فهرست مطالب

اندیش نامه معماری - پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1400)

اندیش نامه معماری
پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/11/23
 • تعداد عناوین: 12
|
 • هاله حاج یاسینی*، مصطفی کیانی صفحات 9-19

  تاریخ نگاری مدرن ایران در میانه های دوره قاجار، از عوامل تعیین کننده در زمینه سازی برای ظهور تاریخ نگاری معماری ایران است. در این مقاله به این پرسش پاسخ گفته ایم که در پیگیری ریشه های تاریخ نگاری معماری ایران، تاریخ نگاری نیمه دوم دوره قاجار، به مثابه دوره آغازین تاریخ نگاری مدرن ایران، چه جایگاهی داشته است؟ روش تحقیق تفسیری-تاریخی است و در آن به بررسی نمونه هایی از نخستین تاریخ نامه های مدرن ایران در این دوره پرداخته ایم و کوشیده ایم نقش آنها را در تحول رویکرد به معماری در آثار پژوهشی آشکار کنیم. این بررسی نشان می دهد از جمله پیامدهای نگاه مدرن در تاریخ نگاری ایران، پیدا شدن مفهوم «ایران باستان» بود و همچنین استفاده از اسناد معتبر اهمیت پیدا کرد. در نتیجه معماری ایران نخست به مثابه نوعی شاهد کالبدی در کنار دیگر شواهد باستان شناختی به تاریخ نامه های عمومی راه یافت. مورخان در این مرحله بر نقوش و کتیبه ها تمرکز داشتند و کلیت آثار معماری موضوع توجه آنها نبود. دسترسی به منابع بیشتر و آشنایی مورخان با حوزه های مختلف پژوهش تاریخی در غرب، به تدریج معماری را به موضوعی تخصصی در تاریخ عمومی تبدیل کرد و دریافتی از آن در تاریخ نامه ها ظاهر شد که به معماری همچون کلی منسجم نظر داشت. به کارگیری زبان معمارانه در پرداختن به بناها و توصیف ویژگی های کالبدی و فضایی ابنیه از نشانه های تخصصی شدن رویکرد به معماری در این آثار است. در نهایت با شکل گیری نهادهای متولی آثار تاریخی در ایران و گسترش توجه به معماری در میان پژوهشگران ایرانی و غربی، به تدریج تک نگاری ها و آثار پراکنده ای درباره معماری منتشر شد که از نخستین نشانه های تبدیل تاریخ معماری ایران به حوزه ای مستقل در تحقیق بود.

  کلیدواژگان: معماری ایران، تاریخ معماری ایران، تاریخ نگاری مدرن ایران، تاریخ نگاری معماری
 • سید احسان میرهاشمی روته*، حسین سلطان زاده صفحات 21-43

  اعداد واجد دو وجه کمی و کیفی هستند و بر پایه بینشی که عمدتا در گذشته مورد اقبال بوده، این وجه کیفی آنهاست که روح معانی را در هندسه جاری می سازد. اعداد به تنهایی معنادار نیستند و گاهی با تکیه بر باورهای فرهنگی اقوام صاحب نقش نمادین و گاه در نسبت با حروف صاحب معنا می گردند که قسم دوم در دایره علم اعداد و حروف قابل بررسی است. هدف پژوهش این است که وجوه پنهان اعداد در تعامل با حروف (صفات و اسماء الهی) را در معماری اسلامی بررسی، و میزان، نوع و بیشترین استفاده از آن را تبیین، و بابی برای روشن کردن نقش رمزی اعداد در معماری اسلامی باز کند. عطف به هدف تبیین شده، این پژوهش در صدد فراهم آوردن زمینه لازم برای تحقیقاتی از این جنس است؛ بنابراین از نظر پیامد در دسته پژوهش-های بنیادی- نظری قرار خواهد گرفت. ماهیت وجوه پنهان اعداد و نسبت آن با حروف، خصوصا اسماء مقدسه در تعامل با انواع کاربردش در معماری اسلامی، مطلبی است که این پژوهش دنبال می کند؛ پس، از لحاظ فرآیند اجرا در دسته پژوهش های کیفی و با رویکرد تفسیری- تاریخی طبقه بندی خواهد شد که با منطق استنتاجی و تمثیلی سعی در روشن کردن پاسخ ها دارد. در نهایت جایگاه معماری در تعامل با علوم و خصوصا ریاضیات مشخص شده و با بررسی در متون، نسبت ریاضی دانان و معماران غیر از قرون اولیه اسلامی، اندک ارزیابی گردیده و جاری بودن ارتباط اعداد و اسماء در معماری اسلامی روشن شده و بیشترین استفاده از آن در فن ماده تاریخ (کتیبه نویسی) و سپس در طرح اندازی تعداد برخی اجزای بنا تایید گردیده و ارتباط آن با نظام پیمون (انتظام ابعادی فضاها) رد شده است.

  کلیدواژگان: ریاضیات و معماری، علم الحروف، معماری، حساب جمل، ماده تاریخ، نظام پیمون
 • محمدرضا متینی، نیما عبیدزاده* صفحات 45-59

  امروزه اهمیت فرآیند طراحی به نقطه ای رسیده است که بسیاری از صاحب نظران از برابر بودن اهمیت فرآیند با محصول طراحی سخن می گویند. طراحی اغلب امری ذهنی و مبتنی بر الهام تلقی می شود و مشاهده ی فرآیندی که معماران برای دستیابی به استخوان بندی یک طرح طی می کنند، همواره در هاله ای از ابهام باقی می ماند. به این ترتیب پاسخ به سوالاتی همچون طرح ها از کجا می آیند؟ و یا چگونه فرآیند طراحی می تواند از طریق رویکردی عینی ظهور پیدا کند؟ به سادگی امکان پذیر نیست و حتی دیاگرام ها و ایدیوگرام ها نیز با وجود بیان بخشی از ایده ها در تحقق کامل این امر ناتوان هستند. امکان خوانش تصویری ایده های نهان در ذهن، یکی از مهمترین مسایل پیش روی معماران است و به گفته تری نایت دستورزبان اشکال به عنوان فرآیندی قانون محور و مبتنی بر تحولات هندسی، تحلیل و تولید پاسخ های متعدد را از طریق استخراج قوانین بصری و توسعه آنها در مراحل مختلف امکان پذیر می سازند. پژوهش پیش رو به کمک داده های گردآوری شده از مطالعات کتابخانه ای و مقایسه این داده ها با فرآیند طی شده جهت تولید طرح در تلاش است تا ضمن معرفی دستورزبان اشکال به عنوان گونه ای از فرآیندهای طراحی قانون محور، که توانایی تولید پاسخ های متنوع را دارا می باشند، آن را شیوه ای تحلیلی جهت درک مسیر طراحی و مشاهده ی روند شکل گیری پروژه ها پیشنهاد دهد. و در جهت پاسخ بهتر به این مسیله، ابتدا زمینه های ورود نگرش های دستورزبانی به دنیای آکادمیک و حرفه ای معماری مطرح می شود، سپس فرآیند و مراحل استفاده از دستورزبان اشکال همراه با نمونه هایی از تحلیل آثار معماری ذکر می شود و در نهایت در میان سه رویکرد تحلیلی، طراحی و ترکیبی، رویکرد تحلیلی به دستورزبان اشکال، به عنوان فرآیندی قانون محور در طراحی معماری و روشی جهت نمایش بصری و ظهور عینی روند شکل گیری طرح ها معرفی خواهد شد.

  کلیدواژگان: نوآوری، فرآیند طراحی، معماری الگوریتمیک، دستورزبان اشکال
 • آرزو منشی زاده، سیده مهسا باقری* صفحات 61-75

  بیان مسیله. خوانایی، کیفیتی تاثیرگذار بر شکل گیری و ثبت تصویر ذهنی مناسب از محیط و ادراک آن است و شناسایی عوامل موثر بر ثبت تصویر ذهنی خوانا می تواند فرآیند ادراک، به ذهن سپاری، و به تبع آن انس با محیط را تسهیل کند و رضایت عاطفی نسبت به محیط را منتج شود.  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و فهم عوامل موثر بر ثبت تصویر ذهنی خوانا در فرآیند ادراک، در یک تجربه آموزشی، به تحلیل نقشه های شناختی دانشجویان رشته معماری و معماری داخلی دانشگاه هنر از محل تردد روزانه آنها پرداخته است. این محدوده، هرچند در یک نگاه کلی، خوانا به نظر می رسد، ولی عوامل موثر بر درک آن به عنوان فضای خوانا مورد پرسش این پژوهش است. روش پژوهش کیفی و تجربی است؛ در ابتدا با اتکا بر مطالعات اسنادی و بررسی نظریه خوانایی در حوزه شهری و روانشناسی محیطی، معیارهای اصلی مربوط به خوانایی محیط و سپس زیرمعیارهای آن با بهره گیری از نظریات پژوهشگران مشخص شده و در ادامه نقشه های شناختی دانشجویان از محیط مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته-های پژوهش نشان می دهد در شکل دهی خوانایی در ساختار ادراک و نقشه های ذهنی دانشجویان از این مکان، بیشترین تاثیر مربوط به معیار «لبه» و در مرتبه زیرمعیارها، بیشترین تاثیرپذیری، در زیرمعیار «ریتم» و «هارمونی» در معیار «محدوده» است. همچنین مطالعه تطبیقی بین دانشجویان دو رشته، تفاوت هایی را در ثبت تصاویر ذهنی آنان نشان می دهد.

  کلیدواژگان: ادراک، تصویر ذهنی، خوانایی، نقشه شناختی، روانشناسی محیطی، دانشجوی معماری
 • علیرضا مستغنی*، پریناز میزبان صفحات 77-93

  دلبندی به مکان، از مهمترین ابعاد رابطه انسان و مکان است. طول دهه های اخیر پژوهشگران متعددی با انجام مطالعات کمی و کیفی در این حوزه، به ارایه راهکارهایی برای ایجاد حس دلبندی به مکان برخواسته اند. با این حال وجوه دلبندی به مکان در معماری و نظریات پژوهشگران این حوزه، نیازمند کنکاش و تحلیل عمیق تر میباشد. مطالعه در این حوزه جهت یافتن وجوه و عوامل مداخله گر و ابزار اندازه گیری آن و نیز پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان مکانی دلبند بوجود آورد، از دغدغه های اصلی این پژوهش است. این پژوهش با مرور ادبیات نظری، به تفسیر رابطه همبستگی مشخصه های فیزیکی و غیرفیزیکی مکان برمبنای تبیین مطالعات پیشین، کوشش مینماید. اقدام برای ارایه مدلی فراگیر، جهت تبیین و ارتقاء کیفیت دلبندی به مکان با تکیه بر یافته های تحقیقات پیشین و شناسایی خلا موجود در آنها،و پاسخگویی به این سوال در راستای دستیابی به هدف تحقیق میباشد .در روند دلبندی به یک مکان، با ساختار پیچیده ای روبرو میشویم که در آن محرک های «پس زمینه» بعنوان پیوند درون ذهنی پیش از لحظه حال سخن میگوید، وجوهی که در ذهن ساخته و پرداخته میشود و تصاویر ذهنی را که انسان جهت فهم و شناخت محیط از آن استفاده مینماید را بوجود می آورد و «زمینه» بعنوان واقعیت یا همان لحظه حضور انسان در مکان سخن می گوید که در آن لحظه امکان گردهم آوری چیزها وجود دارد ومحرک سوم یا «پیش زمینه» واقعیتی است که از دل ظهور تدریجی پس زمینه و زمینه، همراه با آرزوها و درخواستهای شخص در آن زمان پدیدار میشود و لحظه ای است که در آن ادراک کامل (یکی انگارگی) شکل میگیرد و در مجموع اکوسیستمی را بوجود میآورند که کلیه اجزا در آن نقش دارند و عامل اصلی قضاوت انسان از مکان محسوب میشوند.

  کلیدواژگان: مکان، دلبندی به مکان، مولفه های دلبندی به مکان
 • محمدرضا متینی*، نادیه ایمانی، سید امین حسینی صفحات 95-105

  بالکن ها و تراس ها جزء فضاهای واسط در نمای ساختمان ها هستند که ارتباط درون و بیرون را امکان پذیر می کنند، اما این روزها شاهد کارایی نامطلوب و حتی حذف این فضاها از ساختمان ها هستیم. توجه به عوامل موثر در شکل گیری بالکن ها و طراحی بهینه آنها می تواند تاثیر زیادی بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و رضایت شان از مجموعه های آپارتمانی جدید داشته باشد. بنابراین طراحی این فضاهای واسط باید متناسب با نیاز ساکنین و شرایط موجود باشد، اما همیشه نیازهای ساکنین و شرایط موجود ثابت نیست و ممکن است تغییر کند; پس نیاز است که این فضاهای واسط انعطاف پذیر و متغیر باشند. بالکن های تغییرپذیر می توانند جایگزین مناسبی برای بالکن کای ثابت کنونی باشند. این بالکن ها می توانند پاسخگوی نیاز ساکنین در شرایط مختلف و سازگار با محیط باشند به صورتی که در زمان نیاز باز شده و فضای لازم را ایجاد کنند و در زمانی که به آنها نیاز نیست جمع شوند و ارتباط بیرون و درون را به حداقل برسانند. در همین راستا با بررسی نمونه های موردی از بالکن های تغییرپذیر و اتصالات بکار رفته شده در آنها هشت مدل از بالکن های تغییرپذیر پیشنهاد شده است که چگونگی قرارگیری در نما و باز و بسته شدن شان نشان داده شده است، سپس مدل-های پیشنهادی براساس معیارهایی مشخص (مانند : نحوه باز و بست سازه به صورت مکانیکی و دستی، هزینه ساختار و اتصالات، دسترسی برای سرویس و تعمیر در آینده، ایمنی ساکنین در زمان استفاده و...) ارزیابی شده تا برترین شان مشخص گردد. در انتها حالت های مختلف بالکن منتخب نشان داده شده است که متناسب با خواست و نیاز ساکنین تغییر می کنند.

  کلیدواژگان: فضای واسط، بالکن، تغییرپذیری، ارتقا کیفیت، سازگاری
 • سیده مهسا باقری*، محمدرضا رحیم زاده صفحات 107-119

  مسجد آیینه اسلام (1985) از کتاب های مفصل و مهم روژه گارودی، فیلسوف مشهور فرانسوی، در باب هنر و معماری اسلامی و مساجد جهان اسلام، در جایگاه مظهر کامل اعتقادات اسلامی، است. ویژگی های این کتاب بدان جایگاهی خاص، و کمابیش منحصر به فرد، در این گونه پژوهش ها بخشیده است. با وجود این، این اثر هم مانند بسیار آثار دیگر، خالی از ابهامات و بی نصیب از انتقادات محتوایی نیست. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی و مطالعات اسنادی به بررسی و نقد محتوایی کتاب می پردازد. نتایج این پژوهش ضمن تاکید بر غنای کتاب در مشاهده و تفسیر جزییات، و تلاش برای تبیینی همسو از هنر اسلامی با مفاهیم کتاب مقدس اسلام، قرآن، نقدهایی را در بخش های مختلف کتاب طرح می کند، و نظرگاه های تازه ای را در ذهن خواننده کتاب نسبت به محتوای آن می گشاید.

  کلیدواژگان: روژه گارودی، مسجد، اسلام، هنر اسلامی، نقد محتوایی
 • بابک عالمی*، مرتضی مجیدی صفحات 121-137

  رابطه معماری و طبیعت در طول تاریخ دستخوش تغییرات مختلفی شده است؛ ازاین رو رویکردهای مختلفی بین این دو شکل گرفته است. در چند دهه اخیر در باب ارتباط معماری و طبیعت دو رویکرد مهم پایداری و بیونیک شکل گرفته است. در رویکرد پایداری بر حفظ طبیعت و هم زیستی مسالمت آمیز با آن تاکید می شود و در رویکرد بیونیک طبیعت به عنوان منبع الهام قلمداد می شود و از قوانین موجود در آن در معماری بهره برده می شود. با توجه به ارتباط هر دو رویکرد با طبیعت، این مساله مطرح می شود که دو رویکرد فوق چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی نسبت دو رویکرد پایداری و بیونیک به عنوان دو رویکرد مهم معماری در ارتباط با طبیعت است. بدین منظور این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعه منابع کتابخانه ای اعم از کتب، پایان نامه ها، مقالات و... رویکرد پایداری در معماری و رابطه آن با طبیعت را تبیین می کند. سپس به بررسی رویکرد بیونیک در معماری و رابطه آن با طبیعت می پردازد و درنهایت با استفاده از روش استدلال منطقی و با تکیه بر یافته های پژوهش، نسبت دو رویکرد معماری پایدار و بیونیک را ارایه می نماید. بر اساس نتایج پژوهش در رویکرد پایداری معماری علت ایجاد محیط پایدار و حفظ طبیعت است به طوری که می توان با بکار گیری اصول معماری چهارگانه پایدار در نظام های بوم شناختی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، به این مهم نایل آمد. برخلاف این نگرش در رویکرد بیونیک طبیعت علت ایجاد معماری مطلوب است به طوری که با الگوبرداری از طبیعت در سه سطح ارگانیسم، رفتار و اکوسیستم و تاثیر بر حوزه های فرم، مصالح، ساختار، عملکرد و فرآیند می توان به معماری مطلوب دست یافت.

  کلیدواژگان: معماری، طبیعت، پایداری، بیونیک
 • سید علی درازگیسو، رامتین حق نظر صفحات 144-157

  استفاده از فناوری های ساخت رقومی (دیجیتال) در آموزش معماری یک پدیده متاخر و به سرعت در حال توسعه است. «آزمایشگاه های ساخت رقومی» که تا چند سال پیش از این در برنامه های جاری آموزش معماری بسیار نادر بودند، امروز به پدیده ای رایج در مدارس معماری بدل گشته اند. با وجود آن که دو مورد از اولین کاربردهای تجربی ساخت رقومی شامل «نمونه سازی اولیه» و «مدل سازی،» در همکاری با آزمایشگاه های موجود در دانشکده های مهندسی مکانیک شکل گرفته اند؛ از اواخر دهه ،1990نوع جدیدی از آزمایشگاه ها در برخی دانشکده های معماری ظهور کردند. اینگونه فضاها در ابتدا «آزمایشگاه های نمونه سازی سریع» نامیده می شدند، و بعدتر از آنها به عنوان «آزمایشگاه های ساخت رقومی» نام برده میشود.با توجه به اقبال و رشد روزافزون نسل جدید آزمایشگاه ها در دانشکده های معماری، و لزوم آشنایی و ترویج این گونه از فضاهای آموزشی فناورانه، و به منظور همسویی با نیازهای رو به رشد و در حال تغییر صنعت ساخت، این مقاله به معرفی «آزمایشگاه جامع علوم کاربردی» در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر پرداخته است.

  کلیدواژگان: آزمایشگاه ساخت رقومی، آزمایشگاه جامع علوم کاربردی، دانشگاه هنر
 • صفحات 158-169

  مقاله پیش رو با پرسش از چگونگی جلوه گری شهر تهران در صفحات و شبکه های اجتماعی، سعی در شناسایی قابلیت ها و فعالسازی داده های موجود در این شبکه ها برای برنامه ریزان و طراحان شهری دارد. پژوهش حاضر در قالب یک «مطالعه موردی»، پیمایشی تجربی است که تجربیات زیسته شهروندان را در بستر زندگی روزمره شان بررسی می کند. هدف این پیمایش اولیه، بسترسازی برای پژوهش های عمیق تر بعدی و تبیین رابطه پدیده (پیوندهای اجتماعی نوظهور) با بستر (شهر) است. یافته های پژوهش شامل شناسایی اولیه موضوعات و اشکال مختلف ظهور و ثبت شهر تهران در ذهن شهروندان، و میزان جلوه گری و اهمیت هر یک از اینموضوعات، بوده است.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، تهران، مکان نگاشت
 • صفحات 170-185
|
 • Haleh Hajyasini *, Mostafa Kiani Pages 9-19

  The Historiography of Iranian architecture is deemed to appear as a field of inquiry around the beginning of the 20th century. Among the various factors giving rise to it, the modern Iranian historiography has an outstanding role. In this article we seek to clarify this role by analyzing the way the first generation of the modern Iranian historians regarded architecture. To this end, we have investigated a selection of modern histories, written during the second half the Qajar era, using the interpretative methods. We have traced the changes in the perception of architecture in these texts and its implications for the subject, as it gradually undertook different roles in historiographies, moving from a mere material evidence towards a technical, independent field of academic research. In pre-Modern histories, built environment was only addressed to provide a setting for the events the historians intended to describe and writing about architecture was a way to appraise the achievement of kings and rulers. This study pinpoints the first instances where this tradition gave way to a new manner of regarding architecture in Iranian historiography. With the outset of modern historiography “Ancient Persia” emerged as a dominant narrative. The historians also started to gradually base their work on reliable facts and evidence, which included material remnants of ancient times such as coins and decorative objects, and later on, more prominent archaeological findings like buildings. Ancient architecture had become a source for obtaining knowledge of the past, although the scale it was perceived didn’t surpass the inscriptions or ornaments of the structures. As the scope of the general histories expanded to cover a wide range of historical subjects complementary to political chronologies, freestanding chapters were allocated to architecture. The historians consulted the western architectural surveys and even ventured the historical sites to study and measure the buildings. The architectural works in their writings were represented in their entirety and they utilized an almost technical terminology to describe the physical and spatial aspects of the buildings. Illustrations and detailed plans were also used to provide further information. This approach presented architecture to the Persian audience as a subject of historical inquiry and thus, paved the way for a new generation of researchers to view history of architecture as an independent field of study. The first pieces on history of Iranian architecture, independent from general histories, were articles written by art historians or archaeologist, working as delegates for western research centers, and were introduced to Iranians through the activities of newly-founded cultural institutes such as Anjoman-e-Athar-e-Melli. The accumulation of these efforts during the next decades finally lead to the publication of the first surveys of Iranian architecture.

  Keywords: Iranian Architecture, Architectural historiography of Iran, Architectural Historiography, Modern Iranian Historiography
 • Seyed Ehsan Mirhashemi Routeh *, Hossein Soltanzadeh Pages 21-43

  Numbers have both quantitative and qualitative aspects, and based on an attitude that has been popular in the past, it is their qualitative aspect that makes the Meaningful content in formal geometry. Numbers are not meaningful lonely. Sometimes they have a symbolic role based on the cultural or popular beliefs of the ethnicities or people and sometimes they have a meaning in relation to the words or letters. The second type can be studied in the field of Ilm-Al- Huruf in which, each number has a letter equivalent. The main aim of this research is to explain the latent aspects of numbers in interaction with words (divine attributes and names) in Islamic architecture, and to determine its extent, species and the most common use in order to open a discussion to clarify the symbolic role of numbers in Islamic architecture. An important part of the data of this research is obtained directly from books and papers in this field, and they are recognizable in an epistemological so, interpolation, analysis and description will help interpret the data. according to the main aim and defined questions, this study seeks to provide the necessary context these kind of researches; Therefore, in terms of outcome, it will be in the category of fundamental-theoretical research. The nature of the latent aspects of numbers and its relation to words, especially sacred names in interaction with its various applications in Islamic architecture, is the subject of this study; Therefore, in terms of the implementation process, it will be classified in the category of qualitative research with an interpretive and historical approach that tries to clarify the answers with inferential and allegorical logic. Finally, the status of architecture in interaction with science and especially mathematics has been determined and by exploring the texts, the ratio of mathematicians and architects other than the early Islamic centuries, has been evaluated Insignificant and the relationship between numbers and divine names and attributes in Islamic architecture has become clear. It is approved in the engraving inscriptions and then in the design of some elements of the building and its relation with the Peymon system (dimensional arrangement of spaces) is rejected.

  Keywords: Mathematics, architecture, Ilm- Al-Huruf, Arithmetic sentences, Inscription, Peyman system
 • Mohammadreza Matini, Nima Obeydzade * Pages 45-59

  Nowadays, the importance of the design process has reached a point where many experts say that the importance of the design process is equal to the design product. Design is often considered subjective and inspired, and observing the process that architects go through to achieve the ossification of a design always remains in a state of ambiguity. In this way, answers to questions such as Where do the designs come from? Or how can the design process emerge through an objective approach? It is simply not possible, and even diagrams and ideograms, despite expressing some ideas, are incomplete in their full realization. The possibility of visual reading of hidden ideas in the mind is one of the most important issues facing architects and the shapes grammar as a kind of law-based systems based on geometric changes, causes the analysis and production of multiple answers by extracting visual rules and developing them in different stages. The present study, with the help of data collected from library studies and comparing this data with the process used to produce the design, tries to introduce the shapes grammar as a type of rule-based design processes, which have the ability to generate various answers. Suggest analytical methods in shapes grammar to understand the design path and observe the process of project formation. In order to better answer this question, first the fields of introduction of grammatical attitudes into the academic and the architectural profession are discussed, then the process and steps of using shapes grammar are mentioned along with examples of analysis of architectural works. Finally, among the three approaches, analytical, design and combination, the analytical approach to the shapes grammar will be introduced as a rule-based process in architectural design and a method for visual representation and objective emergence of design formation process. Also, if the design approach to the shapes grammar is combined with analysis and the rules extracted from a particular place or style are changed, and then the foundation of a new style is laid, a combinatorial approach is formed. We will be able to produce a new grammar by relying on the existing grammar and changing its rules. This attitude can also be effective in developing existing designs.

  Keywords: Innovation, Design process, Algorithmic architecture, Shapes grammar
 • Arezu Monshizadeh, Seyedeh Mahsa Bagheri * Pages 61-75

  Readability is an effective quality in making and recording our mental image of environment that has been regarded in psychology, architecture, urban design and other interdisciplinary sciences. The cognitionof affective factors on the readable mental image can facilitate the process of perception, mindfulness, andconsequently familiarity with the environment and result in the emotional satisfaction of environment. Therefore, the aim of this paper is identifying and understanding the affective factors on legible mentalimage in the perception process. The statistic community for this research have been chosen among the students in architecture and interior architecture master of University of Art. The place to study is the zone of their daily travels (the zone of university entrance, from the south-east side of National Garden's main entrance to the Facultyof Architecture, located in the south of university of Art). In general view this zone seems to be a legible space, but the factors affecting the perception as a readable space are questioned in this study. The research method is qualitative and experimental. First, the main criteria related to environmental readabilitywere identified in according to Kevin Lynch's theory about readability in the field of urban and environmental psychology, then sub-criteria were identified in the other researchers' theories. In the next phase, the drawncognitive maps of students were analyzed and interpreted by these criteria -physical and qualitative. Findings of the research show that the readability of students' mental maps is most affected by the edgeparameter. Also, the criteria rankings show the most impact of students from the rhythm and harmony in the districtparameter. The next rank has been the other criteria of district and edge parameters. Also, a comparative study between students in two disciplines reveals differences in the recording of readability of mental maps.

  Keywords: Perception, Mental Image, Readability, Cognitive Map, Architecture student
 • Alireza Mostaghni *, Parinaz Mizban Pages 77-93

  Place attachment is among the most important bonds between person and place. In recent decades, various researchers have carried out quantitative and qualitative studies in this area, trying to find solutions for creating a sense of attachment to place. Although many efforts have been made and are being made to explain the factors influencing place attachment, the achievements of research in this field have been presented in a scattered and fragmented manner and in this situation, it is not possible for architects and designers to ameliorate the attribute of attachment to space. Among main concerns of this research are: finding aspects, intervening variables and measurement tools for place attachment as well as answering how to create a place to which a person can attach. This research aims to help designers recognize and use factors in creating and enhancing the concept of place attachment. This qualitative research will be undertaken by reviewing the theoretical literature in various sciences, environmental psychology, philosophy, and literature. Discovering void in previous researches, it will establish a new model of place attachment and introduce three motives: Background, Middle-ground and Distant view. The findings show that we face a complicated structure in the process of place attachment, in which the first stimulus or background speaks of the intra-mental connection before the present moment, faces that are processed in the mind and create mental images that human beings use to understand the environment, The second stimulus of this structure is the setting that speaks of the reality or the moment of human presence in the place where it is possible to gather things at that moment. The moment of presence in the place is a mixture of mentality and objectivity and is different from the background stimulus since it is rooted in the presence of the factor of human perception and feeling, and The third stimulus or foreground is the reality that emerges from the gradual emergence of the background and setting, along with the person's wishes and requests at that time, in which a complete perception (uniformity) is formed. A concept that cannot be easily broken down into geometry, activities, and emotions. These three, then, create an atmosphere where all elements have a role which is regarded as the main factor affecting one's judgment about the place.

  Keywords: Place, place attachment, Components of Place Attachment
 • Mohammadreza Matiti *, Nadie Imani, Seyed Amin Hosseini Pages 95-105

  Balconies and terraces are part of the interface spaces in the facades of buildings that allow internal and external communication, but these days we are witnessing poor performance and even the removal of these spaces from residential buildings. Paying attention to the effective factors in the formation of balconies (cultural factors, social factors, artistic factors, economic factors, environmental factors, and functional factors) and their optimal design can have a great impact on improving the quality of life of residents and their satisfaction. It is one of the new apartment complexes. Therefore, the design of these interfaces should be tailored to the needs of residents and existing conditions, but the needs of residents and existing conditions are not always constant and may change; So these interfaces need to be flexible and Variable. Convertible balconies can be a good alternative to the current fixed balcony. These balconies can meet the needs of residents in different conditions and are compatible with the environment, so that they open when needed and create the necessary space and shrink when they are not needed.In this research, first, issues related to balconies, including: definition of balconies and types of balconies and examples of balconies with special design have been raised. The following are issues with variability and examples of convertible balconies. Examining the case examples of balconies and variable facades and the connections used in them, eight models of variable balconies have been proposed, which show how they are placed in the facade and how they are opened and closed. The proposed criteria are evaluated based on specific criteria (such as: how to open and close the structure mechanically and manually, the cost of structure and connections, access for future service and repair, occupant safety at the time of use, etc.) to determine their superiority. Finally, different modes of the selected balcony are shown that change according to the wishes and needs of the residents. When these balconies open and close, they create different spatial qualities for the occupants, giving them the right to choose how to use these interface spaces, and allowing them to access the outdoor space at any time.

  Keywords: Interface space, balcony, convertibility, quality upgrade, compatibility
 • Seyedeh Mahsa Bagheri *, Mohammad Reza Rahimzadeh Pages 107-119

  Mosque, Mirror of Islam (1985) is one of the most comprehensive and important books of the famous French philosopher Roger Garaudy on Islamic art and architecture and the mosques of the Islamic world, in the position of the full manifestation of Islamic beliefs. The characteristics of this book have given it a special and unique place in such researchs. However, this work, like many other works, is not free from ambiguities and content criticism. The present study intends to study and critique the content of the book through descriptive-analytical methods and documentary studies. The results of this study emphasize on the richness of the book in observing and interpreting details, and trying to explain the Islamic art in line with the concepts of the Holy Bible of Islam, the Quran, and also provide reviews in various sections of the book, and open new perspectives in the mind of the reader towards its chapters.

  Keywords: Roger Garaudy, Mosque, Islam, Islamic art, Content Criticism
 • Babak Alemi *, Morteza Majidi Pages 121-137

  The Relationship Between Architecture And Nature Has Undergone Various Changes Throughout History; Hence, Different Approaches Have Been Formed Between The Two. In Recent Decades, Two Important Approaches To Sustainability And Bionics Have Been Formed Regarding The Relationship Between Architecture And Nature. The Sustainability Approach Emphasizes The Preservation Of Nature And Peaceful Coexistence With It, And The Bionic Approach Considers Nature As A Source Of Inspiration And Uses The Laws Contained In It In Architecture. Given The Relationship Between Both Approaches And Nature, The Question Arises That What Is The Relationship Between The Two Approaches? Therefore, The Purpose Of This Study Is To Investigate The Relationship Between Sustainability And Bionic Approaches As Two Important Architectural Approaches In Relation To Nature. For This Purpose, This Research Uses A Descriptive-Analytical Method And By Studying The Sources Of Libraries, Including Books, Dissertations, Articles, Etc., Explains The Approach To Sustainability In Architecture And Its Relationship With Nature. Then, It Examines The Bionic Approach In Architecture And Its Relationship With Nature, And Finally, Using The Method Of Logical Reasoning And Relying On Research Findings, Presents The Relationship Between The Two Approaches Of Sustainable Architecture And Bionic. According To The Results Of Research In The Approach Of Architectural Sustainability Is The Cause Of Creating A Sustainable Environment And Nature Conservation, So That It Can Be Achieved By Applying The Four Principles Of Sustainable Architecture In Ecological, Social, Cultural And Economic Systems. Contrary To This View, In The Bionic Approach, Nature Is The Cause Of The Creation Of Desirable Architecture, So That By Modeling Nature At Three Levels Of Organism, Behavior And Ecosystem And Influencing The Domains Of Form, Materials, Structure, Function, and Process The Desired Architecture Can Be Achieved.

  Keywords: Architecture, Nature, Sustainability, Bionics
 • Hamid Reza Khoei * Pages 138-143

  The late architect, Farhad Ahmadi, should be known and understood through hisWorks.Throughout his professional career, he demonstrated a partiality towardsthe relation of Persian Architecture and the Contemporary Architecture of theWorld.His architectural approach can be comprehended in the design of a Cultural Centre in Isfahan: A prominent aspect of the Design Method is the concentration onthe Traditional Spatial Organization. In addition, the detachment of ArchitecturalElements, concludes in their singularity. This manifests a Modern Expression

  Keywords: Farhad Ahmadi, Persian Architecture, Contemporary Architecture
 • Seyed Ali Derazgisou, Ramtin Haghnazar Pages 144-157

  Benefiting digital fabrication technologies in architectural education is a recent and rapidly evolving phenomenon. Digital fabrication labs not, common in standard architectural education curriculums until recently, are nowadays widespread in architectural schools. Although the first two experimental applications of digital fabrication, including ”prototyping“ and ”modeling“, have been developed exclusively in laboratories that existed in the faculties of mechanical engineering, since the late 1990s, a new type of laboratory has been established and dedicated to these activities in most of the world-leading architectural schools. These laboratories were called ”Rapid Prototyping Laboratories“ at first and then renamed to ”Digital Fabrication Laboratories“. Due to the growing popularity of the new generation of laboratories in the faculties of architecture, and the need to familiarize and promote these technological and educational environments, considering the growing and evolving needs of the construction industry, this article introduces ”Comprehensive Laboratory of Applied Sciences“ in the Faculty of Architecture and Urban Design at the Tehran University of Art.

  Keywords: Digital Manufactring Laboratory
 • Pages 158-169

  The present article tries to identify the capabilities and activate available data for urban planners and designers on social media and the internet by asking what Tehran looks like on this kind of network. This present study is a form of a ”case study“ in an experimental field, surveys, Citizens’ lived experiences in the context of their daily lives. The purpose of this initial survey is to pave the way for further in-depth research and to explain the relationship between the phenomenon )Emerging social connections( and the context )city(. The findings of the study include the initial identification of various issues and forms of emergence and registration of the city of Tehran in the minds of citizens and the degree of manifestation and importance of each of these issues.

  Keywords: Social networks, Tehran, Mapping
 • Pages 170-185