فهرست مطالب

پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی - سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1400)

نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/12/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهری جلالی* صفحات 605-625

  پژوهش حاضر کوشید به بررسی موضوع انگلیسی به عنوان یک زبان میانجی بپردازد که بتدریج در حال گرفتن جای باورهای دیرپا در حوزه آموزش این زبان است ولی ظاهرا نظر دانشجومعلمان و معلمان زبان انگلیسی ایرانی در این زمینه به خوبی منعکس نشده است. بدین منظور، با یک نمونه گیری تصادفی نگرش 91 دانشجو معلم و 85 معلم زبان انگلیسی نسبت به انگلیسی میانجی در یک تحقیق کمی و با استفاده از اجرای پرسشنامه بررسی شد. پرسشنامه مذکور شامل چهار بخش می باشد که نگرش پاسخ دهندگان را نسبت به مدل های انگلیسی، استفاده از آن برای ارتباط، نقش زبان و فرهنگ و زبان استفاده شده در کلاس درس می سنجد. تحلیل توصیفی داده ها نشان داد دو گروه نظر مثبتی نسبت به استفاده از زبان انگلیسی برای ارتباط، زبان و فرهنگ و زبان استفاده شده در کلاس داشتند. اما در ارتباط با مدل های زبان انگلیسی، بررسی پاسخ ها نشان داد یک تمایل نهادینه در بین آنها نسبت به هنجارهای گویشوران بومی وجود دارد. علاوه بر این، هیچ گونه اختلاف موثری بین نگرش این دو گروه نسبت به انگلیسی میانجی وجود نداشت. این یافته ها شاید بتواند برای کارشناسان تربیت معلم و تهیه کنندگان مطالب درسی مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: انگلیسی بعنوان زبان میانجی، نگرش زبانی، نظام تربیت معلم، معلمان غیربومی، انگلیسی های جهانی
 • روح الله رضاپور*، مرجان فرجاه صفحات 626-638

  دوزبانگی و یادگیری زبان دوم مقوله ای پیچیده است که علم آموزش برای یادگیری سیستم نحوی و پیکره ای آن زبان و بالا بردن سطح مهارت های چهارگانه مطالب متنوعی را برای کاربر زبان مطرح می کند. هر چه یادگیری زبان بیشتر شود، سطوح این مهارت ها بالاتر می رود و کاربر در ارتباط زبانی مهارت بیشتری پیدا می کند. معیار علم آموزش به میزان بالا رفتن این چهار مهارت کاربر را ارزش یابی می کند. اما از منظر نیوتنی زبانی، هویت کاربر با تمام زبان ها در تعامل است حتی آنهایی که در مالکیت خود ندارد. تمام نکات آموزش در جهت تسلط زبانی کاربر به کار می رود و تسلط زبانی صرفا ارزش گزاری مهارت های زبانی نیست. نیوتنی زبانی یادگیری زبان را در مرحله آخر آموزش یعنی تسلط زبانی بررسی می کند که در آن هویت زبانی که کاربر کسب می کند نقش اصلی یادگیری یک زبان را ایفا کند. در این مقاله با استفاده از نگرش دو زبانگی و مالکیت زبانی که نیوتنی زبانی مطرح کرده به بررسی تحلیلی کاربر زبان در مراحل مختلف تماس زبانی با زبان ها را می پردازیم. خواهیم دید که کاربری تک زبانه و تک هویت با در اختیار داشتن همان تک هویت خویش می تواند ارتباط زبانی ایجاد کند ولی نمی تواند هر دو زبان را به یک اندازه در مالکیت خود قرار دهد. با وجود دانسته های کاربر از سیستم زبان نو پایه، خود نیاز دارد تا هویت زبانی خود را نیز در روندی جوهره ای قرار دهد.

  کلیدواژگان: نئوتنی زبانی، هویت زبانی، کاربر زبان، کاربر تایید شده، کاربر تایید نشده
 • وجیهه رضوانی* صفحات 639-654

  هدف از نگارش این مقاله، شناخت اشتراکات دیدگاه های واسیلی واسیلیویچ داویدوف (Vasily Vasilievich Davidov), وکارل راجرز(Carl Rogers) در مورد روش های آموزش و توانایی تدریس به عنوان بحث کلیدی روز در آموزش مدرن است. منابع رشد شخصیت در آموزش توسعه دهنده و جایگاه مدرس در تدریس توسعه دهنده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از طرفی مفهوم «ارتباط با موقعیت» در آراء داویدوف به عنوان پیش شرط های فلسفه جدید آموزش مورد واکاوی خواهد بود. در این پژوهش بر آن هستیم تا فرضیه تقویت تعامل مدرس و دانشجو و تاثیرآن در بهبود اعتماد به نفس و بهره وری بیشتر در کلاسهای درس زبان را بیازماییم. با اتکا بر آراء راجرز و داویدوف جهت بررسی فرضیه های پیش گفته پرسشنامه ای تنظیم گردید، و 147 نفر از دانشجویان زبان روسی در پاسخگویی بدان مشارکت داشتند. از انجام این پژوهش به دنبال پاسخی برای این مساله هستیم که کدام رویکرد های آموزشی فوق می تواند تاثیر گذارتر باشد ؟ آیا همه دانشجویان با یک روش تدریس موافق هستند؟ و نتیجه پاسخها موید استقبال دانشجویان از روش هایی است که هم افزایی تعاملی و تقویت خود باوری، خودکارآمدی و به تبع آن بهره وری حداکثری دانشجویان از روند آموزشی را در پی دارد.

  کلیدواژگان: آموزش توسعه دهنده، توانایی تدریس، رشد شخصیتی، کارل راجرز، واسیلی واسیلیویچ داویدوف
 • علی اکبر خمیجانی فراهانی*، داوود برزآبادی فراهانی، عشرت سادات بازارمج حقی صفحات 655-681

  تحقیق حاضر تلاش می کند کتابهای زبان انگلیسی چاپ جدید متوسطه را به لحاظ منظورشناسی زبان در حوزه ادب بررسی نماید. هدف اصلی تحقیق یافتن نحوه توزیع استراتژیهای کلان و خرد ادب بر پایه نظریه ادب براون و لوینسون (1987) در مکالمات کتابها است. هدف دیگر بررسی وجود ارتباط میان سطح کتابهای درسی و میزان استفاده از استراتژیهای کلان ادب می باشد. بدین منظور فراوانی و درصد استفاده از استراتژیهای کلان و خرد ادب در مکالمات هر یک از کتاب های زبان بررسی گردید و برای یافتن ارتباط میان سطح کتابهای درسی و میزان استفاده از استراتژیهای کلان ادب از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تمامی انواع استراتژیهای کلان در کتابها استفاده شده است اما در میزان استفاده از آنها و استراتژیهای خرد مربوطه تفاوت بسیاری وجود دارد. همچنین مشخص گردید که هر چه سطح کتاب بالاتر می رود میزان استفاده از استراتژیهای کلان ادب کاهش می یابد. نتایج تحقیق می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار طراحان کتابهای درسی زبان انگلیسی قرار دهد.

  کلیدواژگان: منظور شناسی، کتاب های زبان انگلیسی، نظریه ادب، استراتژیهای کلان ادب، استراتژیهای خرد ادب
 • محمدعلی همتی، فرشته افضلی* صفحات 682-696

  یکی از راهکارهای مناسب در ترجمه ممنوعیت های زبانی متون ادبی از عربی به فارسی، کاربرد شگردهای «زیباشناسی کلامی» است. این راهکار را می توان به گونه ای دیگر، بومی سازی نامید؛ این امر به مفهوم آن است که هنجارها و ارزش های موجود در متن زبان مبدا و عناصر مربوط به آنها را به صورت مناسبی درمی آورد. از آنجا که یکی از راه های ارزیابی فرهنگی آثار ادبی ترجمه شده به فارسی، شناخت و تحلیل شیوه های زیباشناسی کلامی در تعبیرهای ناخوشایند آن است، در پژوهش پیش رو تلاش بر آن است با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، راهکارهای زیباسازی کلامی در ترجمه واژگان ناخوشایند زبان عربی به ویژه در ترجمه ممنوعیت های زبانی رمان "بدایه و نهایه" اثر نجیب محفوظ مورد کاوش قرار گیرد و تا جای امکان واژ ه ها و جمله ها از ممنوعه بودن درآیند و راهبردهایی برای معادل گزینی آن ارایه شود . این رمان برگزیده شد؛ زیرا نمودهای ممنوعه زبانی نسبتا بسیاری در آن دیده می شود.در این پژوهش از تقسیم بندی گونه های زبان ممنوعه در پژوهش شریفی و دارچینیان (1388) استفاده می کنیم که به مواردی چون واژ ه های مرتبط با روابط خصوصی زن و مرد، دختر و پسر پیش از ازدواج و... اشاره می کند. پس از در نظر گرفتن چارچوب نظری و عملی برای یافتن نمود زبان ممنوعه در زبان فارسی، از تقسیم بندی خوش‎سلیقه و همکاران (2018) بهره می بریم.نتایج پژوهش در 5 راهکار اصلی در ترجمه ممنوعیت های زبانی رمان بدایه و نهایه، نشان از ان دارد که: جانشینی با (33%) و حفظ، با (32%) به ترتیب پربسامدترین وحذف با (4%) کم بسامدترین شگرد در ترجمه پیشنهادی این رمان است.

  کلیدواژگان: زبان ممنوعه، زیباشناسی کلامی، راهکارها، رمان، بدایه و نهایه، نجیب محفوظ
 • رضا یل شرزه* صفحات 697-712
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تلاش جهت پویایی و علمی کردن این زبان، اقدام به ترجمه واژگان حوزهای گوناگون دانش به زبان فارسی می کند. با این حال، حجم گسترده واژگان علمی خارجی در زبان فارسی و عدم استقبال مطلوب بخش هایی از جامعه ایران از برخی واژگان نوساخته، علمی شدن این زبان را در معرض تردیدهای فراوان قرار داده است. مقاله حاضر به منظور پی بردن به دلایل عدم استقبال مطلوب جامعه از واژگان مصوب فرهنگستان در تحقیقی کیفی از نوع تحلیل محتوا و با استفاده از نمونه گیری هدفمند مبتنی بر فرد ماهر به بررسی مصاحبه های ده تن از اساتید زبان و ادبیات فارسی با خبرگزاری ایسنا و مصاحبه های رییس فرهنگستان و معاون گروه واژه گزینی این نهاد پرداخته و با تحلیل محتوی این گفت وگوها با استفاده از نظریه تحلیل محتوا بران و کلارک (2006) نتیجه گرفته است که "دلایل سیاسی"، "توجه مردم به زبان فارسی"، و "ضعف فرهنگستان در واژه گزینی" از علل عدم استقبال از این واژگان است. سپس، با بهره گیری از مفاهیم نظری چون مدرنیت و روشنگری و با رویکردی تحلیلی- تطبیقی ضمن بررسی عوامل زمینه ساز رشد زبان های علمی اروپایی به مقایسه این زمینه ها با ترتیب فکری جامعه ایران در دوران تمدن اسلامی و دوران معاصر پرداخته و استدلال کرده است که علمی شدن زبان فارسی تنها با ترجمه اصطلاحات خارجی محقق نمی شود؛ بلکه، این امر منوط به تحقق شرایطی چون بسط گفتمان تولید علم در کشور و پرورش روحیه علمی است تا زبان فارسی بتواند در بطن آن رشد یابد و به زبانی علمی بدل گردد.
  کلیدواژگان: زبان علم، زبان فارسی، خردگرایی، گفتمان تولید علم، عصر روشنگری
 • علیرضا راستی* صفحات 713-727

  در دوران معاصر شاهد بازپیدایی و علاقه مجدد نظام های آموزش رسمی کشورها به آن چه از آن به آموزش ارزش ها تعبیر می-شود هستیم. بخشی از این علاقه از تاکید گفتمان های معاصر، به ویژه گفتمان توسعه پایدار، مینی بر ضرورت گنجاندن ارزش-های متعهدانه و پایبند بودن به آن ها در آموزش نشات می گیرد. در این راستا، پژوهش کیفی فعلی با استخراج ارزش های مورد-نظر سیاستگذارآموزشی در ایران، که در اسناد فرادستی هم چون سند برنامه درسی ملی تبلور یافته است، کوشیده تا نوع و میزان انعکاس این ارزش ها را در کتاب های نونگاشت زبان انگلیسی مدارس مقطع متوسطه دوم موسوم به مجموعه Vision بازنمایاند. بدین منظور، با اتخاذ روش تحلیل محتوا، متعاقب شناسایی و استخراج ارزش های قصد شده در برنامه درسی ملی ایران، کوشش شد با بررسی بندهای سرتاسر تمامی شش کتاب مجموعه فوق - شامل سه کتاب دانش آموز و سه کتاب کار- مشخص شود که آیا و یا تا چه اندازه و به چه شکل ارزش های یاد شده نمود دارند و میزان برجستگی این نمود به چه صورت است. از جمله نکات حایز اهمیت در پیوند با یافته ها می توان به بازتاب بالای مصادیق و نمود های، به ترتیب، ارزش های رشد فردی، ارزش های جامعه محور، ارزش های مربوط به سلامت، و ارزش های زیست محیطی و نیز برجستگی بیشتر آن ها در قالب بافت کلامی و نیز تصویری اشاره نمود. به همین منوال، ارزش هایی هم چون ارزش های کارمحور، مذهبی، وطن پرستانه، و هنری از نقطه نظر بازنمایی کم رنگ و کم رمق نمایانده شده اند. یافته های این پژوهش می تواند مورد استفاده ذی نفعان عمده آموزشی از جمله معلمان، نویسندگان مجموعه فوق، و سیاست گذاران آموزشی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش ارزش ها، انگلیسی به عنوان زبان خارجی، برنامه درسی ملی، ایران، مجموعه ویژن
 • لیلا احمدپور، حسن اسدالله فام*، داوود کوهی صفحات 728-740

  افزایش محبوبیت کار گروهی در کلاسهای زبان خارجی با افزایش تعداد گزارشات زبان آموزانی که به همان اندازه در کارگروهی مشارکت نداشته اند همراه بوده است. تاثیر این رفتار بر سایر اعضای گروه که به عنوان گروه ناپذیری شناخته می شود، می تواند کار گروهی را به یک تجربه ناخوشایند تبدیل کند. این مطالعه با توجه به تیوری انتخاب عقلانی و نظریه فرهنگی اجتماعی، میزان توانایی زبان آموزان خارجی را برای همکاری گروهی موثر بررسی کرده است. به این منظور، در مجموع 140 زبان آموز شامل 70 نفر در سطح متوسط و 70 نفر در سطح پیشرفته به انجام روایت گویی شفاهی مبتنی بر تصویر شرکت کردند. معلم ضمن آشنا کردن فراگیران با اصول نظریه انتخاب عقلانی و کار گروهی موثر و با مشاهده کلاسها و عملکرد فراگیران پرسشنامه گروه ناپذیری را پر کردند. نتایج تحقیق، تاثیر شناخت تیوری انتخاب عقلانی در کاهش گروه ناپذیری را تایید کرد. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل کیفی مشاهدات بیانگر این است که فراگیران به ویژه آنهایی که در سطح متوسط هستند بیشتر به عدم همکاری در گروه تمایل دارند. همچنین دلایل زمینه ساز نداشتن علاقه فراگیران به کار گروهی و راهکارهای احتمالی برای کاهش این نگرانی مشخص شد. پیشنهاد می شود : معلمان اهداف فعالیتهای گروه را با توجه به تیوری انتخاب عقلانی به روشنی بیان کنند و اهداف خاص دوره را روشن کنند. با داشتن یک نظر شفاف در مورد اهداف دوره و درک نقش معلمان و فراگیران در کارهای گروهی، فراگیران در موقعیت بهتری قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: نظریه انتخاب عقلانی، کار گروهی، گروه ناپذیری، تسلط به زبان، نقش معلم
 • فرخ لقا حیدری*، مهری ایزدی، ناهید یار احمد زهی صفحات 741-762
  پژوهش حاضر سعی بر بررسی توانش کاربرد شناسی فراگیران فارسی و فارسی-بلوچ در ضمن یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و زبان سوم شان داشت. کاربرد راهبرد های امتناع با توجه به شان و مقام طرف صحبت (پایین تر، مساوی و بالا تر) و انواع کنش های انگیزشی (درخواست، دعوت، پیشنهاد، توصیه) مورد بررسی قرار گرفت. افزون بر این، تشخیص راهبردهای امتناع مناسب در زبان انگلیسی با توجه به فاصله اجتماعی بین افراد، رابطه قدرت آنها و میزان تحمیل امتناع مورد مطالعه قرار گرفت. از 36 فراگیر زبان انگلیسی فارسی-بلوچ و 33 فارسی زبان خواسته شد تا به آزمون تکمیل گفتمان نوشتاری و آزمون تکمیل گفتمان چند گزینه ای پاسخ دهند. نتایج پژوهش تفاوتهایی را در فراوانی و تناوب قواعد معنایی بکار برده شده توسط شرکت کنندگان بلوچ و فارس نشان داد. فراگیران فارسی زبان بیشتر از فرمولهای غیر مستقیم و راهبرد های حفظ وجهه در پاسخ هایشان استفاده کردند، در حالیکه فراگیران فارسی-بلوچ انواع مستقیم تری از قواعد معنایی را با درجات مختلف فراوانی مورد استفاده قرار دادند. به استثنای رد پیشنهاد که در آن فرار از موقعیت و امتناع مستقیم بیشترین کاربرد و بیان تاسف کمترین کاربرد را دارا بودند، در سایر موارد، رایج ترین قاعده های معنایی عذر/توجیه، بیان تاسف و امتناع مستقیم بودند. بهرحال، در ارتباط با تشخیص راهبرد امتناع مناسب، فراگیران بلوچ توانش کاربرد شناسی بهتری نسبت به فارسی زبان ها بروز ندادند، به نحوی که تفاوت بین دو گروه در تشخیص راهبرد های مناسب معنا دار گزارش نشد.
  کلیدواژگان: توانش کاربرد شناسی، کنش گفتاری امتناع، فارسی زبان، بلوچ زبان، دو زبانه، تک زبانه
 • مجید نعمتی*، ام البنین موسی زاده صفحات 763-780
  با توجه به اهمیت نقش دانشجو معلمان و مدرسان در پیشبرد برنامه های تعلیم و تربیت٬ این پژوهش به بررسی کیفیت برنامه تربیت دبیر زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان می پردازد. مطالعه حاضر با استفاده از مشاهده٬ پرسشنامه و مصاحبه می باشد. پرسشنامه تجربه دانشجو (پیس و کو٬ 1998) به 285 دانشجو داده شد. 70 مدرس به ارزشیابی از برنامه تربیت دبیر پرداختند٬ 34 نفر از مدرسان چک لیست (2007) CIPP را نمره گذاری نمودند٬ و با 8 نفر از مدرسان نیز مصاحبه به عمل آمد. برنامه تربیت دبیر بر اساس مدل CIPP از چهار بعد شامل اهداف٬ محتوای دوره٬ فعالیت های یاد دهی و یادگیری و ارزشیابی کلی از برنامه مورد بررسی قرار گرفت. روش های تجزیه و تحلیل داده ها شامل آمار توصیفی و تحلیل اسناد مکتوب موجود در این زمینه می باشد. نتایج این تحقیق نشان دهنده رضایتمندی نسبی دانشجو معلمان و فارغ التحصیلان از برنامه تربیت دبیر و نگرش مثبت آنها نسبت به سودمندی دوره های کارورزی می باشد. تحلیل پرسشنامه مدرسان نشان داد که برنامه تربیت دبیر زبان انگلیسی تا حدودی به اهداف خود در زمینه آماده سازی دبیرانی که بتوانند نیازهای شغلی خود را تامین نمایند٬ نایل آمده است. اگرچه٬ نتایج بیانگر وجود تناقضاتی بین نیازهای واقعی دانشجو معلمان و محتوای دوره های ارایه شده می باشد. مدرسان نشان داد که برنامه تربیت دبیر زبان انگلیسی تا حدودی به اهداف خود در زمینه آماده سازی دبیرانی که بتوانند نیازهای شغلی خود را تامین نمایند٬ نایل آمده است. اگرچه٬ نتایج بیانگر وجود تناقضاتی
  کلیدواژگان: سیپ، زبان خارجی، ارزشیابی، برنامه، سه بعدی
|
 • Mehri Jalali * Pages 605-625

  The present study tried to shed more light on the existing trend of English as a Lingua Franca (ELF), which is steadily overlooking the long lasting beliefs in the ELT field but it appears that Iranian pre and in-service voices have been underrepresented in this regard. To properly represent them, their attitudes toward ELF were examined. To collect data in a quantitative design the EFL attitude questionnaire consisting of four components designed and validated by Curran and Chern (2017) was employed. The questionnaire was distributed among 91 pre and 85 in-service EFL teachers randomly selected. The descriptive analysis of the data showed that both groups of the participants positively agree, with the statements concerning the use of English for communication, the role of language and culture and language used in classroom context. However, an underlying tendency towards native speakers’ (NS) norms was also found based on the analysis of the participants’ answers to the statements related to the models of English. Moreover, comparing the groups’ means by using an independent t-test did not reveal any significant difference between the pre- and in-service teachers’ attitudes towards ELF. Findings of the study might have implications for teacher-educators, materials developers and EFL teachers.

  Keywords: English as a Lingua Franca, Language Attitude, teacher education, non-native teachers, world Englishes
 • Rouhollah Rezapour *, Marjan Farjah Pages 626-638

  Bilingualism and second language learning is a complex process in which teaching presents a variety of topics for the language user to learn the syntactic system, its components and the level of the four skills. The more you learn the language, the higher the levels of these skills become and more the user becomes proficient in language communication. The teaching standard evaluates the degree to which these four skills are enhanced. But according to linguistic neoteny, the user's identity interacts with all languages, even those he does not own. All the training tips are used for the user's language proficiency, and language proficiency is not just about evaluating language skills. Linguistic Neoteny examines language learning in the final stage of training, ie. language proficiency, in which the language identity that the user acquires plays a key role in learning a language. In this article, using the bilingual attitude and language ownership proposed by Linguistic neoteny, we analyze the language user at different stages of linguistic contact with languages. We will see that a monolingual and mono identity user can not have a linguistic connection by having the same monotony, and he cannot own both languages equally. Despite the user's knowledge of the basic language system, he needs to put his linguistic identity in an essential process.

  Keywords: linguistic neoteny, linguistic identity, language user, confirmed user, non-confirmed user
 • Vajihe Rezvani * Pages 639-654

  The purpose of this article is to identify the commonalities between the views of Vasily Vasilievich Davidov and Carl Rogers on teaching methods and teaching ability as a key topic of discussion in modern education. The sources of personality development in developer education and the role of the teacher in developer teaching are discussed. The concept of "relationship with position" will be explored in Davidov's views as preconditions for a new philosophy of education. In this study, we intend to test the hypothesis of strengthening teacher-student interaction and its effect on improving self-confidence and greater productivity in language classes. Relying on the opinions of Rogers and Davidov, we developed a questionnaire to explain the impact of these educational approaches, which were answered by 147 students from Tehran universities studying Russian. From doing this research, we are looking to find out which of the above educational approaches can be more effective? Do all students agree with one teaching method? And the result of the answers confirms the students' acceptance of methods that interactive synergy and strengthen self-confidence, self-efficacy and, consequently, the maximum productivity of students in the educational process.Keywords: Developer Training, Teaching Ability, Personality Development, Carl Richards, Vasily Davydov.

  Keywords: Developer Training, Teaching Ability, Personality Development, Carl Rogers, Vasily Vasilievich Davydov
 • Ali Akbar Khomeijani Farahani *, Davoud Borzabadi Farahani, Eshrat Alsadat Bazarmaj Haghi Pages 655-681

  The present study analyzes the high schools' English textbooks from the pragmatic aspect. The primary aim of the study is to investigate the macro and micro politeness strategies used in textbooks' dialogues based on Brown and Levinsons' (1987) Politeness Theory. The secondary aim of the study is to find out whether there is a significant relationship between textbooks' levels and the amount of politeness strategies used in them. Therefore, the frequencies and percentages of macro and micro politeness strategies were specified. Moreover, Pearson Correlation Test was used to find out the relationship between textbooks' levels and the amount of politeness strategies used in them. The results indicated that all types of macro politeness strategies were used; however, there is a huge difference among the frequencies of the macro and micro politeness strategies. Moreover, it was found out that as the as the textbooks' levels are increased, the amount of politeness strategies used in them are decreased. The results of the study can provide useful information for English textbooks' material developers.

  Keywords: Pragmatics, English Textbooks, Politeness Theory, Macro Politeness Strategies, Micro Politeness Strategies
 • Mohammad Ali Hemmati, Fereshteh Afzali * Pages 682-696

  One of the appropriate solutions in translating the linguistic prohibitions of literary texts from Arabic to Persian is the use of "theological aesthetics" techniques. This technique is used by linguists as a verbal strategy in studies of language prohibitions. translated.Since one of the ways to culturally evaluate literary works translated into Persian is to recognize and analyze the methods of verbal aesthetics in its unpleasant interpretations. In particular, the translation of the linguistic prohibitions of the novel "The Beginning and the End" by Najib Mahfouz should be explored and words and sentences should be prohibited as much as possible and strategies should be provided for their equivalence. This novel was chosen; Because there are relatively many forbidden expressions of language in it.In this study, we use the division of forbidden language types in Sharifi and Darchinian (2009) research, which refers to items such as words related to the private relations of men and women, girls and boys before marriage, and so on. After considering the theoretical and practical framework for finding the manifestation of the forbidden language in Persian, we use the division of good taste and colleagues (2018).The results of research in 5 main strategies in translating the linguistic prohibitions of the initial and final novel, the results show that: replacement with (33%) and preservation, with (32%) the most frequent and "elimination" with (4%) the least frequent trick in The proposed translation of this novel.

  Keywords: Forbidden Language, Verbal Aesthetics, solutions, Beginner, Final Novel, Naguib Mahfouz
 • Reza Yalsharzeh * Pages 697-712
  In order to make Persian a dynamic and scientific language, the Academy of Persian Language and Literature has started translating the scientific terms of various fields of knowledge into Persian. However, the large volume of foreign scientific terms in Persian and the unfavorable reception of some newly coined words by some parts of Iranian society have exposed the scientific nature of this language to many doubts. To find out the reasons for the resistance of the society against the words approved by the Academy, the present article examines the interviews of ten professors of Persian language and literature with ISNA News Agency and the interviews of the President of the Academy and the Deputy of word selection section with Tasnim and Young Journalists Club. From the analysis of these conversations using Thematic analysis of Braun and Clarke (2006), it is concluded that "political reasons", "people's attention to Persian language", and "weakness of the academy in word selection" are the main reasons for this resistance. Then, with a historical, analytical, and comparative approach, while examining the underlying factors that stimulated the growth of European scientific languages, the researcher compared these factors with the intellectual order of Iranian society during the Islamic civilization and the contemporary era and concluded that the scientificization of Persian language cannot be realized by only translating foreign terms into Persian. Rather, it depends on the realization of conditions such as the expansion of science production discourse in the country and the development of the scientific spirit.
  Keywords: Persian language, The language of science, rationalism, Science production discourse, Enlightenment
 • Alireza Rasti * Pages 713-727

  In today's world, we are witnessing a resurge of interest of formal schooling systems in what has come to be termed as Values Education. Part of this interest emanates from the emphasis laid by contemporary discourses, especially those around sustainable development, on the inclusion of commitment-oriented values in the educational arena and abiding by them. In keeping with this, by extracting policy-makers' intended values as reflected in such macro policy texts as Iran's National Curriculum Document, the present qualitative study set out to unpack the type and amount of such a reflection of values in secondary schools' English textbooks Vision Series. To this end, and subsequent to the identification of the said document's intended values, having employed the content analytical method, it sought to scrutinize all the clauses of the total set of six textbooks (three student books and three workbooks) in an attempt to lay bare to what extent and how, if any, the values had been represented and foregrounded/backgrounded. It was found, among other things, that personal growth, community-based, health/hygiene-related, and environmental/ecological values, respectively, had the highest frequencies through the provision of pictorial as well as linguistic contexts. Along similar lines, in terms of representational patterns, values such as work/labor-related, religious, nationalist, and aesthetic ones had been poorly reflected in the textbooks. The study is liable to have implications for the major educational stakeholders, including teachers, the series compilers, and educational policy-makers.

  Keywords: values education, English as a Foreign Language, the National Curriculum, Iran, Vision Series
 • Leila Ahmadpour, Hassan Asadollahfam *, Davud Kuhi Pages 728-740

  The enlargement in popularity of group work in English language classrooms has been associated with a raise in the frequency of reports of learners not equally contributing to work in the groups. Termed as free- riding, the impact of this behavior on other group members can make group work an unpleasant experience. Informed by the Rational Choice Theory and Vygotsky’s sociocultural theory, this study investigated the degree to which English as a foreign language learner could be directed towards effective group cooperation. For this purpose, a total 140 intermediate (N = 70) and upper-intermediate (N = 70) learners were engaged in picture-cued oral narrative tasks in groups. The teacher familiarized the learners with the tenets of rational choice theory and the effective group work. The classes were observed and learners filled out a free-riding questionnaire. Results statistical analysis demonstrated the effectiveness of knowledge about rational choice theory in the reduction of free-riding. Furthermore, qualitative analysis of the observations revealed that learners particularly those in the low-intermediate group were more inclined towards free-riding. The reasons underlying learners’ lack of interest in group work and possible strategies to reduce this concern were further specified. It is suggested: Teachers should clearly state the goals of the group activities according to the theory of rational choice and clarify the specific goals of the course. By having a clear view of the course objectives and understanding the role of teachers and learners in group work, learners are better placed to meet their expectations and goals.

  Keywords: Rational Choice Theory, Group Work, free-riding, Language proficiency, Intervention
 • Farrokhlagha Heidari *, Mehri Izadi, Nahid Yarahmadzehi Pages 741-762
  The present study aimed to explore the pragmatic competence of Iranian Persian- and Persian-Baluchi-speaking learners learning English as their second and third languages, respectively. The realization of refusal strategies with respect to the status of interlocutors (lower, equal & higher) and the types of eliciting acts (requests, invitations, offers, & suggestions) were studied. Moreover, the perception of appropriate refusal speech act sets with regard to the social distance between the participants, their power relationship and the degree of imposition of refusal were explored. 36 Persian-Baluchi-speaking and 33 Persian-speaking learners of English were asked to complete a written Discourse Completion Test (DCT) and a Multiple-Choice Discourse Completion Test (MDCT). Results of the study revealed variations in frequency and shift of semantic formulas employed by Baluch and Persian subjects. Persian-speaking English learners were found to use more indirect formulas and more face-saving strategies per response, while Persian-Baluchi-speaking English learners were found to use more direct types of semantic formulas at different degrees of frequency. Except for 'offer' in which ‘off the hook’ along with ‘direct refusals’ were used more and ‘regret’ was used less, in other situations, 'excuse/explanation', 'regret' and 'direct refusals' were more frequent. However, Baluch subjects did not reveal better pragmatic competence over Persian subjects as the differences between the two groups in recognizing appropriate refusal strategies were found to be insignificant.
  Keywords: Pragmatic Competence, Refusal Speech Act, persian, Baluch, Bilingual, Monolingual
 • Majid Nemati *, Omolbanin Mousazadeh Pages 763-780
  This study intended to investigate EFL teacher education program in Farhangian University. College student experiences questionnaire (Pace & Kuh, 1998) were administered to two hundred and eighty fifty prospective teachers and graduates. Seventy instructors answered a researcher– made program evaluation questionnaire, thirty-four instructors rated the CIPP evaluation checklist (Stufflebeam, 2007), and interviews were conducted with eight instructors. Based on CIPP model, the education program was examined. Data analysis included descriptive statistics and analysis of written documents. The findings indicated that prospective teachers and graduates reflected positive attitudes towards the productivity of the practicum courses. In addition, analyses of the instructors’ questionnaires revealed that the program accomplished its goals in preparing qualified English teachers to meet the needs of the workplace. However, the findings also disclosed that there were some inconsistencies between the prospective teachers’ needs and the courses offered. The findings suggested recommendations for the improvement of the EFL teacher education program through reconsidering the prospective teachers’ professional needs.The findings suggested recommendations for the improvement of the EFL teacher education program through reconsidering the prospective teachers’ professional needs.The findings suggested recommendations for the improvement of the EFL teacher education program through reconsidering the prospective teachers’ professional needs.The findings suggested recommendations for the improvement of the EFL teacher education program through reconsidering the prospective teachers’ professional needs.
  Keywords: CIPP, EFL, Evaluation, program, Triangulation