فهرست مطالب

پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی - سال دوازدهم شماره 2 (تابستان 1401)

نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
سال دوازدهم شماره 2 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/13
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ابوالفضل حری* صفحات 1-18

  بحث ترجمه اسامی خاص، یکی از مباحث چالش برانگیز مطالعات ترجمه و به طریق اولی، ترجمه ادبی محسوب می شود و از دو حیث اهمیت دارد. اول: اسامی خاص از جمله مقولات فرهنگ مادی و معنوی هر زبان و فرهنگ، و مرتبط با هویت و ایدیولوژی آن فرهنگ است. دوم: شگردهای مترجمان در ترجمه اسامی خاص ممکن است به نوعی از سبک و به طریق اولی، از حضور و صدای مترجمان هم خبر بدهد. ترجمه گری اسامی خاص را از رهگذر الگوها و رویکردهای گوناگون بررسی می کنند. این مقاله، سبک صالح حسینی را در مقام مترجم ادبی از منظر الگوی لپیهالم در پنج رمان از دو نویسنده بررسی می کند: حسینی از رهگذر شگردهای حفظ صورت و جایگزینی نام های خاص که از جمله مولفه های الگوی لپیهالم است، و به ترتیب با راهبردهای ترجمه غرابت زا و غرابت زدا متناظر است، از یک سو، سبک نویسندگان، و از دیگر سو، سبک و حضور خود را نشان داده است. این مقاله با تاسی به الگوی لپیهالم و با روش گردآوری گزیده ای از اسامی خاص در پیکره ای متشکل از پنج رمان از دو نویسنده یعنی مزرعه حیوانات و 1984 (ارول)، و خشم و هیاهو، آبشالوم ! آبشالوم! و برخیز ای موسی (فاکنر) نشان می دهد حسینی در ترجمه گری اسامی خاص این آثار کوشیده است میان حفظ سبک این نویسندگان و بروز سبک خود هماهنگی برقرار کند و نشان بدهد اگر در متن اصلی، «سبک، خود نویسنده است»، در ترجمه نیز سبک، خود مترجم است.

  کلیدواژگان: ترجمه ادبی، سبک شناسی، اسامی خاص، حفظ صورت، جایگزینی
 • محمدرضا دوستی زاده*، نازنین سیدفضل الهی صفحات 19-36
  این پژوهش به بررسی تاثیر خلاقیت در بازی های آموزشی و نقش آن در عملکرد خودمختار زبان آموزان در قالب فضای آموزشی می پردازد. با توجه به نظریه های متفاوت آموزشی، فلسفی، جامعه شناختی و روانشناختی راجع به نقش خلاقیت در خودمختاری در آموزش و هویت بخشی فردی در امر یادگیری سعی شده است روش جدیدی راجع به مقوله خودمختاری در امر یادگیری میسر گردد. در این مقاله با اهتمام به این تحلیل نظری، عملکرد ذهنی و فعلی دانشجویان زبان آلمانی در خصوص خودمختاری و هویت فردی با توجه به پیش زمینه های نظری آن مورد چالش قرار می گیرد. بدین منظور به دانشجویان یک سری از متون ادبی به زبان آلمانی ارایه می گردد و از آنها خواسته می شود با تغییراتی در متن و بدون تغییر محتوای آن متون نمایشی تولید و آنها را بازی کنند. تغییر نوع متون ادبی و منحصر به فرد سازی امر یادگیری زمینه ای برای هویت و خودمختاری زبان آموزان فراهم کند. سوال این است که چگونه این امر آنها را در بهبود و نکامل راهکارهای یادگیری زبان بالاخص در سطح فراشناختی یاری می دهد و از این طریق انعکاس رفتار آموزشی آنها مورد بررسی قرار می گیرد. هدف مقاله این است که با توجه به نظریه های تحلیل شده عملکرد خودمختار زبان آموزان در قالب فضای آموزشی ایجاد شده را تحلیل و پیشرفت یادگیری زبان آموزان را بسنجد.
  کلیدواژگان: خلاقیت، خودمختاری، بازی های آموزشی، هویت بخشی فردی، یادگیری زبان
 • محمد عبداللهی گیلانی* صفحات 37-59

  این پژوهش با هدف بررسی خوانایی و دشواری متن های کتاب ها‏ی انگلیسی دبیرستان (متوسطه دوم) موسوم به ویژن انجام شده ‏است. متن های خواندنی کتاب ها‏ی دانش آموز و کتاب ها‏ی کار سه سال دبیرستان که مجموعا شش کتاب را شامل می شد جمع ‏آوری و به وسیله ابزارهای خوانایی مختلف مانند ماتریس انسجام و فلش-کنیکاید تجزیه و تحلیل گردید. هدف، ارزیابی متون از ‏نظر پیچیدگی واژگانی و نحوی و همچنین انسجام بود که شامل روایی، سادگی نحوی، ملموس بودن واژگان، انسجام ارجاعی و ‏انسجام عمیق بود. هر یک از این مولفه ها قادر به افزایش یا کاهش بار انسجام در متن بودند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل کلی ‏تعیین کرد که سطح دشواری متن ها در چه حد بوده است. یافته ها نشان داد که بین فهرست واژه های استاندارد ‏CEFR‏ و ‏NGSL‏ و تعداد واژگانی که زبان آموزان در طول یادگیری زبان رسمی مدرسه خود مطالعه می کنند، درجاتی از ناهماهنگی ‏وجود دارد. علاوه بر این، متون کتاب ها‏ی کار به درجات مختلف با یکدیگر ناسازگار بودند. بررسی دقیق برخی از ویژگی های ‏دیگر هر متن را آشکار ساخت. ارزیابی این کتاب ها ممکن است برای جامعه بین المللی، معلمان، تولیدکنندگان مواد درسی و ‏نویسندگان مفید باشد تا پس از تعیین مشکلاتی که ممکن است برای زبان آموزان پیش می آید اقداماتی برای بهبود مهارت های ‏خواندن و نوشتن آنها صورت دهند.‏

  کلیدواژگان: ماتریس انسجام، خوانایی، درک متن، تحلیل متن، کتاب زبان انگلیسی دبیرستان، ویژن
 • فریناز نصیری زیبا، ندا هدایت*، نسیم گل آقایی، اندیشه صنیعی صفحات 60-73

  هدف از مقاله حاضر مطالعه توصیفی-تحلیلی همبستگی احتمالی بین توالی صفت/ مبنای مقایسه و مفعول/فعل و بررسی توالی غالب صفت/مبنای مقایسه و مفعول/فعل در گونه های زبانی تالشی و گیلکی، از زبان های شمال غربی ایران، بر اساس نظریه سوی انشعاب درایر می باشد. به همین منظور پس از بررسی گرایش و همبستگی غالب توالی های فوق، نتایج با الگوهای مشاهده شده درایر مقایسه شد. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه ساختاریافته بر اساس پرسشنامه تدوین شده ای شامل 60 جمله و عبارت فارسی با 10 گویشور سالخورده بی سواد و کم سواد از هر یک از گونه های تالشی و گیلکی به ترتیب از اهالی شهرستان های هشتپر و بندرانزلی در استان گیلان گردآوری شد. نتایج نشان می دهد همبستگی آشکاری بین توالی مبنای مقایسه-صفت با توالی مفعول-فعل در گونه تالشی وجود دارد که به خوبی با یافته های درایر مطابقت دارد، ولی در گونه گیلکی هر دو توالی صفت-مبنای مقایسه و مبنای مقایسه-صفت با توالی مفعول-فعل بطور مساوی کاربرد دارد. بنابراین هیچ ادعای قطعی دال بر بسامد توالی مبنای مقایسه-صفت که با نظریه سوی انشعاب درایر مطابقت داشته باشد در گونه گیلکی وجود ندارد. گرچه هر دو گونه تالشی و گیلکی به گروه زبانهای فعل پایانی تعلق دارند اما گرایش توالی صفت/مبنای مقایسه می تواند وجه تمایزاین گونه های زبانی به شمار رود. این مطالعه می تواند بستر مناسبی در راستای بررسی بیشتر سطح گسترده ای از توالی واژه گونه های زبانی متعلق به یک خانواده زبانی باشد.

  کلیدواژگان: تالشی، توالی صفت، مبنای مقایسه، گیلکی، نظریه سوی انشعاب درایر، همبستگی
 • فاطمه پورابراهیم*، نازنین شادمان صفحات 74-92

  گوش دادن در ارتباطات روزانه و فرآیند آموزشی از اهمیت بسزایی برخوردار است. داشتن تسلط خوب به زبان دوم (L2) برای برقراری ارتباط موفق در زبان دوم ضروری است. علیرغم اهمیت آن، در فراگیری زبان دوم، تحقیق، تدریس و ارزیابی مورد توجه کمی قرار گرفته است. هدف ازاین مطالعه مقایسه عملکرد زبان آموزان دو زبانه و تک زبانه بین دو جنس از نظر درک شنیداری و استفاده از استراتژی های شنیداری است. علاوه بر این، مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین استراتژی های شنیداری و درک شنیداری زبان آموزان می پردازد. برای تحقق این منظور، 112 فراگیر تک زبانه (67 پسر و 45 دختر) و 120 فراگیر زبان های خارجی دو زبانه (61 پسر و 59 دختر) برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند و پس از پر کردن پرسشنامه استراتژی های شنیداری، در آزمون درک مطلب شنیداری شرکت کردند. نتایج تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه و آزمون درک مطلب با استفاده از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) و همبستگی پیرسون نشان داد که تفاوت معناداری بین فراگیران زبان تک زبانه و دوزبانه، به نفع گروه دوم، از نظر درک شنیداری و استراتژی های شنیداری وجود دارد. همچنین یافته ها حاکی از این بود که تاثیر جنسیت بر درک شنیداری واستفاده از استراتژی های شنیداری معنی دار نبود. در نهایت، همبستگی مثبت معناداری بین درک شنیداری و استفاده از استراتژی های شنیداری مشاهده شد. مطالعه ی فوق در بردارنده ی مفاهیم اساسی برای طراحان برنامه های درسی و تهیه کنندگان مواد درسی می باشد.

  کلیدواژگان: دوزبانگی، تک زبانگی، درک شنیداری، استراتژی های شنیداری، جنسیت
 • اشکان پیوندی، افسون گودرزپور عراق* صفحات 92-110
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سن و راهبردهای گفتاری بزرگسالان در فراگیری زبان آلمانی (سطح مقدماتی A1) می باشد. به منظور درک درست تر این موضوع، لازم است تاثیر سن بر عناصر زبانی (روند یادگیری، تلفظ، یادگیری دستور زبان و واژگان) و مهارت های زبانی (درک گفتاری - نوشتاری و تولید گفتاری- نوشتاری) بررسی شود. در این مقاله میانگین استفاده از راهبردهای آموزش زبان برای هر راهبرد محاسبه و براساس سن شرکت کنندگان مقایسه شد. راهبردهای گفتاری طبق مدل آکسفورد، مشتمل بر: راهبردهای عاطفی، اجتماعی، شناختی، فراشناختی و جبرانی می باشد. نتایج حاکی است تاثیر سن در یادگیری زبان و یادگیری از طریق تفسیر کردن و مهارت گفتاری شرکت کنندگان در سنین مختلف متفاوت است بطوریکه بالاترین نمره متعلق به گروه سنی پایین تر است و پایین ترین نمره مهارت گفتاری مربوط به گروه های سنی بالا است. همچنین تفاوت نمره مهارت گفتاری بین شرکت کنندگان از نظر آماری معنی دار است (P<0.05). بدین معنی می توان گفت افزایش نمره کسب شده در مهارت های گفتاری شرکت کنندگان با افزایش سن کاهش می یابد و افراد در سنین پایین تر می توان در زبان آموزی موفق تر باشند. در این مطالعه نمره آزمون گروه سنی 17 تا 27 سال با گروه های سنی 45 سال به بالا و گروه سنی 27 تا 35 سال از نظر آماری تفاوت معنی دار نشان داد (P<0.05). همچنین نمره گروه سنی پایین تر از 17 سال با گروه سنی بالاتر از 45 سال هم از نظر آماری معنی دار شده است (P<0.05).
  کلیدواژگان: سن، راهبردهای گفتاری، بزرگسالان، فراگیری زبان آلمانی، سطح مقدماتی
 • الهام اکبری، رضامراد صحرایی*، علی کریمی فیروز جایی، محمدحسین رمضان کیایی صفحات 111-130

  یکی از مشکلات اصلی زبان آموزان در یادگیری زبان دوم، دستور زبان است. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از دستاوردهای رده شناسی زبان، یادگیری دستور زبان فارسی برای فارسی آموزان ایتالیایی تسهیل شود. بدین منظور، بر پایه ی مولفه-های رده شناسی ترتیب واژه، شباهت ها و تفاوت های رده شناختی زبان فارسی و زبان ایتالیایی معیار، تعیین گردید. در مرحله بعد، بدون اشاره به شباهت ها و تفاوت های رده شناسی دو زبان فارسی و ایتالیایی، نکات دستوری به آزمودنی ها، آموزش داده شد و سپس از آنها پیش آزمون به عمل آمد. آزمون دارای سه بخش بود. بخش اول: جملاتی از زبان ایتالیایی ارایه شد و آزمودنی ها می بایست که معادل آنها را از میان چهار گزینه انتخاب کنند. در بخش دوم: از آزمودنی ها خواسته شد که جملات ایتالیایی را به فارسی ترجمه کنند. در بخش سوم: آزمودنی ها یک متن ایتالیایی طراحی شده را به فارسی ترجمه کردند. در پایان، پس از گذشت مدت زمان مشخص، مجددا نکات دستوری مدنظر این بار با تاکید بر تفاوت ها و شباهت های رده شناختی بین دو زبان فارسی و ایتالیایی به آزمودنی ها آموزش داده شد و سپس پس آزمون به عمل آمد. تجزیه و تحلیل نتیحه آزمون ها نشان داد که میانگین نمرات آزمودنی ها در پس آزمون از میانگین نمره های آنها در پیش آزمون بالاتر است. تحلیل آمار استنباطی نیز نشان داد که بین نمره ی آزمودنی ها در پیش آزمون و پس آزمون اختلاف معناداری وجود دارد. از این رو، می توان نتیجه گرفت که هرچه آگاهی فارسی آموزان ایتالیایی از شباهت ها و تفاوت های رده ای زبان فارسی و زبان ایتالیایی بیشتر باشد، یادگیری زبان فارسی برای آنها راحت تر و سریع تر می شود.

  کلیدواژگان: رده شناسی، ترتیب واژه، مولفه، دستور زبان، زبان دوم
 • متین نهاوندی، ارسلان گلفام* صفحات 131-153

  استعاره های مفهومی در زندگی روزمره ما حضور گستره ای دارند و بر همین اساس در زبان شناسی شناختی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. بسیاری از پژوهشگران بر اهمیت استعاره ها در فرایند زبان آموزی تاکید می کنند. زبان آموزان به هنگام مواجهه با عبارات استعاری در زبان مقصد با چالش هایی روبرو می شوند و از آنجایی که استعاره ها در اغلب بافت های گفتمانی حضور دارند، نمی توان آن ها را نادیده گرفت. لذا این پژوهش به تاثیر آموزش استعاره های مفهومی چندشیوه در بهبود مهارت های خواندن و نوشتن زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی بر روی فراگیران فارسی زبان ایرانی می پردازد. به منظور بررسی تاثیر آموزش استعاره های مفهومی در کلاس های زبان انگلیسی و ارزیابی سطح توانایی استعاری زبان آموزان، پژوهش در دو بخش - پیش آزمون و پس آزمون- برای دو گروه -کنترل و آزمایش- روی دو مهارت خواندن و نوشتن انجام گردید. در طول این پژوهش دو بخشی، نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش که در معرض آموزش استعاره های مفهومی چند شیوه قرار گرفته اند با نمرات گروه کنترل مقایسه شد. یافته های پژوهش نشان می دهد زبان آموزانی که در معرض آموزش مستقیم استعاره های چند شیوه قرار گرفتند، توانستند به دلیل درک بهتر متون استعاری و افزایش توانایی تولید استعاره، نمرات بهتری کسب کنند. به عبارتی، آموزش مستقیم استعاره های مفهومی چندشیوه در بهبود درک و تولید زبان استعاری در فراگیران زبان انگلیسی تاثیرگذار بوده است.

  کلیدواژگان: زبان شناسی شناختی، استعاره مفهومی، چند شیوه گی، تک شیوه گی، فراگیری زبان خارجی
 • فاطمه عسگری* صفحات 154-170

  در این مقاله، در راستای آموزش فرهنگ محور زبان های خارجی، به نقاط تماس و ارتباطی که بین ادبیات و سینمای اقتباسی از باب آموزش زبان خارجی وجود دارد پرداخته می شود. فرض ما در این مقاله این است که این دو پیکره فرهنگی که بومی هستند چنانچه که در برنامه تدریس گنجانده شوند، به ابزاری مناسب در جهت آموزش زبان خارجی با محوریت توانش بینافرهنگی کمک شایانی خواهند داشت. لذا ابتدا به ویژگی های خاص ماهیتی متن ادبی و متن سینمایی یا همان فیلم پرداخته می شود. در این راستا دلایل آموزشی که در کنار منابع درسی معتبر، به استفاده از این نوع منابع بومی در کلاس زبان اعتبار می بخشند مورد بررسی قرار می گیرند. در ادامه سه الگوی بهره بری از این دو پیکره بومی در امر آموزش زبان معرفی و پیشنهاد می گردند. و در ادامه به ابعاد و وجوه متودولوژیک در استفاده از این نوع منابع آموزشی با ارایه سه الگوی تدریس متفاوت اشاره خواهد شد، به گونه ای که بتوان با بهره بردن از ویژگی های ماهیتی و ساختاری یک اثر ادبی و فیلم اقتباسی مربوط به آن، پیشنهاداتی موثر و راهکارهایی عملی ارایه داد برای استفاده از این نوع منابع آموزشی در کلاس زبان جهت توسعه دانش فرهنگی از جامعه هدف و کمک به زیرساخت های توانش بینافرهنگی در زبان آموزان.

  کلیدواژگان: آموزش زبان، توانش بینافرهنگی، پیکره زبانی بومی، اثر ادبی، سینمای اقتباسی
 • مهدی دهمرده، سوده اقتصاد صفحات 171-194

  تمایل به برقراری ارتباط به زبان خارجی همواره یکی از مهم ترین اهداف یادگیری در کلاس های زبان بوده است. این تمایل مولفه ای پایدار و وابسته به یک عنصر خاص نیست، بلکه ماهیتی متغیر و پویا دارد که در هر لحظه در تعاملات کلاسی می تواند با توجه به تغییرات و واکنش لحظه ای مولفه های گوناگون فردی/عاطفی، محیطی/موقعیتی و فرهنگی، بصورتی نوظهور بروز پیدا کند. پژوهش پیش رو، با تکیه بر نظریه سیستم های پویای پیچیده دبات، به بررسی عوامل مهم در تمایل به برقراری ارتباط در کلاس های برخط زبان فارسی مقدماتی در دانشگاه کره، که متشکل از دانشجویانی از ملیت های مختلف است پرداخته، و درکنار بررسی متغیرهای موثر در تمایل زبان آموزان به برقراری ارتباط بصورت کلی، به بررسی نقش نمایه زبانی و پیشینه فرهنگ/آموزشی زبان آموزان در تمایل آن ها به برقراری ارتباط می پردازد. نتایج حاکی از آن است که بصورت کلی، نمایه زبانی و مولفه های فردی/عاطفی نقش مهمی در تمایل دانشجویان به برقراری ارتباط نداشتند، اما در مولفه های محیطی/موقعیتی، تفوت های قابل توجهی درمیان دانشجویان شرق آسیا و دانشجویان سایر ملیت ها، بخصوص در نوع تعامل (نوشتاری/گفتاری) و مخاطب (مدرس/همکلاسان) مشاهده شد. همچنین، دانشجویان شرق آسیا تمایل به برقراری ارتباط در موقعیت های چالش برانگیز (بدلیل عدم وجود مهارت های زبانی لازم و یا طرح موضوعات چالش برانگیز) نداشتند، درحالیکه دانشجویان سایر ملیت ها از این موقعیت ها استقبال کرده و آن را زمینه ای برای رشد مهارت های زبانی و ارتباطی خود عنوان کردند.

  کلیدواژگان: تمایل به برقراری ارتباط، کلاس های زبان فارسی، پیشینه فرهنگی آموزشی، نظریه سیستم های پویای پیچیده، کره
|
 • Abolfazl Horri * Pages 1-18

  Translating the proper names (PNs) is one of the most challenging topics in translation studies and, at best, in literary translation studies and it seems to be important in two ways. First, the PNs, including the categories of material and spiritual items of each language and culture, are related to the identity and ideology of that culture. Second, translators' strategies in translating the PNs may indicate the translator’s presence, voice, and style. Translating the PNs can be investigated through a variety of patterns and approaches. This paper examines Saleh Hosseini's style, as a literary translator, based on Leppihalme’s model, in his five translated novels. Hosseini has preserved the original writers’ style through ‘retention of the name’ and has shown his style through ‘replacing the name by another name,' as two main procedures proposed by Leppihalme (Leppihalme,1997). This paper used a method of collecting data from the PNs in a body consisting of five novels by two authors, namely Animal Farm and 1984 by G. Orwell, and The Sound and The Fury, Absalom! Absalom! and Go Down, Moses by W. Faulkner, shows that Hosseini, in translating the PNs of these works, has tried to reconcile the preservation of the style of these writers with that of his style, showing that if in the original text, "style is the man himself," in translation, style is the translator himself.

  Keywords: literary translation, Stylistics, Proper Names, retention, replacement
 • Mohammad Reza Doostizadeh *, Nazanin Seyed Fazlollahi Pages 19-36
  This study investigates the effect of educational games and their role in the autonomous performance of language learners in the form of educational space. According to different educational, philosophical, sociological and psychological theories about the role of creativity in autonomy in education and individual identification in learning, a new method has been tried to be possible regarding the category of autonomy in learning. In this article, with regard to this theoretical analysis, the mental and current performance of German language students regarding autonomy and individual identity according to its theoretical background is challenged. For this purpose, students are presented with a series of literary texts in German and are asked to produce and play dramatic texts with changes in the text and without changing the content. Changing the type of literary texts and uniqueness of learning to provide a basis for the identity and autonomy of language learners. The question is how this helps them to improve and complete language learning strategies, especially at the metacognitive level, and thus the reflection of their educational behavior is examined. The purpose of this article is to analyze the autonomous performance of language learners in the form of educational space created according to the analyzed theories and to assess the learning progress of language learners.
  Keywords: Creativity, Autonomy, educational games, individual identification, Language learning
 • Mohammad Abdollahi-Guilani * Pages 37-59

  This study aims to investigate the readability of Iranian English ‎textbooks, Vision series 1-3, for high school. It focused on the reading ‎sections of student books and workbooks. The texts were collected and ‎fed into different readability tools such as Coh-metrix, and Flasch-‎Kincaid. The purpose was to evaluate the texts in terms of lexical and ‎syntactic complexity as well as cohesion which included narrativity, ‎syntactic simplicity, word concreteness, referential cohesion and deep ‎cohesion. Each factor was able to increase or decrease the load of ‎cohesion in the text. in addition, the output analysis managed to generally ‎determine how difficult the passages were and what grade levels they ‎suited. The findings revealed that there was some mismatch between the ‎standard CEFR and NGSL wordlists and the number of words the ‎learners study during their formal school language learning. Besides, the ‎texts of the workbooks were to varying degrees incompatible with each ‎other. Detailed examination uncovered some more features of each single ‎text. Assessing the Iranian textbooks may be generalized to assist the ‎international community such as teachers, material developers, and ‎writers determine what might present difficulties to language learners and ‎then take actions to improve their reading and writing skills .‎

  Keywords: assessment metrix, cohesion, Readability, Reading comprehension, text &lrm, analysis &lrm
 • Farinaz Nasiri Ziba, NEDA HEDAYAT *, Nassim Golaghaei, Andisheh Saniei Pages 60-73

  The objective of the present study is to report a descriptive-analytic study on the probable correlation between verb/object and adjective/standard orders as well as the dominant word orders of verb/object and adjective/standard in two varieties of northwestern Iranian languages, namely Taleshi and Gilaki, and their correspondence to the Dryer’s Branching Direction Theory. the dominant tendency and correlation of the aforementioned orders were examined and the results were compared on the basis of Dryer’s observed patterns. The data collection was carried out through a structured interview, devised based on a questionnaire including a compilation of 60 Persian sentences and phrases that were translated into Taleshi and Gilaki during interviews with 10 elderly illiterate and semi-literate speakers respectively from Hashtpar and Bandar Anzali. Based on the obtained results, Taleshi variety was proved to be an OV&StAj language. This result corresponds well with Dryers’ findings confirming an obvious preference for StAdj order among OV languages and conforming to BDT. Concerning Gilaki variety, however, samples fell evenly in two groups of either StAdj or AdjSt with OV order. Therefore, there is no definite claim implying the frequent occurrence of StAdj, which can conform to BDT in this variety. It can be concluded that although both Taleshi and Gilaki belong to verb-final languages, their tendencies towards Adj/St order can be the main source of difference distinguishing these varieties. This study can provide an appropriate context for further investigation of word order in language varieties belonging to the same language families at a broad level

  Keywords: Adjective, Standard order, Branching Direction Theory, Correlation, Gilaki, Taleshi
 • Fatemeh Poorebrahim *, Nazanin Shadman Pages 74-92

  Listening is of significant importance in daily communication and educational process. Having a good command of second language (L2) listening is required for successful communication in L2. In spite of its importance, it has received little attention in second language acquisition, research, teaching, and assessment. This study aims at comparing bilinguals and monolinguals across gender in terms of listening comprehension and listening strategy use. The correlation between listening strategies and listening comprehension was also explored. To this end, 112 monolinguals (67 males and 45 females) and 120 bilinguals (61 males and 59 females) were selected to participate in the study. They filled out a listening strategies use questionnaire (LSUQ) and then took a listening comprehension test (LCT). The results of data analysis using a series of ANOVAs as well as Pearson correlational analysis revealed that there was a significant difference between monolinguals and bilinguals, in favor of the latter group, in terms of listening comprehension and the use of listening strategies. Moreover, the effect of gender on listening comprehension and listening-strategy use was not significant. Finally, a significantly positive correlation was found between listening comprehension and listening strategy use. This research carries essential implications for syllabus designers and material developers.

  Keywords: bilingualism, monolingualism, listening comprehension, listening strategies, gender
 • Ashkan Peyvandi, Afsoun Goudarzpouraragh * Pages 92-110
  age and level of knowledge of learners. The aim of this study was to investigate the relationship between age and adult speech strategies in learning German (introductory level A1). In this article, the average use of language learning strategies for each strategy was calculated and compared based on the age of the participants. Also, the overall average score of language teaching strategies for all strategies was calculated and compared based on the age of the participants. Speech strategies according to the Oxford model include: emotional, social, cognitive, metacognitive and compensatory strategies. The results show that the effect of age on language learning and learning through interpretation and speech skills of participants at different ages is different so that the highest score belongs to the lower age group and the lowest score belongs to the upper age groups. Also, the difference in speech skills score between participants was statistically significant (P <0.05). This means that it can be said that the increase in the score obtained in the speech skills of the participants decreases with age and people at younger ages can be more successful in language learning. In this study, the test scores of the age group of 17 to 27 years showed a statistically significant difference with the age groups of 45 years and above and the age group of 27 to 35 years (P <0.05). Also, the score of the age group below 17 years with the age group above 45 years was statistically significant (P <0.05).
  Keywords: age, speaking strategies, male adults, German language learning, elementary level A1
 • Elham Akbari, Rezamorad Sahraee *, Ali Karimi Firooz Jaee, Mohammadhossein R.Kiaei Pages 111-130

  One of the main problems of second language learners is learning grammar. In this research, We have tried to facilitate learning Persian grammar for Italian learners learning Persian by using the achievements of linguistics typology. For this purpose, similarities and differences between Persian and Italian are determined using typological word order. For the next step, without pointing out typological similarities and differences of Persian and Italian, the grammatical points were taught to the participants and then they were tested (pre-test).the test was in three parts. In the first part, sentences were presented in Italian and the participants were asked to choose the correct equivalent among four choices. In the second part, the participants were asked to translate Italian sentences into Persian. In the third part of the test, the participants were asked to translate a designed Italian text into Persian. Finally, after a certain period of time, the grammatical points were taught to the participants considering typological differences and similarities between Persian and Italian. Finally, the test (post-test) was performed. Data analysis showed that the participants' mean scores in the post-test were higher than their mean scores in the pre-test. In addition, the analysis of inferential statistic shows that the difference is considerable which means that the independent variable, awareness of typological features of Persian and Italian, has an impact on dependent variable which is participants’ scores. Therefore, being aware of these features (similarities and differences) could help the Italian language learners to get a better score.

  Keywords: Typology, word order, Parameter, language grammar, Second language
 • Matin Nahavandi, Arsalan Golfam * Pages 131-153

  Conceptual metaphors have a wide presence in our daily lives and also have a special place in cognitive linguistics. Many researchers emphasize the importance of metaphors in the language learning process. Learners face many challenges encountering metaphorical expressions in the target language, and since metaphors are present in most discourse contexts, they cannot be ignored. In this paper, we argue the effects of explicit multimodal metaphor training in developing reading and writing skills in an EFL context. To examine the effects of using conceptual metaphors in English language classrooms and assess the metaphorical ability of EFL students, we directed two measuring instruments: pre-test and post-test for control and experimental groups in both reading and writing skills. The pre-test and post-test scores of the experimental group who were exposed to explicit multimodal metaphor training were compared with the control group's scores through this bipartite study. The outcomes of this paper can shed light on teaching and learning the multimodal language in an EFL context. The findings showed that learners who were exposed to multimodal metaphors and received explicit instruction from their teacher resulted in a better understanding of metaphorical texts, enhancing the ability of metaphor production and also in better scores. In other words, this paper found that explicit multimodal metaphor instructions can lead to some improvements in metaphor comprehension and production in an EFL context.

  Keywords: Cognitive linguistics, conceptual metaphor, Multimodality, Monomodality, foreign language learning
 • Fatemeh Asgari * Pages 154-170

  In this assay we are trying to find some points of contact between foreign literary works and their adapted cinematographic versions as a probable method used in foreign language teaching processes with a central cultural competence and intercultural knowledge . Our first hypothesis in this study is that these two native cultural corpus, if included in teaching program, will be a useful tool for teaching a foreign language with a focus on intercultural competence. Therefore, at first, are discussed some special features of the nature of a literary text and the cinematic text or the film. In this regard, we analyze the educational and methodical reasons that, along with valid teaching resources, may validate the use of this type of native resources in the language classes and in a language course. Then methodological aspects in using this type of educational resources will be pointed out by presenting three different teaching models, so that by using the nature and structural features of a literary work and it’s adapted cinematic version, effective suggestions and practical solutions can be provided. We will see that use of this type of educational resources in language learning classes would be interesting and useful to develop cultural knowledge of the target community and help to gain a more strong intercultural competence in language learners.

  Keywords: Language Teaching, Intercultural Competence, native language corpus, Literary Text, adapted cinema
 • Mahdi Dahmardeh, Soodeh Eghtesad Pages 171-194

  Willingness to communicate in a foreign language (L2 WTC) has always been one of the most prominent learning objectives in language classes. L2 WTC is not a constant component, determined by one specific variable; rather, it has a dynamic nature, which can be changed at any moment in classroom interactions according to momentary changes and reactions between its various personal/emotional, environmental/ situational, and cultural elements. Taking into account De Bot’s Complex Dynamic Systems Theory, the present research investigates the role of important factors mentioned by students in their willingness to communicate in online elementary Persian Language courses at Korea University, in which students from different nationalities participate. More precisely, the present study examines the role of students’ linguistic profile and education culture on their L2 WTC. For this purpose, a questionnaire was distributed among 23 students from five nationalities, followed by semi-structured interviews with all participants. Results indicate that in general, students' linguistic profiles and personal/emotional characteristics did not play an important role in their L2 WTC; however, significant differences were observed in environmental/situational components among East Asian students and students from other nationalities, especially in the type of interaction (written/spoken) and the interlocutor (teacher/classmates). In addition, East Asian students were not willing to communicate in challenging classroom interaction situations (due to lack of the necessary linguistic skills or challenging/controversial topics), while students from other nationalities embraced these situations and considered them an opportunity for developing their linguistic or communicative competencies.

  Keywords: Willingness to Communicate (L2 WTC), Persian classes, Education Culture, Complex Dynamic Systems Theory, South Korea