فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - سال بیست و هشتم شماره 3 (پیاپی 116، امرداد و شهریور 1400)
 • سال بیست و هشتم شماره 3 (پیاپی 116، امرداد و شهریور 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/31
 • تعداد عناوین: 18
|
 • محمدجواد اصغری ابراهیم آباد، محمدرضا مظلوم زاده، میلاد شیرخانی*، کیمیا صباغ، فائزه صلایانی صفحات 311-319

  زمینه و هدف:

   با توجه به افزایش شیوع بیماری کووید-19، تجربه بالای ترس و اضطراب، قابل پیش بینی است. در همین راستا، هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه ترس از کووید-19 با اضطراب سلامتی از طریق نقش میانجی گری سیستم فعال سازی و بازداری رفتاری بود.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و از نوع تحلیل مسیر بود.جامعه آماری این پژوهش، شامل بزرگسالان ایرانی بود که از این میان 605 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های اضطراب سلامتی (HAI-18)،ترس از کووید-19 (FCV-19S) و مقیاس سیستم های فعال سازی و بازداری رفتاری (BAS/BIS Scale) جمع آوری شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر انجام شد.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان داد که بین ترس از کووید-19، سیستم بازداری رفتاری و سیستم فعال سازی پاسخ دهی به پاداش با اضطراب سلامتی، همبستگی معناداری (p <0.01) وجود دارد. علاوه بر این، نتایج بوت استراپ نیز بیانگر این است که نقش میانجی گری سیستم بازداری رفتاری (0.001) و سیستم فعال سازی پاسخ دهی به پاداش (0.006) معنادار بود.

  نتیجه گیری

  براساس یافته های این پژوهش، ترس از کووید-19 می تواند از طریق تعامل با سیستم بازداری رفتاری و سیستم فعال سازی پاسخ دهی به پاداش، اضطراب سلامتی را پیش بینی کند و در آن تاثیرگذار باشد. بنابراین، مداخلاتی مبتنی بر معرفی پیشگیری هایی در رابطه با ابتلا به کووید-19 در راستای کاهش ترس و اضطراب افراد از مبتلا شدن به آن، نتایج مثبتی با خود در پی دارد و می تواند به عنوان برنامه های پیشگیری در نظر گرفته شود تا به افراد در غلبه بر اضطراب سلامتی تجربه شده کمک کند.

  کلیدواژگان: ترس از کووید-19، اضطراب سلامتی، سیستم های فعال سازی و بازداری رفتاری
 • محتشم غفاری، سکینه رخشنده رو، سید احمد احمدی نسب*، حسن امامی صفحات 321-329

  زمینه و هدف:

   سواد سلامت را می توان به صورت توانایی خواندن، درک و عمل کردن براساس توصیه های بهداشتی و خودمراقبتی به معنی پیروی از یک شیوه زندگی سالم به منظور پیشگیری از بیماری ها تعریف کرد. سواد سلامت، یکی از اجزای مهم در خودمراقبتی محسوب می شود. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین سواد سلامت بر میزان خودمراقبتی و اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه توسط مردم می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی روی 359 نفر ساکن در حاشیه شهر سبزوار انجام شد. داده ها به روش پرسشگری با پرسش نامه جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS16 (آمار توصیفی و تحلیلی) و با آزمون های همبستگی، T test و ANOVA تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  بیش از نیمی از افراد موردمطالعه، از سطح سواد سلامت کافی با 54/9 درصد برخوردار بودند و فقط 5 /7درصد افراد سطح سواد سلامت ناکافی داشتند. ضمن اینکه 37/6 درصد افراد نیز دارای سطح سواد سلامت مرزی بودند. میانگین سواد سلامت در مردان 13/6± 84/49و میانگین سواد سلامت در زنان 14/02±86/67و در دو جنس، تفاوت معنی داری نداشت. از مجموع 359 نفر مشارکت کننده، امتیاز خودمراقبتی 206 نفر (57/4درصد) از مشارکت کنندگان در حد متوسط بود و بقیه افراد با تعداد 153 نفر (42/6درصد) در حد ضعیف بودند و هیچ کدام از مشارکت کنندگان، امتیاز در حد قوی را کسب نکردند. بین سواد سلامت کل و خودمراقبتی کل، ارتباط معنی داری وجود نداشت ولی بین سواد سلامت کل با ابعادی از خودمراقبتی شامل تحرک/ خستگی، احساس خوشحالی، عملکرد اجتماعی و درد، ارتباط معنی داری وجود داشت. همچنین خودمراقبتی کل فقط با بعد مهارت انجام فعالیت از ابعاد سواد سلامت، ارتباط معنی داری داشت و با سایر ابعاد آن، ارتباط معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری

  هر چند بین سواد سلامت کل و خودمراقبتی کل، ارتباط معنی داری وجود نداشت ولی بین سواد سلامت کل با ابعادی از خودمراقبتی؛ شامل تحرک/ خستگی، احساس خوشحالی، عملکرد اجتماعی و درد، ارتباط معنی داری وجود داشت. با توجه به اینکه تنها نیمی از افراد سواد سلامت کافی داشتند و هیچ یک از افراد از وضعیت خودمراقبتی مطلوبی برخوردار نبودند؛ انجام اقدامات موثر برای افزایش میزان سواد سلامت افراد و به دنبال آن، ارتقای خودمراقبتی به طور جدی توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، خود مراقبتی، جمعیت حاشیه نشین
 • سید یوسف لطفی هادی بیگلو*، خلیل ملکی، علی بهادری، رامین حسین زاده صفحات 329-337

  زمینه و هدف:

   یکی از بهترین راه های ارزشیابی بیمارستان های کشور، استفاده از استانداردهای ملی اعتباربخشی است که توجه به آن موجب افزایش ایمنی بیمار و ارتقای کفیت خدمات می شود. دانش و نگرش مثبت برای افراد دخیل در اجرای اعتباربخشی؛ اعم از مدیران و پرسنل، ضروری است. تعیین دانش، نگرش و دیدگاه پرستاران نسبت به اعتباربخشی بیمارستان ها و تاثیر آن بر کیفیت مراقبت از بیماران در بیمارستان امام خمینی سراب است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر، یک بررسی توصیفی- مقطعی است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه اعتباربخشی اعظمی و همکاران انجام گردید. بدین منظور تعداد 126 نفر از پرستاران شاغل (با حداقل یک سال سابقه کار) در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سراب به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و در این مطالعه شرکت داده شدند. داده های حاصل از این بررسی با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16و نیز آزمون های آماری تی زوجی، آنوا و ضریب همبستگی پیرسون، تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین نمره دانش از 36 امتیاز (18/22)، نگرش از 60 امتیاز (32/76)، دیدگاه از 50 امتیاز (25/98) و مراقبت پرستاری از 5 امتیاز (2/72) بود. یافته ها نشان داد که پرستاران شاغل در بیمارستان امام خمینی سراب که در این بررسی شرکت کرده بودند دانش و آگاهی متوسط، نگرش مثبت، نظرات موافق و دیدگاه مثبتی نسبت به اجرای اعتباربخشی بیمارستان دارند.

  نتیجه گیری

  افزایش دانش و ایجاد دیدگاه مثبت در پرستاران در مورد اعتباربخشی بیمارستانی می تواند موجب افزایش کیفیت مراقبت پرستاری از بیمار گردد.

  کلیدواژگان: اعتباربخشی، دیدگاه، دانش، نگرش، مراقبت پرستاری:پرستاران
 • مریم سادات کاتبی، مینا قلعه نوئی، سمیرا زال بیکی، زهره برزگری اسفدن* صفحات 339-346

  زمینه و هدف:

   ارتقای کیفیت مراقبت از بیماران، یکی از معضلات نظام ارایه خدمات مراقبت بهداشتی- درمانی می باشد و عملکرد پرستاران به عنوان بزرگ ترین گروه حرفه ای نظام سلامت، تاثیر به سزایی در این زمینه دارد. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت مراقبت از بیماران از دیدگاه پرستاران و بیماران در مرکز آموزشی درمانی شهدای قاین انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی است که در آن 63 پرستار که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به صورت تصادفی انتخاب شدند. به ازای هر پرستار 3 بیمار به صورت در دسترس انتخاب گردید. داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد روایی و پایایی  QUALIPAC(Quality Patient Care Scale) جمع آوری شد. یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 و آزمون های کای اسکویر، من ویتنی، آنالیزواریانس یک طرفه و تی مستقل، تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین نمره کیفیت مراقبت در بعد روانی اجتماعی از دیدگاه 1/46±61/66و 1/66±80/38، در بعد جسمی از دیدگاه بیماران 1/43±57/93و 1/52±76/15و در بعد ارتباطی از دیدگاه بیماران 1/43±57/93و پرستاران 0/83±39/19بود. بین دیدگاه بیماران و پرستاران در هر سه بعد مراقبت، تفاوت معنی داری مشاهده شد (P=0/000). همچنین ارتباط معناداری بین مشخصات دموگرافیک پرستاران و بیماران با نمره کیفیت مراقبت وجود نداشت (P>0.005)..

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها، پیشنهاد می شود از طریق برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برای پرستاران بالین و همچنین دانشجویان پرستاری به ویژه آموزش مهارت های ارتباطی و با به کارگیری سیستم تشویق و تنبیه و همچنین کنترل و نظارت مستمر بتوان سطح کیفیت مراقبت از بیماران را ارتقا داد.

  کلیدواژگان: کیفیت مراقبت، پرستار، بیمار: مراقبت پرستاری
 • رویا مرادی، مرتضی کاشفی الاصل*، رضا مرندی، اسمعیل صلاحی، شهرام مرادی صفحات 347-357

  زمینه و هدف:

   به دلیل اهمیت بالای حذف مواد رنگ زای سرطان زا از پساب های رنگی پیش از ورود به محیط زیست، در این مطالعه به بررسی پارامترهای موثر در حذف رنگ زای اسید رد 18 با یک جاذب آلی جدید ‏با کمک ترکیب دو روش فیزیکی (جاذب) و روش شیمیایی (اکسیداسیون پیشرفته) پرداخته شد.

  مواد و روش ها

  پس از طراحی و ساخت رآکتور، در هر بار آزمون 100 میلی لیتر نمونه داخل رآکتور در معرض تابش اشعه فرابنفش،H2O2  و کربن تهیه شده از ضایعات هویج قرار گرفت. در این سیستم، از لامپ UV-LED کم فشار در رآکتوری با حجم 5/1 لیتر استفاده شد. تعیین مشخصات جاذب با استفاده از تصاویرTEM ، SEM و XRD بررسی شد. تاثیر پارامترهای مختلف: pH، زمان، تابش UV، غلظت های اولیه رنگ زا و مقادیر مختلف از جاذب بر حذف رنگ، بررسی شد و نقاط بهینه به دست آمد. غلظت های ورودی و خروجی رنگ با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. تعادل، سینتیک و حداکثر ظرفیت جذب محاسبه گردید.

  یافته ها

  مشخصات فیزیکی کربن فعال مغناطیسی نشان داد که نانوذرات Fe3O4 دارای اندازه متوسط nm 22-90 و سطح ویژه برابر m2/g 480 بوده است. راندمان حذف 99 درصدی رنگ اسید رد 18 در غلظت جاذب برابر 1/5لیتر، غلظت رنگ ppm 25، pH برابر 4 و زمان 80 دقیقه اتفاق افتاد. ظرفیت جذب برابر با ‏‎ mg/g126/98‏و سینتیک فرایند جذب از مدل شبه درجه دوم (اسید رد 18، 0/99=R2) پیروی می کرد

  نتیجه گیری

  کربن فعال تهیه شده از ضایعات هویج در کنار تابش UV-LED، جاذبی کم هزینه، سازگار با محیط زیست و بسیار موثر در حذف رنگ با کمک فرایند (AOp S) است.

  کلیدواژگان: هویج، فتواکسیداسیون پیشرفته، نانو ذرات مغناطیسی، Fe3O4، UV-LED
 • حدیث سوری نژاد، میترا صوابی اصفهانی، محمدجواد طراحی، الهام ادیب مقدم* صفحات 359-371

  زمینه و هدف :

  سندرم تخمدان پلی کیستیک  (PCOS) شایع ترین اختلال اندوکرینی زنان در سنین باروری می باشد. در زمینه کیفیت تخمک در این افراد و پیامدهای بارداری، دشواری های بسیاری وجود دارد؛ از این رو مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی پیامدها و معضلات همراه با لقاح داخل آزمایشگاهی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیکصورت گرفت.

  مواد و روش ها

  برای یافتن مطالعات مرتبط، در بازه زمانی 1990 تا 2019 از پایگاه های فارسی SID و Magiran، پایگاه های اطلاعاتی انگلیسی Pubmed ،Scopus ،Elsevier ، Weily online library، Sciences Web Ofو موتور جستجویGoogle Scholar استفاده شد. برای دستیابی به تمام مقالات فارسی و انگلیسی موردنظر، از کلیدواژه های  Polycystic ovarian syndrome In vitro fertilization,،Polycystic ovarian morphology، IVF outcome ،Oocyte donation , Oocyte competence, Pregnancy, و معادل فارسی آنها به صورت مجزا یا ترکیبات احتمالی استفاده شد. از بین 450 مقاله، 17 مقاله واجد شرایط پژوهش بود و برای این مطالعه انتخاب شد.

  یافته ها

  معضلات عمده مطرح در این زنان، شامل نیاز به گنادوتروپین ها و تغییرات مربوط به سطوح هورمون ها، سندرم تحریک بیش از حد تخمدان (OHSS)، میزان بارداری بالینی، پیامدهای بارداری و خطر سقط جنین، کیفیت تخمک زنان PCOS تحت لقاح داخل آزمایشگاهی و مسئله اهدای تخمک می باشد. با این وجود، از دست رفتن جنین، میزان بارداری بالینی و میزان تولد زنده معمولا نسبت به سایر زنان، متفاوت نمی باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نگرانی هایی که در زمینه بارداری زنان PCOS وجود دارد، نظارت دقیق تر بر این بارداری ها اهمیت دارد، همچنین به نظر می رسد وجود PCOS در اهداکنندگان، بر میزان بارداری یا لانه گزینی و تعداد جنین های منتقل شده در برنامه های اهدای تخمک، تاثیر نمی گذارد؛ در نتیجه، زنان مبتلا به PCOS نباید از برنامه های اهدایی تخمک، خارج شوند.

  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، لقاح داخل آزمایشگاهی، بارداری، اهدا تخمک، پیامدهای لقاح داخل آزمایشگاهی
 • عاطفه حسن زاده، علی اکبر جنت ابادی*، ابوالفضل راد صفحات 373-378

  زمینه و هدف :

  سندرم شیوگرن-لارسون (SLS) یک اختلال اتوزومال مغلوب می باشد که دارای سه مشخصه شامل ایکتیوز شدید، عقب ماندگی ذهنی، دی پلژی یا تتراپلژی اسپاستیک می باشد. با این وجود علایم دیگر؛ شامل اختلالات گفتاری و شناختی و همچنین صرع باعث شده است که متخصصان به راحتی این سندرم را شناسایی نکنند. امروزه با کمک تکنیک whole exome sequencing می توان درصد بالایی از این سندروم های هم پوشان را شناسایی کرد. در این مطالعه با به کارگیری این تکنیک سندروم SLS در یک خانواده ساکن سبزوار با سابقه ازدواج خویشاوندی شناسایی شد.

  مواد و روش ها

  با استفاده از تکنیک  Whole exome sequencing کل اگزون ها بررسی شد و پس از فیلترینگ و آنالیز، ژن های کاندید انتخاب و با تکنیک PCR و توالی یابی سنگر در اعضای دیگر خانواده تایید گردید.

  یافته ها

  بررسی ژنتیکی مطالعه نشان داد که جهش در ژن ALDH3A2 با واریانت پاتوژنیک c.943C>T باعث این سندروم شده است.

  نتیجه گیری

  توالی یابی اگزوم، کمک بسیار بزرگی به خانواده ها در شناسایی علت بیماری کرده است. با این وجود بسیاری از این سندروم ها درمان اختصاصی ندارند و تنها کمک می کند که خانواده ها از تولد فرزندان با واریانت موردنظر جلوگیری کنند.

  کلیدواژگان: سندرم شیوگرن-لارسون، توالی یابی اگزوم، ALDH3A2
 • رامین جهانگیرفرد، غلامرضا نجفی*، علی شالیزار جلالی، عباس احمدی، الهام زاده هاشم صفحات 379-386

  زمینه و هدف:

   اتفون، هورمونی است که برای تسریع روند رشد گیاهی به کار می رود. اغلب پس از ورود به بافت ها سبب ایجاد اختلال در دستگاه تولیدمثلی و کاهش قدرت باروری در اسپرم می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر اتفون بر پارامترهای مورفولوژیکی جنین و جایابی پروتئین کت اسپر2 در اسپرم انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 78 سر موش سوری نر و ماده نژاد NMRI به طور کاملا تصادفی به گروه های کنترل و آزمایشی تقسیم شدند. گروه های آزمایشی اتفون را با دوزهای 120، 240 و 480 mg/kg و همچنین گروه کنترل مثبت داروی نیوستیگمین (mg/kg 0/1) دریافت کردند. پس از تیمار، حیوانات بیهوش شدند و به روش جابه جایی مهره های گردنی آسان کشی گردیدند. سپس نمونه های اسپرم از دم اپیدیدیم برای ارزیابی PCR و ایمونوهیستوشیمیایی اخذ شدند و تا زمان بررسی در دمای 70- درجه سانتی گراد نگهداری شدند.

  یافته ها

  نتایج حاصل از پارامترهای مورفولوژیکی نشان داد که میزان درصد هچ شدگی، قابلیت زنده مانی، تعداد زاد و ولد و طول جنین در گروه های آزمایشی نسبت به گروه کنترل، کاهش داشت. همچنین کاهشی در بیان ژن کت اسپر2 در گروه های آزمایشی نسبت به گروه کنترل دیده شد. نتایج ایمونوهیستوشیمیایی اسپرم مشخص کرد که مکان هایی برای جایابی پروتئین کت اسپر2 در گروه های آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد (0/05<p).   .

  نتیجه گیری

  هورمون اتفون با تولید رادیکال های آزاد باعث کاهش ویژگی های ظاهری جنین می شود. همچنین با کاهش بیان ژن کت اسپر2 و عدم جایابی پروتئین در اسپرم سبب اختلال در قدرت باروری و تولیدمثل می گردد.

  کلیدواژگان: کت اسپر2، واکنش زنجیره ای پلی مراز، اسپرم، موش
 • سید آرمان رضوی، امین بیغم صادق*، ایرج کریمی، سیاوش شریفی، ایمان حفار صفحات 387-395

  زمینه و هدف :

  از فنیتویین سدیم به شکل معمول در درمان زخم استفاده می شود. تاثیرات ترمیمی آلوورا هم با افزایش ماکروفاژها و فیبروبلاست ها با افزایش تولید کلاژن و پروتیوگلیکان ها باعث تسریع بهبودی زخم می شود. این مطالعه با هدف بررسی اثرات پماد فنی تویین 1%، ژل آلویه ورا، ژل رویال و عسل بر ترمیم زخم پوستی در مدل حیوانی خرگوش صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه روی 5 خرگوش با 50 زخم پوستی صورت گرفت. پماد فنی تویین 1%، ژل آلویه ورا، ژل رویال و عسل در چهار زخم استفاده شد و یک زخم دیگر به عنوان شاهد بدون دارو در نظر گرفته شد. محل پانسمان مواد به شکل مربع کای عوض می شد. مطالعه ماکروسکوپی در روزهای 4، 8، 12، 16 و 20 پس از ایجاد زخم و مطالعه هیستوپاتولوژی در روزهای 10 و 21 از محل زخم ها صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان داد که در روز 8 و 12 در گروه های ژل آلویه ورا، ژل رویال و عسل مساحت زخم نسبت به گروه فنی تویین دارای اختلاف معناداری (0/05 ˂p) بودند که نشان دهنده کاهش سریع تر سطح زخم نسبت به گروه فنی تویین بوده است. در روز 16 پس از جراحی سطح زخم گروه عسل به صورت کامل بسته شد و در روز 21 تمامی زخم ها در تمامی گروه ها به صورت کامل ترمیم شدند. همچنین بررسی های هیستوپاتولوژیکی در روزهای 10 و 21 هیچ گونه اختلاف معناداری بین گروه های موردمطالعه نشان ندادند و تمامی زخم ها در روز بیستم به صورت کامل ترمیم شدند.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که پماد فنی تویین 1%، ژل آلویه ورا، ژل رویال و عسل همگی تاثیر خوبی در ترمیم زخم داشته اند.

  کلیدواژگان: فنی توئین، ژل آلوئه ورا، ژل رویال، عسل، ترمیم زخم، خرگوش
 • طاهره زارعی محمودآبادی*، محمدحسن احرامپوش، پروانه طالبی صفحات 397-405

  زمینه و هدف:

   تولید حجم بالایی ازفاضلاب،از جمله مشکلات صنایع بازیافت کاغذ است که ارایه راهکارهای مناسب اقتصادی و زیست محیطی به منظور مدیریت و تصفیه مناسب، ضروری می باشد؛ از این رو در این تحقیق، هدف بهینه سازی فرایند تصفیه فاضلاب تولیدی از صنایع بازیافت کاغذ با استفاده از کلریدمنیزیم در ترکیب با پلی آکریل آمیدهای کاتیونی و آنیونی بود.

  مواد و روش ها

  این تحقیق از نوع کاربردی بود که در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. در ابتدا مقادیر مختلف pH (12-4) با غلظت ثابتی از کلریدمنیزیم برای تعیین pH بهینه بررسی شد. سپس بهینه سازی غلظت برای کلریدمنیزیم (700-200 میلی گرم بر لیتر) و پلی آکریل آمیدها (3- 0/5 میلی گرم بر لیتر) انجام شد. در هر مرحله از بهینه سازی، پارامترهای TSS و COD اندازه گیری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) و سطح معنی داری 0/05 انجام شد.

  یافته ها

  با توجه به نتایج به دست آمده، pH برابر 10 به عنوان pH بهینه و غلظت 500 و 1/5 میلی گرم بر لیتر به ترتیب به عنوان غلظت بهینه برای کلریدمنیزیم و پلی آکریل آمید کاتیونی انتخاب گردید. در شرایط بهینه، راندمان حذف TSS و COD به ترتیب 96 و 83/07درصد به دست آمد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که کلریدمنیزیم در ترکیب با پلی آکریل آمید کاتیونی می تواند گزینه مناسبی برای تصفیه فاضلاب صنایع بازیافت کاغذ باشد.

  کلیدواژگان: بهینه سازی، انعقاد و لخته سازی، فاضلاب صنایع
 • مژده ناوی نژاد، مهتاب خواجه* صفحات 407-411

  زمینه و هدف:

   آپاندیسیت یکی از فوریت های پزشکی و از شایع ترین علل ایجاد دردهای شکمی حاد و شدید در تمام دنیاست. در صورت درمان نشدن به موقع آپاندیسیت، بافت ملتهب آپاندیس پاره می شود و به دنبال آن، پریتونیت و شوک اتفاق می افتد. از آنجا که فرایند ایجاد آپاندیسیت، فرایندی التهابی است؛ به نظر می رسد پروتئین های فاز حاد و بیلی روبین تام خون در این شرایط، سطح بالایی در سرم ایجاد کنند.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی است که در سال 94-1393 با مشارکت 208 نفر از بیماران بالای 15 سال با علایم آپاندیسیت حاد مراجعه کننده به اورژانس امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار انجام شد. به منظور بررسی سطح بیلی روبین تام از بیماران، پیش از تزریق هرگونه آنتی بیوتیک و انجام عمل جراحی، 2 سی سی نمونه خون گرفته شد. پس از عمل، یافته های ماکروسکوپی از جمله سایز آپاندیس، پرفوره بودن یا نبودن حین عمل و یافته های پاتولوژیک جمع آوری شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد بین بیلی روبین تام با پرفوراسیون از نظر ماکروسکوپی و پاتولوژی ارتباط معناداری وجود دارد (0.001>p).

  نتیجه گیری

  سطح بیلی روبین تام خون، پیش از عمل جراحی و پرفوراسیون آپاندیسیت حاد، ارتباط معناداری وجود دارد و می تواند در کنار علایم بالینی به عنوان معیار آزمایشگاهی برای پیش بینی پرفوراسیون استفاده شود.

  کلیدواژگان: آپاندیسیت، پرفوراسیون، بیلی روبین تام
 • فهیمه کیوانلو*، اسماعیل شریفیان، کوروش قهرمان تبریزی، محمد سیداحمدی صفحات 413-424

  زمینه و هدف:

   میزان شیوع آسیب های ورزشی در دانشجویان تربیت بدنی، بسیار زیاد است و عوامل مختلفی از جمله عوامل مدیریتی بر بروز آن تاثیر دارند.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش پیمایشی- همبستگی با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد از 12 استاد تربیت بدنی (به صورت هدفمند از طریق مصاحبه) اطلاعات موردنیاز جمع آوری گردید. سپس مصاحبه ها کدگذاری و مدل نظری تحقیق بر اساس آن تدوین شد. در پایان به منظور بررسی برازش مدل نظری، پرسش نامه ای طراحی گردید و 330 دانشجوی تربیت بدنی (به روش خوشه ای تصادفی) آن را تکمیل و ضرایب تاثیر بخش های مختلف مدل از طریق مدل یابی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار PLS بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه، منجر به ارایه مدل پیشگیری از آسیب های ورزشی دانشجویان تربیت بدنی برمبنای عوامل مدیریتی با 13 مقوله و 38 مفهوم در قالب ابعاد 6 گانه شامل موجبات علی، پدیده اصلی، راهبرد، ویژگی های زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامد شد. آزمون کلی مدل معادلات ساختاری از طریق شاخص نکویی برازش بررسی و برازش مدل (0/74=GOF) تایید گردید. مقدار آماره تی برای تاثیرگذاری هریک از متغیرهای موجبات علی، ویژگی های زمینه ای، شرایط مداخله گر بیشتر از (1/96) به دست آمد؛ از این رو تاثیرگذاری آنها بر آسیب پذیری دانشجویان تربیت بدنی تایید شد.

  نتیجه گیری

  براساس یافته ها و مدل ارایه شده با اصلاح رویکرد در بخش پذیرش دانشجو، برنامه ریزی آموزشی و ایمن سازی اماکن در کنار آموزش و آگاهی بخشی به استادان و دانشجویان، امکان کاهش قابل توجه در بروز آسیب ورزشی در دانشجویان تربیت بدنی خواهد بود.

  کلیدواژگان: مدل ساختاری، پیشگیری از آسیب ورزشی، دانشجویان تربیت بدنی، عوامل مدیریتی، برازش مدل
 • مرضیه ترکمن نژاد سبزواری، مریم خسروجردی*، فاطمه عزیزی صفحات 425-430

  زمینه و هدف:

   گزارش نویسی، عمده ترین راه ارتباطی بین مراقبین بالینی، شامل پرستاران و ماماها می باشد. مطالعات نشان داده است که میزان خطاهای گزارش نویسی در ایران قابل توجه است و یکی از علل عمده آن آموزش های ناکافی در زمینه گزارش نویسی می باشد؛ از این رو آموزش گزارش نویسی می تواند عملکرد مراقبین بالینی در این زمینه را بهبود بخشد. هدف این مطالعه، مقایسه آموزش مهارت های گزارش نویسی برمبنای تفکر نقادانه با روش روتین بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه نیمه تجربی دو گروهه قبل- بعد روی 70 نفر از پرسنل پرستاری و مامایی انجام شد. در ابتدا روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. سپس نمونه ها با تخصیص تصادفی در گروهای تجربی و کنترل قرار گرفتند. مهارت های گزارش نویسی پرستاران و ماماها قبل و بعد از آموزش در سه نوبت مختلف با استفاده از چک لیست استاندارد وزارت بهداشت و درمان سنجیده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون t تست و رگرسیون خطی انجام شد.

  یافته ها

  مقایسه میانگین نمرات عملکرد پرستاران و ماماها در دو گروه آموزش روتین و آموزش با تفکر نقادانه، اختلاف معنی داری نشان داد (0/05< P). در هر دو گروه، میانگین نمره عملکرد پرستاران در زمینه گزارش نویسی، اختلاف معنی داری قبل و بعد از آموزش نشان داد (0/001> p) ولی میانگین نمرات در گروه تفکر انتقادی بالاتر بود. بین سابقه کار، رشته و مدرک تحصیلی و مهارت های گزارش نویسی، ارتباط معنی داری وجود نداشت (0/05< P). 

  نتیجه گیری

  آموزش گزارش نویسی برمبنای تفکر نقادانه مهارت های گزارش نویسی پرستاران و ماماها، موثرتر از آموزش های روتین درون بخشی می باشد.

  کلیدواژگان: آموزش، گزارش پرستاری، تفکر نقادانه
 • علیرضا پوراسماعیلی*، محمدرضا واعظی کاخکی، مهدی نارستانی صفحات 431-438

  زمینه و هدف :

  خطر گرسنگی و افزایش تعداد گرسنگان در سراسر جهان به دلیل رشد جمعیت جهان و کمبود منابع و مواد غذایی افزایش یافته است. افزون بر رشد جمعیت جهان، تغییرات اقلیمی نیز بر کمبود مواد غذایی تاثیر گذاشته؛ در نتیجه امنیت غذایی به مخاطره افتاده است. از این رو مصرف محصولات تراریخته، معضلات بسیاری را ایجاد کرده است. این مطالعه با هدف بررسی مسایل حقوق مصرف کننده مواد غذایی تراریخته از ابعاد سلامتی، حقوقی و اخلاقی صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر یک تحقیق مروری است که با استفاده از کلیدواژه های غذا، امنیت غذایی، محصولات تراریخته و سلامتی، مقالات و کتاب های فارسی و انگلیسی منتشر و نمایه شده در پایگاه هایPubMed ScienceDirect, Google Scholar, SID, IranMedex, Magiran به صورت جداگانه و ترکیبی، بدون محدودیت زمانی تا انتهای سال 2021 جستجو و پس از بازیابی، بررسی و تحلیل شدند.

  یافته ها

  در این مطالعه مروری، معضلات مواد غذایی تراریخته از ابعاد سلامتی، اخلاقی و حقوقی نسبت به حقوق مصرف کننده موردبررسی قرار گرفت تا نشان داده شود که چگونه می توان میان حق غذا و حق سلامتی و ایجاد امنیت غذایی تعادلی ایجاد کرد بی آنکه اجرای این حق ها موجب زیان انسان یا محیط زیست شود 

  نتیجه گیری

  اصل زیان نرساندن اقتضا می کند که دولت ها در راستای تامین امنیت غذایی و جلوگیری تولیدکنندگان از سوءاستفاده از حق، نظارت دقیقی بر تولیدکنندگان محصولات و مواد غذایی تراریخته داشته باشند؛ بنابراین تولید گیاهان و مواد غذایی تراریخته نباید موجب زیان مصرف کننده و محیط زیست پیرامون او شود. علاوه بر این، مصرف کننده باید از وجود مواد غذایی تراریخته مطلع باشد تا بتواند حق انتخاب خود را اعمال کند.

  کلیدواژگان: مواد غذایی تراریخته، امنیت غذایی، تزاحم حقوق
 • علی صداقتی راد*، محمد محمدی پور، علی اصغر سرایی صفحات 439-447

  زمینه و هدف :

  با توجه به آثار زیان بار و جبران ناپذیر اعتیادپذیری برای پیشگیری از آسیب های جدی بر قشر دانشجویان، به نظر می رسد باید اقداماتی در این زمینه صورت گیرد. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی گروهی و آموزش رفتار برنامه ریزی شده بر اعتیادپذیری دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان مشهد بود.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش حاضر، نیمه تجربی سه گروهی با پیش آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه پژوهش، کلیه دانشجومعلمان پردیس های استان خراسان رضوی در سال تحصیلی 99-1398 بود که نمونه ای 45 نفره از بین داوطلبانی که آزمون پژوهش را داده و نمرات بالایی به دست آورده بودند به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. 45 نفر از دانشجومعلمان در سه گروه طرح واره درمانی (15 نفر)، آموزش رفتار برنامه ریزی شده (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به صورت کاملا تصادفی جایگزین شدند. گروه های مداخله به ترتیب تحت 11 جلسه طرح واره درمانی 60 دقیقه ای و 8 جلسه آموزش رفتار برنامه ریزی شده 90 دقیقه ای قرار گرفتند و گروه کنترل درمانی را دریافت نکردند. داده ها با مقیاس اعتیادپذیری زرگر (1385) طی سه مرحله جمع آوری و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد.

  یافته ها

  طرح واره درمانی گروهی و آموزش رفتار برنامه ریزی شده، بر کاهش اعتیادپذیری دانشجومعلمان تاثیر معنی داری دارد  که این تاثیر پس از یک ماه پیگیری در هر دو گروه بادوام بود (0/01>P). همچنین تفاوت معناداری بین دو شیوه مداخله وجود نداشت (0/01<P). 

  نتیجه گیری

  هر دو روش طرح واره درمانی و آموزش رفتار برنامه ریزی شده می تواند بر پیشگیری از اعتیاد جوانان موثر باشد.

  کلیدواژگان: اعتیاد پذیری، طرحواره درمانی گروهی، آموزش رفتار برنامه ریزی شده، دانشجو معلمان
 • سیما نوبری*، عزت نوری زاده صفحات 449-456

  زمینه و هدف :

  لیشمانیوز یک بیماری مربوط به مناطق گرمسیری می باشد که طیف وسیعی از تظاهرات بالینی؛ شامل ضایعات پوستی تا عفونت احشایی کشنده را ایجاد می کند. ژن A2 به عنوان یکی از قابل اعتمادترین فاکتورهای ژنتیکی در ایجاد فرم احشایی به حساب می آید. این ژن در گونه های پوستی مانندL. major  و L. tropica  به صورت تک کپی و بدون بیان در انگل حضور دارد. هدف از این مطالعه، بررسی توالی ژنA2  در بین سوش های لیشمانیا تروپیکای پوستی با سایر سوش های لیشمانیا تروپیکای احشایی در ایران می باشد.

  مواد و روش ها

  لیشمانیا تروپیکاها با ژنITS1  و ITS2 تایید هویت شدند، سپس سوش های انگل به موش BALB/c تزریق شدند. تغییرات اندازه و فرم زخم پای موش ها بررسی شد. سپس موش ها کشته شدند و اندام های احشایی آنها بررسی گردید. در نهایت ژن A2  بین گونه ها ارزیابی شد.

  یافته ها

  الگوی ژل الکتروفورز ژن A2 در سوش ایجادکننده فرم احشایی با سوش های ایجادکننده فرم پوستی متفاوت بود. همچنین الگوی ژل الکتروفورز ایجادکننده فرم پوستی با گزارش هایی که تا کنون در مورد لیشمانیاهای پوستی وجود داشت نیز تفاوت نشان داد. 

  نتیجه گیری

  گونه های خاص لیشمانیا تروپیکای احشایی شونده دارای توالی ژنA2  مانند سایر لیشمانیاهای احشایی می باشند. به نظر می رسد ژن A2 در ایجاد توانایی احشایی شدن سوش های خاص انگل لیشمانیا تروپیکا نقش مهمی داشته باشد.

  کلیدواژگان: لیشمانیوزیس، لیشمانیا تروپیکا، ژن A2
 • مرتضی حاجی نیا، امیرحسین حقیقی*، رویا عسکری صفحات 457-465

  زمینه و هدف:

   چاقی، اختلال متابولیکی است که از طریق افزایش هزینه انرژی و تحریک عوامل مرتبط با قهوه ای شدن بافت چربی سفید، قابل کنترل و پیشگیری است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تمرین مقاومتی شدیدبر سطوح آیریزین و عامل رشد فیبروبلاست 21 در مردان دارای اضافه وزن بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی، 20 مرد دارای اضافه وزن (میانگین 3/33±36/56سال و نمایه توده بدن 3/02±29/41 کیلوگرم بر مترمربع) از طریق فراخوان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تمرین مقاومتی شدید و کنترل قرار گرفتند. برنامه گروه مقاومتی به صورت دایره ای با شدت 85-80 درصد یک تکرار بیشینه، سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته انجام شد. 24 ساعت قبل و 48 ساعت بعد از دوره تمرینی سطوح سرمی آیریزین و عامل رشد فیبروبلاست 21 (FGF21) از همه آزمودنی ها در حالت ناشتا اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله آزمون تی همبسته و آنکوا در سطح معنی داری 0/01>P انجام شد.

  یافته ها

  سطوح سرمی آیریزین و FGF21 در گروه تمرین مقاومتی شدید در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری را نشان داد (0/01>P). وزن بدن، BMI و درصد چربی بدن در گروه تمرین مقاومتی شدید در مقایسه با گروه کنترل، کاهش معناداری را نشان داد؛ درحالی که در گروه کنترل، افزایش معناداری مشاهده شد (0/01>P). 

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تمرین مقاومتی شدید می توانند به عنوان گامی موثر در تبدیل بافت چربی سفید به قهوه ای و بهبود ترکیب بدنی افراد دارای اضافه وزن و چاق مورد تاکید قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، آیریزین، عامل رشد فیبروبلاست 21، ترکیب بدن، چاقی
 • محبوبه امیربیک*، حسین اکبری امرغان، الهام فریبرزی، حمید نجات صفحات 467-475

  زمینه و هدف:

   مولتیپل اسکلروزیس، یک بیماری نورودژنراتیو پیش رونده است. برخورداری از رضایت زناشویی، شاخصی مهم در پیش آگهی مطلوب درمانی در اختلالات عصب روان شناختی پیش رونده می باشد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری التقاطی و درمان تلفیقی طرح واره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود.

  مواد و روش ها

  در یک کارآزمایی مقدماتی تصادفی، طی نیمه دوم سال 1398، 42 بیمار زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و همسران شان، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از روش تصادفی سازی بلوکی در قالب دو گروه درمانی و یک گروه کنترل تخصیص یافتند. دو گروه درمانی به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای هفته ای یک بار تحت یکی از درمان های زوج درمانی رفتاری التقاطی و تلفیقی طرح واره مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ (1998) در سه برهه زمانی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس و اندازه گیری های مکرر تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج اولیه نشان داد که هر دو درمان نسبت به گروه کنترل، اثربخشی معناداری بر شاخص رضایت زناشویی بیماران ایفا کردند که تا مرحله پیگیری سه ماهه پایدار ماند (0/05> p  ). علاوه براین، نتایج ثانویه نشان داد که تفاوت معناداری بین اثربخشی دو درمان وجود ندارد (0/05<p). 

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه می تواند در طرح ریزی چشم انداز مداخلات درمانی در بیماران مبتلا به اختلالات نورودژنراتیو با کاربست های بالینی همراه باشد.

  کلیدواژگان: مداخلات روان-شناختی، درمان پذیرش و تعهد، زوج درمانی، رضایت زناشویی، مولتیپل اسکلروزیس
|
 • MohammadJavad Asghari Ebrahim Abad, Mohammadreza Mazloomzadeh, Milad Shirkhani *, Kimia Sabbagh, Faezeh Salayani Pages 311-319
  Introduction

  Due to the increasing rate of Covid-19 disease, experiencing a high level of fear and anxiety is predictable. In this regard, this study aimed to investigate the relationship between fear of Covid-19 and health anxiety through the mediating roles of behavioral activation and inhibition system.

  Materials and Methods

  The design of the present study was descriptive-correlation and path analysis. The statistical population of this study included Iranian adults from which 605 people were selected by convenient sampling method. Data were collected using the Health Anxiety Inventory (HAI-18), Fear of COVID-19 Scale (FCV-19S) and Behavioral Activation and Inhibition Systems Scale (BAS / BIS Scale). Data analysis was performed using Pearson correlation, multiple regression and path analysis.

  Results

  The findings showed that there is a significant correlation (P <0.01) between fear of COVID 19, Behavioral inhibition system and reward responsiveness subscale of behavioral activation system with health anxiety. In addition, the Bootstrap results indicate that the mediating roles of the behavioral inhibition system (0.001) and the reward responsiveness subscale of the behavioral activation system (0.006) is significant.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, fear of COVID 19 can predict and affect health anxiety through interaction with behavioral inhibition system and reward responsiveness subscale of the behavioral activation system. Therefore, interventions based on the introduction of prevention programs concerning Covid-19 to reduce the fear and anxiety of people about getting it, have positive results and can be considered as prevention programs to help people overcome experienced health anxiety.

  Keywords: Fear of Covid-19, Health anxiety, Behavioral activation, inhibition systems
 • Mohtasham Ghaffari, Sakineh Rakhshanderou, Seyyed Ahmad Ahmadinasab *, Hassan Emami Pages 321-329
  Introduction

  Health literacy can be understood as the ability to read, understand, and act on the basis of health and self-care recommendations, to follow a healthy lifestyle to prevent diseases. Health literacy is considered as one of the important components of self-care. The aim of this study was the relationship between of health literacy on self-care and preventive behaviors.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical study was performed on 359 people living in the margin of Sabzevar city. Data were collected by questionnaires. Collected data was analyzed using SPSS16 software (descriptive and analytical statistics) using  Correlation Coefficients andT -test and ANOVA.

  Results

  Most of the subjects had enough health literacy with 54.9%, and only 7.5% had inadequate health literacy level. In addition, 37.6% of people had a borderline health literacy level. The mean of health literacy in men was 84.49 ± 13.66 and the mean of health literacy in women was 86.67 ± 14.02, and also there was no significant difference in health literacy between the two sexes.Of the 359 people surveyed, the highest scores of 206 (57.4%) were moderate and the remaining 153 (42.6%) were poor and none of the subjects scored Have not gotten strong.here was no significant relationship between total health literacy and self-care, but there was a significant relationship between total health literacy with dimensions of self-care including mobility / fatigue, happiness, social functioning and pain. Also, self-care alone had a meaningful relationship with dimensions of health literacy only with the skill dimension of activity, and with other aspects of it there was no meaningful relationship.

  Conclusion

  On the other hand, due to attention It was suggested that only half of the people had adequate health literacy, and none of them had proper self-care status. Therefore, effective measures are needed to increase the level of health literacy and consequently self-care promotion.

  Keywords: Health literacy, Self-care, Marginalized population
 • Seyed Yosef Lotfi Hadi Biglo *, Khalil Maleki, Ali Bahadori, Ramin Hoseinzade Pages 329-337
  Introduction

  One of the hospital’s evaluation methods is the use of national accreditation standards, which its consideration causes enhancement in both patient safety and quality of services. It is essential for managers and personals whom involved in accreditation to have a positive knowledge and attitude. This study was done to assess Nurses Knowledge, Attitude, and Comment on Hospital Accreditation and its Impact on Patient Care Quality in Imam Khomeini Hospital in Sarab.

  Materials and Methods

  This research is a descriptive crosssectional study which has been done. In order to collectthe information, we used the corrected questionnaire of azami et al. Imam Khomeini hospital nurses 126 mirage with a minimum of one year of work experience to the classified random sampling method in this study. Data analysis were done using SPSS software.

  Results

  The average knowledge score was 36 points (18.22), attitude was 60 points (32.76), comment was 50 points (25.98) and nursing care was 5 points (2.72). The average score for knowledge, attitude and commentshowed that a modest positive about attitude, knowledge, andpositive comment was seen.

  Conclusion

  Enhancement of knowledge and creation of a positiveperspective about accreditation may reduce anxiety and stress caused by theaccreditation and the quality of nurses care of the patient is alsocan increase.

  Keywords: Accreditation, knowledge, Attitude, Commen, Nursing Care, nurses
 • Maryam Sadat Katebi, Mina Ghalenoei, Samira Zalbeiki, Zohreh Barzegari Esfeden * Pages 339-346
  Introduction

  Improving the quality of patient care is one of the challenges of the health care delivery system, and the performance of nurses as the largest health care professional group has a significant impact in this regard. The aim of this study was to determine the quality of patient care from the viewpoint of nurses and patients at the Shohada center.

  Materials and Methods

  This was a descriptive-analytic study in which 63 nurses who were admitted to the study were randomly selected. For each nurse, 3 patients were selected according to available data. Data was collected using standard questionnaire QUALIPAC was collected. The results were analyzed using SPSS version 24 and chi-square, and Pearson’s correlation test.

  Results

  The mean of quality of care in view of patients and nurses were respectively, psychosocial aspect 61.66 ± 1.46, 80.28 ± 1.66, in physical aspect 57.93 ± 1.43 and 76.15 ± 1.52 and in communitive aspect 57.93 ± 1.43 and 39.19 ± 0.83. There was a significant statistical difference between patients and nurses views in three aspects (P=0.001).Also, there was no significant relationship between the demographic characteristics of the nurses and patients (age, sex, clinical experience, place of residence, etc.) with quality of care (P> 0.005)..

  Conclusion

  According to the findings of this study, it is suggested that using educational courses for nurses and nursing students, especially communication skills, using the system of encouragement and punishment, as well as continuous controlling and monitoring can be promoted the quality of patient care.

  Keywords: Quality of care, Nurse, Patient, Nursing Care
 • Roya Moradi, Morteza Kashefialasl *, Reza Marandi, Esmaeil Salahi, Sharam Moradidehaghi Pages 347-357
  Introduction

  Since removal of dyes causing cancer from colored wastewater before releasing into environment is very important therefore in this study the effective parameters in removal of dye AR 18 with a new organic adsorbent were investigated by combining the two methods (adsorbent) and chemical method (AOPS).

  Materials and Methods

  Firstly, a rotary reactor was made up then for each experiment 100mL of sample was exposed to UV ray, H2O2 and extracted carbon from carrot meal. In this study low power UV lamps and in a reactor with capacity of 1.5L were used. Properties of adsorbent were studied and illustrated via TEM, SEM, XRD. Effects of parameters such as pH, UV radiation contact time, concentration of dye and concentration of adsorbent were examined and optimum points of each parameter obtained. Inlet and outlet of dye concentration was measured by spectrophotometer. adsorption Equilibrium and adsorption kinetics with maximum adsorption capacity were measured accordingly.

  Results

  Physical properties of active magnetite carbon showed that Fe3O4 nanoparticles had average size of 22-90 nm with the BET of 480 m2/g. acid red dye 18 was removed with 99 % efficiency where adsorbent concentration: 1/5gr.L, dye concentration: 25 ppm, pH: 4 and contact time: 80 min. adsorption capacity: 126/98 mg/g and adsorption kinetics is in line with Pseudo-second-order model (R2=0/99, AR 18).

  Conclusion

  Results of this study showed that using extracted carbon from carrot meal together with UV radiation as a low cost adsorbent, Eco-friendly is significantly effective in dye removal via.

  Keywords: Carrot, advanced Photo oxidation, Nano magnetized carbon, Fe3O4, UV-LED
 • Hadis Sourinejad, Mitra Savabi Esfahani, MohannadJavad Tarrahi, Elham Adib Moghaddam * Pages 359-371
  Introduction

  Polycystic ovary syndrome (PCOS)is the most common endocrine disorder in women of childbearing age.There are many challenges regarding the quality of oocytes in these individuals.Therefore, this review study aimed to investigate the consequences and challenges associated with in vitro fertilization in women with polycystic ovary syndrome.

  Materials and Methods

  For related studies, the Persian SID and Magiran databases and Pubmed, Scopus, Elsevier, Weily online library, Sciences Web of Science databases and Google Scholar search engine were used for the period 1990–2019. To obtain all articles in Persian and English,the keywords of Polycystic ovarian syndrome, in vitro fertilization, Polycystic ovarian morphology, IVF outcome,Oocyte donation,Oocyte competence,Pregnancy,and their Persian equivalent are used separately or as possible combinations. From 450 articles, 17 were eligible and selected for this study.

  Results

  The results of various studies suggesting major challenges in this group of women including gonadotropins need and hormone-related changes, ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS), clinical pregnancy rates, pregnancy outcomes and the risk of miscarriage, the quality of oocytes in women with polycystic ovary syndrome undergoing in vitro fertilization and the issue of egg donation in this group of women. However, fetal loss, clinical pregnancy and live birth rates are no different from other women.

  Conclusion

  Due to concerns about pregnancy in women with PCOS, closer monitoring of these pregnancies is important, it also appears that the presence of PCOS in donors does not affect the rate of pregnancy or implantation and the number of embryos transferred in ovarian donation programs. As a result, women with PCOS should not be excluded from egg donation programs.

  Keywords: Polycystic ovary syndrome, in vitro fertilization, pregnancy, Egg donation, in vitro fertilization outcomes
 • Atefeh Hassanzadeh, Aliakbar Jannatabadi *, Abolfazl Rad Pages 373-378
  Introduction

  Sjogren-Larsson Syndrome (SLS) is a recurrent autosomal recessive disorder characterized by three main symptoms including ichthyosis, mental retardation, dysplasia, or spastic tetraplegia. However, other symptoms such as cognitive deficits, delayed speech and seizures were frequently observed. Because of these overlap symptoms, these syndromes are categorized as unknown and rare disease. High-through put technologies such as whole exome sequencing (WES) solved many of these unknown diseases.  In this study, we used WES and introduced a family with SLS from Sabzevar – Khorasane Razavi- Iran.

  Materials and Methods

  Using WES, we sequenced all exons and then analyzed the annotation file. We segregated variant in other family members to confirm the candidate gene using PCR and Sanger sequencing.

  Results

  Our data showed that mutation in ALDH3A2 with c.943C>T pathogenic variant causes SLS syndrome in this family.

  Conclusion

  The advent of WES improve the ability of diagnosis in a huge number of syndromes with overlap symptoms. Nonetheless, most of syndromes do not have a specific treatment and recognizing the cause of syndromes help to families to screen during pregnancies.

  Keywords: Sjogren-Larsson Syndrome, Whole exome sequencing, ALDH3A2
 • Ramin Jahangirfard, Gholamreza Najafi *, Ali Shalizar Jalali, Abbas Ahmadi, Elham Zadeh Hashem Pages 379-386
  Introduction

  Ethephon is a hormone used to accelerate the plant growth regulator processing. Mostly, after entering to the tissues, causing disturbance in reproductive system and subsequently decreased sperm fertility potential. The aim of this study was to investigate the effect of ethephon on embryonic morphological parameters and CatSper 2 protein localization in sperm.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 78 males and females (NMRI Strain) mice randomly divided into experimental and control groups. The experimental groups received ethephon at doses of 120, 240 and 480 mg/kg as well as the positive-control group received neostigmine (0.1 mg/kg). After treatment, the animals were sacrificed and euthanized. Sperm samples were collected from cauda epididymis for qRT-PCR and immunohistochemically evaluation and stored at -70 ° C until examination.

  Results

  The results of morphological parameters showed that hatching percentage, viability, number and length of fetuses in experimental groups were lower than control group. There was also a decrease in the expression of CatSper 2 gene in the experimental groups compared to the control group. Sperm immunohistochemical results indicated that there was no localization for the CatSper 2 protein in the experimental groups versus the ones (p<0.05).

  Conclusion

  Ethephon by producing free radicals causes decreased embryonic morphological features. It also impairs fertility and reproduction by decreasing the expression of CatSper 2 gene and lack of protein localization in sperm.

  Keywords: CatSper 2, polymerase chain reaction, sperm, Mice
 • Seyed Arman Razavi, Amin Bigham Sadegh *, Iraj Karimi, Siavash Sharifi, Iman Hafar Pages 387-395
  Introduction

  Phenytoin ointment is a usual medicine for wound healing. Aloe vera gel promotes wound healing by directly stimulating the activity of macrophages and fibroblasts that increase both collagen and proteoglycan synthesis, thereby promoting tissue repair. The aim of this study was to evaluate the effects of phenytoin ointment1%, aloe vera gel, royal jelly and honey on skin wound healing in rabbit animal model.

  Materials and Methods

  5 rabbits with 50 skin wounds were used in this study. Phenytoin ointment1%, aloe vera gel, royal jelly and honey were used in four wounds and another was considered as an untreated control. Macroscopic study was performed on days 4, 8, 12, 16 and 20 after wounding and histopathologic study was done on the days 10 and 21 from the wounds.

  Results

  On the 8th and 12th days in the Aloe vera gel, royal jelly and honey groups, the area of the wound had a significant difference (p < 0.05) than group1 (phenytoin), indicating a faster reduction of the wound surface than the phenytoin group. On the 16th day after surgery, the ulcer surface of the honey group was completely closed and on day 20 all the wounds were fully restored in all groups. Also, histopathologic studies on 10 and 21 days showed no significant difference between the studied groups and all wounds were completely restored on day 20.

  Conclusion

  Finally, the results of this Study showed that phenytoin 1% ointment, aloe vera gel, royal jelly and honey, all had a good effect on wound healing.

  Keywords: phenytoin, Aloe vera Gel, Royal Jelly, Honey : Wound healing, rabbit
 • Tahereh Zarei Mahmoudabadi *, MohammadHassan Ehrampoush, Parvaneh Talebi Pages 397-405
  Introduction

  The production of high wastewater is one of the problems of recycling paper industry, it is essential to provide appropriate economic and environmental solutions for proper management and treatment. So in this research, the purpose was of optimization the treatment of wastewater products from the paper recycling industry with using magnesium chloride in combination with cationic and anionic polyacrylamides.

  Materials and Methods

  This was an applied researchwhich was done on a laboratory scale. The different pH (4-12) values at a fixed concentration of magnesium chloride to determine the optimum pH was investigated. Then optimization of concentration for magnesium chloride (200-700 mg/L) and polyacrylamides (0.5-3 mg/L) was performed. At each stage of optimization, the parameters of TSS and COD were measured. Pearson correlation coefficient was used for analysis of data and significance level was 0.05.

  Results

  According to the results, pH=10 as optimal pH and concentrations of 500 and 1.5 mg / L were selected as optimal concentrations for magnesium chloride and cationic polyacrylamide, respectively. Under optimal conditions, the efficiency of removing TSS and COD was 96% and 83.07%, respectively.

  Conclusion

  The results showed that magnesium chloride combined with cationic polyacrylamide, can be used as an appropriate option for wastewater treatment of paper recycling industries.

  Keywords: Optimization, Coagulation, flocculation, Industrial wastewater
 • Mojde Navinejad, MAHTAB KHAJEH * Pages 407-411
  Introduction

  Appendicitis is one of the medical emergencies and one of the most common causes of acute and severe abdominal pain worldwide. If appendicitis is not treated in time, the inflamed tissue of the appendix ruptures, followed by peritonitis and shock. Because the process of appendicitis is an inflammatory process, the acute phase proteins and whole blood bilirubin appear to produce high levels in the serum under these conditions.

  Materials and Methods

  The present study is a descriptive cross-sectional study that was conducted in 2014-2015 with the participation of 208 patients over 15 years of age with symptoms of acute appendicitis referred to the emergency department of Dr. Beheshti in Sabzevar. In order to check the level of total bilirubin, 2 cc blood samples were taken from the patients before injecting any antibiotics and performing surgery. After the operation, macroscopic findings such as appendix size, perforation or absence during surgery and pathological findings were collected by the researcher.

  Results

  The results showed that there was a significant relationship between total bilirubin and perforation in terms of macroscopy and pathology (p< 0.001).

  Conclusion

  There is a significant relationship between whole blood bilirubin level before surgery and acute appendicitis perforation and can be used along with clinical signs as a laboratory criterion to predict perforation.

  Keywords: Appendicitis:Perforation: Total bilirubin
 • Fahimeh Keavanloo *, Esmaeil Sharifian, Kourosh Ghahraman Tabrizi, Mohammad Seyedahmadi Pages 413-424
  Introduction

  Sports injuries among physical education students are prevalent and various factors, including management factors, affect them.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, by using the systematic design of the data based theory required information was collected from 12 physical education teachers through targeted interviews. The interviews were then coded and a theoretical model of the research were developed. Finally, in order to evaluate the accuracy of theoretical model a questionnaire was designed and completed by 330 physical education students and the effect coefficients of different parts of the model were investigated by modeling structural equations in PLS software environment.

  Results

  The results of the analysis of qualitative data obtained from the interview led to the presentation of the model of prevention of sports injuries of physical education students based on managerial factors with 13 categories and 38 concepts in the form of 6 dimensions including causal factors, the main phenomenon, strategy, background characteristics, intervening conditions and outcomes. General test of structural equation modeling was performed using the Goodness of Fit Test and was confirmed(GOF = 0.74). The statistical value of T for the effect of each ofcausal factors, background characteristics, intervening conditions was higher than (1.96), so their effect was confirmed.

  Conclusion

  Thus, by modifying the approach of student admission, educational programming and securing places along with teaching and informing, we will be able to significantly reduce the incidence of sports injuries in physical education students.

  Keywords: Structural Model:Sports injury prevention: Physical Education Students: Management Factors: Fitting Model
 • Marzieh Turkamannezhad Sabzevari, Maryam Khosrojerdi *, Fateme AZIZI Pages 425-430
  Introduction

  Nursing record is the most important communication method between clinical caregivers including nurses & midwives. Studies have shown that recording errors is considerable among Iranian   nurses. Insufficient education in the field of recording is of a significant. Cause. So, recording education can improve clinical caregivers' performance in this field. The aim of this study was comparison the effect of nursing record educatoin based on critical thinking with rutine method.

  Materials and Methods

  This quasi-experimental study of two groups before and after was carried out on 70 nursing and midwifery personnel.at first, sampling method was simple randomization. Then, samples randomly assigned to the experiment and control groups. The recording skills of nurses and midwives assessed before and after using the standard checklist of the Ministry of Health and Treatment in three different times. Data were analyzed using SPSS software version 20 and t-test,and  linear regression test.

  Results

  Comparison the mean scores of nurses' performance in two groups of routine and critical thinking education did not show significant difference before education.(P>0/05). There was significant difference between the mean score of nurses' performance in two groups before and after education (P<0.001). But, the mean scores was higher in critical thinking group. There was no significant differences between work experience, field, and grade, with recording skills (P>0/05).

  Conclusion

  Nursing record educatoin based on critical thinking is more effective than intraward routine educations.

  Keywords: Education, Nursing Reord, Critical Thinking
 • Alireza Pouresmaeili *, Mohammadreza Vaezi Kakhki, MAHDI NARESTANI Pages 431-438
  Introduction

  The risk of starvation and the increasing number of hungry people around the world has increased due to the world's population growth and lack of food and supplies. Climate change, in addition to global population growth, has affected food shortages. As a result, food security is at risk. Therefore, challenges has been paid to Genetically Modified Crops and Genetically Modified Food. The aim of this study was to investigate the health, legal and ethical challenges of transgenic food consumers.

  Materials and Methods

  This paper is a narrative review; the search was done on articles and books in Persian and English, published and indexed in PubMed ScienceDirect, Google Scholar, SID, IranMedex, and Magiran databases. This search was carried out individually and in combination, with no time limit in published and indexed articles and books until the end of 2021, and after retrieval, they were reviewed and analyzed.

  Results

  In this narrative review study, the health, ethical and legal challenges of GM food to consumer rights were examined to show how a balance can be struck between the right to food and the right to health and food security.

  Conclusion

  The Non-Maleficent Ethical Rule requires that governments closely monitor producers of GM crops and foods in order to ensure food security and prevent producers from abusing their rights. Therefore, the production of GM crops and foods should not cause harm to the consumer and the environment around him. In addition, the consumer must be aware of the presence of GM foods in order to exercise his or her choice right.

  Keywords: Genetically Modified Food, food security, Conflict of Rights
 • Ali Sedaghati Rad *, Mohammad Mohammadipoor, Aliasghar Saraei Pages 439-447
  Introduction

  Considering the harmful and irreparable effects of addiction to prevent serious harm to students, it seems that measures should be taken in this regard. The aim of this study was to compare the effectiveness of group schema therapy and planned behavior training on student addiction of teachers at Farhangian University of Mashhad.

  Materials and Methods

  The design of the present study is quasi-experimental in three groups with pre-test and post-test. The study population was all student teachers in the campuses of Khorasan Razavi province in the academic year of 2019-2020. Forty-five student-teachers were randomly assigned to three groups: schema therapy (n=15), planned behavior training (n=15), and control (n=15). The intervention groups underwent 11 sessions of 60-minute schema therapy and 8 sessions of 90-minute planned behavior training, respectively, and the control group did not receive treatment. Data by scale Goldsmith Addiction (2006) It was collected during three stages and analyzed by repeated measures analysis of variance.

  Results

  The research findings showed that group schema therapy and planned behavior training are effective in reducing student-teacher addiction . This effect after one month follow-up in both groups was durable (P <0.01). There was also a significant difference between the two interventions (p < 0.01).

  Conclusion

  Both schema therapy and planned behavior training can be effective in preventing youth addiction.

  Keywords: Addiction, Group Schema Therapy, Planned Behavior Training, Student Teachers
 • Sima Nobari *, Ezzat Nourizadeh Pages 449-456
  Introduction

  Leishmaniasis is a disease in tropical regions, that includes a wide range of clinical protests, from skin lesions to fatal visceral infections. A2 gene is accounted as one of the most reliable genetic factors cause visceral form. This gene is a single copy without functional expression in the species causing skin form of the disease such as L. major and L. tropica. The aim of our study is to evaluate A2 gene sequence in the strains that cause skin form of disease and compare it with other   exception strains of the Leishmania tropica strains in Iran.

  Materials and Methods

  Leishmania species were detected using ITS1 and ITS2. The parasites were injected into BALB/c mice and monitored of footpad inflammation in BALB/c mice. after a certain period of time the mice were killed and their visceral organs were examined for the presence of parasites.  Finally, A2 gene sequence analyzed.

  Results

  A2 gene in a strain causing visceral form was different to a gel electrophoresis pattern of skin form causing strains. Also, the gel electrophoresis pattern of A2 gene in strains causing skin form was different to previous reports of cutaneous leishmaniasis.

  Conclusion

  The results of this recent experiment showed that the gel electrophoresis pattern of A2 gene in especial strains causing viseral form was similar to previous reports of visceral leishmaniasis. It seems that this gene may play an important role in the visceral ability of specific strains of Leishmania tropica.

  Keywords: leishmaniasis, Leishmania tropica, A2 gene
 • Morteza Hajinia, Amirhossein Haghighi *, Roya Asgari Pages 457-465
  Introduction

  Obesity is a metabolic disorder that can be controlled and prevented by increasing energy expenditure and stimulating factors related to the browning of white adipose tissue. The aim of this study was to investigate the effect of high-intensity resistance training on Irisin and Fibroblast growth factor 21 (FGF21) levels in overweight men.

  Materials and Methods

  In this semi-experimental study, 20 overweight men (mean 36.56± 3.33 years and body mass index 29.41± 3.02 kg/m2) were randomly selected. They were assigned in two groups of high-intensity resistance training and control. The program of the Resistance Group was conducted in a circular shape with an intensity of 85-80% of a maximum repetition, three sessions per week for eight weeks. 24 hours before and 48 hours after the training period, serum Irisin levels and FGF21 subjects were measured in the fasting state. Data analysis was performed by correlated t-test and ANCOVA at the significance level of P<0.01.

  Results

  Irisin and FGF21 Serum levels in the high-intensity resistance training group showed a significant increase compared to the control group (P<0.01). Bodyweight, BMI, and body fat percentage in the high-intensity resistance training group showed a significant decrease compared to the control group, while a significant increase was observed in the control group (P<0.01).

  Conclusion

  It seems that high-intensity resistance training can be emphasized as an effective step in convert white adipose tissue to brown and improving the body composition of overweight and obese people.

  Keywords: Resistance training, Irisin, FGF21, Body composition, Obesity
 • Mahbobe Amirbeik *, Hossein Akbari Amarghan, Elham Fariborzi, Hamid Nejat Pages 467-475
  Introduction

  Multiple sclerosis is a progressive neurodegenerative disease. marital satisfaction is an important indicator in the favorable prognosis of treatment in progressive neuropsychological disorders.The aim of this study was to compare the effectiveness of two approaches of coupleeclectic behavioral therapy and combined treatment of schema based on acceptance and commitment on marital satisfaction in women with multiple sclerosis.

  Materials and Methods

  In a randomized pilot trial, During late 2019 and early 2020, 42 female patients with multiple sclerosis with their husbands were selected using purposive sampling method and using block randomization method in the form of two A treatment group and a control group were assigned. The two treatment groups underwent one of the eclectic and integrated behavioral couple therapy treatments based on acceptance and commitment for 10 sessions of 90 minutes once a week, and the control group was placed on a waiting list. Enrich Marital Satisfaction Questionnaire (1998) was completed by participants in three time periods: pre-test, post-test and follow-up. Data were analyzed using analysis of covariance and repeated measures.

  Results

  Preliminary results showed that both treatments had a significant effect on patients' marital satisfaction index compared to the control group, which remained stable until the quarterly follow-up stage (all p's <0.05). In addition, the secondary results showed that there was no significant difference between the effectiveness of the two treatments (p <0.05).

  Conclusion

  The findings of this study can be associated with clinical applications in planning the vision of therapeutic interventions in patients with neurodegenerative disorders.

  Keywords: Psychological Interventions, Acceptance, Commitment Therapy, Couples Therapy, Marital Satisfaction, Multiple Sclerosis