فهرست مطالب

پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
سال نهم شماره 18 (بهار و تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/07/06
 • تعداد عناوین: 15
|
 • پریسا قربان نژاد* صفحات 11-32

  آذربایجان علی رغم آنکه به لحاظ سیاسی در قرن چهارم هجری اوضاع ناآرامی را سپری می کرد، اما به سبب غنای منابع طبیعی و انسانی، موقعیت استراتژیک، آبادانی شهرها، راه ها و روستاها از رونق اقتصادی برخوردار بود.این پژوهش بر آن است که با تکیه بر داده های تاریخی و جغرافیایی و با روش توصیفی-تحلیلی، علل رونق اقتصادی  آذربایجان را در شرایط سیاسی مذکور بررسی نماید. یافته هایی که با تمرکز برمحصولات تولیدی، راه های تجاری، بازارها، نظام پولی و صادرات به دست آمد، حاکی از آن است که با توجه به قدرت گرفتن امرای محلی در آذریایجان و اتخاذ سیاست های مستقل، ضرب سکه، سهل گیری در دریافت مالیات، موجبات رشد اقتصاد مردمی آذربایجان فراهم آمد. تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی افزایش یافت و با ایجاد بازارهای بین المللی و عرضه کالاهای متنوع در آنها و صادرات به سایر بلاد، آذربایجان سهم مهمی در اقتصاد قرن چهارم هجری ایفا نمود.

  کلیدواژگان: آذربایجان، تولید، تجارت، نظام مالی، بازار
 • محسن رحمتی* صفحات 33-50

  با ضعف سلجوقیان در نیمه دوم سده ششم هجری/ دوازدهم میلادی، سلسله های اتابکی متعددی در گوشه و کنار کشور سر برآوردند که یکی از این سلسله ها از سوی بزرگان ایل افشار، در منطقه خوزستان و لرستان شکل گرفت. یکی از روسای ایل افشار به نام اتابک شومله که به دربار سلجوقی راه یافته بود، با استفاده از آشفتگی های سیاسی پس از درگذشت سلطان مسعود سلجوقی در 547ق، به خوزستان رفت و با تحت حمایت گرفتن برخی از شاهزادگان سلجوقی، حکومت اتابکی دیگری بنیان گذاشت که با انتساب به نام او، می توان آن را سلسله بنی شومله نامید. در این پژوهش به روش توصیفی  تحلیلی، چگونگی تاسیس، مشروعیت یابی، تثبیت و در نهایت زوال این سلسله کمتر شناخته شده بررسی شده است. یافته پژوهش نشان می دهد که ضعف قدرت سلجوقیان و مساعد بودن حوزه فعالیت نهاد اتابکی در عرصه سیاسی، بستر مناسب را برای حضور افشارها در منازعات قدرت فراهم آورد. حکمرانان این سلسله کوشیدند تا از طریق برقراری مناسبات دوستانه یا ستیزه جویانه با قدرت های موجود دربار سلجوقی، نظام خلافت عباسی و اتابکان آذربایجان و فارس، و استقرار امنیت اجتماعی در قلمرو، مشروعیت لازم برای تثبیت و تداوم قدرت خویش کسب کنند. با این وجود، کشمکش های بی حاصل با حکومت های هم جوار و سستی جانشینان شومله و پاره ای عوامل اقتصادی و اجتماعی موجب زوال این سلسله شد.

  کلیدواژگان: ایل افشار، بنی شومله، حسام الدین شومله، خوزستان، لرستان، شوشتر
 • محسن مرسلپور*، محمد پیری صفحات 51-60

  حکومت ها در منطقه کرمان  می کوشیدند با ترویج کشاورزی و در اختیار گرفتن آب و تنظیم حقابه، درآمد پایداری داشته باشند. بنابر گزارش جغرافیدانان، در قرون نخستین اسلامی کشاورزی در کرمان رونق زیادی داشته و محصولات مختلفی در آنجا به دست می آمده است؛ لکن عدم وجود راه های مناسب، فاصله زیاد شهرها، موانع طبیعی چون کوه ها و ناتوانی حکومت ها در تامین امنیت، عدم رونق تجارت و بازرگانی را در قرون نخستین اسلامی در کرمان سبب می شد. سلجوقیان ساختار اقتصادی کرمان را تغییر داده و تجارت را اساس اقتصاد این منطقه قرار دادند. مقاله حاضر که با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به موضع گیری سلجوقیان در مورد مسایل اقتصادی و تغییراتی که در دوره سلجوقی در ساختار اقتصادی کرمان نسبت به ادوار پیش پدید آمد، پرداخته است. سوال اصلی تحقیق حاضر مبتنی بر چگونگی نقش سلجوقیان در تغییر ساختار اقتصادی کرمان است؟ که این فرضیه مطرح شده که امرای سلجوقی و شیوه معیشت ایشان نقش مهمی در این تغییر داشته اند. بر این اساس مقاله به این نتیجه دست یافته که سرشت شبانی و قبیله ای سلجوقیان به کشاورزی در کرمان آسیب وارد نمود اما ایشان با در اختیار گرفتن راه های تجاری، توانستند عواید سرشاری به دست آورند و الگوی اقتصادی منطقه کرمان را تا حد زیادی تغییر دهند.

  کلیدواژگان: کرمان، سلجوقیان کرمان، اقتصاد، تجارت، کشاورزی
 • جعفر آقازاده* صفحات 61-78
  با شکل گیری حکومت صفوی و آغاز جنگ های ایران و عثمانی در شمال غرب ایران، ناحیه ماکو به مرکزیت قلعه ماکو، به عنوان یکی از معابر ارتباطی ایران با شرق آناطولی در میانه و کانون این نبردها قرار گرفت و حاکمیت این قلعه بارها میان صفویان و عثمانی‎ها دست به دست شد. مسئله این است که قلعه ماکو چه موقعیتی در منازعات صفویان و عثمانی‎ها داشت؟ در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی، جایگاه قلعه ماکو در منازعات حکومت صفوی و عثمانی بررسی شود. مدعای نویسنده این است که قلعه ماکو به خاطر استحکام و قرار گرفتن در گذرگاه مرزی ایران به آناطولی از جایگاه مهمی در سیاست نظامی صفویان و عثمانی ها برخوردار بود و همین مسئله عامل منازعات این دو قدرت بر سر این قلعه بود. نتیجه ای که به دست آمد این بود که عثمانی ها و صفویان با استقرار ایلات وابسته به خود در قلعه ماکو در تلاش بودند تا قدرت خود را در خطوط مرزی تثبیت کنند. شاه عباس اول با قلع و قمع ایلات وابسته به حکومت عثمانی در شمال غرب ایران و تصرف قلعه ماکو و مسکن دادن ایل بیات در پادگان این قلعه برتری نظامی خود بر عثمانی ها را در این رقابت نشان داد. در دوره شاه صفی عثمانی ها قلعه ماکو را تصرف کردند و طبق معاهده صلح زهاب این قلعه تخریب شد، اما صفویان با نقض معاهده صلح این قلعه را تصرف کردند و با وقفه هایی اندک تا سقوط اصفهان آن را در دست خود نگه داشتند.
  کلیدواژگان: قلعه ماکو، حکومت صفویه، حکومت عثمانی، شاه عباس اول، قرارداد زهاب
 • منیژه کرمی*، مهری ادریسی، نظامعلی دهنوی، صالح امین پور صفحات 79-94

  ایل کلهر یکی از ایلات برجسته در غرب ایران است که از گذشته های دور در کوه پایه های زاگرس سکونت داشته و همچون سایر ایلات در تاریخ سیاسی و نظامی ایران نقش ایفا کرده است. این پژوهش با هدف روشن کردن جایگاه ایل کلهر در رویدادهای سیاسی و نظامی غرب کشور و با توصیف و تحلیل داده های منابع دست اول، تاریخ های محلی و متون تحقیقی معتبر در پی پاسخگویی به این پرسش ها است که روابط ایل کلهر با حکام ایران از دوره صفویه تا پایان دوره حاکمیت محمدشاه قاجار چگونه بود؟ و این ایل چه نقش و جایگاهی در روابط ایران و عثمانی ایفا نمود؟یافته های پژوهش حاکی است که سران ایل کلهر نسبت به ایل زنگنه نفوذ و توان کمتری در قدرت و دربار شاهان صفویه داشتند، زیرا شورش های مداوم این ایل به خصوص در نیمه نخست حاکمیت این سلسله تا روزگار حکمرانی شاه عباس اول به بی توجهی قدرت حاکم به سران این ایل منجر گردید. در دوره افشاریه به دلیل درگیری های نادر با عثمانی و لزوم همراهی ایلات غرب، بهبودی نسبی در مناسبات ایل کلهر با حاکمیت حاصل شد. در روزگار زندیه بزرگان ایل کلهر با یاری رساندن به کریم خان زند در دستیابی به سلطنت و نیز با برقراری پیوندهای خانوادگی با وی، نقش تاریخی خود را در کنار قدرت مرکزی ایفا نمودند. ایل کلهر در دوره قاجاریه و حکمرانی محمدعلی میرزا دولتشاه بر کرمانشاه تا پایان حکومت محمدشاه قاجار نقش موثری در نبردهای ایران و عثمانی به عهده داشت.

  کلیدواژگان: ایل کلهر، صفویه، افشاریه، زندیه، قاجاریه، عثمانی
 • مسلم سلیمانی یان*، زلیخا امینی صفحات 95-110

  در سده دوازدهم هجری ایل کرد مکری، مهم ترین ایل ناحیه ساوجبلاغ مکری بود. موقعیت جغرافیایی، ساختار اجتماعی و توان بالای جمعیتی به ایل مکری این امکان را می داد که در تحولات سیاسی و اجتماعی محیط پیرامون خود نقش مهمی را ایفا کند. تکاپوهای این ایل در منطقه مکریان، آنان را وارد مناسباتی چندسویه می کرد که ایلات و طوایف منطقه و قدرت مرکزی طرف های دیگر آن بودند. این تکاپوها ناحیه مکریان را نقطه کانونی حوادث و تحولات متعددی ساخته بود. نوشتار پیش رو با روش توصیفی  تحلیلی می کوشد ضمن شناسایی تحولات درونی ایل مکری، به تکاپوهای ایل مکری در مناسبات و تحولات سیاسی دوره حکومت های افشاریان و زندیان در سده دوازده هجری بپردازد و بر پایه آنچه در منابع تاریخی سده دوازدهم بازتاب یافته (از حیث پایگاه اجتماعی و خاستگاه جغرافیایی) و همچنین با بهره گیری از تحقیقات جدید به تحلیل موضوع بپردازد.نتایج تحقیق نشان می دهد که ایل مکری در دوره حکومت های افشاریه و زندیه در صدد بوده از یک سو ضمن همکاری با حاکمیت مرکزی وارد عرصه قدرت شود و در نتیجه حاکمیت را به تامین امنیت، که از منظری کلان زمینه ساز تحصیل و تکثیر منافع آنان در منطقه مکریان بود وادار کند و از سویی دیگر در شرایط ضعف حکومت مرکزی، سیاست فعال منطقه ای در پیش بگیرد تا با فراهم آوردن زمینه های لازم و کافی از جمله اتحاد با دیگر ایلات منطقه و مشارکت در صدر حاکمیت محلی  به جایگاه برتر و کانونی در منطقه دست یابد.

  کلیدواژگان: ایل مکری، افشاریه، زندیه، مناسبات، تحولات سیاسی
 • حبیب الله سعیدی نیا*، حسین عبدالله پور صفحات 111-128

  دوران پس از سقوط سلسله صفویه از جمله ادوار مهم تاریخی ایران است. از تحولات مهم این دوره، مهاجرت گروه ها و قبایل مختلف (اعم از ایرانی و عرب) به سمت کرانه های شمالی خلیج فارس و استقرار و قدرت گیری آنها در این نقاط بود. با روی کار آمدن نادرشاه، به دلیل توجه ویژه او به خلیج فارس و تاسیس نیروی دریایی و بکارگیری و استفاده از توان و ظرفیت دریانوردی برخی از همین قبایل مهاجر و امتزاج آنها با اقوام ایرانی، به عنوان لشکریان نادری به جایگاه و موقعیت ممتازی دست یافتند. کریم خان زند نیز توانست با کمک همین قدرت های محلی بر اکثر نواحی ایران مسلط و پایه های حکومت خود را در شیراز تثبیت کند. پژوهش حاضر بر آن است تا نقش یکی از بازیگران مهم این دوره و از متحدان و نزدیکان حکومت زندیه، یعنی قایدحیدر حیات داودی (گناوه ای)، را مطالعه و واکاوی کند و به چگونگی مناسبات او با حکومت زند، شرکت های خارجی و دو همسایه جنوبی اش  آل ذعاب در بندر ریگ و آل مذکور در بوشهر  بپردازد. سوال پژوهش حاضر آن است که مناسبات و روابط قاید حیدر با کریم خان، شرکت های ایک و واک و دیگر حکام محلی به چه نحوی بوده و عوامل التهاب و دگرگونی در این روابط چه بوده است. روش این پژوهش تاریخی، توصیفی  تحلیلی و با تکیه بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای است.

  کلیدواژگان: قائد حیدر، بندرگناوه، کریم خان زند، میر مهنا، شرکت ایک و واک، امیرعلی خان
 • حسین هژبریان*، سید صاحب برزین صفحات 129-154

  جنوب ایران پس از پیروزی انقلاب مشروطیت تحولات سیاسی زیادی را پشت سر نهاد که اوج آن در جنگ جهانی اول رقم خورد. بازرگانان بوشهر که از ابتدای قرن نوزدهم توان اقتصادی بیشتری یافته و به تدریج به فعالیت های اجتماعی و سیاسی علاقه مند شده بودند، در این جنبش، مخالف انگلستان و متحد روحانیت مشروطه خواه بودند و به عنوان یک گروه اجتماعی متنفذ، علایق مذهبی، ملی و اقتصادی داشتند. در طی حوادث جنبش جنوب، بازرگانان بوشهر همواره در کشاکش این علایق قرار داشتند و معمولا با پشت کردن به منافع اقتصادی، از مواضع روحانیان مشروطه خواه حمایت و در جهت منافع ملی عمل می نمودند. با طولانی شدن روند مبارزات جنبش و زیان های اقتصادی فزاینده ای که به سبب ناامنی مسیرهای تجاری و توقف جریان تجارت به بازرگانان وارد شد، آنها اندک اندک در تداوم حمایت از این جنبش مردد شدند و در نهایت از آن کناره گرفتند. نوشتار حاضر، با روش تحلیل کیفی، می کوشد به این سوال پاسخ دهد که رویکرد اقتصادی بازرگانان بوشهر چه تاثیری در جهت گیری آنها برای همراهی یا عدم همراهی با جنبش جنوب داشت؟ چگونگی و چرایی مواضع دوگانه بازرگانان بوشهر هدف این پژوهش است و دستاورد تحقیق حاکی است که بازرگانان بوشهر با انگیزه برقراری نظم و امنیت و برخورداری از منافع اقتصادی و سیاسی آن، به همگرایی و همراهی با جنبش جنوب پرداختند، اما پس از ناامیدی از دستیابی به اهداف خود و تحمل هزینه های اقتصادی، از همراهی با جنبش کناره گرفتند.

  کلیدواژگان: بازرگانان بوشهر، بوشهر، کازرون، جنبش جنوب، پلیس جنوب، جنگ جهانی اول
 • ذکرالله محمدی*، داود الهی صفحات 155-176

  ولایت قزوین از دیرباز ضمن برخورداری از موقعیت برجسته جغرافیایی و عواید سرشار مالی مورد توجه شاهزادگان قاجاری بوده؛ ازبین این شاهزادگان عبدالصمدمیرزا عزالدوله برادر ناصرالدین شاه در سه دوره به حکمرانی قزوین منصوب می شود؛ دوره اول که مصادف با نوجوانی او بود و دوره دوم که با کمبود نان و شورش مردم علیه وی به پایان می رسد و دوره سوم، که دغدغه اصلی پژوهش پیش روست به منازعاتی بین مردم الموت و عزالدوله منجر می گردد که تنها با رجوع به اسناد منتشر نشده این دوره قابل ردیابی است؛ بنابراین سیوال محوری پژوهش این چنین خواهد بود: عملکرد عزالدوله در دوره سوم حکمرانی در قزوین چه مصالح و منافع پیدا و پنهانی را تعقیب می کرده است؟ مدعای ما نیز براساس اسناد و منابع موجود این چنین نضج یافته است: نحوه انتصاب شاهزادگان، عواید بالقوه اقتصادی قزوین و الموت، تنگناهای اقتصادی عزالدوله در دوره سوم حکمرانی ودر نهایت رقابت با خوانین همجوار در چگونگی و چرایی عملکرد وی نقش اساسی داشته است.روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی و تحلیلی بوده که با بهره مندی از اسناد منتشر نشده آن دوره و نیز آثار و منابع کتابخانه ای به سامان رسیده است.

  کلیدواژگان: قزوین، ناصرالدین شاه، عبدالصمدمیرزا، الموت، عواید مالی
 • مریم قاسمی سیچانی*، فاطمه میسمی، محسن افشاری، فرزاد میرمجربیان، مرتضی نورائی صفحات 177-196

  بعد از حکومت صفوی، از اهمیت شهر اصفهان کاسته شد و بناهای زیادی به علت انتقال مرکز حکومت متروکه گشت و محوطه دولتخانه، به حالت ویرانه درآمد. با شروع دوره قاجاریه و تلاش های حاکم اصفهان، میرزا حسین خان صدر اصفهانی، رونق مجدد اصفهان و شکل گیری خانواده های متمکن بازرگانان، ساخت خانه هایی با معماری رایج و تحت تاثیر منزلت اجتماعی مالکان آن، آغاز شد. این پژوهش با شیوه تحقیق تفسیری تاریخی، با فرض تاثیر پذیری ویژگی های کالبدی خانه های تاریخی از منزلت اجتماعی متفاوت مالکین آن، انجام گرفته است. داده های مورد نیاز از بستر منابع اسنادی، مطالعات میدانی، کالبد خانه ها و تاریخ شفاهی، جمع آوری و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که معنای منزلت اجتماعی از طریق خصوصیات فضایی در سه مقیاس خرد (خانه)، متوسط (همسایگی) و کلان (محله) نمایان است.

  کلیدواژگان: منزلت اجتماعی، خانه های قاجاری، محله حکیم، اصفهان
 • عبدالله متولی*، مهدی جیریائی، محمدحسن بیگی صفحات 197-212

  سلطان آباد عراق، نام قدیمی شهر اراک است که در دوره فتحعلی شاه قاجار، در سال 1231ق، به دست سردار او یوسف خان گرجی بنا نهاده شد. فلسفه اولیه ساخت شهر، ایجاد مرکزی نظامی و ساخت پادگانی برای امنیت منطقه بود؛ اما با گذر زمان زمینه های تجارت و فعالیت اقتصادی در آن رو به رشد نهاد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد گوناگون مرتبط به آن دوره، در پی بررسی اوضاع اقتصادی و تجاری این منطقه با تاکید بر صنعت و تجارت فرش دست بافت است. تبیین چگونگی صادرات و تولید فرش دست بافت و واکاوی نقش شرکت های تجاری در این صنعت هدف این جستار است. سوال اصلی پژوهش این است که تولید و تجارت فرش در سلطان آباد در چه وضعیتی بود و شرکت های تجاری چه جایگاهی در این اقتصاد داشتند؟ یافته های پژوهش بیانگر آن است که توجه هرچند ناچیز حکومت مرکزی و فعالیت کمپانی های خارجی همراه با مشارکت تجار محلی سبب شد تا سلطان آباد به سرعت تبدیل به یکی از مراکز اصلی تولید فرش در ایران شده و همین موضوع نقش مهمی در رونق اقتصادی این ناحیه و رفاه نسبی مردم داشت.

  کلیدواژگان: سلطان آباد، صنعت فرش، تجارت، شرکت های تجاری، صادرات
 • رضا حبیبی نژاد*، هایده خمسه، علی بحرانی پور صفحات 213-230

  واگذاری امتیاز نفت به ویلیام ناکس دارسی در سال 1280/ 1901م و در پی آن کشف نفت در میدان نفتون مسجدسلیمان در سال 1287/ 1908م زمینه اشتغال و مهاجرت نیروی کار از خارج و داخل را به شرکت شهر جدیدالاحداث مسجدسلیمان فراهم نمود. مدیران شرکت نفت انگلیس و ایران برای اسکان نیروی کار مهاجر اقدام به برپایی سرپناه های موقت در قالب کمپ های کارگری نمودند که به تدریج با مهاجرت روزافزون نیروی کار و احداث منازل شرکتی، هسته های اولیه شرکت شهر مسجدسلیمان توسط طراحان و معماران شرکت نفت انگلیس و ایران پی ریزی شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرکت شهر مسجدسلیمان، موجودیت، شکل گیری و توسعه خود را مرهون چاه های نفت و اقدامات عمرانی و شهرسازی شرکت نفت انگلیس و ایران است. در پژوهش پیش رو با تلفیق روش توصیفی  تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و تحقیقات جدید کوشیده شده است نقش شرکت نفت انگلیس و ایران در تکوین و توسعه کالبد شهری شرکت شهر مسجدسلیمان از آغاز کشف نفت تا ملی شدن صنعت نفت بررسی و ارزیابی شود..

  کلیدواژگان: شرکت نفت انگلیس و ایران، شرکت شهر مسجدسلیمان، نفت، ساختار فضایی، شهرسازی
 • خدیجه حسین زاده*، منیژه صدری، سیمین فصیحی، منیره کاظمی راشد صفحات 231-246

  فرد، گروه و جامعه موضوع بهداشت عمومی است و مولفه هایی چون بهداشت فردی، اجتماعی ، بهداشت محیط و آب را دربرمی گیرد و از اهمیت به سزایی برخوردار است. سلامت جامعه، بهداشت فردی و اجتماعی و محیط با وجود آب سالم و قابل دسترس تامین می شود. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که با توجه به جایگاه آب در بهداشت عمومی، آب آشامیدنی شهر بوشهر از نظر بهداشتی و نحوه دستیابی به آن، چه روندی را از دوره قاجار به دوره پهلوی طی نموده است؟ این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی به کمک داده های تاریخی از نوشته های سیاحان داخلی و خارجی، منابع تحقیقاتی، گزارش های اداری نهادهای دولتی و روزنامه های محلی بر پایه تحقیقات تاریخی به پاسخ این سوال پرداخته شده است. یافته پژوهش نشان می دهد با تلاش های دولت قاجار و پهلوی در روند توسعه و رعایت بهداشت عمومی، مسئله آب آشامیدنی از اهمیت برخوردار شد و از دوره قاجار به بعد توجه دولت ها به این امر جلب شد. در دوره پهلوی به دنبال برنامه های توسعه کشور رعایت بهداشت عمومی شتاب بیشتری یافت و با تاسیس نهادهای بهداشتی و تلاش های مردمی، سازوکارهایی در جهت توسعه آب لوله کشی و تصفیه آب آشامیدنی بوشهر، با وجود موانع موجود، صورت گرفت.

  کلیدواژگان: بهداشت عمومی، آب آشامیدنی، بوشهر، دولت پهلوی
 • شوکت افشاری*، ابوالفضل رضوی صفحات 247-266

  شهر زنجان به دلیل واقع شدن بین آذربایجان و تهران اهمیت و نقش به سزایی در تاریخ معاصر داشته است. طی جنگ جهانی دوم این شهر به علت قرار گرفتن در مسیر ریلی و راه های شوسه توجه اولیه متفقین را جلب نمود. در سال 1320، که متفقین ایران را بین خود تقسیم کردند، زنجان به همراه سایر شهرهای شمالی به شوروی واگذار شد. پس از این تاریخ شاهد دخالت ها و دست اندازی های سیاسی  اقتصادی در زنجان هستیم. حضور و اقدامات چپاول گرانه نیروهای شوروی در زنجان، سبب کمبود نان و غلات در شهر شد. پژوهش حاضر در پرتو تبیین وضعیت زنجان در جنگ جهانی دوم، درصدد پاسخ به این پرسش است که: جهت گیری اقتصادی متفقین در قحط و غلا و کمبود نان و غلات در زنجان چه تاثیری داشت؟ بر طبق اسناد موثق در سال 1319، برداشت گندم و سایر محصولات در زنجان خوب بوده است. اما شوروی با اقدماتی نظیر خرید گندم از بازار آزاد، صدور گندم مازاد بر مصرف سربازان خود، همچنین دلالی و احتکار برخی از افراد سودجو، سبب کمبود نان در شهر و شورش مردم شد. رویکرد تحقیق حاضر توصیفی  تحلیلی و داده ها به روش اسنادی و بر پایه منابع کتابخانه ای و تحقیقات میدانی و مصاحبه شفاهی گردآوری شده است

  کلیدواژگان: احتکار، اقتصاد، جنگ جهانی دوم، زنجان، شوروی، متفقین
 • میکائیل وحیدی راد * صفحات 267-284

  جنگ جهانی دوم، مانند جنگ اول، خیلی زود دامن ایران را نیز گرفت و علی‌رغم اعلام بی‌طرفی، موقعیت استراتژیک ایران برای کمک‌رسانی به شوروی برای غلبه بر آلمان زمینه‌ساز حضور نظامی سه قدرت بریتانیا، آمریکا و شوروی در خاک ایران و اشغال آن شد. حضور نظامی آمریکا در ایران نیز بیشتر از همین زاویه کمک به شوروی و تلاش برای تقویت کریدور تدارکاتی جبهه شوروی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. مسئله پژوهش حاضر آن است که آیا حضور آمریکا در ایران تنها در راستای کمک به شوروی بوده است یا آمریکا با خروج از سیاست دکترین مونرو به‌صورت عملی در صدد ایفای نقشی فراتر از آن و در صدد بازیگری در مناطق مهم و استراتژیک جهان بوده است. در نوشتار حاضر با کاربست روش تحقیق تاریخی و استفاده از اسناد آمریکا، در صدد هستیم تا به زمینه‌ها و دلایل حضور این کشور در ایران در طی جنگ جهانی دوم پاسخ دهیم. فرض ما بر این امر ابتنا دارد که آمریکا با شناخت کافی از اهمیت استراتژیک ‌خلیج‌فارس در طی جنگ و همچنین فردای پس از جنگ برای حضور طولانی مدت برنامه‌ریزی کرده و بر آن اساس برنامه‌های خود را پیش برده است. یافته‌های تحقیق نیز حاکی از آن است که آمریکا با توسل به روش‌های مختلف ضمن متمایل کردن سیاستمداران ایران در گرایش به غرب، با تاسیس پایگاه و اعمال سیاست‌هایی برای جهت‌دهی به افکار عمومی در ایران برنامه بلندمدتی برای حضور در ‌خلیج‌فارس در پیش گرفته بود.

  کلیدواژگان: خلیج فارس، جنگ جهانی دوم، آمریکا، محمدرضاشاه، بریتانیا
|
 • Parisa Ghorbannejad * Pages 11-32

  Although Azerbaijan was in a state of political turmoil in the fourth century AH, it enjoyed economic prosperity due to its rich natural and human resources, strategic location, and the development of cities, roads, and villages. This survey intends to study the causes of economic prosperity of Azerbaijan in the mentioned political conditions by focusing on historical data by descriptive-analytical method with a focus on production and trade. The findings show that with the decline of the Abbasid caliphate and the rise of independent and semi-independent rulers in Azerbaijan and the occurrence of civil and foreign wars and the consequent destruction of cities and villages that imposed costs on the people, but by adopting Independent fiscal policies and negligence on the part of the people led to the growth of the popular economy, increased diversity of agricultural, livestock and industrial products, expansion of trade, prosperity of exports and development of the Azerbaijan economy.

  Keywords: Azerbaijan, Production, Trade, Financial system, Bazaar
 • Mohsen Rahmati * Pages 33-50

  Several Atabeg dynasties emerged in different parts of Iran in the second half of the 6/12th century as a result of the weakness of the Seljuqs. One of which was formed by the elders of the Afshar tribe in the region of Khuzestan and Lorestan. One of their chiefs, Shumleh, entered the Seljuqid court and went to Khuzestan in the political turmoil after the death of the Seljuqid Sultan Masud in 547 A.H. With the support of some of the Seljuqid princes, he founded the new Atabeg dynasty in this area, which may be named the Banu Shumleh dynasty after its founder. In this descriptive-analytical research, the establishment, legitimization, stabilization and finally the decline of this lesser known dynasty will be investigated. The findings show that the weakness of the Seljuqid and the favorable political activity of the Atabeg institution were conducive to the presence of Afshars in power struggles. The rulers of this dynasty sought to gain the necessary legitimacy to consolidate and maintain their power by the establishment of social security in the territory and setting up friendly or contentious relations with the existing powers, such as the Seljuqid court, the Abbasid caliphate and the Atabegs of Azerbaijan and Atabegs of Fars. However, the dynasty was overthrown following pointless conflicts with neighboring governments, the weakness of the Shumleh’s successors and various economic, political, and social problems.

  Keywords: Afshar tribe, Banu Shumleh, Husam al-Din Shumleh, Khuzestan, Lorestan, Shushtar
 • Mohsen Morsalpour *, MOHAMMAD PIRI Pages 51-60

  In Kerman governments trying to promote of agriculture and taking water and water sharing, have a stable income. Geographers have reported that in Kerman in early Islamic centuries, agriculture prospered and achieved various agricultural product. But trade was booming for lack of proper roads, cities that were far, Natural barriers such as mountains and Government's inability to provide security. Kerman Seljuks changed the economic structure and put your trade on the region's economy. The present article is descriptive-analytical approach and relying on library resources study to Seljuk stance on economic issues and changes in the Seljuk period in the economic structure than ever before appeared Kerman. According to the result achieved which Seljuks features tribal and pastoral damaged agriculture in Kerman but they could earn huge revenue and greatly change the economic model Kerman with take over the trade routes.

  Keywords: Kerman, Kerman’s Seljuks, Economy, Trade, Agriculture
 • Jafar Aghazadeh * Pages 61-78
  With the formation of the Safavid government and the beginning of the Ottoman-Iran wars in northwestern Iran, Maku region, with Maku Castle as its center, became one of the gateways between Persian territories and eastern Anatolia in the center of these battles. The castle’s ownership shifted many times between the Safavids and the Ottomans. Where did Maku Castle stand in the Ottoman-Safavid conflicts? The present study attempted to investigate the status of Maku Castle during the Ottoman-Safavid conflicts via an analytical research approach. The study claims that Maku Castle had an important place in the military policy of the Safavids and the Ottomans due to its stability and location at the Iranian-Anatolian border crossing, and this issue was the cause of the disputes between the two powers over this castle. The result was that the Ottomans and Safavids tried to consolidate their influence along the border by lodging their own tribes at Maku Castle. Shah Abbas I showed his military superiority over the Ottomans by defeating the Ottoman-affiliated tribes in northwestern Iran, capturing Maku Castle, and housing the Bayat tribe in the fortress of this castle. During the reign of Shah Safi, the Ottomans seized Maku Castle, which was destroyed under the Zuhab peace treaty. However, the Safavids, in violation of the peace treaty, captured the castle and controlled it, with brief pauses, until the fall of Isfahan.
  Keywords: Maku Castle, Safavid government, the Ottomans, Shah Abbas I, Zuhab Treaty
 • Manizheh Karami *, Mehri Edrisi, Nezamali Dehnavi, Saleh Aminpour Pages 79-94

  Kalhor tribe is one of the prominent tribes in western Iran, which has been living in the foothills of the Zagros since ancient times and like other tribes, has played a role in the political and military history of Iran. This study aims to clarify the position of the Kalhor tribe in political and military events in the west of the country by describing and analyzing first-hand source data, local history, and authoritative research texts. It seeks to answer these questions: What were the relations of the Kalhor tribe with the rulers of Iran from the Safavid period to the end of the reign of Mohammad Shah Qajar? And what role did this tribe play in the relations between Iran and the Ottoman Empire? The findings of the study indicate that the Kalhor tribe had less influence and power in the court of the Safavid kings than the Zanganeh tribe did. The continuous revolts of the Kalhor tribe, especially in the first half of the rule of this dynasty until the reign of Shah Abbas I, led to ignoring the Kalhor leaders by the ruling power. During the Afshari period, due to Nader Shah’s conflicts with the Ottomans and the need for the cooperation of the western tribes, there was a relative improvement in the relations of the Kalhor tribe with the government. In the days of Zandieh dynasty, the elders of the Kalhor tribe played their historical role alongside the central power by helping Karim Khan Zand to achieve the monarchy and establishing family ties with him. The Kalhor tribe played an effective role in the battles of Iran and the Ottoman Empire during the Qajar period and the rule of Mohammad Ali Mirza Dolatshah over Kermanshah until the end of the reign of Mohammad Shah Qajar.

  Keywords: Kalhor Tribe, Safavieh, Afsharieh, Zandieh, Qajarieh, Ottoman
 • Moslem Solimaniyan *, Zoleikha Amini Pages 95-110

  In the twelfth century AH, Ilmokri was the most important tribe in the Savojbolagh region. Geographical location, social structure and high population power allowed Mokri tribe to play an important role in the political and social developments of Savojbolagh and its surrounding region. The endeavors of this tribe in Mokrian region caused them to have multilateral relations and the central power and other tribes of the region were on the other side. These endeavors had made Savojbolagh Mokri and Mokrian area the focal point of countless events and developments. This descriptive-analysis research not only examines the internal developments of Ilmokri but also studies the relations and political developments of Savojbolagh region during the rule of Afsharians and Zandians in the twelfth century AH. It analyzes the subject based on what is mentioned in the historical sources of the twelfth century (in terms of social status and geographical origin) as well recent investigations.    The results of the research show that in the era of Afshari and Zandiyeh governments, Ilmokri was trying to seize power while cooperating with the central government, and as a result, forced it to provide security in a region that increased the interests of the Mokri tribe. On the other hand, considering the weakness of the central government, it wanted to pursue an active regional policy in order to provide the necessary and sufficient grounds, including alliance with other tribes in the region and participation as the head of the local government to achieve a superior and central position in the Savojbolagh region

  Keywords: Ilmokri, Afshariyeh, Zandih, relations, political developments
 • Habibollah Saeedinia *, Hoseain Abdollah Por Pages 111-128

  Following the collapse of the Safavid dynasty, Iran experienced a new historical phase. One of the significant features of this era, was the immigration, residence and dominance of different tribal groups toward the northern side of the Persian Gulf. After Nader Shah came to power, he gave special attention to the Persian Gulf, established the Navy and used the capacity and seamanship of some of these immigrant tribes. The fusion of these tribes and Iranians, gave them a unique status as the Naderi soldiery. The founder of Zandiyeh dynasty, Karim Khan Zand, notably profited from these local powers to set up his dominance all over the country and stabilized his court in Shiraz. In this research, the role of one of the important leaders named GhaedHeidar, as one of the allies of Zandiyeh government, has been carefully studied. This research has studied GhaedHeidar’s relationships with Zandieyeh government, foreign companies and also his two southern neighbors, Al-Zaab in Bandar Rig and Al-Mazkoor in Bushehr. The purpose of the present study is to determine how Haider's relationship with Karim Khan, EIC and VOC companies and other local governors was. Moreover, what led to tense relations between them will be investigated. This historical research is descriptive-analytical and relies on documentary and library sources.

  Keywords: Ghaed Heidar, Karim Khan Zand, Genaveh Port, Mirmohanna, EIC, VOC company, Amir Ali Khan
 • Hosein Hozhabrian *, Seyed Saheb Barzin Pages 129-154

  After the victory of the Constitutional Revolution, southern Iran underwent many political changes, culminating in the World War I. The merchants of Bushehr, who had gained more economic power since the beginning of the nineteenth century and had gradually become interested in social and political activities, were opposed to Britain and an ally of the constitutional clergy, and as an influential social group, have the religious, national and economic interests. During the events of the southern movement, the merchants of Bushehr were always in conflict with these interests, and usually by ignoring the economic interests, they supported the positions of the constitutionalist clerics and acted in the national interest. As the movement continued to struggle and the growing economic losses inflicted on traders due to the insecurity of trade routes and the cessation of trade, they gradually became reluctant to continue supporting the movement and eventually withdrew. The present article tries to answer the question with the method of qualitative analysis: what effect did the economic approach of Bushehr businessmen have on their orientation to join or not to accompany the southern movement? The purpose of this study is how and why the dual positions of Bushehr businessmen and the result of the research shows that Bushehr businessmen, motivated by the establishment of order and security and enjoying its economic and political interests, converged and joined the southern movement, but after despair of achieving the goals, and the economic costs, They withdrew from the movement.

  Keywords: Bushehr Merchants, Bushehr, Kazerun, Southern Movement, Southern Police, World War I
 • Zekrollah Mohammadi *, Davod Elahi Pages 155-176

  Qazvin is one of the important provinces in terms of geography as well as lucrative revenues was always considered by the government during the Qajar period.But these privileges,which should have been spent on the city and welfare of people, was all about filling of the no capacity pockets of princes.among the princes, Abdulsamad Mirza Izaldawla, the brother of king Nasser Addin ,was appointed governor of Qazvin in three periods . The first period coincided with his adolescence, the second period ended with the lack of bread and the revolt of the people against him and the third period which is the main consideration of this paper ,although it does not last more than a year,we traced in the remaining documents of his period and among those documents, it can be seen that rule of Izaldawla was not so justified appearance in Qazvin.  The present study, while examining and explaining of how is the performance of Izaldawla in Qazvin and Alamut region in three mentioned period based on historical documents and texts, looking at recent investigations and researches analyses for the reason of his performance.Therefore the main question of the article will be what interests expedience lies behind the performance of Izadawla, relying on that time documents and also the dissatisfaction in those documents is that both monetary benefits and political interests which played major roles for the reason of his performances. The method of this article is a descriptive and analytical that has been organized with the benefit of unpublished documents of that period well as library resources.

  Keywords: Qazvin, Nasseraddin Shah, Abdul Samad Mirza, Alamout, Financial revenues
 • Maryam Ghasemi Sichani *, Fateme Meisami, Mohsen Afshari, Farzad Mirmojarabian, Morteza Nourae Pages 177-196

  After the Safavid Government, the importance of the city of Isfahan diminished and many buildings were abandoned due to the transfer of the government center and the government compound fell into ruin. After the beginning of the Qajar dynasty and the efforts of the ruler of Isfahan Mirza Hosein Khan Sadr Isfahani, Isfahan began flourishing again and wealthy families of merchants and landlords were formed. As a result, the construction of houses with common architecture and influenced by the social status of its owners began. This research has been done with the method of historical interpretive research. The required data have been collected and analyzed from documentary sources, field studies, annexes and oral histories. Findings show that the meaning of social status is manifested through spatial characteristics in three scales: micro (home), medium (neighborhood) and macro (district).

  Keywords: Social status, Qajar Houses, Hakim District, Isfahan
 • Abdolah Motevali *, Mahdi Jiryaei, Mohaammad Hassanbeigi Pages 197-212

  Sultan Abad, Iraq, is the old name of the city of Arak, which was built at the time of Fathali Shah Qajar in (1231 AH ) by his warlord Yusuf Khan Gurji. The philosophy behind the building of the city was the creation of a military center and the construction of a garrison for the security of the region. As time went by, business and economic activity flourished in the area. Relying on various documents related to that period, this descriptive-analytical research investigates the economic and commercial conditions of this region, especially handmade carpet industry and trade. The purpose of this research is to explain how exports and complaints from foreign merchants and foreign companies in Sultan Abad to the relevant ministries and the National Assembly had an effect on the foreign trade of this province, namely carpets. The findings of this research show that the attention of the central government and foreign companies along with the participation of local merchants made Arak one of the main centers of carpet production in the mentioned period. On the other hand, the First World War, followed by political, economic and logistical destabilization, slowed the development of Iraq.

  Keywords: Soltanabad, foreign trade, domestic, first Pahlavi, Carpet
 • Reza Habibinejad *, Hayedeh Khamseh, Ali Bahranipour Pages 213-230

  The transfer of the oil concession to William Knox Darcy in 1901, followed by the discovery of oil in the Masjed Soleyman oil field in 1908, provided the ground for employment and migration of labor from abroad and inside to the Masjed Soleyman . The managers of the Anglo-Iranian Oil Company set up temporary shelters in the form of labor camps to accommodate the migrant labor force. Gradually, with the increasing migration of labor and construction of the company's houses, the initial cores of Masjed-e-Soliman were laid by the designers and architects of the Anglo-Iranian Oil Company. The findings of the research indicate that Masjed-e-Soleiman Company owes its existence, formation and development to oil wells and the construction and urban planning measures of the Anglo-Iranian Oil Company. In the present study, by combining descriptive-analytical method and using library resources and new documents and researches, the role of Anglo-Iranian Oil Company in the formation and development of Masjed-e-Soliman's urban body from the beginning of oil discovery to nationalization of oil industry has been tried. To be and evaluated.

  Keywords: Anglo-Iranian Oil Company, Masjed Soleiman City Company, Oil, Spatial Structure, urban development
 • Khadijeh Hoseynzadeh *, Manizheh Sadri, Simin Fasihi, Monireh Kazemi Rashed Pages 231-246

  Public health is about the individual, group and community. Components such as personal, social and environmental health and water are important. Considering the importance of water in public health, this study investigates the process of drinking water in Bushehr city from the Qajar to Pahlavi dynasty. We have answered this question in a descriptive and analytical way and with the help of historical data from historical research methods. The research findings show that with the efforts of the Qajar and Pahlavi governments in the process of developing and maintaining public health, the issue of drinking water became important from the Qajar period onwards. During the Pahlavi era, following the development plans of the country, public health was promoted, and with the establishment of health institutions and popular efforts, mechanisms were developed to supply piped water and potable water treatment in Bushehr despite existing obstacles.

  Keywords: General Hygiene, Drinking water, Bushehr, Pahlavi government
 • SHOKAT AFSHARI *, Abolfazl Razavi Pages 247-266

  Zanjan city had played a significant role in contemporary history,due to being located between Tehran and Azarbaijan.  During World War II , this city due to the placement on the levelled roads and railway attracted the attention of Allies at first. when Iran was divided between The Allies at 1320, Zanjan and other northern cities was transferred to Soviet. After this turning point , the Soviet's political- economic encroachment and interference in Zanjan city is appeared and the cause of the shortage of bread and cereal was the plunder measures of them in Zanjan. The Present study seeks to explain the condition of Zanjan during the World War II as long as looking for the answer of this question: what was the effect of The Allies' economic orientation in the dearth and famine, shortage of bread and cereal in Zanjan? According to the documents from 1319, wheat and other products' harvest in zanjan was in a good amount But The Soviets caused the shortage of bread and the local people's revolt with some steps such as buying wheat from free market, exporting the excess amount of wheat and other products and also dealership and hoarding. ‏The present research approach is descriptive- analytic and the data has been collected by documentary method and library resources ,field research and oral interview.

  Keywords: hoarding, the Economy, World War II, Zanjan, the Soviet Union, Cereals
 • Mikail Vahidi Rad * Pages 267-284

  World War II, like World War I, despite its declaration of neutrality soon swamped Iran, its strategic position to help the Soviets overcome Germany paved the way for the British, US, and Soviet powers to occupy Iranian territory. The US military presence in Iran has been analyzed from the same perspective. As helping the Soviet Union and trying to strengthen the supply corridor of the Soviet front. The question of the paper is whether the US presence in Iran was merely to help the Soviet Union, or whether the US, by withdrawing from the policy of the Monroe Doctrine, was practically seeking to play a role beyond that and seek to play a role in important and strategic regions of the world. In this article, using the method of historical research and the use of American documents, we seek to answer the contexts and reasons for the presence of this country in Iran during World War II. Our assumption is based on the fact that the United States, with sufficient knowledge of the strategic importance of the Persian Gulf during the war and also the day after the war, planned for a long-term presence and proceeded accordingly. The findings of the study also indicate that the United States, using various methods while inclining Iranian politicians to the West, by establishing a base and implementing policies to orient public opinion in Iran, has a long-term plan to be present in the Persian Gulf.

  Keywords: Persian Gulf, World War II, USA, Mohammad Reza Shah, Britain