فهرست مطالب

مطالعات پیشگیری از جرم - پیاپی 61 (زمستان 1400)

فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم
پیاپی 61 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/10/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهناز سعیدی راد *، محمدرضا شادمان فر، محسن شکرچی زاده صفحات 1-22
  زمینه و هدف

  به دلیل آن که اطفال آینده سازان هر جامعه ای هستند و سرنوشت هر جامعه به کنش و رفتار این گروه وابسته است، بزه‏کاری اطفال یک آسیب بزرگ اجتماعی محسوب می‏شود. بنابراین، مسئله پیشگیری از بزهکاری آنان، اهمیت زیادی دارد، خصوصا آن که شخصیت اطفال هنوز شکل نگرفته و به دلیل وضعیت و موقعیتی که به لحاظ شرایط جسمی، روانی و اجتماعی از آن برخوردارند، افراد بالقوه آسیب پذیری هستند که ممکن است این آسیب ها را به طور واکنشی و به صورت انحراف یا تعارض با قانون و بزهکاری بروز دهند.

  روش

  پژوهش حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

  یافته ها و نتایج

  پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانواده محور در اسناد بین المللی نظیر اعلامیه حقوق کودک، پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیمان حقوق کودک، اصول راهبردی سازمان ملل متحد (ریاض)، قواعد پکن پذیرقته شده است و در قالب برنامه های حمایتی خانواده محور از قبیل برخورداری اطفال از خانواده مطلوب، برقراری تعامل و توافق دوطرفه میان والدین و اطفال، تدابیر تربیتی- پرورشی خانواده، توانمندسازی خانواده ها در راستای اقدامات پیشگیری زودرس و تدابیر نظارتی والدین در راستای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان بررسی شده است.

  کلیدواژگان: پیشگیری زودرس، بزهکاری اطفال و نوجوانان، عوامل حمایتی خانواده مدار، تدابیر تربیتی- پرورشی
 • مهرداد کونانی، بختیار عباسلو *، محمد بهمنی صفحات 23-42
  زمینه و هدف

  توسعه تکنولوژی در ماهیت اسناد تغییر ایجاد نموده و امروزه شکل جدیدی از اسناد به نام اسناد الکترونیکی به وجود آمده اند. به علاوه، نظام سنتی ثبت اسناد نیز جای خود را به ثبت الکترونیکی داده که می تواند آثار بسیاری به همراه داشته باشد. بر این مبناء، به این امر پرداخته می شود که ثبت الکترونیکی اسناد با چه اهدافی انجام می شود؟ و آیا ثبت الکترونیکی اسناد می تواند از ارتکاب جعل پیشگیری نماید؟

  روش

  باتوجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها و نتایج

  الکترونیکی کردن اسناد و ثبت آنها در یک سامانه ملی که مجموعه ای از مشخصات مالک، ملک، شناسه ملی و کد پستی، نمایش نقشه کاداستر و نقشه هوایی ملک در این سامانه جمع شده و تکمیل آن ها در یک بانک اطلاعات که به صورت آنلاین در دسترس است، امکان پذیر باشد، از ویژگی های ثبت الکترونیکی اسناد است. ثبت الکترونیکی اسناد با دو هدف حقوقی- قضایی و اقتصادی صورت می گیرد. همچنین، ثبت الکترونیکی اسناد می تواند آثار مختلفی در حوزه کیفری و غیرکیفری به همراه داشته باشد. یکی از آثار ثبت الکترونیکی اسناد پیشگیری از ارتکاب جعل است که رویکرد مقنن در این زمینه متمرکز بر پیشگیری کیفری است؛ اما پیشگیری اجتماعی نیز می تواند شامل اقدامات آموزش محور و استفاده از رسانه های اجتماعی باشد و البته، با توجه به تحول در ماهیت جرایم سایبری لازم است تا در حوزه پیشگیری وضعی تمهیدات موثری اندیشیده شود.

  کلیدواژگان: اسناد، ثبت الکترونیکی، پیشگیری از جرم، جعل، سازمان ثبت اسناد و املاک
 • سید یحیی موسوی کوهپر، علی زارع *، مهدی منتظر، محمدرضا عسگری صفحات 43-64
  زمینه و هدف

  ازآنجاکه فعالیت و تصمیمات شرکت ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم جامعه را در مفهومی گسترده شامل محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ، ارزش ها، آداب ورسوم و... می شود، تحت تاثیر قرار می دهد و شرکت باید مطابق با اصول حقوقی از قبیل اصل جبران خسارت، مسئولیت خسارات وارده بر اجتماع را متحمل شود. بر این اساس، این مسئله مطرح است که پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از فعالیت شرکت ها با چه چالش های حقوقی مواجه می باشد؟

  روش

  با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها و نتایج

  پیشگیری از آسیب های ناشی از فعالیت شرکت ها شامل پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری از فعالیت های شرکت ها شامل پیشگیری اجتماعی (مسئولیت احتیاطی، شفاف سازی در فعالیت شرکت ها، پاسخگویی مدیران شرکت و افزایش آگاهی های عمومی شهروندان) و پیشگیری وضعی (تعهد به نفع ثالث و الزام شرکت ها به ارایه گزارش خودارزیابی سازمانی) می باشد.

  کلیدواژگان: پیشگیری آسیب های اجتماعی، فعالیت های تجاری، شرکت های تجاری، سرمایه گذاری خارجی
 • اعظم احمدی*، محمود مالمیر صفحات 65-85
  زمینه و هدف

  در راستای جاری سازی الزام قانونی ارزیابی قوانین مقررات به منظور بررسی کفایت آن ها از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد، این پژوهش با پرداختن به اسناد قانونی ایران در حوزه نفتی به این سوال پاسخ داده که آیا قوانین و مقررات نفتی کفایت لازم برای پیشگیری از جرم و مقابله با فساد را دارد یا خیر. ارزیابی قوانین و مقررات نفتی منجر به این نتیجه شده که قوانین و مقررات نفتی کفایت لازم برای پیشگیری از جرم و مقابله با فساد را ندارد؛ زیرا قانونگذار از طرفی انعقاد قراردادهای نفتی و تعیین شرایط اساسی قراردادها را هم زمان به وزارت نفت، واگذار نموده و از طرف دیگر، الزامی برای تصویب قراردادهای منعقده با شرکت های داخلی و خارجی توسط قوه مقننه تعیین نکرده است.

  روش

  پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

  نتایج و یافته ها

   الزام به توسعه میادین نفتی از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی در کنار امکان انعقاد قراردادهای انحصاری و بلندمدت نفتی بدون لزوم اخذ تضمینات اجرایی، همچنین عدم شفافیت در قراردادهای نفتی، اهمیت بازنگری قوانین و مقررات نفتی با رویکرد پیشگیری از جرم و مقابله با فساد بیش ازپیش آشکار می سازد. ارزیابی قوانین و مقررات نفتی ایران با رویکرد پیشگیری وضعی و به منظور بررسی کفایت آن ها از لحاظ پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد در قراردادهای نفتی منتج به این نتیجه شد که این قوانین، کفایت لازم برای پیشگیری از جرایم نفتی را ندارد.

  کلیدواژگان: بازنگری قوانین، پیشگیری وضعی قر، اردادهای نفتی، قوانین و مقررات نفتی، مبارزه با فساد
 • وحید قاسمی*، سید عسگری حسینی مقدم، جواد حبیبی صفحات 87-105
  زمینه و هدف

  کودکان از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند که به دلایل مختلف چون ضعف قوای جسمانی، نداشتن قوه تحلیل و استدلال کافی همواره مورد سوءاستفاده قرار می گیرند. ضعف قوانین و مقررات و البته، ناتوانی ضمانت اجراها از سوی دیگر بیش ازپیش به این موضوع دامن می زند. بر این مبناء، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که به منظور پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان چه سازوکارهایی در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی قابل مشاهده است؟

  روش

  باتوجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها و نتایج

  به منظور پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان در معاهدات بین المللی و سیاست جنایی ایران سازوکارهایی صورت گرفته است. مهمترین این معاهدات شامل کنوانسیون حقوق کودک، پروتکل الحاقی درباره فروش، فحشا، هرزه نگاری کودکان و پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) می باشد. سیاست ایران در پیشگیری کیفری شامل جرم انگاری در قوانین مختلف از جمله (مبارزه با قاچاق انسان، قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان) می باشد. پیشگیری غیرکیفری نیز شامل پیشگیری وضعی (اقدامات پیشگیرانه پیرامون قاچاق و نظارت بر اماکن توریستی) و پیشگیری اجتماعی شامل (اقدامات آموزش محور، نقش رسانه های اجتماعی، ارتقاء بنیان های فرهنگی و مذهبی و اقدامات مبتنی بر فقرزدایی) می باشد.

  کلیدواژگان: پیشگیری کیفری، پیشگیری غیر کیفری، کودک، سیاست جنایی، سوء استفاده جنسی
 • هنگامه ناطقه میرزایی، بهروز گلپایگانی*، محسن رهامی صفحات 107-125
  زمینه و هدف

  گسترش جرایم جنسی عواقب ناگواری چون از بین رفتن احساس امنیت، سستی بنیان خانواده، جریحه دار شدن احساسات عمومی، شیوع بی قانونی در جامعه و حتی سایر جرایم غیرجنسی را به دنبال خواهد داشت. زنان به عنوان بزه دیدگان مستعد، بالقوه و بزه دیدگان آسیب پذیر در جرایم، به ویژه جرایم جنسی می باشند. ویژگی های خاص زیستی، روانی و اجتماعی زنان بزه دیده به عنوان یکی از عواملی، همواره در محاسبات مجرمان برای ارتکاب جرم و شکل گیری وضعیت های پیش جنایی بر مبنای نظریه های فعالیت های روزمره، سبک زندگی و جرم شناسی آبی اهمیت زیادی دارد.

  روش

  روش انجام پژوهش حاضرتوصیفی و تحلیلی است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  راهکارهای پیشگیرانه غیرکیفری که به منظور دشوار کردن، پرخطر کردن یا جاذبه زدایی فضا برای کسانی که قصد ارتکاب جرم دارند انجام می شود با شناخت عوامل اصلی موثر بر وقوع جرم امکان پذیر است که این راهکارها در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. کنترل و نظارت و جاذبه زدایی از آماج و آموزش و استفاده از وسایل ارتباط جمعی، اطلاع رسانی و رسانه ها از مهم ترین راهکارهای از بزه دیدگی جنسی هستند که اجرای آن در کاهش آمار جرایم جنسی تاثیر به سزایی دارد.

  کلیدواژگان: بزه دیدگی زنان، بزه دیده جنسی، جاذبه زدایی از آماج ها، آموزش، نظارت و کنترل رسمی
 • اویس ریاحی، امان الله علیمرادی *، محمد امینی زاده، محمدحسین رمضانی قوام آبادی صفحات 127-147
  زمینه و هدف

  اهمیت محیط زیست و لزوم حفاظت از آن بر کسی پوشیده نیست. با توجه به اینکه در حوزه محیط زیست پیشگیری اصل طلایی محسوب می‌گردد، اریه روش‌های پیشگیرانه کارآمد و متناسب همواره مورد توجه اندیشمندان این حوزه بوده است. اقدامات پیشگیرانه در حوزه محیط زیست علی‌رغم اینکه نیازمند یک عزم بین‌المللی و اتخاذ روش‌های هماهنگ و علمی است، مستلزم توجه به مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جوامع بوده و بهره‌گیری از سیاست‌های پیشگیرانه مبتنی بر پیشگیری فرهنگی رامطرح می‌سازد. این مقاله در همین راستا به بررسی آموزه‌های اسلامی وتاثیر سبک زندگی ارایه شده از سوی این مکتب جامع در راستای پیشگیری از جرایم علیه محیط زیست می‌پردازد.

  روش

  این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای می‌باشد.

  یافته‌ها

  بررسی‌ها نشان می‌دهدکه مولفه‌های یک سبک زندگی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی می‌تواند مارا در تحقق اهداف پیشگیرانه یاری رساند. جهان بینی و آموزه های اسلامی با ارایه یک سبک تفکر اعتقادی و سبک زندگی منحصر به فرد، باعث می شود نوع عملکرد افراد به سمتی سوق پیدا کند که در نهایت منجر به حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آسیب خواهد شد.

  کلیدواژگان: آسیب های محیط زیستی، پیشگیری، سبک زندگی، آموزه های اسلامی
 • یوسف محمدحسینی حاجی ور، جمشید میرزایی*، سید ابراهیم موسوی صفحات 149-169
  زمینه و هدف

  خسارت های ناشی از ریزگردها تحت عنوان آلاینده های هوا متعدد و متنوع هستند و علیرغم اینکه این ریزگردها آثار مخرب و زیانباری بر محیط دارند در عرصه حقوق داخلی کمتر مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی انواع شیوه پیشگیری از اقدامات مجرمانه جهت جبران خسارات ناشی از ریزگردها می باشد.

  روش شناسی

  روش تحقیق به صورت مطالعه مروری و استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد.

  یافته و نتایج

  در این پژوهش اقدامات پیشگیرانه ناشی از ریزگردها، اعمال قانون از طریق مراجع اداری(اداره مالیات)، موارد کنترل و پیشگیری از ریزگردها در حقوق ایران، شیوه های جبران خسارات ناشی از ریزگردها، شرایط خسارت قابل جبران، شیوه های جبران خسارت و شیوه های تضمین اصل جبران کامل خسارت مورد بررسی قرار گرفت.بررسی ها نشان داد پیشگیری قاعده طلایی حقوق در حقوق داخلی و بین المللی است.استفاده از ابزارهای مالیاتی و شیوه های پیشگیری در قوانین متعدد حقوقی و کیفری در صورتی که از کارآیی لازم برخوردار باشد، یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل و کاهش آلودگی هوا است. نظامات پلیسی و نظارتی شامل موارد «منع»، «اجازه قبلی» و «اعلام قبلی» می توانند در ارتباط با خسارات ناشی از ریزگردها مورد توجه باشند. از سوی دیگر جمع شدن ارکان مسئولیت مدنی دولت مفهم این موضوع هست که ، دولت مکلف به جبران خسارات است و عامل زیان بایستی برآیند عمل و اقدام ناشایست خودرا جواب گو باشد و با دستاویز به اعمال حق وضعیت زیان دیده را به حالت قبلی خود درآورد.

  کلیدواژگان: پیشگیری از جرم، جبران خسارات، ریزگردها، مسئولیت مدنی دولت
 • مسلم قبادیان*، جواد بگیان کوله مرزی، کبری مرادی صفحات 171-192
  زمینه و هدف

  هوش هیجانی، دسته ای از مهارت ها و توانایی های شناختی و غیرشناختی را در بر می گیرد که توانایی موفقیت فرد را در تنظیم و مدیریت هیجان و احساسات افزایش می دهد. این پژوهش با هدف تاثیر آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از بزهکاری دانش آموزان شهر خرم آباد انجام شد.

  روش

   پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، این پژوهش یک پژوهش نیمه آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل می دادند. نمونه پژوهش 24 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آموزش هوش هیجانی (12 نفر) و گروه گواه (12 نفر) گمارده شدند. افراد نمونه پژوهش، قبل و بعد از مداخله برای گروه آزمایشی به مقیاس بزهکاری چندبعدی نوجوانان و جوانان سهامی و همکاران (1396) پاسخ دادند. آموزش هوش هیجانی بر اساس الگوی هوش هیجانی بار-آن (2010) در 10 جلسه 90 دقیقه ای به روش گارگاهی در گروه آزمایشی اجرا شد؛ و گروه گواه در طول این مدت هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج و یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از بزهکاری دانش آموزان موثر هستند (001/0≥P).می توان نتیجه گرفت که هوش هیجانی یک مجموعه توانایی و سلامت روان حالتی ذهنی می باشد. مشخص شدن نوع این ارتباط مستلزم مطالعات بیشتری است که این مسئله را به طور خاص مورد بررسی قرار داده و نقش آموزش توانمندی های تشکیل دهنده هوش هیجانی را در راستای پیشگیری از رفتارهای بزهکارانه مشخص می سازد.

  کلیدواژگان: آموزش هوش هیجانی، بزهکاری، دانش آموزان
 • نرگس رفیعی مقصود بیگی، امین امیریان فارسانی*، ارش خسروانی صفحات 193-215
  زمینه و هدف

  فساد اداری یکی از مقوله های مهم در عرصه مسایل ادارات و موسسات دولتی و خصوصی است که همواره موجب بروز مشکلاتی را در سیستم معاملات دولتی ایجاد نموده است. بر همین اساس این پژوهش با هدف تحلیل ساختاری پیشگیری از فساد اداری در حقوق کیفری ایران انجام شده است.

  روش

  این پژوهش کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی محسوب می شود و برای آزمون فرضیات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و جامعه آماری تحقیق از 285 هزار نفر از کارمندان دولتی در شهر تهران هستند که 384 نفر از آنها به کمک فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری سهمیه ای بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری مدلسازی معادله ساختاری به کمک نرم افزار AmosGraphics استفاده شده است.

  یافته ها و نتایج

  یافته های این پژوهش در بخش نظری که به عنوان پشتوانه نظری فرضیات در نظر گرفته شده است؛ پیشگیری از فساد اداری متاثر از متعیرهای؛ تدابیر پیشگیرانه وضعی از فساد اداری در اسلام، تدابیر پیشگیرانه وضعی از فساد در قانون ارتقای سلامت، تدابیر پیشگیرانه کیفری از فساد در قانون ارتقای سلامت و بکارگیری تدابیر پیشگیرانه حقوق کیفری انگلستان بوده است که در بین این متغیرها در بخش کمی پژوهش اثر تدابیر پیشگیرانه کیفری از فساد در قانون ارتقای سلامت بر تبیین پیشگیری از فساد اداری در حقوق کیفری ایران با ضریب 46/0 اثر مستقیم و معناداری داشته است.

  کلیدواژگان: فساد، فساد اداری، تدابیر پیشگیرانه، اسلام، قانون، ارتقای سلامت، تهران
 • سامان عبدالهی*، شهرداد دارابی، مهدی چگنی صفحات 217-236
  زمینه و هدف

  مداخله ی بهنگام در مسیر رشد و تکوین اطفال در معرض خطر بزهکاری با استفاده از تدابیر اتخاذی توسط کنشگران مدارس و متولیان امر تعلیم و تربیت، همواره از جایگاه بسزایی برخوردار بوده است. بر این اساس، شناسایی زمینه‌های لازم جهت آگاهی‌سازی ایشان با هدف پیشگیری از انعقاد تفکر و گرایش آنها به مصرف مواد مخدر و داروهای روانگردان مطمح‌نظر است. در این راستا، این پژوهش با هدف پیشگیری از گرایش اطفال و نوجوانان به مصرف مواد مخدر و داروهای روانگردان در پرتو مداخلات مدرسه‌محور در شهر تهران انجام شده است.

  روش

  این پژوهش به روش کمی و از نوع پیمایشی در سال 1399 انجام شده و نمونه پژوهش شامل اطفال و نوجوانان زیر 18 سال شهر تهران هستند که حداقل یک بار مواد مخدر یا داروی‌های روانگردان مصرف کرده‌اند و با استفاده از فرمول حجم نمونه برای جامعه نامشخص بر پایه توزیع اولیه 30 پرسشنامه و با برآورد واریانس نمونه اولیه که مقدار (094/0) شده، در سطح اطمینان 95 درصد، حجم نمونه از طریق فرمول به تعداد 250 نفر برآورد شده و روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای بوده است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید و کارشناسان این حوزه تایید شده و پایایی آن با استفاده ضریب آلفای کرونباخ 82/0 بوده است. همچنین، داده‌های گردآوری شده به کمک نرم‌افزار‌هایSpss 22 و Amos Graphics 22 تحلیل شده است.

  نتایج و یافته ها

  مداخلات پیشگیرانه مدرسه‌محور در قالب برنامه‌های حمایتی مدرسه‌محور با ضریب (35/0-) و برنامه‌های حمایتی دانش‌آموزمحور با ضریب (31/0-) اثر معکوس و معناداری در گرایش اطفال و نوجوانان به مصرف موادمخدر و داروهای روانگردان دارند. نتیجه نهایی ضمن همسویی با نظریات موجود نشان می‌دهد که مداخلات پیشگیرانه مدرسه‌محور از طریق برنامه‌های حمایتی مدرسه‌محور و دانش‌آموز محور در گرایش اطفال و نوجوانان به مصرف مواد مخدر و داروهای روانگردان اثر معناداری دارند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که برنامه‌های پیشگیرانه در مدارس به صورت جدی دنبال شود.

  کلیدواژگان: مداخلات مدرسه محور، پیشگیری رشدمدار، اطفال و نوجوانان، گرایش به مصرف مواد مخدر و داروهای روانگردان
 • حمید قربان پور *، سید محمدمهدی ساداتی، علی جمادی صفحات 239-257
  زمینه و هدف

  پیشگیری از جرم و اتخاذ راهکار برای مقابله با آن، بخش مرکزی رویکردهای حقوقی در دوران معاصر است که هر یک از نحله های حقوقی با توجه به مبانی و پیش فرض های خود درصدد بررسی و پیشگیری از جرم هستند. رابطه مهم نظام کیفرشناسی با پیشگیری جرم از حیث نقش آفرینی دولت و یا سلب مسوولیت از آن و همچنین پرداختن و یا نپرداختن به علل و دلایل جرم بخش مهم دیگری از رویکردهای حقوقی است که بیانگر تفاوت در رویکردهای کیفرشناسی نسبت به جرم است.

  روش

  روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای است.

  یافته ها و نتایج

  رویکرد کیفرشناسی نو در پیشگیری از جرم مبتنی بر عوام گرایی و برقراری ارتباط میان طبقات فرودست و جرایم پرخطر است. از این جهت به لحاظ جغرافیایی نقاط جرم خیز را شناسایی و برای مجازات مجرمان و پیشگیری از جرم از سیاست مدیریتی و نظارتی سختگیرانه استفاده می کند. کیفرشناسی نو با جداسازی مجرمان پرخطر از کم خطر، مسوول دانستن خود افراد و محیطی که در آن زندگی می کنند و سلب مسوولیت از سایر گروه ها و طبقات غیر مجرم اجتماعی در قبال بزهکاری مجرمان پر خطر، نقش موثری در پیشگیری از جرم دارد. افزون بر این، به این مهم نیز توجه شده است که مقبولیت کیفر نزد جامعه علاوه بر اینکه می تواند در مشروعیت بخشی آن نقش داشته باشد، می تواند در پیشگیری از جرم از طریق ارعاب عمومی و همچنین در احساس رضایت خاطر آحاد جامعه نقش اساسی داشته باشد.

  کلیدواژگان: پیشگیری کیفری، کیفرشناسی نو، پیشگیری از جرم، مقبولیت کیفر
|
 • Mahnaz Saeedi Raad, Mohammadreza Shadmanfar *, Mohsen Shekarchi Pages 1-22
  Background and Aim

  Because children are the future makers of any society and the fate of any society depends on the actions and behavior of this group, juvenile delinquency is a major social harm, so the issue of preventing their delinquency is very important. Especially since children's personality is not yet formed, and because of their physical, psychological, and social status, they are potentially vulnerable individuals who may react to these harms in the form of deviation or conflict. Express with law and delinquency.

  Methodology

  The present study is a descriptive and analytical method.

  Findings and Results

  Early prevention of juvenile delinquency with a family-oriented approach in international instruments such as the Declaration of the Rights of the Child, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Convention on the Rights of the Child, United Nations Strategic Principles (Riyadh), Beijing Rules It has been accepted and in the form of family-based support programs such as children having a favorable family, establishing interaction and mutual agreement between parents and children, family upbringing measures, empowering families for early prevention measures and parental supervision measures in The prevention of juvenile delinquency has been studied.

  Keywords: Early prevention, juvenile delinquency, family-oriented support factors, educational measures
 • Mehrdad Koonani, Bakhtiyar Abaslou *, mohammad bahmani Pages 23-42
  Background and Aim

  The development of technology has changed the nature of documents. In addition, the traditional document registration system has given way to electronic registration. Based on this, what are the purposes of electronic document registration? And can electronic document registration prevent forgery? The present study has been done in terms of practical purpose and in terms of data collection by documentary method and the obtained information has been analyzed descriptively-analytically. Electronic documents and their registration in a national system that has a set of owner specifications , Property, national ID and postal code, display of cadastral map and aerial map of the property collected in this system and their completion in a database that is available online, is one of the features of electronic registration of documents. Electronic registration Documents are made for two purposes - legal - judicial and economic. Electronic registration of documents can also have different effects in the criminal and non-criminal field. One of the effects of electronic registration of forgery prevention documents is that the legislative approach in this field focuses on criminal prevention. But social prevention can also include education-based measures and the use of social media, and of course, given the change in the nature of cybercrime, it is necessary to think about effective measures in the field of prevention.

  Keywords: Documents, Electronic Registration, Crime Prevention, Forgery, Property Registration Organization
 • Seyed Yahya Mousavi Kohpar, Ali Zaree *, Mahdi Montazer, mohammad reza Askari Pages 43-64

  Because the activities and decisions of companies directly or indirectly affect society in a broad sense, including the environment, economy, culture, values, customs, etc., and the company must comply with legal principles such as the principle of compensation. Damage, be responsible for the damage to the community. Accordingly, the question is what are the legal challenges facing the prevention of social harms caused by the activities of companies?

  Research Method

  Due to the nature of the subject, the present study has been done in terms of practical purpose and in terms of collecting information by documentary method and by studying valid laws and sources and the obtained information has been analyzed descriptively-analytically.

  Findings and Results

  Companies today face various challenges, both financial and legal, such as investing and attracting investors, adhering to business ethics, proper supervision and management, combating corruption by using technology New can be effective in preventing these challenges.

  Keywords: Prevention, social harms, business activities, companies, foreign investment
 • Mahmoud Malmir* Pages 65-85

  In order to validate the legal obligation to evaluate the rules of regulations in order to assess their adequacy from the perspective of crime prevention and anti-corruption, this study addresses the question of whether oil laws and regulations are sufficient to Whether it has crime prevention and anti-corruption. An assessment of oil laws and regulations has led to the conclusion that oil laws and regulations are not sufficient to prevent crime and combat corruption; Because the legislature, on the one hand, has entrusted the conclusion of oil contracts and the determination of the basic terms of the contracts to the Ministry of Petroleum at the same time, and on the other hand, has not determined the obligation for the legislature to approve contracts with domestic and foreign companies; Obligation to develop oil fields by designing new contract models, including partnerships with investors, along with the possibility of concluding exclusive and long-term oil contracts without the need for executive guarantees, as well as lack of transparency in oil contracts, the importance of reviewing oil laws and regulations with a crime prevention approach. And the fight against corruption is becoming more apparent.

  Keywords: fight against corruption, Petroleum contracts, Petroleum Laws, Regulations, Review the rules, situation prevention
 • Vahid qassemi *, Seyed asgari hoseinimoghadam, Javag habibi Pages 87-105
  Background and Aim

  Children are one of the most vulnerable groups in society who are always abused for various reasons such as weakness of physical strength, lack of sufficient analysis and reasoning. Weak rules and regulations and, of course, the inability to guarantee performances, on the other hand, further fuel this issue. Based on this, we seek to answer the question that what mechanisms can be observed in Iran's criminal policy and international documents in order to prevent sexual abuse of children?

  Findings and Results

  In order to prevent child sexual abuse in international treaties and Iran's criminal policy, mechanisms have been put in place. The most important of these treaties include the Convention on the Rights of the Child, the Additional Protocol to the Sale, Prostitution, Child Pornography, and the Additional Protocol to the Palermo Convention on Organized Crime. Iran's policy on criminal prevention includes criminalization in various laws, including (the fight against human trafficking, the Islamic Penal Code and the Law on the Protection of Children and Adolescents). Non-criminal prevention also includes situational prevention (preventive measures related to trafficking and monitoring of tourist sites) and social prevention (educational measures, the role of social media, promotion of cultural and religious foundations, and measures based on poverty alleviation). More about this source textSource text required for additional translation informationSend feedbackSide panels.

  Keywords: Criminal prevention, non-criminal prevention, child, criminal policy, sexual abuse
 • hengame nateqe mirzaei, behroz golpayegani *, mohsen rohami Pages 107-125
  Background and Aim

  The spread of sexual crimes will have dire consequences such as loss of sense of security, weak family foundation, hurting public feelings, lawlessness in society and even other non-sexual crimes. Women are vulnerable, potential victims and vulnerable victims of crime, especially sexual crimes. Specific biological, psychological and social characteristics of victimized women as one of the factors, always in the calculations of criminals to commit crime and the formation of pre-criminal situations based on theories of daily activities, lifestyle and water criminology it is very important.

  Method

  The present research method is descriptive and analytical.

  Findings and Conclusion

  Non-criminal preventive strategies that are done to make it difficult, high-risk or unattractive for those who intend to commit a crime, by recognizing the main factors affecting the occurrence of crime, it is possible that these strategies in This article has been considered. Control and monitoring and attraction of the target and education and use of mass media, information and media are the most important strategies of sexual victimization, the implementation of which has a great impact on reducing the number of sexual crimes.

  Keywords: Female victimization, sexual victimization, disorientation of targets, formal education, supervision, control
 • ovase riyahi, amanolah alimardani *, mohanad aminizadeh, Mohammed Hussain Ramezani Ghavamabadi Pages 127-147
  Background and Aim

  The importance of the environment and the need to protect it is not hidden from anyone. Considering that prevention is a golden principle in the field of environment, the presentation of effective and appropriate prevention methods has always been considered by thinkers in this field. Preventive measures in the field of environment, despite the need for an international determination and the adoption of coordinated and scientific methods, require attention to the cultural and social needs of communities and suggests the use of preventive policies based on cultural prevention. In this regard, this article examines the Islamic teachings and the impact of lifestyle presented by this comprehensive school in order to prevent crimes against the environment.

  Method

  This research is descriptive and analytical in nature and based on library data.

  Findings

  Studies show that components of a lifestyle based on Islamic teachings can help us achieve preventive goals. Islamic worldviews and teachings, by presenting a unique style of belief and lifestyle, cause the type of action of individuals to be directed in a direction that will ultimately lead to the protection of the environment and the prevention of harm.

  Keywords: Environmental damage, prevention, lifestyle, Islamic teachings
 • yosef mohamadhoseini hajivar, jamshid mirzaei *, seyed ebrahim mosavi Pages 149-169
  Background and Aim

  Damages caused by fine dust as air pollutants are numerous and varied and despite the fact that these fine dusts have destructive and harmful effects on the environment, in the field of domestic law, less attention has been paid by the legislator. The purpose of this study is to investigate the various methods of preventing criminal acts to compensate for the damage caused by fine dust.

  Methodology

  The research method is a review study and the use of library resources.

  Findings and Results

  In this study, preventive measures due to dust, law enforcement through administrative authorities (tax office), cases of control and prevention of dust in Iranian law, methods of compensation for dust, conditions of compensable damage, methods of compensation Compensation and methods of guaranteeing the principle of full compensation were examined. Studies have shown that prevention is the golden rule of law in domestic and international law. The use of tax tools and methods of prevention in various legal and criminal laws if effective It is one of the most important tools to control and reduce air pollution. Police and surveillance systems, including "prohibition", "prior authorization" and "prior notification", can be considered in relation to dust damage. the accumulation of the pillars of civil liability of the government means that the government is obliged to compensate the damages and the perpetrator of the damage must be held accountable for his wrongdoing and return to the previous situation under the pretext of exercising his right to act.

  Keywords: Crime prevention, compensation, dust, government civil liability
 • moslem ghobadiyan *, javad bagiyan, kobra Moradi Pages 171-192

  The present study is an applied research in terms of purpose and a quasi-experimental research in terms of data collection. The statistical population of this study consisted of all high school students in the academic year 1401-1400. The sample consisted of 24 high school students who were selected by cluster sampling method and randomly assigned to the emotional intelligence training group (12 people) and the control group (12 people). The subjects of the study, before and after the intervention for the experimental group, responded to the multidimensional delinquency scale of adolescents and young people (et al.) (2017). Emotional intelligence training based on Bar-On (2010) emotional intelligence model was performed in 10 sessions of 90 minutes by workshop method in the experimental group; The control group did not receive any intervention during this period. The collected data were analyzed using multivariate analysis of covariance. The results of multivariate analysis of covariance showed that emotional intelligence training is effective in preventing student delinquency (P≥0.001). It can be concluded that emotional intelligence is a set of abilities and mental health of the mental state. Determining the type of this relationship requires further studies that specifically examine this issue and the role of training the competencies that make up emotional intelligence. In order to prevent criminal behavior.

  Keywords: emotional intelligence training, delinquency, students
 • narges rafei, Amin Amirian *, arash khosravani Pages 193-215
  Background and Aim

  Corruption is one of the most important issues in the field of public and private departments and institutions, which has always caused problems in the public transaction system. Accordingly, this study was conducted with the aim of structural analysis of corruption prevention in Iranian criminal law.

  Method

  This applied and descriptive study is a survey type and a researcher-made questionnaire was used to test the hypotheses. The statistical population of the study is 285 thousand government employees in Tehran, 384 of whom using the Cochran's formula by quota sampling method. have been. Statistical methods of structural equation modeling using AmosGraphics software were used to analyze the data.

  Findings and Results

  The findings of this study in the theoretical part, which is considered as a theoretical support for the hypotheses; Prevention of corruption-induced administrative corruption; Preventive measures against corruption in Islam, preventive measures against corruption in the health promotion law, preventive criminal measures against corruption in the health promotion law and the application of preventive measures in the criminal law of the United Kingdom. Corruption in the Health Promotion Law has a direct and significant effect on the explanation of corruption prevention in Iranian criminal law with a coefficient of 0.46.

  Keywords: Corruption, Preventive measures, Islam, Health promotion law, Tehran
 • hamid qorbanpoor, Seyed mohamad mahdi sadati *, Ali Jamadi Pages 239-257
  Background and Aim

  Crime prevention and adopting a strategy to deal with it is a central part of contemporary legal approaches in which each legal branch seeks to investigate and prevent crime according to its principles and assumptions. The important relationship between the penal system and crime prevention in terms of government planning or disenfranchisement, as well as whether or not to address the causes and causes of crime is another important part of legal approaches that show differences in criminal approaches to crime.

  Method

  The method used in the present study is descriptive-analytical and the use of documentary and library resources.

  Findings and Results

  The new criminal approach to crime prevention is based on populism and the relationship between the lower classes and high-risk crimes. For this reason, it identifies crime hotspots geographically and uses a strict management and supervision policy to punish criminals and prevent crime. New criminology has an effective role in crime prevention by separating high-risk criminals from low-risk criminals, holding people and the environment in which they live responsible, and discouraging other non-criminal social groups and classes from committing high-crime delinquency. . In addition, it is important to note that the acceptability of punishment in society, in addition to its role in legitimizing it, can also play a role in preventing crime through public intimidation and also in the sense of satisfaction of individuals in society. Have a basic.

  Keywords: Criminal prevention, new criminal science, crime prevention, acceptance of punishment