فهرست مطالب

علوم به زراعی گیاهی - سال یازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1400)

نشریه علوم به زراعی گیاهی
سال یازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ابراهیم حیدری، خسرو محمدی، بابک پاساری، اسعد رخزادی، یوسف سهرابی صفحات 1-15

  به منظور بررسی اثر کاربرد گونه‌های مختلف بیوچار و ریزجانداران حل کننده فسفات بر عملکرد دانه و صفات زراعی گلرنگ آزمایشی در دو سال زراعی 1397 و 1398 در بخشی از اراضی کشاورزی بخش سردرود شهرستان رزن استان همدان به صورت کرتهای خرد شده (اسپلیت پلات) بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. عامل اصلی در چهار سطح بیوچار شامل: بیوچار کود گاوی، بیوچار کاه و کلش گندم، بیوچار درخت و شاهد بود. عامل فرعی نیز در پنج سطح شامل کاربرد ریزجانداران حل کننده فسفات شامل دو گونه میکوریزا (Glumus etunicatum ، G. mossea)، Bacillus lentus و Pseudomonas fluorescence و شاهد در نظر گرفته شد. نتایج مقایسه میانگین گویای آن است که بیشترین تعداد طبق در بوته (12/8 و 14/ 8) و وزن دانه (60/24 گرم) در تیمار‌های تلقیح میکوریزایی و کم‌ترین در تیمار شاهد مشاهده شد، همچنین بیشترین تعداد طبق در بوته (26/8) و وزن دانه (18/24 گرم) نیز در تیمار بیوچار کود دامی بود. نتایج نشان داد که بالاترین عملکرد بیولوژیک (5454 کیلوگرم در هکتار) در تیمارهای تلقیح میکوریزایی حاصل گردید، همچنین کاربرد سایر باکتری‌های حل کننده فسفات نیز عملکرد بیولوژیک گلرنگ را در مقایسه با تیمار شاهد افزایش داد.

  کلیدواژگان: باکتری حل کننده فسفات، عملکرد دانه، گلرنگ، میکوریزا
 • سیمین سجادی شهربابکی، حسینعلی اسدی قارنه صفحات 16-28

  شوری یکی از مهم‌ترین مسایلی است که باعث کاهش عمده سطح زمین‌های قابل کشت و همچنین میزان تولید و کیفیت محصول می‌شود. شناسایی و اهلی‌سازی گونه‌های گیاهی مقاوم به شوری که دارای ارزش اقتصادی هستند، راهبرد مهمی محسوب می‌شود. این مطالعه به‌منظور بررسی درصد روغن و محتوای اسیدهای چرب بذر برخی گونه‌های شورپسند انجام شد. نتایج نشان داد، بیشترین درصد روغن (20/14 درصد) در گیاه شورزی سالیکورنیا (قلیا) و کم‌ترین مقدار (65/2 درصد) در گیاه شورزی سنبله نمکی مشاهده شد. بیشترین میزان اسید پالمیتیک، اسید استیاریک و اسید لینولنیک در گیاه سنبله نمکی اندازه‌گیری شد. بیشترین مقادیر اسید لینولییک در گیاهان سالیکورنیا (قلیا)، آسمانی سیخک‌دار و شور سودی و کم‌ترین مقدار در گیاه سنبله نمکی به دست آمد. بیشترین مجموع اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع به‌ترتیب در گونه سنبله نمکی و گونه‌های سالیکورنیا و شور ترکمانی اندازه‌گیری شد. علاوه بر این، درصد اسیدهای چرب غیراشباع در همه گونه‌های مورد بررسی به جز گونه سنبله نمکی در سطح بالایی بود. با توجه به شورپسند بودن این گیاهان و قابلیت رشد آن‌ها در خاک‌های شور، می‌توان از این گیاهان به عنوان یکی از منابع استحصال روغن در این خاک‌ها استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اسید اولئیک، اسید پالمیتیک، اسیدهای چرب اشباع، اسیدهای چرب غیراشباع
 • احد مدنی، فرشید وزین، علیرضا زمانی صفحات 29-43

  جهت بررسی اثرات حذف برگ و محلولپاشی نیتروژن بر فیزیولوژی عملکرد در منطقه گناباد و در طی سال های زراعی 1395 و 1396 آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. نیتروژن شامل دو سطح محلول پاشی در زمان گلدهی (N1) و عدم محلول پاشی ((N2 در کرت های اصلی و ترکیب های تیماری مقدار - زمان برگزدایی در کرت های فرعی قرار گرفتند. تیمار محلول پاشی نیتروژن در زمان ظهور طبق انجام گرفت. تیمارهای برگزدایی در 5 سطح (D1: شاهد (عدم حذف برگ)، D2: حذف 3/1 برگ های بوته در مرحله 8 برگی، D3: حذف 3/2 برگ های بوته در مرحله 8 برگی، D4: حذف 3/1 برگ های بوته در مرحله ظهور طبق و D5: حذف 3/2 برگ های بوته در مرحله ظهور طبق) انجام شد. در N2 با برگزدایی D4، عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد (عدم برگزدایی) به میزان 28% (54/0 به 75/0 تن درهکتار) افزایش معنی دار نشان داد . در شرایط N1 با برگزدایی D5، مقدار انتقال ماده خشک از ساقه به دانه افزایش معنی داری نسبت به شاهد نشان داد، در حالی که در N2, تیمار های برگزدایی تاثیر اندکی بر سهم ذخایر ساقه داشته است. در شرایط کمبود نیتروژن، تاثیر منفی محدودیت اندازه مخزن نسبت به محدودیت قدرت منبع بر عملکرد دانه بیشتر است. متخصصین اصلاح نباتات برنامه های خود را به منظور افزایش کارایی مصرف نیتروژن در جهت افزایش اندازه مخزن و کاهش برگ های کم کارامد در پر شدن دانه متمرکز نمایند.

  کلیدواژگان: اندازه منبع، قدرت مخزن، کوددهی
 • امیر توفیقی، مرجان دیانت صفحات 44-58

  به منظور بررسی کارایی دو علفکش 4،2-دی و تریبنورونمتیل بر اکوتیپهای علف هرز ازمک و امکان کاهش مقدار توصیه، آزمایش مقدار-پاسخ به صورت بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه پارک قایم واقع در منطقه 18 تهران در سال 1399 انجام شد. اکوتیپهای مورد بررسی شامل سلماس، رفسنجان، سمیروم، شهرکرد، بافت، بیرجند، سمنان و کرج بودند و دو علفکش مورد بررسی در چهار مقدار (25، 50 ، 75 و 100 درصد مقدار توصیه شده) در مرحله چهار تا شش برگی استفاده شدند. نتایج نشان داد که 4،2-دی کارایی بیشتری در کنترل اکوتیپهای ازمک نسبت به تریبنورونمتیل داشت. با کاربرد 100 درصد مقدار توصیه شده 4،2-دی وزن خشک جمعیتهای ازمک 91-99 درصد کاهش پیدا کرد. مقدار ED50 در واکنش به 4،2-دی و تریبنورونمتیل برای اکوتیپهای ازمک به ترتیب از 41/0 تا 89/0 لیتر در هکتار و از 5/8 تا 27/17 گرم در هکتار متغیر بود. براساس مقدار ED50 برآورد شده حساسترین و مقاومترین اکوتیپهای ازمک به هر دو علفکش به ترتیب اکوتیپهای سمیروم و کرج بودند. بهطور کلی با توجه به کاهش 90 درصدی وزن خشک اکوتیپهای سمیروم، بافت، شهرکرد و رفسنجان در 75 درصد مقدار توصیه شده 4،2-دی میتوان مقدار مورد نیاز جهت کنترل این اکوتیپها را کاهش داد و علفکش کمتری مصرف نمود.

  کلیدواژگان: درصد کاهش وزن خشک، منحنی دز-پاسخ، نمرهدهی چشمی خسارت
 • اسماعیل یدی، داود براری، مهران محمودی صفحات 59-74

  به‌منظور بررسی میزان مصرف انرژی و ارتباط انرژی ورودی و خروجی در تولید زراعی گندم، 10 مزرعه گندم در منطقه ساری (دشت و کوهستانی) انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از مزارع، کلیه عملیات زراعی به 8 بخش تهیه زمین، کاشت، کود دهی، حفاظت گیاه، کنترل علف‌های هرز، آبیاری، برداشت و حمل‌ونقل به سیلو تفکیک شدند. با شروع هر عملیات، با توجه به نوسانات دمایی تنوع روش‌های تولید و مقادیر مختلف کاربرد نهاده‌ها توسط کشاورزان منطقه اطلاعات در هر مرحله جمع‌آوری و ثبت شدند. نتایج نشان داد که میانگین انرژی ورودی در10 مزرعه برابر 76/14597 مگاژول در هکتار بود. در بین نهاده‌های مصرفی در 10 مزرعه گندم، کود نیتروژن معادل 33/35 درصد از کل انرژی ورودی را به خود اختصاص داد. از کل انرژی‌های ورودی انرژی‌های غیرمستقیم میانگین 69/11245 مگاژول در هکتار و انرژی مستقیم میانگین 26/3351 مگاژول در هکتار را دارا بودند. میانگین عملکرد دانه در 10 مزرعه گندم 4275 کیلوگرم در هکتار بود. میانگین بهره‌وری انرژی در 10 مزرعه گندم برابر 29/0 کیلوگرم بر مگاژول بود. به‌طورکلی نتایج نشان داد که از کل انرژی‌های ورودی، میانگین انرژی غیرمستقیم، 69/11245 مگاژول در هکتار و انرژی مستقیم میانگین 26/335 مگاژول در هکتار را دارا بودند.

  کلیدواژگان: نهاده، سوخت، نیتروژن، عملیات زراعی
 • احد مدنی، عباس خاشعی، علیرضا خاکزاد سیوکی صفحات 75-92

  در این تحقیق سعی شده تا عملکرد جو دیم در استان های خراسان با پارامترهای اقلیمی و به دو روش سیستم های عصبی (Ann) و فازی (Anfis) پیش بینی شود. محاسبات با نرم افزار MATLAB انجام گرفت و سپس ارزیابی عملکرد مدل ها با شاخص های آماری ضریب همبستگی (R2)، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و میانگین کامل خطاMAE  انجام شد. بارندگی و عملکرد سال گذشته نقش موثری در کاهش خطای پیش بینی و افزایش ضریب تعیین هبستگی در هر دو روش Ann و Anfis داشت. ورودی عملکرد سال گذشته و تبخیر و تعرق توانست موجب شود تا روش Anfis در مقایسه با روش Ann پیش بینی عملکردی دقیقتری داشته باشد. بیشترین برتری دقت تخمین عملکرد در Anfis نسبت به ANN با ورودی های با ورودی های مدل R مشاهده شد که که شامل ورودیهای رطوبت ؛ دمای نقطه شبنم و دمای ماکزیمم بود. نتایج در هر دو روش Anfis و Ann برای ورودیهای مدل L که شامل بارندگی،رطوبت نسبی و عملکرد سال گذشته بود، نشان داد که این مدل بالاترین دقت را در بین مدلهای ورودی کسب نموده است. اما برای ورودیهای مدل E نیز که شامل تبخیر و تعرق ، بارندگی ، رطوبت نسبی و دمای حداقل بود، نتایج حاکی از دقت بیشترAnfis نسبت به روش Ann داشت. وجود پارامتر تشعشع در ورودی ها دقت تخمین عملکرد را در هر دو روش کاهش داد. در مجموع روش Anfis دقت بیشتری را در تخمین عملکرد جو نسبت به Ann نشان داد.

  کلیدواژگان: آب و هوا، سیستم های خبره عصبی، کشاورزی، سیتم های فازی، مدل های پیشگویی
 • عادل مدحج صفحات 93-105

  تنش شوری یکی از تنش‌های مهم اثرگذار بر جوانه‌زنی، رشد، تولید و ویژگی‌های کیفی گندم به شمار می‌رود. محققان تنش شوری را تجمع یون‌هایی نظیر سدیم، سولفات و کلر در محیط ریزوسفر بیان نموده‌اند به نحوی که موجب اختلال در رشد طبیعی گیاه شود. تنش شوری از طریق کاهش فشار آماس سلول، ممانعت از انجام وظایف غشاء‌ها، اثر بر فعالیت آنزیم‌ها، ممانعت از فتوسنتز و القای کمبود یون در اثر کاهش انتقال یون‌ها و دیگر فرآیندهای فیزیولوژیکی موجب کاهش رشد، شاخص سطح برگ، زیست توده و عملکرد دانه در گندم می‌شود. ارقام گندم واکنش‌های متفاوت به شوری خاک و آب نشان می‌دهند و میزان تمحل ارقام گندم به شوری با برخی ویژگی‌های فزیولوژیکی مرتبط است. افزایش تحمل به شوری در ارقام گندم نان با کاهش غلظت سدیم در گیاه و همچنین کاهش نسبت عنصر سدیم به پتاسیم در برگ‌ها مرتبط است. جداسازی سدیم در برگ‌ها و ترجیحا" پتاسیم، به وجود ژنومD در گندم‌های هگزاپلویید مربوط می‌شود. بطورکلی، آگاهی از واکنش‌های فیزیولوژیکی به ویژه در ژنوتیپ‌های متحمل به شوری یاری‌گر اصلاح گران نبات برای تولید ژنوتیپ‌های متحمل به شوری است. این تحقیق به مطالعه اثر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و رشد و نمو گندم پرداخته است.

  کلیدواژگان: آنزیم ها، تحمل به تنش، تنش یونی، شوری
|
 • ebrahim heidari, khosro mohammadi, Babak Pasari, asad rokhzadi, yousef sohrabi Pages 1-15

  n order to study the effect of application of different biochar species and phosphate solubilizing microorganisms on soil enzymatic activity and agronomic traits of safflower during two cropping seasons of 2018 and 2019 in a part of cultivated lands of Sardorood district of Razan, Hamedan province, an experiment as split plots on the basis of randomized complete block design with three replications was implemented. The main factor at 4 levels of biochar including: cow manure, wheat straw, wood biochar and control. The sub factors were phosphate solubilizing microorganisms included the mycorrhizal fungi (Glomus etunicatum and G. mosseae), Bacillus lentus, Pseudomonas fluorescence and control. The results of mean comparison showed that highest number of heads per plant (8.12, 8.14) and the maximum seed weight (24.60 g) were observed in mycorrhizal inoculation treatments and the lowest were in control treatment, also the highest number of heads per plant (8.26) and seed weight (24.18 g) was observed in cow manure biochar treatment. The results of mean comparison showed that the highest biological yield (5454 kg/ha) was obtained in mycorrhizal inoculation treatments. Also, application of other phosphate solubilizing bacteria increased the biological yield of safflower compared to the control treatment.

  Keywords: Grain yield, mycorrhizal, phosphate solubilizing microorganisms, safflower
 • Simin Sajjadi Shahr Babaki, Asadi-Gharneh Pages 16-28

  Salinity is one of the most important issues that significantly reduce the area of arable land and also the amount of production and product quality. Identification and domestication of salinity-resistant plant species which have economic value is an important strategy. This study was conducted for evaluation of oil percent and fatty acids content in some wild halophyte’s plants. The results showed that the highest percentage of oil (14.20%) was obtained in Salicornia saline plant and the lowest amount (2.65%) was obtained in Halostachys caspica salinity plant. The highest levels of palmitic acid, stearic acid and linolenic acid were observed in Halostachys caspica. The highest amount of linoleic acid was obtained in Salicornia, Anabasis setifera and prickly pear plants and the lowest amount was obtained in Halostachys caspica. The highest total of saturated fatty acids was obtained in Halostachys caspica plant. The highest total of unsaturated fatty acids was observed in Salicornia and saline plants. In general, the results of this study showed that the use of halophyte species as a source of vegetable oil is economical, because these plants do not compete on quality soil and water with conventional crops. In addition, the percentage of unsaturated fatty acids in all studied species except Halostachys caspica was shown to be high and equal to most oilseeds. Due to the ability of these plants to grow in saline soils, they can be used as a resource of oil extraction in this condition.

  Keywords: Oleic acid, Palmitic acid, Saturated fatty acids, Unsaturated fatty acids
 • Ahad Madani, farshid vazin, Alireza Zamani Pages 29-43

  To investigate the effects of defoliation and nitrogen foliar application on yield physiology of sunflower, a experiments was performed in a randomized complete block design with split-plot arrangement in Gonabad region during 2015 and 2016 seasons. Nitrogen consists of two levels of spraying in flowering time (N1) and control (N2) in the main plots. Defoliation consists of five levels: Control (D1), 1/3 defoliation at 8th leaf stage (D2), 2/3 defoliation at 8th leaf stage (D3), 1/3 defoliation at beginning of the flowering (D4), 2/3 defoliation at beginning of the flowering (D5). In nitrogen deficiency conditions, by cutting 1/3 of the leaves at the first of the flowering, grain yield increased by 28% (0.54 to 0.75 kg ha-1) compared to control treatment .In the conditions of nitrogen consumption, after removing the 2/3 of the leaves at the first of the flowering, the amount of dry matter transfer reallocation from the stem to the grain showed a significant increase compared to the control, while in the conditions of non-nitrogen consumption, defoliation treatments had a slight effect on the contribution of stem reserves. Under the conditions of nitrogen deficiency, the negative effect of sink size restriction on grain yield is more than the negative effect of source strength restriction. constraints than the source power limitations On the practice Gain rejection is more. Plant breeders focus their programs to increase the efficiency of nitrogen consumption in order to increase the strength of the sink and reduce extra leaves with low efficiency in grain filling.

  Keywords: Sunflower, Sink Size, Source Strength, Fertilization
 • Amir Towfigi, Marjan Diyanat Pages 44-58

  In order to evaluate the efficacy of 2,4-D and tribenuronemethyl herbicides on ecotypes of hoary cress (Cardaria draba L. Desv) and the possibility of reducing the recommended dose, the dose-response experiment was performed as a randomized complete block with three replications in Ghaem Park greenhouse, Tehran in 2020. The studied ecotypes were Salmas, Rafsanjan, Semirom, Shahrekord, Baft, Birjand, Semnan and Karaj and the two herbicides were used in four doses (25, 50, 75 and 100% of the recommended dose) in the 4 to 6 leaf stage. The results showed that 2,4-D was more effective in controlling hoary cress ecotypes than tribrenuronethyl. By applying 100% of the recommended dose of 2,4-D, the dry weight of hoary cress ecotypes decreased by 91-99%. The dose of ED50 in response to 2,4-D and tribenuronemethyl for hoary cress ecotypes ranged from 0.41 to 0.89 lit hec-1 and from 8.5 to 17.27 g hec-1, respectively. Based on the estimated ED50 dose, the most sensitive and resistant ecotypes of hoary cress to both herbicides were Semirom and Karaj, respectively. Due to the 90% reduction in dry weight of Semirom, Baft, Shahrekord and Rafsanjan in 75% of the recommended dose of 2,4-D, the dose required to control these ecotypes can be reduced and less herbicide used.

  Keywords: Dose-response curve, EWRC score, percentage of dry weight loss
 • Esmael Yadi Barari Tari, mehran mahmoudi Pages 59-74

  In order to investigation the amount of energy consumption and the relationship between input and output energy in wheat production, 10 wheat farms in Sari region (plain and mountainous) were selected. To collect information from the farms, first, all agricultural activities were divided into 8 parts: land preparation, planting, fertilizing, plant protection, weed control, irrigation, harvesting, and transportation to the factory. Results showed that the most of the fuel used for land preparation, which was significantly different from other agricultural operations. The average input energy in 10 farms was 14597.76 M J.ha-1. Among the consumer inputs in 10 wheat farms, nitrogen fertilizer is equivalent to 35.33% of the total input energy. Indirect energies had an average of 11245.69 MJ.ha-1 and direct energy had an average of 3351.26 MJ.ha-1. The average grain yield in 10 wheat fields was 4275 kg.ha-1. The average energy efficiency in 10 wheat fields was 3.42 MJ.ha-1. In general, the results showed that one of the most important factors in reducing economic productivity in an agricultural system, is the excessive consumption of inputs, which in the long term, the production of this this crop will be at risk.

  Keywords: Input, Fuel, Nitrogen, Crop traits
 • Ahad Madani, Abbas Khasheyi, Alireza khakzad sivaki Pages 75-92

  In this research, we try to predict the yield of rainfed barley in Khorasan provinces using climatic parameters and two methods of artificial nervous netwework (Ann) and fuzzy neural system (Anfis). Calculations were performed with MATLAB software and then the statistical indices of correlation coefficient (R2), root mean square error (RMSE) and full mean error (MAE) were used to evaluate the performance of the models. Last year's yield and rainfall had an effective role in reducing prediction error and increasing correlation coefficient in both Ann and Anfis methods. Last year's yield and evapotranspiration made the Anfis method more accurate than the Ann method. The results of both Anfis and Ann methods for model L inputs, which included rainfall, relative humidity and last year's yield, showed that this model achieved the highest accuracy among the input models. However, in the Anfis method for model E inputs, which included evapotranspiration, rainfall, relative humidity and minimum temperature, the results showed that it was more accurate than the Ann method. The greatest difference in accuracy in estimating yield between the two Anfis and Ann methods was observed with R inputs model, which includes moisture inputs, Dew point temperatures and maximum temperatures. The presence of radiation parameters at the inputs reduced the accuracy of yield estimation in both methods. Overall, the Anfis method was more accurate in estimating yield than Ann.

  Keywords: Artificial neural network, Agriculture Climate, fuzzy neural system, Prediction models
 • Adel Modhej Pages 93-105

  Salinity stress is one of the important stresses affecting germination, growth, production and quality characteristics of wheat. Researchers have described salt stress as the accumulation of ions such as sodium, sulfate, and chlorine in the rhizosphere environment in a way that disrupts the natural growth of plants. Salinity stress through reducing the cell pressure, inhibition the functioning of membranes, affecting the activity of enzymes, inhibiting photosynthesis and inducing ion deficiency due to the reduction of ion transport and other physiological processes causes a decrease in growth, leaf area index, biomass and grain yield. Wheat cultivars show different reactions to soil and water salinity. Increasing tolerance to salinity in bread wheat cultivars is related to a decrease in sodium concentration in the plant and also a decrease in the sodium to potassium ratio in the leaves. Separation of sodium in leaves and preferably potassium is related to the presence of D genome in hexaploid wheats. In general, investigating physiological reactions, especially in salinity tolerant genotypes, is helpful for plant breeders to release salinity tolerant genotypes. This research is to study the effect of salinity stress on some characteristics Physiological and growth of wheat has been discussed.

  Keywords: Salinity, enzymes, stress tolerance, ion stress