فهرست مطالب

 • پیاپی 17 (بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/22
 • تعداد عناوین: 14
|
 • محمد آمره*، محمود گودرزی، امین دهقان قهفرخی صفحات 1-31

  هدف از تحقیق حاضر بررسی وضعیت آمایش سرزمین در رشته‌های ورزشی مدال‌آور در ایران بود. روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات، آمیخته کمی و کیفی بود. انجام مصاحبه‌های کیفی تا حد رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در بخش کمی وزن‌دهی به شاخص‌های شناسایی‌شده در مرحله کیفی بود، در این مرحله به‌منظور وزن‌دهی به شاخص‌های آمایش سرزمین ورزشی از روش AHP (فرایند تجزیه‌وتحلیل سلسله مراتبی) و از روش تاکسونومی عددی به‌منظور شناسایی وضعیت آمایش سرزمین در رشته‌های ورزشی مدال‌آور استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی تحقیق، مصاحبه‌ با مدیران ارشد ورزش کشور، کارشناسان معاونت ورزش قهرمانی و کارشناسان امور استان‌های وزارت ورزش، روسای فدراسیون‌های مربوط به رشته‌های ورزشی مدال‌آور بود که تعداد آن‌ها 20 نفر بود و روش نمونه‌گیری از نوع کل شمار بود. جامعه‌ آماری در بخش کمی شامل همه استان‌های کشور بود که فرم‌های مربوط به شاخص‌های آمایش ورزشی از طریق فدراسیون‌ها برای هییت‌های ورزشی آن‌ها ارسال و جمع‌آوری شد. میزان اهمیت هر یک از مولفه‌ها و شاخص‌های آمایش سرزمین مربوط به سه رشته مدال‌آور کبدی، کاراته، ووشو در 31 استان کشور مشخص نشان داد که مولفه جامعه‌شناختی (41/0)، اقتصادی (25/0) و جغرافیایی (34/0) به ترتیب بیش‌ترین اهمیت را در تبیین وضعیت آمایش سرزمین در ورزش داشت. همچنین از نظر آمایش سرزمین در این رشته‌‌های ورزشی میزان توسعه‌یافتگی از نظر مدال قهرمانی در بازی‌های آسیایی و المپیک در استان‌های کشور متفاوت بوده ولی بیش‌تر ورزشکارهای مدال‌آور در استانی هستند که در آن رشته ورزشی دارای امکانات سخت‌افزاری بهتری بودند.

  کلیدواژگان: آمایش، آمایش سرزمین، توسعه ورزشی، رشته های ورزشی مدال آور
 • مهدی ملازاده، جلال محمدی، سارا رمضان پور، مجتبی انوری* صفحات 32-51

  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تمرینات تصویرسازی و ذهن آگاهی بر اضطراب ورزشی دانش آموزان پسر 10 -15 سال بود. داده ها با آزمون شاپیرو-ویلک جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها ارزیابی شدند. نمونه های تحقیق در سه گروه کنترل، تصویرسازی و ذهن آگاهی تقسیم شدند و دو گروه آزمایش (گروه تصویرسازی و ذهن آگاهی) تحت مداخله قرار گرفتند. پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی مارتنز (1990) قبل و بعد از مداخله توسط آزمودنی ها پر شد. برای بررسی نرمال بودن از آزمون شاپیرو-ویلک  و برای بررسی تغییرات درون گروهی و بین گروهی از آزمون تحلیل واریانس مرکب با کمک نرم افزار Spss نسخه 25 استفاده شد. نتایج نشان داد همه مداخله ها باعث کاهش اضطراب بدنی و شناختی شد. گروه ذهن آگاهی کاهش بیش تری در اضطراب بدنی و شناختی داشتند اما گروه تصویرسازی تفاوت معنی داری در هیچ کدام از متغیرهای تحقیق با همدیگر نداشتند گروه ذهن آگاهی کاهش بیشتری در اضطراب بدنی و شناختی داشتند و نمرات اعتماد به نفس آن ها بیشتر از گروه تصویرسازی و کنترل بود؛ بنابر این استفاده از تمرینات ذهن آگاهی و تصویرسازی در برنامه های ورزشی دانش آموزان می تواند نقش اساسی در کاهش اضطراب ورزشی آن ها داشته باشد.

  کلیدواژگان: تصویرسازی، ذهن آگاهی، اضطراب ورزشی
 • لیلا باباپور* صفحات 47-79

  رسانه های گروهی در شکل دهی و جهت دهی باورها، نگرش و افکار جامعه و همچنین ایجاد بستری مناسب در توسعه ورزش نقش انکارناپذیری دارند. هدف این تحقیق بررسی نقش شبکه تلویزیونی ورزش بر مشارکت ورزشی مردم است. تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد بالای 15 سال شهرستان ماکو است. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از سالنامه آماری 1395 استان آذربایجان غربی جمعیت بالای 15 سال شهرستان ماکو 87241 نفر است. تعداد نمونه آماری جدول کوکران 384 تعیین گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (24/81%) مورد تایید قرار گرفت. در این تحقیق از روش آماری ضریب همبستگی و از نرم‌افزار spss18 استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد بین فرهنگ سازی، ترویج مشارکت اجتماعی، اطلاع رسانی و آموزش در شبکه ورزش با مشارکت ورزشی مردم رابطه معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازی، مشارکت اجتماعی، آموزش، شبکه ورزش، مشارکت ورزشی
 • نازیلا بابازاده*، محمدرحیم نجف زاده صفحات 70-107

  هدف اصلی این تحقیق، تعیین رابطه‌ی ارزش‌ها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند است. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت از نوع مطالعات توصیفی است. از لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع مطالعات میدانی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی زنان و دختران ورزشکار شهر مرند بوده که در باشگاه‌های ورزشی و زیر نظر اداره ورزش و جوانان شهر مرند فعالیت دارند که طبق آمار اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند، 27903 نفر فعالیت دارند. بر اساس جدول مورگان، 384 نفر جزو نمونه تحقیق قرار گرفتند. ابزار تحقیق، پرسشنامه استاندارد بود که برای مشارکت ورزشی، پرسشنامه گیل و همکاران (1988)، برای ارزش‌ها و سبک زندگی، پرسشنامه کورکوران و فیشر (2000) است که روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده ها از آزمون کولموگراف-اسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسون با بهره گیری از نرم افزار آماری Spss برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ارزش‌ها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنا دار وجود دارد. همچنین بین یادگیری، تنوع، مدگرایی، مسیولیت پذیری، توجه به تاریخ و مذهب، شور و اشتیاق، کمی گرایی، توانایی فکری و جسمی با مشارکت ورزشی رابطه معنادار وجود دارد.

  کلیدواژگان: ارزش ها و سبک زندگی، مشارکت ورزشی زنان، یادگیری، مسئولیت پذیری
 • یعقوب بدری آذرین*، محمد موسائی، معصومه حضرتی اطهر صفحات 92-115

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک ماه فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی معتادان تحت درمان بود. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بوده که به صورت کاربردی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه (فعالیت بدنی و گروه کنترل) انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل افراد معتاد هرویینی که بیش از 3 سال مصرف سابقه دارند، می‌باشد که جهت درمان به یکی از کمپ‌های واقع در تبریز در بازه زمان مشخص رجوع کرده‌اند که 30 نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس و هدفمند از جامعه این معتادان بود که مدت سه سال سابقه مصرف داشتند و دامنه سنی آنها بین 23 تا 50 سال بودند. پس از ثبت اطلاعات دموگرافیک داوطلبان به عنوان پیش آزمون کیفیت زندگی SF-36 آن‌ها توسط پرسشنامه اندازه گیری شد. بعد از مرحله پیش آزمون، آزمودنی‌های گروه تجربی، به مدت یک ماه، سه روز در هفته در ساعت مقرر در محل مورد نظر آزمونگر حضور یافتند و به صورت گروهی، تحت نظارت مستقیم به انجام فعالیت بدنی منتخب پرداختند. زمانی که برای هر دو گروه در نظر گرفته شده یکسان بوده به طوری که در طول زمان پژوهش سعی شده برای هر دو گروه تعداد افراد مساوی با سنین مساوی در نظر گرفته شود. سرانجام در پایان یک ماه فعالیت بدنی، یکبار دیگر تمامی آزمودنی‌ها به پرسشنامه کیفیت زندگی به عنوان پس آزمون پاسخ‌گو بودند. همچنین برای گروه کنترل هیچ گونه فعالیت بدنی و تحرکی در نظر گرفته نشده بود. نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی معتادان تحت درمان دارای فعالیت بدنی در یک ماه با معتادان تحت درمان غیر فعال اختلاف معنی داری وجود دارد (05/0 >P). در نتیجه میزان تغییرات کیفیت زندگی در گروه آزمایش بطور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل می‌باشد. با توجه به یافته‌های حاصل از پژوهش، می‌توان نتیجه‌گیری نمود که با به کارگیری یک برنامه ورزشی منظم، می‌توان سطح کیفیت زندگی را در ابعاد مختلف در معتادان را افزایش داد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، فعالیت بدنی، معتادان
 • حجت حاجی پور، عماد الدین پورصفر طبالوندانی، طیبه عبدالی، محسن صادقی* صفحات 112-126

  در دنیای امروز داشتن اطلاعات، آگاهی و دانش کافی از سبک زندگی مشتریان ورزشی، می‌تواند بسیاری از مشکلات مربوط رفتار مشتریان را برطرف کند، از این رو هدف این تحقیق بررسی تاثیر سبک زندگی بر رفتار خرید آنی گردشگران ورزشی است. پژوهش حاضر بر اساس اهداف پژوهش، از نوع کاربردی؛ روش انجام آن توصیفی- پیمایشی و روش جمعآوری داده ها به صورت کتابخانهای- میدانی بود و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را گردشگران مقاصد گردشگری ورزشی منتخبی از استان‌های کشور (آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، گیلان، خوزستان) تشکیل دادند که به دلیل نامشخص و گسترده بودن تعداد جامعه آماری و همچنین با توجه به فرمول کوکران، از حداکثر تعداد ممکن یعنی 384 نفر از گردشگران استفاده شد که به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش توصیفی شامل جداول فراوانی و میانگین بود و در بخش استنباطی نیز از آزمون کلموگروف-اسمیرنف برای بررسی طبیعی بودن داده‌ها و از تحلیل عاملی تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزیی برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد. نرم‌افزارهای مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، SPSS V20 و SmartPLS3 بود. نتایج نشان داد که سبک زندگی بر رفتار خرید آنی گردشگران در مقصد گردشگری مورد تحقیق تاثیر مثبت و معناداری دارد (376/8=t و 261/0=ضریب مسیر).

  کلیدواژگان: سبک زندگی، رفتار خرید آنی، گردشگران ورزشی
 • وجیهه جوانی* صفحات 123-148

  مصرف را در سطوح متفاوتی می توان مورد بحث و تحلیل قرار داد که یکی از جنبه های آن مصرف ورزشی است. با توجه به تاثیر قابل ملاحظه فرهنگ مصرف ورزشی زنان، هدف این تحقیق، واکاوی فرهنگ مصرف ورزش زنان جوان مبتنی بر نظریه فرهنگ مصرف کننده بود. در این پژوهش، از روش تحقیق تحلیل مضمون و روش دلفی استفاده شد. جامعه مورد بررسی زنان و دختران 18- 30 ساله بود که به روش نمونه گیری هدفمند با 38 نفر از آنها مصاحبه و به روش تحلیل مضمون کدگذاری شد. سپس در فاز دوم تحلیل تم های حاصل از فاز اول در قالب یک پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 28 نفر از خبرگان و صاحب‌نظران قرار گرفت و به روش دلفی تحلیل شد. در این تحقیق چهار بعد و 26 گزاره به‌عنوان ابعاد تاثیرگذار فرهنگ مصرف ورزش شناسایی و مورد بررسی نخبگان قرار گرفت. بعد اول، سبک زندگی بود که مهم‌ترین بعد تاثیرگذار بر فرهنگ مصرف ورزش شناخته شد. بعد دوم و سوم به ترتیب زیبایی شناختی و رهایی بخشی به دست آمد. درنهایت چهارمین بعد حاصل از این پژوهش بعد اجتماعی-اقتصادی فرهنگ مصرف ورزش بود.

  کلیدواژگان: فرهنگ مصرف، ورزش، زنان، نظریه فرهنگ مصرف کننده
 • الهام خداداده*، زهرا فتحی رضایی صفحات 141-159

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سطوح پیوستار انگیزش و میل به ادامه ورزش در دانش‌آموزان دختر نوجوان بود. 221 دانش‌آموز دختر نوجوان استان آذربایجان‌شرقی با دامنه سنی 12-18 سال در سال 1398- 99 به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های تمایل به ادامه ورزش و تنظیم رفتار ورزشی را تکمیل کردند. داده‌های جمع‌آوری‌شده، به‌وسیله نرم‌افزار spss24 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق نشان دادند که از بین عوامل سطوح انگیزش، عدم انگیزه به‌صورت منفی و انگیزه درونی و همچنین تنظیم شناسایی‌شده به‌صورت مثبت، توانایی پیش‌بینی میل به ادامه ورزش را دارند؛ اما سایر سطوح پیوستار انگیزش اعم از انگیزه بیرونی و تنظیم متمایل به درون توانایی پیش‌بینی میل به ادامه ورزش را ندارند. بر این اساس و به‌صورت کلی می‌توان گفت که در ایجاد میل به ادامه ورزش در دختران نوجوان، نوع انگیزه به وجود آمده در آنان در جریان کلاس‌های ورزش، می‌تواند عاملی پیش‌بینی کننده باشد.

  کلیدواژگان: یوستار انگیزش، میل به ادامه، نوجوانان دختر، ورزش
 • عباس شکیبی راد، سمانه صفری حسن آبادی، فهیمه نجفی علمدارلو*، کاظم سیف پور صفحات 154-173

  هدف از تحقیق حاضر بررسی خدمات بیمه ورزشی در جذب رضایت ورزشکاران آسیب دیده بود. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی است که به‌لحاظ هدف، کاربردی و از جهت روش جمع‌آوری اطلاعات میدانی می‌باشد. جامعه آماری، بازیکنان آسیب دیده تیم‌های لیگ برتر رشته‌های منتخب ورزشی (فوتبال، فوتسال، بسکتبال، والیبال) در سال 1398 بودند که از بیمه فدراسیون پزشکی ورزشی استفاده کردند و تعداد آن‌ها جمعا 160 نفر بود. روش نمونه‌گیری به صورت نمونه‌گیری در دسترس و برابر با جامعه آماری انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به تایید 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و بیمه رسید و پایایی آن 86/0 =α به دست آمد. تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق با استفاده از آزمون‌های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آزمون‌های آمار استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنف و آزمون رتبه‌ای فریدمن) با کمک نرم‌افزار اس پی اس اس نسخه 25 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، اکثر ورزشکاران رضایت متوسطی از خدامت بیمه ورزشی دارند. همچنین عوامل زمینه‌ای بیش‌ترین نقش و عوامل مداخله‌گر کم‌ترین نقش را در رضایت‌مندی ورزشکاران از خدمات بیمه ورزشی دارد. نتایج تحقیق بیانگر این است که تعداد مراجعه ورزشکاران جهت استفاده از بیمه ورزشی نقش مهمی در رضایت‌مندی ورزشکاران از خدمات بیمه ورزشی دارد.

  کلیدواژگان: بیمه، بیمه ورزشی، رضایت ورزشکاران، ورزشکاران آسیب دیده
 • سیاوش خداپرست، وحید بخشعلی پور*، فاطمه منفرد فتیده صفحات 167-189

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد فساد و ناهنجاری حاکم بر ورزش قهرمانی ایران انجام شد. روش پژوهش توصیفی-کاربردی بود که شامل؛ شناسایی فساد از نظر حوزه‌های مرتبط با ورزش قهرمانی و تعیین مولفه‌های فساد انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل 250 نفر از تمامی مدیران فدراسیون و باشگاه های ورزشی، مربیان و بازیکنان باشگاه‌های لیگ حرفه ای، داوران بین‎المللی، اصحاب رسانه فعال در حوزه ورزش قهرمانی و برخی از کارشناسان ورزشی در بخش ورزش قهرمانی بودند. نمونه شامل 150 نفر از افراد مذکور بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های لازم از پرسشنامه محقق ساخته شامل 46 سوال در طیف 6 درجه ای لیکرت استفاده شد. این پرسشنامه دارای 7 بعد و 7 شکل فساد می باشد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و مدل‌سازی معادلات ساختاری از طریق نرم‌افزار SPSS19و PLS23تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که متغیرهای فرهنگی– اجتماعی اولویت اول و متغیرهای اقتصادی و سیاسی بالاترین تاثیر را در بعد فساد ورزشی داشتند. همچنین بالاترین رتبه شکل‌های فساد ورزشی مربوط به دوپینگ و تبانی و پایین ترین رتبه نیز به مصرف الکل و روابط نامشروع اختصاص داشت. با توجه به برازش مطلوب مدل مفهومی فساد، اثرگذاری متغیرهای مورد بررسی خوب گزارش شد. همچنین با توجه به بالا بودن شدت ضرایب اثر عوامل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در پژوهش، می توان گفت که این بعد نقش بالایی در بروز فساد یا به عکس در پیشگیری از آن دارند و می تواند مقدم بر سایر ابعاد در کانون توجهات ورزش در سطوح قهرمانی کشور قرار گیرند.

  کلیدواژگان: ابعاد فساد، اشکال فساد، ناهنجاری های حاکم، ورزش قهرمانی
 • وحید صمیمی*، عباس سیف الهی، فاطمه مرادی برزل آباد، آرزو محمدزاده، حسام صفخانی صفحات 185-203

  هدف از تحقیق حاضر بررسی چالش‌های راهیابی بازیکنان رده‌های پایه استان سمنان به تیم‌های ملی فوتبال بود. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بود و جمع‌آوری اطلاعات به صورت میدانی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و مربیان شاغل در تیم‌های رده‌های مختلف سنی فوتبال استان فوتبال که تعداد آن‌ها حدود 100 نفر بود و نمونه آماری نیز برابر جامعه در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که شامل 4 مولفه مدیریتی، مالی، فنی و تحقیقاتی بود. روایی پرسشنامه به تایید 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن 86/0 به‌دست آمد که نشان‌دهنده پایایی بالای پرسشنامه مورد استفاده بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری میانگین، انحراف استاندارد، آزمون کلموگروف اسمیرونوف ((K–S، آزمون رتبه‌ای فریدمن و آزمون تی تک نمونه‌ای با کمک نرم افزار SPSS نسخه 25 انجام گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد، مولفه‌های مدیریتی، مالی، فنی و تحقیقاتی نقش مثبتی در چالش‌های راهیابی بازیکنان رده‌های پایه استان اصفهان به تیم‌های ملی فوتبال دارند؛ بنابر این لازم است باشگاه‌های ورزشی کشور با هییت‌های فوتبال، مدارس، ادرات تربیت بدنی، مدیران و مربیان ورزش همکاری نزدیکی داشته و به تیم‌های پایه فوتبال توجه ویژه داشته باشند.

  کلیدواژگان: صنعت فوتبال، فوتبال پایه، چالش های راهیابی، تیم های ملی، باشگاه های ورزشی
 • فرناز فخری، سید حسین علوی*، محسن هادی طحان صفحات 199-224

  هدف تحقیق حاضر ارایه مدلی از تاثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش اوقات فراغت ورزشی بانوان در شهر تهران بود. روش انجام پژوهش آمیخته بود، با استفاده از تکنیک دلفی پرسشنامه محقق ساخته‌ای در مقیاس پنج ارزشی لیکرت در مورد متغیرهای سرمایه اجتماعی و گرایش اوقات فراغت طراحی گردید و بعد از تایید روایی 8 نفر از صاحب‌نظران مدیریت ورزشی؛ پایایی پرسشنامه ها نیز به دست آمد. جامعه آماری شامل کلیه بانوان استفاده‌کننده از خدمات ورزشی بوستان های مناطق 22 گانه شهر تهران بود که بر اساس نمونه گیری خوشه ای، 5 منطقه از شهر تهران انتخاب و با نمونه گیری تصادفی 245 نفر گزینش شدند. داده های بخش کمی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری از طریق از نرم افزارهای spss و لیزرل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل نشان داد که ارتباطات اجتماعی، تعلق اجتماعی و سلامت اجتماعی بر گرایش اوقات فراغت بانوان تاثیرگذار است. درنهایت به مدیران شهری توصیه می شود برنامه های فراغتی در سطح شهر تهران به‌گونه‌ای طراحی گردد که به‌صورت یک برنامه قابل‌درک جهت رشد و شکوفایی شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اوقات فراغت، ورزش بانوان، شهر تهران
 • محمدسعید کیانی*، رضا افضلی، کیوان شعبانی مقدم صفحات 217-243

  هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی دانش مربیان رشته‌های ورزشی از وظایف قانونی آنان در قبال ورزشکاران بود.ابزار مورداستفاده در پژوهش دارای دو بخش بود که پس از اطلاعات جمعیت شناختی، در بخش اول، عوامل ساختاری شامل مدرک تحصیلی، درجه مربیگری، سابقه مربیگری، سابقه قهرمانی، سابقه قهرمانی (در سطح ملی یا بین‌المللی) و دارا بودن مدرک کمک‌های اولیه بررسی شد و در بخش دوم از یک پرسشنامه 48 سوالی درزمینه دانش مربی از وظایف قانونی‌اش استفاده شد که دارای هفت بعد نظارت، آموزش، اماکن و تجهیزات، مراقبت پزشکی، همتاسازی بازیکنان، شناخت بازیکنان و هشدار خطر بود. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه دربین 460 مربی فعال در رشته‌های مختلف ورزشی به صورت تصادفی توزیع شد که درنهایت با حذف موارد ناقص یا مخدوش، 428 پرسشنامه موردبررسی قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. نتایج آزمون تحلیل واریانس چندگانه نشان داد که مدرک تحصیلی تنها می‌تواند شناخت مربیان از بازیکنان را به‌طور معنی‌داری تحت تاثیر قرار دهد و درجه و سابقه مربیگری مربیان نتوانسته دانش مربیان را تحت تاثیر خود قرار دهد. همچنین، دارا بودن «سابقه قهرمانی» و «دارا بودن مدرک کمک‌های اولیه»، دانش مربیان را به ترتیب در بخش‌های «شناخت از بازیکنان» و «مراقبت پزشکی و هشدار خطر» تحت تاثیر قرار داده است.

  کلیدواژگان: دانش، مربیان ورزش، وظایف قانونی، ورزشکاران
 • علی شکرالهی*، علیرضا مرادی صفحات 235-261
  هدف

  هدف این پژوهش، مطالعه تعیین تاثیر سلسله  برنامه های آموزشی و فرهنگی "سبک زندگی" سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد بر سبک زندگی شرکت کنندگان است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش بر حسب هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 1634 نفر از شرکت کنندگان در این برنامه ها است و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان311 نفر تعیین شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش تهیه پرسشنامه محقق ساخته می باشد که به روش اسنادی و تحلیل محتوا تهیه شد. روایی پرسشنامه به صورت محتوایی و صوری توسط متخصصین تایید و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون  با استفاده از نرم افزار آماری SPSS  نسخه 23 استفاده شده است.

  یافته های:

   این تحقیق نشان داد که بین سلسله برنامه های آموزشی و فرهنگی "سبک زندگی" سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد با سبک زندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  اگر برنامه های آموزشی و فرهنگی(سبک زندگی) تقویت شود، سبک زندگی ایرانی - اسلامی گسترش خواهد یافت.

  کلیدواژگان: برنامه های آموزشی، فرهنگی، سازمان، سبک زندگی، فرهنگ
|
 • Mohammad Amere *, Mahmoud Goodarzi, Amin Dehghan Ghahfarokhi Pages 1-31

  The purpose of this study was to investigate the situation of land management in medal-winning sports in Iran. The research method was a combination of quantitative and qualitative research. Qualitative interviews continued until the theoretical saturation was reached, and in the quantitative part, the weighting of the identified indicators was in the qualitative stage. Numerical taxonomy was used to identify the state of landscaping in medal sport. The statistical population in the qualitative part of the research was interviews with senior sports managers of the country, experts of the Deputy Championship and provincial affairs experts of the Ministry of Sports, heads of federations related to medal sports, which numbered 20 people and the sampling method was total. The statistical population in a small part included all the provinces of the country that the forms related to the indicators of sports planning were sent and collected through their federations to their sports delegations. The importance of each of the components and indicators of land planning related to the three disciplines of liver, karate, wushu in 31 provinces of the country showed that the sociological (0.41), economic (0.25) and geographical (0.34) components to The order was most important in explaining the state of land management in sports. Also, in terms of land management in these sports, the level of development in terms of championship medals in the Asian and Olympic Games in the provinces of the country is different, but most of the medal-winning athletes are in the province where the sports had better hardware facilities.

  Keywords: Landscaping, Land management, Sports development, Medal-winning sports
 • Mehdi Mollazadeh, Jallal Mohammadi, Sara Ramazanpour, Mojtaba Anvari * Pages 32-51

  The aim of the present study was to investigate imaging and mindfulness exercises on sports anxiety in male students aged 10-15 years. Data were evaluated by Shapiro-Wilk test to check the normality of data distribution. The research samples were divided into three groups: control, illustration and mindfulness, and two experimental groups (illustration and mindfulness) were intervened. Martens Competitive Anxiety Questionnaire (1990) was filled out by the subjects before and after the intervention. Shapiro-Wilk test was used to check for normality and combined analysis of variance test with the help of Spss software version 25 was used to check for intra-group and inter-group changes. The results showed that all interventions reduced physical and cognitive anxiety. The mindfulness group had a greater decrease in physical and cognitive anxiety but the imaging group did not differ significantly in any of the research variables. The mindfulness group had a greater decrease in physical and cognitive anxiety and their self-confidence scores were higher than the imaging and control group; Therefore, the use of mindfulness and illustration exercises in students' sports programs can play a key role in reducing their sports anxiety.

  Keywords: imagery, Mindfulness, Sports anxiety
 • Lila Babapour * Pages 47-79

  Mass media play an indisputable role in shaping and directing the beliefs, attitudes and thoughts of the community, as well as the establishment of an appropriate setting in the field of sport development. The purpose of this study is to investigate the role of sport television network on people's sports participation. The present research is a descriptive-analytic study and so applied research. The statistical population of this study includes all people over 15 years old in Maku city. According to data from the Statistical Yearbook of 1395, in the city of Maku of west Azarbaijan province has population of over 15 years old 87241 people. The sample size of the Morgan table 384 was determined. The research instrument was a questionnaire, which was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (81.24%). In this research, correlation coefficient and spss18 software were used. Research findings showed that there is a significant relationship between culture development, promotion of social participation, information and education in sport network with sport participation.

  Keywords: Culture promotion, social participation, Education, sports network, Sports Participation
 • Nazila Babazadeh *, MohammadRahim Najafzadeh Pages 70-107

  The main purpose of this study is to determine the relationship between values ​​and lifestyle with the participation of women in sports in Marand. This research is applied in terms of purpose and descriptive in nature. In terms of data collection, it is a field study. The statistical population of the study included all women and girl’s athletes in Marand who are active in sports clubs under the supervision of Marand Youth and Sports Department, which according to the statistics of Marand Youth and Sports Department, 27903 people are active. According to Morgan's table, 384 people were included in the research sample. The research instrument was a standard questionnaire for sports participation, Gill et al. (1988) questionnaire, for values ​​and lifestyle questionnaire, Corcoran and Fisher questionnaire (2000), which confirmed the validity and reliability of the questionnaires. In order to analyze the data, the Kolmograph-Smirnov test and Pearson correlation coefficient were used to analyze the data using SPSS statistical software. The results showed that there is a significant relationship between values ​​and lifestyle with women's sports participation in Marand city. There is also a significant relationship between learning, diversity, fashion, responsibility, attention to history and religion, passion, quantity, intellectual and physical ability with sports participation.

  Keywords: Values, lifestyle, women's sports participation, learning, Responsibility
 • Yaqoub Badri Azarin *, Mohamad Mousaei, Masoomeh Hazrati Athar Pages 92-115

  The aim of this study was to investigate the effect of one month of physical activity on the quality of life of treated addicts. The method of the present study is quasi-experimental which was applied with a pre-test-post-test design with two groups (physical activity and control group). The statistical population of this study includes heroin addicts who have a history of more than 3 years of use, who have referred to one of the camps located in Tabriz for treatment in a certain period of time, 30 of whom were selected as the sample of the study. The sampling method was accessible and targeted from the community of these addicts who had a history of use for three years and their age range was between 23 and 50 years. After recording the demographic information of the candidates as a pre-test of their SF-36 quality of life, they were measured by a questionnaire. After the pre-test stage, the subjects of the experimental group were present at the examiner's desired location for three months, three days a week at the appointed time and performed the selected physical activity as a group under direct supervision. The time considered for both groups was the same so that during the research time, an attempt was made to consider the number of people of equal ages for both groups. Finally, at the end of one month of physical activity, once again, all subjects answered the quality of life questionnaire as a post-test. Also, no physical activity was considered for the control group. The results showed that there was a significant difference between the quality of life of physically active addicts in one month and inactive addicts (p < 0.05). As a result, the rate of quality of life changes in the experimental group is significantly higher than the control group. According to the findings of the study, it can be concluded that by using a regular exercise program, the level of quality of life can be increased in various dimensions in addicts.

  Keywords: Quality of life, physical activity, addicts
 • Hojjat Hajipour, Emadeldin Poursafar Tabalvandani, Tayyebeh Abdali, Mohsen Sadeghi * Pages 112-126

  In today's world, having enough information, awareness and knowledge of the lifestyle of sports customers, can solve many problems related to customer behavior, so the purpose of this study is to investigate the impact of lifestyle on the immediate shopping behavior of sports tourists. The present tense is based on the verses of the present tense; The method was Descriptive-survey, and the data collection method was Library-Field, and a researcher-made questionnaire was used to collect data. The statistical population of the study consisted of selected tourists from the tourist destinations of the provinces of the country (East Azerbaijan, Khorasan Razavi, Gilan, Khoozestan). Was selected by simple random sampling. Data analysis in the descriptive part included frequency and mean tables, and in the inferential part the Kolmogorov-Smirnov test was used to check the normality of the data and confirmatory factor analysis with a partial least squares approach was used to examine the relationship between variables. The software used for data analysis were SPSS V20 and SmartPLS3. The results showed that lifestyle has a positive and significant effect on the immediate shopping behavior of tourists in the studied tourist destination (t=8.376 and route coefficient=0.261).

  Keywords: Lifestyle, Immediate shopping behavior, Sports tourists
 • Vajiheh Javani * Pages 123-148

  Consumption at different levels can be discussed and analyzed, that one of its aspects being sports consumption. Considering the significant impact of women's sports culture on consumption, the purpose of this study was to analyze the sport consumption culture of young women based on consumer theory. In this research, the methods of research were thematic analysis and Delphi method. The population of the study was women and girls aged 18-30 years old. They were interviewed using purposeful sampling, and 38 were interviewed and analyzed by the method of thematic analysis. In the second phase, according to the extracted themes of the first phase a researcher-made questionnaire was formed. Then, 28 experts were asked to fill out the questionnaire by Delphi method. In this research, four dimensions and 26 statements were identified as influential dimensions of consumption sport culture of women’s and examined by experts. The first was lifestyle, which was the most important influence on the culture of exercise. The second and third dimensions were obtained aesthetically and escape. Finally, the fourth dimension of this research was the socioeconomic dimension of the sport consumption culture.

  Keywords: consumer culture, sport, Women, consumer culture theory
 • Zahra Fathirezaei, Elham khodadadeh Pages 141-159

  The aim of this study was to investigate the relationship between, The levels of motivation and Intention to Continue Physical Activities in female adolescent students. 221 female adolescent students of East Aderbayjan province aged 18-12 years in 2019-2019 were selected by multistage cluster sampling and completed exercise continuity and exercise behavior regulation questionnaires. The collected data were analyzed by SPSS24 software. The findings showed that among the factors of motivation levels, lack of motivation negatively and internal motivation as well as positively identified regulation, they have the ability to predict the Intention to Continue Physical Activities. However, other levels of continuity of motivation, including external motivation and introjected regulation, do not have the ability to predict the desire to continue exercising. Accordingly, it can be said that in creating a desire to continue exercising in adolescent girls, the type of motivation they have created during exercise classes can be a predicting factor.

  Keywords: motivation, Intention to Continue, girl adolescents, sport
 • Abas Shakibi Rad, Samaneh Safari Hassanabadi, Fahimeh Najafi Alamdarlo *, Kazem Seifpour Pages 154-173

  The aim of the current study was to investigate sports insurance services in attracting the satisfaction of injured athletes. It is a descriptive, survey type study and in terms of purpose, it is a practical and in terms of data collecting a field study. The statistical population of the present study included 160 injured players of the Premier League teams 1398 in selected sports (Football, Futsal, Basketball, Volleyball). The available sampling method had been chosen, which was equal to the statistical population. The data collection tool was a researcher made questionnaire whose validity was confirmed by 12 professors of sports management and insurance, and its reliability obtained as α = 0.86 The descriptive statistics tests (frequency, mean, standard deviation) and inferential statistical tests (Kolmogorov–Smirnov,Friedman Test) were used to analyze the data using SPSS software version 25. The results showed that most athletes are moderately satisfied with the service of sports insurance. The Contextual factors have the most roles and the intervening factors have the least role in the satisfaction of athletes with the sports insurance services. The results indicated that the number of athletes' visits to use sports insurance plays an important role in athletes' satisfaction with sports insurance services.

  Keywords: Athletes' satisfaction, Injured athletes, Insurance, Insurance services
 • Siavash Khodaparst, Vahid Bakhshalipour *, Fatemeh Monfared Fatideh Pages 167-189

  The aim of this study was to investigate the dimensions of corruption and anomalies in Iranian championship sports. The research method was descriptive-applied which was mixed and in two stages including; corruption was identified in terms of areas related to championship sports and the components of corruption. The statistical population of the study included all 250 managers of federations and sports clubs, coaches and players of professional league clubs, international referees, members of the media active in the field of championship sports and some sports experts in the championship sports sector. The research sample consisted of 150 people who were selected by available sampling method. A researcher-made questionnaire consisting of 46 questions in a 6-point Likert scale among championship sport stakeholders was used to collect the required data. data were analyzed using Spearman correlation coefficient and structural equation modeling using SPSS19 and PLS23 software. Findings showed that socio-cultural variables had the first priority and economic and political variables had the highest impact on sports corruption. Also, the highest rank of sports corruption forms was related to doping and collusion and the lowest rank was related to alcohol consumption and illicit relations. Due to the favorable fit of the conceptual model of corruption, the effectiveness of the studied variables was reported to be good. Also, due to the high intensity of the coefficients of the effect of cultural, social, economic and political factors in the research, it can be said that this dimension has a high role in corruption or vice versa in its prevention and can precede other dimensions in the center.

  Keywords: Dimensions of sports corruption, forms of sports corruption, sports anomalies, championship sports
 • Vahid Samimi *, Abbas Seyfollahi, Fatemeh Moradi Barzel Abad, Arezoo Mohammadzadeh, Hesam Safkhani Pages 185-203

  The purpose of this study was to investigate the challenges of getting the players of the basic categories of Semnan province to the national football teams. The method of the present study was descriptive survey and the data collection was field. The statistical population of the study included all managers and coaches working in teams of different age groups of football in football province, whose number was about 100 people and the statistical sample was considered equal to the community. The research tool was a researcher-made questionnaire that included four components: managerial, financial, technical and research. The validity of the questionnaire was confirmed by 10 professors of sports management and its reliability was 0.86, which indicated the high reliability of the questionnaire used. Data analysis was performed using statistical methods of mean, standard deviation, Kolmogorov-Smirnov test (K-S), Friedman rank test and one-sample t-test using SPSS software version 25. The research findings showed that the managerial, financial, technical and research components have a positive role in the challenges of getting the basic players of Isfahan province to the national football teams; Therefore, it is necessary for the country's sports clubs to work closely with football boards, schools, physical education departments, sports managers and coaches, and to pay special attention to the basic football teams.

  Keywords: Football Industry, Grassroots Football, Navigation Challenges, National teams, Sports Clubs
 • Farnaz Fakhri, Seyed Hossein Alavi *, Mohsen Hadi Tahan Pages 199-224

  The purpose of this study was to present a model of the impact of social capital on women's sports leisure in Tehran. Using Delphi technique, a researcher-made questionnaire was designed on the variables of social capital and leisure orientation, and after confirming the validity of 8 sports management experts, the reliability of the questionnaires was obtained. The statistical population consisted of all women using sports services in the parks of 22 districts of Tehran. Based on cluster sampling, 5 districts of Tehran were selected and 245 people were selected by random sampling. Quantitative data were analyzed using Pearson correlation coefficient and structural equations through SPSS and Lisrel softwares. The results of the model showed that social communication, social belonging and social health have an impact on women's leisure tendency. Finally, urban managers are advised to design leisure programs in Tehran in such a way that an understandable program is considered for the growth and prosperity of the participants.

  Keywords: Social Capital, Leisure Time, Women's Sport, Tehran
 • MohammadSaeid Kiani *, Reza Afzali, Keivan Shabani Moghadam Pages 217-243

  The purpose of this study was to investigate the knowledge of sports coaches about their legal duties towards athletes. The tool used in the research has two parts: in the first section, the demographic characteristics include age, gender, degree, coaching, coaching history, field of sport, championship background, national and international championship background, and first aid certificate checked out.. In the second part, a questionnaire of 48 questions was used in the area of knowledge of coaches that has seven dimensions of supervision, training, facilities and equipment, medical care, matchmaking of players, recognition of players and hazard warning. In order to collect data, a questionnaire was distributed among 460 active coaches in various sports fields. Finally, with the elimination of imperfect or defective items, 428 questionnaires were examined. Data analysis was performed using SPSS software version 18. The results of multiple analyses of variances showed that the degree can only affect the instructors' recognition of the players and the degree and coaching history of coaches can not affect the knowledge of the coaches. Also, having "championship background" and "first aid certificate" has affected the coaches' knowledge in the areas of "recognition of players" and "medical care and hazard warning" respectively.

  Keywords: knowledge, sports coaches, legal responsibilities, Athletes
 • Ali Shokrollahi *, Alireza Moradi Pages 235-261
  Objective

  The aim of this study was to determine the effect of a series of educational and cultural programs "lifestyle" of the Cultural, Social and Sports Organization of Najafabad Municipality on the lifestyle of participants.

  Materials and Methods

  This research is an applied research in terms of purpose and in terms of correlation method. The statistical population of this study includes 1634 participants in these programs and the sample size is 311 based on Morgan table. The data collection tool in this study is a researcher-made questionnaire that was prepared by documentary method and content analysis. The validity of the questionnaire was used in terms of content and face by experts and the reliability of the questionnaire was used with Cronbach's alpha coefficient. In order to analyze the data, Pearson correlation coefficient test and regression test were used using SPSS software version 23.

  Findings

  This study showed that there is a positive and significant relationship between the series of educational and cultural programs "lifestyle" of the Cultural, Social and Sports Organization of Najafabad Municipality with lifestyle.

  Conclusion

  If educational and cultural programs (lifestyle) are strengthened, the Iranian-Islamic lifestyle will expand.

  Keywords: culture, cultural educational programs, Lifestyle, organization