فهرست مطالب

زیبایی شناسی ادبی - سال دوازدهم شماره 50 (زمستان 1400)
 • سال دوازدهم شماره 50 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم سلطانی* صفحات 9-38
  در گستره ادبیات تطبیقی، شعر صایب تبریزی و فاضل نظری از بسیاری جهات - به ویژه اینکه هر دو پیرو سبک هندی هستند- قابل مقایسه است. یکی از نقاط مشترک این دو شاعر فارسی زبان کاربرد هنرسازه های مشترک در اشعارشان است. هنرسازه از اصطلاحات فرمالیسم‎ های روس است که اثر ادبی را حاصل به هم پیوستن هنرسازه های ادبی که شامل بدیعیات لفظی و معنوی می شود، می دانند. از آنجا که اشعار سبک هندی با تار و پود هنرسازه ها پدید آمده است، در این پژوهش تنها به آن دسته از هنرسازه هایی پرداخته شده که بیشترین بسامد را در اشعار دو شاعر موردنظر داشته است. اسلوب معادله، استعاره، ایهام، تشبیه و حس آمیزی از جمله هنرسازه های بررسی شده از لحاظ بسامدی و مضمونی در گزیده اشعار صایب تبریزی و چهار دفتر شعری فاضل نظری است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نظری در کاربرد آرایه های ادبی از صایب تاثیر پذیرفته و تصویرهای حاصل از به کاربستن این هنرسازه های مشترک با توجه به اینکه جولانگاه موضوعی هر شاعر متفاوت است، در نوع و زمان خود بدیع و بی سابقه می نماید، هرچند که اشتراکات لفظی در این هنرسازه ها بسیار است. روش این پژوهش مبتنی بر تحلیل کمی و کیفی هنرسازه های مشترک دو شاعر است و هدف آن بررسی میزان بسامد این هنرسازه ها در جامعه آماری معین است.
  کلیدواژگان: هنرسازه، فاضل نظری، صائب تبریزی، سبک هندی، فرمالیسم
 • محمد شاه بدیع زاده*، لیلا کباری قطبی، جواد مهربان قزلحصار صفحات 39-71
  گفتمان انتقادی رویکردی زبان شناسی و نقدی است که بر اساس اصول و مولفه های آن، مسایل قدرت و سلطه به گفتمانهای متفاوت با اهداف خاص منجر میشود که دو جنبه صورت و معنای متن را مورد اشاره و بررسی قرار می دهد. بر این اساس در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به ارزیابی و تحلیل گفتمان انتقادی در تصاویر مستقل شعری ابتهاج بر اساس رویکرد نورمن فر کلاف پرداخته ایم. نتایج این پژوهش بیانگر آن است در سطح توصیف، بهره گیری از زبان رسمی، بهره گیری از وجوه بلاغی و معانی ثانوی ندا و استفهام و سیطره دایره واژگانی که دلالت بر اعتراض، تضاد، اندوه و تحسر دارد در اشعار ابتهاج، نمودی برجسته دارد. در سطح تفسیر و از منظر بینامتنیت، اشعار ابتهاج به صورت بینامتنیت صریح و غیرصریح، تحت تاثیر شاعران کلاسیک (خصوصا حافظ و مولانا) قرار دارد. در سطح تبیین نیز میتوان به هژمونی اندیشه اعتراض و تاکید بر تغییر و دیگرگونه خواهی در اشعار ابتهاج دست یافت.
  کلیدواژگان: گفتمان انتقادی، تصویر، توصیف، تفسیر، تبیین.ابتهاج
 • محمدحسین تشکری بافقی، فاطمه غفوری مهدی آباد*، پوران یوسفی پور کرمانی صفحات 71-102

  در میان آثار ادبی از شاعران جهان، به سروده هایی برمی خوریم که از آن ها به نام شاهکارهای ادبی جهان یاد می شود. شاهنامه فردوسی یکی از آن ها است. یکی از این موضوعات که به فراخور حماسی بودن بخش های مهمی از این کتاب سترگ در آن حضوری چشمگیر دارد، آیین ها و فنون و ابزارهای رزم است که تاکنون پژوهشی درباره آن انجام نگرفته است. ابزارهای رزمی در آفرینش تصاویر هنری نقش مهمی دارند به گونه ای که در سراسر شاهنامه چه در توصیف صحنه های نبرد و رزم و چه در توصیف صحنه های بزم از آن ها استفاده شده است. مثنوی«آلات جنگ»، اثر وحید قزوینی یکی از شاعران قرن 11و12هجری است که دارای هشت صد بیت و در توصیف ابزارهای جنگی سروده شده است. این پژوهش درصدد آن است تا به شیوه توصیفی- تطبیقی به بررسی مقایسه ای بین شاهنامه و مثنوی آلات جنگ میرزا محمد طاهر وحید قزوینی بپردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین تصویرآفرینی با جنگ ابزارها در بخش پهلوانی شاهنامه فردوسی و مثنوی وصف آلات جنگ میرزا طاهر قزوینی، تفاوت معناداری در نوع ابزارها، میدان های جنگی، نگرش به ابزارآلات، صور خیال و... وجود دارد. ازآنجاکه تاکنون درباره این مثنوی پژوهشی صورت نگرفته است نویسنده درصدد آن است تا ضمن معرفی این شاعر به بررسی این اثر پرداخته و با شاهنامه فردوسی مقایسه و وجوه تشابه و تفاوت آن ها را مشخص نماید و میزان و چگونگی تاثیرپذیری این شاعر در وصف جنگ ابزارها از شاهنامه فردوسی را بیان نماید.

  کلیدواژگان: مثنوی آلات جنگ، ادبیات تطبیقی، شاهنامه فردوسی، جنگ افزار
 • فرج الله نخعی سرو، هادی حیدری نیا*، عزیزالله توکلی کافی آباد صفحات 103-128

  تذییل از مقوله های علم معانی است که معمولا در جمله و شبه جمله به کار می رود و از انواع اطناب است. اطناب یکی از مهم ترین صنایعی است که کلام را بلیغ، رسا و موثر می سازد و آن را به مقتضای حال مخاطب و مناسب با احوال و درخور موضوع بحث می گرداند. بیشترین موارد کاربرد تذییل در مثنوی، مربوط به تمثیل هایی است که مولانا برای تایید مطالبش به آوردن آن ها اقدام کرده است، زیرا غرض اصلی وی توضیح و تبیین یک مطلب است که زنجیره حکایت های پی درپی او در مثنوی، هرکدام استدلال و تاییدی برای همان موضوع اولیه است و بدین ترتیب است که بسیاری از عرفا و مثنوی شناسان، سراسر مثنوی را یک مطلب واحد می دانند که از تسلسل حکایات حاصل شده است. نویسنده در این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه ای درصدد آن است تا به بررسی موضوع تذییل در علم معانی بر مبنی کتاب مثنوی شریف بپردازد و همچنین برآن است تا دریابد هنر مولانا در کاربرد تذییل چیست و علت استفاده مولانا از آن و مقاصد و معانی مورد نظر وی در کاربرد آنچه بوده است؟

  کلیدواژگان: مولانا، مثنوی معنوی، اطناب، تذییل، بلاغت
 • مهدی رهنما، احمدرضا کیخای فرزانه*، بهروز رومیانی صفحات 129-154

  از آنجا که عشق مفهومی انتزاعی دارد؛ عارفان برای تبیین و توصیف آن از عناصر حسی و ملموس بهره برده و برای آن از زبان استعاره، استفاده کرده اند. هرچند موضوع عشق در همه دوران ها و زمان ها مورد توجه شاعران و نویسندگان بوده است؛ اما در سبک عراقی به لحاظ اهمیت و اعتبار آثاری که درباره عشق نوشته و سروده شده؛ برجستگی بیشتری دارد. یکی از دیوان های معروف و مشهور قرن هفتم، کلیات شمس تبریزی اثر مولانا جلال الدین محمد بلخی است. این اثر به لحاظ زبانی، بیشتر شاعرانه و استعاری می باشد و از حیث معنا عرفانی است. مولانا در کلیات شمس با توجه به فرهنگ و ایدیولوژی های حاکم بر جامعه آن عصر، دریافتی خاص از عشق دارد. همچنین این دیوان، دارای بنیان منسجمی است که حاصل شبکه های استعاری شکل گرفته برپایه یک یا چند استعاره اصلی مشترک یا فردی در آن ها است. این پژوهش که به شیوه توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه ای تنظیم شده درصدد آن است تا به بررسی نظام های استعاری عشق در کلیات شمس تبریزی بر اساس نظریه استعاره شناختی بپردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که استعاره های معشوقی در این اثر در واقع نشان دهنده این همانی میان معشوق و خدا و سه نگاشت استعاری عشق خدا است، خدا معشوق است، خدا عشق است، می باشد.

  کلیدواژگان: نظام استعاری، کلیات شمس تبریزی، مولانا، نظریه استعاره شناختی، استعاره های معشوقی
 • مهرانگیز عزیزی منامن، محمدرضا شاد منامن*، جهاندوست سبزعلیپور، حسین آریان، سید سعید احدزاده صفحات 155-182
  رویکرد استعاری به عنوان ابزار تحلیلی متن، رویکردی جدید و زبان شناسانه است که لیکاف و جانسون آن را با اصطلاح استعاره مفهومی مطرح کردند. نظریه ی آنان این است که استعاره ابزاری برای اندیشیدن و تفکر است که در زندگی انسان جریان دارد و افراد به کمک آن مفاهیم انتزاعی و حسی را محسوس و ملموس می کنند. عشق از مهم ترین مفاهیم انتزاعی زندگی و جهان بینی بشر است که در متون ادبی و عرفانی با تعابیر گوناگون استعاری به کار رفته است. جلال الدین محمد بلخی معروف به مولانا و عبدالقادر بیدل دهلوی ازجمله عارف شاعرانی هستند که اشعارشان حول محور عشق می گردد و از استعاره های مفهومی عمیق و زیبایی در قلمرو عشق بهره بردند. این رساله به بررسی استعاره ی مفهومی عشق و تحلیل آن در مثنوی معنوی مولوی و غزلیات بیدل دهلوی می پردازد. مبنای نظری این رساله، نظریه لیکاف و جانسون درباره ی استعاره است. همه ی استعاره های مفهومی که حول نگاشت عشق در دو اثر موردنظر به کار رفته بود به روش توصیفی تحلیلی بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که هردو شاعر در مفهوم سازی عشق از حوزه های ملموس مکان ها (دریا و محیط)، مفاهیم عینی (آتش، صیاد، شعله، شمع و...) و برخی مفاهیم دیگر بهره برده اند. هردو عشق را بر زهد ترجیح می دهند. هردو عشق را ازلی ابدی می دانند و عشق را منشا پیدایش عالم و انسان می خوانند. عقل را در شناخت عشق ناکام می شناسند و هرکسی را محرم عشق نمی دانند و می گویند هرکس که در عشق فانی شود به بقای ابدی رسیده است.
  کلیدواژگان: عشق، استعاره مفهومی، جلال الدین محمد مولوی
 • رشید اسدی ولیلو*، مهدیه آرمال صفحات 183-205
  از جنبه های هنری کلام، نظام مندی موسیقیایی آن است. شاعران مکتب اران به ظرفیت موسیقیایی زبان واقف بودند و از آن به بهترین نحو در غناء آثار ادبی خویش بهره می بردند.مجیرالدین بیلقانی نیز که از شاعران این مکتب بود بر جنبه های موسیقی کلام واقف و هنرمندانه از این امر در پرباری اشعارش استفاده می کرد. در این مقاله، جنبه های موسیقیایی دیوان مجیر مورد بررسی قرار می گیرد. تنوع اوزان و بحور مورد استفاده مجیر گذشته از توانایی و تسلط وی بر فنون ادب پارسی، نشان از غناء موسیقی بیرونی دیوان اوست. وی بیشتر اشعارش را در وزن (مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن) سروده و از دوازده بحر مورد استفاده مجیر، بحر رمل بیشترین فراوانی را دارد.بهره گیری مجیر از ساخت-های مختلف قافیه و تمایل او به سرودن اشعار مردف با ردیف های طولانی و متنوع بر غناء موسیقی کناری دیوانش افزوده است.این مقاله و نمونه هایی که در آن مورد بررسی قرار می گیرد بخشی از خلاقیت هنری و شعری مجیر را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: مجیر الدین بیلقانی، موسیقی شعر، مکتب
|
 • Maryam Soltani * Pages 9-38
  In Indian style comparative literature, the poems of Saeb Tabrizi and Fazel Nazari are comparable through various approaches. One of the common grounds in the poems of these two poets is the use of common literary devices. The term literary device comes from Russian Formalism. This school considers any literary work to be a combination of literary devices, which is consisted of figures of speech and sound techniques. Because the Indian style uses of many literary devices, this research studies those devices that are the most frequent in the poems of these two poets. Osloob Moadele, Metaphor, Iham, Simile, and Synesthesia are among the devices that are studied in the poems of Saeb Tabrizi and Fazel Nazari for the purpose of finding the frequency and the meaning. The results of this study show that Nazari has been influenced by Saeb in using figures of speech and considering that the thematic field of each poet is different the result of using these common literary devices is unique in their own time and style, even though there are many overlaps in using these literary devices. The method of this research is based on quantitative and qualitative analysis of common literary devices in the poems of these two poets and its goal is to analyze the frequency of these devices in the specified statistical population.
  Keywords: literary devices, Fazel Nazari, Saeb Tabrizi, Indian style, Formalism
 • Mohammad Shahbadizadeh *, Leila Kobari Ghotbi, Javad Mehraban Ghezelhesar Pages 39-71
  Critical discourse is a theoretical linguistics and critiques whose principles and components are issues of power and are characterized by different discourses with specific characteristics that address and examine the two aspects of the form and meaning of the text. Descriptive-analytical We have evaluated and analyzed critical discourse in independent poetic images of Ebtehaj based on the view of Norman Fairclough. The results of this researcher are at the level of description, use of language, use of rhetorical aspects and secondary meanings of call and interrogation and dominance of vocabulary which indicates protest, conflict, sorrow and compassion. It is prominent in Ebtehaj's poems. At the level of interpretation and from the perspective of intertextuality, Ebtehaj's poems in the form of explicit and implicit intertextuality are influenced by classical poets (especially Hafez and Rumi). At the level of explanation, one can also achieve the hegemony of the idea of ​​protest and emphasis on change and otherness in Ebtehaj's poems.
  Keywords: critical discourse, image, description, interpretation, Explanation.Ebtehaj
 • MohammadHosain Tashkari Bafghi, Fatemeh Ghafouri Mehdiabad *, Pouran Yousefipour Kermani Pages 71-102

  Among the literary works of the poets of the world, we come across poems which are called literary masterpieces of the world. Ferdowsi Shahnameh is one of them. One of these topics, in which the important parts of this great book have a significant presence due to its epic nature, is the mirrors, techniques and tools of warfare, about which no research has been done so far. Combat tools play an important role in the creation of artistic images, as they have been used throughout the Shahnameh, both in describing battle and battle scenes and in describing feast scenes. Masnavi "Tools of War", the work of Vahid Qazvini, is one of the poets of the 11th and 12th centuries AH, which has eight hundred verses and is written to describe the tools of war. This research seeks to compare the Shahnameh and Masnavi of Mirza Mohammad Taher Vahid Qazvini's war instruments in a descriptive-comparative manner. The results indicate that there is a significant difference between the creation of imagery and tool warfare in the heroic part of Ferdowsi Shahnameh and Masnavi descriptions of Mirza Taher Qazvini's war tools. Since no research has been done on this Masnavi so far, the author intends to introduce this poet and study this work and compare it with Ferdowsi's Shahnameh and identify their similarities and differences and the extent and how this poet is influenced in describing the war of tools from Shahnameh. Express Ferdowsi.

  Keywords: Masnavi of war tools, comparative literature, Ferdowsi Shahnameh, software war
 • Farajullah Nakaii Sarv, Hadi Heydariania *, Azizollah Tavakoli Kafi Abad Pages 103-128

  Tazil is one of the categories of semantics that is usually used in sentences and semi-sentences and is one of the types of adverbs. Atanab is one of the most important industries that makes speech eloquent, expressive and effective and makes it relevant to the audience and appropriate to the situation. Most of the uses of tazil in Masnavi are related to the allegories that Rumi has used to confirm his contents, because his main purpose is to explain and explain a story that each of his series of anecdotes in Masnavi is an argument and confirmation for the same original subject. And in this way, many mystics and Masnavi scholars consider the whole of Masnavi as a single subject that is derived from a sequence of anecdotes. In this research, the author uses a descriptive-analytical method and library tools to study the subject of tazil in semantics based on the book of Masnavi Sharif and also to find out what is Rumi's art in using tazil and why Rumi uses it and its purposes and What were his intended meanings in the application?

  Keywords: Rumi, spiritual Masnavi, Atnab, Tazil, rhetoric
 • Mehdi Rahnama, AhmadReza Kikhai Farzaneh *, Behroz Romiani Pages 129-154

  Because love has an abstract meaning; Mystics have used sensory and tangible elements to explain and describe it, and have used metaphorical language for it. However, the subject of love has been the focus of poets and writers in all eras and times; But in the Iraqi style in terms of the importance and credibility of the works written and written about love; It has more prominence. One of the famous and famous madmen of the seventh century is the generalities of Shams Tabrizi by Maulana Jalaluddin Mohammad Balkhi. This work is linguistically more poetic and metaphorical and is mystical in meaning. Rumi in the generalities of the sun, according to the culture and ideologies that ruled the society of that time, has a special perception of love. This court also has a coherent foundation that is the result of metaphorical networks formed on the basis of one or more main common or individual metaphors in them. This research, which is a descriptive-analytical method and library tools, seeks to investigate the metaphorical systems of love in the generalities of Shams Tabrizi based on metaphorical theory. The results of the research indicate that the metaphors of the beloved in this work actually show the similarity between the beloved and God and the three metaphorical depictions of God's love, God is the beloved, God is love, is.

  Keywords: Metaphorical system, Shams Tabrizi generalities, Rumi, Cognitive metaphorical theory, Love metaphors
 • Mehrangiz Azizi, Mohamadreza Shad *, Jahandoost Sabzalipoor, Hosein Arian, Said Ahadzadeh Pages 155-182
  The metaphorical approach as a textual analysis tool is a new and linguistic approach that Likoff and Johnson coined as a conceptual metaphor. Their theory is that metaphor is a tool for thinking and thinking that flows in human life and with the help of which individuals make abstract and sensory concepts tangible and tangible. Love is one of the most important abstract concepts of human life and worldview that has been used in literary and mystical texts with various metaphorical interpretations. Jalaluddin Mohammad Balkhi, known as Maulana and Abdul Qadir Bidel Dehlavi, are among the mystics-poets whose poems revolve around love and use deep and beautiful conceptual metaphors in the realm of love. This treatise examines the conceptual metaphor of love and its analysis in Rumi's spiritual Masnavi and Biddle Dehlavi's lyric poems. The theoretical basis of this treatise is Lycoff and Johnson's theory of metaphor. All the conceptual metaphors used around the mapping of love in the two works were studied descriptively-analytically and it was concluded that both poets in conceptualizing love from the tangible domains of places (sea and environment), objective concepts (fire, hunt, Flame, candle, etc.) and some other concepts have benefited. Both prefer love to asceticism. Both consider love to be eternal and call love the origin of the universe and man. The intellect is considered to have failed in recognizing love, and not everyone is considered a confidant of love, and it is said that whoever dies in love has attained eternal survival.
  Keywords: love, conceptual metaphor, Jalaluddin Mohammad Mawlawi
 • Rashid Asadi Valiloo *, Mahdieh Armal Pages 183-205
  One of the artistic aspects of the language is its musical systematization. The poets of Aran school were aware of the musical capacity of the language and used it for enriching their literary works.Mujir al-Din Bilqani, one of the poets of this school, was also aware of the aspects of the language’s music and used it artistically for enriching his poems. In this article, the musical aspects of Mujir’s Divan (poetical works) are studied. The variety of meters and rhythms of Mujir’s poems, in addition to his ability and mastery of Persian literary techniques, shows the richness of the external music of his poems. He composed most of his poems in “Mafoulon, Faelaton, Mafaeilon, Faelan” meter and among the twelve meters and rhythms that he has used, the “Ramal” meter is the most frequently used .Mujir has used different kinds of versifications and his desire to compose different poems with long and varied “Radif”s has also increased the richness of his lateral music.
  Keywords: Mujir al-Din Bilqani, poetic music, scholar