فهرست مطالب

پژوهش پرستاری ایران - پیاپی 72 (امرداد و شهریور 1400)
 • پیاپی 72 (امرداد و شهریور 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/07/06
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مصطفی انصاری، محبوبه روضه*، کبری مشایخ کندسکلایی، صالحه گوهری وثوق صفحات 1-8
  مقدمه

  باتوجه به اهمیت استفاده از نمایه سازهایی نظیر سرعنوان های موضوعی پزشکی MeSH در ذخیره و بازیابی اطلاعات علوم پزشکی، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان همخوانی کلیدواژه های انگلیسی پایان نامه های دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی با سرعنوان های موضوعی پزشکی MeSH انجام شد.

  روش

    این پژوهش به روش پیمایشی به شیوه کتابسنجی مقایسه ای و کتابخانه ای انجام شده است. ابزارگردآوری داده ها چک لیستی است که توسط محقق تهیه شده است.  پایان نامه های دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به روش سرشماری از سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی در تهران و در بازه زمانی 5 ساله (1399-1395) انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 و با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند درمجموع 4283 کلیدواژه استخراج و با سرعنوان موضوعی MeSH مورد مقایسه قرار گرفتند. و به سه گروه همخوان کامل، همخوان نسبی و عدم همخوان تقسیم بندی شدند.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد که در طی سالهای مورد بررسی %5/38 واژه ها با سرعنوان های موضوعی MeSH همخوانی کامل،  %1/42 عدم همخوانی داشتند و  %4/19 با MeSH همخوانی نسبی داشتند.

  بحث و نتیجه گیری

   یافته های پژوهش نشان داد که نیاز است که دانشجویان و پژوهشگران دقت بیشتری را برای انتخاب کلیدواژه های خود داشته باشند، که این امر نیاز به آموزش و حساس سازی آنان در انتخاب کلیدواژه مناسب دارد.

  کلیدواژگان: سرعنوان های موضوعی، پرستاری، مامایی، پایان نامه
 • مژده نویدحمیدی، محسن فولادزاده دهقان*، شادان پدرام رازی، شیما حقانی صفحات 9-18
  مقدمه

  دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمن است که سبب عوارض جسمی و روانی متعددی می شود. شایع ترین عوارض روانی در مددجویان مبتلا به دیابت افسردگی و اضطراب هستند. ترخیص از بیمارستان از مهمترین علل اضطراب در بیماران محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر تاثیر اجرای برنامه آموزشی حین ترخیص  بر اضطراب مددجویان مبتلا به دیابت ملیتوس در زمان ترخیص است.

  روش کار

  این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده است که روی هشتاد مددجو مبتلا به دیابت در زمان ترخیص از بیمارستان، در بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی شهرستان شیروان در سال 1398 انجام شده است. مددجویان به روش نمونه گیری هدفمند وارد مطالعه شده و با استفاده از بلوک های چهارتایی بصورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. به بیماران گروه مداخله، برنامه ترخیص طراحی شده بصورت کتابچه داده شده و توضیحات شفاهی بصورت چهره به چهره و پاسخ به پرسش های مددجویان نیز توسط پژوهشگر به مدت نیم ساعت انجام شد. گروه کنترل فقط آموزش روتین بخش را دریافت کردند. از پرسشنامه اضطراب بک جهت سنجش اضطراب بیماران نیم ساعت پس از آگاه شدن از دستور ترخیص و نیم ساعت پس از اجرای مداخله استفاده شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS v.25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  بین دو گروه از نظر اطلاعات دموگرافیک تفاوت معنی داری وجود نداشت. قبل از مداخله میانگین نمره اضطراب افراد در گروه مداخله 75/30 و در گروه کنترل 3/33 محاسبه شد (230/0=P). پس از مداخله میانگین نمره اضطراب افراد در گروه مداخله 82/8 و در گروه کنترل 4/32 بدست آمد که از نظر آماری اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود دارد (001/0<P).

  نتیجه گیری

  اجرای برنامه آموزشی حین ترخیص می تواند سبب کاهش اضطراب زمان ترخیص در مددجویان مبتلا به دیابت ملیتوس شود.

  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس، برنامه ترخیص، اضطراب
 • مژده نوید حمیدی*، آناهیتا دیوانی، آرپی مانوکیان، شیما حقانی صفحات 19-28
  مقدمه

  برقراری ارتباط موثر با  بیمار تحت تهویه مکانیکی دشوار و چالش برانگیز است و میتواند تاثیر جدی بر کیفیت مراقبت پرستاری بگذارد. تخته ارتباطی، یکی از ابزاری های برقراری ارتباط با این بیماران محسوب میشود.

  روش کار

  این کارآزمایی بالینی تصادفی در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) تهران انجام شد. 60 بیمار به روش بلوک بندی تصادفی در دو گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده شامل دو پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت مراقبت پرستاری (Qualpacs) جهت اندازه گیری کیفیت مراقبت پرستاری در بعد ارتباطی بود. در گروه مداخله، برای برقراری ارتباط با بیماران، از تخته ارتباطی استفاده شد و در گروه کنترل برقراری ارتباط به روش روتین صورت گرفت. پس از مداخله، پرسشنامه Qualpacs  توسط واحدهای پژوهش تکمیل شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار SPSS 24 استفاده شد.

  یافته ها

  تفاوت معناداری در مشخصات دموگرافیک بین دو گروه وجود نداشت (P>0/05). میانگین نمره کیفیت مراقبت پرستاری درک شده در گروه مداخله بطور معنا داری بیشتر از گروه کنترل بود (67/06±3/19  در برابر 61/2±9/12). 7/96 درصد بیماران گروه مداخله از مراقبت پرستاری رضایت مطلوب تا ایده آل داشتند درحالی که تنها 7/66 درصد بیماران گروه کنترل از کیفیت مراقبت، رضایت مطلوب داشتند. (p<0/001).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که برقراری ارتباط با استفاده از تخته ارتباطی در بیماران تحت تهویه مکانیکی منجر به افزایش کیفیت مراقبت پرستاری درک شده در بعد ارتباطی می شود.

  کلیدواژگان: ارتباط، کیفیت مراقبت، پرستاری، تهویه مکانیکی، تخته ارتباطی
 • فرشته مظهری آزاد، محسن ادیب حاج باقری* صفحات 29-38
  مقدمه

  پرستاری به دلیل نیاز به مهارت و تمرکز بالا در انجام کار، همکاری گروهی و ارایه مراقبت 24 ساعته و تصمیم گیری بالینی برای ارایه بهترین مراقبت ها از تنش شغلی بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت مفهوم تنش نقش در پرستاری و این که تعاریف موجود برگرفته از دیگر حرفه ها می باشد. این مطالعه با هدف شفاف سازی مفهوم تنش نقش در پرستای انجام شده است.

  روش

  این مطالعه بر اساس رویکرد تحلیل مفهومی واکر و آوانت و اجرای 8  مرحله انتخاب مفهوم، تعیین اهداف تحلیل، تعیین ویژگی های تعریف کننده، ارایه مورد الگو، مشابه، مرزی، مرتبط، مخالف و شناسایی پیشایندها و پیامدها و تعریف شاخص های تجربی انجام شد. پس از انجام جستجوی وسیع و مرور متون در پایگاه های اطلاعاتی PubMed, Web of Science, Proquest, Medline, Scopus, google Scholar, Iran Medex, SID, MagIran و فرهنگ لغت پزشکی، آکسفورد با کمک کلید واژه ها Role Tension, Role Pressure, Role Discofort, Role strain, Burden of Role, Job  و Burden in Nursing Care Giver  تعداد 18 سند مورد مطالعه  قرار گرفت و ویژگی های تعریفی مفهوم از آن استخراج گردید.

  نتایج

  براساس مرور متون تنش نقش مفهومی چند بعدی است که تحت تاثیر عوامل بسیاری از قبیل سلامت کارکنان، صلاحیت حرفه ای، انگیزش، نگرش، محیط کاری، سبک رهبری و مدیریت، اجتماع کاری، مشکلات مالی و خانواده قرار گرفته و عبارت است از مشکلاتی که در تعامل بین اشخاص و شغل آن ها ایجاد می گردد.

  نتیجه گیری

  پاسخ های فیزیکی و عاطفی زیان آور یک شخص در زمانی که شرایط شغلی با توانایی ها و امکانات در دسترس و نیازهای شغلی مطابقت نداشته باشد تنش نقش گفته می شود و همراه با تغییراتی در درون افراد است که آن ها را وادار به دور شدن از عملکرد عادیشان می کند و زمانی اتفاق می افتد که روح و جسم فرد  با هم مطابقت نداشته باشد.

  کلیدواژگان: تحلیل مفهوم، تنش نقش، واکر و آوانت، پرستاری
 • زهرا مرضیه حسنیان، آزاد فتاحی*، رویا امینی، محمدابراهیم غفاری، دانیال شادی صفحات 39-46
  مقدمه

  هوش هیجانی برای عملکرد و مدیریت مناسب در حرفه پرستاری اساسی است. هوش هیجانی همراه با مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند نتایج قابل قبول و مفیدی را در امر ارایه مراقبت های پرستاری به جامعه رقم بزند.

  روش

  این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه گیری به صورت تصادفی نسبتی طبقه ای انجام شد و 223 پرستار شاغل  در بیمارستان های وابسته به علوم پزشکی همدان انتخاب شدند. هوش هیجانی با پرسشنامه برادبری و گریوز و مسئولیت پذیری اجتماعی پرستاران با پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی بر پایه مدل کارول سنجیده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار 24/ SPSS و با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام شد.

  یافته ها:

   زیرمقیاس خود مدیریتی با مسئولیت پذیری اقتصادی (211/0=r ،006/0=p) و قانونی (150/0=r ،040/0=p) ارتباط معنی دار داشت. زیرمقیاس آگاهی اجتماعی با مسئولیت پذیری اقتصادی (206/0=r ،007/0=p)، قانونی (234/0=r ،001/0=p)، نوع دوستانه (243/0=r ،001/0>p) و مسئولیت پذیری اجتماعی کلی (272/0=r ،001/0=p) ارتباط معنی دار داشت. زیرمقیاس مدیریت روابط با مسئولیت پذیری نوع دوستانه (281/0=r ،001/0=p) و اخلاقی (165/0=r ،027/0=p) ارتباط معنی دار داشت. همچنین هوش هیجانی کلی با مسئولیت پذیری اخلاقی (193/0=r ،013/0=p) و نوع دوستانه (171/0=r ،022/0=p) ارتباط معنی دار داشت سطح تحصیلات عامل پیش بینی کننده مسئولیت پذیری اجتماعی بود (002/0=p).

  نتیجه گیری

  ابعاد متعدد هوش هیجانی با ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی ارتباط داشت و از سوی دیگر تاهل باعث افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی در پرستاران می شود. مدیران پرستاری می توانند با آموزش و حمایت هوش هیجانی پرستاران را افزایش دهند که منجر به افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی پرستاران می شود.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، مسئولیت پذیری اجتماعی، پرستار، دموگرافیک
 • خدیجه نوروزی، مینا مجتبایی*، هایده صابری صفحات 47-58
  مقدمه

  رفتار های خودآسیب رسان در هر جامعه ای از موارد جدی تهدید کننده سلامت نوجوانان است که احتمال نتایج مخرب جسمی، روانشناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش می دهد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش یوگا مبتنی بر ذهن آگاهی و مدیریت خود بر رفتارهای خودآسیب رسان نوجوانان بود.

  روش کار

  روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل همراه با مرحله پیگیری بود. در این پژوهش جامعه آماری دانش ‏آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی 1399-1398 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 45 نفر از آنان در دو گروه آزمایش (هر گروه 15 دانش آموز) و یک گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. گروه های آزمایش تحت آموزش یوگا مبتنی بر ذهن آگاهی (12 جلسه 90 دقیقه ای) و آموزش مدیریت خود (12 جلسه 90 دقیقه ای) قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. از سیاهه رفتارهای خودآسیب رسان کلونسکی و گلین (Glenn and Klonsky) به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS نسخه 24 در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس با اندازه‏گیری مکرر و آزمون تعقیبی بن فرونی) انجام پذیرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که هر دو مداخله به کار رفته در این پژوهش می توانند رفتارهای خودآسیب رسان را بهبود بخشند، اما آموزش مدیریت خود بر اساس نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی، دارای تاثیر بیشتری بر بهبود رفتارهای خودآسیب رسان بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این پژوهش، آموزش یوگا مبتنی بر ذهن آگاهی و مدیریت خود مداخلات موثری در بهبود رفتارهای خودآسیب رسان هستند، اما تاثیر آموزش مدیریت خود بیشتر بود.

  کلیدواژگان: آموزش یوگا مبتنی بر ذهن آگاهی، مدیریت خود، رفتارهای خودآسیب رسان
 • رویا مشاک، فرح نادری*، محبوبه چین آوه صفحات 59-73
  مقدمه

  احساس ناتوانی در باروری و واکنش های اجتماعی رایج در جامعه نسبت به زنان نابارور، زمینه ساز بسیاری از فشارهای روانی برای زنان نابارور است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری مذهبی و درمان مثبت نگری بر خودانتقادی و پریشانی روان شناختی درزنان نابارور شهرستان اهواز بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر، تجربی از نوع آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل همراه با دوره پیگیری بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان ناباروری بود که برای درمان ناباروری به مراکز وکلینیک های پزشکی ناباروری و مراکز بهداشتی درمانی درسال 1399 مراجعه کرده بودند. ازبین این تعداد 60 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه درمان شناختی رفتاری مذهبی (20=N)، درمان مثبت نگری (20=N) و یک گروه گواه (20=N)جایگزین شدند.ابزار گردآوری داده ها، مقیاس خودانتقادی (Self-Criticism Scale) تامپسون و زروف (2004) و پریشانی روان شناختی (Self-Compassion Scale) کسلر و همکاران (2002) بودند.داده ها با استفاده از نرم افزار24-SPSS و از روش تحلیل کوواریانس مانکوا و تعقیبی بونفرونی انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که در مراحل پس آزمون و پیگیری، درمان شناختی رفتاری مذهبی و درمان مثبت نگری بر کاهش خودانتقادی (42/125=F و 001/0=p) و پریشانی روان شناختی (52/104=F و 001/0=p) اثربخش بودند. همچنین در مراحل پس آزمون و پیگیری بین اثربخشی دو مداخله بر خودانتقادی و پریشانی روان شناختی تفاوتی مشاهده نشد (05/0 <P).

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از اثربخشی درمان شناختی رفتاری مذهبی ودرمان مثبت نگری جهت کاهش خودانتقادی و پریشانی روان شناختی در زنان نابارور بود. براساس یافته های حاضر توصیه می گردد پزشکان و روان شناسان جهت کاهش خودانتقادی و پریشانی روان شناختی در زنان نابارور از درمان های شناختی رفتاری مذهبی و مثبت نگری در کنار سایر روش های درمانی پزشکی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری مذهبی، درمان مثبت نگری، خودانتقادی، پریشانی روان شناختی، زنان نابارور
 • کیان نوروزی تبریزی*، مائده مرتضی نسب، فرحناز محمدی شاهبلاغی، مصطفی شوکتی احمد آباد، مهدی نوروزی صفحات 74-83
  مقدمه

  امروزه سالمندی و مسایل مرتبط با آن از اهمیت خاصی برخوردار است و برای رسیدن به سالمندی فعال باید به تمام ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی زندگی این قشر توجه داشت. یکی از مولفه هایی که در سنین پیری و حتی قبل از آن بر سلامت جسمانی، روانی و همچنین کیفیت زندگی افراد تاثیر میگذارد اضطراب نسبت به سالمندی است. هدف از این مطالعه مقایسه میزان شیوع اضطراب نسبت به سالمندی  و بررسی عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه های منتخب شهر یزد در سال1399 می باشد.

  روش کار

  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی مقطعی  بر روی 210 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد و دانشگاه یزد به روش نمونه گیری طبقه بندی با حجم مساوی در سال 1399 صورت گرفت. در این پژوهش داده ها از طریق پرسشنامه دو قسمتی شامل پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه اضطراب نسبت به سالمندیAAS لاشر و فالکندرجمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار)و تحلیلی (پیرسون، کای اسکویر و رگرسیون چند متغیره) توسط نرم افزار آماری کامپیوتری SPSS  نسخه 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد، میانگین اضطراب نسبت به سالمندی در بین دانشجویان علوم پزشکی در رشته ی پزشکی به طور کلی 02/13±51/67، در رشته ی پرستاری 8/9±9/60 و در رشته ی بهداشت 86/9±33/47 است. همچنین میزان اضطراب نسبت به سالمندی در رشته ی برق 46/9±8/63، در رشته ی مکانیک 56/10±18/66 ، در رشته ی مدیریت 06/9±45/62  و در رشته ی حقوق 43/12±5/63 بدست آمد.با مقایسه ی دو گروه می توان نتایج حاصل از مقدار اضطراب نسبت به سالمندی را چنین تحلیل کرد که میزان این نوع اضطراب در بین گروه غیر علوم پزشکی با میانگین کلی 42/10±91/64 ،بیشتر از گروه علوم پزشکی با میانگین کلی 68/11±80/62بود.

  نتیجه گیری

    نتایج مطالعه حاکی از این است که میزان اضطراب نسبت به سالمندی در میان دانشجویان رشته های غیر مرتبط با علوم پزشکی بیشتر است. شناسایی، تعدیل و کنترل عوامل موثر بر اضطراب نسبت به سالمندی و هم چنین ارایه راهکارهای مقابله با آن می تواند در ساختن جامعه سالمندی سالم و پویا و افزایش امید به زندگی در میان بزرگسالان جوان کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: اضطراب نسبت به سالمندی، سالمندی، سالمند، اضطراب، دانشجویان، سالمندشناسی
 • سمیرا فلاح، زینب میهندوست*، شهرام مامی صفحات 84-95
  مقدمه

  اختلال استرس پس از سانحه یک مشکل روانپزشکی رایج بعد از رویداد حوادث بسیار دردناک و استرس زا هستند و تهدیدی استثنایی برای زندگی شخص و جامعه است.  پژوهش حاضر با هدف تعیین الگوی ساختاری حافظه فعال، اضطراب و افسردگی با میانجی گری تنظیم هیجانی در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه انجام گرفت.

  روش کار

  روش پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و شیوه ی اجرای آن توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه زلزله زدگان دارای اختلال استرس پس از سانحه  شهرستان سرپل ذهاب بودند. که از میان آنها به روش تصادفی چند مرحله ای و با استفاده از نمونه های در دسترس 191 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. سپس داده های موردنظر با استفاده از پرسشنامه های، آزمون سنجش ظرفیت حافظه ی فعال، مقیاس اضطراب بک (BAI) ،افسردگی بک - نسخه ی دوم (BDI-II) و تنظیم ساخت هیجان گارنفسکی جمع آوری شد.

  نتایج

  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری نشان دادند بین حافظه فعال، اضطراب و افسردگی با میانجی گری تنظیم هیجانی در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه رابطه معنی داری بودند.

  نتیجه گیری

  در نتیجه یافته های این پژوهش مهر تاییدی بر حافظه فعال است که  پس از آسیب  بهبود می یابد. با این حال یک شرایط روحی را شامل اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه می کند.

  کلیدواژگان: حافظه فعال، اضطراب، افسردگی، تنظیم هیجان، اختلال استرس پس از سانحه زلزله، سرپل ذهاب
|
 • Mostafa Ansari, Mahboubeh Rozeh* Pages 1-8
  Introduction

  Considering the importance of using indexing instruments such as MeSH medical subject headings in storing and retrieving medical science information, the present study aimed to determine the degree of consistency of English keywords in nursing and midwifery dissertations of Tehran, Iran and Shahid Beheshti universities of Medical Sciences. Was performed with MeSH subject headings.

  Methods

  This research has been conducted by comparative and library survey method. Data collection tool is a checklist prepared by the researcher. The dissertations of two masterchr(chr('39')39chr('39'))s and doctoral degrees were conducted by census method from three universities of medical sciences in Tehran, Iran and Shahid Beheshti in Tehran over a period of 5 years (2016-2017). Data were analyzed using SPSS software version 20 and descriptive statistics. A total of 4283 keywords were extracted and compared with MeSH subject headings. They were divided into three groups: complete consonant, relative consonant and inconsistent.

  Results

  During the years under study, 38.5% of the words were in complete agreement with the MeSH subject headings, 42.1% were inconsistent and 19.4% were partially in agreement with MeSH.

  Discussion and Conclusion

  Research findings showed that students and researchers need to be more careful in choosing their keywords, which requires training and sensitization in choosing the right keyword.

  Keywords: Subject Headings, Nursing, Midwifery, Academic Dissertation
 • Mojdeh Navidhamidi, Mohsen Fooladzadeh Dehghan*, Shadan Pedram Razi, Shima Haghani Pages 9-18
  Introduction

  Diabetes is one of the most common chronic diseases that causes many physical and psychological complications. The most common psychological side effects in patients with diabetes are depression and anxiety. Hospital discharge is one of the most important causes of anxiety in clients. The aim of this study was to investigate the effect of implementing a training program during discharge on the anxiety of clients with diabetes mellitus at the time of discharge.

  Methods

  The clinical trial was conducted on eighty diabetic clients who were to be discharged from the hospital in Ayatollah Hashemi Rafsanjani Hospital in Shirvan in 1398. Clients entered the study using purposeful sampling method and were randomly assigned to the intervention and control using the blocks of four method. To the patients of the intervention group, the designed discharge program was given in the form of a booklet and oral explanations were done face to face and the clientschr(chr('39')39chr('39')) questions were answered by the researcher for half an hour. The control group received only routine ward training. Beck anxiety questionnaire was used to assess clients’ anxiety half an hour after being informed of the discharge order and half an hour after the intervention. The collected data were analyzed by SPSS v.25 software.

  Results

  There was no significant difference between two groups before the intervention regarding demographic factors. Before the intervention, the mean anxiety score of individuals in the intervention group was 30.75 and in the control group was calculated 33.3 (P = 0.023). After the intervention, the average anxiety score of individuals in the intervention group was 8.82 and in the control group was 32.4, which is statistically significant difference between the two groups (0.001>P).

  Conclusion

  Implementing training program during discharge from hospital can reduce anxiety during discharge from hospital in clients with diabetes mellitus.

  Keywords: Diabetes mellitus, Discharge plan, Anxiety
 • Mojdeh Navidhamidi*, Anahita Divani, Arpi Manookian, Shima Haghani Pages 19-28
  Introduction

  Communicating effectively with mechanically ventilated patients is difficult and challenging which can have a serious impact on the quality of nursing care. Communication board is one of the tools to communicate with these patients. In this study, we intended to investigate the effect of using a communication board on the communication dimension of perceived quality of nursing care in mechanically ventilated patients.

  Methods

  This randomized clinical trial was performed in the intensive care units of Imam Khomeini Hospital in Tehran. 60 patients were randomly divided into control and experimental groups. The instruments were used included two questionnaires of demographic characteristics and quality of nursing care questionnaire (Qualpacs) to measure the quality of nursing care in the communication dimension. In the intervention group, a communication board was used to communicate with the patient and in the control group, communication was done routinely. After the intervention, the Qualpacs questionnaire was completed by the research units. SPSS version 24 was used for statistical analysis.

  Results

  There was no significant difference in demographic characteristics between the two groups (P>0.05). The mean score of perceived nursing care quality in the intervention group was significantly higher than the control group (19.06±3.7 vs 12.9±2.61). 96.7% of patients in the intervention group had optimal to ideal satisfaction with nursing care, while only 66.7% of patients in the control group had good satisfaction with the quality of care. (p <0/001).

  Conclusion

  The results of this study show that using a communication board in mechanically ventilated patients leads to an increase in the perceived quality of nursing care in the communication dimension.

  Keywords: communication, quality of care, nursing, mechanical ventilation, communication board
 • Fereshteh Mazhariazad, Mohsen Adib Hajbaghery* Pages 29-38
  Introduction

  Nursing is a job with intense stress requiring strong skills and high concentration while working in a group and providing full-time care. Considering the importance of role strain and its consistency in nursing, these definitions are borrowed from other occupations. Therefore, the purpose of this study was to elaborate on this concept and provide an analytical definition.

  Method

  This study was conducted based on Walker and Avant’s concept analysis approach in eight stages: selecting a concept, determining the aims of analysis, identifying all uses of the concept, determining the defining attributes, providing a model case, providing borderline, related, contrary, invented, and illegitimate cases, identifying antecedents and consequences, and defining empirical referents. An extensive search in scientific databasesof SCOPUS, PUBMED, PROQUEST SCIENCE, Medline, Scopus, google Scholar, SID, IRANMedex and MAGIRAN by using the phrases of Role Tension, Role Pressure, Role Discofort, Role strain, Burden of Role, Job Burden in Nursing& Care Giver was carried out based on predetermined strategies, and 18 documents were reviewed. Accordingly, the defining attributes of the concept were extracted.

  Results

  Judging by several articles, Role Strain is a multifaceted concept that is effected by number of reasons; such as staff health and wellbeing, professional qualification, motivation, attitude, work environment, leading and management strategies, working community, financial and family issues. Role Strain can be defined as "the felt difficulty in fulfilling role obligations".

  Conclusion

  Harmful physical and emotional responses that occur when the person cannot meet the responsibilities of his/her role because of unsuitable abilities and facilities, is called Role Strain and it results in some alterations in the personchr('39')s psychological mindset. These alterations change the personchr('39')s regular behavior and it happens when the mind and the body of the person are not in the same page.

  Keywords: Concept Analysis, Job Strain, Walker, Avant, Nursing
 • Zahra Marzieh Hassanian, Azad Fatahi*, Roya Amini, MohammadEbrahim Ghaffari, Danial Shadi Pages 39-46
  Introduction

  Emotional intelligence is essentials for proper performance and management in the nursing profession, and associated with social responsibility. It can provide acceptable and very useful results to provide nursing care in the community. The purpose of the present study was to investigate the relationship between emotional intelligence and social responsibility of nurses.

  Methods

   This study used a descriptive and correlational method. Using stratified random sampling, 223 nurses were selected in the hospitals affiliated to Hamadan University. The research instruments included Carol Social Responsibility and the Bradbury & Graves Emotional Intelligence questionnaires. The data were analyzed by the Pearson Correlation Coefficient and Regression tests, Using SPSS24 software.

  Results

   There was a significant relationship between the self-management and economic accountability (p=0.006, r=211) and legal (p=0.040, r=150) dimensions. There was a significant relationship between of social awareness and economic accountability (p=0.007, r=206), legal (p=0.001, r=234), altruism (p<0.001, r=243) dimensions and general social responsibility (p=0.001, r=272). There was a significant relationship between relationship management and altruistic liability (p=0.001, r=281) and ethical (p=0.027, r=165) dimensions. There was a significant correlation between general intelligence and dimension of ethical responsibility (p=0.013, r=193) and altruism (p=0.022, r=171). The level of education was the predictor of social responsibility (p=0.002).

  Conclusion

   There was a significant relationship between several dimensions of emotional intelligence and social responsibility, and marital status increased social responsibility among nurses. Nursing managers through train and support can increase the emotional intelligence of nurses and it result increase the social responsibility of nurses.

  Keywords: Emotional intelligence, social responsibility, nurses, demography
 • Khadijeh Nourouzi, Mina Mojtabaee*, Hayede Saberi Pages 47-58
  Introduction

  Self- destructive behaviors are seriously threatening health and wellbeing, and increasing the likelihood of physical, psychological, and social consequences. The purpose of this study was to compairsion effectiveness yoga training based on mindfulness and self management on self- destructive behaviors in adolescents.

  Methods

  This experimental study was conducted with a pretest-posttest design with control group and follow-up. The statistical population of this study included all the female students high school in Karaj city in year academic 2018-2019 and 45 student were considered as the sample size in two experimental groups (each group of 15 student) and control (15 student). The experimental groups underwent approach yoga training based on mindfulness (12 sessions 90 minutes) and self management training (12 sessions 90 minutes), but the control group received no training. To collect data inventory of statements self-injury of Glenn and Klonsky. Data analysis was performed using SPSS-24 software in two sections: descriptive and inferential (analysis of variance with repeated measures and Bonferroni).

  Results

  The results showed that both of the interventions used in this study can significantly improve the self- destructive behaviors. But the approach self management by Bonferroni has a greater impact on the improvement of self- destructive behaviors.

  Conclusion

  Based on the results of this study, yoga training based on mindfulness and self management are effective interventions on self- destructive behaviors in adolescents, but the effect of the self management was greater.

  Keywords: yoga training based on mindfulness, self management self- destructive behaviors
 • Roya Mashak, Farah Naderi*, Mahbobeh Chinaveh Pages 59-73
  Introduction

  Feeling of inability respecting fertility and common social reactions in society towards the infertile women might be the causes of many psychological pressures for this indivdulas. Therefore, the aim of this study was to compare the effectiveness of religious cognitive-behavioral therapy and positivie psycho therapy on self-criticism and psychological distressing in infertile women of Ahvaz metropolitan.

  Methods

  The research method was experimental with pretest-posttest, control group and follow-up. The studied statistical population consisted of infertile women who had referred to infertility medical and health centers in 1399 for infertility treatment. 60 subjects were selected as sample by purposive sampling method and randomly assigned in two treatment groups; religion based cognitive-behavioral therapy and positivie psycho therapy and control groups, 20 indivdulas each. To collect data Thompson and Zeroff (2004) Self-Criticism Scale and Kessler et al. (2002) Psychological Distress Scale-10 were implemented. Data were analyzied by applying multivariaye analysis of covariance (MANCOVA) and Bonferroni post hoc test using SPSS-24 software.

  Results

  The results showed that in the post- test and follow- up stages, religious cognitive behavioral therapy and positivist psycho therapy were effective in reducing self-criticism and psychological distress (P <0.001).  The finding also indicated that in the post-test and follow-up stages, no significant difference was observed between the effectiveness of the two interventions on self-criticism and psychological distress (P <0.05).

  Conclusions

  The results showed the effectiveness of religious behavioral cognitive therapy and positivity psychotherapy in reduceing self-criticism and psychological distress in infertile women. It is recommended that these methods be used as complementry therapies along with other medical therapies..

  Keywords: religion based cognative behavior therapy, positive psycho therapy, self criticism, psychological distressing, infertile women
 • Kian Nourozi Tabrizi*, Maedeh Mortezanasab, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi, Mostafa Shokati Ahmad Abad, Mahdi Noroozi Pages 74-83
  Introduction

  Today, aging and related issues are of particular importance and to achieve active elderly must pay attention to all physical, psychological, social and spiritual aspects of life of this group. Ageing anxiety is one of the components that affect physical and mental health as well as quality of life in old age and even before that. The aim of this study was Investigating the prevalence of ageing anxiety and the factors affecting it among students of selected universities Yazd in 2020.

  Method

  This cross-sectional study was performed in selected universities Yazd in 2020. 210 students of Yazd University of Medical Sciences (fields of medicine, nursing and public health engineering) and students of Yazd University (fields of electrical engineering, mechanical engineering, management and law) were selected by stratified sampling method with equal volume. Data collection instruments were Demographic questionnaire and Ageing anxiety scale(AAS) that its validity and reliability was established. Data were analyzed using SPSS software version 24. Mean, standard deviation or quarters were used to describe quantitative variables commensurate with the data distribution. Frequency and percentage tables were used for qualitative variables of classification .Pearson and Chi-square tests were used to analyze the data and determine the correlation between the variables. Finally, the variables that were significant in univariate analysis entered the final multivariate regression model.

  Result

  It examines the level of Ageing anxiety based on the four components of fear of elderly, psychological anxiety, physical appearance and fear of loss. The average Ageing anxiety among medical students in the field of medicine was 67.51 with a standard deviation of 13.02, in the field of nursing 60.9 with a standard deviation of 9.8 and in the field of public health engineering 47.33 with a standard deviation of 9.86. The average Ageing anxiety among the field of electrical engineering 63.8 with a standard deviation of 9.46, in the field of mechanical engineering 66.18 with a standard deviation of 10.56, in the field of management 62.45 with a standard deviation of 9.06 and in the field of law 63.5 with a standard deviation of 12.43. By comparing the two groups, the results of the amount of Ageing anxiety can be analyzed as follows: the rate of this type of Ageing anxiety among the non-medical group with a total average of 64.19 with a standard deviation of 10.24, higher than the medical group with a total average of 62.80 with a deviation The criterion was 11.68.

  Conclusion

  The findings of this study indicate that the incidence of Ageing anxiety among students of non-medical sciences is higher than medical sciences. Identifying, modifying and controlling the factors affecting it, as well as providing solutions to deal with it can help build a healthy and dynamic society and increase life expectancy among young adults.

  Keywords: Ageing Anxiety, Elderly, Anxiety, Elder, Gerontology, students
 • Samira Fallah, Zeynab Mehmandoost*, Shahram Mami Pages 84-95
  Introduction

  Post traumatic stress disorder is a common psychiatric problem after an event of very painful and stressful events and is an exceptional threat to the life of the individual and society. The purpose of this study was to determine the structural pattern of active memory, anxiety and depression with mediating psychological Emotion Regulationin in people with posttraumatic stress disorder.

  Methods

  The research method is descriptive and correlational. For this purpose, a population of statistical population including all earthquakes in Sarpul-e-Zahab city was selected through targeted sampling 191 people. Then, the data were analyzed using questionnaires, active memory capacity measurement, Beck Anxiety Scale (BAI), Beck Depression Inventory (BDI-II)  and Hardness Scale, and was gathered.

  Results

  The results of data analysis using Pearson correlation and path analysis showed that all direct paths were significant. The direct standard relations between the variables of the suggested model of research showed that, respectively, hardness to memory function, depression with Emotion Regulationin, depression with memory function and anxiety with memory function were significant.

  Conclusion

  As a result of this research, the affirmation of the memory of the active after the injury improves. However, an important minority involves mental conditions including anxiety, depression, post traumatic stress disorder.

  Keywords: Active Memory, Anxiety, Depression, Emotion Regulationin, Post Traumatic Stress Disorder