فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 3 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/10/08
 • تعداد عناوین: 15
|
 • علی اکبر فارسی، محمدعلی نودهی*، مجتبی احمدی، طاهر بهلکه صفحات 1-14
  مقدمه

  هدف از انجام پژوهش ارایه الگوی مشارکت ورزشی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بود.

  روش کار

  روش انجام پژوهش، آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری در بخش کیفی مسیولان ورزش استان، پزشکان متخصص ، اساتید مدیریت ورزشی و تعدادی از ورزشکاران دارای بیماری ام اس (تعداد = 18)و در بخش کمی، بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی (تعداد=224 (نفر بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند و دردسترس انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه پژوهشگرساخته بود. روایی پرسشنامه با نظر 8 نفر از اساتید و متخصصان تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (86/0 = α)به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عامل اکتشافی) به کمک نرم افزار Spss نسخه 22 و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار PLS Smart انجام شد.

  یافته ها

  براساس نتایج تحلیل مسیر، شش عامل مختلف موثر بر مشارکت ورزشی بیماران ام اس عبارت بودند از: عوامل فردی (169/0 ،(t = 4/776 ،β = 0/126) ای رسانه)، t = 2/617 ،β = 0/131) اقتصادی)، t = 2/588 ،β = 0/149) مدیریتی) ، t = 2/881 ،β = .(t = 3/091 ،β = 0/112) تجهیزات-امکانات و) t = 4/629 ،β = 0/147) اجتماعی-فرهنگی

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های تحقیق، شش عامل شناسایی شده در مجموع الگوی توسعه مشارکت ورزشی بیماران ام اس را منعکس می کند و توجه مسیولین به عوامل شناسایی شده میتواند در جهت افزایش میزان مشارکت بیماران ام اس در فعالیتهای ورزشی و بهبود سبک زندگی آنان موثر واقع شود

  کلیدواژگان: بیماران ام اس، سبک زندگی، فعالیت بدنی، ورزش
 • مهسا نقی لو، محسن خسرو آبادی، علیرضا عباسپور، حمیدرضا صادقی، حمیدرضا صدوقی* صفحات 15-22
  مقدمه

  پرتودرمانی یکی از مهمترین روش های درمان سرطان میباشد. در پرتودرمانی از میدان های متقارن و نامتقارن بهره گرفته میشود که توزیع دوز پرتویی در آنها متفاوت است. برای محاسبه توزیع دوز، از سیستمهای طراحی درمان کامپیوتری استفاده میشود که باید صحت محاسبات قابل قبولی داشته باشند. هدف از این مطالعه، بررسی صحت دوز محاسبه شده توسط سیستم طراحی درمان ایزوگری در میدانهای متقارن و نامتقارن در فانتوم آب با استفاده از دوزیمتر اتاقک یونش میباشد.

  روش کار

  اندازه گیری عملی توسط دوزیمتر اتاقک یونش Semiflex در فانتوم آب MP3-PTW انجام گرفت. داده های درصد دوز عمقی روی محور مرکزی باریکه و پروفایل دوز در عمق 10 سانتیمتر، برای میدان های مربعی با ابعاد 5×5 ،10×10 ،15×15، 20×20 و 30×30 سانتیمتر و میدان های مستطیلی 8×20 و 10×15 سانتیمتر و میدان های beam half به ابعاد 6×10 و 7×15 سانتیمتر اندازه گیری شد. داده های متناظر از سیستم طراحی درمان استخراج گردید و توسط شاخص گاما با یکدیگر مقایسه شدند.

  یافته ها

  داده های دوزیمتری و سیستم طراحی درمان، برای درصد دوز عمقی و پروفایل دوز در توافق خوبی بودند و تقریبا برای . اختلاف تمامی نقاط، مقدار شاخص گاما با معیارهای سخت گیرانه 2 %اختلاف دوز و mm2فاصله، کمتر از یک بود

  نتیجه گیری

  نتایج، دقت قابل قبول سیستم طراحی درمان ایزوگری در محاسبات دوز، برای میدان های باز متقارن و نامتقارن در فانتوم همگن آب، را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: پرتودرمانی، دوزیمتری، میدانهای متقارن و نامتقارن، سیستم طراحی درمان
 • گیلدا حسن آبادی، پرستو ضرغامی مقدم، منوچهر تیموری شبان، رضا مهرآرا *، پیمان آل شیخ صفحات 23-34
  مقدمه

  اولین قدم برای سلامت دهان و دندان پیشگیری از بروز بیماری و درمان آن در مراحل اولیه میباشدکه کیفیت زندگی، اعتماد به نفس و روابط اجتماعی افراد را تحت تاثیر خود قرار می دهد. هدف بررسی اثر ضد میکروبی گیاه موم زنبور، درخت مسواک و گلبرگ گل محمدی بر روی پاتوژنهای دهانی است.

  روش کار

  گیاهان دارویی گل محمدی، مسواک و موم زنبور عسل پس از تهیه و خشک نمودن، توسط حلال اتانولی به روش خیساندن عصاره گیری گردید و بررسی خاصیت ضد میکروبی آن به روش های دیسک دیفیوژن، چاهک پلیت و تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی و کشندگی انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد عصاره اتانولی گیاه گل محمدی در مقایسه با مسواک و موم زنبور عسل، قطر هاله عدم رشد بیشتری در روش دیسک و چاهک بر روی باکتری ها و قارچ مورد مطالعه از خود نشان داد و اثر ضد قارچی آن نسبت به ضد باکتریایی آن بیشتر بود و عصاره این گیاه بر روی باکتری استرپتوکوکوس موتانس اثر مهاری قوی تری نسبت به لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس داشته و در برخی موارد با اثر مهاری فلوراید 2,0 درصد تا حدودی برابر مشاهده شد. عصاره اتانولی گل محمدی با کمترین MIC بیشترین اثر مهارکنندگی رشد را بعد از آنتی بیوتیک و فلوراید 2,0 درصد از خود نشان داد.

  نتیجه گیری

  عصاره اتانولی گل محمدی اثر ضد میکروبی بالاتری داشته و با کمترین MICو MBC/MFC اثر مهارکنندگی و بازدارندگی بهتری بر روی پاتوژن های دهانی داشت.

  کلیدواژگان: Salvadora، PropolisRosa، Persica، اثر ضدمیکروبی، Damascena، عصاره گیاهی
 • نگین جزایری نژاد، مریم نیکنامی* صفحات 35-42
  مقدمه

  مهم ترین رویدادی که در زندگی یک مرد می تواند ایجاد شود، پدر شدن می باشد که سبب پیدایش تغییرات زیادی در شخصیت، سبک زندگی وهویت مردان می شود.. هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط انطباق با نقش پدری و عوامل پدری و فرزندی مرتبط با آن در پدران مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر رشت می باشد.

  روش کار

  مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی تحلیلی است که واحدهای پژوهش آن 298 نفر پدر مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت می باشند. نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. انطباق پدری نیز با ابزاراستاندارد انطباق پدری, (PAQ) اندازه گیری شد، که دارای 38 گویه و 5 حیطه ی توانمندی در ایفای نقش ها و مسئولیت ها، درک تکامل والدی، تثبیت در جایگاه پدری، ثبات معنوی و رضایت درونی می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های شپیرو،کروسکال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد.

  یافته ها

  آزمون های شپیرو و کروسکال والیس نشان داد نمره انطباق پدری بر حسب سن فرزند، از لحاظ آماری معنی دار بوده است (05/0 < P). سن پدر با نمره انطباق پدری، دارای همبستگی معنی دار معکوس بود(115/0 –=  r = 048/0P)

  نتیجه گیری

  در میان عوامل پدری فرزندی مرتبط با انطباق پدری، قومیت پدرازعوامل مرتبط با انطباق پدری می باشد. میزان انطباق پدری در بعد توانمندی در ایفای نقش ها و مسئولیت ها، درک تکامل والدی،تثبیت در جایگاه پدری، ثبات معنوی و رضایت درونی، مطلوب و در بعد چالش ها و نگرانی ها در حد ضعیف می باشد.

  کلیدواژگان: پدران، انعطاف پذیری، رفتارپدرانه
 • رضا تقی پور، علی زارعی محمودآبادی*، زهره جنگروی، حمیدرضا جوادی، محدثه راشدی، سید ناصر موسوی، محمد رئیس زاده صفحات 43-50
  مقدمه

  مقاومت به انسولین از عوارض شایع چاقی در جوامع است لذا درمان موثر و در دسترس برای این اختلال ضروری است هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیرعصاره گیاه دارویی ایرینجیوم(Billardieri Eryngium)بر مقاومت به انسولین درمدل حیوانی بود.

  روش کار

  30 سر موش صحرایی مدل ویستار از مرکز پرورش حیوانات دانشگاه بقیه االله(عج) تهیه و بطور تصادفی به دو گروه کنترل (6 = N (و مورد(24 = N)تقسیم شده و پس از تهیه نمونه خونی ، به ترتیب به مدت 13 هفته با رژیم غذایی نرمال و پرچرب تغذیه شدند و در پایان مجددا نمونه خونی تهیه و میزان سرمی کلسترول، OGTT, ,TG,FBSو انسولین سنجیده شد. سپس گروه مورد بصورت تصادفی به گروه های (6 = N)کنترل مثبت، ایرینجیوم ، پیوگلیتازون، و ایرینجیوم + پیوگلیتازون تقسیم و به مدت 4 هفته ، روزانه با (kg50/mg)ایرینجیوم و (kg5/mg)پیوگلیتازون بصورت گاواژ تیمار و در انتهای درمان مجددا نمونه سرمی تهیه و فاکتورهای سرمی را با روش های استاندارد آزمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفت.

  یافته ها

  تیمار با رژیم پرچرب وزن حیوانات را بطور معنی دار افزایش داد (0001,0 < P)هم چنین میزان کلسترول ، قند ، تری گلیسرید و انسولین بطور معنی دار افزایش ولی C-HDL کاهش یافته بود (05,0 <P)اندیکسهای IR-HOMA و TYC افزایش معنی دار نشان داد (05,0 <P)درمان حیوانات موجب افزایش معنی دار در میزان C-HDL و کاهش در سایر فاکتورها گردید(01,0<P).

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش بیانگر کاهش در میزان مقاومت به انسولین بوسیله عصاره ایرینجیوم است لذا احتمالا می توان از آن بعنوان یک روش درمانی مکمل و یا جایگزین برای مقاومت به انسولین استفاده کرد.

  کلیدواژگان: مقاومت به انسولین، ایرینجیوم، انسولین، تریHOMA-IR، گلیسری
 • نوشین حجت پناه، فاطمه عسکری زاده، سعید عامل جامه دار*، هادی فارسیانی، کیارش قزوینی صفحات 51-56
  مقدمه

  گونه های غیرسلی مایکوباکتریوم، گروه وسیعی از مایکوباکتریومها بوده و در سرتاسر دنیا پراکندگی وسیعی دارند. افزایش جداسازی مایکوباکتریومهای غیرسلی از بیماران مبتلا به عفونتهای مایکوباکتریومی در آزمایشگاه های ایران، در ارتباط با درمان دارویی اشتباه و غیرضروری بوده بطوریکه در مواردی سویه های جدا شده به عنوان سویه های مولد سل مقاوم به دارو تلقی میشوند. طبق مطالعات انجام شده در ایران، مایکوباکتریوم سیمیه یکی از فراوانترین مایکوباکتریومهای غیرسلی است. رژیم درمانی بکار رفته شامل آنتیبیوتیکهای موکسیفلوکساسین، کلاریترومایسین به همراه داروی سوم نظیر تریمتوپریم-سولفامتوکسازول و استرپتومایسین میباشد. با توجه به مطالعات محدود صورت گرفته بر روی مایکوباکتریوم سیمیه، در این مطالعه میزان مقاومت این REMA Plate باکتری نسبت به آنتی بیوتیک های رایج مورد استفاده قرار گرفته در رژیم درمانی با استفاده از روش مورد بررسی قرار گرفت.

  روش کار

  درمطالعه حاضر حساسیت دارویی 10 ایزوله بالینی مایکوباکتریوم سیمیه نسبت به آنتیبیوتیک های کلاریترومایسین، REMA Plate موکسیفلوکساسین، کوتریموکسازول و استرپتومایسین با استفاده از روش مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  از میان 10 نمونه بررسی شده تمامی نمونه ها به آنتی بیوتیک های استرپتومایسین و کلاریترومایسین حساسیت داشتند %100) و میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های موکسیفلوکساسین و کوتریموکسازول به ترتیب 10 % و 60 % بود.)

  نتیجه گیری

  یافته های به دست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که موثرترین داروها با توجه به پایین بودن میزان مقاومت، جهت درمان مایکوباکتریوم سیمیه کلاریترومایسین، استرپتومایسین و موکسی فلوکساسین بودند بطوریکه می توانند به عنوان رژیم درمانی مناسب در درمان عفونت با این باکتری مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: مایکوباکتریومهای غیر سلی، REMA، مایکوباکتریوم سیمیهPlate
 • احمد صادقی، اکرم ژیانی فرد، آمنه صفری، محسن شجاع، فرشته عیدی* صفحات 57-63
  مقدم

  با عنایت به شیوع گسترده بیماری نوپدید کووید 19 و توجه به این امر که نحوه رفتار و سبک زندگی مردم در جامعه نقش مهمی در روند انتقال این بیماری دارد، این مطالعه با هدف بررسی شیوع رفتارهای پرخطر در مبتلایان به این بیماری انجام شد.

  روش کار

  3 مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که به صورت مقطعی و در بازه زمانی هشتماهه بر روی 706 نفر از مبتلایان به بیماری کووید-19 انجام گرفت. داده ها با استفاده از چک لیست و اطلاعات موجود در پرونده بیماران گردآوری و در قالب نرم افزارآماری24 SPSS  و با استفاده از آماره های توصیفی و تحلیل رگرسیون لجستیک مورد تحلیل قرار گرفت. 

  یافته ها

  افراد مبتلا به بیماری کووید 19 در بازه زمانی مورد مطالعه 706 نفر بوده اند. میانگین سنی مبتلایان 66/16 ±68/42 سال و 388 نفر (55 %) مرد بوده اند. بیشترین رفتار پرخطر افراد مورد مطالعه، حضور 423 نفر در اماکن عمومی (60 %) و استفاده 226 نفر از وسایل نقلیه عمومی (32 %)بوده است. بین رفتارهای پرخطر افراد مورد مطالعه (بهجز استفاده از وسایل نقلیه عمومی) با ویژگی های دموگرافیک ارتباط وجود داشته است (05/0< P).

  نتیجه گیری

  با توجه به وجود ارتباط بین رفتارهای پرخطر با متغیرهای دموگرافیک، توصیه میگردد برنامه های آموزش بهداشت با هدف ارتقاء دانش بیماری های عفونی و مطابقت با عادات زندگی مبتنی بر گروه های خاص توسعه یابد. همچنین ارزیابیهای دورهای از رفتارهای گروه های مختلف جمعیتی میتواند منجر به برنامه ریزی آگاهانه و تصمیم گیریهای هوشمندانه برای جلوگیری از گسترش این بیماری در جامعه گردد.

  کلیدواژگان: کووید 19، رفتارهای پرخطر، بیماری نوپدید
 • مصطفی سودمند، امین حسین زاده، سالار پوربرات*، مجید غفوری، ابراهیم حسین زاده صفحات 64-69
  مقدمه

  پس از اینکه سازمان بهداشت جهانی بیماری کووید – 19 را به عنوان یک بیماری همه گیر اعلام کرد، طیف وسیعی از داروها از جمله داروهای ضد ویروس و آنتی بیوتیک ها با هدف درمان این بیماری مورد استفاده قرار گرفتند. این مطالعه با هدف تعیین بروز دیس ریتمی های ناشی از داروهای مرسوم در درمان بیماران مبتلا به کووید - 19 برروی 58 بیمار مبتلا انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه یک مطالعه تحلیلی مقطعی است که به منظور تعیین بروز دیس ریتمی های قلبی ناشی از مصرف داروهای مرسوم در درمان بیماران مبتلا به کووید - 19 در 58 بیمار مبتلا انجام شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش چک لیستی مشتمل بر دو بخش: 1- اطلاعات دموگرافیک، 2- چک لیست بررسی بروز تغییرات در نوار قلب بیماران بود. داده ها پس از جمع آوری، وارد P < 0/05) 0/ شده و آنالیزهای آماری با توجه به سطح معناداری کمتر از 05 SPSS Ver نرم افزار 20) انجام شد. 71 درصد بیمارانی که این دارو را استفاده می کردند، منجر به /

  یافته ها

  نتایج نشان داد که استفاده از لوپیناویر - ریتوناویر در 4 شد. از بین متغیر های مورد مطالعه QRS در کمپلکس های RR 77 درصد نیز منجر به افزایش فاصله / و در 1 QTC افزایش فاصله < 0/ رابطه ی معنا داری وجود داشت (05 QTC در این پژوهش فقط بین استفاده از داروی لوپیناویر - ریتوناویر با افزایش فاصله P .(در بیماران مبتلا به کووید - 19 همراه QTC

  نتیجه گیری

  استفاده از داروی لوپیناویر - ریتوناویر در برخی موارد با افزایش فاصله است و می تواند آنها را در معرض دیس ریتمی های تهدید کننده ی حیات مانند تاکیکاردی بطنی و تورساد قرار دهد.

  کلیدواژگان: کرونا ویروس، کووید - 19دیس ریتمی قلبی
 • انسیه یزدخواستی*، آمنه پوررحیم قوروقچی، محمدابراهیم بهرام صفحات 70-76
  مقدمه

  استفاده از مکمل ها و تمرینات ورزشی برای درمان بیماری ها و اختلالات متابولیک در بین مردم رواج یافته است؛ لذا هدف این پژوهش بررسی اثر تمرین هوازی و مصرف مکمل رزوراترول بر برخی شاخص های التهابی و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع دو است.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. تعداد 24 زن مبتلا به دیابت نوع 2 به طور داوطلبانه و به صورت تصادفی و مساوی به سه گروه مکمل، تمرین+ مکمل (400میلی گرم رزوراترول) و گروه کنترل تقسیم شدند. آزمودنی ها به مدت 6 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه 40 تا 60 دقیقه با شدت 65 - 45 درصد ضربان قلب ذخیره به تمرین پرداختند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و تی همبسته در سطح معنی داری (005/0 < P)انجام شد.

  یافته ها

  ترکیب تمرین هوازی و مکمل رزوراترول، باعث کاهش معنی دار پروتئین واکنشگر c نسبت به گروه مکمل شد. (02/0=P).همچنین مقاومت به انسولین در گروه مکمل (03/0 =P)و گروه تمرین هوازی + مکمل (01/0 =P)نسبت به گروه کنترل، کاهش معنی داری نشان داد.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد مصرف توامان مکمل رزوراترول و انجام تمرین هوازی میتواند نتایج بهتری بر سطوح سرمی عوامل التهابی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 داشته باشد.

  کلیدواژگان: پروتین واکنش گر، تمرینهوازی، دیابت نوع 2، مکملرزوراترول، مقاومت به انسولین
 • مریم قربانی، محمدحسین علیزاده*، مهدی شهبازی، هومن مینونژاد صفحات 77-84
  مقدمه

  سندروم هایپراکستنشن کمری، جز دومین دسته شایع از سندروم های کمری است که موجب کاهش ارتفاع دیسک به همراه تنگ شدن سوراخ بین مهره ای ناحیه کمری می گردد. هدف از این مطالعه تاثیر تمرینات (تصویر سازی ذهنی و اصلاحی) بر سندروم هایپراکستنشن کمری و الگوی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب کمری - لگنی در حرکت هایپراکستنشن ران بود.

  روش کار

  بیست و چهار زن مبتلا به ناهنجاری هایپراکستنشن کمری در دامنه سنی 30-40 سال، غیر ورزشکار و بدون آسیب و جراحی در ناحیه کمری در دو گروه تمرینات ترکیبی (اصلاحی و تصویرسازی ذهنی) و اصلاحی قرار گرفتند. گروه ها به مدت شش هفته و هفته ای سه جلسه به تمرینات پرداختند. لوردوز کمری، قدرت عضلات شکمی، سرینی بزرگ و فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب لگنی قبل و پس از مداخله اندازه گیری شد.

  یافته ها

  آزمون t همبسته نشان داد که میزان درجه لوردوز کمری (گروه ترکیبی: 00/0=P ،گروه اصلاحی: 00/0=P)در بین دو گروه تمرینی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون کاهش معنی دار داشت و میزان قدرت عضله سرینی بزرگ (گروه ترکیبی: 00/0=P ، گروه اصلاحی: 01/0=P)و عضلات شکمی (گروه ترکیبی: 00/0=P ،گروه اصلاحی: 00/0=P (در بین دو گروه در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش معنی دار یافت و نرخ فعالیت عضلات سرینی بزرگ (01/0=P)و عرضی شکمی (03/0=P)در گروه ترکیبی (تصویرسازی حرکتی و اصلاحی) در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش معنی دار یافت و نرخ فعالیت عضله سرینی بزرگ در گروه اصلاحی (03/0=P)در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش معنی دار یافت و نرخ فعالیت عضلات بازکننده کمری (گروه ترکیبی: 00/0=P ،گروه اصلاحی: 02/0=P)و راست رانی (گروه ترکیبی: 01/0=P ،گروه اصلاحی: 00/0=P)در بین دو گروه در پس آزمون نسبت به پیش آزمون کاهش معنی دار یافت. همچنین آزمون t مستقل نشان داد که بین دو روش تمرینی اختلاف معنی دار وجود نداشت (05/0 ≥ P).

  نتیجه گیری

  یافته نشان داد که تمرینات تصویرسازی ذهنی اصلاحی در کاهش ناهنجاری هایپراکستنشن کمری و تغییر فعالیت عضلات کمربند لگنی موثر بوده، پیشنهاد می شود از این نوع تمرینات که نوع متفاوتی از برنامه های اصلاحی است با هدف تغییر نرخ فعالیت عضلانی کمربند کمری لگنی و در نتیجه اصلاح قوس کمری افزایش یافته بهره گرفت.

  کلیدواژگان: تمرینات اصلاحی، عضلاتکمربند لگنی، تمرین ذهنی، لوردوز کمری
 • حمید دررودی، علی مشهدی*، سید علی کیمیایی، حسین کارشکی صفحات 85-94
  مقدمه

  با توجه به ویژگی های انطباقی موجود در کنش های اجرایی، هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه رابطه این کنش ها با انطباق پذیری شغلی و استخدام پذیری- به مثابه فرا ظرفیت های شغلی- در دانشجویان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (ADHD)می باشد.

  روش کار

  در یک پژوهش همبستگی از بین دانشجویان دانشگاه بجنورد در سال های تحصیلی 98 تا 1400 ،تعداد 138 دانشجوی مبتلا به ADHD و 229 دانشجوی غیر مبتلا با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. از مقیاس های درجه بندی ADHD بزرگسالان بارکلی، نارسایی ها درکنش وری اجرایی بارکلی، مصاحبه تشخیصی ADHD، انطباق پذیری شغلی ساویکاس و استخدام پذیری خود ادراکی/ بلند پروازی راسویل و همکاران برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. داده ها با محاسبه ضرایب همبستگی پیرسون، مقایسه این روابط و بررسی اندازه های اثر مربوط به این ضرایب در دو گروه و با استفاده از نرم افزار 18 SPSS ،موردتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  هم در دانشجویان مبتلا به و هم غیر مبتلا به ADHD ،روابط منفی و معناداری بین نارسایی در کنش های اجرایی با انطباق پذیری شغلی و استخدام پذیری، وجود دارد – به جز خود کنترلی در گروه غیر مبتلا- . همه این ضرایب همبستگی به جز رابطه بین استخدام پذیری و خود تنظیمی هیجان، در دانشجویان مبتلا به ADHD از لحاظ آماری قوی تر از دانشجویان غیر مبتلا می باشد. براساس متوسط اندازه های اثر، بزرگترین تفاوت ها در خود -کنترلی، مدیریت زمان، حل مساله، خود- انگیزشی و خود تنظیمی هیجان می باشد.

  نتیجه گیری

  سطوح بالاتر نارساکنش وری های اجرایی در مبتلایان به ADHD ،کنش های شغلی این افراد را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است.

  کلیدواژگان: نارسایی توجه- فزون کنشی، کنش های اجرایی، فراظرفیتهای شغلی
 • رضا مقدسی*، زهره قطب الدین، احمدعلی معاضدی، محمدرضا آخوند صفحات 95-101
  مقدمه

  صرع، نوعی بیماری مزمن و چندعاملی همراه با تشنج های ناگهانی تکراری است. کاربامازپین، معمول ترین دارو برای درمان صرع می باشد. در این طرح تحقیقاتی، به بررسی اثرات ضدتشنجی کاربامازپین، در طی صرع زایی ناحیه هیپوکامپ پشتی با روش کیندلینگ الکتریکی، بر شاخص های تشنجی در موش های صحرایی نر بالغ پرداخته می شود.

  روش کار

  این مطالعه از نوع تجربی است. در این مطالعه تعداد 49 سر موش صحرایی نر بالغ به طور تصادفی به 7 گروه تقسیم شدند: کنترل، شاهد جراحی و شاهد دارو، کیندل، گروه های دریافت کننده دارو-کیندل و گروه حلال-کیندل. حیوانات گروه کیندل(KND)تحریکات روزانه کیندلینگ را به روش سریع، در ناحیه CA1 هیپوکامپ پشتی دریافت می کردند. در گروه های دارو-کیندل (CBZ20K و CBZ40K)قبل از دریافت تحریکات کیندلینگ، مقادیر kg20/mg و kg40/mg داروی کاربامازپین تزریق می شد. در گروه متیل سلولز+کیندل (MCK)قبل از دریافت تحریکات کیندلینگ، مقدار 2 ./میلی لیتر محلول 5 %./ متیل سلولز (کمک حلال کاربامازپین) تزریق می شد. شاخص های شدت تشنج، مدت امواج تخلیه متعاقب و مدت تشنج در ضمن اجرا ثبت می شدند. تجزیه و تحلیل داده های رفتار تشنجی با استفاده آزمون های آنالیز واریانس وکروسکال-والیس انجام شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهند که، بین میانگین شدت تشنج در مقایسه دو به دوی گروه ها اختلاف معنی دار وجود دارد. ولی، بین میانگین مدت امواج تخلیه متعاقب در دو گروه MCK و CBZ40K اختلاف معنی دار وجود ندارد. به علاوه، بین میانگین مدت تشنج در دو گروهKND و MCK اختلاف معنی دار آماری وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهند که مقدار موثر (kg40/mg)کاربامازپین در گروه CBZ40K موجب کاهش شدت تشنج، مدت زمان امواج تخلیه متعاقب و مدت تشنج در مقایسه با موش های صحرایی گروهKND می شود.

  کلیدواژگان: صرع، شدت و مدت تشنج، امواج تخلیه متعاقب
 • پریا ناصری، علیرضا علی همتی، حمید طایفی، سید حسین راستا * صفحات 102-112
  مقدمه

  فولیکولوژنزیس فرایندی است که هرگونه اختلال در آن منجر به بیماری های تخمدانی می شود. درمان های آن شامل جراحی, انواع داروها و لیزر به صورت مکمل می باشد. بنابراین این مطالعه به بررسی اثر تحریک زیستی لیزر کم توان (توان < 250 میلی وات) بر فرایند فولیکولوژنزیس در بافت تخمدان کوش صحرایی به صورت مستقل در دو طول موج 630 و 810 نانومتر پرداخته است. لیزر ، (D) دارو ، (CT)

  روش کار

  28 رت ماده از نژاد ویستار با وزن بین 150 تا 250 گرم در سن 9 هفته به چهار گروه کنترل RL 2±33 برای mw/cm تقسیم شدند. برای این کار از دو لیزر دایود با شدت 2 (NIRL) لیزر مادون قرمز نزدیک ، (RL) قرمز 5) قرار j/cm استفاده شد. در دو روز اول سیکل استروس گروه های لیزر تحت تابش (2 NIRL 2±212 برای mw/cm و شدت 2 D گرفتند. موشهای گروه کلومیفن (1 میکروگرم بر کیلوگرم) دریافت کردند. پس از انجام آزمایشها، موشها بیهوش و قربانی شدند و بافت تخمدان آنها برداشته شد.

  یافته ها

  تعداد انواع فولیکولها و سطح هورمونهای موثر مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده تغییر در تعداد انواع فولیکول در مقایسه با سایر گروه ها معنی دار بود، در حالی NIRL بود. این تغییر در گروه CT و D ها و هورمون ها در مقایسه با گروه های CT کمتر از گروه لیزر بود و تنها در مقایسه با گروه D معنی دار نبود. این نتایج در گروه RL که در گروه معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  لیزر کم توان درمانی در طول موج 810 نانومتر می تواند به طور مستقل فعالیت بافت تخمدان را در تولید انواع فولیکول ها افزایش دهد. بنابراین، این مطالعه توانست لیزر 810 نانومتر را به عنوان درمانی مستقل و جدید در تنبلی تخمدان معرفی کند که می تواند در مطالعات بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: لیزر کم توان، تخمدان، فرایندفولیکولوژنزیس، هورمون
 • حمید یعقوبی، حسن توزنده جانی*، احمد زنده دل صفحات 113-122
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر ، مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان پذیرش و تعهد بر شفقت خود در زنان دارای تعارض زناشویی می باشد.

  روش کار

  این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و آزمون پی گیری با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهر تایباد بودند. نمونه آماری 39 آزمودنی(13 نفر گروه هیجان مدار، 13 نفر درمان مبتنی بر پذیرش – تعهد و 13 نفر گروه کنترل) بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در سه گروه گمارده شدند. گروه های آزمایشی درمان هیجان مدار (طی 9 جلسه) و درمان مبتنی بر پذیرش – تعهد (طی 8 جلسه) دریافت نمودند ولی گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش، پرسش نامه های تعارض زناشویی براتی و ثنایی و شفقت خود نف بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که پروتکل آموزشی درمان هیجان مدار نسبت به درمان پذیرش تعهد تاثیر معنادار بیشتری بر افزایش شفقت خود در زنان دارای تعارض زناشویی داشته است (001/ P < 0)

  نتیجه گیری

  مطابق با یافته های پژوهش حاضر ، می توان از بسته آموزش درمان هیجان مدار برای افزایش میزان شفقت خود از طریق ابراز هیجانات ، توانایی همدلی با دیگران و انتقادپذیری در زنان دارای تعارض زناشویی بهره برد.

  کلیدواژگان: درمان هیجان مدار، درمانمبتنی بر پذیرش - تعهد، شفقت خود، تعارض زناشویی، زنان
 • عاطفه وفایی قاینی*، حسن گلمکانی، فرح اشرف زاده، فرهاد حیدریان صفحات 123-130
  مقدمه

  صرع یکی از بیماری های شایع و مزمن عصبی در کودکان با شیوع 5 درصد در کودکان ایرانی است که نسبت به میانگین شیوع در سایر کشورها بالاتر می باشد. مطالعات مختلفی در زمینه نقش عناصر کمیاب در سرم در پاتوژنز بیماری صرع انجام شده ولی همچنان اطلاعات کمی در خصوص نقش روی و میزان سطح سرمی آن در کودکان مبتلا به صرع در مقایسه با تشنج ناشی از تب وجود دارد.

  روش کار

  از بیماران مبتلا به تب و تشنج و همچنین کودکان مبتلا به صرع که در حیطه سنی کمتر از 6 سال بودند و در بخش اعصاب کودکان بیمارستان قایم در بازه زمانی مرداد تا آذر 1398 بستری شدند در دو گروه هرکدام به تعداد 22 نفر در صورت رضایت والدین انتخاب شده و وارد مطالعه شدند. گروه سوم بعنوان گروه کنترل سالم به تعداد 22 نفر در همین حیطه سنی از میان بیماران تب دار بدون تشنج بستری در بخش اطفال انتخاب شدند. میزان 1 سی سی خون در عرض 6 ساعت ابتدای بستری گرفته و در آزمایشگاه بیوشیمی بیمارستان قایم توسط کارشناس مشخص سطح سرمی روی اندازه گیری شد و در پایان نتایج با هم مقایسه و سپس تحلیل شد.

  یافته ها

  در مجموع 22 بیمار کودک مبتلا به صرع، 22 کودک مبتلا به تب و تشنج و 22 کودک با تب بدون تشنج به عنوان گروه 3,00 بود. بررسیهای انجام شده نشان میدهد که میزان سطح سرمی ± کنترل وارد مطالعه شدند. میانگین سنی افراد وارد مطالعه 1,84 82,14 میلی گرم در لیتر و در ± 84,53 میلی گرم در لیتر، در گروه تب و تشنج 27,61 ± روی در گروه کودکان مبتلا به صرع 29,42 83,02 میلی گرم در لیتر بود. بررسی های آماری نشان می دهد که هیچ گونه تفاوت معنی داری بین سه گروه 28,25± گروه کنترل   وجود نداشت (0,96 =P).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که هیچ گونه تفاوتی بین سطح سرمی روی در بین بیماران مبتلا به تشنج ناشی از تب و بیماران مبتلا به صرع وجود ندارد. با این حال با توجه به نتایج مطالعات دیگر، مطالعات بیشتر با حجم نمونه بیشتر مورد نیاز است تا به مدارک قوی تری در این خصوص برسیم.

  کلیدواژگان: صرع، تشنج بدنبال تب، روی، کودکان
|
 • Ali Akbar Farsi, Mohammadali Noudehi*, Mojtaba Ahmadi, Taher Bahlakeh Pages 1-14
  Introduction

  The study aims to present the sport participation model of multiple sclerosis (MS) patients.

  Methods

  This research was exploratory mixed method (qualitative-quantitative), respectively. The population in the qualitative section of the study consisted of some sports authorities, specialist physicians, sports management professors and a number of athletes with MS illnesses (n = 18), and in the quantitative section, some of the patients who were referred to medical centers (n = 224). Sampling was targeted and accessible. Data were collected through qualitative interviews and quantitative researcher-made questionnaires. Reliability was confirmed by considering the ideas of 8 experts in sports science and the validity was obtained using Cronbach's alpha coefficient (0.86). Data analysis was done using descriptive and inferential statistics (EFA) with Spss22 and path analysis using Smart PLS software.

  Results

  According to the results, six different factors affecting the participation of MS patients were: individual (t=2.881, β=0.169), managerial (t=2.588, β=0.149), economic (t=2.617, β=0.131), media (t=4.776, β=0.126), socio-cultural (t=4.629, β=0.147) and facilities-equipment (t=3.091, β=0.112).

  Conclusions

  Given the research findings, a total of six identified factors reflect the model of development of sports participation of MS patients, and with officials' attention to the mentioned factors, the MS patients' participation in sports activities will increase dramatically which will in turn improve their lifestyle.

  Keywords: MS Patients, Lifestyle, PhysicalActivity, Exercise
 • Mahsa Naghiloo, Mohsen Khosroabadi, Alireza Abaspour, Hamid Reza Sadeghi, Hamid-Reza Sadoughi* Pages 15-22
  Introduction

  Radiation therapy is one of the most important methods of cancer treatment. Radiation therapy uses symmetric and asymmetric fields in which the radiation dose distribution is different. To calculate the dose distribution, computer treatment planning systems are used which must have acceptable calculations accuracy. The aim of this study was to investigate the accuracy of the dose calculated by the Isogray treatment planning system in symmetric and asymmetric fields in the water phantom using ionization chamber dosimeter.

  Methods

  Practical measurements were performed by a Semiflex ionization chamber dosimeter in the PTW-MP3 water phantom. Depth dose data on the central axis of the beam and dose profile at a depth of 10 cm, for square fields with dimensions of 5 × 5, 10 × 10, 15 × 15, 20 × 20 and 30 × 30 cm and rectangular fields 20 × 8 And 15 × 10 cm and half beam fields with dimensions of 6 × 10 and 7 × 15 cm were measured. Corresponding data were extracted from the treatment planning system and compared with each other by gamma index.

  Results

  Dosimetric data and treatment planning system were in good agreement for depth dose percentage and dose profile, and for almost all points, the gamma index value was less than one with strict criteria of 2% dose difference and 2 mm difference in distance.

  Conclusions

  The results show the acceptable accuracy of Isogray treatment planning system in dose calculations for symmetric and asymmetric open fields in homogeneous water phantoms.

  Keywords: Radiation Therapy, Dosimetry, Symmetric, Asymmetric Fields, Treatment Planning System
 • Gilda Hasan Abadi, Parastoo Zarghami Moghaddam, Manouchehr Teymouri, Reza Mehr Ara *, Peiman Alesheikh Pages 23-34
  Introduction

  The first step to oral health is the prevention and treatment of the disease in its early stages, which affects the quality of life, self-confidence and social relationships. The aim of this study was to investigate the antimicrobial effect of Propolis, Miswak and Rosa damascene on oral pathogens.

  Methods

  The medicinal plants Miswak, Rosa damascene and Propolis, after preparation and drying, were extracted by ethanol solvent by maceration method and its antimicrobial properties were investigated by disk diffusion, well diffusion and determination of minimum inhibitory and lethal concentration.

  Results

  The results showed that the ethanolic extract of Rosa damasce compared to Miswak and Propolis showed highest diameter of no growth in the disk and well methods on the bacteria and fungi studied and its antifungal effects was better than antibacterial effects. It was higher and the extract of this plant had a stronger inhibitory effect on Streptococcus mutans than Lactobacillus acidophilus and in some cases with the inhibitory effect of 0.2% fluoride was observed to be somewhat equal. Ethanolic extract of Rosa damascena with the lowest MIC showed the highest growth inhibitory effect after antibiotics and 0.2% fluoride.

  Conclusions

  Ethanolic extract of Rosa damascena had a higher antimicrobial effect and with better MIC and MFC / MBC had a better inhibitory effect on oral pathogens.

  Keywords: Propolis, Salvadora Persica, Rosa Damascene, Antimicrobial Effect, Plant Extract
 • Negin Jazayeri Nezhad, Maryam Niknami* Pages 35-42
  Introduction

  One of the most important events that can happen in a man's life, is becoming a father, which causes huge changes in men's personality, lifestyle and identity. The aim of this study is to determine the relationship between adaptation with paternal role and its fatherhood and offspring predictive factors in fathers attending to healthcare centers in Rasht.

  Methods

  The present study is a cross-sectional analytical study. The participants were 298 of fathers referring to healthcare centres and were chosen randomly. Paternal adaptation is measured with standardized paternity adaptation questionnaire (PAQ) that contains 38 items classified under five factors (ability in performing the roles and responsibilities; perceiving the parental development; stabilization in paternal position; spiritual stability and internal satisfaction; and challenges and concerns). Data were analyzed using Shapiro and Kruskal-Wallis test and Man Whitney and Spearman correlation test.

  Results

  Shapiro and Kruskal-Wallis tests showed that the paternal adaptation level was statistically significant in terms of the child's age (P <0.05). The father's age also had a significant inverse correlation with the level of paternal adaptation (r = -0.115) , (P =0.048).

  Conclusions

  Due to the results of this study, it seems that paternal ethnicity is the predictor of paternal adaptation among other predictors of paternal adaptation. the level of paternal adaptation in ability in performing the roles and responsibilities; perceiving the parental development; stabilization in paternal position; spiritual stability and internal satisfaction subscale were in favorable range but the challenges and concerns subscale was in unfavorable range.

  Keywords: Fathers, Acclimatization, Paternal Behavior
 • Reza Taghipour*, Ali Zaree Mahmoudabadi, Zohreh Jangravi, Hamidreza Javadi, Mohadeseh Rashedi Osqueei, Naser Mousavi, Mohammad Raeeszadeh Pages 43-50
  Introduction

  Insulin resistance is a common complication of obesity in communities, so effective and available treatment for this disorder is necessary. The aim of this study was to investigate the effect of Eryngium Billardieri extract on insulin resistance in animal models.

  Methods

  30 Wistar rats were prepared from Baqiyatallah University Animal house and randomly divided into control (N = 6) and case (N = 24) groups. After preparing a blood sample,they were fed a normal and high-fat diet for 13 weeks, respectively, and at the end, blood samples were taken again and serum cholesterol, FBS, TG, OGTT and insulin were measured. The case group was then randomly divided into: positive control, E. Billardieri, pioglitazone, and E. Billardieri + pioglitazone groups (N = 6) and treated with (50mg / kg) E. Billardieri and (5mg / kg) pioglitazone by gavage daily for 4 weeks. At the end of treatment, serum samples were prepared again and serum factors were measured by standard laboratory methods.

  Results

  Treatment with high-fat diet significantly increased the weight of animals (P <0.0001). Cholesterol, sugar, triglyceride and insulin levels also increased significantly but HDL-C decreased (P <0.05). HOMA-IR and TYC indices showed a significant increase (P <0.05). Treatment of animals significantly increased HDL-C and decreased other factors (P <0.01).

  Conclusions

  The findings of this study indicate a reduction in insulin resistance by E. Billardieri extract, so it can probably be used as a complementary or alternative treatment for insulin resistance.

  Keywords: Insulin Resistance, Erynjium, Insulin, Triglyceride, HOMA-IR
 • Noshin Hojatpanah, Fatemeh Askarizadeh, Saeid Amel Jamehdar*, Hadi Farsiani, Kiarash Ghazvini Pages 51-56
  Introduction

  Non-tuberculous species of Mycobacterium are a large group of Mycobacterium and are widely distributed throughout the world. Increased isolation of non-tuberculous mycobacteria from patients with mycobacteria infections in Iranian laboratories was associated with erroneous and unnecessary drug treatment, so that in some cases isolated strains considered as drug resistant strains. According to studies conducted in Iran, Mycobacterium simiae was one of the most abundant non-tuberculous mycobacteria. The treatment regimen used includes Moxifloxacin, Clarithromycin along with third drugs Trimethoprim-Sulfamethoxazole and Streptomycin antibiotics. Due to the limited studies performed on Mycobacterium simiae, in this study, the resistance of Mycobacterium simiae to common antibiotics used in the treatment regimen was evaluated by using the REMA Plate method.

  Methods

  In the present study, the drug susceptibility of 10 clinical isolates of Mycobacterium simiae to Clarithromycin, Moxifloxacin, Co-trimoxazole and Streptomycin antibiotics was evaluated using the REMA Plate method.

  Results

  Out of 10 samples, all samples were sensitive to streptomycin and clarithromycin antibiotics (100%) and resistance to Moxifloxacin and Co-trimoxazole were %10 and %60, respectively.

  Conclusions

  The results indicated that the most effective drugs for the treatment were Clarithromycin, Streptomycin and Moxifloxacin, which can be used as a proper regimen in the treatment of Mycobacterium simiae infection.

  Keywords: Non-Tuberculous Mycobacteria, Mycobacterium Simiae, REMA Plate
 • Ahmad Sadeghi, Akram Zhianifard, Ameneh Safari, Mohsen Shoja, Fereshteh Eidy* Pages 57-63
  Introduction

  Due to the widespread prevalence of the disease of Covid 19 and the fact that the behavior and lifestyle of people has an important role in the transmission of this disease, this study was conducted to investigate the prevalence of high-risk behaviors in patients with this disease.

  Methods

  This descriptive-analytical study was conducted on 706 patients whose PCR test results were positive. The required data were collected by completed checklists and medical files. Descriptive tests and logistic regression analysis was used to analyze collected data.

  Results

  There were 706 people with Covid 19 disease in the study. The mean age of patients was 42.68 ±16 16.66 years and 388 people of them were male (55%). The most high-risk behaviors of the people were 423 people attending in public and crowded places (60%) and 226 people using public vehicles (32%). There was a significant relationship between the high-risk behaviors acts and demographic characteristics (P<0.05).

  Conclusions

  Given the relationship between high-risk behaviors and demographic variables, it is recommended that health education programs be developed with the aim of enhancing knowledge of infectious diseases and conforming to life habits based on specific groups. Periodic evaluations of the behaviors of different demographic groups can also lead to informed planning and smart decisions to prevent the spread of the disease in society.

  Keywords: Covid- 19, High-Risk Behaviors, Emerging Disease
 • Mostafa Soodmand, Amin Hoseinzadeh, Salar Poorbarat*, Majid Ghafouri, Ebrahim Hoseinzadeh Pages 64-69
  Introduction

  When World Health Organization (WHO) declared that Covid-19 is a pandemic, a wide range of drugs, including antiviral drugs and antibiotics have been taken to treat this disease. This study aimed to evaluate the incidence of cardiac dysrhythmias due to the conventional medications in 58 COVID -19 patients.

  Methods

  This study is a cross-sectional analytical study was performed to determine the incidence of dysrhythmias due to the conventional medications in 58 COVID -19 patients. The instruments used in this study were a checklist consisted of two parts: 1- Demographic information, 2- A Checklist to investigate the incidence of changes in the patient's electrocardiogram (ECG). The collected data were entered into SPSS Ver 20 software, and statistical analyzes were performed, considering the significance level of P< 0.05.

  Results

  The data of 58 patients were analyzed. The results showed that the use of Lopinavir-Ritonavir in 71.4% of patients increased the QTC interval, and in 77.1% increased the RR interval in QRS complexes. Only a significant relationship between the use of Lopinavir-Ritonavir and QTC (P< 0.05).

  Conclusions

  Taking Lopinavir-Ritonavir in some cases increases the QTC interval in patients with Covid-19 and may expose them to life-threatening dysrhythmias such as ventricular tachycardia and torsade de pointes.

  Keywords: Coronavirus, COVID-19, Dysrhythmia, Cardiac
 • Ensiyeh Yazdkhasti*, Ameneh Purrahim Ghoroghchi, Mohammad Ebrahim Bahram Pages 70-76
  Introduction

  The use of supplements and exercise to treat metabolic diseases and disorders has become popular; Therefore, the aim of this study was to evaluate the effect of aerobic exercise and resveratrol supplementation on some inflammatory markers and insulin resistance in women with type 2 diabetes.

  Methods

  The present study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design. Twenty-four women with type 2 diabetes were voluntarily and randomly divided into three groups: supplement, exercise + supplement (400 mg resveratrol) and control group. Subjects practiced for 6 weeks, 3 sessions per week, and each session lasted 40 to 60 minutes with an intensity of 45-65% of the reserve heart rate. Data analysis was performed using analysis of covariance and paired t-test at the significant level (P <0.005).

  Results

  The combination of aerobic exercise and resveratrol supplementation significantly reduced c-reactive protein compared to the supplement group. (P=0/02). Also, insulin resistance in the supplement group (P = 0/03) and aerobic exercise + supplement group (P = 0/01) compared to the control group showed a significant decrease.

  Conclusions

  Based on the findings of the present study, it seems that taking resveratrol supplementation and aerobic exercise can have better results on serum levels of inflammatory agents in women with type 2 diabetes.

  Keywords: Aerobic Exercise, C-Reactive Protein, Insulin Resistance, Diabetes Mellitus, Resveratrol Supplement
 • Maryam Ghorbani*, Mohammed Husain Alizadeh, Mehdi Shahbazi, Hooman Minoonejad Pages 77-84
  Introduction

  Lumbar hyper extension syndrome is the second most common category of lumbar syndromes that reduces the height of the disc and narrows the intervertebral foramen in the lumbar vertebrae. The purpose of this study was the effect of exercises (imagery and corrective) on the degree of lumbar hyper extension and the activity of electromyography of the pelvic muscles.

  Methods

  Twenty- four women with the lumbar hyper extension syndrome in the age range of 30-40 years, non-athlete and without injury and surgery in the lumbar region were divided into two groups of combined and corrective exercises. The groups trained for six weeks and three times a week. Lumbar lordosis, abdominal muscle and gluteus maximus strength and activity of electromyography of selected pelvic muscles were measured before and after exercises.

  Results

  Paired t-test showed that the variables of lumbar lordosis (combined group: P=0.00, corrective group: P=0.00) were significantly reduced between the two training groups in the post-test compared to the pre-test and the strength of gluteus (combined group: P=0.00, corrective group: P=0.01) and abdominal muscles (combined group: P=0.00, corrective group: P=0.00) in the two groups in the post-test was significantly increased compared to the pre-test. Gluteus maximus (P=0.01) and abdominis transfer muscle activity rates (P=0.03) in the combined group (imagery and corrective exercises) increased significantly in the post-test compared to the pre-test and gluteus maximus muscle activity rate (P=0.03) in the corrective group increased significantly in the post-test compared to the pre-test. The activity rate of lumbar erector spine (combined group: P=0.00, corrective group: P=0.02) and rectus femoris muscles (combined group: P=0.01, corrective group: P=0.00) decreased significantly between the two groups in the post-test compared to the pre-test. Unpaired t-test also showed that there was no significant difference between the two training methods (P ≥ 0.05).

  Conclusions

  The findings showed imagery corrective exercises have been effective in reducing lumbar hyper extension dysfunction by altering the lumbo – pelvic muscles activity. It is suggested to use imagery corrective exercises which is a different program for reducing increased lumbar lordosis by altering the activity of lumbo-pelvic muscles.

  Keywords: Corrective Exercise, Pelvic Muscles, Mental Exercise, Lumbar Lordosis
 • Hamid Darrodi, Ali Mashhadi*, Seyed Ali Kimiaei, Hossein Kareshki Pages 85-94
  Introduction

  According to the adaptive characteristics of executive functions, the present study aimed to investigate and compare the relationship between executive functions with career adaptability and employability in students with and without attention-deficit / hyperactivity disorder.

  Methods

  The present study is a correlational study. Among students studying at Bojnourd University in the academic years 2019 to 2021,138 students with ADHD and 229 students without ADHD were selected by the available sampling method. To collect research data, Barkely’s ADHD rating scale for adults, Barkely’s deficit in executive functions scale, diagnostic interview form for ADHD for adults, Savikas’ career adaptability and Self-Perceived Employability/ ambition Scale were used. Data were analyzed by calculating Pearson correlation coefficients, comparing these relationships, and calculating the effect size of these coefficients in the two groups using SPSS18 software.

  Results

  The results showed that in the both group of students with and without ADHD, there was a significant negative relationship between deficit in executive functions with career adaptability and employability - except self-control in student without ADHD. Also, the comparison of correlation coefficients in the two groups, showed that all correlations in the group of students with ADHD are statistically stronger than the group of students without ADHD -except emotion self-regulation-. Self-control made the biggest difference between the two variables in the two groups, followed by time management, problem-solving, self-motivation, and emotion self-regulation.

  Conclusions

  Higher levels of executive dysfunction in adults with ADHD have a greater impact on their occupational functions.

  Keywords: Attention-Deficit, Hyperactivity Disorder, Executive Functions, Career Meta-Capacity
 • Reza Moghaddasi*, Zohreh Ghotbeddin, Ahmad Ali Moazedi, Mohammad Reza Akhond Pages 95-101
  Introduction

  Epilepsy is a chronic and multifactorial disease with recurrent seizures. Carbamazepine is the most common drug used to treat epilepsy. In this research project, the anticonvulsant effects of carbamazepine on the seizure parameters in adult male rats during dorsal hippocampal are investigated epilepsy by electrical kindling method.

  Methods

  This study is experimental. In this study, 49 adult male rats were randomly divided into 7 groups: control, surgical control and drug control, Kindle, drug-Kindle groups. Animals in the Kindle group received daily kindling stimuli rapidly in the CA1 region of the dorsal hippocampus. In the drug-kindle groups (CBZ20K and CBZ40K), 20 mg/kg and 40 mg/kg of carbamazepine were injected before receiving kindling stimuli. In the methylcellulose + kindle (MCK) group, before receiving kindling stimuli, the value 0.2 ml of methylcellulose solution was injected. Seizure intensity indices, duration of after discharge, and duration of seizures were recorded during execution. After words, data analysis concerning seizure behavior was conducted using ANOVA and Kruskal Wallis tests.

  Results

  The results show that there is a significant difference between the mean seizure severities in comparison between the two groups. However, there is no significant difference between the mean duration of after discharge in the two groups MCK and CBZ40K. In addition, there is no statistically significant difference between the mean duration of seizures in the two groups KND and MCK.

  Conclusions

  The results show that the effective amount of carbamazepine in the CBZ40K group reduces the severity of seizures, the duration of after discharge and the duration of seizures compared to rats in the KND group.

  Keywords: Epilepsy, Duration, Severity of Seizure, Afterdischarge Duration
 • Paria Naseri, Aliraza Alihemati, Hamid Taifi Nasrabadi, Seyed Hosein Rasta * Pages 102-112
  Introduction

  Folliculogenesis is a cycle that any disruption in this cycle leads to disease. Treatment include Surgery, drugs and low-power lasers have been used as complementary. This study investigated photo-bio-stimulation effect of lasers (power<250 mW)) on folliculogenesis cycle in rats’ ovarian tissue in two wavelength 630 and 810 nm autonomously.

  Methods

  Twenty-eight female Wistar rats in weights between 150-250g at the age of 9 weeks divided into four groups: control (CT), Drug(D), Red Laser (RL) and Near Infrared Laser (NIRL). For this, two diode lasers with an output 33±2 mw/cm2 for RL and 212±2 mw/cm2 for NIRL have been used. In the first 2 days of estrous cycle the laser groups were irradiated (5j/cm2 dose). The rats in D group received clomiphene (1μg/Kg). After the experiments, the rats were anesthetized and sacrificed and their ovarian tissues were removed.

  Results

  The number of different follicles and the levels of effective hormones were evaluated. The results showed a change in follicles and hormones compared with D and CT groups. This change was significant in the NIRL group compared with other groups, while it was not significant in the RL group. Theas results in D group was less than laser groups and was significant only compared with CT group.

  Conclusions

  Low-power laser therapy at 810 nm can increase the activity of ovarian tissue in the production of follicles independently. Therefore, this study was able to introduce 810 nm laser as a new independent treatment for ovarian hypoglycemia that can be used in future studies.

  Keywords: Low Level Laser, Ovary, Folliculogenesis Cycle, Hormone
 • Hamid Yaghoobi, Hassan Toozandehjani*, Ahmad Zendedel Pages 113-122
  Introduction

  The aim of this study was to compare the effectiveness of emotional focused therapy and acceptance – commitment therapy on self-compassion couples with marital conflict.

  Methods

  Research method was quasi-experimental with pretest-posttest and follow-up test with a control group. The statistical population of the women was referring to Tayebad Behzisti counseling centers. The statistical sample included 39 women (13 women of EFT group, 13 women of ACT group and 13 women of control group) who were selected by available sampling method and randomly placed in three groups. For the experimental groups, EFT (during 9 sessions) and ACT (during 8 sessions) were performed and the control group did not receive any intervention. The research instruments included Barati & Sanai’s Marital Conflict Questionnaire, Neff’s Self-Compassion Questionnaire. For data analysis from the analysis of variance with repeated measures and Bonferroni post hoc test was used.

  Results

  Findings showed that the educational protocol of emotion-oriented therapy had a more significant effect than acceptance-commitment therapy on increasing their self-compassion in women with marital conflict (P <0.001).

  Conclusions

  According to the findings of the present study, emotion-oriented therapy package can be used to increase their compassion through expressing emotions, empathy with others and criticism in women with marital conflict.

  Keywords: Emotion Focused Therapy, Acceptance – Commitment Therapy, Self-Compassion, Marital Conflict, Women
 • Atefe I Vafaei Ghayen*, Hasan Golmakani, Farah Ashrafzade, Farhad Heydarian Pages 123-130
  Introduction

  Epilepsy is one of the most common and chronic neurological diseases in children. The prevalence of this disease among children in Iran is estimated at 5%, which is higher than the average prevalence in other countries. Several studies have been done on the role of trace elements in serum and its role in the pathogenesis of epilepsy, but there is still little information on the role of zinc and its serum level in children with epilepsy compared to fever-induced seizures.

  Methods

  Patients with febrile convulsion and epileptic patientsyounger than 6 years old and admitted to pediatric neurology ward of Ghaem hospital from mordad to azar 1398 were divided into two groups of 22 each with parental consent. The third group was selected as the control group with 22 patients in the same age range from febrile patients without pediatric seizure. The amount of 2 ml of blood was collected within the first 6 hours of admission and measured in the biochemical laboratory of Ghaem Hospital by a dedicated serum zinc expert. At the end the results were compared and then analyzed.

  Results

  A total of 22 epileptic children, 22 children with febrile seizure and 22 children with no seizure as control group were enrolled. The mean age of the patients in the study was 3.00±1.84. The results showed that the serum zinc level in the group of children with epilepsy was 84.53±29.42mg.L, in the febrile seizure group was 82.14±27.61mg.L and in the control group was 83.02±28.25mg.L. Results of statistical analysis showed that there was no significant difference between the three groups (P = 0.96). Statistical analysis also showed no significant difference between each two groups.

  Conclusions

  The results of this study show that there is no difference between serum zinc level between patients with febrile convulsion and those with epilepsy. However, according to the results of other studies, further studies with larger sample sizes are needed to obtain stronger evidence in this topic.

  Keywords: Epilepsy, Seizure without Fever, Pediatrics