فهرست مطالب

 • سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 94، تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اولویت بندی پیامدهای توسعه ورزش دفاع شخصی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  بهنام مدبری، حبیب هنری*، علی محمد صفانیا صفحه 1
  زمینه و هدف

  کارکنان نیروی انتظامی جهت برقراری نظم و امنیت در جامعه و انجام موفق ماموریت های محوله، نیازمند آمادگی بالای جسمانی و رزمی هستند.لذا هدف از این تحقیق اولویت بدنی پیامدهای توسعه ورزش دفاع شخصی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

  روش شناسی

  این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روش تحقیق آمیخته اکتشافی و از نظر نوع داده یک تحقیق کیفی- کمی است. جامعه و نمونه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان و پیشکسوتان ورزش های رزمی به صورت نمونه گیری هدفمندانتخاب، که اشباع نظری با 17 مصاحبه انجام شد. در بخش کمی جامعه آماری تحقیق شامل مدیران تربیت بدنی و همچنین اساتید و مربیان ورزش های رزمی و دفاع شخصی نیروی انتظامی به تعداد 1800 نفر که با استفاده از جدول مورگان تعداد 317 به عنوان حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب در نظر گرفته شده است.در این پژوهش ابزاری که جهت جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است عبارت است از مصاحبه و پرسشنامه، در بخش اول پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته بر اساس یافته های بخش کیفی است. برای روایی پرسشنامه از روایی صوری و سازه و برای پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی(76/0=α)و (077=CR) استفاده گردید. در تحقیق حاضر در بخش کیفی جهت کدگذاری از نرم افزار مکس کیودا، و در بخش کمی نیز از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی تاییدی و مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS-v21 و Smart Pls-v2 بهره گرفته شد.

  یافته ها

  در اولویت بندی پیامدهای توسعه ورزش دفاع شخصی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با بررسی ضرایب مسیر، تاثیر پدیده محوری به ترتیب بر بعدهای افزایش بهره وری0.791، توسعه اجتماعی0.639، توسعه ارتباطات و تعاملات0.514، توسعه زیرساخت ها و منابع 0.697و فرهنگ سازی 0.533 است.

  نتیجه گیری

  براساس یافته های این پژوهش در صورت تدوین اهداف و چشم انداز سازمان و همچنین راهبردهای مناسب و برنامه ریزی صحیح جهت توسعه ورزش دفاع شخصی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می تواند موجب پیامدهای مطلوبی در سطح سازمان و جامعه گردد.

  کلیدواژگان: پیامد توسعه، دفاع شخصی، نیروی انتظامی
 • ناهید حسینی صفحات 29-52
  زمینه و هدف

  مهارت ارتباط اجتماعی از توانمندی های پلیس است. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر مهارت های ارتباط اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی مشتمل بر عوامل فردی، محیطی، مقررات و ضوابط دانشجویی، تعاملات (فرماندهان - اساتید) و عوامل تربیتی انجام شده است.

  روش

  تحقیق کاربردی و با روش توصیفی استنباطی از نوع پیمایش و در جامعه آماری دانشجویان دختر و پسر کاردانی و کارشناسی رسته های راهور، اطلاعات و آگاهی، انتظامی با حجم نمونه 300 نفر به روش کوکران و نمونه گیری خوشه ای به نسبت جمعیت دانشکده ها و مقاطع تحصیلی و انتخاب نمونه ها به طور تصادفی انجام شده است. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه استاندارد مهارت ارتباطی و پرسشنامه محقق ساخته با اعتبار و همبستگی درونی به روش محتوایی و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ  9/0 محاسبه شد.

  یافته ها

   مهارت ارتباطی 7 درصد دانشجویان پایین، 3/51 درصد متوسط (توام با مشکل) و 48 درصد در سطح مطلوب است. بر اساس مقدار آزمون R و ضریب بتای استاندارد شده و سطح معناداری با اطمینان 95 درصد، 615/. از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین شده است.

  نتیجه گیری

  میزان اثرگذاری متغیرها به ترتیب تعاملات دانشگاهی، مقررات و ضوابط، عوامل تربیتی، عوامل محیطی و عوامل شخصیتی است. این نتیجه توجه به چگونگی قوانین و مقررات دانشگاهی، تعاملات دانشگاهی و عوامل تربیتی در سطح دانشگاه را ضروری می سازد.

  کلیدواژگان: مهارت ارتباطی، ارتباط اجتماعی، مهارت ارتباطی پلیس، دانشجویان، دانشگاه علوم انتظامی امین
 • کاووس محمدی، شهرام ابراهیمی*، علی محبی، غلامرضا شامحمدی صفحات 53-81
  زمینه و هدف

  سرقت هویت استفاده غیر قانونی یا غیرمجاز از اطلاعات شخصی، متعلق به شخص دیگری به نفع خود است. سرقت هویت رفتار مجرمانه ای است،که سارقان هویت با دست یابی غیر مجاز به اطلاعات کاربران از این اطلاعات عمدتا با انگیزه مادی در فضای سایبر سوء استفاده می نمایند. این پژوهش با هدف دست یابی به الگوی مناسبی از کشف جرم سرقت هویت، انجام شده است.

  روش

  این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از تکنیک دلفی انجام شده است. جامعه این پژوهش کارشناسان و متخصصان جرم سرقت هویت در 8 استان از کشور ایران بود که تعداد 20 نفر از متخصصان حوزه سایبری به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب که پس از اجرای هر راند از فن دلفی، برای تعیین میزان توافق، از آزمون های آماری مقایسه میانگین ها و ضریب توافق کندال با بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS ، استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته ها، الگوی جرم یابی سرقت هویت در 66 شاخصه، 11 مولفه و سه مقوله تنظیم گردید. مقوله های جرم سرقت هویت 1- زمینه ها وعلت های وقوع 2- شیوه و شگرد های مورد استفاده سارقان 3- روش های کشف سرقت هویت می باشد.نتیجه گیری: شناخت الگوی سرقت هویت در فضای مجازی، کارشناسان پلیس فتا را با علت ها زمینه ها و شیوه و شگردهای وقوع سرقت هویت در فضای مجازی آشنا نموده و به آنها در پیشگیری از جرم سرقت هویت کمک می کند.

  کلیدواژگان: جرم یابی، سرقت هویت، فضای سایبری، جرم سایبری
 • محمد میرزایی * صفحات 53-88
  زمینه و هدف

  سیاست گذاران تقنینی در امور جنایی از طریق تدوین قوانین و مقررات سعی در تحقق اهداف نظام حقوقی و ایجاد عدالت کیفری دارند. این تدابیر در مرحله اجرا و توسط کنش گران اجرایی از جمله پلیس به منصه ظهور درآمده و اجرایی می شوند. در عمل معمولا به دلایل مختلف میان سیاست‌های تقنینی و سیاست‌های اجرایی تزاحماتی حادث می شود که برای تحقق سیاست جنایی مطلوب نیازمند کاهش این تزاحمات و رفع مشکلات اجرایی هستیم.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا، توصیفی - اسنادی بوده و جمع‌آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش‌برداری و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و مدارک پژوهشی موجود صورت گرفته است.

  یافته‌ها

  وجود حدی از تنش و تزاحم میان سیاست‌های جنایی تقنینی و سیاست‌های جنایی اجرایی که توسط مجریان قانون و پلیس در صحنه عمل اجرایی و عملیاتی می‌شوند به دلیل حدوث شرایط زمانی و مکانی متفاوت اجتناب ناپذیر است و باید تا حد امکان برای دست یابی به سیاست جنایی مطلوب این میزان از تزاحم و تناقض را به حداقل رساند. بنا بر یافته‌های تحقیق نهاد ضرورت این قابلیت را داراست که محظورات و موانع اولیه قانونی موجود را (حکم اولیه) در اجرا در بستری منطقی و البته قانونی تبدیل مجوز مداخله (حکم ثانویه و سبب اباحه) برای کنش گران اجرایی نموده و انعطاف در اجرای وظایف محوله کنش گران را ایجاد نماید.

  نتیجه گیری

  بر این مبنا می‌توان از ضرورت به عنوان عامل مهم رفع تزاحم و حلقه مفقود و مغفول در ایجاد تقریب میان سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی تقنینی تعبیر کرد که کاربردهای فراوانی برای خروج از تنگناهای موجود برای کنش گران اجرایی از جمله پلیس خواهد داشت. ولی آنچه مهم است لزوم توجه به قاعده مندسازی و نظریه مندسازی این نهاد و تحقق شرایط آن از جمله در اجرا به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و پیشگیری از بی نظمی حقوقی است.

  کلیدواژگان: سیاست اجرایی، سیاست تقنینی، پلیس، ضرورت، تزاحم
 • ابوالفضل پورمنافی، ابراهیم قربانی*، اکرم عاملی صفحات 83-115
  زمینه و هدف

  با گسترش روند خرید و فروش های در فضای مجازی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این فضا، وارد مراحل پیچیده تری شده است. تحقیق حاضر با هدف ارایه راهبردهای مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی انجام شد.

  روش

  این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و روش تحقیق داده بنیاد اشتراوس</em> و کوربین</em> انجام شد. مشارکت کنندگان، 17 نفر از خبرگان دارای دانش مرتبط با موضوع بوده که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و تا زمان رسیدن به اشباع نظری، حاضر به مشارکت در پژوهش شدند. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA  استفاده شده است.

  یافته ها

  ضعف در تدوین و اجرای قوانین و مقررات، کمبود نظارت بر کیفیت و قیمت کالاهای عرضه شده و ضعف مدیریت به عنوان عوامل علی؛ فقر و بیکاری، استفاده از روش های متنوع تبلیغ، امکان دسترسی راحت مشتریان به خدمات موجود، امکان اختفاء هویت قاچاقچیان مجازی، هزینه ناچیز راه اندازی فروشگاه های مجازی و هزینه ناچیز  اداره فروشگاه مجازی و تامین کالای قاچاق به عنوان عوامل زمین ه ای و در نهایت نداشتن سواد رسانه ای و تخصص و  ضعف در مقابله با متخلفان مجازی به عنوان عوامل مداخله گر تاثیر بسزایی در قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی دارند.

  نتیجه گیری

  نشان داد پیامدها معطوف به تاثیر منفی بر تولید داخل و بی ثباتی اقتصادی و امنیتی و اختلال در الگوی مصرف جامعه بوده و راهبردهای مواجهه ای با پیامدها نیز می توانند در قالب قانون گذاری و فرهنگ سازی مناسب، آگاه سازی کاربران، توانمندسازی منابع انسانی، نظارت و سامان دهی فروشگاه های مجازی و تقویت تولیدات داخلی و حمایت از واردات و صادرات قانونی مطرح شوند.

  کلیدواژگان: قاچاق، کالا و ارز، فضای مجازی، راهبردهای مقابله
 • غلامرضا رضایی *، مسعود یار احمدی صفحات 96-127
  زمینه و هدف

  شناخت مولفه‌های تاثیرگذار در توسعه منابع انسانی به‌عنوان یک سرمایه ارزشمند در فراجا برای پیشگیری انتظامی از جرم جهت رسیدن به اهداف مورد انتظار، موضوع بسیار با اهمیتی است، که پژوهش با هدف دستیابی به آنهاانجام شده است.

  روش

  پژوهش از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت داده ها کیفی-کمی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی _ تحلیلی می باشد. جامعه آماری کیفی شامل نخبگان پلیس در حوزه پیشگیری از جرم می باشد که با روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع نظری، 14 نفر به عنوان نمونه انتخاب و ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود، داده ها نیز به روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار "مکس کیودا" مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت در کمی جامعه آماری 139 نفر مشتمل بر فرماندهان و کارشناسان خبره که به روش نمونه گیری طبقه ای به صورت تصادفی، 102 نفر از آنها انتخاب، همچنین ابزارگرد آوری پرسشنامه محقق ساخته بود وتحلیل داده هابا استفاده از نرم افزار "ایموس"صورت پذیرفت.

  یافته ها

  در بخش کیفی مولفه ها در قالب 3 مضمون اصلی و 25مضمون فرعی دسته بندی در بخش کمی از طریق تحلیل خروجی پرسشنامه ها مشخص شد، مولفه های شناسایی شده در سطح مطلوب می باشند.

  نتیجه گیری

  مولفه های شناسایی شده شناخت مناسبی برای توسعه دانش و ارتقاء مهارت در روسای پلیس پیشگیری در کشور ایجاد و دست یابی به روش های بهبود نگرش بستر مناسبی برای توسعه در حوزه های دانشی و مهارتی پیشگیری انتظامی بوجود خواهد آورد.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، مولفه های منابع انسانی، پیشگیری از جرم، پیشگیری انتظامی از جرم، تحلیل مضمون
 • عظیم علیزاده * صفحات 116-145
  زمینه و هدف

  حوزه محیطی نیروی انتظامی به واسطه فناوری های نوپدید، بسیار پیچیده، مبهم، دارای عدم قطعیت و پویا است و باید علاوه بر توانایی مدیریت تغییرات تدریجی، گسستگی ها را به سرعت تشخیص و مدیریت نماید. پاسخگویی به شرایط جدید نیازمند سازمانی پویا، منعطف و دارای توان تصمیم و عکس العمل سریع در برابر شرایط متغییر محیطی است و این امر به طور محسوسی بر ثبات سیستم سیاسی و محبوبیت حاکمیت اثر می گذارد.

  روش

  در این پژوهش از روش های کمی و کیفی (آمیخته اکتشافی) جهت تحقق اهداف پژوهش، با مرور نظام مند منابع و انجام مصاحبه های عمیق با 12 نفر از صاحب نظران و خبرگان، عناصر نظام آینده پژوهی راهبردی در نیروی انتظامی استخراج شد. در فاز بعد، به اعتباریابی مولفه ها و فعالیت ها و تعیین اهمیت آنها به کمک میانگین رتبه و معادلات ساختاری با دریافت نظرات 24  نفر از خبرگان مجرب پرداخته شده است. میزان آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تحقیق به ترتیب معادل 742/. و 782/. است.

  یافته ها

  در یافته های تحقیق به ارایه فرایند، مولفه و فعالیت های نظام آینده پژوهی راهبردی در نیروی انتظامی و رتبه بندی آنها در فرایند ورودی در مولفه پویش و پایش، فرایند پردازش در مولفه تحلیل و تفسیر، فرایند پردازش در مولفه تحلیل و تفسیر و فرایند بازخورد در مولفه پیامدسنجی پرداخته شد. فعالیت های نظام آینده پژوهی در مولفه های مختلف شامل: پویش و پایش حرفه ای، تحلیل عوامل کلیدی، تحلیل پیشران ها،  تحلیل علی لایه ای،  شناسایی و تحلیل علایم ضعیف تغییر، توسعه قابلیت های آینده (تجهیزات، آموزش، دکترین، سامانه، ساختار و فرایند) و... هستند.

  کلیدواژگان: نظام، آینده پژوهی راهبردی- نیروی انتظامی
 • ایمان امینی *، روح الله کریمی خویگانی، روح الله سالار، مهدی ایرانپناه صفحات 125-149

  ارایه صحیح آموزش های موثر و کاربردی در حوزه ماموریت های مختلف ناجا از طرفی وابسته به فراگیری مهارتهای عملی توسط دانشجویان و از دیگر سو منوط به ارزیابی تدریس و یادگیری مدرسان دانشگاه است؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد یاددهی یادگیری مدرسین دروس عملی دانشگاه علوم انتظامی امین (مورد مطالعه دانشجویان دوره 31 مصوب رسته مرزی) می باشد.تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه انجام پژوهش کمی و نحوه گردآوری داده ها در آن توصیفی (پیمایشی) است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی مدرسان دروس عملی به استعداد 159 نفر و دانشجویان به تعداد 500 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش برای مدرسان تمام شمار و برای دانشجویان از طریق فرمول کوکران 217 نفر و بصورت تصادفی ساده بود که برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی نیز استفاده شد. در بخش توصیفی به ویژگی نمونه آماری و بیان مشخصه های توصیفی متغیرهای پژوهش پرداخته شد و در بخش استنباطی از آزمون کلموگروف-اسمیرنف برای تشخیص نرمال بودن متغیرها، آزمون t تک نمونه ای و t مستقل استفاده شد.یافته ها حاکیست مدرسان دروس عملی به میزان زیادی به تحلیل ویژگی های دانشجویان، بیان اهداف آموزشی و طرح درس، انتخاب و بکارگیری روش ها، رسانه ها و مواد آموزشی، مشارکت دهی دانشجویان و به ارزشیابی و بازنگری آموزشی توجه می نمایند.با توجه به نتایج آزمون های آماری عملکرد مدرسان دروس عملی از نظر خودشان و دانشجویانشان مثبت و قابل قبول ارزیابی شد ولی ارزیابی مدرسان دروس عملی از عملکردشان در یاددهی یادگیری، مطلوب تر از ارزیابی دانشجویان از عملکرد آنان میباشد.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، مدرسین دروس عملی، یاددهی - یادگیری، دانشگاه علوم امین انتظامی
|
 • Prioritizing the consequences of developing the sport of self-defense in the police force of the Islamic Republic of Iran
  Page 1
  Background and Aim

  In order to establish order and security in the society and successfully perform the assigned missions, law enforcement personnel need high physical and combat training. Therefore, the purpose of this study is to prioritize the consequences of self-defense sports in the police force of the Islamic Republic of Iran.

  Results

  In prioritizing the consequences of developing self-defense sport in the police force of the Islamic Republic of Iran, by examining the path coefficients, the effect of the axial phenomenon on the dimensions of productivity increase 0.791, social development 0.639, communication and interaction development 0.514, infrastructure and resource development 0.697 and culturalization is 0.533.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, if the goals and vision of the organization as well as appropriate strategies and proper planning for the development of self-defense sports in the police force of the Islamic Republic of Iran can lead to favorable consequences at the organization and society.

 • Pages 29-52

  field and target:Social communication skills are among the capabilities of the police and this study was conducted to identify the factors affecting the social communication skills of students of the University of Law Enforcement Sciences, including personal, environmental, student rules and regulations, interactions (commanders-professors) and training.

  Method

  Applied research has been done by descriptive-descriptive survey method and in the statistical population of male and female students of associate and bachelor's courses in the fields of traffic, information and knowledge, discipline with a sample size of 300 people compared to the population of colleges and educational levels by random sampling.Measurement instrument, standard communication skills questionnaire (Monjemizadeh, 2012) and researcher questionnaire with validity and internal correlation by content and reliability method were calculated using Cronbach's alpha of 0.9.

  Findings

  Based on the research findings, communication skills among / /. The percentage of students was low, 51.3% was at the intermediate level (with difficulty) and 48% was at the desired level. According to the value of R test and standardized beta coefficient and the level of significance with 95% confidence in this model / 615. The changes of the dependent variable are explained by independent variables.

  Conclusion

  The effect of academic interaction variables or coefficient / 371. , Terms and Conditions 286 /. , Educational factors 272 /. , Environmental factors 255 /. And personality factors 239 /. Therefore, in addition to personality, family and environmental points in the selection of students,

 • Kavos mohamadi, shahram Ebrahimi *, Ali Mohebbi, Gholam reza Shamohammadi Pages 53-81

  This research aims to achieve a good pattern of identity theft, For the skill of Fish Police Detectives, the establishment of unity of the procedure has been developed in the discovery and decline of cyber space.

  The method

  This research was qualitative and from Delphi's technique and 17 Feta police professionals in the country as a statistical sample with targeted sampling and their views on identity theft criminalization were questionedIn the first step, after identifying some of the components by analyzing the content of documents and ... and open interviews with relevant experts, the main components were identified and then in the second step were collected by a researcher-made questionnaire questionnaire. The formal validity and Cronbach's alpha coefficient were used to evaluate the validity and reliability of the measurement tool, which after receiving the results of the third step due to the fact that all the items had a high score of 4 and very large and high, and the Kandal coefficient coordinates

  Findings

  The findings and the results of this study indicate that after extracting the concepts and implementation of different steps of Delphi technique, the dimensions of indicators and components of criminalization of identity identity and the final pattern of identity theft were identified. The result obtained, the fields and causes, practices and events of thieves, the methods of identifying identity theft with 11 components and 66 indicators are identity theft model.

  Keywords: Crimination, identity theft, cyber space
 • Pages 53-88
  Background and Aim

  Legislative policymakers in criminal matters try to achieve the goals of the legal system and establish criminal justice by formulating laws , in practice, there are usually conflicts between legislative and executive policies for various reasons, and in order to achieve the desired criminal policy

  Method

  In terms of applied purpose, the present study is descriptive-documentary in terms of implementation method and information collection in it has been done through documentary review and library resources and research documents.

  Findings

  The existence of some tension and conflict between legislative criminal policies and executive criminal policies that are enforced by law enforcement and the police in the field of action is inevitable due to the occurrence of different time and place conditions and should be achieved as much as possible. One of the important facilities and institutions that exist in jurisprudence and law to eliminate this conflict and challenge is necessary, which requires theorizing in the context of executive criminal policy in order to use its capacities

  Conclusion

  the necessity can be interpreted as an important factor in eliminating the conflict and the missing link in creating an approximation between executive criminal policy and legislative criminal policy, which will have many applications to overcome the existing bottlenecks for executive actors, including the police, what is important is the need to pay attention to the regulation of this institution and the fulfillment of its conditions, including in implementation, in order to prevent any possible abuse and to prevent legal anarchism

  Keywords: executive criminal, legislative criminal, Police, necessity, Dispute
 • Abolfazl pormanafi, Ebrahim Ghorbani * Pages 83-115

  The aim of this study was to provide strategies to combat the smuggling of goods and currency in cyberspace. This research was conducted within the framework of qualitative approach and data foundation research method (Strauss and Corbin approach). Participants in the study, which included 17 experts from the NAJA Intelligence Police, FATA NAJA, Pava NAJA, Economic Security Police, Waja Managers, professors from Amin University of Law Enforcement Sciences, and professors from the NAJA Law Enforcement and Social Security Research Institute and the NAJA Center for Strategic Studies, Using the snowball sampling method, they agreed to conduct interviews and participate in the research until they reached theoretical saturation. The instrument used for the interview was semi-structured. MAXQDA software was used to analyze the data. . The results showed that the consequences were negative for domestic production, business development of sellers of goods and smuggling, increasing customers of smuggled goods and currency, abuse of legal and regulatory restrictions, economic and security instability and disruption of consumption patterns and strategies. Facing the consequences can also be in the form of appropriate legislation in the field of smuggling of goods and currency in cyberspace, creating a culture of activity in cyberspace, informing cyberspace users, empowering human resources in charge of combating smuggling of goods, monitoring and organizing virtual stores and strengthening Domestic production and support for legal imports and exports.

  Keywords: Trafficking, Commodities, Currency, Cyberspace, Countermeasures Strategies
 • Gholamreza Rezaei*, MASOUD YARAHMADI Pages 96-127
  Background and Aim

  Recognizing the influential components in human resource development as a valuable asset beyond disciplinary prevention of crime to achieve the expected goals, is a very important issue, which research has been done to achieve them.

  Method

  The research is qualitative-quantitative in terms of applied purpose and descriptive-analytical in terms of data collection method. Qualitative statistical population includes police elites in the field of crime prevention. Using purposive sampling method and theoretical saturation principle, 14 people were selected as a sample and data collection tool was a semi-structured interview. Using "Max Kyoda" software was analyzed in a small statistical population of 139 people, including commanders and experts, 102 of whom were selected by stratified random sampling method, as well as a researcher-made questionnaire. Data analysis was performed using "Emos" software.

  Results

  In the qualitative part, the components in the form of 3 main themes and 25 sub-themes were classified in the quantitative part through the analysis of the output of the questionnaires. The identified components are at the desired level.

  Conclusion

  The identified components will provide a good understanding for the development of knowledge and skills development in the heads of prevention police in the country and the establishment of methods to improve attitudes will create a suitable platform for development in knowledge and skills of disciplinary prevention

  Keywords: Human resources, human resource components, crime prevention, disciplinary crime prevention
 • Azim Alizadeh * Pages 116-145

  Police Environment due to convergent technologies, is very uncertainty, complexity, uncertainty and dynamics. in addition to the ability to manage gradual changes, must be able to quickly diagnose the discontinuity. This has a great impact on political stability and the popularity of the regime.In the study, qualitative and qualitative methods (mixed-discovery) are used to realize the objectives of the research. In the qualitative part, based on the systematic literature review of Police Strategic Futures Studies System have been used, as well as profound interviews with 12 experts. In the next level, in order to explain the validity and explanation of correlation dimensions and components, sub-components and observing its importance and relations by aid of friedman statistical analysis and partial least squares analysis with confirmatory structural equation (PLS) analysis has been made to confirm the views of 24 experienced experts in the confirmation of the validity and explanation of the relationship between variables. Cronbach Alpha and composite reliability of the research are equivalent to 0/742 and 0/782 respectively. The findings of the research, in the viewpoints of the experts including: process, components and activity of Police Strategic Futures Studies System.Some of the activities of the Police Strategic Futures Studies System include: professional environmental scanning, analysis of key factors, analysis of drivers, causal layer analysis, identify and analyze weak signal of change, develop future capabilities and so on

  Keywords: Strategic, Futures Studies, system, police
 • iman amini, rouhollah karimi, rouhollah salar, mehdi iranpanah * Pages 125-149

  Proper provision of effective and practical training in the field of various missions of NAJA on the one hand depends on the learning of practical skills by students and on the other hand depends on the evaluation of teaching and learning of university teachers; Therefore, the purpose of this study is to evaluate the teaching-learning performance of teachers of practical courses at Amin University of Law Enforcement Sciences (case study of 31 students approved by the border department).The present research is descriptive (survey) in terms of applied purpose, in terms of quantitative research method and data collection method. The statistical population of the present study includes all teachers of practical courses with 159 talented students and 500 students. The sampling method in this study was simple for instructors and 217 for students through Cochran's formula and descriptive and inferential statistical methods were used to analyze the data. In the descriptive part, the characteristics of the statistical sample and the descriptive characteristics of the research variables were discussed. In the inferential part, the Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the normality of the variables, one-sample t-test and independent t-test.Findings indicate that instructors of practical courses pay a lot of attention to analyzing students' characteristics, expressing educational goals and lesson plans, selecting and using methods, media and educational materials, student participation, and educational evaluation and review.

  Keywords: Assessment, performance, teachers of practical courses, teaching-learning, Amin University