فهرست مطالب

Issues in Language Teaching Journal - Volume:10 Issue: 2, Summer and Autumn 2021
 • Volume:10 Issue: 2, Summer and Autumn 2021
 • تاریخ انتشار: 1401/02/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • جلیل فتحی، فرنوش محمددخت، سعید نورزاده* صفحات 1-30
  با توجه به نقش کلیدی آن در افزایش توانش تعاملی زبان آموزان، مفهوم شوق ارتباط توجه پژوهشی زیادی را در حوزه تدریس و یادگیری زبان دوم به خود جلب نموده است. مطالعات بسیاری پیش آیندهای شوق ارتباط را در بافت انگلیسی به عنوان یک زبان خارجه مورد بررسی قرار داده اند. به منظور مساعدت به این حیطه پژوهشی، مطالعه حاضر تاثیرات پشتکار و اضطراب زبان خارجه را به عنوان پیش بینی کنندگان شوق ارتباط در زبان دوم میان زبان آموزان انگلیسی در ایران مورد بررسی قرارداد. برای تحقق این هدف، 163 دانشجوی کارشناسی رشته زبان انگلیسی از چندین دانشگاه در این مطالعه شرکت کردند. دیتای مورد نیاز با توزیع ابزارهایی روا و پایا که این سه متغیر مدنظر (شوق ارتباط، پشتکار، و اضطراب) را اندازه گیری می کنند، صورت گرفت. از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به منظور آزمودن مدل های ساختاری فرضی برای روابط میان این متغیرها استفاده گردید. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که متغیر پشتکار 6/10 درصد و متغیر اضطراب زبان خارجه 20 درصد از واریانس در شوق ارتباط شرکت کنندگان به زبان دوم را تبیین می نمایند. علاوه بر این، تاثیر مجزای اضطراب زبان خارجه بر متغیر شوق ارتباط بزرگتر از تاثیر پشتکار بر این متغیر بود. اهمیت این یافته ها برای تدریس و یادگیری زبان در انتهای مقاله مورد بحث قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: پشتکار، اضطراب زبان خارجه، شوق ارتباط ذر زبان دوم، مدل سازی معادلات ساختاری
 • بهروز نظریان*، غلامرضا زارعی صفحات 31-60
  یادگیری یک زبان (زبان دوم / خارجی) همانند بسیاری از کنش های اجتماعی-فرهنگی، از دیدگاه بوردیو، تاثیر پذیر از رابطه ی میان عادت واره ها، میدان های اجتماعی، و سرمایه فرهنگی است. با نگرشی جامعه شناختی به آموزش و یادگیری زبان انگلیسی، این مقاله به یافته های پژوهشی با هدف شناخت و تحلیل بارزترین ویژگی های عادت واره های دانشجویان موفق رشته های مرتبط با زبان انگلیسی پرداخته است.در قالب یک طرح تحقیق اکتشافی-کیفی، با به کارگیری شیوه مصاحبه روایت محور سرگذشت نامه ای (BNIM) شامل مصاحبه های انفرادی ساختارمند و نیمه ساختارمند، سرمایه فرهنگی و عادت واره های 7 نفر از دانشجویان ایرانی موفق در رشته های آموزش و مترجمی زبان انگلیسی (مقطع کارشناسی) مورد مطالعه قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر یک در 3 جلسه مصاحبه شرکت کردند. تحلیل و تفسیر داده های جمع آوری شده بر اساس نظریه "داده بنیاد برساختگرا" انجام شد.یافته های این تحقیق بازتاب دهنده عادت واره های دانشجویان شرکت کننده در این تحقیق تحت تاثیر نوع انباشت و مدیریت سرمایه های فرهنگی آنان در ارتباط با میدان کنش های اجتماعی آنان می باشد. انباشت موثر سرمایه فرهنگی ومدیریت راهبردی آن در پویشی اجتماعی به دنبال شکل های مشخصی از سرمایه فرهنگی (اجتماعی و نهادینه) از ویژگی های بارز عادت واره های شرکت کنندگان بود. دانش حاصل از این تحقیق می تواند به تقویت بینش اجتماعی-فرهنگی ما نسبت به زبان آموزی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های زبان منجر شود.
  کلیدواژگان: آموزش زبان، یادگیری زبان های خارجی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، عادت واره
 • معصومه رحمانی، مرضیه باقرکاظمی*، علیرضا عامری صفحات 61-93

  عقاید معرفت شناختی زبان آموزان، به عنوان ادراک آنها از ماهیت دانش و دانستن زبان دوم، از جمله عوامل تعیین کننده مسیر و بازده زبان آموزیست. با این وجود، پژوهش پیرامون ماهیت ابعاد و تکامل این عقاید محدود است. این مطالعه کیفی با دو هدف (الف) تشریح ابعاد عقاید معرفت شناختی مختص زبان آموزی و (ب) تبیین روند تکاملی مرتبط با هر یک از ابعاد اصلی آن انجام شد. پس از اجرای راهبرد نمونه گیری "تنوع حداکثری" از میان دانشجویان رشته آموزش زبان انگلیسی، داده های بدست آمده در 30 مصاحبه نیمه ساختارمند بر اساس رویکرد "تحلیل الگو-محور محتوای کیفی" مورد بررسی قرار گرفت. عقیده-گویه های مربوط به ماهیت دانش و دانستن زبان دوم شرکت کنندگان در قالب 17 مضمون مرتبط با 4 بعد اصلی معرفت شناسی (سادگی دانش زبان دوم (4)، ثبات دانش زبان دوم(4)، منبع دانش زبان دوم(5)، و توجیه دانش زبان دوم(4)) معین گردیده، و پایایی کدگذاری نیز نشان داده شد. در مرحله دوم مطالعه، 3 گروه 6 نفره دیگر از دانشجویان رشته آموزش زبان انگلیسی بر اساس راهبرد نمونه گیری "نماینده تام" بر اساس تجارب و پیش زمینه زبان آموزی انتخاب، و در 3 مصاحبه گروهی پیرامون 17 مضمون استخراجی شرکت کردند. داده های بدست آمده به منظور بررسی تفاوت عقاید 3 گروه مذکور و امکان ترسیم روند تکاملی آنها مورد بررسی قرار گرقت. نتایج حاکی از تفاوت های مشهودی بود، که با الگوی تکاملی 4 نقطه ای بکستر مگولدا (1992) شامل دانایی مطلق، موقت، مستقل، و بافتارمند همخوانی داشت.

  کلیدواژگان: معرفت شناسی، ثبات دانش زبان دوم، سادگی دانش، منبع دانش، توجیه دانش
 • فرزانه دهقان* صفحات 95-119

  این مطالعه با هدف بررسی پیشرفت از سطح مبتدی به مشارکت کننده ی دانشگاهی متخصص از دیدگاهی گفتمان-محور انجام شده است. با استفاده از یک طرح تحقیق مقطعی، محققان با پنج دانشجوی فارغ تحصیلات تکمیلی (از کارشناسی ارشد تا دکترا) از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته و بحث های آنلاین در تماس بودند. بر اساس ایده های بینامتنی و جامعه ی عمل، نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل متن ، دو دسته از مراجع بینامتنی که مربوط به ایجاد دانش ژانر است را نشان می دهد: شیوه های متن محور (بر اساس اقتدار گفتمانی متون) و شیوه های متخصص محور (بر اساس اقتدار گفتمانی متخصصان). علاوه بر این، نویسندگان مبتدی وابستگی زیادی هم به شیوه های متن محور و هم متخصص محور داشتند، اما وابستگی های متن محور در بین آنها بیشتر متداول بود . همچنین، از آنجا که هویت حرفه ای جنبه مهمی از دانش ژانر است، دو هویت غیرحرفه ای و مشارکت کننده در مورد این جامعه گفتمانی و مخاطبان آن شناسایی شد.در پایان، راهکارهایی برای بهبود شیوه های گفتمانی در یک جامعه ی دانشگاهی خاص به منظور پیشرفت هویت حرفه ای دانشجویان تازه کار در نوشتن تخصصی پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: ساخت گفتمانی، تخصص نگارش آکادمیک، بینامتنی، دانش ژانر، هویت حرفه ای
 • مهری جلالی* صفحات 119-144
  اگرچه در مطالعات علمی اخیر به طور فزاینده ای به اهمیت آموزش توانش بین فرهنگی پرداخته شده است، رویکردهای بومی محور در این زمینه نیاز به پژوهشهای بیشتر دارند. هدف از مطالعه حاضر پرداختن به این مهم از دیدگاه بافت بومی جهت ایجاد و ارزیابی توانش بین فرهنگی از طریق روش های کمی و کیفی است. بدین منظور، از شصت و دو دانشجو معلم آموزش زبان انگلیسی خواسته شد در طول یک دوره شش هفته ای ارتباطات بین فرهنگی تفکری دو مصاحبه بوم شناختی برخط و یا رو در رو انجام دهند. یافته های کمی به دست آمده از پرسشنامه ایجاد دانش بین فرهنگی نشان دهنده افزایش قابل توجه در جهت گیری ادراکی (PO) و جهت گیری توسعه ای (DO) بعد از این دوره بود. نتایج کیفی نیز رشد قابل توجه ای را در این زمینه نشان داده و زمینه ساز ادراک های جدیدی شدند. همچنین بر واکنش های مثبت دانشجومعلمان نسبت به ارزیابی پرسشنامه و تعاملات بین فرهنگی تاکید داشتند. تحلیل اکتشافی گزارشهای شرکت کنندگان در مصاحبه های بوم شناختی منجر به شکل گیری هفت تم جدید شد که از نظر مفهومی با مدل سنتی توانش بین فرهنگی مطابقت داشتند. بنابراین، این مطالعه نشان می دهد استفاده از مصاحبه های بوم شناختی تفکری در یک طرح پژوهشی کمی-کیفی برای ایجاد و ارزیابی توانش بین فرهنگی دانشجومعلمان کمک کننده است.
  کلیدواژگان: دخالت بومی، توانش بین فرهنگی، تبادلات بین فرهنگی، تربیت معلم، مصاحبه های بوم شناختی
 • عماد محمد قادر، نورالدین یوسفی* صفحات 145-170
  مطالعه حاضر به بررسی تاثیر آموزش مرحله ای و آموزش ضمنی بر مهارت های تفکر انتقادی (تجزیه و تحلیل، استنتاج، ارزیابی، استدلال قیاسی و استدلال استقرایی) زبان آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی پرداخته است. به همین منظور، دو گروه هر کدام با ده زبان آموز که در دوره آیلتس شرکت کرده بودند به عنوان شرکت کنندگان مطالعه حاضر انتخاب شدند. یکی از گروه ها به طور تصادفی به عنوان گروه آزمایش تعیین شد و مهارت های تفکر انتقادی آنها بر اساس مدل ویگوتسکی بصورت آموزش مرحله ای تدریس شد، و گروه دیگرکه به عنوان گروه کنترل منصوب شد مهارت های تفکر انتقادی آنها به صورت آموزش ضمنی تدریس شد. مهارت های تفکر انتقادی شرکت کنندگان توسط مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا ارزیابی شد. نتایج پیرسامپل تی تست نشان داد که با استفاده از آموزش مرحله ای و آموزش ضمنی تفکر انتقادی زبان آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی به طور قابل توجهی توسعه یافت. تجزیه و تحلیل ایندیپندنت سامپل تی تست نشان داد که دانش آموزان گروه آزمایش از نظرتفکر انتقادی بهتر از گروه کنترل عمل می کنند. نتایج مانکووا همچنین نشان داد که آموزش مرحله ای موثرتر از آموزش ضمنی در رشد مهارت های تفکر انتقادی زبان آموزان است.
  کلیدواژگان: مهارت های تفکر انقادی، آموزش مرحله ای، آموزش ضمنی
 • امیر کاردوست، عبدالباسط سعیدیان* صفحات 171-202

  توانمندسازی زبان آموزان برای برقراری ارتباط هم در سطح بین فردی و هم با مردم سایر ملل در برنامه های یادگیری زبان بسیار مورد تاکید است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل نظرات معلمان زبان انگلیسی ایرانی پس از اجرای برنامه درسی جدید آموزش زبان ارتباطی (CLT) است. برای انجام این کار، از دو معلم خواسته شد که یک جلسه از کلاس های خود را ضبط کنند و متعاقبا در مصاحبه های نیمه ساختاریافته شرکت کنند تا در مورد منطق خود برای آنچه در کلاس انجام می دهند توضیح دهند. یکی از معلمان مردی بود که بیش از 20 سال سابقه تدریس داشت و دیگری خانمی بود که تقریبا همان تعداد سال سابقه تدریس داشت. تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از تفاوت های گسترده ای بین فعالیت های واقعی معلمان و توصیه های برنامه درسی است. معلمان تحصیلات قبلی خود را به عنوان یک زبان آموز و همچنین واقعیت های زمینه ای را به عنوان عوامل موثر بر تدریس خود برشمردند. نتایج این مطالعه نشان دادند که اگر باورهای معلمان و واقعیت های زمینه ای با هم هماهنگ نباشد، معلمان برنامه درسی را به روش های ترجیحی خود فیلتر می کنند و این منجر به واگرایی از برنامه درسی پیشنهادی می شود. بنابراین، این مطالعه می تواند برای توسعه دهندگان برنامه درسی موثر باشد تا در هنگام پیشنهاد هر نوآوری، واقعیت های زمینه ای را در نظر بگیرند. این مطالعه همچنین می تواند برای افزایش آگاهی معلمان از لزوم احتیاط بیشتر در اجرای برنامه درسی جدید مفید باشد.

  کلیدواژگان: آموزش زبان ارتباطی، برنامه درسی ملی، نظرات معلمان، عملکرد معلمان
 • سعید صفدری* صفحات 203-232
  انگیزه تکلیف اخیرا در پژوهشهای زبان دوم مورد توجه قرار گرفته است. با اینحال، تاثیرات احتمالی آن بر انتقال یادگیری بین تکالیف بررسی نشده است. پژوهش حاضر به دنبال مطالعه این موضوع از طریق رویکرد آمیخته است. تعداد 82 زبان آموز متوسط در این تحقیق شرکت کردند. ابتدا، دانش ایشان از حرف تعریف معین انگلیسی آزموده شد. سپس، یک تکلیف آگاهی انگیز انجام دادند که نقش حرف تعریف را برجسته می-کرد. پس از آن، انگیزه تکلیفشان با استفاده از یک پرسشنامه سنجیده شد. پس از چند روز، آنها یک تکلیف دیگر که نیازمند دانش حرف تعریف بود را انجام دادند تا مشخص شود آیا کسانی که در تکلیف اول انگیزه تکلیف بیشتری داشتند، در قیاس با آنها که انگیزه تکلیف کمتری داشتند، توانسته اند یادگیری را به تکلیف دوم انتقال بدهند. پس از این کار، مصاحبه های گروهی با زبان آموزانی از هر دو گونه ترتیب داده شد. تحلیل واریانس نشان داد که انگیزه تکلیف به طور معنی داری بر انتقال یادگیری اثر دارد. بعلاوه، تحلیل محتوای مضمونی داده های کیفی نیز نشان داد که ارزیابی مثبت از تکلیف، تاثیر همتایان، تلاش مضاعف، و بکارگیری راهبردهای خودتنظیمی عوامل اصلی بودند که به انگیزه تکلیف مربوط بوده و منجر به انتقال کارآمد یادگیری می گردند. یافته ها حاوی نکاتی درباره آموزش و پژوهش می باشند.
  کلیدواژگان: انگیزه تکلیف، تکلیف، حرف تعریف معین، انتقال، انتقال یادگیری
 • زینب سازگار، حمید اشرف*، خلیل مطلب زاده صفحات 233-267
  بیشتر آنچه مربیان به آن توجه می کنند، برنامه درسی آشکار است. با این حال، برنامه درسی پنهانی وجود دارد که به طور بسیار عمیق بر آموزش تاثیر می گذارد. با توجه به این، مطالعه حاضر به بررسی احتمال وجود هرگونه ارتباط معنی داری بین دیدگاه معلمان زبان انگلیسی در مورد مولفه های برنامه درسی پنهان زبان انگلیسی ، نگرش زبان آموزان آن ها نسبت به هویت ملی و خودکارآمدی شان پرداخته است. با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزیی(PLS-SEM) ، مدلی به منظور بررسی دیدگاه معلمان زبان انگلیسی در مورد مولفه های برنامه درسی پنهان زبان انگلیسی که به هویت ملی دانش آموزان و خودکارآمدی شان کمک می کند، پیشنهاد شد و مورد آزمون قرار گرفت. در مجموع 164 معلم آموزش زبان انگلیسی، پرسشنامه برنامه درسی پنهان را تکمیل کردند. علاوه بر این، از حدود 80 درصد از زبان آموزان آن ها (987) خواسته شد تا پرسشنامه های هویت ملی و خودکارآمدی را تکمیل کنند. بر اساس این مدل، تمام همبستگی های بین متغیرهای نهفته و شاخص هایشان در مدل بیرونی شان به جز سه متغیر نهفته شامل روابط بین دیدگاه معلمان زبان انگلیسی در مورد مولفه های برنامه درسی پنهان و خودکارآمدی زبان آموزانشان معنادار هستند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که تمام روابط بین متغیرهای نهفته دارای تاثیر مستقیم است، در حالی که رابطه بین هویت ملی زبان آموزان و خودکارآمدی آن ها به طور غیرمستقیم اثر منفی داشته است.
  کلیدواژگان: زبان آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی، مدل ساختاری
 • سید رضا به آفرین*، محمد شاکر خوشرودی، جهانبخش نیکوپور صفحات 269-299
  محدودیت های موجود درمدیریت کلاس و نحوه ی برخورد معلمین زبان انگلیسی با آنها و یا حذف آنها بیشترین تاثیر را بر عملکرد معلمین زبان و استادان دوره های تربیت معلم گذاشته است، اما راهکارهای مقابله ای که معلمین با سطوح مختلف مهارتی (بالا و پایین) به کار برده اند، هنوز دقیقا مورد بررسی واقع نشده اند. در این جستار، ابتدا با 22 معلم از یک موسسه ی زبان انگلیسی در تهران مصاحبه به عمل آمد و راهکارهای اصلی مقابله ای مورد استفاده ی معلمین از طریق تجزیه و تحلیل کیفی مصاحبه ها استخراج شد. سپس، راهکارهای استخراج شده به دقت در قالب مفاهیم آموزشی بیان شدند. روایی پرسشنامه ی تهیه شده برای بررسی راهکارهای مقابله ای معلمین زبان در راستای رسیدن به اهداف این پژوهش تایید شد. یافته ها نشان دادند که شرکت کنندگان در پژوهش از 23 راهکار تحت عنوان دو ساختار فرعی استفاده کردند: راهکار مسیله-محور و راهکار هیجان-محور. سپس 100 معلم زبان با مهارت های آموزشی مختلف (50 نفر با سطح مهارتی بالا و 50 نفر با سطح مهارتی پایین) در پژوهش شرکت کردند و به پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. نتایج نشان داد که معلمین مجرب تر بیشتر از گروه دیگر از راهکارهای مقابله ای استخراج شده استفاده کردند. علاوه بر این ، پژوهشگران تایید کردند که معلمین برای مدیریت موثر کلاس های خود در حوزه راهکارهای مقابله به دوره های آموزشی ضمن خدمت نیاز دارند. نتایج تحقیق برای معلمین زبان انگلیسی، استادان دوره های تربیت معلم، مدیران آموزشی موسسات زبان، گروه های آموزشی و برنامه ریزان درسی زبان انگلیسی کاربردهای زیادی دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت کلاس، محدودیت ها، راهکارهای مقابله ای، معلمین با سطح مهارتی بالا و پایین
 • سید فواد ابراهیمی*، سمانه ایماندار صفحات 301-323
  پیچیدگی دستوری به عنوان یک شاخص کیفیت نوشتاری، به نگارش و درک متون نوشتاری کمک شایانی می کند. این مطالعه برانست تا بر اساس توصیف زبانی پیچیدگی دستوری ارایه شده توسط بایبر و همکارانش (2020)، به بررسی مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و بین المللی بپردازد. پیکره این مطالعه شامل 40 مقاله از رشته زبان شناسی کاربردی است که 20 مقاله از مجلات داخلی و 20 مقاله از مجلات بین المللی که در سالهای 2019 و 2020 چاپ شده اند، انتخاب شده است. مقالات بر اساس انتخاب هدفمند از دومجله داخلی تحت عناوین "مجله تحقیقات در زبان شناسی کاربردی" و "مجله اموزش مهارتهای زبان" و از دو مجله بین المللی تحت عناوین "انگلیسی برای اهداف ویژه" و "مجله سیستم" انتخاب شدند. پیچیدگی دستوری از سه جنبه نوع ساختاری، نقش نحوی، و ویژگی های خاص ساختاری یا نحوی در مقالات بررسی شد. در این تحقیق به منظور اطمینان از تحلیل دقیق پیکره، مقالات دو بار و با فاصله یک ماه از لحاظ پیچیدگی دستوری بررسی شدند. از جنبه نوع ساختاری، نتایج نشان دادند که در هر دو گروه از مقالات، ساختارهای نشان دهنده پیچیدگی دستوری مانند عبارتهای وابسته و وابسته غیر محدود از ساختارهایی که نشان دهنده عدم پیچیدگی دستوری مانند عبارتهای محدود وابسته هستند، پر تکرار تر بودند. از جنبه نقش نحوی، در هر دو گروه از مقالات، نقشهای نحوی پیچیده از نقشهای نحوی ساده بیشتر بودند. از جنبه ویژگی های خاص ساختاری یا نحوی، در هر دوگروه از مقالات نوع پیچیده از نوع ساده بیشتر بکار رفته بود. با مقایسه هر دو گروه از مقالات، نتایج نشان دادند که در مقالات چاپ شده در مجلات بین المللی، پیچیدگی دستوری بیشتری نسبت به مقالات چاپ شده در مجلات داخلی بکاررفته است. نتایج به طور کلی نشان دادند که مربیان درس های مرتبط با نگارش متون دانشگاهی می بایست نتایج این تحقیق را در سرفصلهای اموزشی خود بکار ببرند.
  کلیدواژگان: زبان شناسی کاربردی، مطالعه رشته ای، مجلات داخلی و بین المللی، پیچیدگی دستوری، مقالات علمی
|
 • Jalil Fathi, Farnoosh Mohammaddokht, Saeed Nourzadeh * Pages 1-30
  Given its key role in enhancing learners’ communicative competence, willingness to communicate (WTC) has received much research attention in the field of second language (L2) teaching and learning. Numerous studies have explored the antecedents of WTC in English as a Foreign Language (EFL) context. As an attempt to shed more light on this line of research, this study was set to investigate the effects of grit and foreign language anxiety as predictors of L2 WTC among Iranian EFL learners. For this purpose, a number of 163 undergraduate English major students from several universities participated in this survey. The required data were collected by distributing valid and reliable instruments measuring the three target variables (i.e., WTC, grit, and anxiety). A structural equation modeling (SEM) approach was utilized to test the hypothesized structural models for the relations between these variables. The SEM results indicated that grit accounted for 10.6 % of the variance and FL anxiety explained 20% of the variance in the participants’ L2 WTC. Furthermore, the unique impact of foreign language anxiety on WTC was greater than that of grit. The implications of these findings for language teaching and learning are discussed at the end of the paper.
  Keywords: Grit, foreign language anxiety, L2 willingness to communicate, structural equation modeling
 • Behrooz Nazarian *, Gholam Reza Zarei Pages 31-60
  This research study was conducted to investigate the most representative characteristics of the habitus developed by academically successful Iranian English majors. Learning a second or foreign language, like many sociocultural practices, from a Bourdieusian perspective, is informed by the interrelation between habitus, field, and cultural capital (CC). Within an exploratory qualitative design, utilizing the Biographical Narrative Interpretive Method of both semi-structured and unstructured one-on-one interviews, seven academically successful BA students majoring in English language studies were studied in an attempt to explore their CC and habitus. Each participant was interviewed in 3 separate sessions. The constructivist grounded theory method was adopted to analyze the collected data. Constructed on 75 initial codes, 22 focused codes, 10 categories, and 4 themes, two major themes were most relevantly indicative of theoretical associations with the research problem. The findings suggest that the habitus developed by the English majors in this study was representative of their accumulation of certain forms of CC. Their habitus seemed to have been developed under the influence of their interaction with the mediatory field of learning and majoring in a foreign language. In an exigency-driven social quest for certain forms of cultural capital, the participants’ habitus were majorly characterized and influenced by their strategic accumulation of institutional and social capital, their field-oriented social identities, and their strategic administration of CC in the field. The knowledge developed by the findings of this study can provide useful sociocultural insights into academic achievements of English language majors.
  Keywords: language education, foreign language learning, cultural capital, Social Capital, Habitus
 • Masoomeh Rahmani, Marzieh Bagherkazemi *, Alireza Ameri Pages 61-93

  Language Learners’ epistemological beliefs (LLEBs), as their conceptions about the nature of L2 knowledge and L2 knowing, are among the determinants of the route and the outcome of language learning; however, research into their dimensional and developmental nature is at the premium. This qualitative study was designed to (a) unravel the dimensions of LLEBs, and (b) delineate data-driven dimension-specific developmental patterns. Following “maximum variation” sampling, data obtained in 30 one-to-one semi-structured oral interviews were subjected to directed qualitative content analysis to detect utterances related to L2 knowledge and knowing conceptions. Seventeen themes each reflecting beliefs about one of epistemological beliefs’ core dimensions (i.e., knowledge certainty: N=4; simplicity: N=4; source: N=5; and justification: N=4) were extracted, and inter-coder agreement ensured. In the second phase, data obtained in three separate focus-group interviews from another 18-member sample selected via “critical case sampling” were analyzed to sketch differential dimension-related beliefs, if any, and sketch possible developmental paths. The results showed clear distinctions across the three sub-samples in terms of all the 17 LLEBs’ themes extracted in phase 1, roughly reflecting Baxter Magolda’s (1992) four-point epistemological development continuum from “absolute knowing” through “transitional knowing” and “independent knowing” to “contextual knowing.” The findings indicate the dimensionality and developmental nature of LLEBs, and the alignment of LLEBs with research on domain-general epistemology.

  Keywords: epistemology, L2 knowledge certainty, justification, simplicity, source
 • Farzaneh Dehghan * Pages 95-119

  This study aims at exploring the developmental process from a novice writer to an expert academic contributor from a discursive viewpoint. Using a cross-sectional research design, the researcher was in contact with five graduate students (from M.A. to PhD) via semi-structured interviews and online communication. Based on the ideas of intertextuality and community of practice, the results obtained through text analysis showed two categories of intertextual references relevant for constructing genre knowledge, namely text-oriented practices (based on the discursive authority of texts) and expert-oriented practices (based on the discursive authority of experts). Moreover, novice writers were highly dependent on both text-oriented and expert-oriented practices but they favoured the former in their writing practices. Furthermore, since professional identity is an important aspect of genre knowledge, two identities of outsider and contributor were identified regarding this discourse community and its audience. The study concludes with implications for improving the discursive practices of the local academic community for developing professional identity of its novices.

  Keywords: discursive construction, Academic Writing Expertise, Intertextuality, Genre Knowledge, professional identity
 • Mehri Jalali * Pages 119-144
  Although the importance of intercultural competence (IC) training has been increasingly recognized in recent scholarly reviews, home-based approaches invite further investigation in this paradigm. This study aims to make a contribution by exposing a domestic context to assess IC development through using qualitative and quantitative methods. To do so, sixty two undergraduate EFL student-teachers were guided to conduct two either on-line or face to face reflective ethnographic interviews over a sixteen-week course of cross-cultural communication. The quantitative findings obtained from the Intercultural Development Inventory (IDI) questionnaire showed significant increase in participants’ Perceived Orientation (PO) and Developmental Orientation (DO) after the course. Qualitative findings also revealed significant growth, provoking some new perceptions, and emphasizing the student-teachers’ positive responses to both IDI assessment and the intercultural interactions. The exploratory analysis of the participants’ reports on the ethnographic interviews resulted in seven emerged themes which conceptually matched the traditional IC model. Therefore, the study shows that using reflective ethnographic interviews in a mixed methods design is helpful in developing and assessing student-teachers’ IC.
  Keywords: Domestic intervention, intercultural competence, Intercultural exchanges, teacher education, Ethnographic interviews
 • Emad Mohammed Qadir, Nouroddin Yousofi * Pages 145-170
  In recent years, the importance of thinking skills in education has attracted the attention of researchers. To this end, this study investigated the effect of scaffolding and implicit instructions on the critical thinking skills (i.e., inference, evaluation, analysis, inductive and deductive reasoning) of EFL learners. To this end, 20 EFL learners who were taking an IELTS course at a language institute in two intact classes were chosen as the participants. One group was randomly assigned as the experimental group and their critical thinking skills were scaffolded following Vygotsky’s developmental model of the Zone of Proximal Development, and the other group was assigned as the control group and received implicit instruction for promoting critical thinking skills. California Critical Thinking Skills Test Form B developed by Facione and Facione (1993) was used to check the participants’ critical thinking skills. The results of the paired-samples t-test displayed that scaffolding and implicit instructions enhanced the EFL learners’ critical thinking. The analyses of the independent-samples t-test showed that the experimental group promoted their critical thinking to a greater extent in comparison with the control group. The findings of one-way MANCOVA indicated that by controlling for the pre-tests, scaffolding instruction was more effective than implicit instruction in developing the EFL learners’ critical thinking skills.
  Keywords: Critical thinking skills, scaffolding instruction, implicit instruction
 • Amir Kardoust, Abdulbaset Saeedian * Pages 171-202

  Enabling learners to communicate both in an inter-personal level and with people of other nations is greatly emphasized in language learning programs. The present study seeks to analyze the conceptions of Iranian teachers after they implemented the new communicative language teaching (CLT) curriculum. To do so, two teachers were asked to record one session of their classes and subsequently participate in semi-structured interviews to elaborate on their rationale of what they did in the classroom. One of the teachers was a male with over 20 years of teaching experience, and the other was a female with almost the same years of teaching experience as the male. The analysis of the data showed wide discrepancies between teachers’ actual activities and the curriculum recommendations. The teachers highlighted their previous schooling as a student as well as contextual realities as factors influencing their teaching. The study highlighted the point that if teachers’ beliefs and the contextual realities are not in tune, teachers filter the curriculum in their own preferred ways leading to divergences from the proposed curriculum. Therefore, the study has clear implications for curriculum developers to consider contextual realities when proposing any innovations. It can also be of use for teachers to be aware of the need to be more cautious when implementing a new curriculum.

  Keywords: Communicative Language Teaching, National Curriculum, Teachers’ Conceptions, Teachers’ Practices
 • Saeed Safdari * Pages 203-232
  Task motivation has recently gained prominence in second language (L2) research. However, its potential effects on the transfer of learning across tasks have not been investigated. The present study sought to deal with this issue through a mixed-methods approach. A total of 82 intermediate English learners took part in the study. Initially, they were tested regarding their knowledge of the English definite article. Then, they performed a consciousness-raising task that accentuated the article. Following the task, their task motivation was measured using a self-report questionnaire. After a few days, they completed another task requiring the knowledge of the article to see whether those who experienced higher task motivation on Task 1 were able to transfer the newly gained knowledge more efficiently to Task 2 compared to learners with low task motivation. Then, focus group interviews were conducted with learners representing both groups. Analysis of variance revealed that task motivation significantly affects transfer of learning. Moreover, thematic coding analysis of the qualitative data indicated that positive task appraisal, peer effect, increased effort, and activating self-regulation strategies were the major factors associated with high task motivation leading to efficient transfer of learning. The findings suggest some implications for pedagogy and research.
  Keywords: task motivation, Task, the definite article, transfer, transfer of learning
 • Zeinab Sazegar, Hamid Ashraf *, Khalil Motallebzadeh Pages 233-267
  Much of what educators address is the overt curriculum; however, there is a hidden curriculum that affects education in a very profound manner. In view of that, the purpose of the present study is to determine the relationship of EFL teachers’ perspectives on hidden curriculum components in the Iranian institutional context with their students’ self-efficacy and national identity. More specifically, the present study surveyed the probable existence of any significant correlation between EFL teachers’ perspectives on the EFL hidden curriculum components, their students’ attitudes towards their own national identity, and self-efficacy. For this purpose, a model was suggested and tested using partial least squares variance-based structural equation modeling (PLS-SEM), to examine EFL teachers’ perspectives on the EFL hidden curriculum components contributing to their students’ national identity and self-efficacy. A total of 164 institutional EFL teachers in Iran completed the EFL hidden curriculum questionnaire. Besides, 987 students (about eighty percent of their learners) were asked to fill in national identity and self-efficacy questionnaires. Based on this model, all the correlations between the latent variables were significant except for three latent variables including the relationships among EFL teachers’ perspectives on the EFL hidden curriculum components (social atmosphere, organizational structure, and interaction between teachers and learners) and their learners’ self-efficacy. In addition, the results depicted all the relationships between latent variables was positive relations; while, the relationship between EFL learners’ national identity and self-efficacy was proved to be negative.
  Keywords: EFL learners, Pls-SEM, Structural Equation Modeling (SEM)
 • Seyed Reza Beh-Afarin *, Mohammad Shakerkhoshroudi, Jahanbakhsh Nikoopour Pages 269-299
  Classroom management constraints and how English teachers cope with or remove them effectively have significantly impacted both EFL teachers and teacher educators. However, the coping strategies employed by teachers with high and low levels of expertise have not been thoroughly explored yet. To this end, first 22 teachers in one language institute in Tehran were interviewed and their main coping strategies were extracted through qualitative analysis of the interviews. Then, the extracted strategies were worded into items carefully. The questionnaire of EFL teachers’ coping strategies was validated for the purpose of the study. The findings revealed that the participants used twenty-three coping strategies under two sub-constructs: problem-focused and emotion-focused strategies, based on exploratory factor analysis. One hundred EFL teachers with high and low levels of expertise (fifty in the high and fifty in the low group) responded to the items in the coping strategy questionnaire. The results revealed that highly expert teachers used the extracted coping strategies more frequently. Furthermore, the researchers confirmed that teachers need in-service training courses on coping strategies to manage their classes effectively. The results have some implications for stakeholders, namely English language teachers, teacher educators, language institutes, education departments, and EFL curriculum developers.
  Keywords: Classroom Management (CM), constraints, Coping strategies, high, low levels of expertise
 • Seyed Foad Ebrahimi *, Samaneh Imandar Pages 301-323
  This study aimed to investigate the grammatical complexity based on Biber, Gray, Staples, and Egbert’s (2020) linguistic description in research articles published in Iranian local journals and international journals. The corpus of the study included 40 Applied Linguistics research articles, 20 published in Iranian local journals and 20 in international journals in 2019-2020. The research articles were selected through purposive sampling from two Iranian journals, namely Journal of Research in Applied Linguistics and Journal of Teaching Language Skills, and two international journals, including Journal of English for Specific Purposes and System Journal. The research articles were analyzed in terms of three dimensions of grammatical complexity, including the structural types, syntactic functions, and specific structural/syntactic features. Moreover, for intra-rater consistency, the researcher re-analyzed the corpus after one month to see whether the same results were found. According to the results, in terms of the first dimension, i.e., the structural types, the frequencies of structures indicating higher grammatical complexity (non-finite dependent clauses and dependent phrases) outnumbered the frequency of structures showing lower grammatical complexity (finite dependent clauses) in both local and international journals. Concerning the second dimension, i.e., syntactic function within the structural type, the frequencies of more complex syntactic functions were higher than those of simple functions in both sets of research articles. Concerning the third dimension, i.e., specific structural/syntactic features, both groups of writers preferred to use more complex specific structural/syntactic features than simple ones.
  Keywords: Grammatical complexity, Applied Linguistics, Research Articles, local, international journals, disciplinary study