فهرست مطالب

مجله دندانپزشکی کودکان ایران
پیاپی 34 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پردیس بیضایی، نسیم سیفی* صفحات 1-11
  مقدمه

  صدمات دندانی از شایع ترین مشکلات دندانی درکودکان است که اثرقابل ملاحظه ای برسلامت روانی و جسمی کودک دارند.از آنجایی که والدین جزو اولین کسانی هستندکه درمحل حادثه حضور می یابند، آگاهی آنها ازاقدامات اورژانسی،تاثیر به سزایی درپیش آگهی این دندانها دارد.هدف این مطالعه ارزیابی آگاهی ونحوه عملکردوالدین درمواجهه با آسیبهای دندانی کودکان12-7 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی گرگان بود.                                     

  مواد و روش ها

  دراین مطالعه توصیفی- مقطعی،225 پرسشنامه استاندارد بین والدین کودکان مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی  توزیع شد.پرسشنامه شامل4 بخش: اطلاعات دموگرافیک،اجتماعی،اورژانسی صدمات دهان ودندان و پیشگیری وکنترل تروما بود. برای بررسی ارتباط میانگین آگاهی باجنسیت،از T-testاستفاده شدو باآزمون ANOVA ،ارتباط بین میانگین نمره آگاهی والدین باهریک ازمتغیرهای سن، تحصیلات وتعداد فرزندان مورد بررسی قرارگرفت.(pvalue <0.05)

  یافته ها

  میانگین نمره آگاهی والدین، 9/1±3/3 از13نمره محاسبه شدکه بین مادران وپدران تفاوت معنی داری وجود نداشت.همچنین اختلاف معنی داری بین سن والدین وتعداد فرزندانشان با آگاهی آنها یافت نگردید.ارتباط  مستقیم معناداری بین وضعیت تحصیلی والدین و نمره آگاهی نسبت به آسیب های دندانی مشاهده شد(pvalue=0.05). 48% ازوالدین،تاکنون هیچگونه اطلاعاتی درزمینه آسیب های دندانی کسب نکرده بودند،88% از والدین،تمایل به یادگیری کمکهای اولیه دررابطه با ضربات دهان و دندان داشتند.

  نتیجه گیری

  والدین نقش مهمی درمواجهه با آسیب های دندانی کودکان و کنترل آن دارند. باتوجه به میانگین نمره آگاهی بدست آمده،اطلاعات والدین از آسیب های دندانی ناکافی است.فراهم کردن شرایط برای آموزش والدین در زمینه آسیب های تروماتیک، می تواند موجب اقدام به موقع و صحیح در محل حادثه ، بهبود پیش آگهی درمان و درنتیجه کاهش عوارض وهزینه های احتمالی شود.

  کلیدواژگان: آگاهی، صدمات دندانی، والدین
 • مسعود فلاحی نژاد قاجاری، احمد اقبالی، لیلا افتخار* صفحات 12-18

  کودکان نیازمند مراقبت های سلامتی خاص، درمان های دندانپزشکی کمتری نسبت به جمعیت عمومی دریافت می کنند و در طول زندگی در معرض خطر افزایش یافته ی بیماری های دهان و دندان قرار دارند. طیف اختلال اوتیسم (Autism Spectrum Disorder) به گروهی از اختلالات تکاملی عصبی شامل اختلال اجتماعی و نقص در ارتباط در کنار کلیشه های رفتاری تکراری و محدود اشاره دارد. کنترل کودک مبتلا به اوتیسم در خلال درمان دندانپزشکی نیازمند درک جامع از اختلال و تکنیک های هدایت رفتاری مختلف می باشد. در این مطالعه درمان کامل دندانی بیمار 10 ساله ی مبتلا به اوتیسم، فیستول شریانی وریدی ریوی و تشنج که به دلیل عدم همکاری کودک و مشکلات رفتاری و پزشکی متعدد تحت بیهوشی عمومی صورت گرفته، ارایه شده است. درمان دندانپزشکی یک جلسه ای تحت بیهوشی عمومی گزینه ی مناسبی جهت درمان بیماران مبتلا به اوتیسم می باشد.

  کلیدواژگان: طیف اختلال اوتیسم، درمان دندانپزشکی، بیهوشی عمومی، بازسازی دندانی
 • محیا رحمانی اندبیلی، سپیده مجذوبی*، علی رشیدیان صفحات 19-25
  مقدمه

  دانش کافی درمورد زمان و ترتیب صحیح رویش دندانهای دایمی کودکان می تواند در تشخیص به موقع ناهنجاریها و طرح درمان مناسب درکودکان تاثیر بسزایی داشته باشد . براساس دانش ما اطلاعات محدودی در زمینه رویش این دندان ها در شهر تهران وجود دارد.

  مواد و روش ها

  این تحقیق از نوع توصیفی و به روش مقطعی است، به صورت تصادفی دو منطقه (5 و 16) از بین مناطق 19 گانه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند .پرسشنامه طراحی شده با معاینه 1116 نفر دانش آموز 5 تا 8سال و 11 ماه تکمیل شد. آزمون آماری (کای دو) جهت بررسی عوامل مرتبط از قبیل سن و جنس و آزمون آماری (Confidence .Interval) برای بررسی زمان رویش دندانهای مطالعه شده، مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

    میانگین سن رویش مولر اول دایمی فک پایین در دختران 9/0 ± 7/6ودر پسران  7/0 ±  9/6   و میانگین سن رویش دندان سانترال دایمی فک پایین در دختران  8/0± 8/6  و در پسران 9/0± 2/7  بود. کمترین سن رویش مربوط به دندان مولر اول دایمی فک پایین در دختران و بیشترین سن رویش مربوط به سانترال دایمی فک پایین در پسران، بوده است.

  نتیجه گیری

    در دختران و پسران دندانهای مولر اول دایمی فک پایین زودتر از سانترال دایمی فک پایین رویش یافت و زمان رویش این دندانها در دختران زودتر از پسران بود. دندان مولر اول دایمی فک پایین در دختران کمترین میانگین سن رویش و  سانترال دایمی فک پایین در پسران ، بیشترین میانگین سن رویش را داشت.

  کلیدواژگان: زمان رویش، سانترال، مولر، فک پایین
 • مریم شفیع زاده، مهدی فرج اللهی، علی اشرف عیوضی، خدیجه ابدال* صفحات 26-35
  مقدمه

  استفاده از فلوراید در پیشگیری از پوسیدگی دندانی و کنترل آن به عنوان روشی ایمن و با کارآیی بالا به اثبات رسیده است. با توجه به نقش و اهمیت  فلوراید تراپی در کودکان توسط دندانپزشکان  , هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی و دندانپزشکان عمومی از اهمیت فلورایدتراپی، روش های اعمال و کاربرد آن در کودکان 6-3 ساله شهر ایلام  می باشد. 

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 136 دانشجوی دندان پزشکی و دندانپزشک عمومی  سطح شهر ایلام انجام شد و با استفاده از آزمونهای آماری Chi-square و T-test و ANOVA در سطح معنی داریP<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

    آگاهی دندانپزشکان عمومی  و دانشجویان در خصوص تجویز فلوراید در سنین مختلف تقریبا یکسان بود و آگاهی دندانپزشکان عمومی  تفاوت ناچیزی با دانشجویان داشت (22/0=P). اکثریت دانشجویان و دندانپزشکان عمومی  برای کودکان 12-6 سال فلوراید تراپی را تجویز می کردند. تفاوت معنی داری بین تجویز فلورایدتراپی در گروه های سنی مختلف بین دانشجویان و دندانپزشکان عمومی وجود نداشت (75/0=P). 

  نتیجه گیری

  طبق نتایج  این مطالعه سطح آگاهی و نگرش دانشجویان و دندانپزشکان عمومی در خصوص فلوراید تراپی در حد قابل قبولی است و اکثریت دندانپزشکان عمومی و دانشجویان دندانپزشکی خمیردندان و دهانشویه حاوی فلوراید را برای فلوراید تراپی بیماران در منزل توصیه می کردند.

  کلیدواژگان: فلورایدتراپی، آگاهی، دانشجویان دندانپزشکی، دندانپزشکان عمومی
 • فرانک رزمجویی، محمدرضا شاهوران فرد، آزاده رفیعی* صفحات 36-46
  مقدمه

  یکی از روش های رایج پیشگیری از پوسیدگی دندان، استفاده روزانه خمیردندان است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر چهار خمیردندان ایرانی حاوی فلوراید بر رمینرالیزاسیون ضایعات پوسیدگی اولیه در دندان های شیری است.           

  مواد و روش ها

  در این مطالعه آزمایشگاهی، 60 دندان قدامی شیری سالم کشیده شده به صورت تصادفی در 6 گروه 10 تایی شامل خمیردندان های : 1) پونه 2) نسیم 3) کرند 4) آیروکس 5)  Oral B  و6) گروه کنترل منفی تقسیم بندی شدند. میکروهاردنس مینا در سه مرحله قبل و بعد از دمینرالیزاسیون و همچنین بعد از 28 روز با ترکیبات ذکر شده اندازه گیری شد. سپس نتایج به وسیله آزمون one-way ANOVA مورد بررسی قرار گرفتند. سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.                                  

  یافته ها

  پس از دمینرالیزاسیون، میکروهاردنس سطحی مینای همه گروه ها به طور معنی داری کاهش یافت. میانگین میکروهاردنس پس از دمینرالیزاسیون در 5 گروه مداخله تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت (45/0=p). رمینرالیزاسیون به طور معنی داری باعث افزایش میکروهاردنس در تمام گروه ها شد (04/0> p). میانگین میکروهاردنس در گروه Oral B به طور معناداری از گروه خمیر دندان های کرند، نسیم، آیروکس بیشتر بود (p به ترتیب 012/0، 018/0 و 009/0) ولی با میانگین میکروهاردنس در گروه خمیر دندان پونه تفاوتی وجود نداشت (216/0 = p). میانگین میکروهاردنس در سه گروه کرند، نسیم، آیروکس تفاوت معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری

  تمامی خمیردندان های ایرانی حاوی فلوراید سبب افزایش میکروهاردنس سطح مینای دمینرالیزه گردیدند. افزایش میکروهاردنس در گروه خمیردندان Oral B و پونه بیشتر از کرند، نسیم و آیروکس بود.

  کلیدواژگان: خمیردندان، فلوراید، دندان شیری، میکروهاردنس
 • عارف نظری، فرهاد محمدی، الهام شفیعی، رضا نجفی، خدیجه ابدال* صفحات 47-54
  مقدمه

  دیابت ملیتوس به گروهی از بیماری های متابولیک گفته می شود که توسط افزایش سطح قندخون (به دلیل نقص در تولید انسولین و یا مقاومت به انسولین یا هر دو) شناخته می شوند. هدف از این مطالعه  بررسی وضعیت پوسیدگی دندان در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک، در مقایسه با کودکان سالم در استان ایلام می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه مورد نظر یک مطالعه مقایسه ای می باشد. حجم نمونه در نظر گرفته شده برای این مطالعه 160 نفرشامل همه ی کودکان و نوجوانان 18-9 ساله بودند، 80 نفر بیمار مبتلا به دیابت نوع 1 (گروه مورد) و 80 نفر سالم (گروه کنترل) که از لحاظ سن و جنس مشابه هم بودند. پس از تعیین افراد شرکت کننده در طرح، رضایت نامه کتبی و پرسش نامه محقق ساخته توسط افراد دو گروه تکمیل شد. تجزیه و تحلیل هم با استفاده ازآزمون های آماری کای-دو، تی- مستقل، و ضریب همبستگی در نرم افزار22  spss و Graphpad Prism8 انجام گرفت.

  یافته ها

  میانگین سنی افراد مورد مطالعه در گروه مبتلا به دیابت 3±4/13 و درگروه سالم 9/2±8/12 سال بود. و از نظرسن دوگروه تفاوت آماری معنی داری نداشتند (P>0.05). تعداد دندان های  DMFT در کودکان مبتلا به دیابت نوع1 به طور معنی داری بیشتر از کودکان سالم بود (P<0.05). بین تعداد دندانپ های پوسیده و HbA1c رابطه معنی دار وجود دارد (r=0.3، P=0.004). همچنین بین DMFT و HbA1cرابطه مستقیم و از نظر آماری معنی دار است (r=0.36, P=0.001).

  نتیجه گیری

  در این مطالعه (DMFT) در گروه بیماران دیابتی نسبت به گروه سالم بیشتر بود. همچنین ارتباط مستقیمی بین HBA1C و  (DMFT) مشاهده شد.

  کلیدواژگان: شاخصDMFT، دیابت نوع1، پوسیدگی، انسولین، کودکان
 • امین انصاری نیا* صفحات 67-69

  سردبیر محترم مجله دندانپزشکی کودکان ایران با توجه به اینکه پوسیدگی های دندانی، یکی از شایع ترین بیماری مزمن دوران کودکی (1) و بیماری های پریودنتال، شایع ترین بیماری مزمن بالغین است (2) و با افزایش سن، شیوع هر دو مورد هم افزایش می یابد (1, 2)؛ انجام راهکار های عام المنفعه با حداقل هزینه و حداکثر بهره وری در مورد هر دو حیطه مذکور پیشنهاد میشود. بدین منظور از دیر باز اقداماتی همچون افزودن فلوراید به آب آشامیدنی، خمیر دندان ها، دهان شویه ها و... مورد استفاده قرار می گرفتند. راهبردی که نشان داده شده است هم برای کاهش مشکلات پوسیدگی و هم مشکلات پریودنتالی مفید واقع شده است(3). مطالعات بسیاری تاثیرات مثبت و مقرون به صرفه ی فلوراید را بر سلامت حفره دهان نشان داده اند(4). با این حال برخی مقالات با محوریت بررسی عوارض فلوراید منتشر شده اند (5, 6). بلع محصولات فلوراید میتواند باعث مسمومیت حاد با فلوراید، فلوروزیس و هایپو مینرالیزاسیون مینایی شود (6). ضمنا نشان داده شده است که مصرف طولانی مدت دهانشویه فلوراید می تواند باعث مقاومت باکتریایی در برابر فلوراید شده و اثرات مثبت آن در مبارزه با میکروارگانیسم ها را کاهش می دهد (7). راهبرد دیگر، استفاده از مواد شیمیایی مختلفی بوده که موفق ترین آن ها کلرهگزیدین است. این ضدعفونی کننده کاتیونی، دارای فعالیت آنتی باکتریال بوده و چون سطح به شدت فعالی دارد، در پیشگیری از کلونیزه شدن میکروب ها بر روی مینای تمیز به طور ویژه ای موثر است. با این که این دهانشویه ها در کمک به کنترل پلاک موثرند، اما به طور گسترده استفاده نمی شوند؛ چون باعث تغییر رنگ دندان ها و ترمیم های همرنگ دندان می شوند و در حس چشایی نیز تغییر ایجاد می کنند (8). ایده بعدی، ریشه کنی میکروب های پاتوژن حفره دهان به کمک عوامل آنتی بیوتیکی بود؛ که این امر اگر غیر ممکن نباشد بسیار سخت می باشد. ضمنا با توجه به امکان پیدایش گونه های مقاوم باکتریایی به آنتی بیوتیک های مصرفی و اینکه برای این هدف، آنتی بیوتیک ها میبایست بصورت مادام العمر مصرف شوند؛ این روش چندان مورد استقبال قرار نگرفت (9). اخیرا محصولاتی تحت عنوان پروبیوتیک ها برای پیشگیری و کنترل بیماری های دندانی و پریودنتال مورد استفاده قرار گرفته اند. واژه پروبیوتیک که در لغت به معنای "برای زندگی" است برای اولین بار توسط Lilly و Stillwell در دهه 1960 به کار برده شد؛ سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت (FAO و WHO) پروبیوتیک را به عنوان میکروارگانیسم های زنده ای معرفی کردند که وقتی به میزان کافی در غذا یا به عنوان مکمل غذایی مصرف شوند برای سلامت میزبان مفید خواهند بود و توانایی بهبود بالانس بیولوژیکی در مسیر گوارشی را خواهند داشت. هدف استفاده از محصولات پروبیوتیک برای مقاصد موضعی، جایگزینی باکتری های پاتوژن به وسیله گونه های غیر بیماری زا است؛ این در حالی است که پروبیوتیک ها می توانند منافع سیستمیک هم از قبیل کاهش خطر ابتلا به عفونت ها، کاهش آلرژی ها و عدم تحمل لاکتوز، کاهش فشار خون و کاهش سطح کلسترول خون داشته باشند(10, 11). بیشتر دانش ما در حیطه محصولات پروبیوتیکی مربوط به سال های 2005 به بعد است. در این سالیان محدود، مطالعات بسیار زیاد و متنوعی در رابطه با بررسی تاثیرات پروبیوتیک ها بر عناصر حفره دهان صورت گرفته است که اغلب آنها حاکی از تاثیرات مثبت پروبیوتیک ها بر دهان و دندان کودکان و بالغین است؛ بدون اینکه تاثیرات مضری همچون مسمومیت، تداخل دارویی، مقاومت دارویی و... گزارش شوند (10). با این حال متاسفانه هنوز هیچ توافق عمومی در مورد دستورالعمل مداخله توسط پروبیوتیک ها در دسترس نیست. دستورالعمل های مختلف استفاده بر حسب نحوه مصرف، طول مدت مداخله، تعداد دفعات مصرف در روز، آموزش و یا عدم آموزش رعایت بهداشت به بیماران، استفاده همزمان از درمان های جانبی، نوع باکتری بکار گرفته شده، جامعه مورد مطالعه و حامل های پروبیوتیک متفاوت می باشند (10-12). ضمنا طبق تحقیقات نویسنده، متاسفانه هیچ محصول بهداشت دهان و دندانی مبتنی بر پروبیوتیک ها اعم از خمیر دندان، دهانشویه و... در داخل کشور تولید نمی شود. بنابراین توصیه می گردد در وهله اول مطالعات متعددی در رابطه با تاثیرات مکمل های پروبیوتیکی ساخت کشور ایران من جمله لاکتوگام، پارسی لاکت، اورالامین و... بر سلامت ناحیه دهان و دندان صورت پذیرد تا در صورت تایید تاثیر آن ها، یک توافق عمومی در رابطه با دستورالعمل مصرف بدست آید و اینکه در وهله دوم، محصولات بهداشتی مبتنی بر پروبیوتیک، از قبیل خمیر دندان و دهانشویه و... تولید گردد.

|
 • P .Beyzaei, N. Seyfi* Pages 1-11
  Introduction

  Traumatic dental injuries (TDI) are one of the most common dental problems in children and adolescents. Since parents are among the first to attend the scene of the accident, their knowledge of dental traumatic injuries management has a significant impact on the prognosis of these teeth. The aim of this study was to evaluate parental knowledge and attitude toward dental trauma in 7-12 years old children referred to pediatric department of dental school, Golestan university of medical sciences.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study questionnaire forms were distributed among 225 parents. Questionnaire contained 4 parts: demographic characteristics, social information, knowledge regarding traumatic dental injuries and their emergency management, and prevention approach towards dental trauma. The data was collected and analyzed using t-test and analysis of variance (ANOVA). A significance level was considered.  

  Results

  The mean parental knowledge was 3.3  of 13. A significant difference was observed between parental knowledge and educational level (P-value=0/04). However, no significant difference was found between parental knowledge and age, gender and number of children. According to the results, 48% of parents had not received any information regarding dental trauma. Most of the parents (88%) were willing to attend an educational program about management of dental trauma.

  Conclusion

  Parents play an important role in control and management of children's dental injuries. According to the average knowledge score obtained in this study, parents' knowledge about dental injuries is insufficient, which emphasizes the need to increase the awareness regarding dental traumatic injuries.

  Keywords: Evaluation of parents knowledge, attitude toward dentaltrauma
 • M .Fallahinejad Ghajari, A. Eghbali, L. Eftekhar* Pages 12-18

  Children with special health care needs receive less oral care than the normal population and they are at an increased risk for oral diseases throughout their lifetime. Autism Spectrum Disorder [ASD] refers to a group of neurodevelopmental disorders which include social and communicational impairments along with restricted or repetitive behavioral stereotypes. Dental management of an autistic child requires a comprehensive understanding of the disorder and various behavior guidance techniques. This study presents a single visit full mouth rehabilitation of a 10-year-old autistic child with history of pulmonary arteriovenous fistula and seizure under general anesthesia regarding uncooperative behavior and multiple medical and behavioral problems, which made the dental treatment extremely difficult. It appears that single visit dental treatment under general anesthesia is a good alternative for autistic pediatric patients.

  Keywords: Autism Spectrum Disorder, Dental management, General Anesthesia, Oral Rehabilitation
 • M .Rahmani Andabili, S. Majzoubi*, A. Rashidian Pages 19-25
  Introduction

  knowledge about the correct timing of eruption in children can have a significant impact on the diagnosis of abnormalities in children. There is limited information about eruption of teeth in Tehran. In this study, the time and order of eruption  of permanent mandibular central and first molar in students aged 5-8 years in Tehran were determined.

  Materials and Methods

  To conduct this descriptive and cross sectional research, two regions (5 and 16) were randomly selected from 19 educational districts of Tehran .A designed questionnaire was completed by examining 1116 students aged 5 to 8 years and 11 months. The statistical test (chi 2) was used to investigate the related factors such as age and sex and (Confidence .Interval) was used to evaluate the time of eruption.

  Results

  The mean time of permanent mandibular first molar eruption in girls was 6.7 ± 0.9 and in boys 6.9 ± 0.7 and the average time of permanent mandibular central eruption in girls was 6.8 ± 0.8 and in boys was7.2 ± 0.9. The lowest age was related to the permanent mandibular first molar in girls and the highest age was related to the permanent mandibular centrals in boys.

  Conclusion

  In girls and boys, permanent mandibular first molar erupted earlier than permanent mandibular central And the time of eruption of these teeth in girls was earlier than boys. Permanent mandibular first molar had the lowest mean age of eruption in girls and permanent mandibular central had the highest mean age of eruption in boys.

  Keywords: eruption time, central, molar, mandible
 • M .Shafizadeh, M. Farajollahi, A. Ashraf Aivazi, Kh. Abdal* Pages 26-35
  Introduction

  Fluoride therapy has been proven as a safe and highly effective method in prevention and controls of dental caries.Considering this, it is important for dentists to be aware of fluoride effect and its proper use. The aim of this study was to investigate the awareness of dental students and general dentists about the importance of fluoride therapy, methods of application and application in children aged 3-6 years in Ilam.

  Materials and Methods

  This descriptive cross-sectional study was performed on 136 dental students and general dentists in Ilam . Data were collected through a questionnaire and analyzed using Chi-square, T-test and ANOVA at a significant level of P <0.05.

  Results

  The knowledge of general dentists and students about fluoride prescribing for different ages was almost the same  and the knowledge of general dentists was slightly different from the knowledge of students which was not significant(P=0.22). The majority of general dentists prescribed fluoride For 6-12 years old children. There was no significant difference between fluoride therapy in different age groups between students and general dentists (P = 0.75).

  Conclusion

  The results of this study showed that knowledge and attitude of students and general dentists about fluoride therapy is acceptable. And the majority of general dentists and dental students recommended fluoride toothpaste and mouthwash for fluoride therapy at home.

  Keywords: Fluoride Therapy, Knowledge, Dental Students, General Dentists
 • F .Razmjouei, M .Shahvaranfard, A. Rafiee* Pages 36-46
  Introduction

  Daily use of toothpastes are one the most common routes of dental caries prevention. The aim of this study was to evaluate the efficacy of four Iranian fluoridated toothpastes on remineralization of incipient caries lesions in primary teeth.

  Materials and Methods

  In this experimental study, a total of 60 sound primary anterior teeth were randomly divided into 6 groups of 10 teeth each: 1) Pooneh toothpaste, 2) Nasim toothpaste, 3) Crend toothpaste, 4) Irox toothpaste, 5) Oral B toothpaste, and 6) Negative control. Enamel microhardness (EMH) was measured in all samples at the baseline, after demineralization, and after 28-day remineralization. All data were analyzed by one-way ANOVA test. All tests were performed at a 5% level of significance.

  Results

  EMH values decreased significantly in all groups after demineralization. The mean microhardness values after demineralization were not significantly different in intervention groups (p= 0.45). The remineralization process significantly increased microhardness in all groups (p <0.04). The mean microhardness values in Oral B toothpaste group were significantly higher than Crend, Nasim and Irox toothpaste groups (p = 0.012, 0.018, and 0.009, respectively), but there was no significant difference between Oral B and Pooneh toothpaste group (p = 0.216). Crend, Nasim, Irox toothpastes did not show significantly different EMH values.

  Conclusion

  In this study, all fluoridated Iranian toothpastes increased microhardness of demineralized enamel surface. However, the efficacy of Oral B and Pooneh toothpastes for remineralizing of demineralized primary tooth enamel was greater than Crend, Nasim and Irox toothpastes.

  Keywords: toothpaste, fluoride, primary teeth, microhardnes
 • A. Nazari, F. Mohammadi, E. Shafiei, R. Najafi, Kh.Abdal* Pages 47-54
  Introduction

  Diabetes  mellitus is a group of metabolic diseases characterized by high blood sugar levels (due to insufficient insulin production or insulin resistance, or both). The aim of this study was to evaluate the status of DMFT index in children and adolescents with type 1 diabetes in comparison with healthy children in Ilam province.

  Matearils and Methods

  The study is a comparative study. The sample size for this study was 160 cases  including all children and adolescents aged 9-18 years, 80 patients with type 1 diabetes (case group) and 80 healthy cases (control group) who were similar in age and sex. A written consent and a researcher-made questionnaire were completed by the two groups. The analysis was performed using chi-square, independent t-test, and correlation coefficient in SPSS 22 and Graphpad Prism8 software.

  Results

  The mean age of the subjects was 13.4±3 in the diabetic group and 12.8±2.9 years in the healthy group. There was no statistically significant difference between the two groups (P> 0.05). The number of DMFT teeth in children with type 1 diabetes was significantly higher than healthy children (P <0.05). There was a significant relationship between the number of decayed teeth and HbA1c (r = 0.3, P = 0.004). Also, there is a direct and statistically significant relationship between DMFT and HbA1c (r = 0.36, P = 0.001).

  Conclusion

  In this study (DMFT) was higher in the diabetic group than in the healthy group. A direct correlation was also  seen between HBA1C and (DMFT).

  Keywords: DMFT index, Type 1 diabetes, caries, insulin, children
 • A Shamsi, S .Esmaili, G. Haghi Ashtiani*, N. Mokhtari, S .Mahmudi Pages 55-66
  Background

  Assessment of dental developmental stage is more valuable than tooth eruption because the duration of tooth eruption is short and is determined by the appearance of tooth in the oral cavity. Among the different methods that could be used to determine the developmental stage of teeth, the Demirjian’s method has been extensively applied.

  Methods

  This retrospective study selected 300 panoramic radiographs of 5 to 12-year-old Iranians obtained from Radiology Department of Hormozgan University of Medical Sciences from 2019 to 2020. The developmental stage of homologous mandibular first and second molars teeth were scored based on Demirjian’s stages.

  Results

  Significant difference was noted in developmental stage of first and second molars in right and left side among different age groups. According to the results, there was not a significant difference in developmental stage of first molars in right and left side between two genders while the difference in this regard between the mandibular right and left second molars between two genders was significant. Moreover, there was a significant difference in development of molars between four distributed age groups for each gender.

  Conclusion

  According to the findings of this study, evolution of mandibular first and second molar is not an appropriate indicator for gender segregation in children under 12 years old, but it can be used in ages estimation. Therefore, it can be concluded that gender is an impactful factor on the growth process of the second molar on the left and right in this age group.

  Keywords: Mineralization, Homologous teeth, Demirjian’s Method, Panoramic Radiographs