندگی ناشی از تردد وسایل نقلیه سنگین و همچنین فعالیت تقلیل فشار در ایستگاه در اولویت ریسک های پروژه قرار دارند. نتایج مقادیر RPN به دست آمده از ریسک ها نشان می دهد که 28 درصد از ریسک ها دارای RPN بیشتر از میانگین بوده که در محدوده خطر قرار دارند. در انتها به منظور کاهش خطر ریسک های زیست محیطی پروژه روش هایی برای کنترل فعالیت های پرخطر شناسایی شده ارایه شد. همچنین نتایج بیانگر آن است که اجرای این روش ها می تواند تا 90 درصد خطر زیست محیطی مربوط به ریسک های پرخطر را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، خط انتقال گاز، تحلیل حالات خرابی و شکست، حفاظت از زیرساخت، AHP
 • ژیلا حسینی نژاد*، مهدی نوری، اکرم برزگر بفرویی، حانیه نورالهی، امیر بهنام بقائی فر صفحات 67-84

  وضعیت وخیم شهروندان موصل که در پی اشغال و ویرانی این شهر از سوی داعش مجبور به ترک موطن شده اند و حال پس از آزادی این شهر خواستار بازگشت و بازسازی خانه ها و دیارشان هستند، دلیل انجام طراحی یک مجموعه اسکان موقت (اردوگاه) برای بی خانمان شدگان این شهر شد. مکان جانمایی این طرح در کرانه های رود دجله قرار دارد. با وجود اینکه این طرح یک پروژه معماری با قرابت به مباحث شهرسازی و بازسازی پس از سانحه است و موضوعاتی مانند تبیین روش شناسی تحقیق آن گونه که در طرح های پژوهشی مرسوم است، در آن نمی گنجد، اما کوشش شده تا با مبنا قرار دادن روش کاربرمحور دو موضوع «زمینه استفاده از این طرح» و همچنین «نیازهای کاربران» در این طرح استفاده شود. به این ترتیب که با مرور ادبیات مرتبط با اسکان اضطراری و موقت و تجارب اسکان پس از سوانح، عمده الزامات و نیازهای کاربران تشخیص داده شد. بر این اساس عوامل مرتبط با زمینه طراحی مانند رعایت فواصل و الزامات در محل استقرار طرح و ویژگی های شهرسازی و معماری ریشه دار در فرهنگ و اقلیم شهر موصل و همین طور تجهیزات موردنیاز برای برپایی این مجموعه اسکان موقت به علاوه سرانه های فضا برای افراد استخراج شد. به منظور ارایه بهتر خدمات اردوگاه در دو عرصه مجزا طراحی شد. عرصه اول که «کمک های اولیه بشردوستانه» نامیده می شود، وظیفه پذیرش، مراقبت، واکسیناسیون، شناسایی، یافتن افراد خانواده، اقوام و خویشان را در محیطی جمعی دارد. عرصه دوم طرح که «منطقه بازگشت به شهر» نامیده می شود، بنا دارد تا پناهجویان را تا زمان آمادگی شرایط شهر و منازل در واحدهای مستقل اسکان دهد.

  کلیدواژگان: اسکان موقت، اردوگاه، بی خانمان شدگان، پناهجو، جنگ، شهر موصل، داعش
 • علی قنبری نسب، حامد قلعه اصل*، حامد نوری، جهان آقا غنی زاده، فیروز رنجبر صفحات 85-98

  همزمان با رشد و گسترش شهر و شهرنشینی، شهرها با ابعاد تازه ای از تهدیدات و با حجم بالایی از صدمات و آسیب های ناشی از آن به علت تمرکز جمعیت و ثروت در خود مواجه می شوند. بر این اساس ارزیابی آسیب پذیری شهرها در مقابل مخاطرات محیطی و تدوین راهکارهای مناسب برای کاهش خسارات امری اجتناب ناپذیر است. شهر اردبیل به واسطه موقعیت راهبردی و مرزی خود در شمال غرب کشور ایران، همواره یکی از نقاط در معرض تهدید توسط دشمن محسوب می شود. در این میان بافت های فرسوده به سبب مشکلات و نارسایی های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی آسیب پذیری به مراتب بیشتری نسبت به سایر نقاط شهری دارند. بدین ترتیب هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت فرسوده شهر اردبیل از منظر پدافند غیرعامل است. این پژوهش بر اساس روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و بر حسب هدف کاربردی است و همچنین روش جمع آوری داده ها و اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. در این پژوهش ابتدا با توجه به شرایط ویژه بافت فرسوده شهر اردبیل و همچنین بررسی مطالعات تحقیقات پیشین 10 شاخص به منظور ارزیابی میزان آسیب پذیری تعریف شد؛ سپس متناظر با هر یک از شاخص ها زیر شاخص هایی در نظر گرفته شده است. در مرحله بعد با استفاده از نظرات کارشناسان هر کدام از معیارها و شاخص ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و در محیط نرم افزار Expert Choice وزن دهی و اولویت بندی می شوند و در انتها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) نقشه های آسیب پذیری بافت فرسوده شهر اردبیل تهیه می شود. نتایج کلی تحقیق حاکی از آن است که 47.83 درصد از قطعات واقع در محدوده بافت فرسوده دارای آسیب پذیری زیاد، 33.71 درصد آسیب پذیری متوسط و 18.46 درصد هم از آسیب پذیری کمی برخوردارند.

  کلیدواژگان: آسیب پذیری، پدافند غیرعامل، بافت فرسوده، شهر اردبیل، روش تحلیل سلسله مراتبی
 • بهنام صالحی*، محمدعلی نکوئی، علیرضا آزموده اردلان، علیرضا انصاری فرد صفحات 99-111

  هدف این پژوهش ارایه الگوی جامع تاب آوری در صنعت ساختمان است. داده های اولیه در قالب پرسشنامه پس از جمع آوری گروه بندی، تجزیه و تحلیل و حذف شاخص های مازاد از 64 شاخص اولیه از طریق مدل آماری تحلیل عاملی بر اساس آنالیز مولفه اصلی (PCA) استخراج شد. مولفه های استخراج شده در قالب 6 فاز و 46 زیرمعیار قرار گرفته اند. با توجه به بررسی مطالعات انجام شده در سازه های نوساز در تمای فازهای صنعت ساخت وساز به جز در حوزه فاز عملیاتی (بخش اجرا) مدل سازی اطلاعات ساختمان فرآیندی مناسب جهت بهبود و تسهیل در عملکرد است. در مورد سازه های موجود فاز مدیریت ساخت، بخش سازه، فاز مدیریت ساخت، بخش معماری، فاز تعمیر و نگهداری و فاز مدیریت پایان عمر پروژه مدل سازی اطلاعات ساختمان عملکردی خوب داشته و در سایر فازهای سازه های موجود نقش BIM  کم رنگ تر بوده است.

  کلیدواژگان: تاب آوری، مدل سازی اطلاعات ساختمان، صنعت ساختمان، فاکتور کلیدی موفقیت
|
 • Abotaleb Shafaghat *, Amin PASHAEI HOULASI Pages 5-19

  Today, every country is trying to take measures to maximize national power and authority to establish security andmaximize its defense capabilities. The Islamic Republic of Iran is no exception to this rule and is trying to increaseits national capabilities, national power and defense authority in space. It will increase deterrence, reduce vulnerability,continue necessary activities, promote national sustainability, and facilitate crisis management in the face of militarythreats and actions. For this purpose, the present study has been written with the aim of presenting the model of optimizingthe security defense authority of the Islamic Republic of Iran with a passive defense approach. To extract theinitial components, two methods were used to study the extensive libraries and the Delphi technique using 14 academicexperts and strategic designers, and the selection of experts was done by sampling snowballs. Kendall’s coordinationcoefficient was 0.86, indicating a very strong view of the meeting between experts. The LISREL software was used toevaluate the components. Based on the results of the research, 38 components were identified as factors affecting theoptimization of the security defense authority of the Islamic Republic of Iran with a passive defense approach.

  Keywords: Security Defense Authority, Passive defense, Islamic Republic of Iran, Delphi method
 • Hassan Piri *, Ghlamreza Jalali Farahani, Mohammad Ali Nekooie Pages 21-34

  As the water distribution network as a last resort in the urban water cycle is directly related to the subscribers,the changes in the quality and quantity of drinking water may have adverse human, socio-economicand physical consequences in the shortest time after the crisis. One of the most important measures to reduce thenegative consequences of the occurrence of human-made threats, natural events and inherent accidents in urbanwater networks is to have a plan that is in accordance with the principles of non-operational defense. In this regard,the present study was designed to provide urban water network design model in order to provide sustainabilityagainst potential crises. In this paper, four models (serial, branch, ring and composite) are presented for networkdesign. By identifying 11 models of urbanization and their adaptation to water network models, six models(radial, circular, spider, network, satellite, and galactic) To design the optimal water network. Considering seveninertial defenses (diminishing, networking, consolidating, storing, balancing, dispersing and replacing), selectedurban models are designed to design a water grid around the four main axes (reducing the probability of occurrenceof threats, decreasing the vulnerability, reducing the speed to Normal conditions and ease of managementof emergencies (which include a total of 168 different modes) were evaluated. According to the results, the theoreticalframework of the model was formulated and its main axes were determined. In the following, identifying34 characteristics for the proposed model, 14 patterns of innovation were introduced, in the end, by designing thepublic view, the urban water network design pattern was developed to provide sustainable water supply againstthreats and with a neighborhood-oriented approach.

  Keywords: W ater Supply Network, Sustainable Water Supply, Threats, Axis Neighborhood
 • Payman Mehrnezhad *, Mohammad Khoorsandi Pages 35-46

  One of the most important issues in the cities is the crisis management and resilience of the cities against theHuman-made crises such as war and terror. Transportation network as the vital artery of the city plays a vibrantrole in reducing vulnerability and facilitating crisis management in the city, such as proper access to residential tissues,emergency evacuation of neighborhoods, access to vital emergency relief centers and military centers. Hence, It seemsnecessary for cities to design a secure urban network includes a set of interconnected passages that have low vulnerabilityto crisis, while also linking residential blocks, relief and rescue centers, military and Law Enforcement Centersand the bases of the entrance and exit of urban areas uninterrupted. The above mentioned network will maintain itsaccountability after the crisis, and relief and military efforts will not be disrupted by this, As a result, city preparednessfor attacks and riots will increase. This research was conducted with the aim of defining the Secure network ofurban roads and describing its features and methods of designing it in urban textures as well as operating it in the District12 of Tehran. To design the safe network of the District 12, firstly, the existing status passages based on 9 indicators includingconfinement, access to relief centers, access to green spaces and open spaces, access to military and law enforcementcenter, passage widths, traffic conditions, Class height, building quality, and types of landuse by IHWP method and GISsoftware techniques were analyzed from the perspective of crisis vulnerability. In the next step, passages with low vulnerabilityand appropriate access to critical crisis management menus were selected as the main constituents of the securenetwork and by doing some actions, the network structure and its interconnection were also provided. In the end, with theaim of maintaining the safety and resilience of the network in the long run, some rules were developed that would only beenforceable on safe network passages.

  Keywords: Passive defense, City Resilience, Pattern presentation, Secure network of urban road, District 12 of Tehran
 • Mohammad Eskandari, Mohammad Reza Fallah Ghanbari * Pages 47-55

  Buried pipes are the most important components of vital arteries used to distribute water, gas, oil, etc. Theexperiences of past wars support the view that the invading country is devoting its attention to the bombingand destruction of vital centers. Gas transmission pipelines as one of the most important transmission arteriesduring wartime in the event of damage can cause serious financial and environmental damage. In this paper, themethod of reinforcing the pipe with FRP composite has been investigated. For this purpose, while preparing athree-dimensional model of soil-pipe-composite system, to study the effect of factors affecting tube behaviorincluding composite material, composite thickness on tube deformation capacity according to the ALA regulationwas investigated. The soil is modeled using Solid and CFRP 3D elements and a Shell element pipe and is excludedfrom the pipe separation and CFRP. For parametric studies, analyzes were performed using finite elementmethod using ABAQUS 6.10.1 software. Studies for 4, 12 inches with a depth of 1 m, the cost of explosion 15, 30,45 kg, carbon composite and glass, angle of twisting 0, 30, 60, 90 degrees composite around the tube, compositethickness 2, 4, 6 and 8 Mm was done. The results show that the use of carbon composite with the desired thicknessand angle of twisting has a good effect in order to reinforce the pipe against the threats.

  Keywords: Buried pipelines, Passive defense, composite- soil-pipe system, TNT explosion, strengthening pipeline
 • Arash Ghavidel, Nasser Shamskia * Pages 57-66
  Today, more than 60% of the world’s energy resources are oil and gas. Transportation of crude oil, gas andits products is done in different ways, of which the largest share of transmission is borne by transmissionpipes. Gas transmission projects have always been one of the most environmentally hazardous projects,which necessitates project risk assessment and mitigation as one of the important requirements of the projectteam. In this study, the environmental risks of the gas transmission project in Guilan province have beenstudied. By dividing the project into different activities, it tries to minimize the problem and also identifiesthe project risks through the Delphi method, and then the project risks were assessed and ranked in terms ofrisk using FMEA method. AHP method has also been used to monitor FMEA. The project is divided into 15activities involving 29 risks. Analysis and the results of these two methods have shown that the risks related todrilling and piping activities, destruction of agricultural lands and riverbeds, noise pollution, pollution causedby heavy vehicle traffic, as well as pressure reduction activities at the station are among the priority risks ofthe project. The results of the RPN values obtained from the risks show that 28% of the risks have higher thanaverage RPNs which are within the risk range. Finally, methods for identifying and controlling of the high riskactivities have been presented to reduce the environmental risk of the project. The results also indicate that implementationof these methods can reduce up to 90% of the environmental risks associated with the high risks.
  Keywords: Risk Assessment, Gas Transmission Line, FMEA, Infrastructure Protection, AHP
 • Zhila Hosseininezhad *, Mahdi Novri, Akram Barzegar, Hanieh Nourollahi, Amir Behnam Baghae Far Pages 67-84

  The main reason for designing a temporary residence complex is the lack of a proper place for temporary settlingof Mosul refugees. The poor condition of Mosulians, who were forced to leave their homeland after their city wasoccupied and destructed by ISIL, and their willingness to return and rebuild their houses, motivated this study tobegin. The location of this complex is next to banks of the Tigris River. Since this study might be considered as anarchitectural design project close to urban planning and post disaster reconstruction subjects, explaining researchmethodology is not a main concern as it is common in researching projects, but an attempt has been made to use“User Centered Design” method (UCD) on two issues; the “context of using this plan” as well as “user needs”.According to this, some factors related to locating the site such as buffer distances, necessary requirements andfeatures of urban texture and indigenous architecture, equipments needed to set up this temporary settlement aswell as standard minimum spaces for necessary uses were clarified as the context requirements of this plan, whilereviewing the literature related to emergency and temporary settlements and previous disaster experiences of camp < br />accommodation lead to the main requirements and needs of users. This infrastructure will have two different areas:the first, named “Urgent Humanitarian Aid”, is thought for receiving and caring the newly arrived returnees, andthe second one called “City Reintegration Zone”, aims to reintegrate refugees into society after years of uprootingand will seek to secure a future for families, once they meet their most urgent basic needs in the first area.

  Keywords: Temporary Settlement, Temporary Shelter, camps, Refugees, asylum seekers, war, Mosul city, ISIL
 • Ali Ghanbari Nasabb, Hamed Ghale As, *, Hamed Nouri, Jahan Agha Ghanizade, Firoz Ranjbar Pages 85-98

  As the city grows and expands and urbanization, cities are facing new dimensions of threats and a high volume of damagedue to the concentration of population and wealth. Therefore, the vulnerability assessment of cities to environmentalhazards and developing appropriate strategies to reduce losses is inevitable. The city of Ardebil, due to its strategicand border position in the northwest of Iran, has always been considered as one of the areas threatened by the enemy. But itis more vulnerable to other urban points due to problems and failures of physical, social and economic problems. Thus, themain purpose of the present study is to assess the vulnerability of the decayed urban fabric of the city of Ardabil from thepoint of passive defense. This study is applied and the general approach is descriptive-analytical and data and informationis mainly collected through field methods (interview and observation). In the present study, based on the specific conditionsof the decayed urban fabric of Ardebil city, as well as previous research studies, 10 indexes have been defined to assessthe vulnerability, and sub-indexes have been considered for each index. In the next step, using the expert’s opinions, eachcriterion and indicators are weighted and prioritized using AHP method in Expert Choice software and finally using GISmaps the vulnerability maps of the decayed urban fabric of the city of Ardabil is provided. The results shows that %47.83 ofthe fragments located in the decayed urban fabric area had a high vulnerability, %33.71 moderate vulnerability and %18.46had low vulnerability.

  Keywords: Vulnerability, Passive defense, Decayed Urban Fabric, City of Ardabil, AHP
 • Behnam Salehi *, Mohammad Ali Nekooie, Alireza Ardalan, Alireza Ansarifard Pages 99-111

  In this research, field studies have been used in the field of statistical modeling and building information modeling. Grouping, the study of surplus indicators from 64 primary indicators was performed through a factor analysis model based on the principal component analysis (PCA). The extracted components were grouped in the form of 6 phases and 46 sub-criteria. Then using the Delphi model, the resilience capacity of each resilience index of the construction industry was investigated. The results showed that in all six phases defined in the comprehensive resilience model, the absorption capacity has a high participation rate. On the other hand, the matching capacity in the end-of-life management phase, the maintenance phase, the operational phase in the time and phase of the initial studies, and the In particular, the restoration capacity according to the results in all phases, except for the phase of the initial studies, shows an acceptable percentage of participation. In the sequel, one of the most important goals of the research, namely the operation of the resilience indicators or the key factors of success, is to be prioritized. One The most powerful key factors of success in resilience, information modeling Building (BIM) was investigated. According to the study of studies in new structures, the construction of the phase of the phase, except for the operational phase (operation section), due to the type of indicators in this phase, BIM is a suitable process for improving performance. Regarding existing structures, the management phase of the construction, the structural part, the construction phase, the architectural part, the maintenance phase, and the management phase of the end of the project life are good, and in the remaining phase of the existing structures, the role of the BIM is dimmer.

  Keywords: resilience, BIM, Building industry, PCA