فهرست مطالب

اسلام و علوم اجتماعی - پیاپی 26 (پاییز و زمستان 1400)
 • پیاپی 26 (پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/03
 • تعداد عناوین: 12
|
 • کریم ابراهیمی، میثم شهبازی*، جعفر رحمانی صفحات 5-36
  امروزه خدمات فرهنگی به‎عنوان یکی از مهم‎ترین پیشران‎های اقتصادی و ‎اجتماعی تلقی می‎شوند و ‎بهبود مستمر نظام اداره این نوع از خدمات درجه اهمیت قابل توجهی دارد. به‎رغم اهمیت فراوان خدمات فرهنگی اما ساختار و ‎چارچوب علمی که عارضه‎های این حوزه را شناسایی و ‎از این طریق راهکار مناسبی تجویز کند وجود ندارد. هدف از این مطالعه بررسی عارضه‎ها ‎و ‎آسیب‎های چارچوب نظام اداره خدمات فرهنگی از منظری علمی ‎و ‎تخصصی تدوین مدل مطلوب اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین است. روش این پژوهش تحلیل مضمون است که با بهره‎گیری از آن 10 عارضه اصلی نظام اداره خدمات فرهنگی در وضعیت موجود و ‎راه‎حل های این عارضه‎ها ‎شناسایی شد. پس از شناسایی این عارضه‎ها ‎و ‎نقش‎هایی که می‎تواند به رفع عارضه‎ها ‎کمک کند، از منظر مدل مرجع زنجیره تامین اسکور ایفای هر کدام از نقش‎ها ‎به عهده یکی از موجودیت‎های مدل مرجع زنجیره تامین اسکور نهاده شد. در نهایت نظام عارضه ها، نقش‎ها‎ و ‎موجودیت‎ها مشتمل بر 10 عارضه تقاضامحور نبودن ، ضعف در تنوع، دسترس‎ناپذیری، ضعف در اثرگذاری، فقدان نظام ارزیابی، ضعف در نظام تعاملات، زمان پاسخ، ضعف زنجیره در حفظ و ‎توسعه بازار، عدم بهره‎وری هزینه و ‎ساختار زنجیره و ‎نقش‎های بهبوددهنده آنها، و ‎پنج موجودیت سیاست‎گذاری، تامین، تولید و ‎تحویل، ارزیابی و ‎توانمندسازی ترسیم شد. این مدل به مثابه راهنمای عمل راهبردی برای سیاست گذاران و ‎کنشگران عرصه اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین بوده و ‎می‎تواند نقش موثری در ایجاد هم افزایی بین این کنشگران و ‎افزایش کارآمدی نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین ایفا نماید.
  کلیدواژگان: مدیریت فرهنگی، نظام تبلیغ، زنجیره تامین خدمات فرهنگی، خدمات فرهنگی و ‎تبلیغی، عارضه یابی
 • زهرا فروتنی، عطیه بحرانی* صفحات 37-54
  اهمیت و ضرورت حفظ وحدت اسلامی در جامعه ما به ویژه در برهه کنونی بر کسی پوشیده نیست. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر سنجش رابطه مولفه های هوش معنوی با وحدت اسلامی است. روش تحقیق توصیفی−همبستگی از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی در سال 1397 با 5000 دانشجوست. ابزار سنجش متغیرها، پرسشنامه است. از آزمون چولگی و کشیدگی جهت تشخیص نرمال بودن داده ها و از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون برای آزمون پپ ها استفاده شده است. یافته ها، رابطه مثبت و معنادار بین مولفه های هوش معنوی با وحدت اسلامی دانشجویان را تایید می کند. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد مولفه های تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی، به ترتیب 5/6، 22، 11 و 9/2 درصد از تغییرات در وحدت اسلامی را تبیین می کنند. براساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که با تقویت مولفه های هوش معنوی، وحدت و انسجام اسلامی دانشجویان افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، وحدت اسلامی دانشجویان، دانشگاه پیام نور
 • سمیه السادات موسوی*، مسعود آذربایجانی صفحات 55-78
  اگر افراد در یک انتخاب بین کمک به نزدیکان خود و کمک به دیگران قرار گیرند، آیا اخلاقا مجازند نزدیکان خود را ترجیح دهند یا باید انتخابی بی طرفانه داشته باشند؟ این چالشی است که بین دو دیدگاه بی طرفی اخلاقی و اخلاق مراقبت در مورد روابط اجتماعی وجود دارد. بر اساس بی طرفی اخلاقی، همه انسان ها با هم برابرند و عملی اخلاقی است که بی طرفانه صورت گیرد. اما اخلاق مراقبت می گوید مهم ترین مسیولیت اخلاقی ما در قبال نزدیکان و کسانی است که توانایی مراقبت از آنها را داریم. این پژوهش با تمرکز بر روابط والدین و فرزندان، با هدف دستیابی به راه حل تعارض، به بررسی ادله موافقان و مخالفان دو دیدگاه پرداخته و در این مسیر از روش تحلیل تطبیقی بر اساس الگوی جورج بردی بهره جسته است. نتایج نشان می دهد دلایل هر دو دیدگاه، اتقان کافی ندارد. راهکارهای پیشنهادی این دو دیدگاه غربی نیز یا منطقی نبوده و یا بی ملاک و محدود به امور مادی هستند؛ اما راهکار به دست آمده از آموزه های اسلام بیان می دارد تعهدات خاص والدین و جانبداری آنها از فرزندان، صرفا منحصر در وظایفی است که دین برای آنها تعیین کرده؛ اما خارج از محدوده این وظایف، ملزم به رعایت بی طرفی بین فرزندان خود و سایر کودکان در همه امور مادی و معنوی هستند.
  کلیدواژگان: بی طرفی اخلاقی، اخلاق مراقبت، برابری کامل، نقش اجتماعی، جانبداری جزئی
 • میثم رضوان پور*، اصغر محمدی صفحات 79-112

  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی گرایش به قمه‎زنی که نه تنها مورد اعتراض بسیاری از صاحب‎نظران دینی و اجتماعی بوده بلکه در موارد قابل توجهی آسیب‎های مختلف اجتماعی و فرهنگی از قبیل دین‎گریزی، اضطراب و خشونت، تخریب چهره شیعیان در بین سایر مذاهب و... را به‎دنبال دارد، انجام شده است. جامعه آماری، از قمه‎زنان ساکن در خمینی شهر هستند که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 260 نفر و به روش نمونه‎گیری گلوله برفی انتخاب شده‎اند. پرسش‎نامه محقق ساخته و روایی ازسوی متخصصان تایید و پایایی با میانگین آلفای کرونباخ 915/0 تایید شد. در بررسی متغیرها از آمار توصیفی و در بررسی ارتباط بین متغیرها از آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t) استفاده شد. نتایج آزمون: بین فقدان شناخت از تعالیم دینی، وجود برخی از گروه‎های مرجع، تعصب به سنت‎های خانوادگی، سطح سواد، ارتباط با گروه همسالان و داشتن انگیزه‎های معنوی و گرایش به قمه‎زنی رابطه معناداری وجود دارد. بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی با گرایش به قمه‎زنی ارتباط معنادار تایید نگردید.

  کلیدواژگان: پایگاه اجتماعی، گروه مرجع، تعصبات قومی، سطح سواد، گروه همسالان
 • علی مصطفوی ثانی*، حسین سرآبادانی، سید احسان خاندوزی صفحات 113-143
  ارزیابی وضعیت عینی تحقق عدالت اجتماعی در جامعه، ازجمله الزامات مهم حکمرانی ملی در جمهوری اسلامی ایران است. یکی از روش‎های متداول جهانی در این زمینه، بهره‎گیری از فناوری «شاخص ترکیبی» است. شاخص‎های ترکیبی امروز به نحو گسترده در دنیای معاصر متداول شده و عملا به جهت ماهیت ارزشی و جهت‎‎گیرانه آن، به‎عنوان یکی از سازوکارهای حکمرانی جهانی مورد بهره‎برداری قرار می‎گیرند. پژوهش حاضر حسب یک نظریه مبنا و شاخص ترکیبی مستخرج از آن پیرامون عدالت اجتماعی در ایران، به اولویت‎بندی ‎بخش‎های مختلف شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران پرداخته است. «وزن‎دهی» یکی از ارکان حیاتی شاخص‎های ترکیبی متداول بوده که به طور عمده مبتنی بر یک نظریه مشخص یا دیدگاه خبرگانی، سامان می‎پذیرد. در این مقاله با بهره‎گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی بهبودیافته فازی (FAHP) ابعاد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی براساس نظر خبرگان حوزه عدالت وزن دهی و اولویت بندی شده است. نتایج این مطالعه حاکی است در 5 طبقه و سه حوزه اصلی شاخص ترکیبی، بخش‎های بازار کار، فقر و آموزش (در حوزه تبادلات اقتصادی)، بخش روابط خانوادگی (در حوزه تعاملات اجتماعی) و بخش عدالت سیاسی و مدنی (در حوزه حکمرانی سیاسی) از بالاترین وزن اهمیت از دیدگاه خبرگان جهت تحقق عدالت اجتماعی در ایران برخوردار هستند. حسب این وزن‎دهی، نتایج شاخص در 5 طبقه اصلی برای سال‎های 1385 تا 1397 در جمهوری اسلامی ایران، گزارش شده است. حسب این نتایج، بالاترین کاهش نمره در طبقه «عدالت در تعاملات اجتماعی» و بالاترین افزایش نمره در طبقه «ضمان اجتماعی» (عدالت در سلامت و آموزش) بوده است.
  کلیدواژگان: عدالت اجتماعی، شاخص ترکیبی، عدالت اقتصادی، تحلیل سلسله مراتبی فازی
 • صالح کریمی مهرآبادی*، سید حسین نبوی صفحات 145-168
  مقاله حاضر به معرفی و مقایسه پیامدهای نظری دو دیدگاه متفاوت در حوزه «هستی‎شناسی اجتماعی»، یعنی نظریه «برساخت‎گرایی اجتماعی» و نظریه «واقعیت‎های اجتماعی و اقتران شدید» می‎پردازد. هر دوی این نظریات قایل به فردگرایی هستی‎شناختی هستند، اما به سنت‎های فکری متفاوتی تعلق دارند. برساخت‎گرایی اجتماعی بیش و پیش از همه متاثر از پدیدارشناسی اجتماعی آلفرد شوتس است. همچنین این دیدگاه از زمینه وسیع‎تر سنت پدیدارشناسی ادموند هوسرل و برخی اندیشه‎های ماکس وبر تاثیر پذیرفته است. در مقابل، نظریه «اقتران شدید» ریشه در فلسفه زبان برخی اندیشمندان مسلمان دارد. در سنت تعلیمی مسلمانان، بیشتر مباحث مربوط به حوزه فلسفه زبان در دانش اصول فقه‎ تبلور یافته‎اند و این دیدگاه نیز تا حد زیادی از اندیشه‎های فلسفه زبانی میرزای نایینی و شهید محمدباقر صدر الهام گرفته است. در پژوهش حاضر، پس از ارایه تصویری از دو نظریه مذکور، با روشی مقایسه‎ای و تحلیلی، نشان داده خواهد شد که نظریات قایل به «فردگرایی هستی‎شناختی»، در عین وجوه اشتراک فراوان (نظیر تمرکز بر ذهن انسانی و قواعد حاکم بر آن)، ضرورتا پیامدهای نظری و روش‎شناختی یکسانی به دنبال ندارند و ریشه این اختلاف پیامدها در مفروضات فلسفی متفاوت آنهاست.
  کلیدواژگان: اقتران شدید، برساخت‎گرایی اجتماعی، پدیدارشناسی اجتماعی، فردگرایی هستی‎شناختی، هستی‎شناسی اجتماعی، آلفرد شوتس، سیدی‎فرد
 • محبوبه بابایی محمدی*، یونس نوربخش صفحات 169-192

  مذهب می‎تواند شبکه ای از اعتماد و مشارکت را در بین افراد ایجاد کند و یکی از عوامل موجد سرمایه اجتماعی است. بر این مبنا، در این پژوهش با استمداد از داده های پیمایش‎های طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی در سال‎های 1384 و 1394، به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی در سطح کلان در بین مذاهب (شیعه، سنی، اقلیت‎های دینی) کشور پرداخته شده است. مولفه‎های سرمایه‎ اجتماعی در این پژوهش با دو عنصر اعتماد و روابط اجتماعی مشخص شده است. تحلیل یافته‎ها با استفاده از روش تطبیقی و به صورت تحلیل ثانویه انجام شده است. تحلیل‎ها نشان داد؛ در پیمایش 1384 بین شاخص پنداشت از عملکرد نظام و پنداشت از نکویی جامعه و شاخص ارزیابی از آینده با نوع مذهب رابطه معنادار وجود دارد؛ اما این شاخص‎ها در پیمایش ملی 1394 با نوع مذهب رابطه معنادار نداشته است و پاسخ‎گویان از مذاهب مختلف، دارای سرمایه اجتماعی کلان همسانی می‎باشند. در مجموع، سرمایه اجتماعی کلان طی پیمایش 1384 از وضعیت بهتری نسبت به سال 1394 برخوردار بوده است.

  کلیدواژگان: دین، مطالعات تطبیقی، سرمایه اجتماعی
 • زهرا محدثی، حسین ناصری مقدم*، علیرضا عابدی سرآسیا صفحات 193-215
  عوامل متعددی در جهان موجب شکل‎گیری میراث‎ اجتماعی برای ابناء بشر می‎شود، یکی از این عوامل حسب شرایط وضعی می‎تواند بیماری‎ها باشد، که بیماری کرونا از جمله آن مصادیق است اما اینکه چطور بیماری کرونا می‎تواند زمینه‎ساز میراث‎اجتماعی باشد ابهامی است که در پاسخ به آن مبادرت به انجام پژوهشی نمودیم، در این پژوهش که به شیوه توصیفی−تحلیلی با توجه به قواعد علوم‎شناختی و بالاخص نظریات زبان‎شناختی که دلالت بر تغییر مفاهیم نظری دارد، انجام گردید، نویسندگان به این نتیجه رسیدند که بیماری کرونا از آن حیث که می‎تواند مفاهیم مختلف رایج در عرصه فقهی و حقوقی را تغییر دهد، می‎تواند از دو طریق زمینه‎ساز ایجاد میراث‎اجتماعی گردد، نخست آنکه بیماری یادشده موجب توجه فقها و حقوق‎دانان به تاریخ اجتماعی برای تطبیق نمونه‎های مشابه در جهت صدور احکام و فتاوی و وضع قوانین می‎گردد که حسب مورد، منکعس کننده توالی یا تبدیل رفتار اجتماعی خواهد بود، یا آنکه برحسب اقتضای شرایط، فقها و حقوق‎دانان الزامات فقهی حقوقی را ایجاد می‎کنند که زمینه‎ساز رفتارهای مشابه برای افراد در نسل‎های بعد در مقابل بیماری‎های واگیردار می‎گردد که در این صورت بیماری کرونا به معنای واقعی کلمه زمینه‎ساز میراث‎اجتماعی خواهد بود.
  کلیدواژگان: میراث‎فرهنگی، بیماری کرونا، دستورالعمل‎های بهداشتی، الزامات قانونی، الزامات فقهی
 • بهزاد قاسمی* صفحات 217-242
  مطالعه و تحلیل نظریه انقلاب هانتینگتون با انقلاب تونس از اهداف مهم این پژوهش است. یکی از نظریه‏‏هایی که در وقوع انقلاب‏ها ارایه‎شده، نظریه توسعه ناموزون و تیوری شکاف هانتینگتون است. تحولات سیاسی و انقلاب تونس براساس نظریه مذکور مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع هدف، تحقیق بنیادی است که به روش کیفی و با استفاده از تکنیک توصیف و تحلیل و با ابزار فیش برداری از منابع کتابخانه‏ای، اسناد، مدارک و سایت‏های معتبر علمی انجام گرفته است. نگارنده در این مقاله درصدد پاسخ‏دهی به این پرسش هست که؛ نظریه هانتینگتون، به چه میزان توانایی تبیین انقلاب‏ تونس را داراست و تا چه اندازه می‎توان انقلاب تونس را در چارچوب نظریه مذکور تبیین کرد. یافته‏های توصیفی و تحلیلی پژوهش نشان می‏دهد، شاخص توسعه اجتماعی و اقتصادی در تونس مطابقت داشته و عدم توسعه سیاسی و بحران در مشارکت سیاسی به عنوان عامل اصلی انقلاب در تونس بوده است. در نتیجه شاخص و نشانه‏های موجود در نظریه انقلاب هانتینگتون براساس اطلاعات و داده‏های موجود با انقلاب تونس مطابقت دارد. در نتیجه نظریه انقلاب هانتینگتون دارای سه شاخص توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی و عدم توسعه سیاسی است. نیاز به مشارکت سیاسی علت اساسی انقلاب تونس بوده و در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی وضعیت حاکم بر کشور تونس مانع از توزیع و اجرای عادلانه بوده در نتیجه منجر به نابرابری اجتماعی شد. به سخنی دیگر مشکل اقتصادی تونس ریشه در عدم توسعه اقتصادی نداشته؛ بلکه نتیجه شکاف اجتماعی، فساد، رانت و سلطه اقتصادی زین العابدین بن علی و خاندانش بر تونس بود.
  کلیدواژگان: انقلاب، نظریه هانتینگتون، جهان اسلام، شکاف اجتماعی، تونس
 • جواد خدادادی سنگده، محسن رضایی آهوانویی*، اصغر عبدالهی، فروغ آموستی صفحات 243-255
  این تحقیق به منظور مقایسه سلامت رابطه زناشویی زنان متاهل حوزوی و غیرحوزوی در سال 95−96 انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پس‎رویدادی است. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از تمامی زنان متاهل حوزوی و غیرحوزوی شهر تهران که حداقل دارای یک فرزند بودند. از این بین تعداد 533 نفر (شامل 233 حوزوی و 300 غیرحوزوی) به روش نمونه‎گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‎آوری اطلاعات از مقیاس سلامت خانواده ایرانی (IFHQ) و پرسشنامه جمعیت شناختی استفاده شد. دامنه سنی شرکت کنندگان در پژوهش برای گروه حوزوی بین 20 تا 49 سال با میانگین سنی 3/36 و برای افراد غیرحوزوی بین 21 تا 52 سال با میانگین 6/37 بود. داده‎ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین سلامت روابط زناشویی و ابعاد آن در زنان متاهل حوزوی و غیرحوزوی وجود دارد و زنان متاهل حوزوی سلامت بیشتری را نشان می‎دهند (p<0.001). بنابراین شایسته است که پایه‎ها و مایه‎های دینی در پرداختن به خانواده‎ها و زوجین با توجه بیشتری دنبال شود.
  کلیدواژگان: سلامت رابطه زناشویی، زنان متاهل، حوزوی و غیرحوزوی
 • اسدالله بابایی فرد* صفحات 257-287
  امروزه ما در زمینه پایبندی به سبک زندگی اسلامی، در معنای واقعی آن، شاهد برخی پارادوکس‎ها و چالش‎های بنیادی هستیم. برای پاسخ‎گویی به چرایی چنین پارادوکس‎ها و چالش‎هایی نیازمند بررسی‎های نظری و تجربی گسترده هستیم. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه کاشان بوده است. روش این پژوهش از نوع روش پیمایشی و جمعیت نمونه آن 329 نفر بوده است. در این پژوهش از روش نمونه‎گیری طبقه‎ای استفاده شده است. آزمون‎های رابطه میان پایبندی به سبک زندگی اسلامی و ویژگی‎های عمومی پاسخ گویان نشان دادند که: محل تولد، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، قومیت و مذهب ارتباطی با میزان پایبندی به سبک زندگی اسلامی نداشته‎اند. در آزمون فرضیات پژوهش نیز نتایج زیر به دست آمد: 1. بین متغیرهای پایگاه اقتصادی−اجتماعی، سن، وضعیت تحصیلی و جمعیت خانوار پاسخ‎گویان و میزان پایبندی به سبک زندگی اسلامی در میان آنها رابطه معنادار وجود ندارد؛ 2. متغیرهای امکانات فرهنگی، عملکرد گروه مرجع جهانی و گذران اوقات فراغت تاثیر معنادار در پایبندی دانشجویان به سبک زندگی اسلامی ندارند؛ 3. بین متغیرهای عملکرد تربیتی و فرهنگی خانواده، سرمایه فرهنگی، عملکرد تربیتی و فرهنگی دانشگاه، سرمایه اجتماعی، عملکرد گروه دوستان در زمینه تربیتی و فرهنگی، عملکرد گروه مرجع ایرانی و عملکرد رسانه‎های ارتباط ‎جمعی ایرانی با متغیر پایبندی به سبک زندگی اسلامی رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد؛ 4. متغیر عملکرد رسانه‎های ارتباط ‎جمعی جهانی تاثیر معنادار و معکوس در پایبندی به سبک زندگی اسلامی دارد. در پایان پژوهش نیز راهکارهایی برای رویارویی با چالش‎های پایبندی به سبک زندگی اسلامی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: عملکرد تربیتی خانواده، عملکرد تربیتی دانشگاه، عملکرد گروه‎های مرجع، عملکرد رسانه های ارتباطی، پایبندی به سبک زندگی اسلامی
 • علی اصغر فیروزجائیان*، وحید جانمحمدی لرگانی، حدیث مینایی صفحات 289-315

  براساس قانون خدمت وظیفه عمومی ایران، اتباع ذکور جامعه با پدیده‎ای به نام خدمت وظیفه روبه‎رو هستند. خدمت سربازی در واقع نوعی فرایند پیاده‎سازی هماهنگی و انسجام در بین افراد مشمول این قانون می‎باشد، از این رو  نظم گروهی از اهمیت بالایی در این شرایط برخوردار است. در این مسیر شناسایی عواملی که در پیشگیری از بی‎نظمی‎های اجتماعی نقش تاثیرگذار دارند، ضروری و پر اهمیت است. هدف پژوهش حاضر شناخت نقش دینداری در تبیین بی‎نظمی میان سربازان وظیفه است. جمعیت آماری مطالعه حاضر را سربازان یک واحد نظامی تشکیل می‎دهند. این مطالعه، نوعی پژوهش کمی از نوع مطالعه پیمایشی می باشد و ابزار گردآوردی اطلاعات در آن پرسش‎نامه است. فرایند انتخاب نمونه نهایی برحسب نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎بندی‎شده متناسب بوده است که براساس فرمول کوکران میان 303 نفر توزیع گردیده است. تحلیل دو متغیر بیانگر رابطه معنی‎دار و معکوس میان دینداری و بی‎نظمی است. همچنین تحلیل چندمتغیره نشان می‎دهد که میان چهار بعد؛ بعد اعتقادی (357/0−) بالاترین اثر کل را بر بی‎نظمی داشته است و پس از آن بعد پیامدی (173/0−)، بعد مناسکی (130/0−) و بعد تجربی (077/0−) در رده‎های بعدی تاثیرگذاری قرار دارند. همچنین ضریب تعیین (R2) نیز 128/0 درصد محاسبه شده است به این معنی که چهار بعد متغیر دینداری توانایی پیش‎بینی 13 درصد از تغییرات «بی‎نظمی» را داشتند.

  کلیدواژگان: سربازی، بی‎نظمی اجتماعی، اعتقادات دینی، مسئله اجتماعی
|
 • Zahra Foroutani, Atieh Bohrani * Pages 37-54
  The importance and necessity of understanding the factors affecting Islamic unity in our society, especially in the present day, is not boring. Accordingly, the purpose of this study was to measure the relationship of spiritual intelligence components with Islamic unity.This research is with descriptive-survey method. The statistical population of the study consisted of students from Payame Noor University of West Azarbaijan in the academic year of 97 with 5000 students. The data gathering tool was a questionnaire and Pearson correlation coefficient and regression were used for data processing and analysis. The findings of the research confirmed the Positive and significant relationship between the components of spiritual intelligence and Islamic unity of students. Also, the results of the research show that the components of critical existential thinking Personal Meaning Production, Transcendental Awareness and Conscious State Expansion respectively, explain 6/5, 22,11 and 2/9 percent of the changes in the Islamic unity. According to the findings, it can be concluded that by strengthening the components of spiritual intelligence, Islamic unity and cohesion will increase.
  Keywords: Spiritual Intelligence, Islamic Unity of Students, Payame Noor University
 • Somayeh Sadat Mousavi *, Masood Azarbayjani Pages 55-78
  If people are made a choice between helping their loved ones and helping others, are they morally allowed to prefer their loved ones or should they have an impartial choice? This is the challenge that exists between the two views of ethical Impartiality and the ethics of Care about social relationships. According to moral impartiality, all human beings are equal and it is an ethical act to be impartial. But the Care ethics say that our most important moral responsibility is towards the relatives and those whom care is in our ability. his study focuses on the relationship between parents and children, with the aim of achieving a solution to the conflict, examines the arguments for and against the two views and in this direction has used the method of comparative analysis based on the model of George Bereday. The results show that the reasons for both views are insufficient. Proposed solutions of these two western perspectives are either unreasonable or limited to material matters. But the approach taken from the Islamic doctine states that the specific obligations of parents and their support of their children are solely limited to the duties that religion has set for them, but outside the scope of these duties, they must maintain impartiality between their children and other children in All the material and spiritual things.
  Keywords: “Ethical Impartiality”, “Ethics of Care”, “Complete equality”, “Social role”, Partial bias
 • Meysam Rezvanpour *, Asghar Mohammadi Pages 79-112

  In the present study,The aim of this study was to investigate the social factors of the tendency to behead, which has not only been objected to by many religious and social experts, but also in significant cases of various social and cultural harms such as apostasy, anxiety and violence, destruction of Shiite image among other religions and ... followed, done a statistical society in Khomeini city was selected. Using the Cochran formula, a sample size of 260 people was selected using snowball sampling. The researcher-made questionnaire and validity were confirmed by certified and reliability experts with a mean Cronbach's alpha of 0.915. Descriptive statistics were used to examine the variables and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and t-test) were used to examine the relationship between variables. Theories of social construction, mutual interaction, learning, subculture, exchange and social control were used as theories of the theoretical framework. Test results There is a meaningful relationship between the lack of knowledge of religious teachings, the existence of some reference groups among women, the fanaticism of family traditions, the level of literacy, the relationship with peer groups and the spiritual motivation and the tendency to fluttering. The economic and social base with a tendency to flutter was not significantly correlated.

  Keywords: Social base, Reference group, Ethnic bias, Level of literacy, Peer group
 • Ali Mostafavisani *, Hosein Sarabadani, Seyed Ehsan Khandoozi Pages 113-143
  Assessing the status of social justice is one of the important requirements of governance Iran. One of the common tools in this area is to design "composite indicators”. The composite index as tools of governance have an effective role in identifying the status quo and designing regulatory interventions to achieve the required status. According to designing composite index with respect to Islamic theoretical foundations, this study assessing the sections of composite index for Iran. Weighting is an important part of methodology constructing composite index, that based or the perspective of the elite or a theoretical foundation. The method of this study for weighting and assessing is Fuzzy Analytic Hierarchy (FAHP). The results of this study show that in 5 sections and three main areas of the composite index, labor market, poverty and education (in the field of economic exchanges), family (in the field of social interactions) and political justice (in the field of political governance) was known as most influential component in the realization of social justice in Iran.
  Keywords: Social Justice, composite index, FAHP, Economic Justice
 • Saleh Karimi Mehrabadi *, Seyyed Hosein Nabavi Pages 145-168
  This paper aims at introducing and comparing two ontologically individualist theories, namely the “social constructionism” and the theory of “strong association”. At the first section of the paper, it is emphasized that though both theories are committed to ontological individualism (as opposed to ontological holism), one of them traces its roots back to the phenomenological tradition (as developed by Edmond Husserl and his indirect pupil Alfred Schutz), and the other draws heavily on a number of theses in the philosophy of language as developed in the Islamic intellectual tradition. In this theory, the points of focus have been Mirza Na’ini and Muhammad Baqir al-Sadr. Taking benefit of a comparative-analytic method, in the next section, it is shown that however there is a common ground (ontological individualism) on which both theories have stood, their methodological consequences are different. At last, it is suggested that the different philosophical foundations of these two theories might account well for their divergent methodological implications.
  Keywords: Social Ontology, Ontological Individualism, Strong Association, social constructionism
 • Mahboobeh Babaie *, Younos Nourbakhsh Pages 169-192

  Social capital is a set of values that promotes partnership and trust among people. Religion is also one of the factors influencing the formation of social capital. This article also uses the data of the National Social Capital Measurement Plan survey in 2005 and 2015, to study the relationship of social capital at the macro level among the religions (Shiites, Sunnis, religious minorities) of the country.The components of social capital in this article are those considered in measuring the country's social capital. In those surveys, macro social capital is defined by two elements of trust and social relationships.Results were compared by means of the comparative method and secondary analysis. In the 2005 survey, there was a significant relationship between the index of perception of system performance, the perception of community goodwill and the index of evaluation of the future with the type of religion. But these indicators in the national survey of 2015 did not have a significant relationship with the type of religion. Respondents from different religions have a large homogeneous social capital.The situation in the country has made the respondents of different religions have the same views on the current and future state of the system

  Keywords: religion, Comparative Studies, social solidarity
 • Zahra Mohadesi, Hosein Naserimoghadam *, Alireza Abedi Sarasia Pages 193-215
  Numerous factors in the world contribute to the formation of social heritage for human beings, one of these factors, depending on the condition, can be diseases, such as coronary heart disease. But how coronary heart disease can underlie social heritage is unclear In response to which we undertook a research, in this research, which is descriptive-analytical According to the rules of cognitive science and especially linguistic theories that imply a change in theoretical concepts, was done, The authors came to this conclusion That Corona disease in terms of being able to change various common concepts in the field of jurisprudence and law, It can create social heritage in two ways: First, the disease causes jurists and jurists to pay attention to social history in order to apply similar examples in order to issue rulings and fatwas and make laws. Which, as the case may be, reflects the sequence or transformation of social behavior, or, according to the requirements of the circumstances, jurists and jurists create legal jurisprudential requirements Which paves the way for similar behaviors for people in later generations against infectious diseases In this case, coronary heart disease will literally be the basis of social heritage.
  Keywords: cultural heritage, Corona Disease, Health Guidelines, Legal Requirements, Jurisprudential Requirements
 • Behzad Ghasemi * Pages 217-242
  After four decades of the Islamic Revolution in Iran, the analysis of the causes of the emergence of this revolution and its comparison with the major and recent revolutions in the Islamic world is one of the major issues in the academic field. Among the various theories that have addressed revolutionary analysis and analysis, the theory of unbalanced development is of secondary importance because of the popularity of research and the focus on political institutions and its role in social and economic transformations. Many researchers disagree about whether Samuel Huntington's theory of uneven development is capable of explaining the Iranian revolution. This theory is still in the debate. This issue has also been measured in the Tunisian revolutionary developments in 2011. This article tries to assess the ability of the two countries to balance the theory of balanced development with the alignment of the Iranian Revolution of 1979 and 2011 in Tunisia. The author believes that political development was a factor in the crisis in both Iran and Tunisia, but it is not a major cause of the Iranian revolution and is more in line with the Tunisian Revolution. Nevertheless, the present article will show that the theory of unbalanced development with its constraints only explains part of the causes and factors of the Iranian revolution and is more consistent with the Tunisian
  Keywords: ran, revolution, unbalanced, development
 • Javad Khodadadi, Mohsen Rezaiee Ahvanuiee *, Asghar Abdollahi, Forugh Amosti Pages 243-255
  This study aimed to investigate and comparison of Marital Health among Hawza & non-hawze Families In 2016 - 2017. In this descriptive comparative study, 533 female of hawza & non-hawze families (Including 233 hawza and 300 non-hawze) in Tehran with at least one child were selected through available sampling method and then assessed by Iranian Family Health Questionnaire (IFHQ) and Demographic Characteristic Questionnaires. The age range of the participants in the study was between 20 and 49 years for the hawza group with an average age of 36.3 years and for non-hawze individuals between 21 and 52 years with an average of 37.6 years. Data were analyzed using MANOVA and SPSS 19.The obtained results showed that there was a significant difference between hawze and non-hawze Family (p
  Keywords: health, Marital Relation, women, Hawze
 • Asadollah Babaiefard * Pages 257-287
  Today, we are witnessing some paradoxes and fundamental challenges in terms of adhering to the Islamic Lifestyle, in its true sense. To answer the question of such paradoxes and challenges, we need extensive theoretical and empirical studies. The method of research in this research was survey method. The sample population was 329 people. The relationship between adherence to Islamic Lifestyle and general characteristics of respondents showed that: The Place of Birth, Marital Status, Employment Status, Field of Study, Educational Level, Ethnicity, and Religion did not affect the level of Adherence to Islamic Lifestyle. In the test of research Hypotheses, the following results were obtained: 1. There is no meaningful relationship between variables of Socio-Economic Status, Age, Educational Status and Household Population of the respondents, and the level of Adherence to the Islamic Lifestyle. 2. The variables of Cultural Facilities, the Performance of the Global Reference Group and the Leisure Time do not have a significant effect on the Adherence of Students to the Islamic Lifestyle; 3. There was a significant relationship between the variables of Educational and Cultural Performance of the Family, Cultural Capital, Educational and Cultural Performance of the University, Social Capital, the Performance of the Friends Group in the Educational and Cultural field, the Performance of Iranian Reference Group and the Iranian Media Mass Media Performance with the variable of Adherence to the Islamic Lifestyle. 4. The variable of Global Mass Media Performance has a significant and reverse effect on Adherence to the Islamic Lifestyle.
  Keywords: Educational Performance of the Family, Educational Performance of the University, Performance of Reference Groups, Communication Media Performance, Adherence to Islamic Lifestyle
 • AliAsghar Firozjaeian *, Vahid Janmohamadi, Hadis Minaey Pages 289-315

  According to the general mandatory military service law of Iran, the male citizens of the community are faced with a phenomenon called mandatory service. Social order has high important in this situation. Given that young people are the most vulnerable to social abnormalities, therefore, it important to identify the factors involved in their prevention process. The goal of this study is to recognize the role of religiosity in determining disorder and deviant behaviors among soldiers. The statistical population of this study is composed soldiers of a military organization. This study is a survey-based quantitative study and the data collection instrument is questionnaires. The process of selecting the final sample has been based on classified randomized sampling, which has been distributed among 303 people based on the Cochran formula. Analysis of the two variables indicates a significant and reverse relationship between religiosity and Disorder. Also, the multivariate analysis shows that among the four dimensions, the belief dimension (-0.357) has the highest total effect on the Disorder, followed by the consequent dimension (-0.173), religious dimension (-0.133) and experimental dimension (-0.077) in the next influencing categories. Also, the coefficient of determination (R2) is calculated as 0/125%, which means that the four dimensions of religiosity are capable of predicting about 13% of the changes of “deviant behavior

  Keywords: soldiership, social Disorder, Religion believes, social problem