فهرست مطالب

مدیریت نظامی - پیاپی 84 (زمستان 1400)

فصلنامه مدیریت نظامی
پیاپی 84 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بهنام گلشاهی*، رضا عرب عامری، حسین لطفی صفحات 1-32
  امروزه افزایش اثربخشی و به تبع آن بهره وری، وابسته به سطح روحیه کارکنان در هر سازمانی است. نیروهای نظامی و به ویژه کارکنان وظیفه که بخش اعظم نیروهای مسلح را تشکیل می دهند نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ارتقای روحیه خدمتی آنان در مناطق عملیاتی به دلیل ماموریت مهم حراست از مرزها، با وجود شرایط سخت آب و هوایی و کمبود امکانات در این مناطق، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازاین رو پژوهش حاضر در پی تبیین عوامل موثر بر ارتقای روحیه خدمتی کارکنان وظیفه یگان های عملیاتی نزاجا مبتنی بر روش اکتشافی و با رویکردی کاربردی بوده است. جامعه آماری شامل تعدادی از فرماندهان و مدیران، و روسای عقیدتی یگان های عمده با سابقه خدمت در مناطق عملیاتی، حداقل مدرک کارشناسی ارشد و سنوات خدمت بالای 20 سال است. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی و بر مبنای معیارهای اشاره شده انتخاب و فرآیند مصاحبه با خبرگان (13 نفر) تا مرحله اشباع نظری داده ها ادامه پیدا کرد. گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی (با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته) انجام شده است. روایی ابزار به روش محتوایی و پایایی آن به روش کدگذاری مجدد به میزان 94/73 درصد محاسبه شد. تجزیه وتحلیل داده ها به روش تحلیل مضمون (تماتیک) و مبتنی بر کدگذاری باز بر روی عبارت های بیانی مصاحبه شوندگان و متون احصاء شده از مطالعه اسناد و مدارک انجام شد. نتایج پژوهش منتج به تبیین عوامل موثر بر ارتقای روحیه خدمتی کارکنان وظیفه یگان های عملیاتی نزاجا گردید که در سه حوزه کلی، "عوامل فردی"،"عوامل سازمانی" و "عوامل فرا سازمانی" دسته بندی گردید. در پایان نیز پیشنهاد گردید که به منظور ارتقای روحیه خدمتی کارکنان وظیفه، شاخص هایی که در این پژوهش شناسایی گردیدند، موردتوجه فرماندهان یگان های مستقر در مناطق عملیاتی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: روحیه خدمتی، کارکنان وظیفه، مناطق عملیاتی، عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل فرا سازمانی
 • فتح الله کلانتری* صفحات 33-62

  تمدن نوین اسلامی تمدنی است که ضمن پاسخگویی به نیازهای طبیعی و مادی انسانها بعد معنوی و روحی آنان را به سمت کمال و سعادت راهنمایی می کند و این ساختار مطلوب که ریشه در برنامه های انسان ساز اسلامی دارد نه تنها بعد مادی و سخت افزاری تمدن را نفی نمی کند بلکه به آن جهت داده و آنرا از آفاتی که بشر دچار آن شده است نجات خواهد داد. هدف این تحقیق تبیین وضعیت مولفه های قدرت نظامی در سه بعد نرم افزاری، سخت-افزاری و هوشمندی است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی (پیمایشی) انجام شده و کاربردی است. روش جمع آوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای بوده، و یافته ها با استفاده از رروش خبرگی تحلیل شده است. جامعه آماری بر اساس نظر خبرگان 110 نفر می باشد. نتایج تحقیق بیانگر این است که قدرت نظامی در بعد سخت دارای 5 مولفه: زمینی، هوایی، دریایی، موشکی و پهپادی است، میانگین قدرت سخت خوب ارزیابی شده است، در بعد نرم دارای 4 مولفه: شناختی، رسانه ای، روانی و اطلاعاتی است، که میانگین قدرت نرم ضعیف می باشد. در بعد هوشمند دارای 3 مولفه: اقتصادی، هیبریدی و سایبری است، میانگین قدرت هوشمند متوسط ارزیابی شده است. برای نیل به تمدن نوین اسلامی مولفه نرم افزاری بیشترین تاثیر را دارد، اما متاسفانه وضعیت موجود این مولفه در نیروهای مسلح ضعیف ارزیابی شده است. بنابراین نیروهای مسلح ج.ا.ایران برای نیل به تمدن نوین اسلامی در مولفه قدرت سخت مشکلی ندارند، اما باید بیشترین تلاش را ابتدا در مولفه قدرت نرم و سپس در مولفه قدرت هوشمند به عمل آورند.

  کلیدواژگان: قدرت نظامی، قدرت سخت، قدرت نرم، قدرت هوشمند، تمدن نوین اسلامی
 • حسن رضایی*، مریم مرادی صفحات 63-82
  قرار گرفتن مراکز نظامی و پادگانها در داخل بافت شهری همزمان با گسترش افقی شهرها، مشکلات عدیدهای را در ماموریت های محوله پادگان و کاهش کارآیی آن به وجود آورده که این امر به خودی خود تهدیدی جدی در ایفای صحیح ماموریت ها محسوب می شود. هدف از این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های مکان گزینی پادگان های نظامی با روش آمیخته می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل فرماندهان و استادان دانشگاه های نیروی مسلح (نزاجا و ناجا) می باشند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. در این پژوهش مولفه های مکان گزینی پادگان های نظامی را شناسایی نموده و متغیرهای تاثیرگذار در هرمولفه را مشخص، و با نظر خبرگان دسته بندی شده است، و در نهایت جهت بهبود آنها پیشنهاداتی ارایه شده است. نتایج حاکی از آن است که مولفه های تاثیر گذار بر مکان گزینی پادگان های نظامی عبارتند از: آمایش سرزمینی، جغرافیای منطقه، اصول ملاحظات پدافند غیر عامل، زیر ساخت های اساسی و شاخص های نظامی و نوع یگانها می باشد. به عبارتی توجه به شاخص های بررسی شده، تاثیر معناداری بر جانمایی پادگان های نظامی می تواند داشته باشد.
  کلیدواژگان: مکان گزینی، پادگان نظامی، مدل ساختاری، ایران
 • حسین مهدوی نسب*، ابراهیم نظری فرخی صفحات 83-114

  اساتید دانشگاهی و اعضای هییت علمی به عنوان اسوه و نمونه برای دانشجویان علاوه بر انجام وظایف علمی و پژوهشی خود، نقش اخلاقی حساسی نیز در تربیت و آموزش دانشجویان ایفا می کنند. اساتید دانشگاه های نظامی با توجه به اهداف و رسالت خاصی که بر عهده دارند، وضعیت ویژه ای در زمینه رعایت و ترویج اصول اخلاقی خواهند داشت. هدف تحقیق حاضر، شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخصه های اخلاق حرفه ای اعضای هییت علمی و اساتید دانشگاه افسری امام علی (ع) بوده و در ادامه رتبه بندی ابعاد شناسایی شده از نگاه دانشجویان است. نوع پژوهش، کاربردی، اکتشافی و به لحاظ روش، کیفی-کمی و دارای رویکردی استقرایی است. جامعه آماری تحقیق برای رتبه بندی ابعاد به دست آمده دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 175 نفر برآورده شده است. روش گردآوری داده ها به صورت فیش برداری و مصاحبه است. ابزار گردآوری نیز شامل پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان است. نتایج نشان داد که اخلاق حرفه ای اعضای هییت علمی دانشگاه افسری امام علی (ع) شامل پنج بعد؛ آموزشی، پژوهشی، تربیتی، اخلاق فردی و سازمانی است و هر یک از ابعاد و مولفه های اخلاق حرفه ای در بین اعضای هییت علمی و اساتید دانشگاه افسری امام علی (ع) بالاتر از حد متوسط است. بعد اخلاق فردی با مولفه های روحیه جهادی، رفتاری و شایستگی های عقیدتی و سیاسی از بالاترین رتبه و ابعاد پژوهشی و تربیتی کم اهمیت ترین ابعاد هستند. پیشنهاد می شود شاخص های شناسایی شده در این پژوهش در دانشگاه موردمطالعه و سایر دانشگاه های نظامی و مراکز آموزشی ارتش جمهوری اسلامی ایران، کاربردی شده و اساتید و اعضاء هییت علمی بر این اساس، ارزیابی شوند.

  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق حرفه ای، دانشگاه افسری امام علی(ع)، هیئت علمی، تحلیل مضمون
 • محسن نجفی، فریده حق شناس کاشانی*، علیرضا امیرکبیری صفحات 115-154

  پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل جانشین پروری با رویکرد مدیریت استعداد در ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال 1400 انجام شده است. این تحقیق یک تحقیق کیفی و داده بنیاد می باشد و از نظر هدف بنیادی محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش، فرماندهان و استادان و خبرگان جامعه علمی و دانشگاهی و همچنین متخصصان و مدیران ارتش جمهوری اسلامی ایران (درجه سرهنگ به بالا) با بالاترین تحصیلات، بالاترین تجربه، داشتن تالیف و ایده می باشند که به اصطلاح خبرگان آگاه نام دارند و در فرآیند مصاحبه شرکت کردند. در این پژوهش از مصاحبه های ساختارنیافته و عمیق برای گردآوری داده ها و اطلاعات استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از طریق کدگذاری (کدگذاری باز، محوری و گزینشی) و نرم افزار MAXQDA انجام گردید. در پایان مدل کیفی ارایه گردیده است که متشکل از شرایط علی (ساختار سازمانی، مدیریت درون سازمانی، خط مشی و اسناد بالادستی، شرایط زمینه ای (تربیت و آموزش، قابلیت های نیروی انسانی، قوانین و دستورالعمل ها)، مقوله محوری (ارزیابی منتخبین، پیشرفت منتخبین، انتخاب و جذب و بکارگیری استعداد)، شرایط تعدیلگر (افراد، محدودیت های سازمانی، جو حمایتی سازمان)، راهبردها (بهینه سازی برنامه جانشین پروری، نگهداری استعداد، ارتقا و توسعه استعداد، شناسایی مناصب کلیدی)، پیامدها (تقویت فرهنگ جانشین پروری، ارزیابی اثربخشی نظام جانشین پروری، توسعه مدیریت استعداد) می باشد.

  کلیدواژگان: جانشین پروری، مدیریت استعداد، ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • محمدعلی محامد، نجلا حریری*، فهیمه باب الحوائجی صفحات 155-206

  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پدافند سایبری در سازمان های داده محور در حوزه نگهداری داده انجام می-شود. این پژوهش، از نوع اکتشافی و کاربردی بوده و با رویکردی آمیخته با بهره گیری از دو روش دلفی و پیمایشی صورت می گیرد. در ابتدا، با مطالعه اسناد و منابع موجود مرتبط با سازمان های داده محور، حوزه نگهداری داده به لحاظ اهمیت سایبری آن در مقایسه با سایر سازمان ها و همچنین پنج بعد شامل شناسایی، حفاظت، کشف، پاسخگویی و بازیابی، مولفه ها و شاخص های پدافند سایبری بر اساس چارچوب NIST شناسایی و احصاء می شوند. پرسشنامه ای مبتنی بر طیف لیکرت طراحی و با بهره گیری از تعداد 15 نفر خبره، طی اجرای دو مرحله دلفی، هر یک از ابعاد، مولفه ها و شاخص ها بر اساس ویژگی نگهداری داده سازمان های داده محور، پالایش و پرسشنامه نهایی سازی می شود. در نهایت، با استفاده از روش پیمایش تحلیلی، به منظور پاسخگویی به پرسش اصلی پژوهش، پرسشنامه در اختیار حجم نمونه 288 نفره که به صورت تصادفی ساده از جامعه مورد مطالعه انتخاب گردیده اند، قرار گرفته و با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی، تحلیل و در نتیجه، الگوی پدافند سایبری ارایه خواهد شد. پنج بعد همراه با 21 مولفه و 70 شاخص پدافند سایبری در حوزه نگهداری داده در سازمان های داده محور شناسایی و احصاء می شوند، ضمنا به استناد انجام تحلیل عاملی تاییدی بر روی الگوی احصاء شده، تاثیرگذاری هر یک از بعد های پدافند سایبری بر سازمان داده محور تایید و داده های تجربی، داده های نظری را پشتیبانی و در نهایت الگوی پدافند سایبری مربوطه در سازمان های داده محور ارایه می شود.

  کلیدواژگان: نگهداری داده ها در سازمان داده محور، پدافند سایبری، روش دلفی، تحلیل عاملی تاییدی، روش پیمایشی
|
 • Behnam Golshahi *, Reza Arab-Ameri, Hossein Lotfi Pages 1-32
  Today, in any organizations, increasing effectiveness and productivity depend on the level of employee morale. In military employees and especially among the conscripts, who make up the bulk of the armed forces, are no exception to this rule; and their morale is important due to their border protection mission, severe weather conditions, and lack of facilities in these areas. Therefore, this study aims to explain the factors affecting in promotion of morale of conscripts at job in NEZAJA operational units based on the exploratory method and with a practical approach. The statistical population includes a number of commanders, managers and ideological heads of major units who have served in operational areas and more than 20 years, and have at least a master's degree. The statistical sample was selected in a purposeful judgmental manner and based on the mentioned criteria; then the interview process with experts (13 people) continued until the stage of theoretical saturation of data. Data collection was done by library and field method (using semi-structured interview tools). The validity of the instrument was calculated by content method and its reliability by recoding method (94.73%). Data were analyzed thematically based on open coding on the expressions of the interviewees and the texts taken from the study of documents. The results reveal that the factors affecting in promotion of morale of conscripts at job in NEZAJA operational units were classified into three general areas: "individual factors", "organizational factors" and "extra-organizational factors". Finally, in order to improve the morale of conscripts, the indicators identified in this study should be considered by the commanders of the operational units.
  Keywords: Morale at Job, Conscripts, Operational Areas, Individual Factors, Organizational Factors, Extra-Organizational Factors
 • Fathollah Kalantari * Pages 33-62

  The new Islamic civilization, in addition to responding to the natural needs of human beings, also guides their spiritual dimension towards perfection and happiness; this desirable structure, which is rooted in Islamic humanizing programs, not only does not negate the concrete and hardware dimension of civilization, but also directs it and saves it from the downfalls that human beings have suffered. This study aims to explain the status of military power components in three dimensions of software, hardware and intelligence. This descriptive-analytical research was an applied in purpose; the method of data collection was field and library; the findings analyzed using expert method and the statistical population according to experts was 110 people. The results show that military power in the hard dimension has 5 components: ground, air, sea, missile and UAV. The average of hard power is evaluated well. Soft dimension has 4 components: cognitive, media, psychological and intelligence. The average of soft power is evaluated weak. In the smart dimension, it has 3 components: economic, hybrid and cyber. The average of intelligent power is evaluated normal. The software component has the greatest effect on achieving a new Islamic civilization, but unfortunately the current status of this component in the armed forces has been poorly assessed. Therefore, the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran have no problem in achieving a new Islamic civilization in the hard power component, but they must make the greatest effort first in the soft power component and then in the smart power component.

  Keywords: Military Power, Hard power, soft power, smart power, New Islamic Civilization
 • Hasan Rezaee *, Maryam Moradi Pages 63-82
  The location of military bases and barracks within the urban context, along with the horizontal expansion of cities, has created many problems in the missions assigned to the armed forces and reduced the efficiency of barracks, which in itself is a serious threat to the proper performance of missions. This study aims to identify the dimensions and components of military barracks location by mixed methods. The statistical population of this study includes commanders and professors of armed forces universities (NEZAJA and NAJA) and structural equations with Smart PLS software have been used to analyze the data. In this research, the components of locating military barracks and their influential variables have been identified, then classified based on experts’ opinion, and finally suggestions for their improvement have been presented. The results show that the influential components on the location of military barracks are: territorial planning, geography of the region, principles of passive defense considerations, basic infrastructure and military indicators and type of units. Paying attention to the finding indicators can have a significant effect on the location of military barracks.
  Keywords: Location, Military Barracks, structural model, Iran
 • Hossein Mahdavi Nasab *, Ibrahim Nazari Farrokhi Pages 83-114

  University professors and faculty members, as role models for students, in addition to performing their scientific and research duties, also play a critical moral role in educating students. The professors of military universities will have a special status in the field of observing and promoting moral principles, according to the specific goals and missions that they are responsible for. This study aims to identify the dimensions, components and characteristics of professional ethics of faculty members and professors of IAMU, then rank them from students view point. In this applied-exploratory research, the method is qualitative-quantitative, and the approach is inductive. 175 people were selected from among IAMU students based on Morgan table to rank the obtained dimensions. Data collected through questionnaire and interview with experts. The results show that the professional ethics of the faculty members of IAMU includes five dimensions: education, research, training, individual and organizational ethics; these dimensions and their components are above average among the professors and faculty members of IAMU. Individual ethics with the components of jihadi and behavioral spirit, and ideological-political competencies are the most important dimensions and the research and education are the least important dimensions. It is suggested that the identified dimensions and components, be applied in IAMU and other military universities of the army of the Islamic Republic of Iran, and professors and faculty members be evaluated accordingly.

  Keywords: Ethics, Professional Ethics, Imam Ali Military University (IAMU), faculty member, Content Analysis
 • Mohsen Najafi, Farideh Haghshenas Kashani *, AliReza Amirkabiri Pages 115-154

  This study aims to design and explain the succession model with talent management approach in the army of I.R. of Iran in 1400. In this qualitative research, commanders, professors and experts of the academic community, as well as specialists and managers of the army of the I.R. of Iran (Colonel and General) with the highest education and experience, as knowledgeable experts, were selected and interviewed. In this study, unstructured and in-depth interviews have been used to collect data; then data analyzed through coding (open, axial and selective coding) and MAXQDA software. Finally, a qualitative model is presented which consists of causal conditions (organizational structures, internal management, policies and documents) thematic conditions (education and training, manpower capabilities, laws and instructions), central category (evaluation and progress of selected people, selection, recruitment and employment of talent), moderating conditions (individuals, organizational constraints, supportive atmosphere of the organization), strategies (optimization of succession program, retention of talent, promotion and development of talent, identification of key positions) and outcomes (strengthening the culture of succession, evaluating the effectiveness of the succession system, developing talent management).

  Keywords: succession, Talent management, Army of the I.R. of Iran
 • MohammadAli Mohamed, Najla Hariri *, Fahime Babolhavaeji Pages 155-206

  This study aims to design a model of cyber defense in data-driven organizations in the field of data storage. In this exploratory and applied research, the approach was mixed and the method was both Delphi and survey. First, by studying the existing documents and resources related to data-driven organizations, the field of data storage, because of its importance in compared to other organizations and five dimensions, (identification, protection, detection, responsibility and retrieval) of cyber defense ​​were identified and counted based on the NIST framework. A Likert scale questionnaire by using 15 experts and implementation of two Delphi stages, was designed, refined and finalized based on the data retention characteristics of data-driven organizations. Then, using the analytical survey method, in order to answer the main research question, the questionnaire was given to a sample size of 288  people who were randomly selected from the study population. Finally, the results were analyzed using structural equation modeling and confirmatory factor analysis, and as a result, a cyber defense model was presented. Five dimensions along with 21 components and 70 cyber defense indicators in the field of data storage in data-driven organizations were identified and counted. In addition, by confirming the confirmatory factor analysis on the computed model, the effect of each dimension of cyber defense on the data-driven organization is verified; and the experimental data support the theoretical data. At the end, the relevant cyber defense model in data-driven organizations is presented.

  Keywords: Data Retention in Data-driven Organization, Cyber Defense, Delphi method, Confirmatory Factor Analysis, Survey Method